பாசமதி அரசி - 1 ோோாபைப (200 ோிராம

)
ெெய - 100 ோிராம
பிரயாணி இைை - 1
படைை - 6 தணடோள (சிறியத)
ோிராமப - 6
ஏைகோாய - 2
பணட - 7 பல
ோறிோேபபிைை - ஒர ெோாதத
ெசயமைற
1. அரசிைய 10 ெிமிைம ஊற ைேதத ோழேி ேடதத ெோாளளவம.
2 பணைை ோதால உரதத தடடக ெோாளளவம.
3. ஏைகோாைய ோைசாோ தடடக ெோாளளவம.
4. அடபபில ோணைிைய ைேதத ெெய ஊறறி ோாயநததம, ஏைகோாய, படைை,
ோிராமப, ோறிோேபபிைை, ோசரதத தாளிகோவம. பிறக மநதிர ோசரகோவம.
5. ேடோடடய அரசிைய அடபபில உளள ெெயயில ோபாடட ோிளறவம.
6. இதனைன ஒர பஙக அரசிகக 2 1/4 பஙக சட தணணரீ ோசரகோவம.
7. ோதைேயான அளவ உபப ோசரதத, அதிோம ோிளறாமல ெமலைிய தணைில
ோேோேிைவம.
8. சாதம கைையம மன இறகோி ைேகோவம.
கறிபப
1. ோணைிகக பதிைாோ ககோரல ோேோ ைேததல ஒர பஙக அரசிகக 2 பஙக
சட தணணரீ மடடம ோசரகோவம.

ோதைேயா ன ெபா ரடோள
அரசி - 1/4 ோிோைா
தகோாளி - 200 ோிராம
ெபரய ெேஙோாயம - 2
பசைசமிளோாய - 3
இஞசி பணட ேிழத - 2 ோதகோரணட
படைை - 3

ோிராமப - 4
மராடட ெமாகக - 1
ஏைகோாய - 1
அனனாசி ெமாகக - 1
பிரயாணி இைை - 1/2
ோசாமப (ெபாடததத) - 1/4 ோதகோரணட
மஞசளதள - ஒர சிடடைோ
மசாைாதள - 1/4 ோதகோரணட
ெோாததமலைிததைை - 1 ோோாபைப
பால - 1 ோமைைகோரணட
எணெணய - 2 ோமைைகோரணட
ெெய - 1 ோமைைகோரணட
உபப - ோதைேயான அளவ
ெசயமைற

1. ெேஙோாயம, பசைசமிளோாய, தகோாளி ஆோியேறைற ெபாடயாோ ெறகோிக
ெோாளளவம.
2. அடபபில ககோைர ைேதத எணெணய மறறம ெெய ஊறறி,
ோாயநததம, படைை, ோிராமப, மராடட ெமாகக, ஏைகோாய, அனனாசி
ெமாகக, பிரயாணி இைை ஆோியேறைறப ோபாடட தாளிகோவம.
3. அதனைன ெறகோிய ெேஙோாயம, மசாைா தள, மஞசள தள, இஞசி
பணட ேிழத ஆோியேறைற ோசரதத பசைச ோசைன ோபாோ ேதகோவம.
4. பினனர ெறகோிய தகோாளிையச ோசரதத ேதகோவம.
5. தகோாளி ெனக ேதஙோியதம, ெறகோிய ெோாததமலைிததைை
ோசரகோவம.
6. பினனர அதனைன, 2 1/2 ைமளர தணணரீ (அரசிகக இரணைைர
மைஙக), பால, உபப ோசரதத ெோாதிகோ ேிைவம.
7. ெோாதி ேநததம, ோழேிய அரசிைய ோபாடட ககோரல 4 அலைத 5
ேிசில ேரம ேைர (ககோைரப ெபாறதத சாதம கைைய ேிைாமல)
ோேோ ைேதத, அடபபிைிரநத இறகோவம.
2.

கறிபப

1. ெேஙோாயம தயிர பசசட தகோாளி சாதததிறக ெதாடடகெோாளள சைேயாோ
இரககம.
.

ோறிோேபப ிைை சாதம
ோதைேயான ெபாரடோள
பசசரசி - 1/2 ோிோைா
ோைைைபபரபப - 2 ோமைைகோரணட
மநதிரபபரபப - 10 அலைத 15
மிளகததள - ஒர ோதகோரணட
ோறிோேபபிைை - ஒர ெோாதத
ோடக - சிறிதளவ
உளததமபரபப - சிறிதளவ
ெெய - ோதைேயான அளவ
உபப - ோதைேயான அளவ
ெசயமைற
1. சிறிதளவ ெெயயில ோறிோேபபிைைைய ேறதத, ெபாடததக ெோாளளவம.
2. அரசிைய சாதமாோ ேடதத உதிர உதிரயாோ ஒர அோனற பாததிரததில
ைேகோவம.
3. அடபபில ோணைிைய ைேதத ெெய ஊறறி ோடக, உளததமபரபப ோபாடட
தாளிகோவம.
4. அதனைன ெபாடயாோ ெறகோிய மநதிரப பரபப, ோைைைபபரபப
ஆோியேறைறச ோசரதத ெபானனிறமாோ ேறதத எடகோவம.
5. அோனற பாததிரததில உளள சாதததில ோறிோேபபிைைததள, ேறதத மநதிர
மறறம ோைைைபபரபப, மிளகததள, உபப ஆோியேறைறச ோசரதத ெனறாோக
ோிளறி பரமாறவம.
கறிபப
1. ேிரபபமளளேரோள மநதிர மறறம ோைைைபபரபபைன ெிைகோைைையம
ோசரகோைாம.
ஆகோம

ோதைேயான ெபாரடோள
ரைே - 1 ோோாபைப (250 ோிராம)
ெபரய ெேஙோாயம - 2
ோோரட - 1
இஞசி - சிறிதளவ
பசைசமிளோாய - 2
ோடக - 1/4 ோதகோரணட
உளததமபரபப - 1/2 ோதகோரணட
ோைைைபபரபப - 1/2 ோதகோரணட
ோறிோேபபிைை - 2 ெோாதத
ெபரஙோாயம - 2 சிடடைோ
எணெணய - 25 ோிராம
ெெய - 2 ோதகோரணட
தணணரீ - 2 1/2 ோோாபைப
உபப - 1/2 ோதகோரணட
ெசயமைற
1. ோணைியில சிறித ெெய ேிடட ரைேைய மிதமான தீயில ோைசாோ
ேறததகெோாளளவம.
2. ெேஙோாயதைத ெீளோகோில ெறகோிக ெோாளளவம. ோோரடைை ெபாடயாோ
ெறகோிக ெோாளளவம.
3. பசைசமிளோாைய ெீளோகோில இரணைாோ பிளநத ெோாளளவம. இஞைச
ெபாடயாோ தறேிக ெோாளளவம.
4. ோணைியில எணெணைய ேிடட ோடக ெேடதததம ோைைைபபரபைபயம,
உளததமபரபைபயம ோபாடட சிேநததம ோறிோேபபிைை, ெபரஙோாயதைத
ோசரதத, பிறக ெேஙோாயதைத ோபாடட சிேகோ ேதகோ ோேணடம.
5. அடதத பசைசமிளோாய, இஞசி, ோோரடைை ோபாடட ெனறாோ ேதகோவம.
6. பிறக தணணரீ, உபப ோசரகோவம. தணணரீ ெோாதிதததம ரைேைய சிறித
சிறிதாோ ோசரதத ோடடயிலைாமல ோிளற ோேணடம.
7. ரைே ெேநததம மீ தமளள ெெயைய ோசரதத ோிளறி அடபபிைிரநத இறகோி
ைேகோவம.

