You are on page 1of 26

ISPITNA PITANJA IZ MIOLOGIJE

2 kolokvijum
1. Koji od navedenih miia se pripajaju na kljunastom nastavku lopatice (processus
coracoideus)?
a. m.triceps brachii caput longum, m.coracobrachialis, m.teres minor
b. m.biceps brachii caput longum, m. pectoralis minor, m. brachialis
c. m.biceps brachii caput breve, m.coracobrachialis, m.pectoralis minor
2. Koji od navedenih miia se pripajaju du unutranje ivice lopatice (scapula)?
a. m.serratus anterior, m.deltoideus
b. m.serratus anterior, m.rhomboideus
c. m.teres major, m.teres minor
d. m.serratus anterior, m.teres major
3. Koji od navedenih miia se ne pripaja na telu ramenice (humerus)?
a. m.brachialis
b. m.triceps brachii-caput mediale et laterale
c. m.deltoideus
d. m.serratus anterior
4. Izdvoj element koji se ne pripaja na gornjem okrajku humerusa:
a. m.pectoralis minor
b. m.latissimus dorsi
c. lig.coracohummerale
d. m.pectoralis major
e. m.teres major
f. m.subscapularis
5. ta su po funkciji miii koji se pripajaju na unutranjem voru ramenice (epicondylus
medialis humeri)?
a. pregibai (fleksori)
b. opruai (ekstenzori)
6. Koji od navedenih miia se ne pripaja na zadnjoj strani tela bice (radius)?
a. m.abductor pollicis longus
b. m.anconeus
c. m.extensor pollicis brevis
7. Koji od navedenih miia se ne pripaja na telu ulne?
a. m.flexor pollicis longus
b. m.extensor indicis
c. m.flexor digitorum profundus
d. m.pronatus quadratus
e. m.extensor pollicis longus
8. Na prednjoj ivici tela kljunice (clavicula) pripaja se:
a. m.pectoralis major
b. m.pectoralis minor
c. m.pectineus

d. m.latissimus dorsi

9. Izdvoj mii koji se pripaja na dnu meukvrnog leba (sulcus intertubercularis) humerusa:
a. m.pectoralis major
b. m.latissimus dorsi
c. m.rhomboideus
10. Izdvoj mii koji se pripaja na kvrzi bice (tuberositas radii):
a. m.brachialis
b. m.coracobrachialis
c. m.biceps brachii
11. Izdvoj mii koji se pripaja na tuberositas ulnae:
a. m.brachialis
b. m.coracobrachialis
c. m.biceps brachii
12. Izdvoj mii nadlakta koji se pripaja na lakatnom nastavku ulne (olecranon):
a. m. biceps brachii
b. m.brachialis
c. m.triceps brachii
13. Koji mii se pripaja na prednjim stranama distalnih lanaka (falanx distalis) od II-V
prsta?
a. m.flexor digitorum superficialis
b. m.flexor digitorum profundus
c. m.extensor carpi radialis
14. Svi navedeni miii predstavljaju aktivnu vezu ramenog zgloba (art.humeri) izuzev:
a. m.supraspinatus
b. m.infraspinatus
c. m.subscapularis
d. m.deltoideus
e. m.latissimus dorsi
15. Veliki grudni mii (m.pectoralis major) nije:
a. privodilac
b. odvodilac
c. unutranji rotator
d. podiza trupa
e. pomoni udisa
16. Svi navedeni miii spadaju u prednju grupu miia ramena, izuzev :
a. m.pectoralis major
b. m.serratus anterior
c. m.pectoralis minor
d. m.subclavius

17. Uloga malog grudnog miia (m.pectoralis minor) je:


a. da sputa i povlai rame unapred
b. da podie rame
c. da povlai rame unazad
d. pomoni udisa
e. izdisa
18. Koja od navedenih nije funkcija m.serratus anterior-a?
a. pomoni udisa
b. podie rame
c. sputa rame
d. fiksira lopaticu uz grudni ko
e. obre lopaticu oko uzdune osovine
19. Meu navedenim miiima izdvoj onaj koji ne pripada zadnjoj grupi miia ramena:
a. m.subscapularis
b. m.coracobrachialis
c. m.supraspinatus
d. m.teres major
e. m.infraspinatus
20. Koji je najnii mii od svih miia zadnje grupe ramena?
a. m.subscapularis
b. m.supraspinatus
c. m.infraspinatus
d. m.teres minor
e. m.teres major
21. Veliki obli mii (m.teres major) je:
a. pregiba
b. oprua
c. odvodilac i spoljanji rotator
d. privodilac i unutranji rotator
22. Deltasti mii ( m.deltoideus) ima sve navedene funkcije osim:
a. odvodilac
b. privodilac
c. pregiba
d. oprua
e. spoljanji rotator
23. Meu navedenim miiima izdvoj onaj koji ne vri odvoenje (abductio) nadlakta:
a. m.deltoideus
b. m.supraspinatus
c. m.infraspinatus
d. m.teres major

