You are on page 1of 7

PELAN INDUK STRATEGIK LINUS

2013 2015

ANALISIS SWOT LINUS


KEKUATAN
PELUANG
1. 3 orang guru Numerasi yang berpengalaman
1. Persekitaran sekolah dan keadaan kelas yang
mengajar matematik sekurang-kurangnya 7 kondusif.
tahun mengajar.
2.
2.
Sokongan daripada pihak Pentadbiran.
3. Seorang guru Literasi beropsyen Bahasa
3.
Melayu di Maktab walaupun baru mengajar
Kursus dan pemantauan di adakan untuk
BM kurang dari 5 tahun.
penambahbaikan potensi guru.
4.
3. Seorang guru yang berpengalaman mengajar
4.
Pra-sekolah.
Modul LINUS disediakan oleh Kementerian
Pelajaran bersesuaian dengan aras murid
5. Peralatan ICT yang mencukupi.
LINUS.
6.
5.
5. Mempunyai Modul LINUS yang boleh
digunakan
semasa
Pengajaran
dan Mempunyai kelas Pemulihan.
7. Mendapat sokongan dari pihak Bimbingan dan
Pembelajaran.
8. Kaunseling serta Pra-sekolah.
6.
Guru-guru komited dan berdedikasi.
7. Mendapat sokongan bahan dan budget dari
panitia BM dan Matematik.
8. Mendapat khidmat sokongan dari Pemulihan .
KELEMAHAN
2. Sumber tidak digunakan secara optimum.
3. Perancangan aktiviti dan program terganggu
kerana kekangan masa.
4.
Modul individu murid tidak dapat
disediakan kerana tiada peruntukan khas.
5.
Modul guru dan murid untuk Numerasi sering
lambat dihantar ke sekolah

ANCAMAN
1. Perpindahan dan kemasukan murid secara
tiba-tiba dan boleh menyumbang kepada
peningkatan jumlah pelajar LINUS.
2.
Pelajar tidak mendapat bantuan kewangan dari
KWAMP dan e-Kasih.
Ibu bapa kurang mengambil tahu tentang
perkembangan anak-anak di dalam kelas
LINUS.

LINUS 2013 2015


PERANCANGAN STRATEGIK
Teras :
Memperkasakan sekolah
kebangsaan

PERANCANGAN TAKTIKAL
Nama Projek:
1.1.1
1.1.2
1.1 Pemantapan dan
Pengurusan Program Linus1.1.2

Matlamat :
Selepas tahun 2013 semua pelajar Objektif:
1.1.3
LINUS kohort 2 mencapai
100% penguasaan 3M (membaca,1. Memastikan semua pengurusan
menulis dan mengira)
dan pentadbiran Program LINUS
dilaksanakan dengan berkesan.
Fokus :
Pelajar-pelajar yang belum
Penetapan Dasar:
melepasi ujian saringan LINUS
Guru Besar, Penolong Kanan,
Ketua Paitia, Guru-guru LINUS,
Isu Utama:
Pra-Sekolah dan Pemulihan.
Pencapaian prestasi akademik
yang masih kurang cemerlang
Aktiviti:
Strategi:
i.
Mencemerlangkan pelajar-pelajar
LINUS untuk meningkatkan ii.
prestasi akademik.
iii.
1.
Program Peningkatan
Prencapaian Prestasi Bahasa
Melayu dan Matematik untuk
pelajar LINUS
Pelaksana:
Guru Besar, Semua PK, Guruguru LINUS, Ketua dan ahli
Panitia Bahasa Melayu dan
Matematik, Guru Pra Sekolah,
Guru Pemulihan dan guru
Bimbingan Kaunseling.

Indikator pencapaian:
- 100% pencapaian Literasi dan
numerasi bagi pelajar kohot 2
pada tahun 2013
- Tiada lagi pelajar LINUS di dalam
kelas tahun 4 pada tahun 2013.

Mesyuarat Panitia BM dan


Matematik
Mesyuarat LINUS
Pencerapan Pengajaran dan
Pembelajaran
Pemantauan:
Guru Besar, Semua PK dan
Ketua-ketua Panitia BM dan
matematik

PELAN OPERASI
Aktiviti:
Mesyuarat BM dan
Matematik
Mesyuarat LINUS
Pencerapan P&P Bahasa
Malaysia dan Matematik
untuk kelas LINUS

Nama Projek
1.2 Peningkatan Keilmuan profisien
/ Kompeten guru mengenai Program
LINUS

Objektif:
1.
Memastikan guru-guru mengetahui
tentang perlaksanaan Program
LINUS
2.
Guru-guru mengetahui maklumat
terkini mengenai Program LINUS
3.
Guru-guru BM dan Matematik
menghadiri kursus berkaitan
dengan Program LINUS
Penetapan Dasar:
Guru Besar, semua Penolong Kanan,
Ketua dan ahli-ahli Panitia BM dan
Matematik, Guru Pra-Sekolah dan
Guru Pemulihan

1.
2.
3.