மடைை க ைம ப

ோதைேயான ெபாரடோள
மடைை - 4
ெபரய ெேஙோாயம - 2
தகோாளி - 1
பணட - 10 பல
மலைிததள - 2 1/2 ோதகோரணட
மஞசள தள - 1/4 ோதகோரணட
மிளோாயத தள - 1/2 ோதகோரணட
ெோாததமலைிததைை - ஒர ெோாதத
எணெணய - 4 ோதகோரணட
உபப - ோதைேயான அளவ
ெசயமைற
1. மனற மடைைைய பாததிரததில இடட மழகம அளவ தணணரீ ேிடட 10
ெிமிைம ேைர ோேோைேகோவம.
2. மடைை ெேநததம அடபபிைிரநத இறகோி ைேதத தணணை
ீ ர ேடோடட,
மடைை ஓட சட ஆறியதம, ஓட ெீகோி, ெீளோகோில இரணைாோ ெேடட
ைேகோவம.
3. ெேஙோாயம, தகோாளிைய ெபாடயாோ ெறகோிக ெோாளளவம.
4. பணைை ோதால ெீகோி சததம ெசயத ெோாளளவம.
5. அடபபில ோணைிைய ைேதத எணெணைய ஊறறி ோாயநததம பணட
ோபாடட ேதகோவம. பிறக ெறகோிய ெேஙோாயதைதப ோபாடட ேதகோவம.
6. அடதத ெறகோிய தகோாளிையப ோபாடட ேதகோவம.
7. இதனைன உபப, மஞசள தள, மிளோாயததள, மலைிததள, ோதைேயான
அளவ தணணரீ ோசரதத ெனக ெோாதிகோ ேிைவம.
8. ெோாதி ேநததம மீ தமளள ஒர மடைைைய உைைதத ெோாதிககம
கைமபில ோசரதத ெனக ோிளறி ெோாதிகோ ேிைவம.
9. பினனர ெேடட ைேததளள ோேோ ைேதத மடைைைய ோசரதத ஒர ெோாதி
ேரம ேைர (2 ெிமிைம ேைர) ோேோ ேிடட அடபபிைிரநத இறகோவம.

10. பினனர ெறகோிய ெோாததமலைிததைை ோசரகோவம.

மட ைை ெபாரயல

ோதைேயான ெபாரடோள
மடைை - 4
ெபரய ெேஙோாயம - 3
பசைசமிளோாயம - 2
மிளகததள - 1/2 ோதகோரணட
ோறிோேபபிைை - 2 ெோாதத
ோடக - 1/4 ோதகோரணட
உளததமபரபப - 1/4 ோதகோரணட
ோைைைபபரபப - 1/4 ோதகோரணட
ெபரஙோாயம - 2 சிடடைோ
எணெணய - 2 ோதகோரணட
உபப - 1/2 ோதகோரணட
ெசயமைற
1. ெேஙோாயதைத ெபாடயாோ ெறகோிக ெோாளளவம. பசைச மிளோாைய
தணைாோ ெேடடகெோாளளவம.
2. மடைைைய உைைதத ஒர பததிரததில ஊறறிகெோாளளவம.
3. அடபபில ோணைிைய ைேதத எணெணைய ஊறறி ோாயநததம ோடக,
ோைைைபபரபப, ஊளததமபரபப ோபாடட தாளிகோவம. பிறக ெேஙோாயதைதப
ோபாடட ேதகோவம.
4. அடதத பசைசமிளோாையயம, ெபரஙோாயதைதயம ோபாடட ேதகோவம.
5. இதில மடைைைய ெோாஞசம ெோாஞசமாோ ஊறறி, உபப ோபாடட
அடபபிடகோாமல மிதமான தீயில ோிளறிகெோாணோை இரகோவம.
6. மடைை உதிர உதிரயாோ ஆனதம மிளகததைளயம, ெறகோிய
ோறிோேபபிைையம ோபாடட ோிளறி அடபபிைிரநத இறகோிைேகோவம.

ஆடடகோறி

(மடை ன ) ெேணைைகோாய

கை மப

ோதைேயான ெபாரடோள
ஆடடகோறி - 1/4 ோிோைா
ெேணைைகோாய - 150 ோிராம
ெபரய ெேஙோாயம - 2
தகோாளி - 3
பசைச மிளோாய - 2
மிளோாயததள - 1 ோதகோரணட
மலைிததள - 1/2 ோதகோரணட
மஞசளதள - 1/4 ோதகோரணட
எணெணய - 2 ோமைைக ோரணட
ோதஙோாய - 2 பதைத (தணட)
மநதிர - 5
படைை - ஒர சிறிய தணட
இஞசி பணட ேிழத - 1 ோமைைக ோரணட
பதினா - 6 இதழ
ெோாததமலைிததைை - சிறிதளவ
உபப - ோதைேயான அளவ
ெசயமைற
1. ஆடடகோறிைய சததமாோ ோழேி தணணை
ீ ர ேடகோவம.
2. ெேஙோாயம, தகோாளிைய ெபாடயாோ ெறகோவம.
3. ோதஙோாய, மநதிரைய ெனக ைமயாோ அைரகோவம.
4. ககோைர அடபபில ைேதத எணைண ஊறறி, படைை ோபாடட தாளிதத
ெேஙோாயம ோபாடட ேதகோவம.
5. ெேஙோாயம ேதஙோியதம இஞசி பணட ேிழத ோசரதத ெிறம மாறம ேைர
ேதகோவம.
6. பிறக ெோாததமலைிததைை, பதினா ோபாடட இரணட ெிமிைம கைறநத தீயில
(சிமமில) ோேோ ேிைவம.
7. அடதத தகோாளி, பசைச மிளோாய ோபாடட ேதகோவம.
8. இபோபாத மிளோாயத தள, மலைிததள, மஞசள தள ோபாடட ேதகோி,
மடைைன ோசரதத ெனக ோிளறி ஐநத ெிமிைம கைறநத தீயில (சிமமில) ோேோ
ைேகோவம.

9. எலைா மசாைாவம ெனக ோைநதவைன 1 1/2 ைமளர தணணரீ ோசரதத ககோைர
மட மனற ொனக ேிசில ேரம ேைர ெனக ோேோ ேிைவம.
10. ஆடடகோறி ெேநததம அதில அைரதத ைேததளள ோதஙோாய மநதிரைய
ஊறறி ோதைேபபடைால சிறித தணணரீ ோசரதத ெனக ெோாதிகோ ேிைவம.
11. ெேணைைகோாைய ெோாணைைையயம ோைையம ோிளளிேிடட இரணைாோ
அரநத ோசரதத இரணட ெிமிைம மடடம ோேோ ேிடைாோை ோபாதமானதாகம.
12. அடபபிைிரநத இறகோி ைேதத ெோாததமலைிததைை (அ) பதினாைே
ெோாணட அைஙோரகோவம. சைேயான ோம ோம
மடைன ெேணைைகோாய கைமப தயார.
கறிபப
1. ஆடடகோறியைன எலைா ேைோயான ோாையயம
ோபாடட ெசயயைாம. மகோியமாோ
மரஙைோகோாைய உபோயாோிகோைாம.
2. ெேணைைகோாய ெறககம ோபாத ோழேி ேிடட
ெறகோ ோேணடம இலைைெயனறால ோாய கை
கைபபாோ ஆோிேிடம.
3. உணவக ோடடபபாடடல (ையடடல) இரபபேரோள
கைநைதோளகக ஆடடகோறிையக ெோாடதத ேிடட, கைமபம
ெேணைைகோாயம ெதாடட சபபாததிகக

சாபபிைைாம.

பரப ப சாம பார

ோதைேயான ெபாரடோள
தேரம பரபப - 1 ோோாபைப
பணட - 3 பலல
சீரோம - அைர ோதகோரணட
மிளக - சிறிதளவ
எணெணய - 2 ோதகோரணட
மஞசள தள - 1 சிடடைோ

சாமபார ெபாட - 1 ோதகோரணட
சாமபார ெேஙோாயம - 1 ோோாபைப (ெறகோியத)
தகோாளி 2
பளி - சிறிதளவ
ோறிோேபபிைை - 1 ெோாதத
ெோாததமலைி தைை - சிறிதளவ
உபப - ோதைேயான அளவ
ோததர, மரஙைோ, மளளஙோி, அேைர, பினஸ - ஏதாேத ஒர ோாய
100 ோிராம.
தாளிகோ
ோடக - 1/2 ஸபன
ோைைைபபரபப - 1/2 ஸபன
உளநத - 1/2 ஸபன
ெபரஙோாயம - சிறித
எணெணய - 1 ஸபன
ோறிோேபபிைை - 1 ெோாதத
ேர மிளோாய - 2
ரசபெபாட - 1/2 ஸபன
ெோாதத மலைி தைை - சிறித.
ெசயமைற
1. மதைில ககோரல பரபப, பணட, மிளக, சீரோம, எணெணய 1
ஸபன, மஞசள தள ஆோியேறைற ோசரதத ோேோைேததக
ெோாளளவம.
2. பிறக ோணைியில தாளிககம ெபாரடோைளப ோபாடட
தாளிகோவம.
3. அதில ெறகோிய ெேஙோாயம, தகோாளி, ோறிோேபபிைை, ெறகோிய
ஏதாேத ஒர ோாய ோபாடட ெனக ேதகோவம.

4. ேதகோிய பின சிறித தணணரீ ோசரதத ெோாதிகோேிைவம.
5. பிறக பளிையக ோைரதத ோைரசைை ஊறறி ெோாதிகோ ேிைவம.
6. பிறக ோேோ ைேதத பரபைப மசிதத இதில ோசரகோவம. ெனக
ெோாதிததபின ெோாததமலைி தைை தேி இறகோவம.

ோாள ிஃ பி ளேர ெபாரயல
ோதைேயான ெபாரடோள
ோாளிஃபிளேர - 1/2 ப
ெபரய ெேஙோாயம - 1
இஞசி பணட ேிழத - 1/2 ோதகோரணட
ோடக - 1/4 ோதகோரணட
ோைைைபபரபப - 1/4 ோதகோரணட
உளததமபரபப - 1/4 ோதகோரணட
ோரமமசாைா தள - 1/4 ோதகோரணட
மஞசள தள - 2 சிடடைோ
மிளோாய தள - 1/2 ோதகோரணட
ோறிோேபபிைை - 2 ெோாதத
ோதஙோாய தரேல - 2 ோதகோரணட
ெோாததமலைிததைை - சிறிதளவ
எணெணய - 2 ோதகோரணட
உபப - ோதைேயான அளவ
ெசயமைற
1. ோாளிஃபிளேைர ெோாதத ெோாததாோ ெறகோி ெோாதிககம
தணணர
ீ ல ோபாடட ேடதத ைேததக ெோாளளவம.
2. ெபரய ெேஙோாயதைதப ெபாடயாோ ெறகோிக ெோாளளவம.
3. அடபபில ோணைிைய ைேதத எணெணய ஊறறி ோாயநததம,

ோடக ோபாடட ெேடதததம, ோைைைபபரபப, உளததமபரபப
ோசரதத தாளிததக ெோாளளவம.
4. பினனர அதில ெறகோிய ெேஙோாயம, ோறிோேபபிைை ோசரதத
ெனக ேதகோவம.
5. அடதத மஞசள தள, இஞசி பணட ேிழத ோசரதத பசைச
ோசைன ோபாகம ேைர ேதகோவம.
6. அடதத மசாைா தள, மிளோாய தள ோசரதத, ோைசாோ
ோிளறிேிைவம.
7. பினனர சடெீரல ேடோடடய ோாைிஃபிளேைர ோபாடட, உபப,
சிறிதளவ தணணரீ ோசரதத ோிளறி ோேோ ைேகோவம.
8. ோாளிஃபிளேர ெேநதவைன ோதஙோாய தரேைைச ோசரதத
அடபபிைிரநத இறகோி ைேகோவம.
கறிபப
1. மசால ோசைன ோேணைாம எனறால இஞசி பணட ேிழத
மறறம மசாைா தள ோசரகோாமல, சீரோம அலைத ோசாமபததள
ோசரததம ெசயயைாம.
2. ோாளிஃபிளேரைன தணணரீ அதிோமாோ ோசரகோக கைாத.
ோசரததால ோாளிஃபிளேர கைைநதேிடம.