24. Meu navedenim miiima izdvoj onaj koji nije privodilac (aduktor) u zglobu ramena
(art.humeri):
a. m.pectoralis major
b. m.teres major
c. m.latissimus dorsi
d. m.deltoideus
25. Svi navedeni miii pripadaju prednjoj grupi miia nadlakta, izuzev:
a. m.biceps brachii
b. m.triceps brachii
c. m.coracobrachialis
d. m.brachialis
26. Samo jedan od navedenih miia ne vri supinaciju u predelu zgloba lakta (art.cubiti). Taj
mii je:
a. m.supinator
b. m.brachioradialis
c. m.brachialis
d. m.biceps brachii
27. Mii ekstenzor oprua ruke u zglobu lakta je:
a. m.brachialis
b. m.biceps brachii
c. m.triceps brachii
d. m.supinator
e. m.brachioradialis
28. Meu navedenim miiima u prednjoj loi podlakta se ne nalazi:
a. m.pronator teres
b. m.palmaris longus
c. m.supinator
d. m.pronator quadratus
e. m.flexor carpi radialis
29. Meu navedenim miiima u spoljanjoj loi podlakta se ne nalazi:
a. m.extensor indicis
b. m.extensor carpi radialis longus
c. m. supinator
d. m.brachioradialis
e. m.extensor carpi radialis brevis
30. Svi navedeni miii se pripajaju na distalnim lancima prstiju (phalanx distalis) izuzev:
a. m.flexor pollicis longus
b. m.flexor digitorum profundus
c. m.extensor digitorum
d. m.flexor digitorum superficialis
e. m. extensor indicis

31. U dubokom sloju zadnje loe podlakta nalazi se:


a. m.anconeus
b. m.pronator quadratus
c. m.brachioradialis
d. m.abductor pollicis longus
e. m.extensor carpi ulnaris
32. Koji od navedenih miia nema sluzni omota (vagina synovialis tendinis)?
a. m.flexor carpi radialis
b. m.extensor digitorum
c. m.flexor pollicis longus
d. m.brachioradialis
e. m.flexor digitorum profundus
33. Koje su funkcije prednjih meukotanih miia (mm.interossei palmares)?
a. odvodioci, pregibai I lanka i opruai II i III lanka
b. odvodioci, opruai I lanka i pregibai II i III lanka
c. privodioci, pregibai I lanka i opruai II i III lanka
34. Koje su funkcije zadnjih meukotanih miia (mm.interossei dorsales)?
a. odvodioci, pregibai I lanka i opruai II i III lanka
b. odvodioci, opruai I lanka i pregibai II i III lanka
c. privodioci, pregibai I lanka i opruai II i III lanka
35. Miii koji podiu lopaticu su(zaokrui tane odgovore):
a. m.supraspinatus
b. m.trapezius
c. m.rhomboideus major
d. m.rhomboideus minor
36. Miii koji vre fleksiju u ramenom zglobu su (zaokrui tane odgovore):
a. prednji snopovi m.deltoideus
b. m.coracobrachialis
c. m.brachialis
d. m.coracobrachialis
37. Miii koji vre ekstenziju u ramenom zglobu su (zaokrui tane odgovore):
a. m.supraspinatus
b. zadnji snopovi m.deltoideusa
c. m.latissimus dorsi
d. m.teres major
38. Koji od navedenih miia uestvuje u pokretu abdukcije ruke do vertikalnog poloaja
(zaokrui tane odgovore):
a. m.serratus anterior
b. m.trapezius
c. m.deltoideus

d. m.supraspinatus
39. Samo jedan od navedenih miia ne uestvuje u aduciji ruke u ramenom zglobu. Taj mii
je:
a. m.coracobrachialis
b. m.teres major
c. m.serratus anterior
d. m.pectoralis major
40. Samo jedan od navedenih miia nije abduktor ruke. Taj mii je:
a. m.flexor pollicis longus
b. m.extensor pollicis longus
c. m.extensor carpi radialis longus
d. m.abductor pollicis longus
41. M.flexor carpi ulnaris je:
a. flexor i abductor ake
b. flexor i adductor ake
c. flexor i extensor ake
d. supinator i abductor ake
42. Meu navedenim miiima izdvoj onaj koji se pripaja na tuber ischiadicum karline kosti
(os coxae):
a. m.adductor longus
b. m.semitendinosus
c. m.rectus femoris
d. m.obturatorius externus
43. Meu navedenim miiima izdvoj onaj koji se pripaja na spina iliaca anterior superior
karline kosti (os coxae):
a. m.rectus femoris
b. m.semimembranosus
c. m.aquadratus femoris
d. m.sartorius
44. Meu navedenim miiima izdvoj onaj koji se pripaja na prednjem delu spoljanje usne
(labium externum) cristae iliacae karline kosti (os coxae):
a. m.obliquus externus abdominis
b. m.sartorius
c. m.latisimuss dorsi
d. m.quadratus lumborum
45. Koji od navedenih miia se pripaja na trochanter minor femura?
a. m.gluteus maximus
b. m.quadratus femoris
c. m.iliopsoas
d. m.adductor magnus

46. Koji od navedenih miia se pripaja na bazi aice (patella)?


a. m.rectus femoris
b. tetiva m.semimembranosus-a
c. tetiva m.biceps femoris-a
d. tetiva m.triceps surae
47. Meu navedenim miiima izdvoj onaj koji se pripaja na gornjoj ivici trochanter majora
butne kosti (femur):
a. m.piriformis
b. m.obturatorius externus
c. m.gluteus medius
d. m.gluteus minimus
48. Meu navedenim miiima izdvoj onaj koji se pripaja na zadnjoj strani golenjae (tibia):
a. m.gastrocnemius
b. m.articularis genus
c. m.soleus
d. m.extensor digitorum longus
49. Meu navedenim miiima izdvoj onaj koji se pripaja na zadnjoj strani tela linjae
(fibula):
a. m.flexor hallucis longus
b. m.tibialis posterior
c. m.biceps femoris
d. m.flexor digitorum longus

