INFORMATIKAREN OINARRIAK

eman ta zabal zazu

Ikasturtea: 06/07 2007 / 9 / 3

Nombre Izena
Universidad del país vasco Euskal herriko unibertsitatea

Denbora:

1ºApellido 1º Deitura 2º Apellido 2º Deitura

Ordu 1
Grupo Taldea

Eredua: AZTERKETARI BURUZ: 1 2 3 4

A

Azterketak bi zati izango ditu. lehenengoak ordu bat iraungo du eta bigarrenak bi Lehenengo zatia 40 galderetako test-froga bat izango da, eta azken kalifikazioaren %20a balioko du Bigarren zatian programa bat idatziko da eta %80a balioko du Azterketa gainditu ahal izateko, zati bakoitzean, gutxienez, %50a lortu beharra dago

TEST-FROGARI BURUZ: 1 2 3 4 5 Galdera bakoitzean erantzun bakarra hautatu behar da. Hiru erantzunen arteko zuzenena hartuko dugu erantzun egoki bezala Erantzun zuzenari +1 puntu emango zaio Gaizki erantzundakoari –0.333 puntu emango zaio Erantzun gabeko galderari +0 puntu emango zaio Test-froga kanporatzailea da, hau da, +20 puntu atera beharko dira froga honetan beste zatiarekin media ahal izateko. Minimo hori lortu ezean, azken nota test-frogaren %80a izango da Testa egiten hasi baino lehen, fitxa mekanizatua eta orrialde honetako goiko aldeko datuak bete behar dira. Fitxan, NAN eta azterketa eredua kodifikatu behar dira ere Ikaslearen erantzunak fitxa mekanizatuan jasoko dira Ez da kalkulagailuaren erabilpenik onartzen GALDERA-ORRIAK EZ ASKATU

6 7 8 9

AGINDU ARTE, EZ HASI AZTERKETA EGITEN

1.

Hurrengoetatik zein EZ DA ZUZENA? A) B) C) D) Fitxategi bitar baten neurria byte-tan, fitxategiak dituen elementu kopurua, elementu bakoitzak okupatzen dituen byte kopuruengatik biderkatuz lortzen da. Fitxategi bitar baten elementuak datu-mota desberdinekoak izan daitezke. Hauetako elementu bat Read prozedurearen bidez ireakurtzen den bakoitzean, kasu bakoitzerako egokia den aldagaia erabili behar da. Fitxategi bitar baten neurria eta beraren elementu kopurua jakinik ezin daiteke elementu bakoitzaren datumota asmatu Array-ak iragankorrak dira eta fitxategiak iraunkorrak.

2.

Hurrengo funtzioa emanik, aukera ezazu zuzen dagoen baieztapena

FUNCTION Karaktere_Kateak (Testua:Katea):Katea; VAR Indizea: Integer; BEGIN FOR Indizea:=1 TO Length (Testua) DO IF Upcase (Testua [Indizea])= 'a' THEN Delete (Testua,Indizea,1); Karaktere_Kateak := Testua END;

A) B) C) D)

Parametro gisa sartutako Testua horretako ‘a’ karaktere guztiak ezabatzen ditu. Ezin da erabili Delete prozedura FOR begiztaren barruan. Parametro gisa sartutako Testua horretako ‘a’ karaktere batzuk ezabatzen ditu baina ez guztiak. Ez du ezabatzen Testua-ko karaktere bat ere ez.

3.

Offset = Ord (‘a’) – Ord (‘A’) izanik; hurrengoetatik zeinek bihurtzen du Ñ ez den letra maiuskula bat, dagokion minuskula? A) B) C) D) Chr (Ord (Letra) + Offset) Chr (Letra + Offset) Letra + Offset Chr (Letra) + Offset

4.

11001100 datua transmititzen bada eta helgunera 10101100 iristen bada: A) B) C) D) Paritate-bitak errorea soilik konputagailuak paritate bakoitian lan egiten badu detektatuko du Paritate-bitak errorea detektatuko du konputagailuaren paritatearen independenteki 1en kopurua bikoitia denez, konputagailuak paritate bikoitian lan egiten badu soilik, detektatuko du errorea Paritate-bitak ez du inoiz errorerik detektatuko

A Eredua

Orr. 1

5.

