COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

ZDRAVKO KOBE [11798] Osebna bibliografija za obdobje 1987-2006
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek
1. KOBE, Zdravko. Razredni boj in antagonizem. Razpol (Ljublj.), št. 3 (1987), str. 47-65 = Problemi. - ISSN 0555-2419. - Letn. 25, št. 9/10. [COBISS.SI-ID 19660642] 2. KOBE, Zdravko. De Deo Joannis Scoti : I. Stvarjenje sveta pri Schellingu in Heglu : II. Razpol (Ljublj.), št. 4 (1988), str. 189-205 = Problemi. - ISSN 0555-2419. - Letn. 26, št. 4/5. [COBISS.SI-ID 32667904] 3. KOBE, Zdravko. Smrt političnega. Filoz. vestn., 1989, letn. 10, št. 1, str. [43]-52. [COBISS.SI-ID 8705536] 4. KOBE, Zdravko. Zakon in vzročnost. Filoz. vestn., let. 11, št. 2, str. 69-80. [COBISS.SI-ID 22614530] 5. KOBE, Zdravko. The unconscious within transcendental apperception. Am. j. semiot., 1992, vol. 9, no. 2/3, p. 33-50. [COBISS.SI-ID 19607650] 6. KOBE, Zdravko. Das Problem des inneren Sinnes : Das Innere, das Äussere, und die Apperzeption. Filoz. vestn., 1992, letn. 13, št. 2, str. 79-96. [COBISS.SI-ID 684589] 7. KOBE, Zdravko. La faute qu'on appelle cercle. Razpol (Ljublj.), št. 7 (1992), str. 117-159 = Problemi. Razprave. - ISSN 0353-4014. - št. 1 = Problemi. - ISSN 0555-2419. - Letn. 30, št. 3. [COBISS.SI-ID 32601600] 8. KOBE, Zdravko. Mesto nezavednega v transcendentalnem idealizmu. Problemi (Ljubl.), 31, št. 4/5 (1993), str. 149-224 = Problemi. Razprave. - ISSN 0353-4014. - Št. 1/2 (1993). [COBISS.SI-ID 52321536] 9. KOBE, Zdravko. Kant, Tetens in problem notranjega čuta. Filoz. vestn., 1994, letn. 15, št. 1, str. 29-50. [COBISS.SI-ID 305757]

10. KOBE, Zdravko. Mišljenje in spoznanje. Problemi (Ljubl.), 32, št. 3/4 (1994), str. 201234 = Problemi. Eseji. - ISSN 0353-4030. - Št. 2/3 (1994). [COBISS.SI-ID 55770368] 11. KOBE, Zdravko. Transcendentalna dedukcija kategorij. Problemi (Ljubl.), 32, št. 7/8 (1994), str. 5-72 = Problemi. Eseji. - ISSN 0353-4030. - Št. 4/5 (1994). [COBISS.SI-ID 56029696] 12. KOBE, Zdravko. Antinomičnost pri Kantu. Problemi (Ljubl.), 2002, letn. 40, št. 3/4, str. 145-187. [COBISS.SI-ID 21222237] 13. KOBE, Zdravko. Kantov senzacionizem in Tetensova vzpodbuda. Razpol (Ljublj.), 2002, št. 12, str. 217-280. [COBISS.SI-ID 121123328] 14. KOBE, Zdravko. Heglova Fenomenologija duha : spodletela mojstrovina. Problemi (Ljubl.), 2003, letn. 41, št. 2/3, str. 169-219. [COBISS.SI-ID 22412386] 15. KOBE, Zdravko. Patetika Kantove etike. Problemi (Ljubl.), 2004, letn. 42, št. 3/4, str. 169-207. [COBISS.SI-ID 218062336] 16. KOBE, Zdravko. Die Auferstehung des Begriffs aus dem Geiste des Nihilismus oder Hegels spekulativer Karfreitag. Filoz. vestn., 2005, letn. 26, št. 2, str. 113-128. [COBISS.SIID 24334125]

1.02 Pregledni znanstveni članek
17. KOBE, Zdravko. K prevodu. Filoz. matur., 1999, letn. 6, št. 3/4 (=20), str. 69-70. [COBISS.SI-ID 15499362]