50. Koji od navedenih miia se zavrava na tuberositas ossis navicularis?


a. m.tibialis posterior
b. m.tibialis anterior
c. m.peroneus longus
d. m.flexor hallucis longus
51. Meu navedenim miiima izdvoj one ije tetive ine uzengiju stopala:
a. m.tibialis posterior, m.peroneus longus i m.flexor hallucis longus
b. m.tibialis anterior, m.peroneus longus i m.flexor hallucis longus
c. m.tibialis posterior, m.tibialis anterior i m.peroneus longus
d. m.tibialis posterior, m.tibialis anterior i m.flexor hallucis longus
52. Jedan od pelvitrohanterinih miia je:
a. m.iliopsoas
b. m.gluteus minimus
c. m.piriformis
d. m.quadratus lumborum

53. Meu navedenim miiima izdvoj onaj koji gradi spoljanji zid Skarpovog butnog trougla
(trigonum femorale- Scarpae):
a. m.tensor fasciae latae
b. m.pectineus
c. m.sartorius
d. m.adductor longus
54. Meu navedenim miiima izdvoj onaj koji gradi unutranji zid Skarpovog butnog trougla
(Trigonum femorale-Scarpae):
a. m.adductor magnus
b. m.gracilis
c. m.adductor longus
d. m.vastus medialis
55. Mii koji gradi spoljanji zid Hunterovog kanala (Canalis adductorius- Hunteri) je:
a. m.vastus medialis
b. m.vastus lateralis
c. m.adductor longus
d. m.adductor magnus
56. Mii koji gradi donji unutranji i donji spoljanji zid zatkolene jame (fossa poplitea) je:
a. m.gastrocnemius
b. m.soleus
c. m.tibialis posterior
d. m.popliteus
57. Meu navedenim miiima izdvoj onaj koji je glavni ekstenzor u zglobu kuka:
a. m.gluteus medius
b. m.piriformis
c. m.gluteus maximus
d. m.tibialis ant.
58. Aktivni tenzori oblika i poprenog i uzdunog luka stopala (arcus pedis transversalis et
longitudinalis) su sledei miii:
a. m.peroneus longus i m.tibialis post.
b. m.tibialis ant. i m. tibialis post.
c. m. peroneus tertius i m.tibialis ant.
d. m.tibialis post. i m.quadratus plantae
59. Koji miii predstavljaju aktivne tenzore poprenog tabanskog luka (arcus pedis
transversalis)?
a. m.peroneus brevis i m.tibialis ant.
b. m.flexor hallucis longus i m.adductor hallucis
c. m.peroneus longus i m.adductor hallucis
d. nijedan od ovih miia nema navedenu funkciju

60. Koji od ponuenih odgovora se ne odnosi na m.iliopsoas?


a. ekstenzor je u zglobu kuka
b. nastaje spajanjem m.iliacusa i m.psoas majora
c. fleksor je u zglobu kuka
d. prijpaja se na trochanter minor
61. Meu ponuenim miiima izdvoj onaj koji ne spada u grupu pelviotrohanterinih miia
(mm.pelviotrochanterici):
a. m.gluteus minimus
b. m.piriformis
c. mm.gemelli
d. m.obturatorius int.
e. m.quadratus femoris
62. Meu navedenim miiima izdvoj onaj koji predstavlja najpovrniju glavu m.quadriceps
femorisa:
a. m.vastus lat.
b. m.rectus femoris
c. m.vastus medialis
d. m.vastus intermedius
63. Meu navedenim miiima izdvoj onaj koji predstavlja najdublju glavu m.quadriceps
femorisa:
a. m.rectus femoris
b. m.vastus medialis
c. m.vastus lat.
d. m.vastus intermedius
64. Po svojoj fukciji , m.quadriceps femoris je:
a. ekstenzor u zglobu kolena i fleksor u zglobu kuka
b. fleksor u zglobu kolena i fleksor u zglobu kuka
c. samo ekstenzor u zlobu kuka
d. samo fleksor u zglobu kuka
65. Pokret prebacivanja jedne noge preko druge, u kome vanu ulogu ima terzijski mii
(m.sartorius) je sloen pokret i ine ga:
a. ekstenzija u zglobu kolena i adukcija u zglobu kuka
b. fleksija i adbukcija u zglobu kuka i spoljanja rotacija u zglobu kuka
c. abdukcija, fleksija u zglobu kuka, spoljanja rotacija u zglobu kuka i fleksija u zglobu
kolena
d. ekstenzija u zglobu kuka i fleksija u zglobu kolena
66. Meu navedenim miiima izdvoj one koji ine bazu Scarpovog trougla?
a. m.pectineus i m. iliopsoas
b. m.pectineus i m.tensor fasciae latae
c. m.sartorius i m.tensor fasciae latae
d. m.pectineus i m.sartosius