Biz honako kode zati hau:
... TYPE tacMota = ARRAY [1..10] OF Char; tsKat10 = STRING [10]; VAR Kate1: tacMota; Kate2: tsKat10; i BEGIN Kate2 := 'Aupa Asier eta Eva'; FOR i := 1 TO LENGTH(Kate2) DO Kate1 [i] := Kate2[i]; ... : Integer;

Kode zatia exekutatu ondoren Kate2 aldagaiaren balioa honako hau da: A) B) C) D) 'Aupa Asier eta Eva' katea 'Aupa Asier' katea 'er eta Eva' katea kate hutsa

6.

Pascal-en eginiko azpiprograma batek zera bete behar du: A) B) C) D) Prozedura bat bada Sarrera, Irteera edo Sarrera/Irteerako parametroak izan behar ditu. Funtzio bat bada Sarrera edo Sarrera/Irteerako parametroak izan behar ditu. Prozedura bat bada, EZ ditu zertan parametroak izan beharrik. Azpiprograma mota guztiek Sarrera parametroak dituzte.

7.

Sistema bitarreko 1101100,01 zenbakiaren baliokidea da: A) B) C) D) 6C,4 770,2 hamaseitarrean zortzitarrean

108,15 hamartarrean Aurrekoetatik bat ere ez

8.

Lengoaia konpilatuetan... A) B) C) … konpilazioaren emaitza programa exekutagarria da … konpilazioaren emaitza mihiztadura-lengoaian emaniko programa da … konpilazioaren emaitza programa exekutagarria da baldin eta sintaxi errorerik aurkitu ez bada. Bestela, sintaxi erroreak egon badira, linker (edo estekatzailea) erabili behar da programa exekutagarria lortzeko … konpilazioaren emaitza makina-lengoaian emaniko programa da, baina ezin da exekutatu

D)

A Eredua

Orr. 2

9.

Ondorengo datu mota eta aldagaien deklarazioa emanik:
TYPE Tipo_1 = ARRAY [ 1 .. 10 ] OF Integer ; Tipo_2 = ARRAY [ 1 .. 10 ] OF Tipo_1 ; Tipo_3 = RECORD Datua : Tipo_1 ; Balioa: Integer; END ; VAR Datua : Integer ; Aldagai_1 : Tipo_1; Aldagai_2 : Tipo_2; Aldagai_3 : Tipo_3; BEGIN Aldagai_2 [ Datua ] := Aldagai_3 [ Datua ] := Aldagai_2.Datua := Aldagai_3.Datua [Datua]:= END. Aldagai_3 Aldagai_1 Aldagai_1 Datua ; ; ; ; { { { { 1 2 3 4 baieztapena baieztapena baieztapena baieztapena } } } }

Adierazi gertatuko diren erroreak: A) B) C) D) Tipo_3 ren deklarazioa ez da zuzena (identifikatzaile ezezaguna) (eta errore gehiago egon daitezke) Datua aldagaiaren deklarazioa ez da zuzena (identifikatzaile bikoiztua) (eta errore gehiago egon daitezke) Deklarazio guztiak zuzenak dira eta esleipen guztiak ez dira zuzenak Deklarazio guztiak zuzenak dira eta esleipenetatik 4.a soilik da zuzena

10. Length (sKatea) funtzioaren bidez burutzen dugun kalkulua egiteko honako hiru aukera hauek ditugu: 1) Ord (Chr (sKatea [0])) 2) Chr (Copy (sKatea, 0, 1)) 3) Ord (sKatea [0]) A) B) C) D) Hirurak zuzenak dira Bigarrena eta hirugarrena soilik dira zuzenak Hirugarrena soilik da zuzena Beste era batean kalkulatzeko ezintasuna da, hain zuzen ere, Length funtzioa existitzeko arrazoia.

