You are on page 1of 1

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 20142015

34 000 VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het


Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

Nr. 39

MOTIE VAN DE LEDEN JADNANANSING EN LUCAS


Voorgesteld 6 november 2014
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat creativiteit, samenwerken en probleemoplossend
vermogen belangrijke vaardigheden zijn in een veranderende
arbeidsmarkt;
overwegende dat dat makersonderwijs leerlingen helpt zich te ontwikkelen tot competente, zelfstandige, creatieve en kritische burgers met de
vaardigheden om in de wereld van morgen succesvol te kunnen
functioneren;
overwegende dat de Maker Movement ook in Nederland pioniert en dat
deze beweging ook in het onderwijs opkomt om leerlingen nieuwe
vaardigheden mee te geven;
verzoekt de regering, expliciet ruimte te geven aan initiatieven die het
makersonderwijs ontwikkelen en uitbreiden;
verzoekt de regering tevens, onderzoek te doen naar het opzetten van een
samenwerkingsverband dat in het pionierskarakter dat hoort bij deze
makersbeweging, de sterke lokale initiatieven verbindt en makersonderwijs op de kaart zet van Nederland,
en gaat over tot de orde van de dag.
Jadnanansing
Lucas

kst-34000-VIII-39
ISSN 0921 - 7371
s-Gravenhage 2014

Tweede Kamer, vergaderjaar 20142015, 34 000 VIII, nr. 39