67. Samo jedan od navedenih elemenata ne uestvuje u formiranju canalis adductorius-a


(Hunterov-og kanala). Taj elemenat je:
a. m.vastus medialis
b. m.adductor magnus
c. m.adductor longus
d. fascia vastoaductoria
68. Meu navedenim miiima izdvoj onaj iji donji pripoj ne uestvuje u formiranju
pesanserinus:
a. m.rectus femoris
b. m.gracilis
c. m.sartorius
d. m.semitendinosus
69. ta je po svojoj funkciji m.tibialis ant.?
a. dorzalni fleksor, unutranji rotator i aduktor stopala
b. unutranji rotator i abduktor stopala
c. plantarni fleksor, i spoljanji rotator
d. abduktor stopala, plantarni fleksor i spoljanji rotator
70. M.tibialis ant. i m.peroneus longus su prema dejstvu:
a. antagonisti
b. sinergisti
c. fleksori
d. aduktori
71. Meu navedenim miiima izdvoj onaj koji dovodi stopalo u poloaj spoljanjeg uvrtanja
(pes valgus):
a. m.peroneus longus
b. m.tibialis ant.
c. m.tibialis post.
d. m.triceps surae
72. Koji od navedenih miia die na prste celo telo?
a. m.triceps surae
b. m.tibialis ant.
c. m.flexor hallucis longus
d. m.flexor digitorum longus
73. Meu navedenim miiima izdvoj onaj koji ne spada u miie unutranje grupe tabana:
a. m.quadratus plantaee
b. m.flexor hallucis brevis
c. m.adductor hallucis
d. m.abductor hallucis

74. Meu navedenim miiima izdvoj onaj koji ne spada u miie srednje rabanske grupe:
a. m.plantaris longus
b. m.flexor digitorum brevis
c. mm.lumbricales
d. m.quadratus plantae
e. mm.interossei
75. Tetiva kojeg od navedenih miia ne prolazi kroz tetivni deo tarzalnog kanala (acuna
tendinuum canalis tarsalis)?
a. m.tibialis post.
b. m.flexor hallucis longusa
c. m.flexor digitorum longusa
d. m.triceps surae
76. Koji od navedenih miia se ne nalazi u duplikaturi fasciae latae?
a. m.rectus femoris i m.gluteus maximus
b. m.tensor fasciae latae
c. m.gracilis
d. m.sartorius
77. Antiki grci su jedan od navedenih miia proglasili miiem lepote muke noge. Taj
mii je:
a. m.gracillis
b. m.pectineus
c. m.gluteus maximus
d. m.rectus femoris
78. Grki vajari su jedan od navedenih miia proglasili miiem lepote enske noge. Taj
mii je:
a. m.gluteus maximus
b. m.gracillis
c. m.rectus femoris
d. m.adductor magnus
79. Samo jedan od navedenih miia ne uestvuje u pokretu fleksije u zglobu kuka. Taj mii
je:
a. m.quadratus femoris
b. m.iliopsoas
c. m.sartorius
80. M. trapezius i m.sternocleidomastoideus pripajaju se na:
a. linea nuche superior
b. linea nuche suprema
c. linea nuche inferior
81. Kruni mii oka (m.orbicularis oculi) sastoji se iz tri dela. To su:
a. ________________________________
b. ________________________________

c. _________________________________
82. Povrinske ili potkone miie glave inervie:
________________________
83. Koji od navedenih miia nije mastikatorni mii?
a. m.pterygoideus lateralis
b. m.digastricus
c. m.pterygoideus medialis
d. m.temporalis
e. m.maseter
84. Mii koji nema ulogu u sputanju donje vilice je:
a. m.mylohyoideus
b. m.digastricus (venter anterior)
c. m.stylohyoideus
d. m.pterygoideus lateralis
e. m.geniohyoideus
85. Mii koji ne uestvuje u formiranju miinog poda usne duplje (diaphragma oris) je:
a. m.mylohyoideus
b. m.digastricus (venter anterior)
c. m.geniohyoideus
d. m.genioglossus
86. Ductus parotideus probija jedan mii glave. To je:
_________________________________
87. M. masseter se prua:
od:________________________
do:________________________
88. Pri izvesnim oboljenjima 8tetanus, oboljenja vilinog zgloba ili donje vilice) dolazi do
trajne tetanine kontrakcije jednog miia, koja se naziva trizmu. Taj mii je:
_______________________________
89. Samo jedan od dole nabrojanih miia ne uestvuje u formiranju trigonum caroticum. To
je:
a. m.digastricus venter posterior
b. m.omohyoideus venter superior
c. m.sternocleidomastoideus
d. m.mylohyoideus
90. Trigonum omoclaviculare formiraju svi navedeni elementi sem:
a. clavicula
b. m.trapezius
c. m.omohyoideus venter inferior
d. m.sternocleidomastoideus

91. Navedi miie nathioidnog sloja prednje strane vrata (mm.suprayoidei):


a. _________________________
b. _________________________
c. _________________________
d. _________________________
92. Navedi miie prednje strane vrata oznaene kao skalenski miii:
a. _____________________
b. _____________________
c. _____________________
d. _____________________
93. Meu navedenim miiima izdvoj onaj koji ne pripada grupi pretkimenih miia vrata:
a. m.longus capitis
b. m.splenius capitis
c. m.longus colli
d. m.rectus capitis anterior
94. Koji miii obrazuju prednji skalenski otvor?
a. m.sternothyroideus
b. m.omohyoideus
c. m.scalenus anterior
d. m.sternocleidomastoideus
e. tani odgovori su pod a i c
f. tani odgovori su pod c i d
95. Mii koji ne uestvuje u formiranju trigonum suboccipitale (Arnold) je:
a. m.obliquus capitis inferior
b. m.obliquus capitis superior
c. m.rectus capitis posterior minor
d. m.rectus capitis posterior major
e. m.rectus capitis anterior
96. Samo jedan od navedenih spada u grupu prevertebralnih miia. To je :
a. m.rectus capitis posterior major
b. m.rectus capitis lateralis
c. m.rectus capitis anterior
97. Koji od navedenih miia ima svoju fasciju?
a. m.zygomaticus major
b. m.orbicularis oris
c. m.orbicularis oculi
d. m.buccinator
e. platysma
98. Miii koji ograniavaju trigonum submandibulare su:
a. venter anterior m.digastrici
tana kombinacija je:
b. venter posterior m.digastrici
1) b,c

c. m.styloglossus
99. U grupu pothioidnih miia spadaju:
a. m.omohyoideus
b. m.sternohyoideus
c. m.thyrohyoideus
d. m.mylohyoideus
e. m.sterhothyroideus