11. Azpiprograma baten deklarazioan agertzen diren parametroen izenak eta azpiprogramari deitzerakoan erabiltzen diren aldagaien izenak: A) B) C) D) Desberdinak izan behar dira, bestela, aldagaiei azpiprograma barnean egindako aldaketek programa nagusiko izen bereko aldagaiak ere aldatuko lituzkete. Desberdinak badira ordena berdinean agertu behar dira azpiprogramaren deklarazioan eta deian, eta berdinak badira ordenak ez dauka garrantzirik. Berdinak izan behar dira, balio berdinak biltegiratzen duten aldagaiak dira eta. Aldagaien izenak ez dauka garrantzirik, kontuan izan behar dena definizioko eta deiko ordenak berdinak izatea da.

A Eredua

Orr. 3

12. Hurrengo aldagaien definizioak emanik: i:= Integer; aiArrayDatuak1 : ARRAY [1..10] OF Integer ; arArrayDatuak2 : ARRAY [10..20] OF Real ; Eta programaren sententzia hauek: aiArrayDatuak1 := arArrayDatuak2; arArrayDatuak2[20] := aiArrayDatuak1[i]; arArrayDatuak2[ i ] := aiArrayDatuak1; aiArrayDatuak1[10] := Length (aiArrayDatuak1);

A) B) C) D)

Soilik lehenengoa da zuzena Lehenengoa eta bigarrena zuzenak dira i:=1 bada, sententzia guztiak zuzenak dira i:=10 bada, soilik bigarrena da zuzena

13. Izan bedi hurrengo programa:
TYPE T_Kateak = STRING [20] ; T_Pertsona = RECORD Izena : T_Kateak ; Adina : Integer ; END ; T_Fitx = FILE OF T_Pertsona ; VAR Fitx :T_Fitx ; Pertsona : T_Pertsona ; BEGIN { Programa principal } Pertsona.Izena := 'Ane' ; Pertsona.Adina := 7 ; Assign (Fitx, 'datuak.dat') ; Rewrite (Fitx); Write (Fitx, Pertsona.Izena) ; Close (Fitx) ; END

Erantzun zein izango den byte-etan datuak.dat fitxategiaren neurria diskoan: A) B) C) D) 3 20 21 Aurrekoetatik bat ere ez da zuzena

A Eredua

Orr. 4

14. Aukera ezazu hurrengoetatik egokiena: A) B) C) D) Babbage-en makinan, programa eta datuak batera gordetzen ziren. Von Neumann izan zen, datuak zein instrukzioak memorian biltegiratzen hasi zena. Ordenagailu modernoek Babbage-en makinak duen arkitektura bera daukate. Von Neumann-en arkitekturan, programa Kontrol-unitatean sartzen da zuzenean.

15. Baieztapen hauetatik, zein da egia? A) B) C) D) Unitate Aritmetiko-logikoaren azken eragiketaren emaitza Egoera Erregistroan gordetzen da Paritate-bita, Egoera Erregistroaren bit batean gordetzen da soilik Unitate Aritmetiko-logikoaren azken eragiketari buruzko informazioa Egoera Erregistroan gordetzen da Egoera Erregistroa Unitate Aritmetiko-logikoaren helburu orokorreko erregistroa da

16. Ondorengo azpiprogramen goiburuen artean zein da zuzena? A) B) C) D) FUNCTION Kalkulua (Datua : Integer ; VAR Erantzuna : Real) ; PROCEDURE Kalkulua (VAR Datua : Integer ; VAR Erantzuna : Real) ; PROCEDURE Kalkulua (Datua : 1..31 ; VAR Erantzuna : Real) ; FUNCTION Kalkulua (VAR Datua: Integer ; Erantzuna) : Real ;

17. Memoria nagusiaren atzipen-mota: A) B) C) D) Sekuentziala da Aleatorioa da Hegazkorra da Ez da hegazkorra

18. Esleipen hau izanik:
Z := datuak [Z].izena.balioa [Z];

Baiezta daiteke: A) B) C) D) Datuak erregistroak gordetzen dituzten arrayen array bat da Z ordinal motako aldagaia da Sintaxi errorea dago A eta B zuzenak dira

A Eredua

Orr. 5

19. Kode-zati hauen artean zeintzuk dira baliokideak?
KODE I … REPEAT Write (‘Kaixo’); UNTIL NOT A OR NOT B; … Write (‘Kaixo’); WHILE A AND B DO BEGIN Write (‘Kaixo’); END; KODE II … Write (‘Kaixo’); WHILE A OR B DO BEGIN Write (‘Kaixo’); END; KODE III

… A) B) C) D) I eta II kodeak I eta III kodeak II eta III kodeak Hiru kodeak dira baliokideak

20. Hurrengoetatik zein EZ DA ZUZENA? A) B) C) D) Mota egituratuko aldagaiak (arrayak, erregistroak), azpiprograma baten sarrera/irteera parametroak badira, beti erreferentziaren bidez pasa behar dira Fitxategi bitar baten gainean irakurketa operazioak soilik egiteko, fitxategi logiko bat errepresentatzen duen parametroa, konstante (CONST) bezala pasatuko dugu azpiprogramara Prozedura baten irteerako parametroak erreferentzi bidez pasa behar dira beti Azpiprograma baten sarrerako parametroak konstante edo balio bidez pasatuko dira, beraien datu-motaren arabera

21. Honako esleipen hauen artean; zein da zuzena?
TYPE Katea = STRING [20]; Pisua_Bektorea = ARRAY [1..50] OF Real; Elementua = RECORD Kodea: Katea; Balioa: Pisua_Bektorea END; Zerrendaketa = ARRAY [1..25] OF Elementua; VAR Zerrenda: Zerrendaketa; Karakterea: Char;

A) B) C) D)

Karakterea := Zerrenda [2].Kodea Karakterea := Zerrendaketa [4].Kodea[2] Zerrenda [6].Balioa := Zerrenda [4].Elementua.Balioa Zerrenda [6].Kodea [4] := Karakterea

A Eredua

Orr. 6

A Eredua

Orr. 7

22. Zenbait parametro dituen azpiprograma baten A) B) C) D) Bere deklarazio eta deian dagoen parametro kopurua berdinak izan behar dute. Bere deklarazio eta deian posizio bera daukaten parametroak datu-mota berdina edo bateragarriak izan behar dute. Bere deklarazio eta deian parametroen izena berdina mantentzen bada, berdin da erabilpenaren ordena. A eta B erantzunak zuzenak dira.

23. Hurrengo programa emanik, aukera ezazu erantzun egokia. A) PROGRAM Programa; VAR Batura , Aldagaia : Longint;

FUNCTION Batu (bat1,bat2 : Longint): Longint; BEGIN Batu := bat1 + bat2; END; BEGIN Batura := 35; Aldagaia := 23; WriteLn(Aldagaia , ' eta ' , Batu (10 , 7)); END . Hurrengo hau pantailaratuko du 23 eta 35 B) Hurrengo hau pantailaratuko du C) Hurrengo hau pantailaratuko du D) Hurrengo hau pantailaratuko du 17 eta 17 23 eta 17 17 eta 35

24. Aukera ezazu hurrengo baieztapenen artetik egokiena: A) B) C) D) Zenbaki erreal baten heina mantisaren bit kopuruaren araberakoa izango da. Zenbaki erreal baten adierazpidean, doitasuna mantisaren bit kopuruaren araberakoa izango da. Zenbaki erreal baten adierazpidean, doitasuna berretzailearen bit kopuruaren araberakoa izango da. Zenbaki erreal baten adierazpidean, ez mantisak eta ez eta berretzaileak ere ez daukate eraginik haren heinean.

25. aiMatrizea, ARRAY[0..10] OF Integer motako aldagaia baldin bada eta rBalioa Real motako aldagaia, hurrengo adierazpenak: rBalioa := aiMatrizea[0] A) B) C) D) rBalioa aldagaiean, aiMatrizea aldagaiaren luzera logikoa gordeko du. Adierazpenak ez du zentzurik; aiMatrizea ARRAY bat izanik, [0] posizioarekin ezin bait da lanik egin. Array motako aiMatrizea aldagaiaren lehenengo elementua, rBalioa aldagaiari esleituko dio. Konpilazio errore bat egongo da aldagai bien datu mota ez bait dira bateragarriak.

A Eredua

Orr. 8

Hurrengo programa emanik eta konpilazio errorerik ez dela emango suposatuz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PROGRAM Katea ; VAR sKate1, sKate2 : String[20] ; iKontagailu : Integer ; BEGIN sKate2 := '' ; sKate1 := 'Turbo Pascal' ; sKate2 := Copy (sKate1, Pos (' ', sKate1), Pos ('CAL', sKate1)) ; Delete (sKate1, Pos (' ', sKate1), Length (sKate2)) ; WriteLn (sKate1) ; END.

26. Zer pantailaratuko da bere exekuzioaren ondoren? A) Turbo Pascal B) C) D) Turbo Exekuzioan errore bat izango da sKate1 aldagaiak dituen karaktereak baino kopuru handiagoa ezabatzen saiatzeagatik. Aurrekoetatik bat ere ez

27. Hasierako programako 8. lerroa hurrengo honegatik aldatzen badugu: 8 sKate2 := Copy (sKate1, Pos (' ', sKate1), Pos ('Tur', sKate1)) ; Zer pantailaratuko da konpilazio eta exekuzio berri baten ondoren? A) Turbo Pascal B) C) D) Turbo ascal Turbo Aurrekoetatik bat ere ez

28. Lengoaia interpretatu bat erabiliz, programa bat idazten ari bagara (eta oraindik amaitu ez badugu)… A) B) C) D) Exekuta dezakegu eta bere sintaxi-erroreak detekta ditzakegu Exekuta dezakegu eta bere errore logikoak detekta ditzakegu Exekuta dezakegu eta bere sintaxi-erroreak eta errore logikoak detekta ditzakegu Ezin da exekutatu, amaitu gabe egoteagatik (sintaxi-erroreak soilik detekta ditzakegu interpretatzailea erabiliz)

29. Goi-mailako lengoaia baten iturburu-kodearen instrukzio bakoitza… A) B) C) D) makina-kodeko instrukzio bakar bat egokitzen zaio beti interprete baten bidez makina-kodera itzulia izango da beti zero eta bat ikurrez osaturik dago instrukzio bakoitzak makina-kodean instrukzio bat baino gehiago sortarazi dezake

A Eredua

Orr. 9

30. 32 biteko Helbide Busa eta 230 gelaska baditugu, zenbat handitu dezakegu memoria (gehienez jota)? A) B) C) D) 22 gelaska 4 aldiz oraingo kapazitatea 28 gelaska 2 aldiz oraingo kapazitatea

31. Ondorengo kode zatia aztertuz, exekutatzean zera ondorioztatzen da :
Seek (Fitxategia, Filesize(Fitxategia)); Read (Fitxategia, Zenbakia);

A) B) C) D)

Fitxategiaren azken osagaia irakurtzen da Fitxategiak duen osagai kopurua irakurtzen da Exekuzio errorea gertatzen da Erakusleak apuntaturiko fitxategiaren osagaia irakurtzen da

32. Hurrengo programa hau emanik, zein da erantzun egokia? A)
PROGRAM Programa; FUNCTION Konparatu(kon1, kon2:Integer):Boolean; BEGIN Konparatu := (kon1 < kon2) END; BEGIN WriteLn('Konparazioaren emaitza hurrengo hau da: ' , Konparatu(5, 10)); END .

Pantailaratutako mezua hau izango da: Konparazioaren emaitza hurrengo hau da: TRUE B) Pantailaratutako mezua hau izango da: Konparazioaren emaitza hurrengo hau da: FALSE C) Konpilazio prozesuan errorea emango du. D) Exekuzioan errorea emango du.