Aktiviti:
Kursus Dalaman
Pemakluman Dalaman
Net-working

PERANCANGAN STRATEGIK

PERANCANGAN TAKTIKAL

PELAN OPERASI

Nama Projek:
1.3 Lonjakan Prestasi Bahasa
Malaysia dan Matematik 2013
Objektif
1.
Memastikan ETR 100% untuk
Literasi dan Numerasi tercapai
sebelum pelajar-pelajar
1.3.1
melangkahkan kaki ke tahun 1.3.2
4.
1.3.3
Penetapan Dasar:
Guru Besar, semua Penolong
Kanan, Ketua dan ahli-ahli Panitia
BM dan Matematik, Guru Pra1.3.4
Sekolah dan Guru Pemulihan1.3.5
1.3.6
Aktiviti:
1.3.7
Ujian Diagnostik
Ujian Saringan LINUS
Sudut LINUS di dalam Kelas
Sudut LINUS di papan
kenyataan sekolah
5. Penggajaran Pebelajaran
menggunakan Modul LINUS
6. Program Khas
1.
2.
3.
4.

Aktiviti:
Ujian Diagnostik
Ujian Saringan
Sudut LINUS di dalam
Kelas/
Sudut Linus di Papan
Kenyataan Sekolah
P & P berdasarkan Modul
Program CERDEK
Program Mari Belajar
Bersama
Program Cantiknya
Tulisanku

PELAN OPERASI
Aktiviti :

1.1.1 Mesyuarat BM dan Matematik


1.1.2 Mesyuarat LINUS
Tarikh Perlaksanaan

1. 17.1.2013
2.
3.

Pelaksana:

Semua Ahli PROGRAM LINUS

Perlaksanaan

Perbincangan tentang:
- Perlantikan AJK
- Laporan Ujian Saringan
- Perancangan aktiviti/ tindak susul
selepas ujian saringan

Indikator kejayaan :

Aktiviti berjalan seperti yang dirancang.

PELAN OPERASI
Aktiviti

1.1.3 Pencerapan pengajaran dan pembelajaran Literasi dan Numerasi

Tarikh Perlaksanaan : akan ditentukan berdasarkan takwim pentadbir


Pelaksana

: Guru Besar dan Penolong Kanan

Pelaksanaan

: i. Dilakukan oleh Guru Besar dan semua Penolong Kanan dan


Ketua panita BM dan Matematik.
ii. Perbincangan kekuatan dan kelemahan selepas sesi pengajaran.

Indikator kejayaan

: i. Sesi serta proes pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan


ii. Guru-guru PROGRAM LINUS akan lebih berkeyakinan

Aktiviti 1.2.1 Kursus Dalaman/Pemakluman Dalaman /Networking


Tarikh Perlaksanaan : Mengikut takwim sekolah
Pelaksana
: Semua ahli Jawatankuasa LINUS
Perlaksanaan
: i. Guru guru yang telah menghadiri kursus akan member kursus
dalaman di peringkat sekolah semasa LDP
ii. Guru-guru berkongsi pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan
LINUS
Indikator Kejayaan : Guru-guru mengaplikasikan dapatan daripada kursus dalaman semasa
Sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

PELAN OPERASI
Aktiviti
Tarikh Pelaksanaan
Pelaksana
Pelaksanaan

Indikator Kejayaan

1.3.1 Ujian Diagnostik


: Sebulan Sekali
: Semua guru
: i. Guru-guru akan menyediakan ujian diagnostic bagi setiap
konstruk yang diuji di dalam ujian Saringan
ii. Guru-guru merancang program pengayaan dan pemulihan yang
sesuai
: Kelemahan murid dapat dikesan dengan segera dan diberi
pemulihan segera.

Aktiviti
1.3.2 Ujian Saringan
Tarikh Pelaksanaan
: Mengikut takwim Jabatan Pelajaran Daerah Sibu
Pelaksana
: Semua guru Literasi dan Numerasi
Pelaksanaan
: i. Guru akan mengendali ujian Saringan dengan segera
ii. Semua AJK LINUS akan membantu guru-guru literasi dan
Numerasi untuk mengendalikan ujian individu agar dapat
diselesaikan segera
iii. Dapatan ujian akan dihantar secara online ke PPD dan analisis
ke NKRA seberapa segera sebelum tarikh tutup.
iv. Guru akan menentukan TOVdan ETR murid
v. Guru akan kenalpasti konstruk yang masih menjadi kekangan dan
murid-murid yang belum melepasi ujian saringan akan dibimbing
semula