2) a, b
3)a,c
tana kombinacija je:
1)b,c,d,e
2)a,b,c,d
3) c,d,e

100. Mesta pripoja m.thyrohyoideus-a su:


a. na hioidnoj kosti
tana kombinacija je:
b. na karotidnom omotau (vagina carotica) 1)a,c
c. na cartilago thyroidea laryngis
2) a,b
d. m.sternocleidomastoideus
3)c,d
101. Miii koji se nalaze u drugom sloju zadnje strane vrata su svi izuzev:
a. m.trapezius
b. m.levator scapulae
c. m.splenius capitis
d. m.splenius cervicis
102. Mesta pripoja m.pterygoideus medialis-a su:
a. na unutranjoj strani angulusa mandibulae
b. u fossa pterygoidea
c. na lamina lateralis processus pterygoidei
d. na maksili

tana kombinacija je:


1)b,c,d
2)a,b

103. Miii koji uestvuju u formiranju mekog nepca (palatum molle) su:
a. m.stylopharyngeus
tana kombinacija je:
b. m.tensor veli palatini
1)a, c
c. m.styloglossus
2)a,b,c,d
d. m.levator veli palatini
3)b,d
104. Koji od navedenih nije spoljanji mii jezika (mm.linguae)?
a. m.styloglossus
b. m.hypoglossus
c. m.palatoglossus
d. m.genioglossus
e. m.stylopharingeus
105. Koji od navedenih su unutranji miii jezika (mm.linguae):
a. m.verticalis linguae
tana kombinacija je:
b. m.transversus linguae
1)a,d
c. m.palatoglossus
2)b,c
d. m.hyoglossus
3) a.b
106. Dopuni niz miia drela (latinski naziv):
a. m.constrictor pharyngis superior
b. m.constrictor pharyngis medius
c. m.constroctor pharyngis inferior

d. m.stylopharingeus
e. __________________________
107. Koji od navedenih miia su zatezai glasnih ica?
a. m.cricoarytenoideus posterior
b. m.cricothyroideus
c. m.vocalis
d. m.cricoarytenoideus lateralis

108. Miii oznaeni kao primicai glasnih ica su:


a. m.tyroarytenoideus
b. m.arytenoideus transversus
c. m.arytenoideus obliquus
d. m.cricoaritenoideus lateralis

tana kombinacija je:


1) b, d
2) a, b
3) c, d
4) b, c

tana kombinacija je:


1) a, b
2) a, b, c, d
3) c, d

109. Koji je latinski naziv miia koji povlai epiglotis nanie i unazad i talp zatvara
ulazni otvor grkljana?
________________________________________
110. Koji mii je oznaen kao zatvara ulaznog otvora grkljana?
a. m.thyroepiglotticus
b. m.aryepiglotticus
111. Koji od navedenih miia ne spada u grupu miia one jabuice (mm.bulbi)?
a. m.rectus medialis et m.rectus lateralis
b. m.orbicularis oculi
c. m.rectus superior et m.rectus inferior
d. m.obliquus superior et m.obliquus inferior
112. Miii koji dre glavu humerusa u zglobnoj aici skapule su:
a. m.levator scapulae
b. m.teres minor
c. m.subscapularis
d. m.biceps brachii
113. M.brachialis :
a. je fleksor podlakta
b. je unutranji rotator podlakta
c. inervie ga n.medianus
d. pripaja se na tuberositas ulnae
114. Pronaciju u zglobu lakta vre:
a. m.biceps brachii
b. m.supinator
c. m.anconeus
d. m.brachioradialis

115. Na akromionu se pripaja


a. m.trapezius
b. m.deltoideus
c. m.teres minor
d. m.biceps brachii-caput longum
116.Koji od navedenih miia podiu lopaticu:
a. m.trapezius
b. m.rhomboideus major
c. m.rhomboideus minor
d. m.supraspinatus
117. Na prednjoj ivici radiusa pripaja se:
a. m.flexor digitorum profundus
b. m.flexor digitorum superficialis
c. flexor pollicis longus
d. m.pronator teres
118. Na tuberculum majus humerusa pripajaju se:
a. m.teres major
b. m.teres minor
c. m.subscapularis
d. m.infraspinatus
119. Na prvoj metakarpalnoj kosti pripajaju se:
a. m.abductor pollicis longus
b. m.opponens pollicis
c. m.flexor pollicis longus
d. m.adductor pollicis
120. U pokretu abdukcije ruke do vertikalnog poloaja uestvuju:
a. m.deltoideus
b. m.supraspinatus
c. m.serratus anterior
d. m.trapezius
121. Adukciju ruke u ramenom zglobu vre:
a. m.pectoralis major
b. m.serratus anterior
c. m.teres major
d. m.coracobrachialis
122. Unutranju rotaciju u ramenom zglobu vre:
a. m.infraspinatus
b. m.teres minor
c. m.subscapilaris
d. m.pectoralis major

123. M.flexor digitorum superficialis:


a. pripaja se na epicondylusu lateralis humerusa
b. pripaja se na processus coronoideus ulnae
c. inerviu ga n.medianus i n.ulanaris
d. u predelu prstiju zavrne tetive miia nalaze se u zajednikom sluznom omotau sa
tetivama dubokog fleksora prstiju

124. Fleksiju u articulatio carpometacarpea pollicis vre:


a. m.flexor pollicis longus
b. m.adductor pollicis
c. m.opponens pollicis

125. Koji od navedenih miia podiu lopaticu:


a. m.trapezius
b. m.rhomboideus major
c. m.rhomboideus minor
d. m.supraspinatus
126. Koji od navedenih miia vre fleksiju u ramenomu zglobu:
a. m.pectoralis major
b. prednji snopovi m.deltoideusa
c. m.coracobrachialis
d. m.brachialis
127. Koji od navedenih miia vre ekstenziju u ramenom zglobu:
a. zadnji snopovi m.deltoideusa
b. m.latissimus dorsi
c. m.teres major
d. m.supraspinatus
128. Na prednjoj ivici radiusa pripaja se:
a. m.flexor digitorum profundus
b. m.flexor digitorum superficialis
c. flexor pollicis longus
d. m.pronator teres
129. U pokretu abdukcije ruke do vertikalnog poloaja uestvuju:
a. m.deltoideus
b. m.supraspinatus
c. m.serratus anterior
d. m.trapezius
130. Adukciju ruke u ramenom zglobu vre:
a. m.pectoralis major
b. m.serratus anterior
c. m.teres major

d. m.coracobrachialis
131. Duboka dlanska fascija (fascia interossea palmaris):
a. prekriva palmarnu stranu meukotanih miia
b. prekriva dorzalnu stranu meukotanih miia
c. prekriva palmarnu stranu lumbrikalnih miia
d. prekriva tetive dubokog fleksora prstiju
132. mm.eminentiae thenaris su:
a. m.flexor pollicis brevis
b. m.abductor pollicis longus
c. m.interosseus palmaris primus
d. svi su inervisani n.medianusom
133. M. flexor digitorum superficialis:
a. pripaja se na epicondylusu lateralis humerusa
b. pripaja se na processus coronoideus ulnae
c. inerviu ga n.medianus i n.ulnaris
d. u predelu prstiju zavrne tetive miia nalaze se u zajednikom sluznom omotau sa
tetivama dubokog fleksora prstiju
134. Mm.interossei palmares:
a. su aduktori prstiju u odnosu na srednju osovinu ake
b. su ekstenzori prvih lanaka prstiju
c. su fleksori drugih i treih lanaka prstiju
d. inervie ih n.medianus
135. Fleksiju u articulatio carpometacarpea pollicis vre:
a. m.flexor pollicis longus
b. m.adductor pollicis
c. m.opponens pollicis
136. Ako vam se pacijent poali na nemogunost fleksije, adukcije unutranje rotacije
nadlakta, posumnjaete na poremeaj funkcije:
a. m.latissimusa dorsi
b. m.teresa major
c. m.pectoralisa major
d. m.deltoideusa
137. Koja je zajednika funkcija m.infraspinatusa i m.teres minor:
a. unutranja rotacija nadlakta
b. spoljanja rotacija nadlakta
c. ekstenzija nadlakta
d. adukcija nadlakta
138. U dubokom sloju miia zadnje strane podlakta nalaze se:
a. m.extensor carpi ulnaris
b. m.anconeus
c. m.extensor pollicis brevis
d. m.extensor carpi radialis brevis

139. Abdukciju ake vre:


a. m.extensor carpi radialis longus
b. m.abductor pollicis longus
c. m.extensor longus
d. m.flexor pollicis longus
140. Dorzalnu fleksiju stopala onemoguuje paraliza:
a. m.tibialis anterior
b. m.tibialis posterior
c. m.plantaris
d. m.flexor digitorum longus
141. Jedan od navedenih miia ne pripada potpreponskom predelu:
a. m.adductor magnus
b. m.adductor longus
c. m.gracilis
d. m.tensor fasciae latae
142. Jedan od navedenih miia ne spada u srednju tabansku grupu:
a. m.adductor hallucis
b. m.flexor digitorum brevis
c. m.quadratus plantae
d. mm.lumbricales
143. Prema funkciji, m.tibialis anterior i m.peroneus longus su:
a. fleksori
b. ekstenzori
c. sinergisti
d. antagonisti
144. Samo jedan od navedenih miia nije inervisan od strane zapornog ivca (n.obturatorius).
To je:
a. m.vastus medialis
b. m.gracilis
c. m.adductor magnus
d. m.pectineus
145. Samo jedan od navedenih miia svojom tetivom ne pripada povrnom sloju dorsalne
strane stopala:
a. m.tibialis anterior
b. m.extensor digitorum brevis
c. m.extensor digitorum longus
d. m.peroneus tertius
146. Sve navedene miie tabana inervie n.plantaris lateralis osim jednog:
a. m.quadratus plantae
b. m.abductor hallucis
c. m.adductor hallucis

d. m.abductor digiti minimi


147. Zadnju stranu zgloba kuka pokriva:
a. 3 miia
b. 4 miia
c. 5 miia
d. 6 miia
148. Dorsalnu fleksiju stopala vre:
a. m.extensor hallucis longus
b. m.tibialis anterior
c. m.tibialis posterior
d. m.peroneus longus
149. Abdukciju u zglobu kuka:
a. vri je srednji sedalni mii (m.gluteus medius)
b. vri je m.piriformis
c. ograniava je lig.ischifemorale
d. ograniava je lig.pubofemorale
150. M.tibialis anterior:
a. pripaja se na golenjanoj kvrzi (tuberculum tibiae)
b. pripaja se na prvoj metatarzalnoj kosti
c. inervie ga n.peroneus superficialis
d. deluje kao dorzalni fleksor i spoljanji rotator stopala
151. M. gluteus minimus:
a. pripaja se na malom trochanteru
b. inervie ga n.gluteus inferior
c. vri abdukciju u zglobu kuka
d. vri spoljanju rotaciju u zglobu kuka
152.
a.
b.
c.
d.

