PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM

(PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN PERKHIDMATAN) 2005
P.U.(A) 176/2005 (berkuatkuasa mulai 1 Mei 2005)

SKOP TAKLIMAT

Punca Kuasa Pemakaian Pelantikan Tarikh Pelantikan Umur & Tarikh Lahir Permohonan Jawatan Baru Penetapan Gaji Permulaan Pergerakan Gaji Tahunan Tempoh Percubaan
2 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

SKOP TAKLIMAT Pengesahan Dalam Perkhidmatan Opsyen Skim KWSP Penamatan Perkhidmatan Tanggung Kerja Pemangkuan Kenaikan Pangkat Penetapan Gaji Kenaikan Pangkat Letak Jawatan Pemendekan Notis Persaraan
3 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA
JPA

1. PUNCA KUASA Fasal (2) Perkara 132 Perlembagaan Persekutuan, YDP Agong boleh mengeluarkan peraturan berhubung dengan pelantikan dan syarat-syarat perkhidmatan bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan.
4 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

2.

PEMAKAIAN
Tertakluk Bahagian X Perlembagaan Persekutuan dipakai bagi semua lantikan, kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan dalam perkhidmatan awam Perkhidmatan Awam – Perkhidmatan Awam Persekutuan di bawah perenggan (b), (c), (d) dan (h) Fasal 1, Perkara 132 Perlembagaan Persekutuan (SP.Awam, SP.Kehakiman & Perundangan, S. Pasukan Polis & SP. Pendidikan)
5 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

2. PEMAKAIAN (samb)
Tatacara pelantikan pegawai tetap dan sementara. Per. 3 (1) Tatacara pelantikan kontrak ditentukan oleh KPPA. Per. 3 (2) / PP 2/2003 Berkuat kuasa mulai 1 Mei 2005, menggantikan Perintah Am Bab A 1973 – Lantikan Dan Kenaikan Pangkat. Bagi agensi Kerajaan lain, pemakaiannya melalui penerimaan (pandangan Jab. Peguam Negara)
JPA

6

BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

2.

PEMAKAIAN (samb)
PP / SPP / SPA Merupakan arahan-arahan pentadbiran yang dibuat di bawah kuasa eksekutif yang ada pada Kerajaan kecuali PP 9/91 (SSB) PP 4/02 (SSM) diluluskan oleh JKK-MPGSA (Jawatankuasa Kabinet Mengenai Perjawatan Dan Gaji Pekerja-Pekerja Sektor Awam) dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri. Tidak boleh bercanggah dengan PPA 2005.
7 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

3. PELANTIKAN
Pelantikan hendaklah mengikut syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan yang berkuatkuasa. Kelonggaran syarat perlu kelulusan KPPA. (Per. 5) - lantikan kali pertama - lantikan pegawai sedang berkhidmat ke skim perkhidmatan yang lain (Per. 10) Pelantikan tidak boleh dilaksanakan ke perkhidmatan dan skim perkhidmatan yang sama kecuali skim perkhidmatan bersepadu.
8 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

3. PELANTIKAN (samb)
Calon untuk pelantikan tetap hendaklah terdiri daripada warganegara Malaysia. [Per. 6(1)] Pelantikan pegawai bukan warganegara dibuat secara kontrak sahaja. [Per. 6(2)]

9 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

3. PELANTIKAN (samb)
Pegawai tetap yang meletak jawatan tidak boleh dilantik semula kecuali diberi kebenaran khas Suruhanjaya setelah menimbang laporan sebab pegawai meletak jawatan. (Per. 7) Pegawai yang telah dibersarakan atas sebab kesihatan boleh dilantik semula sekiranya disahkan sihat oleh panel perubatan. (Per. 8)
10 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

3. PELANTIKAN (samb)
Pegawai yang ditamatkan perkhidmatan atau dibuang kerja tidak boleh dilantik semula kecuali dengan kebenaran khas Suruhanjaya. (Per. 9) Seseorang pegawai boleh dipinjamkan atau ditukar sementara tertakluk kepada syarat dan tempoh yang dipersetujui. (Per. 12 & 13)
11 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

