You are on page 1of 2

:

2+33+5

33
2xy

2x+4y+5z

abc+2a2

xyz

M,


.


, ,
. ,
, , ,
.


,
,
, , .

, .

http://skoool.mk/sites/skoool.mk/files/mk/KS3/Maths/expressions/index.html
http://skoool.mk/sites/skoool.mk/files/mk/KS3/Maths/terms/index.html

:.

2x2y+5x2y2-6xy-x4z3-2xyxy=
1. .
2.
3.
4. .
.

-2xy+3x2y2-1x4y3
-2, 3, -1
x4y3 ,

2xy-3x2y2+1x4y3
:
2xy2+2xy

:.

2x+4xy-3zy

-ab+ac-4ab+5ac