Spoljanju rotaciju u zglobu kuka :


vri m.piriformis
vri m.obturatorius internus
vri m.quadratus femoris
vri m.gluteus minimus

153. Miii koji sainjavaju pes anserinus karakteriu se time to su:


a. aduktori potkolenice
b. fleksori potkolenice
c. inervisani od strane butnog ivca (n.femoralis)
d. oivani od strane butnog, velikog i zapornog nerva
(n.femoralis, n.ischiadicus,n.obturatorius)
154. Na tuberculum tibiae se pripaja:
a. tractus iliotibialis
b. m.tibialis anterior
c. m.plantaris
d. m.peroneus longus

155. M.tensor fasciae latae:


a. pripaja se na bedrenom grebenu (crista iliaca)
b. inervie ga n.gluteus superior
c. zavrna tetiva izgrauje tractus iliotibialis
d. deluje kao fleksor i spoljanji rotator buta
156. M.peroneus longus:
a. pripaja se na capitulum fibulae
b. zavrna tetiva prolazi iza lateralnog maleolusa
c. zavrna tetiva prelazi preko donje strane kuboidne kosti
d. inervie ga n.peroneus communis
157. Koji se od navedenih miia pripajaju na rebrima i (ili) rebarnim hrskavicama:
a. m.serratus anterior
b. m.obliquus internus andominis
c. m.pectoralis major
d. m.rectus abdominis
158. Kontrakcija mm.transversospinales:
a. ukoliko je jednostrana dovodi do fleksije kimenog stuba na suprotnu stranu
b. ukoliko je obostrana dovodi do fleksije kimenog stuba
c. ukoliko je obostrana dovodi do ekstenzije kimenog stuba
d. ukoliko je jednostrana dovodi do torzije kimenog stuba na istu stranu
159. Koji od navedenih miia mogu uestvovati kao pomoni udisai pri forsiranoj
inspiraciji:
a. m. scalenus anterior, m.trapezius,m.pectoralis minor
b. m.sternocleidomastoideus, m.latissimus dorsi, m.trapezius
c. m.sternocleidomastoideus,, m.scalenus posterior, m.pectoralis minor
d. m.omohyoideus, m.serratus anterior, m.latissimus dorsi
160. Spoljni meurebarni mii:
a. nastavlja se napred membranom intercostalis externom, do pripoja na sternum-u
b. usmeren je napred i nanie
c. odrava stalno rastojanje izmeu rebara pri disanju
d. u niim meurebarnim prostorima nastavlja se na m.obliquus externud abdominis
161. M.obliquus externus abdominis svojom aponeurozom formira:
a. tendo conjunctivus
b. vagina m.recti abdominis
c. ligamentum reflexum
d. ligamentum inguinale
162. M. obliquus internus abdominis:
a. uestvuje u stvaranju m.cremaster-a
b. formira zadnji list vagine m.recti abdominis ispod linae arcuatae
c. uestvuje u stvaranju tendo conjuctivus
d. formira prednji list vagine m.recti abdominis ispod lineae arcuatae

163. Koji se od navedenih miia ne pripajaju na columni vertebralis:


a. m.rectus abdominis, m.obliquus internus abdominis, m.latissimus dorsi
b. m.psoas major, diaphragma, m.transvversus abdominis
c. m.obliquus internus abdominis, m.iliacus, m.rectus abdominis
d. m.quadratus lumborum, m.latissimus dorsi, m.iliacus
164. Koji od navedenih miia se ne pripajaju na bedrenom grebenu:
a. m.psoas major, m.rectus abdominis, diaphragma
b. m.obliquus internus abdomins, m.transversus abdominis, m.psoas major
c. m.latissimus dorsi, m.quadratus lumborum, diaphragma
d. m.quadratus lumborum, m.rectus abdominis, m.psoas major
165. M.levator ani:
a. pripaja se delimino na os coccygis
b. pripaja se delimino na arcus tendineus m.levatoris ani
c. sadri m.sphincter ani internus et externus
d. uestvuje u voljnoj kontroli mokrenja (mictio)
166. Koji miii ulaze u sastav urogenitalne dijafragme:
a. m.ischiocavernosus
b. m.puborectalis
c. m.bulbospongiosus
d. m.transversus perinei profundus
167. Mii podiza mara:
a. inervisan je od plexus pelvicus-a
b. pripaja se na fasciji m.obturatorius internus-a
c. probijaju ga n.pudendus i a.pudenda interna
d. slui kao podrka karlinim organima
168. Koji od navedenih miia ine zidove ili pod male karlice:
a. m.piriformis
b. m.levator ani
c. m.obturator internus
d. m.coccygeus
169. Koji miii ulaze u sastav diaphragma pelvicum:
a. m.coccygeus
b. m.piriformis
c. m.levator ani
d. m.transverus perinei profundus
170. Koji od navedenih miia ine zidove fossaw ishioanalis:
a. m.piriformis, m.obturatorius externus, m.coccygeus
b. m.sphincter ani externus, m.sphincter urethrae, m.transversus perinei profundus
c. m.iliacus, m.levator ani, m.piriformis
d. m.obturatorius internus, m.levator ani, m.gluteus maximus

171. M.sternohyoideus:
a. je smeten lateralno od gornjeg trbuha m.omohyoideusa
b. povlai hioidnu kost nadole
c. inervisan je granom ansae cervicalis
d. podie hioidnu kost pri gutanju
172. Pri gutanju se angauju sledei miii:
a. m.styloglossus i unutranji miii jezika
b. m.palatoglossus i m.palatopharyngeus
c. konstriktori i podizai drela
d. m.aryepiglotticus
173. N unutranjoj strani tela mandibule propaja se:
a. m.constricotr pharyngis superior
b. m.digastricus
c. m.mylohyoideus
d. m.genioglossus
174. Koji od navedenih miia zatvaraju aditus laryngis:
a. m.thyroepiglotticus
b. m.aryepiglotticus
c. m.cricoarytenoideus lateralis
d. m.thyroarythenoideus
175. M. rectus superior:
a. pokree prednji deo one jabuice navie i unutra
b. pokree prednji deo one jabuice nanie i unutra
c. inervisan je granom n.abducensa
d. inervisan je granom n.oculomotoriusa
176. Pokretanje prednjeg dela one jabuice navie i obrtanje upolje vri:
a. m.rectus superior
b. m.rectus inferior
c. m.obliquus superior
d. m.obliquus inferior
177. Koji od navedenih miia je inervisan granama n.facialisa:
a. m.pterygoideus medialis
b. m.stylohyoideus
c. m.stapedius
d. m.tensor tympani
178. Koji od navedenih miia su antagonisti:
a. m.cricoarytenoideus lateralis
b. m.aryepiglotticus
c. m.arytenoideus
d. m.cricoarytenoideus posterior

179. Kompresija n.laryngealisa reccurens na jednoj strani rezultira promuklou usled


poremeaja funkcije:
a. m.cricothyroideusa
b. m.cricoarytenoideusa lateralis
c. m.cricoarytenoideusa posterior
d. m.arytenoideusa transversusa
180. Koji od navedenih miia primiu glasne ice celom njihovom duinom:
a. m.cricothyroideusa
b. m.cricoarytenoideusa lateralis
c. m.arytenoideusa transversusa
d. m.tyroepiglotticus
181. Spoljanjupovrinu m.hyoglossusa prekrivaju:
a. m.genioglossus
b. meutrbuna tetiva m.digastricusa
c. m.stylohyoideus
d. n.hypoglossus
182. U zglobu izmeu atlasa i aksisa obrtanje glave u suprotnu stranu vri se usled
jednostrane kontrakcije:
a. m.sternocleidomastoideusa
b. m.trapeziusa
c. m.spleniusa
d. m.longissimusa capitis
183. Ostium pharyngeum tubae auditivae otvaraju:
a. m.tensor veli palatini
b. m.levator veli palatini
c. m.palatoglossus
d. m.comstristor pharyngis superior
184. Ukoliko se isplazite, angaovali ste:
a. m.hyoglissus
b. m.genioglossus
c. m.styloglossus
d. m.chondroglossus
185. Koji mii ide od jabune kosti i zavrava se u nivou fibroznog vora u spojnici usana?
a. m.orbicularis oris
b. m.procerus
c. m.frontalis
d. m.zygomaticus major
186.M. orbicularis se sastoji iz tri dela i to su:
a. ___________________________________
b. ___________________________________
c. ____________________________________

187. Punctum nervosum colii se nalazi na zadnjoj ivici miia oznaenog kao:
a. m.sternocleidomastoideus
b. m.digastricus
c. m.trapezius
d. m.omohyoideus
188. Koji mii zatee lineu albu?
a. m.pectoralis major
b. m.peroneus longus
c. m.iliopsoas
d. m.pyramidalis
189. M. serratus ant. i m. ________________________ fiksiraju lopaticu za grudni ko.
190. Na prednjoj ivici tela kljune kosti pripaja se m.______________________________.
191. M. ____________________ povlai rame nadole i napred.
192. M.______________________ i m.__________________ i m.
__________________zatvara usta.
193. M. _____________________________ nabira kou ela i podie obrve.
194. M._____________________________ sputa unutranju polovinu obrve.
195. U grupu dubokih miia glave ne spada:
a. m.temporalis
b. m.masseter
c. m.pterygoideus medialis
d. m.buccinator
196. M. ___________________________ povlai na gore gornju usnu sa komisurom usana.
197. Na koliko grupa se dele miii stomaka:
a. jedna grupa
b. dve grupe
c. tri grupe
d. etri grupe
198. Koji mii pregiba trup napred?
a. m.pyramidalis
b. m.quadratus lumborum
c. m.rectus abdominis
d. m.pectoralis major
199. M. _______________________ lei ispod koe spoljanje strane nosa.

200. Koji od navedenih miia ne spada u grupu miia one jabuice (mm.bulbi)?
a. m.rectus medialis et m. rectus lateralis
b. m.orbicularis oculi
c. m.rectus superior et m.rectus inferior
d. m.obliquus superior et m.obliquus inferior