3. PELANTIKAN (samb)
Suruhanjaya boleh membenarkan seseorang pegawai yang telah disahkan kembali ke skim perkhidmatan terdahulu jika gagal disahkan dalam perkhidmatan lain: (i) dalam tempoh 3 tahun (ii) ada kekosongan jawatan asal (iii) kegagalan pengesahan bukan atas sebab kelakuan tidak memuaskan (Per. 11)
12 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

3. PELANTIKAN (samb)
Tawaran pelantikan: tawaran kepada calon berjaya - oleh Suruhanjaya melalui ketua jabatan - oleh ketua jabatan bagi pihak Suruhanjaya tawaran mengandungi maklumat perkhidmatan (Per. 18) calon dilantik perlu mematuhi syarat berikut: (Per.19) - membuat pemeriksaan kesihatan mana-mana peg. perubatan berdaftar & diperakui sihat - membuat Akuan Berkanun -menandatangani Surat Aku Janji (Per.4 P.U.(A) 395/93) surat setuju terima daripada calon (Per. 20)
13 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA
JPA

3. PELANTIKAN (samb)
Suruhanjaya boleh membatalkan tawaran pelantikan jika calon: - didapati tidak sihat - tidak mematuhi Akuan Berkanun - tidak menandatangani surat Aku Janji Calon yang telah berkhidmat akan dibayar apa-apa emolumen bagi tempoh perkhidmatannya.

14 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

4. TARIKH PELANTIKAN
Tarikh pelantikan seseorang pegawai ialah pada tarikh lapor diri kecuali ditentukan sebaliknya oleh Suruhanjaya. (Per. 21) Tarikh lantikan tetap bagi pegawai sementara yang telah memenuhi syarat ialah pada tarikh Suruhanjaya bermesyuarat dan meluluskan pelantikan tersebut. (Per. 22)
15 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

5. UMUR & TARIKH LAHIR
Lantikan - umur mengikut skim perkhidmatan/ dinyatakan dalam iklan – - minimum: 18 tahun - maksimum: 54 tahun bagi pegawai sedang berkhidmat (skim perkhidmatan/ Perenggan 64 PP 9/91 ) Umur pada ulang tahun harijadi kalendar Gregorian [Per. 57(1)] mengikut

Pindaan tarikh lahir dalam Rekod Perkhidmatan - ikut Surat Beranak atau Kad Pengenalan (PP 13/02)
16 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

5.

UMUR & TARIKH LAHIR (samb)
Penetapan Umur [Per. 57(2)]: - mengikut tarikh jika dinyatakan - hari akhir bulan jika diketahui bulan sahaja - 31 Disember jika diketahui tahun sahaja - jika 29 Februari, maka ulang tahun tarikh lahir bagi tahun yang tiada tarikh 29 Feb ialah 1 Mac
17 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

6. PERMOHONAN BERKHIDMAT

PEGAWAI

SEDANG

Melalui Ketua Jabatan terus ke Suruhanjaya dengan menyertakan maklumat perkhidmatan serta ulasan sama ada sokong atau tidak. (Per. 17) Jika berjaya: - tidak perlu meletak jawatan jika melibatkan PBM yang diliputi P.U(A) 176/2005. (Per. 54) tetapi pegawai perlu mendapat pelepasan daripada ketua jabatan (PP 2/80) - pegawai perlu meletak jawatan dan mendapat pelepasan daripada ketua jabatan jika PBM yang tidak diliputi P.U(A) 176/2005. (PP 2/80)
18 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA
JPA

7. PENETAPAN GAJI PERMULAAN
Gaji permulaan ditentukan oleh Suruhanjaya mengikut peruntukan berikut: [Per. 23 (1)] - mengikut skim perkhidmatan bagi lantikan pertama/ pegawai yang belum disahkan dalam jawatan dan di peringkat P1 sahaja (Perenggan 70.1(i) PP 9/91) gaji permulaan lebih tinggi berdasarkan pengalaman pegawai - 1 pergerakan gaji bagi 1 tahun genap pengalaman relevan [Per. 23(2)] pengalaman relevan bagi pegawai P&P ialah pengalaman yang diperolehi selepas mendapat kelayakan profesional/ akademik mengikut skim perkhidmatan. [Per. 23(3)]
BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

-

19

JPA

7. PENETAPAN GAJI PERMULAAN (samb)
Suruhanjaya boleh menentukan suatu mata gaji lebih tinggi kepada pegawai yang telah disahkan kemudiannya dilantik ke perkhidmatan lain. [Per. 23(5)] Matagaji lebih tinggi berhampiran (tidak kurang satu pergerakan gaji di gred jawatan sebelumnya) bagi pegawai telah disahkan dalam jawatan terdahulu. Jika P1 tidak boleh tampung ditetapkan pada P2 & seterusnya P3. (perenggan 61 & 62 PP 4/02)
20 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

7. PENETAPAN GAJI PERMULAAN (samb)
Suruhanjaya boleh menentukan manamana mata gaji sebagai gaji permulaan atas sebab berikut: - Kelayakan khas atau bakat - Keadaan khas berhubung dengan pelantikan tersebut. (Per. 24)
21 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

8. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN
Pergerakan gaji tahunan berasaskan pencapaian kerja atau apa-apa syarat yang ditentukan oleh YDP Agong. (Per. 25) 2 kaedah pergerakan gaji: - Pergerakan gaji biasa - Anjakan gaji (Perenggan 49 PP 4/02)

22 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

8. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN (samb.)
Pergerakan Gaji Biasa Pergerakan mata gaji semasa ke matagaji berikutnya di peringkat yang sama tertakluk kepada: - prestasi yang memuaskan - diperakukan oleh Ketua Jabatan (perenggan 50 PP 4/02)
23 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

8. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN (samb.)
Anjakan Gaji Pergerakan matagaji semasa ke matagaji di tangga berikutnya pada peringkat yang lebih tinggi. (Perenggan 51 PP 4/02)

24 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

8. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN (samb)
Anjakan Gaji (Gred Lantikan) Anjakan gaji pertama dipertimbangkan dengan - disahkan dalam perkhidmatan - lulus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Aras IV (SPP 5/05) - berkhidmat tidak kurang 3 tahun - prestasi yang baik; dan - diperakukan oleh Ketua Jabatan. (perenggan 52.1 PP 4/02)
JPA

syarat:

25

BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

8. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN (samb.)
Anjakan Gaji Kedua Dipertimbangkan dengan syarat: - lulus PTK Aras IV (SPP 5/05); - memperolehi anjakan gaji pertama tidak kurang daripada satu tahun; - prestasi yang baik; dan - diperakukan oleh Ketua Jabatan (Perenggan 52.2 PP 4/02).
26 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

8. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN (samb.)
Anjakan Gaji (Gred Kenaikan Pangkat) dipertimbangkan dengan syarat: - lulus PTK Aras IV (SPP 5/05); - berada di gred kenaikan pangkat tidak kurang daripada satu tahun; - prestasi baik; dan - diperakukan oleh Ketua Jabatan. (perenggan 53 PP 4/02)
27 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

8. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN (samb.)
Pergerakan Gaji Secara Isyarat Diluluskan cuti lebih 180 hari dan tidak lebih 3 kali pergerakan gaji sepanjang tempoh perkhidmatan atas sebab berikut: - cuti belajar tanpa gaji / separuh gaji - cuti tanpa gaji ikut pasangan belajar/bertugas di dalam/luar negeri - cuti separuh gaji menghidap penyakit tertentu (perenggan 64 PP 4/02 & SPP 5/02)
28 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

8. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN (samb.)
Tiada Pergerakan Gaji - Lanjutan tempoh percubaan dengan berdenda (perenggan 75 PP 9/91) - Cuti tanpa gaji / separuh gaji lebih 180 hari setahun selain daripada sebab di perenggan 64 PP 4/02 - Dikenakan hukuman tatatertib (tangguh pergerakan gaji/turun gaji) (perenggan 54 PP 4/02) - Tidak diperakukan mendapat pergerakan gaji oleh ketua jabatan
29 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

8. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN (samb)
Tarikh yang ditetapkan untuk menerima pergerakan gaji pada tahun berikutnya berdasarkan kepada tarikh lantikan - Per. 25 (dalam Jadual Kedua)

1 Januari - Lantikan mulai 1 Januari hingga 31 Mac 1 April - Lantikan mulai 1 April hingga 30 Jun 1 Julai - Lantikan mulai 1 Julai hingga 30 Sept 1 Oktober - Lantikan mulai 1 Oktober hingga 31 Dis
30 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

8. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN (samb)
PERUBAHAN TARIKH PERGERAKAN GAJI: Tarikh pergerakan gaji akan berubah disebabkan: Dilanjutkan tempoh percubaan dengan denda (Per. 30 / Perenggan 76 dan 83 PP 9/91) Dinaikkan pangkat Dilantik ke jawatan yang lain Dikenakan hukuman tatatertib – tangguh pergerakan gaji
JPA

31

BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

9. TEMPOH PERCUBAAN
Satu tempoh untuk menilai kebolehan dan kesesuaian pegawai yang dilantik sebelum layak disahkan dalam perkhidmatannya.

Seseorang pegawai dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan 1 hingga 3 tahun [Per. 26(1)] Suruhanjaya atas sebab khas boleh memendek atau tidak mengenakan tempoh percubaan kepada seseorang pegawai [Per. 26(2)]
32 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

9. TEMPOH PERCUBAAN (samb)
Memenuhi syarat pengesahan yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan atau syarat-syarat lain (ditentukan oleh YDP Agong) sebelum layak disahkan (Per. 27): - kursus induksi (umum / khusus) - peperiksaan (jika ada) - perakuan ketua jabatan Suruhanjaya boleh percubaan sama ada denda (Per. 28) melanjutkan tempoh berdenda atau tanpa
33 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

9. TEMPOH PERCUBAAN (samb)
Prosedur Pelanjutan

Pegawai hendaklah memohon dalam tempoh 3 bulan selepas tamat tempoh percubaan kepada Suruhanjaya melalui ketua jabatan. [Per.28(2)] Ketua Jabatan hendaklah memperakukan pelanjutan mengikut borang yang ditetapkan dengan menyertakan butir-butir: - sebab pegawai tidak disahkan - syor sokong atau tidak - maklumat perkhidmatan / peperiksaan [Per.28(4)] Pelanjutan tidak melebihi 2 tahun kecuali dalam keadaan khas [Per.28(6)] Pegawai dianggap di dalam tempoh percubaan sehingga disahkan oleh Suruhanjaya [Per.29(2)]
JPA

34

BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

9. TEMPOH PERCUBAAN (samb)
Pelanjutan: Tanpa Denda
Pelanjutan kerana gagal disahkan dalam tempoh asal yang ditetapkan BUKAN disebabkan oleh Tindakan Tatatertib/ kecuaian pegawai.

Pelanjutan : Berdenda
Pelanjutan kerana gagal disahkan dalam perkhidmatan disebabkan oleh kesilapan, kecuaian dan kelemahan pegawai.
35 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

9. TEMPOH PERCUBAAN (samb)
Kesan pelanjutan tempoh percubaan berdenda:

hilang kekananan selama tempoh pelanjutan tiada pergerakan gaji dalam tempoh pelanjutan tarikh pergerakan gaji berubah

36 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

10. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN
Pengesahan oleh Suruhanjaya terhadap kesesuaian dan kebolehan pegawai melaksanakan tugas serta memenuhi syarat pengesahan yang ditetapkan. Bila 1 hari selepas tamat tempoh percubaan 3 tahun atau 1 hari selepas tarikh pegawai memenuhi syarat pengesahan ditetapkan selepas 1 tahun (Per. 29)
37 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

10. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN
Perakuan pengesahan dibuat oleh Ketua Jabatan dalam tempoh 1 bulan daripada tarikh pegawai didapati layak disahkan. [Per. 27(2)] Jika Ketua Jabatan gagal – pegawai boleh memohon pengesahan kepada Suruhanjaya & salinan kepada Ketua Jabatan. [Per. 27(3)]

38 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

10. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN (samb)
Suruhanjaya akan membuat siasatan dan akan membuat pengesahan jika berpuas hati. [Per. 27(3)] Suruhanjaya hendaklah segera memaklumkan pengesahan pegawai. (Per.31)
39 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

11. SKIM KWSP/ PENCEN
Opsyen skim KWSP hanya kepada yang dilantik selepas 12.4.1991 (PP 15/2001) Pegawai yang berhasrat memilih opsyen Skim KWSP hendaklah menggunakan borang ditetapkan. (Per. 35) Pilihan muktamad Jika tidak pilih skim KWSP layak diberi taraf berpencen selepas 3 tahun tempoh perkhidmatan yang boleh diambilkira (Per. 36 / perenggan 69, PP 9/91)
40 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

12. KEKANANAN
Kekananan pegawai ditentukan mulai: tarikh lantikan tetap bagi gred lantikan tarikh naik pangkat bagi gred naik pangkat [Per.32(1)] jika dua atau lebih pegawai dilantik tetap atau naik pangkat pada tarikh yang sama, kekananan adalah sama. [Per.32(2)]
41 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

13. KENAIKAN PANGKAT
Tafsiran: Kenaikan pangkat ke gred – kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi dalam Kumpulan P&P dan Sokongan dalam perkhidmatan dan skim perkhidmatan yang sama Kenaikan pangkat ke jawatan – kenaikan pangkat ke mana-mana jawatan dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi Kenaikan pangkat berdasarkan kekosongan kecuali bagi skim perkhidmatan tertentu misalnya Pegawai Penyelidik & Pensyarah (Per. 38)
42 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA
JPA

13. KENAIKAN PANGKAT (samb)
Kenaikan pangkat seseorang pegawai berdasarkan merit (Per. 37) Lembaga Kenaikan Pangkat (LKP) menimbang kenaikan pangkat berasaskan: - kecekapan dan prestasi kerja - kelayakan, pengetahuan, kemahiran dan pengalaman pegawai - sifat peribadi - kegiatan/sumbangan LKP boleh menentukan aspek lain yang sesuai
43 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

13. KENAIKAN PANGKAT (samb)
Syarat kenaikan pangkat yang ditetapkan berdasarkan skim perkhidmatan Syarat: - disahkan dalam perkhidmatan - tahap prestasi yang ditetapkan - lulus PTK yang disyaratkan - diperakukan oleh Ketua Jabatan
44 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

13. KENAIKAN PANGKAT (samb)
Pegawai pinjaman / tukar sementara hendaklah dipertimbangkan kenaikan pangkat di jawatan hakiki (Per. 39) Tarikh naik pangkat ditentukan oleh LKP [Per. 41(1)] Tidak lebih awal daripada tarikh kekosongan atau tarikh pegawai layak. [Per. 41(2)]
45 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

14. PENETAPAN GAJI KENAIKAN PANGKAT
Gaji permulaan - jika gaji gred hakiki lebih rendah daripada gaji minimum (P1T1) gred kenaikan pangkat (perenggan 71.1 PP 9/91) Gaji lebih tinggi berhampiran - jika gaji gred hakiki sama atau lebih tinggi di P1. Jika mata gaji maksimum P1 di gred kenaikan pangkat tidak dapat menampung, penetapan gaji pada P2 atau gaji KUP jika gaji P2 tidak dapat menampung. (perenggan 71.2 & 71.3 PP 9/91) TERTAKLUK - tidak kurang 1 pergerakan gaji secara biasa atas gred hakiki
46 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA
JPA

15. TANGGUNG KERJA
Seseorang pegawai yang diluluskan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diarahkan bagi satu jawatan lain di samping menjalankan tugas jawatannya sendiri. (PP 7/93) Tujuan: Memastikan tugas jawatan kosong dapat dilaksanakan demi kepentingan perkhidmatan (Per. 44)
47 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

16. PEMANGKUAN
Pegawai yang menjalankan tugas bagi sesuatu jawatan di gred yang lebih tinggi dari gred hakiki secara sepenuh masa dalam perkhidmatan dan skim perkhidmatan yang sama dengan kelulusan LKP ASAS: - Kebolehan Pegawai - Kekosongan Jawatan
48 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

17. ELAUN PEMANGKUAN / TANGGUNG KERJA Tidak kurang 28 hari berturut-turut termasuk cuti mingguan. Jika ambil cuti kecemasan / sakit dalam tempoh 28 hari itu, jumlahnya tidak melebihi 6 hari Tidak layak elaun memangku jika berkursus, cuti sakit atau keluar bertugas melebihi 92 hari berturut-turut Tanggung kerja berikutnya atas jawatan yang sama tidak kurang 14 hari berturut-turut (PP 7/93)
49 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