1.04 Strokovni članek
18. KOBE, Zdravko. Kantova Kritika praktičnega uma v luči spora o spinozizmu. FNM, Filoz. matur., 2003, letn. 10, št. 1/2, str. 56-64. [COBISS.SI-ID 222428928]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
19. KOBE, Zdravko. Bit in refleksija. V: BOŽOVIČ, Miran (ur.). Želja in krivda, (Filozofija skoz[!] psihoanalizo, 4), (Zbirka Analecta). Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1988, str. 57-102. [COBISS.SI-ID 19689058] 20. KOBE, Zdravko. Das Problem des inneren Sinnes : das Innere, das Äussere und die Apperzepzion. V: DOLAR, Mladen. Kant und das Unbewusste, (Wo Es war, 4). Wien: Turia & Kant, 1994, str. 53-84. [COBISS.SI-ID 2750050]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika
21. KOBE, Zdravko. Ernesto Laclau, Chantal Mouffe: Hegemonija in socialistična strategija : Partizanska knjiga (Analecta), Ljubljana 1987, 157. str. Vestnik, 1987, letn. 8, št. 2, str. [169]172. [COBISS.SI-ID 19690082]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija
22. DOLAR, Mladen, ŽIŽEK, Slavoj, KOBE, Zdravko, ZUPANČIČ, Alenka, BOŽOVIČ, Miran (ur.). Beseda, dejanje, svoboda, (Problemi-Razprave, 1990, 1-2), (Filozofija skoz[!] psihoanalizo, 5), (Zbirka Analecta). Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo: RK ZSMS, 1990. 231 str. [COBISS.SI-ID 20201216] 23. KOBE, Zdravko. Automaton transcendentale I, Kantova pot h Kantu, (Zbirka Analecta). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1995. 291 str. ISBN 961-90244-1-9. [COBISS.SI-ID 56092416] 24. KOBE, Zdravko. Automaton transcendentale II, Kritika čistega uma, (Zbirka Analecta). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2001. 282 str. ISBN 961-6376-09-8. [COBISS.SI-ID 115883520]

2.08 Doktorska disertacija
25. KOBE, Zdravko. Predkritični Kant : razvoj Kantove teoretične filozofije od začetkov do srede sedemdesetih let XVIII. stoletja : [doktorsko delo]. Ljubljana: [Z. Kobe], 1996. 268 f. [COBISS.SI-ID 3007842]

2.09 Magistrsko delo
26. KOBE, Zdravko. Sodobna filozofska diskusija v luči določenih kategorij Heglove Logike : Hegel skozi Kanta : magistrska naloga. Ljubljana: [Z. Kobe], 1993. V, 274 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 11065954]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

27. DERRIDA, Jacques, DOLAR, Mladen (ur.), GRILC, Uroš (ur.), KOBE, Zdravko (ur.). Izbrani spisi, (Knjižna zbirka Krt, 91). 1. izd. Ljubljana: Študentska organizacija Univerze, 1994. XLVI, 193 str. ISBN 86-7347-053-6. [COBISS.SI-ID 43981824] 28. DOLAR, Mladen (ur.), KOBE, Zdravko (ur.). Kaspar Hauser : zbornik, (Knjižna zbirka Krt, 103). 1. izd. Ljubljana: Krtina, 1996. XXII, 204 str. ISBN 961-6174-12-6. [COBISS.SIID 64239360] 29. BECK, Ulrich, KOBE, Zdravko (ur.). Družba tveganja : na poti v neko drugo moderno, (Knjižna zbirka Temeljna dela). 1. izd. Ljubljana: Krtina, 2001. 364 str. ISBN 961-6174-31-2. [COBISS.SI-ID 113501184] 30. FREGE, Gottlob. Osnove aritmetike in drugi spisi, (Knjižna zbirka Temeljna dela). 1. izd. Ljubljana: Krtina, 2001. 186 str. ISBN 961-6174-37-1. [COBISS.SI-ID 115777024] 31. MILNER, Jean-Claude, KOBE, Zdravko (ur.). Uvod v znanost o govorici, (Knjižna zbirka Temeljna dela). 1. izd. Ljubljana: Krtina, 2001. 275 str. ISBN 961-6174-36-3. [COBISS.SIID 115296000] 32. BALIBAR, Étienne, DOLAR, Mladen (ur.), KOBE, Zdravko (ur.). Marxova filozofija, (Knjižna zbirka Krt, 122). 1. izd. Ljubljana: Krtina, 2002. 147 str. ISBN 961-6174-38-X. [COBISS.SI-ID 118983168] 33. AUGUSTINUS, Aurelius, KOBE, Zdravko (ur.). O svobodni izbiri, (Knjižna zbirka Temeljna dela). 1. izd. Ljubljana: Krtina, 2003. 173 str. ISBN 961-6174-63-0. [COBISS.SIID 127323392] 34. MILNER, Jean-Claude, KOBE, Zdravko (ur.). Strukturalizem : liki in paradigma, (Knjižna zbirka Krt, 126). 1. izd. Ljubljana: Krtina, 2003. 218 str. ISBN 961-6174-64-9. [COBISS.SI-ID 127613696] 35. FRANK, Manfred, KOBE, Zdravko (ur.). Uvod v Schellingovo filozofijo, (Knjižna zbirka Temeljna dela). 1. izd. Ljubljana: Krtina, 2003. 130 str. ISBN 961-6174-43-6. [COBISS.SIID 125173504] 36. RIEFF, David, KOBE, Zdravko (ur.). Ležišče za noč : humanitarnost v krizi, (Knjižna zbirka Krt, 128). 1. izd. Ljubljana: Krtina, 2004. 319 str. ISBN 961-6174-69-X. [COBISS.SIID 216379136] 37. SCHILLER, Friedrich, KOBE, Zdravko (ur.). Spisi o etiki in estetiki, (Knjižna zbirka Temeljna dela). 1. izd. Ljubljana: Krtina, 2005. 164 str. ISBN 961-6174-79-7. [COBISS.SIID 223043584]

Mentor pri diplomskih delih
38. SIMONITI, Jurij. Heglova moralnost skozi partikularno in univerzalno : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Simoniti], 2002. 85 f. [COBISS.SI-ID 21498978]

39. JOVANOVIČ, Boris. Kritiki in spekulativni razširitvi Prve in Druge antinomije čistega uma : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Jovanovič], 2002. 147 f. [COBISS.SI-ID 29168482] 40. KRANJC, Urška. Spor o spinozizmu : Jacobijeva kritika avtoritete uma : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Kranjc], 2004. 61 f. [COBISS.SI-ID 29058146] 41. LAJOVIC, Til. Subjekt med etiko in religijo pri Kantu in mladem Heglu : diplomsko delo. Ljubljana: [Lajovic T.], 2004. 86 f. [COBISS.SI-ID 29059170] 42. KORENT, Blaž. Nezmožnost moralnosti in moralnega dejanja pri Kantu : diplomsko delo. Ljubljana, 2005: [B. Korent]. 51 f. [COBISS.SI-ID 30987618]

Prevajalec
43. LACAN, Jacques, MILLER, Jacques-Alain (ur.). Seminar Jacquesa Lacana. [Knj. 7, Etika psihoanalize : 1959-1960], (Zbirka Analecta). 1. natis v slovenščini. Ljubljana: Delavska enotnost, 1988. 328 str. [COBISS.SI-ID 22782209] 44. KANT, Immanuel. O pedagogiki. Problemi (Ljubl.), 26, 11, str. 147-158. [COBISS.SI-ID 3570434] 45. SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von. Stuttgartska privatna predavanja (1810). Razpol (Ljublj.), št.4 (1988), str.209-213 = Problemi. - ISSN 0555-2419. - 26, št.4/5. [COBISS.SI-ID 32671744] 46. HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. S čim se mora začeti znanost. Razpol (Ljublj.), št.4 (1988), str.214-220 = Problemi. - ISSN 0555-2419. - 26, št.4/5. [COBISS.SI-ID 32672512] 47. ROBESPIERRE, Maximilien de, VEJVODA, Ivan (ur.). Izbrani spisi, (Knjižna zbirka Krt, 67). 1. izd. Ljubljana: Univerzitetna konferenca ZSMS, Knjižnica revolucionarne teorije, 1989. XV, 196 str. ISBN 86-7347-003-X. [COBISS.SI-ID 13756160] 48. MARX, Karl, ZGAGA, Pavel (ur.). Kritika politične ekonomije, 1861-1863, (Temeljna izdaja, 1, zv. 10). 1. natis. Ljubljana: Marksistični center CK ZKS, 1989. Zv. <1->. [COBISS.SI-ID 8216064] 49. FOUCAULT, Michel. Vednost - oblast - subjekt, (Knjižna zbirka Krt, 58). Ljubljana: Krt, 1991. XXXIV, 160 str. ISBN 86-7347-025-0. [COBISS.SI-ID 22736128] 50. HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Znanost logike I : 1832, (Zbirka Analecta). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1991. 357 str. [COBISS.SI-ID 2588419] 51. MILLER, Jacques-Alain. O nauku psihoz. Razpol (Ljublj.), 6, str. 59-65. [COBISS.SI-ID 27367426] 52. KANT, Immanuel. Kritika čistega uma. Problemi (Ljubl.), 31, št. 4/5 (1993), str. 41-147 = Problemi. Razprave. - ISSN 0353-4014. - Št. 1/2 (1993). [COBISS.SI-ID 52318720]

53. HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Znanost logike II, (Zbirka Analecta). Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1994. 179 str. [COBISS.SI-ID 39611136] 54. HOPPE, Hansgeorg. Večpomenskost Kantovega problema izkustva. Problemi (Ljubl.), 32, št. 7/8 (1994), str. 73-98 = Problemi. Eseji. - ISSN 0353-4030. - Št. 4/5 (1994). [COBISS.SI-ID 56032512] 55. KANT, Immanuel. Predgovor k drugi izdaji Kritike čistega uma. Filoz. matur., 1999, letn. 6, št. 3/4 (=20), str. 58-68. [COBISS.SI-ID 15498850] 56. HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Znanost logike I (1812) : obstoj. Problemi (Ljubl.), 2000, letn. 38, št. 1/2, str. 5-33. [COBISS.SI-ID 19713629] 57. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Družbena pogodba, (Knjižna zbirka Temeljna dela). 2. prirejena izd. Ljubljana: Krtina, 2001. 171 str. ISBN 961-6174-57-6. [COBISS.SI-ID 111792128] 58. MILLER, Jacques-Alain.. O nekem drugem Lacanu. 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2001. 254 str. ISBN 961-6376-08-X. [COBISS.SI-ID 115331072] 59. FREGE, Gottlob. Osnove aritmetike in drugi spisi, (Knjižna zbirka Temeljna dela). 1. izd. Ljubljana: Krtina, 2001. 186 str. ISBN 961-6174-37-1. [COBISS.SI-ID 115777024] 60. HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Znanost logike I : (1832), (Zbirka Analecta). 2. popravljena izd. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2001. 419 str. ISBN 961-637603-9. [COBISS.SI-ID 112015360] 61. KANT, Immanuel. Kritika čistega uma : 1/4. Problemi (Ljubl.), 2001, letn. 39, št. 1/2, str. 9-170. [COBISS.SI-ID 616589] 62. FICHTE, Johann Gottlieb. Prvi uvod v vedoslovje : (1797). Problemi (Ljubl.), 2002, letn. 40, št. 3/4, str. 189-214. [COBISS.SI-ID 21222493] 63. FICHTE, Johann Gottlieb. Drugi uvod v vedoslovje : za bralce, ki že imajo kak filozofski sistem : (1797). Problemi (Ljubl.), 2002, letn. 40, št. 3/4, str. 215-269. [COBISS.SI-ID 21222749] 64. FICHTE, Johann Gottlieb. Poskus novega prikaza vedoslovja : (1797). Problemi (Ljubl.), 2002, letn. 40, št. 3/4, str. 271-281. [COBISS.SI-ID 21510242]

Avtor dodatnega besedila
65. SPINOZA, Baruch de. Dve razpravi, (Problemi-Razprave, 1990, 3), (Zbirka Analecta). Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo: RK ZSMS, 1990. 171 str. [COBISS.SI-ID 20201728]

66. SPINOZA, Benedictus de. Dve razpravi, (Problemi-Razprave, 1990, 3), (Zbirka Analecta). 1. ponatis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1997. 158 str. [COBISS.SI-ID 10765114] 67. HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Znanost logike I : (1832), (Zbirka Analecta). 2. popravljena izd. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2001. 419 str. ISBN 961-637603-9. [COBISS.SI-ID 112015360]

NERAZPOREJENO

68. KOBE, Zdravko. Smrt političkog. Gledišta, 30, 7-9, str. 86-99. [COBISS.SI-ID 11502082] 69. KOBE, Zdravko. Kant in njegova gesta. FNM, Filoz. matur., 2004, letn. 11, št. 1/2, str. 61-65. [COBISS.SI-ID 222523392]

Zahteva za izpis bibliografije je bila poslana z računalnika: 82.192.59.162(82.192.59.162) Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote Izbrani format bibliografske enote: ISO 690 Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBIB.SI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful