You are on page 1of 2

ON TAP VO C-01

Cu 1: Cho 4 nguyn t K (Z = 19), Mn (Z = 25), Cu (Z = 29), Cr (Z = 24). Nguyn t ca nguyn t kim loi chuyn
1
tip no c cu hnh electron lp ngoi cng l 4s ?A. K.
B. Cu, Cr.
C. K, Cu, Cr.
D. K, Cu
2

2 2 6
Cu 2: Nguyn t X, cation Y , anion Z u c cu hnh electron 1s 2s 2 . X, Y, Z l kim loi hay phi kim?
A. X l phi kim, Y l kh him, Z l kim loi.
B. X l kh him, Y l phi kim, Z l kim loi. C. X l
kh him, Y l kim loi, Z l phi kim.
D. A, B, C u ng.
Cu 3: Cu hnh electron no sau y l ca nguyn t kim loi?
2 2 6 2 4
2 2 6 2 5
2 2 6 1
2 2 6
A. 1s 2s 2p 3s 3p .
B. 1s 2s 2p 3s 3p .
C. 1s 2s 2p 3s .
D. 1s 2s 2p .
.Cu 4: S hiu nguyn t Z ca cc nguyn t M, N, P, Q ln lt l 6, 7, 20, 19. Nhn xt no di y l ng?
A. C 4 nguyn t u thuc mt chu k.
B. N, P thuc chu k 3. C. P, Q
thuc chu k 4.
D. Q thuc chu k 3.
Cu 5: Cho m gam bt Fe vo 800 ml dung dch hn hp gm Cu(NO3)2 0,2M v H2SO4 0,25M. Sau khi cc

phn ng xy ra hon ton, thu c 0,6m gam hn hp bt kim loi v V lt kh NO (sn phm kh duy nht,
ktc). Gi tr ca m v V ln lt l A. 10,8 v 2,24. B. 10,8 v 4,48. C. 17,8 v 2,24.
D. 17,8 v 4,48
Cu 6: Trong bng tun hon, nguyn t X c s th t l 16, nguyn t X thuc
A. chu k 3, nhm IVA. B. chu k 4, nhm VIA. C. chu k 3, nhm VIA. D. Chu k 4, nhm IIIA.
Cu 7: Ho tan 1,44 gam mt kim loi ho tr II trong 150 ml dung dch H2SO4 0,5M. trung ho axit d trong
dung dch thu c, phi dng ht 30 ml dung dch NaOH 1M. Kim loi l
A. Ba.
B. Ca.
C. Mg.
D. Be.
Cu 8: Ho tan hon ton 15,4 gam hn hp Mg v Zn trong dung dch HCl d thy c 0,6 gam kh H2 bay ra. Khi
lng mui to ra trong dung dch lA. 36,7 gam.
B. 35,7 gam.
C. 63,7 gam.
D. 53,7 gam.
Cu 9: Ngm mt inh st trong 100 ml dung dch CuCl2 1M, gi thit Cu to ra bm ht vo inh st. Sau khi phn ng
xong ly inh st ra, sy kh, khi lng inh st tng thm
A. 15,5 gam.
B. 0,8 gam.
C. 2,7 gam.
D. 2,4 gam.
Cu 10: Cho 1,4 gam kim loi X tc dng vi dung dch HCl thu c dung dch mui trong kim loi c s oxi ho
+2 v 0,56 lt H2 (ktc). Kim loi X l
A. Mg.
B. Zn.
C. Fe.
D. Ni.
Cu 11: Cho hn hp gm Fe v Zn vo dung dch AgNO3 n khi cc phn ng xy ra hon ton, thu c dung
dch X gm hai mui v cht rn Y gm hai kim loi. Hai mui trong X l
A. Fe(NO3)3 v Zn(NO3)2.
B. Zn(NO3)2 v Fe(NO3)2.
C. AgNO3 v Zn(NO3)2.
D. Fe(NO3)2 v AgNO3.
Cu 12: Ngm hn hp hai kim loi gm Zn, Fe vo dung dch CuSO4. Sau khi kt thc phn ng thu c cht rn X
gm hai kim loi v dung dch Y. Kt lun no sau y ng?
A. X gm Zn, Cu.
B. Y gm FeSO4, CuSO4.
C. Y gm ZnSO4, CuSO4.
D. X gm Fe, Cu.
Cu 13: Ngm bt st vo dung dch gm Cu(NO3)2 v AgNO3. Kt thc phn ng thu c dung dch X gm hai
mui v cht rn Y gm hai kim loi. Kt lun no sau y ng?
A. X gm Fe(NO3)2, Cu(NO3)2.
B. X gm Fe(NO3)2, Fe(NO3)3. C. Y
gm Fe, Cu.
D. Y gm Fe, Ag.
Cu 14: Cho 5,5 gam hn hp bt Al v Fe (trong s mol Al gp i s mol Fe) vo 300 ml dung dch AgNO3
1M. Khuy k cho phn ng xy ra hon ton thu c m gam cht rn. Gi tr ca m l
A. 33,95 gam.
B. 35,20 gam.
C. 39,35 gam.
D. 35,39 gam.
Cu 15.Ho tan hon ton 24,3g Al vo dung dch HNO 3 long d thu c V lt hn hp kh NO v
N2O (ktc) c t khi hi so vi H2 l 20,25. Gi tr ca V l
A. 6,72.
B. 8,96.
C. 11,20.
D. 13,44.
Cu 16.Hoa tan 32g kim loi M trong dd HNO 3d thu c 8,96lit (ktc) hn hp kh gm NO, NO 2 c
t khi so vi H2 l 17. Kim loi M lA. Mg.
B. Al.
C. Fe.
D. Cu.
Cu 17 Cho 7,8 gam hn hp X gm Mg v Al tc dng va vi 5,6 lt hn hp kh Y (ktc) gm Cl 2 v O2 thu c
19,7 gam hn hp Z gm 4 cht.
a Phn trm th tch ca O2 trong Y lA. 40%.
B. 50%.
C. 60%.
D. 70%.
b. Phn trm khi lng ca Al trong X lA. 30,77%.
B. 69,23%.
C. 34,62%.
D. 65,38%.

Cu 18. Mt nguyn t ca nguyn t X c tng s ht proton, ntron, electron l 52 v c s khi l 35. S hiu nguyn t
ca nguyn t X lA. 17.
B. 15. C. 23. D. 18.
Cu 19. Nguyn t ca nguyn t X c tng s ht electron trong cc phn lp p l 7. S ht mang in ca mt nguyn t
Y nhiu hn s ht mang in ca mt nguyn t X l 8 ht. Cc nguyn t X v Y ln lt l (bit s hiu nguyn t ca
nguyn t: Na = 11; Al = 13; P = 15; Cl = 17; Fe = 26).
A. Al v P.
B. Fe v Cl.
C. Al v Cl.
D. Na v Cl.
Cu 20. Cho tng cht: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 ln lt
phn ng vi HNO3 c, nng. S phn ng thuc loi phn ng oxi ho - kh l
A. 5.
B. 7.
C. 8.
D. 6.
Cu 21. Cho cc phn ng:
Ca(OH)2 + Cl2
CaOCl2
2H2S + SO2
3S + 2H2O.

2NO2 + 2NaOH
NaNO3 + NaNO2 + H2O
4KClO3 + SO2
3S + 2H2O.
O3 +2Ag Ag2O+O2
S phn ng oxi ho kh l
A. 3.
B. 5.
C. 2.
D. 4.
Cu 22. Cho 3,2 gam bt Cu tc dng vi 100 ml dung dch hn hp gm HNO3 0,8M v H2SO4 0,2M. Sau khi cc phn
ng xy ra hon ton, sinh ra V lt kh NO (sn phm kh duy nht, ktc). Gi tr ca V l
A. 1,792.
B. 0,448.
C. 0,746.
D. 0,672.
Cu 23. Cho m gam bt Fe vo 800 ml dung dch hn hp gm Cu(NO3)2 0,2M v H2SO4 0,25M. Sau khi cc phn ng
xy ra hon ton, thu c 0,6m gam hn hp bt kim loi v V lt kh NO (sn phm kh duy nht, ktc). Gi tr ca m
v V ln lt lA. 17,8 v 4,48. B. 17,8 v 2,24.
C. 10,8 v 4,48.
D. 10,8 v 2,24.
2 2 6 1
2 2 3
2 2 6 2 5
Cu 24. Cho cc cu hnh electron nguyn t sau: (a) 1s 2s 2p 3s ; (b) 1s 2s 2p ; (c) 1s 2s 2p 3s 3p ; (d)
2 2 6 2 6
2 2 6 2 6 6 2
2 2 6 2 3
1s 2s 2p 3s 3p ; (e) 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s ; (g) 1s 2s 2p 3s 3p .
C bao nhiu cu hnh l nguyn t kim loi?A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Cu 25. Ho tan hon ton 12,42 gam Al bng dung dch HNO3 long (d), thu c dung dch X v 1,344 lt ( ktc) hn
hp kh Y gm hai kh l N2O v N2. T khi ca hn hp kh Y so vi kh H2 l 18. C cn dung dch X, thu c m gam
cht rn khan. Gi tr ca m lA. 106,38.
B. 38,34.
C. 97,98. D. 34,08.
Cu 26. Cho 61,2 gam hn hp X gm Cu v Fe 3O4 tc dng vi dung dch HNO3 long, un nng v khuy u. Sau khi
cc phn ng xy ra hon ton, thu c 3,36 lt kh NO (sn phm kh duy nht, ktc), dung dch Y v cn li 2,4 gam
kim loi. C cn dung dch Y, thu c m gam mui khan. Gi tr ca m l A. 108,9.
B. 151,5. C. 137,1. D. 97,5.
Cu 27 S hiu nguyn t Z ca cc nguyn t M, N, P, Q ln lt l 6, 7, 20, 19. Nhn xt no di y l ng?
A. M thuc nhm VA.
B. N thuc nhm IIIA.
C. P thuc nhm IIB.
D. Q thuc nhm IA.

Cu 28 Ngm mt thanh Zn vo 100ml dung dch AgNO3 0,1M n khi AgNO3 tc dng ht, th khi lng
thnh Zn sau phn ng so vi thanh Zn ban u s
A. gim 0,755
B. tng 1,08
C. tng
0,755
D. tng 7,55
Cu 29. Cho 2,24 gam bt Fe vo 200ml dung dch hn hp AgNO3 0,1M v Cu(NO3)2 0,5M. Khuy u ti phn ng hon
ton, thu c cht rn A v dung dch B.
1.
Khi lng cht rn A l :
A. 4,08 gam
B. 6, 16 gam
C. 7,12 gam
D. 8,23 gam
2. Nng mol ca cc cht trong dung dch B l :
A. 0,20 M v 0,3 M
B. 0,20M v 0,35 M
C. 0,35 M v 0,45 M
D. 0,35 M v 0,6 M
Cu 30. Cc cht va tc dng c vi dung dch HCl va tc dng c vi dung dch AgNO3 l:
A.MgO, Na, Ba. B. Zn, Ni, Sn.
C. Zn, Cu, Fe. D. CuO, Al, Mg
Cu 31. Cu hnh electron ca ion X2+ l 1s22s22p63s23p63d6. Trong bng tun hon cc nguyn t ho hc, nguyn t X thuc
A. chu k 4, nhm VIIIA. B. chu k 4, nhm IIA.
C. chu k 3, nhm VIB. D. chu k 4, nhm VIIIB
Cu 32. Cu 10 : Ha tan hon ton 8,9 gam hn hp gm Mg v Zn bng lng va 500 ml dung dch HNO3 1M. Sau
khi cc phn ng kt thc, thu c 1,008 lt kh N2O (ktc) duy nht v dung dch X cha m gam mui. Gi tr ca m l
A. 34,10
B. 31,32
C. 34,32
D. 33,70
Cu 33 Nguyn t R to c cation R+. Cu hnh electron phn lp ngoi cng ca R+ ( trng thi c bn) l 2p6.
Tng s ht mang in trong nguyn t R lA. 10.
B. 11. C. 22. D. 23.
Cu 34. Cho 3,6 gam Mg tc dng ht vi dung dch HNO3 (d), sinh ra 2,24 lt kh X (sn phm kh duy nht, ktc). Kh X l
A.N2O.
B. NO2.
C. N2.
D. NO.
Cu 35. Cho hn hp gm 0,1 mol Mg v 0,2 mol Al tc dng vi dung dch CuCl 2 d ri ly cht rn thu c sau phn
ng cho tc dng vi dung dch HNO3 c.Hi s mol kh NO2 thot ra l bao nhiu?
A.0,8 mol
B. 0,3 mol
C. 0,6 mol
D. 0,2 mol
Cu 36. Cho hn hp gm 1,12 gam Fe v 1,92 gam Cu vo 400 ml dung dch cha hn hp gm H2SO4 0,5M v NaNO3
0,2M. Sau khi cc phn ng xy ra hon ton, thu c dung dch X v kh NO (sn phm kh duy nht). Cho V ml dung
dch NaOH 1M vo dung dch X th lng kt ta thu c l ln nht. Gi tr ti thiu ca V l
A. 240.
B. 400.
C. 120.
D. 360