18. PENAMATAN PERKHIDMATAN
YDP Agong atau pihak yang diberi kuasa boleh menamatkan perkhidmatan seseorang pegawai yang belum disahkan atas sebab berikut (Per. 46&48): Menyembunyikan maklumat kesihatan Membuat akuan palsu dalam akuan berkanun Tidak menandatangai Surat Aku Janji Memalsukan dokumen pelantikan Gagal tapisan keselamatan
50 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

18. PENAMATAN PERKHIDMATAN (samb)
Penamatan Pegawai Yang Gagal Disahkan: YDP Agong / pihak diberi kuasa boleh menamatkan perkhidmatan pegawai yang gagal disahkan termasuk yang dilanjutkan tempoh percubaannya Bagi pegawai yang telah dapat taraf berpencen atas jawatan asal boleh dibersarakan, namun jika belum dapat taraf berpencen / KWSP, pegawai ditamatkan perkhidmatan (Per. 47)
JPA

51

BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

18. PENAMATAN PERKHIDMATAN (samb)
Peluang Memberi Sebab / Notis:

Penamatan perkhidmatan pegawai boleh dibuat setelah diberi peluang menunjuk sebab dalam tempoh tidak kurang daripada 14 hari (Per. 49) Penamatan perkhidmatan hendaklah dengan notis 30 hari atau sebulan gaji sebagai ganti notis (Per. 50)
52 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

19.

LETAK JAWATAN
Permohonan secara bertulis (notis) seseorang pegawai yang berhasrat untuk meletak jawatan kepada Ketua Perkhidmatan melalui Ketua Jabatan. [Per. 51(1)] Ketua Perkhidmatan hendaklah menghantar surat akuan terima kepada pegawai melalui Ketua Jabatan.[Per. 51(3)] Ketua Perkhidmatan hendaklah merekod dan maklumkan Suruhanjaya dan KPPA. [Per. 51(2)] Peletakan jawatan adalah hak pegawai dan tidak memerlukan kelulusan
53 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

20. NOTIS LETAK JAWATAN
Hendaklah memberi notis peletakan jawatan seperti berikut:
- 30 hari bagi pegawai dalam percubaan - 30 hari pegawai yang tidak dinyatakan tempoh notis dalam syarat pelantikan - 90 hari bagi pegawai disahkan dalam perkhidmatan - mengikut syarat pelantikan bagi pegawai selain lantikan tetap ATAU Bayaran sebulan gaji ganti Notis (Per.51) Cuti Tanpa Gaji (CTG) tidak diambilkira bagi tempoh notis (SPP 4/96)
JPA

54

BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

21.

KUAT KUASA NOTIS LETAK JAWATAN
Peletakan jawatan berkuat kuasa pada hari berikutnya selepas hari yang notis diberikan oleh pegawai itu tamat. Peletakan jawatan yang telah berkuat kuasa tidak boleh ditarik balik.

55 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

22. PEMENDEKAN NOTIS
Permohonan secara bertulis seseorang pegawai kepada Ketua Perkhidmatan / Ketua Jabatan untuk memendekkan tempoh notis peletakan jawatan seperti yang ditetapkan. Jika diluluskan dikecualikan bayaran sebulan gaji Sebab untuk diluluskan: (Per. 53) - menyandang jawatan dalam pihak berkuasa berkanun/ pihak berkuasa tempatan/ agensi lain yang diluluskan oleh KPPA. - pegawai dan/atau keluarga ada masalah kesihatan - menghadiri kursus / latihan - sebab-sebab lain yang diluluskan oleh KPPA
JPA

56

BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

23.

PERSARAAN

BERSARA WAJIB
Umur persaraan ditetapkan mengikut Akta Pencen 1980. (Per. 58) - umur 56 tahun [Seksyen 10(1) Akta Pencen 1980] lantikan mulai 1.10.2001 - umur 55 tahun – lantikan sebelum 1.10.2001 yang menolak opsyen Pegawai berpencen - menerima faedah persaraan (pencen, ganjaran, award wang tunai gantian cuti rehat (GCR) dan kad pesara)
JPA

57

BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

23.

PERSARAAN (samb)

BERSARA WAJIB
Pegawai skim KWSP akan menerima faedah mengikut Akta KWSP - caruman syer pegawai, Kerajaan dan faedah ke atasnya dalam KWSP - GCR

58 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

23. PERSARAAN (samb)
BERSARA PILIHAN Umur 40 tahun (SPP 1/91, SPP 3/92 dan Seksyen 12 Akta Pencen 1980] Berkhidmat tidak kurang 10 tahun yang boleh dimasuk kira (perenggan 15 PP 4/2003) Persetujuan Ketua Jabatan / Ketua Perkhidmatan Tiada ikatan Kerajaan kontrak perkhidmatan dengan
59 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

23. PERSARAAN (samb)
BERSARA PILIHAN Bebas daripada tindakan tatatertib / urusan mahkamah Bebas daripada tindakan BPR (Kumpulan P&P) Pengisytiharan Harta Dibayar ganjaran dan GCR pada tarikh persaraan
60 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

23. PERSARAAN (samb)
BERSARA PILIHAN Bayaran pencen : - umur 45 tahun (perempuan) dan 50 tahun (lelaki) bagi lantikan sebelum 12.4.1991 - umur 55/56 tahun bagi lantikan selepas 12.4.1991 hingga 1.10.2001 - umur 56 bagi lantikan selepas 1.10.2001
61 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

24. PENGECUALIAN
Penjelasan dan pengecualian daripada peraturan yang ditetapkan hendaklah dirujuk kepada Jabatan Perkhidmatan Awam

62 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

SEKIAN, TERIMA KASIH

BAHAGIAN 10 Fasal (2)
“.....kelayakan untuk perlantikan bagi orangorang dalam perkhidmatan awam dan syaratsyarat perkhidmatan mereka, lain daripada orang-orang dalam perkhidmatan yang tersebut dalam perenggan (g) Fasal (1) boleh dibuat peraturan oleh undang-undang persekutuan dan juga, tertakluk kepada peruntukan mana-mana undang-undang persekutuan itu, oleh Yang diPertuan Agong......”
64 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA
JPA

PERKHIDMATAN AWAM (a) Angkatan tentera (b) Perkhidmatan kehakiman dan undang-undang (c) Perkhidmatan awam am persekutuan (d) Pasukan polis (e) Perkhidmatan keretapi (dimansuhkan oleh Akta A885) (f) Perkhidmatan awam bersama yang disebut dalam Perkara 133 (g) Perkhidmatan awam tiap-tiap satu negeri (h) Perkhidmatan pelajaran
JPA

65

BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

RASIONAL PENGGUBALAN PPA 2005
Memastikan prinsip-prinsip perkhidmatan yang digunakan sentiasa terkini, relevan dan fleksibel dengan mengambil kira:

Perubahan prinsip-prinsip perkhidmatan

Penyelarasan undang-undang dan Akta Pencen Perkembangan ICT
66 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

PERBEZAAN PPA 2005 DAN BAB A 1973
Peraturan-Peraturan Pegawai Awam 2005 PerintahPerintah Am Bab A 1973 Catatan

Kaedah Pengambilan Peraturan 14

Peraturan 1

Boleh menggunakan selain daripada akhbar untuk pengiklanan jawatan

Perakuan Pengesahan Dalam Perkhidmatan Peraturan 27

Peraturan 35

Perakuan dibuat sebaik sahaja pegawai layak diberi pengesahan

Umur Persaraan Peraturan 59

Peraturan 64

Umur persaraan tertakluk kepada Undang-undang Pencen
67

JPA

BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

PEMINJAMAN
Pelantikan pegawai awam di bawah perenggan a, b, c, d dan h Perkara 132 Perlembagaan Persekutuan ke: (i) (ii) (iii) (iv) Perkhidmatan Awam Negeri; atau Pihak Berkuasa Berkanun; atau Pihak Berkuasa Tempatan; atau mana-mana organisasi dalam atau di luar Malaysia, ikatan

untuk tempoh tertentu tanpa memutuskan pegawai dengan perkhidmatan asalnya.

68 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

PEMINJAMAN
Tentera
Kehakiman & Undang-undang PB Berkanun

Am Persekutuan Polis Pendidikan
BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

PBT

Negeri
69

JPA

PERTUKARAN SEMENTARA
Pelantikan pegawai ke perkhidmatan awam yang lain di bawah Perkara 132 Perlembagaan Persekutuan atau pelantikan ke mana-mana jawatan dalam skim perkhidmatan di bawah PBM yang sama untuk tempoh tertentu tanpa memutuskan ikatan pegawai dengan perkhidmatan asalnya.

70 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

PERTUKARAN SEMENTARA
Tentera PBT Kehakiman & Undang-undang
Skim N ke Jwtn Terbuka Skim L ke Skim N

Pendidikan

Skim W (Akaun) ke Skim N Skim J ke Skim N

Am Persekutuan

Polis
71 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

72 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

73 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

74 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

PERGERAKAN GAJI

75 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

PERGERAKAN GAJI BIASA

76 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

ANJAKAN GAJI

77 BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

JPA

PERBANDINGAN SKIM PENCEN DENGAN SKIM KWSP SKIM PENCEN
1. Caruman Tiada (Caruman KWSP Syer Kerajaan dikutip balik dan dibayar kepada KWAP (Kumpulan Wang Amanah Pencen) 2. Faedah Persaraan (i) Pencen bulanan (ii) Ganjaran (bayaran sekaligus) (iii) Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat - GCR (maksimum 120 hari)

SKIM KWSP

Caruman KWSP oleh Majikan dan pekerja.

(i) Layak caruman Kerajaan atau Majikan di samping caruman pekerja beserta dengan dividen (ii) Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat - GCR (maksimum 120 hari)

PERBANDINGAN SKIM PENCEN DENGAN SKIM KWSP
SKIM PENCEN
3. Faedah Kematian (i) Pencen Terbitan Layak RM 2,000 dan simpanan akan dibayar kepada waris terdekat/penama

SKIM KWSP

(ii) Ganjaran Terbitan (bagi kematian pegawai dalam perkhidmatan) 4. Faedah Hilangupaya Pencen Hilangupaya/Pencen Tanggungan

Layak RM 2,000

PERBANDINGAN SKIM PENCEN DENGAN SKIM KWSP
SKIM PENCEN
5. Penyelarasan Layak penyelarasan pencen berikutan semakan gaji kakitangan awam dengan syarat bermastautin di Malaysia 6. Kemudahan Rawatan/Perubatan Pesara dan keluarga layak mendapat kemudahan rawatan/perubatan percuma di hospital-hospital kerajaan Tidak layak mendapat kemudahan rawatan/perubatan percuma di hospital kerajaan Tiada

SKIM KWSP

PERBANDINGAN SKIM PENCEN DENGAN SKIM KWSP
SKIM PENCEN
7. Kelayakan (i) Pegawai berpencen yang bersara. Boleh meletakkan jawatan pada bila-bila masa tanpa menjejaskan kelayakannya di bawah Skim KWSP

SKIM KWSP

(ii) Tidak layak jika meletakkan jawatan atau dibuang kerja. 8. Makluman

(i) Ganjaran dan GCR tidak dikenakan cukai pendapatan. Pencen yang diterima oleh pesara sebelum mencapai umur 55 tahun dikenakan cukai pendapatan.

Layak Dividen KWSP

(ii) Pelepasan cukai pendapatan bagi caruman KWSP terhad kepada RM5,000 setahun

Skim Pencen Sektor Awam sekarang adalah antara yang terbaik kerana 1. Non Contributory di pihak pekerja 2. Skim Pencen Keluarga 3. Penyelasaran Pencen 4. Kemudahan rawatan/perubatan
JPA

82

BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

KUASA MELULUS TANGGUNG KERJA
Jawatan/Gred
Peg. Perkhidmatan Kehakiman Peg. Perk. Undang-undang Ketua Setiausaha Kementerian Semua jawatan Kump. Tertinggi dan P&P termasuk KJ di Kementerian Semua jawatan dalam Kump. Pengurusan Tertinggi dan P&P di Jabatan Semua jawatan kump.sokongan di Kementerian Semua jawatan kump.sokongan di jabatan

Kuasa Melulus
Hakim Besar Malaya/Borneo Peguam Negara Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Ketua Setiausaha Kementerian Ketua Pengarah Jabatan atau yang setaraf Timb. Ketua Setiausaha Kementerian Timb. Ketua Pengarah Jabatan atau setaraf

83

JPA

BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful