You are on page 1of 19

SAVREMENI

PRENATALNI
NADZOR
AMIRA EGI
GINEKOLOKO-AKUERSKA
KLINIKA NARODNI FRONT

Vodi za zdravstvenu zatitu


trudnica na primarnom nivou

Zasnovan je na dokazima sa ciljem da pomogne


lekarima u primarnoj zdravstvenoj zatiti u donoenju
odluke o postupcima koje e primeniti u zatiti
trudnih ena
Septembar,2005.
Antenatalna zatita trudnica je skup mera sa ciljem da
se ouva zdravlje,sprei oboljevanje majke i rodi
doneseno,zdravo i za ivot sposobno dete

CILJEVI ANTENATALNE
ZATITE

PRAENJE ZDRAVSTVENOG STANJA


TRUDNE ENE I PLODA (rano ukljuivanje
trudnice u sistem AZ)
PRAVOVREMENA IDENTIFIKACIJA
TRUDNOE S VISOKIM RIZIKOM (vii
nivo zatite)
PRUANJE PODRKE,DAVANJE
ODGOVARAJUIH INFORMACIJA I
SAVETA SVIM TRUDNICAMA

AZZ TRUDNICA NA
PRIMARNOM NIVOU

Prvi lekarski pregled trudnice u I trimestru


Kontrolni lekarski pregledi 4 puta u toku
trudnoe (osim kod visoko rizinih)
UZ pregledi 4 puta u toku trudnoe (prvi
izmeu 7.i 8.nedelje gestacije)
Laboratorija :KG,Rh faktor,KS,glikemija,
proteini,urin ,BHS
Zdravstveno-vaspitni rad (zdrav stil ivota i
priprema za poroaj)

PRVI LEKARSKI PREGLED


I trimestar trudnoe

Odreivanje starosti trudnoe i TP (PM,UZ)


Anamneza (porodina,lina,akuerska)
AT,TM
KG,Rh faktor ,KS,glikemija,urin
Ginekoloki pregled(colpo,PA,VS,CB)
PREPORUKA:test na HIV
PREPORUKA : betaHCG,PAPP-A,NT (od 11.
do l4. nedelje)

KONTROLNI PREGLEDI

FIZIOLOKA
TRUDNOA
16.nedelja
24.nedelja
28.nedelja
36.nedelja
UKUPNO:5( I trim.)

UZ PREGLEDI
8.nedelja
12.nedelja
20.nedelja
32.nedelja

UKUPNO 9 pregleda

KONTROLA TRUDNOE
12. 20.nedelje

12.nedelja UZ (biometrija:CRL,FSF,NT)
16.nedelja:ginekoloki pregled,AT,TM
(kompetentnost grlia),glikemija,urin (skrining
na anemiju u I tr.i 28.nedelji)
Tripl test (HCG,AFP,E3)
RhD antitela kod Rh negativnih trudnica
20.nedelja UZ
Procena radne sposobnosti

UZ u 20.nedelji

Bimetrija,vitalnost,lokalizacija posteljice
ANATOMIJA PLODA:oblik glavice i
presek(csp,cerebelum,vel.komora,atrijumi<
10mm),merenje NF,kimeni stub (uzduni
presek),Abd.presek na nivou eluca,bubrega
(pelvis <5mm) i pup.vrpce, popreni presek
toraksa na nivou srca, ruke i noge (3
kosti,aka,stopalo)

KONTROLNI PREGLED
20.-32.nedelje

24.nedelja:AT,TM,glikemija(kratki GTT) ,urin, RhD


At, opte stanje zdravlja, inspekcija donjih ex.,
ginekoloki pregled,uput za psihofiziku pripremu
28.nedelja:TM,AT (Roll-over test),KS,urin,
glikemija,titar At,I spoljni akuerski pregled sluanje
tonova ploda,
Peroralno davanje tokolitika nema opravdanja kao
terapija prevencije PP pre 30.nedelje gestacije
32.nedelja,UZ:biometrija,BFP,lokalizacija i zrelost
posteljice

KONTROLNI PREGLEDI
32.-40.nedelje

36.nedelja
AT,TM
Pregled dojki
Akuerski pregled
CB
Karline mere
Glikemija,urin,At,
Tonovi ploda

37.nedelja:AT,
akuerski pregled
(visina fundusa,pokreti
tonovi ploda)
Nema dokaza da se
redovnim CTG utie na
ishod trudnoe
Do termina na 7 dana
40.n.-pregled u bolnici

SKRINING NA INFEKCIJE

Asimptomatska bakteriurija:SVIM
trudnicama,Th:amoxicillin,cefalexin
Asimptomatska bakterijska vaginoza:
sporadini sluajevi
Chlamidia samo kod cervicita
Hepatitis B-SVIM na kraju trudnoe
HIV- SVIM predlog na poetku trudnoe
Rubella test na Rubella Ag
Toxoplasmosis - sporadino

TRUDNICE ZA DOPUNSKU
ZATITU

LINA ANAMNEZA
OBOLJENJA srca,
bubrega,jetre,plua,
Endokrini,hematoloki
psihiki, neuroloki
poremeaji, maligne b.
autoimune bolesti,HIV
Poremeaj TM,godine

AKUERSKA ANA.
Ponavljani ab,PP,PPP
Preekl. ili eklampsija
Rh sensibilizacija
Operacije na materici
Teke hemoragije
Visok multiparitet
FMU ili NN mortus
Kongenitalne anomalije

DETEKCIJA PATOLOKIH
STANJA U TRUDNOI

OBAVEZNI SKRINING ZA SVE TRUD.


Anemija u trudnoi
Dijabetes melitus
Hipertenzija izazvana trudnoom(PIH)
Rh izoimunizacija tokom trudnoe
Stanja koja izazivaju ponavljane ab.spont.
Poremeaji u razvoju ploda

ANEMIJA U TRUDNOI

LEENJE na vreme otkrivene anemije


smanjuje incidencu raanja dece s niskom TM
ER,Hb na poetku i u 28.n.

Hb<110mg/dl u I
<105mg/dl u III

Oralni preparati Fe

Hb< 90 mg/dl

DIABETES MELLITUS
Pregestacijski DM
Gestacijski DM
3 hospitalizacije: SKRINING:glikemija u I,16.28.36.n.g.
1.na poetku,
Glikemija 2 puta vea od 7mmol/l-DM
2.Od 20.-24.n.
Glikemija 6-7mmol/l -OGTT
3. u 34.nedelji
O Sullivan provokacioni test sa 50g
Svim trudnicama od 24.-28.n.g.
OGTT u I tr. i 28n.g.
U rizinim grupama
OGTT(75g)kada je glikemija od 7,2-9,3
GDM posle 1h 10,a posle 2h 8,6

TRETMAN:UZ-1 meseno,BFP,Doppler od 28.nedelje

HIPERTENZIVNI SINDROM U TRUDNOI

KLASIFIKACIJA:1.blaga hipertenzija:TA>140/90(2 puta od 4h),pr.+


2.Teka hipertenzija:TA>160/110,pr.++(preeklampsija)
3.Eklampsija toniko-kloniki grevi
4.Gestaciona hipertenzija hipertenzija bez proteinurije
ANTIHIPERTENZIVI:dijastolni>100mmHg ili HT pre 32.n.g.
Pojaan nadzor uDZ:
Ponovljena HT
Merenje TA 2x nedeljno
HT posle 37.nedelje
Proteinurija 2x nedeljno
UZ . BPP
Ac.uricum,kreat.,trombociti
HOSPITALIZACIJA

dijastolni>100 ili za >25mmHg


IUGR ili sumnja na patnju
Trombociti <100000
Proteinurija ++ ili + st.<1,03,ph8

Rh IZOIMUNIZACIJA
Primigrav.:RhD at se odreuju 16.,28.i 36.n.
Multigrav.:I tr.,16.,28. i 36.nedelja gestacije
PREVENCIJA: anti RhD imunoglobulin
-kod neimunizovane od 28.-34.n. (300mikrog)
-posle poroaja u toku 72h(rh pozitivna deca)
-posle CVS,RAC,CC unutar 72h(At 8-10ned.)
-krvavljenje u trudnoi
-posle ab. i EU unutar 72h (300 mikrograma)

HABITUALNI POBAAJI

GENETSKI faktori-kariotip oba roditelja


ANATOMSKI faktori UZ,HSG,grli
ENDOKRINI faktori titna l.,jajnici,...
INFEKTIVNI faktori BV i CB,TORCH ne
IMUNOLOKI faktori antifosfolipidna
antitela,Lupus LAC i antikardiolipinska
antitela u IgG i IgM

POREMEAJI U RAZVOJU
PLODA

SKRINING hromozomopatija (detekcija >


60%,a lano pozitivni < 5%)
Od 11.-14.n.:NT + betaHCG + PAPP-A
OD 14.-20.:HCG,AFP,E3 + inhibin A
RIZIK >1:250 zahteva invazivnu dijagnost.
CVS (9-12.n), RAC (16.-18-n),CC(>21.n.g)
RAZVOJNE:UZ (11.-14. i 20.-24.n.g)