33. Hurrengo espresioaren emaitza egokia aukera ezazu: A) B) C) D) -7 -8 -7.0 -8.0

Round (-7.6)

A Eredua

Orr. 10

34. Sintaktikoki zuzena den programa zati hau aintzat harturik:
Assign ( Fitx_A, 'Datuak_A.dat' ) ; Reset ( Fitx_A ); WHILE NOT EOF ( Fitx_A ) DO BEGIN Read ( Fitx_A, Datu_A ); Datu_A := Datu_A * 2 ; Seek ( Fitx_A, FilePos (Fitx_A) + 1) ; Write( Fitx_A, Datu_A ); Seek ( Fitx_A, FilePos (Fitx_A) - 2) END ; Close ( Fitx_A ) ;

Baldin eta Datuak_A.dat fitxategiaren edukia hau bada:

1

2

3

Fitxategiaren edukia zein izango da programa zati hori exekutatu ondoren ? A) B) C) D) Soilik: Soilik: Soilik: 1 1 2 2 2 4 3 4 8

Begizta infinito bat gertatuko zenez, fitxategian hiru balio baino gehiago gordeko lirateke

35. Araztailea zera errazten duen aplikazioa da:

A) B) C) D)

objektu fitxategi ez exekutagarria eraikitzea objektu fitxategi exekutagarria eraikitzea programaren errore logikoak detektatzea interpretatzaileari pausuz pausuzko itzulpena egitea

A Eredua

Orr. 11

Beheko diagrama honek prozesatzailearen eskema orokorra errepresentatzen du, non errektanguluak osagai desberdinak diren eta 1 eta 6 arteko gezien bidez fluxu desberdinak adierazten diren (instrukzioak, datuak eta kontrola). Suposatuz ordenagailuaren memorian mihiztadura lengoaian idatzitako programaren zati hau dagoelarik: JMP LOAD $5000 $4000

Prozesatzeko Unitate Zentrala Unidad Central de Proceso Kontrol Unidad de Unitatea Control
1 2 5 6

UAL o ALU edo ALU
3 4

Memoria
36.Programaren exekuzioan, kontrol fluxua gezi hauen bidez emango da: A) B) C) D) 1 eta 2 2 eta 6 3 eta 4 1 eta 5

37.JMP $5000 instrukzioa, baldintza gabeko jauzikoa dela eta ondorioz, $5000 direkzioa programaren kontagailuan (PK) kargatzen duela emanez gero. Zein ote da Execute fasean sorturiko fluxuaren segida? A) B) C) D) 1 2 1 eta 2 1, 2, 5 eta 6

38. Ondoko sententzien artean, zeinek esleitzen dio cLetra aldagaiari ‘A’ eta ‘Z’ bitarteko ausazko karakterea? (‘Ñ’ kanpo dagoelarik) A) B) C) D) cLetra := Random (Chr (Ord('Z')+1)) ; cLetra := Chr(Ord('A') + Random (Ord ('Z')- Ord('A') + 1)) ; cLetra := Random('A'..'Z') ; Aurreko bi zuzen daude

A Eredua

Orr. 12

39. 8 bit erabiliz 2rako osagarria adierazpidean -26 zenbakia honela da: A) B) C) D) 11100110 11110101 11100101 Aurreko bat ere ez

40. Datu-mota hauen definizioa emanik:
TYPE tBalio

= RECORD x, y, rTenp, rDenbora : Real END ;

tZerrenda_1 = ARRAY [1..1000, 1.. 1000] OF tBalio ; tZerrenda_2 = ARRAY [1..1000] OF tBalio ; tZerrenda_3 = ARRAY [1..1000] OF Real ;

Hurrengo aldagaien deklarazio hauetatik zein da (1000 unitateko) denbora tarte batean, gainazal baten puntu desberdin batzuetan zehar neurturiko tenperaturaren balioen analisi estadistiko bat egiteko egokiena? A)
VAR X, Y : Real ; ZerrendaTenp : tZerrenda_1 ;

B) C)

VAR ZerrendaTenp : tZerrenda_2 ; VAR X, Y : Integer ; ZerrendaTenp : tZerrenda_3 ;

D)

Aurrekoetatik bat ere ez

A Eredua

Orr. 13

Borradorea

A Eredua

Orr. 14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful