You are on page 1of 11

SKALA BEZBEDNOSTI DECE

OBLAST PROCENE
-BEZBEDNOST I RIZICI OD ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA KOD DECE I MLADIH

NAMENA
-PROCENA BEZBEDNOSTI VRI SE U SITUACIJAMA KADA POSTOJI SUMNJA DA JE
BEZBEDNOST DETETA ILI MLADE OSOBE NEPOSREDNO UGROENA USLED ZLOSTAVLJANJA I
ZANEMARIVANJA.

UKLJUUJE SITUACIJE KADA POSTOJI:


-OPASNOST PO IVOT ILI ZDRAVLJE DETETA
-OPASNOST OD NARUAVANJA FIZIKE ILI MENTALNE DOBROBITI DETETA
-SITUACIJE U KOJIMA JE DETE POVREENO USLED ZLOSTAVLJANJA ILI ZANEMARIVANJA I
-OZBILJNO RAZVOJNO ZAOSTAJANJE.

- ODGOVORI NA TVRDNJE SE OZNAAVAJU SA DA


UKOLIKO POSTOJE JASNI POKAZATELJI ILI DRUGI
RAZLOG ZA ZABRINUTOST;
- JEDAN ILI VIE FAKTORA KOJI UGROAVAJU
BEZBEDNOST DETETA ILI DECE U DOMAINSTVU,
RAZMATRAJU SE I BELEE INTERVENCIJE ZA
OSIGURANJE BEZBEDNOSTI I DONOSE ODGOVARAJUE
ODLUKE;
-TOKOM POETNE PROCENE KOD SVIH INDIKOVANIH
SITUACIJA;

STANDARDIZACIJA I PSIHOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE

-LISTA INDIKATORA;
- VE JEDAN POTVRENI AJTEM GOVORI U PRILOG
PRISUSTVA RIZIKA PO BEZBEDNOST DETETA;
-UNIVERZALNI INDIKATORI BEZBEDNOSTI

IME I
PREZIME________________________________________________________________
DATUM POPUNJAVANJA UPITNIKA_______________________________________________
Vreme procene
poetna procena
ponovni pregled
zatvaranje sluaja
Faktori koji utiu na ranjivost deteta (okolnosti usled kojih dete ne moe da se samo zatiti; obeleiti sve
primenljive odgovore za svu decu u porodici)
uzrast 0-5
umanjeni mentalni kapaciteti
(zastoj u razvoju, nerazvijen govor)
dijagnostikovan tei fiziki ili duevni poremeaj
umanjeni fiziki kapaciteti
dete kolskog uzrasta koje ne pohaa kolu
(ogranieno kretanje)
I FAKTORI BEZBEDNOSTI
1

Roditelj/prualac nege koji je u kui nema kontrolu nad svojim ponaanjem, i/ili je nasilan.

DA

NE

Roditelj/prualac nege se obraa ili se ponaa prema detetu na dominantno negativan nain i/ili
ima nerealistina oekivanja koja detetu mogu naneti tetu.

DA

NE

Roditelj/prualac nege je uzrokovao povredu deteta ili je ozbiljno pretio da e ga povrediti.

DA

NE

Primarni roditelj/prualac nege nije (bio) sposoban da zatiti dete.

DA

NE

Objanjenja prisutnih povreda deteta su neubedljiva.

DA

NE

DA

NE

.... Dete nije sposobno da se samo zatiti, sprei nanoenje povrede ili nema pristup osobama koje
.1 bi mu obezbedile sigurnost. Oznaiti ako je prisutan bar jedan od navedenih razloga.
7

II INTERVENCIJE ZA OSIGURANJE BEZBEDNOSTI


(ukoliko fakori koji ugroavaju bezbednosti nisu prisutni, prei na odeljak III )

Razmotrite da li intervencije od 1 do 8 omoguavaju da dete za sada ostane u kui. Take pod brojem 9 i 10 se
oznaavaju ukoliko se ne mogu koristiti intervencije za osiguranje bezbednosti u kui. Oznaite sve odgovarajue
intervencije.
1. Intervencije strunog radnika (ne ukljuuje procenu).
2. Korienje porodice, susedstva ili drugih osoba iz zajednice za osiguranje bezbednosti.
3. Korienje slubi u zajednici kao resursa za osiguranje bezbednosti.
4. Roditelj/prualac nege je na odgovarajui nain zatitio/la dete.
5. potencijalni nasilnik je napustio/la kuu, dobrovoljno ili je uhapen/a.
6. Nenasilni roditelj se preselio/la u bezbedno okruenje sa detetom.
7. Pokretanje zakonskog postupka je planirano- dete ostaje u kui.
8. Drugo (navesti) _________________________________________________________________
9. Roditelji/prualac nege saglasan sa smetajem deteta van kue.
10. Dete izdvojeno iz porodice bez saglasnosti roditelja, jer intervencije od 1 do 9 ne mogu da osiguraju
bezbednost.
III ODLUKA
Nije utvreno prisustvo faktora koji ugroavaju bezbednost. Na osnovu pristupanih informacija, dete/deca nisu u
neposrednoj opasnosti od povrede.
Prisutan je jedan ili vie faktora koji ugroavaju bezbednost. Preduzete su intervencije za osiguranje bezbednosti
tako da dete moe da ostane u kui.
Prisutan je jedan ili vie faktora koji ugroavaju bezbednost i smetaj deteta/dece je jedina intervencija koja moe
da osigura bezbednost. Ukoliko se ne izdvoji iz kue, jedno ili vie dece e biti u opasnosti od neposredne ili

IV PLAN BEZBEDNOSTI
Aktivnost
Zaduena osoba
Vremenski okvir
________________________ ________________________ ________________________
___
___
________________________
________________________ ________________________ ________________________
___
___
________________________
________________________ ________________________ ________________________
NAPOMENE__________________________________________________________
___
___
_______________
____________________________________________________________________
________________________ ________________________
________________
___
________________________
STRUNI
RADNIK_______________________________
________________________ ______
DATUM________________________
___

SUPERVIZOR___________________________________
DATUM________________________

SKALA SVAKODNEVNIH TEKOA


RODITELJA
OBLAST PROCENE
BEZBEDNOST I RIZICI OD ZLOSTAVLJANJA I
ZANEMARIVANJA KOD DECE I MLADIH.

NAMENA

-PROCENA UESTALOSTI I INTENZITETA RODITELJSKIH


ISKUSTAVA KOJE MOGU PREDSTAVLJATI IZVORE TEKOA
U PODIZANJU DECE.
-OBUHVATA SVESNE ASPEKTE ODNOSA SA DECOM KOJA
PREDSTAVLJAJU PRITISAK ZA RODITELJE;

SADRI 20 AJTEMA
SPADA U SAMOOPISNE TEHNIKE

-SKALA UESTALOSTI- OBJEKTIVAN POKAZATELJ


-SKALA INTENZITETA- SUBJEKTIVAN POKAZATELJ

SKOROVANJE
- TOTALNI SKOR UESTALOSTI I INTENZITETA TEKOA
UESTALOST: OD 0 (NIKAD) DO 4 (STALNO)
RASPON SKOROVA OD 0-80.
INTENZITET: OD 1-5, OSIM AKO JE FREKEVNCIJA 0 KADA JE I INTENZITET 0
RASPON SKOROVA OD 0-100.

FAKTOR POSEBNIH IZAZOVA/TEKOA ZA RODITELJE


(CHALLENGING BEHAVIOR FACTOR).
-NA SKALI INTENZITETA KOJA UKLJUUJE AJTEME 2, 4, 8, 9, 11, 12,

16, ZA PONAAJE DECE KOJE JE POSEBAN IZAZOV ZA RODITELJE.


RASPON SKOROVA JE OD 0-36.

FAKTOR RODITELJSKIH ZADATAKA (PARENTING


TASKS FACTOR)
-SKOR NA SKALI INTENZITETA KOJI UKLJUUJE AJTEME 1, , 7, 10,

13, 14, 17, 20 KOJI SE ODNOSE NA RODITELJSKE ZADATKE. RASPON


SKALE JE OD 0 DO 40.
*TOTALNI SKOR IZNAD 50 NA UESTALOSTI I IZNAD 70 NA INTENZITETU

UKAZUJE NA VISOKU UESTALOST TEKOA ZA RODITELJE, ODNOSNO,


VISOK PRITISAK KOJI DOIVLJAVAJU.

Dogaaji

Uestalost

Jaina

1.

Stalno raspremanje nereda od igraaka ili hrane

2.

Zanovetanje, gunanje, primedbe

3.

Tekoe oko ishrane, izbirljivost, izvoljevanje, ima


primedbe

4.

Deca ne sluaju, niti urade neto to im se kae bez


gunanja

5.

Tekoe nalaenja bebi-siterke

Deiji raspored (aktivnosti) oteava zadovoljenje


linih i kunih potreba

Deije svae ili tue zahtevaju arbitra

Deca zahtevaju da ih zabavljaju i igraju se sa njima

Deca se raspravljaju i opiru kad treba da idu na


spavanje

10 Deca su stalno ispred nogu i ometaju obavljanje


kunih poslova

11 Potrebno je stalno drati decu na oku gde su i ta

13 Deca se prljaju nekolio puta dnevno to zahteva

16 Decu je teko obuzdati na javnom mestu (radnji, 0

presvlaenje
14 Prinudo menjanje planova zbog deijih potreba

koje nisu prevashodne


15 Tekoe u obezbeenju privatnosti (npr. u

kupatilu)
restoranu)
17 Tekoe u spremanju dece za izlazak na vreme

18 Tekoe u ostavljanju dece za veernji izlazak,

20 Potrebni su vanredni poslovi da bi se obezbedile 0

kolu, obdanite
19 Deca imaju probleme sa drugovima (tue,

problemi, nesuglasice, nemaju drutvo )


deje potrebe
Total
UPITNIK POPUNIO/LA:

MAJKA

OTAC

HRANITELJ/ICA

DRUGO