You are on page 1of 1

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2014–2015

34 000 VIII

Nr. 39

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

MOTIE VAN DE LEDEN JADNANANSING EN LUCAS Voorgesteld 6 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat creativiteit, samenwerken en probleemoplossend vermogen belangrijke vaardigheden zijn in een veranderende arbeidsmarkt;

overwegende dat dat makersonderwijs leerlingen helpt zich te ontwik- kelen tot competente, zelfstandige, creatieve en kritische burgers met de vaardigheden om in de wereld van morgen succesvol te kunnen functioneren;

overwegende dat de Maker Movement ook in Nederland pioniert en dat deze beweging ook in het onderwijs opkomt om leerlingen nieuwe vaardigheden mee te geven;

verzoekt de regering, expliciet ruimte te geven aan initiatieven die het makersonderwijs ontwikkelen en uitbreiden;

verzoekt de regering tevens, onderzoek te doen naar het opzetten van een samenwerkingsverband dat in het pionierskarakter dat hoort bij deze makersbeweging, de sterke lokale initiatieven verbindt en makerson- derwijs op de kaart zet van Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jadnanansing

Lucas

kst-34000-VIII-39

ISSN 0921 - 7371

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 000 VIII, nr. 39

’s-Gravenhage

2014