You are on page 1of 7

stra Hjlmarens Motorbtsklubb

Sidan 1 av 7

Stadgar fr:

STRA HJLMARENS MOTORBTSKLUBB


Antagna den 2 nov. 1988 samt 1. mars 1989
Senaste revidering 5:e November 2008

1.

HjMBK,
Stiftad 1933 r en ideell och allmnnyttig frening fr btliv, sjsport och
sportfiske frmst inom Eskilstuna kommun.

2.
2.1

NDAML OCH SYFTE.


Att tillvarataga medlemmarnas intressen, frmja btlivsverksamhetens
utveckling och bedrivande.
Att vara rdgivande kontaktorgan och remissinstans fr lokala myndigheter
och organisationer.
Att genom utbildning, ungdomsverksamhet, upplysning och information verka
fr god sjskerhet, miljvrd och aktiv fritidsverksamhet.
Att genom dels aktivt engagemang, dels via regionalt frbund och
riksorganisation fra medlemmarnas talan, i btpolitiska frgor.

2.2
2.3
2.4

3.
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

MEDLEMSKAP.
Medlemskap kan erhllas av envar som delar klubbens mlsttning och syfte
samt r beredd att flja klubbens stadgar och bestmmelser.
Medlemskap erhlles efter drom gjord skriftlig anskan samt erlggande av
faststllda avgifter.
Medlemskap kan frekomma i fljande former:
Ordinarie medlem
FamiIjemedlem
Hedersmedlem
Till hedersmedlem utses p styrelsens frslag den eller de medlemmar, som
p ett synnerligen frtjnstfullt stt gagnat klubben. Sdant medlemskap gller
p livstid. Hedersmedlem r befriad frn skyldighet att erlgga medlemsavgift.
Medlem, som inte inom 3 mnader efter avisering frn kassren erlgger
freskriven avgift, kan efter styrelsens prvning anses ha uttrtt ur klubben.
Medlems uteslutning.
Medlem, som gr sig skyldig till sdant klandervrt handlingsstt eller
upptrdande inom eller utom klubben, att dess anseende ventyras, som
motverkar klubbens syften, som skadar klubbens intressen eller som inte
fullgr de skyldigheter som r stadgade, kan p styrelsens frslag av ordinarie
eller extra mte uteslutas.

stra Hjlmarens Motorbtsklubb

4.
4.1

Sidan 2 av 7

BESLUTANDE ORGAN.
Btklubbens beslutande organ r:
rsmte
Hstmte
Styrelse
Extra mte

5.

VERKSAMHETSR.
Btklubbens verksamhetsr och rkenskapsr omfattar tiden 1/1-31/12.

6.

UPPGIFTER TILL BTFRBUND.


BK. skall p av frbundet bestmd tid rligen insnda begrda uppgifter
betrffande styrelsens sammansttning, klubbens kontaktmn, medlemsantal
och btantal, enligt rsredovisning.

7.

AVGIFTER.
Avgifter till klubben faststlls av hstmtet.

8.
8.1

RSMTE.
rsmte avhlls rligen senast under mars mnad och skall meddelas senast
tre veckor i frvg.
Motioner och renden till rsmtet skall vara styrelsen tillhanda senast sista
januari.
Styrelsen skall hlla revisionshandlingar jmte revisionsberttelse tillgngliga
senast en vecka fre rsmte.
rsmtets dagordning skall upptaga:
1. rsmtets ppnande.
2. rsmtets stadgeenliga utlysande.
3. Val av ordfrande och sekreterare fr mtet.
4. Val av tv justeringsmn.
5. Fredragning av fregende protokoll.
6. Styrelsens verksamhetsberttelse.
7. Balans och resultatrkning.
8. Revisionsberttelse.
9. Ansvarsfrihet fr styrelsen.
10. Val av styrelse (se 11.2).
11. Val av vriga funktionrer.
12. Motioner till rsmtet.
13. Rapporter.
14. Nya frgor.
15. Avslutning.

8.2
8.3
8.4

9.

RSTNING.
Varje ordinarie medlem ger en rst. Rstning med fullmakt medges ej.
Alla renden avgrs med enkel majoritet, dr ej annan majoritet i dessa
stadgar r freskriven.
Avgrande sker genom ppen omrstning svida ej ngon fordrar sluten
sdan.
Vid fall av lika rstetal skall ordfrandes rst avgra.

stra Hjlmarens Motorbtsklubb

10.
10.1
10.2

11.
11.1

11.2

11.3

11.4

12.
12.1

12.2
12.3

Sidan 3 av 7

EXTRA MTE.
Extra mte hlls nr styrelsen finner s pkallat eller om 1/10 av BK: s
medlemmar gr framstllning hrom.
Kallelse till extra mte utsnds senast tv veckor fre dess avhllande samt
skall innehlla motivering fr mtets utlysande.
STYRELSE.
Styrelsen ligger utver vad som eljest sgs i dessa stadgar:
Att representera BK.
Att vara BK: s verkstllande organ.
Att frbereda inkomna renden och motioner fr rsmtet.
Att upprtta berttelse om BK: s verksamhet samt att upprtta budget.
Att frvalta BK: s medel och bra ansvar fr dess ekonomi.
Att ange uppdrag fr kommitter och arbetsgrupper med speciella uppgifter
Att fresl och driva sdana tgrder, som frmjar BK: s syften och
utveckling.
Att till regionalt btfrbund lmna begrda rapporter.
Styrelsen skall best av:
Ordfrande
vice ordfrande
sekreterare
kassr
samt ordinarie ledamter. Val sker fr en tid av tv r p s stt, att
ordfrande, kassr och ordinarie ledamter vljs vid rsmte med jmt rtal,
och vriga vljs vid udda rtal. Suppleanter vljs fr ett r i taget. Styrelsen
skall best av udda antal ledamter.
Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott, som bestr av hgst tre ledamter,
som har till uppgift att frbereda renden, som skall behandlas av styrelsen,
samt skta lpande renden.
Styrelsen r beslutsmssig, d minst halva antalet ledamter r nrvarande.
Suppleanterna meddelas om styrelsens sammantrden och ga vid dessa
nrvaro- och yttrandertt, men ej rstrtt.
Avgr ordfrande eller kassr under mandattiden, kallar styrelsen till extra
mte fr val av ersttare.
Styrelsen kan vid behov inkalla valda funktionrer.
REVISION.
BK: s verksamhet granskas av tv revisorer, vilka vljs fr en tid av tv r och
avgr vxelvis vartannat r.
rligen vljs en suppleant fr en tid av ett r.
Kassren skall verlmna fr revision erforderliga handlingar senast tre
veckor fre rsmtet.
Revisionsberttelse skall verlmnas till styrelsen senast en vecka fre
rsmtet.

stra Hjlmarens Motorbtsklubb

13.
13.1

13.2

Sidan 4 av 7

VALBEREDNING.
Valberedningen bestr av tre ledamter, valda fr en tid intill nsta rsmte.
En av ledamterna utses vara sammankallande.
Ledamot av styrelse eller revisor kan inte ing i
valberedningen.
Valberedningen skall verlmna kandidatlista till styrelsen senast tre veckor
fre rsmtet.

14.

FIRMATECKNING.
Btklubben som firma tecknas av ordfranden och kassren var fr sig.

15.

FRTJNSTTECKEN.
Fr Bk: s frtjnsttecken gller srskilda bestmmelser.

16.

STADGENDRING.
Fr ndring av klubbens stadgar fordras majoritetsbeslut med 2/3 majoritet p
tv varandra fljande mten eller enhlligt beslut p ett rsmte. I kallelsen
skall angivas att stadgendring freligger.

17.

ANSLUTNING TILL RIKSORGANISATION.


Btklubben skall vara ansluten till Svenska Btunionen genom regionalt
btfrbund.
Beslut om in- och uttrde i riksorganisationen skall fattas av BK: s rsmte.

18.

BTKLUBBENS UPPLSNING.
Beslut om BK: s upplsning skall fr att vara giltigt fattas med 3/4 majoritet av
nrvarande rstberttigade vid tv p varandra fljande rsmten.
l kallelsen till dessa mten skall anges att frslag om klubbens upplsning
freligger.
l hndelse av klubbens upplsning skall tillgngarna tillfalla ett ndaml, som
gagnar fritidsbtslivet p verksamhetsorten. Precisering skall ske samtidigt
som beslut om upplsning sker.

ALLMNNA BESTMMELSER.
Senaste revidering 5 nov 2014
1.

FRTJNSTTECKEN.
Klubbens frtjnsttecken med kompassros och medlemsmrke i oxiderat
silver, kan tilldelas medlem som p ett frtjnstfullt stt arbetat i styrelse
och/eller kommitter, eller p annat stt gjort sig synnerligen frtjnt.
Sdan medlem utses av styrelsen.

2.
2.1

SLIP OCH HAMN.


Klubbens slip och hamn vid Hyndevadsstrmmen str under uppsikt av en
slipfrman.
I hamnen p anvisad plats fr endast frtjas btar tillhrande klubbens
medlemmar, samt med tillstnd av slipfrmannen gstande btar.

2.2

stra Hjlmarens Motorbtsklubb

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
4.1

4.2
4.3

Sidan 5 av 7

Varje btgare, som har sin bt frtjd i hamnen ansvarar fr att bten r
frtjd p sdant stt, att skada p andra btar ej uppstr.
Alla btar skall vara ansvarsfrskrade.
Om medlem observerar att ngon bt hotas av skada ligger det honom att
om mjligt avvrja det omedelbara hotet, samt snarast underrtta garen.
All btupptagning och sjsttning sker under slipfrmannens eller hans
stllfretrdares verinseende och ledning.
Det ligger medlemmarna att rtta sig efter hans freskrifter.
Faststlld avgift fr kranlyft och tvtt gller.
Fr hjlp med sjsttning eller upptagning till icke medlem uttages, srskild
avgift.
Bryggplatser och upplggningsplatser planeras och anvisas av slipfrmannen.
Tilldelade platser som ej brukas fr ej verltas utan str till slipfrmannens
frfogande. Bryggplatser som ej tagits i bruk till 1:a juni vergr till
slipfrmannens frfogande, svida ej annan tidpunkt har avtalats. Det r
btgarens skyldighet att hlla sin tilldelade bryggplats ren och vassrjd.
Efter sjsttningen ligger det resp. btgare att omedelbart stda
upplggningsplatsen.
Lngtidsfrvaring p klubbens upplggningsplatser r inte tilltet. Medlem
som avser att ej sjstta sin bt kan beviljas enstaka undantag av slipkommittn om srskilda skl freligger.
Fr btar som ligger uppe under sommarssongen uttages srskild
sommaravgift.
Redskapsbodar, kran och maskiner skall nr de ej anvnds hllas lsta.
vrig materiel som fr disponeras av medlemmarna skall efter anvndande
terstllas till sin plats.
Medlemmars bodar skall hllas i gott skick samt hllas rjt och stdat minst
1 m runt boden.
Smedjan fr disponeras av medlemmarna fr reparationsarbete och dylikt,
men ej till frvaring av privata tillhrigheter.
VARVET.
Varvet r avsett fr reparationer och nybyggnad av btar.
Medlem kan erhlla dispositionsrtt efter anskan hos slip kommittn
Slipkommittn avgr om flera btar kan hyras i varvet samtidigt.
Hyra fr varvet erlgges enligt aktuell taxa.
Kostnad fr el. och vrma erlgges efter tgng.
Efter avslutat arbete skall varvet lmnas i snyggt och stdat skick.
HOLMEN OCH KLUBBHUSET.
Holme och klubbhus r avsedda att vara en rekreations- och mtesplats fr
klubbens medlemmar och deras familjer, samt gstande besttningar. Som
sdan skall det vara en plats dit alla som foga sig i klubbens stadgar och
bestmmelser r lika vlkomna och dr alla ha lika rtt att uppehlla sig.
Klubbholme och byggnader str under uppsikt en srskild tillsyningsman.
Dennes ansvar och befogenheter framgr av srskild befattningsbeskrivning.
Frvaltningen av holmen och dess byggnader handhas av styrelsen samt
kommittn fr holmen. Kommittn ansvarar fr ordningen och stngning av
byggnaderna vid veckoslut. Reparationer och underhll samt rjning och

stra Hjlmarens Motorbtsklubb

4.4
4.5
4.6
4.7

Sidan 6 av 7

liknande arbeten handlgges av kommittn. Vid renden av strre ekonomisk


karaktr hnskjutes frgan till styrelsen.
Tltning fr frekomma endast i undantagsfall och d p srskilt anvisad
plats.
Nattetid br tystnad iakttagas.
Fr gstande btar br hamnplats beredas i frsta hand vid gstbryggan.
Blomplockning, brytande av trd och grenar samt nedskrpning r frbjuden.

5.

Nyttjande av Lillstugan och vernattningsrummen p


Klubbhusvinden.

5.1

Dessa utrymmen r avsedda fr tillfllig vernattning fr klubbens medlemmar


och/eller deras gster.
Bokning fr endast gras av medlem, vilken ven har det yttersta ansvaret fr
ordning och stdning av utrymmena.
All vernattning skall bokas hos bokningsansvarig. Max sammanhngande
bokningstid r 1 (en) vecka per tillflle.
Fastlld kostnad debiteras i efterskott i samband med rsavrkningen.
.
Ordningsregler

5.2
5.3
5.4
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Eget snglinne/sovsck skall alltid anvndas.


Egen utrustning och persedlar skall frvaras p vinden eller i stugan under
vistelsen, ej i klubbstugan, som r till fr alla.
Kket samt kyl/frys fr anvndas under vistelsen, men skall lmnas i stdat
och rengjort skick. Sopor medtages hem.
Utrymmena skall lmnas i stdat och prydligt skick.
Underltenhet att flja ovanstende ordningsregler kan medfra
begrnsningar i rtten att anvnda vernattningsmjligheterna

7.
7.1

MILJ
Miljpolicy
Det ligger varje medlem:
Att p ett miljmedvetet stt ta ansvar fr sitt btlivsutvande
Att med gott omdme hantera de miljrisker som r frknippade med att ha
bt.
Att ta vederbrlig hnsyn till vxt och djurliv p och utmed de vatten som
brukas.
Att med hnsyn till de som bor och vistas utmed strnderna undvika att skapa
svall och buller.
Att genom sjmansmssigt upptrdande bidra till en god sjskerhet.

7.2
7.2.1

Miljregler
Tankning av btar skall alltid gras i bassngen under kranen. Dr skall finnas
lnsor att stnga in eventuellt spill.
Bttvtt: Inga kemikalier fr anvndas vid bttvtt.
Slagvatten som r frorenat av olja eller brnsle fr ej pumpas ut. Anvnd sk.
oljeblja under motorn fr att suga upp ev. olja el. andra petroleumprodukter,
alt. pumpa upp frorenat slagvatten i dunk. Som du lmnar fr destruktion.

7.2.2
7.2.3

stra Hjlmarens Motorbtsklubb

7.2.4
7.2.5

8.
8.1
8.2
8.3
8.4

Sidan 7 av 7

Dliga/lckande btar kan bli kvar p land, eller tas upp enligt slipkommittns
bedmning.
Hushllssopor tages med hem. vrigt avfall som spillolja, batterier, metaller,
brnnbart mm. medtages fr transport till tervinningscentral. Inget avfall fr
lmnas kvar p slipomrdet eller klubbholmen.
VRIGT.
Nyckel till klubbhus och grindar fr ej verltas till annan person.
Hundar skall alltid hllas kopplade vid vistelse inom klubbens omrden.
Utver vad som ovan sagts under allmnna bestmmelser" kan styrelsen och
kommitterna utfrda tillflliga bestmmelser.
ndring av "allmnna bestmmelser" faststlles med enkel majoritet p
allmnt mte. I kallelsen skall framg att sdan ndring skall behandlas.