P. 1
7.PENDEKATAN BEHAVIORISME

7.PENDEKATAN BEHAVIORISME

|Views: 2,219|Likes:
Published by Nor Anis Saleh
=)
=)

More info:

Published by: Nor Anis Saleh on Dec 31, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2013

pdf

text

original

KONSEP PEMBELAJARAN DARI PERSPEKTIF BEHAVIORISME

• MENGKAJI PEMBELAJARAN SECARA OBJEKTIF DAN SAINTIFIK
• FOKUS KEPADA PERKARA YANG BOLEH DIPERHATIKAN:
1) TINGKAH LAKU -TINGKAHLAKU KLASIK / RESPONDEN
- TINGKAHLAKU OPERAN
2) RANGSANGAN DARI PERSEKITARAN
• APA YANG BERLAKU DALAM MENTAL (PEMIKIRAN, KEPERCAYAAN,
SIKAP) TIDAK BOLEH DIPERHATIKAN DAN TIDAK BOLEH DIKAJI
• TINGKAH LAKU INDI!IDU DILA"IMKAN OLEH PERSEKITARAN # MANUSIA
TIDAK ADA KA$ALAN KE ATAS PEMBELAJARAN MEREKA
• AHLI-AHLI BEHA!IORIST MENTAKRIFKAN PEMBELAJARAN SEBAGAI
PERUBAHAN DALAM TINGKAH LAKU YANG BOLEH DIPERHATIKAN

• AHLI-AHLI PSIKOLOGI BEHA!IORIS:
# PA!LO!, $ATSON - (PELA"IMAN KLASIK)
# THORNDIKE, SKINNER - (PELA"IMAN OPERAN)
• KEBANYAKKAN KAJIAN YANG DIBUAT OLEH GOLONGAN BEHA!IORIS INI
ADALAH BERDASARKAN KEPADA PEMERHATIAN KE ATAS HAI$AN YANG
DIJALANKAN DI MAKMAL SEPERTI TIKUS, ANJING, KUCING, BURUNG
• KEMUDIAN PRINSIP-PRINSIP YANG DI DAPATI DARIPADA KAJIAN INI
DIAPLIKASIKAN KEPADA MANUSIA


• DIPELOPORI OLEH I!AN PETRO!ICH PA!LO! DARI RUSIA
• SEORANG PROF DALAM BIDANG FARMAKOLOGI
• PADA PENGHUJUNG TAHUN 1%&&'( DAN A$AL 1)&&'(, PA!LO!
TELAH MENGKAJI TENTANG PROSES PENCERNAAN ANJING DAN
MEMERHATIKAN PERUBAHAN-PERUBAHAN PADA MASA DAN
KADAR PENGHASILAN AIR LIUR HAI$AN TERSEBUT
• MENURUTNYA, SETIAP RANGSANGAN AKAN MENIMBULKAN
GERAK BALAS
• RANGSANGAN * APA-APA SAJA BENTUK TENAGA YANG
MENIMBULKAN GERAK BALAS
• GERAK BALAS * APA-APA SAJA TINGKAHLAKU YANG TIMBUL
AKIBAT RANGSANGAN
• CTH: SETIAP KALI BUNYI LOCENG PADA $AKTU PAGI PELAJAR
AKAN BERBARIS DILUAR KELASBUNYI LOCENG
(RL /NEUTRAL)
TIADA GERAK BALAS
(GN)
AIR LIUR
(GTL)
MAKANAN
(RTL)
SEBELUM
SEMASA
SELEPAS
BUNYI LOCENG
(RL)
AIR LIUR
(GTL)
MAKANAN
(RTL)
AIR LIUR
(GL)
BUNYI LOCENG
(RL)
+

CONTOH:
2 + 3
2 + 3
INI ADALAH 2 + ,
TIADA RESPON
ITU 2 + ,
ITU JUGA 2 + ,
2 + 3
SEBELUM PEMBELAJARAN
SEMASA PEMBELAJARAN
SELEPAS PEMBELAJARAN
+
+
RN
RTL
RTL
RL
RN
GTL
GL
GTL


HASIL DARIPADA KAJIANNYA, PA!LO!
BERPENDAPAT BAHA$A PEMBELAJARAN BOLEH
BERLAKU AKIBAT KAITAN ANTARA
RANGSANGAN DENGAN GERAK BALAS

PEMBELAJARAN YANG BERLAKU MELALUI
PERKAITAN TERSEBUT DINAMAKAN PELA"IMAN

PEMBELAJARAN YANG BERLAKU AKIBAT DARI
PADA 2 RANGSANGAN INI DIKENALI SEBAGAI
PELA"IMAN KLASIK

BEBERAPA KONSEP P-P YANG PENTING
JUGA TELAH DIHASILKAN DARIPADA
KAJIAN PA!LO! INI IAITU:
- PENGHAPUSAN
- PEMBELAJARAN SEMULA
- PEMULIHAN SEMERTA
- GENERALISASI
- DISKRIMINASI

PEMULIHAN SEMERTA
PROSES PENGHAPUSAN
PEMBELAJARAN SEMULA
maa!a! "#$a $#%&'#a!
a(a%#)a )*+&!, $#%-!.#a!
A#' )#-' a!/#!, 0&ma#!
B&'-'a!,a! 1#!,,a "#$a
K&)-a' )a!,0-!,
Maa!a! $#$a"a!,a! 0&m-)a
%&'0ama %-!.# )*+&!,2 A1#'!.a
)*+&!, 0a1a/a $#%-!.#a!
A#' )#-' &)-a'
0&m-)a
B-!.# )*+&!,
$#%&'1&!"#a!
S&m&!"a'a $a! &m-$#a!
$#%-!.#a! 0&m-)a
A#' )#-' &)-a'
/-,a

GENERALISASI
DISKRIMINASI
B-!.# )*+&!, $#,a!"#a!
$&!,a! %-!.# .a!,
0&aa!3aa! 0ama
A#' )#-' &)-a'
/-,a
Ha!.a %-!.# )*+&!, $#%&'#a!
maa!a!2 B-!.# .a!, 0&aa!3
aa!
Sama "#$a $#%&'#a! maa!a!
A#' )#-' 1a!.a &)-a'
a(a%#)a %-!.# )*+&!,
Sa1a/a $#%-!.#a!


• B F SKINNER # BERASAL DARI PENSLY!ANIA, AMERIKA SYARIKAT
• MEMPELAJARI BIDANG PSIKOLOGI DI UNI!ERSITI HA!ARD
• 1),% # MENERBITKAN BUKU BERJUDUL .BEHA!IOR OF ORGANISM/
YANG MENGANDUNGI HURAIAN TENTANG PRINSIP-PRINSIP UTAMA
PELA"IMAN OPERAN
• 1)01 # MENJADI PENGERUSI KEPADA JABATAN PSIKOLOGI DI
UNI!ERSITI INDIANA
• JUGA MENGKAJI TENTANG TEORI-TEORI PELA"IMAN KLASIK PA!LO!
DAN $ATSON

PA!LO! # TINGKAHLAKU MANUSIA ADALAH PASIF
PEMBELAJARAN BERLAKU APABILA ADA RANGSANGAN
( PEMBELAJARAN * S 4 R )
• SKINNER # TINGKAHLAKU TIDAK SEMESTINYA MENGIKUT URUTAN
(S 4 R)2
TERDAPAT JUGA TINGKAHLAKU YANG $UJUD KESAN

DARIPADA RANGSANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI
PENEGUH

• MENURUT SKINNER LAGI TINGKAHLAKU INDI!IDU JUGA MEMPUNYAI CIRI-
CIRI MOTI!ASI, DIMANA PEMBELAJARAN BERLAKU KERANA DIPENGARUHI
OLEH TINGKAH LAKU SEBELUMNYA
• TEORI SKINNER INI DIPANGGIL TEORI PELA"IMAN OPERAN ATAU JUGA
DIKENALI SEBAGAI TEORI PELA"IMAN INSTRUMENTAL
• OPERAN * OPERATE AKSI / MANIPULASI
• IN!IDIDU BERTINGKAHLAKU ATAS KEHENDAK SENDIRI, BUKANDISEBABKAN
RANGSANGAN LUARAN
KAJIAN SKINNER
EKSPERIMEN 5
• TIKUS TERPIJAK PEDAL # LALU MENDAPAT MAKANAN
• DILAKUKAN BERULANG-ULANG SEHINGGA TIKUS BELAJAR SENDIRI CARA
UNTUK MENDAPATKAN MAKANAN
• CARA INI DIPANGGIL 2PEMBELAJARAN MELALUI PELA"IMAN OPERAN3
KERANA INDI!IDU MENGAMBIL INISIATIF SENDIRI UNTUK BERTINDAK DAN
AKTI!ITINYA BUKAN DISEBABKAN OLEH RANGSANGAN LUARANEKSPERIMEN 2
• TIKUS MEMIJAK PEDAL # MAKANAN TIDAK KELUAR
• LAMA-KELAMAAN, TIKUS BERHENTI MEMIJAK PEDAL
• FENOMENA INI DIPANGGIL 6PROSES PENGHAPUSAN7
EKSPERIMEN 3
• SKINNER MENYAMBUNGKAN PEDAL DENGAN LAMPU
• APABILA TIKUS TEKAN PEDAL + LAMPU MENYALA * DAPAT MAKANAN
• APABILA TIKUS TEKAN PEDAL + LAMPU TAK MENYALA * TIADA
MAKANAN
• TKUS BELAJAR MEMBE"AKAN MASA YANG SESUAI UNTUK
MENDAPATKAN MAKANAN
• FENOMENA INI DINAMAKAN 2 PEMBELAJARAN DISKRIMINASI3
JENIS-JENIS TINGKAH LAKU
TINGKAH LAKU BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA 2:
1 # TINGKAHLAKU RESPONDEN
2 # TINGKAHLAKU OPERAN

TINGKAHLAKU RESPONDEN
• TINGKAH LAKU TIDAK TERLA"IM # GERAKBALAS YANG TERHASIL
DARIPADA RANGSANGAN DARI PERSEKITARAN
• CTH: TEORI PA!LO! # PEMBELAJARAN 8 S 3 R
• GERAKBALAS DIBANGKITKAN OLEH SESUATU RANGSANGAN
(AUTOMATIK)
• PEMBELAJARAN YANG PASIF KERANA JIKA TIADA RANGSANGAN MAKA
TIADA GERAKBALAS (NO S 4 NO R)
TINGKAHLAKU OPERAN
• GERAKBALAS YANG DIHASILKAN DARIPADA DIRI SENDIRI (BUKAN
AUTOMATIK)
• GERAKBALAS BOLEH BERLAKU $ALAU PUN TIADA RANGSANGAN YANG
DIKENALPASTI DAHULU
• PEMBELAJARAN 8 R 3 S
• PEMBELAJARAN AKTIF KERANA BERASASKAN INISIATIF SENDIRI TANPA
MENUNGGU SESUATU RANGSANGAN

CIRI-CIRI PELAZIMAN OPERAN
• SETIAP TINGKAH LAKU ITU DIIKUTI OLEH SESUATU KESAN
(RANGSANGAN)
• KESAN INI MEMPENGARUHI KEBARANGKALIAN SAMA ADA TINGKAH
LAKU TERSEBUT DIULANGI ATAU TIDAK
• JIKA TINGKAH LAKU OPERAN DIIKUTI OLEH KESAN YANG BAIK, JADI
KEBARANGKALIAN TINGKAH LAKU ITU DIULANG ADALAH TINGGI
• TINGKAHLAKU OPERAN INI BOLEH DIAJAR DAN DIPELAJARI MELALUI
SATU RANGSANGAN YANG SESUAI SELEPAS TINGKAH LKU ITU
DILAKUKAN
• RANGSANGAN INI DIKENALI SEBAGAI PENEGUHAN
• TERDAPAT 2 JENIS PENEGUHAN:
1) PENEGUHAN POSITIF
2) PENEGUHAN NEGATIF

PENEGUHAN POSITIF

• MEMBERI GANJARAN SETELAH PERLAKUAN DITUNJUKKAN YANG
MENYEBABKAN PERLAKUAN ITU DIULANG ATAU DIPERKUATKAN LAGI
• PENEGUHAN POSITIF INI MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK MOTI!ASI
• MENGGALAKKAN TINGKAH LAKU YANG DIINGINI DENGAN CARA
MEMBERIKAN RANGSANGAN / PENEGUHAN YANG BAIK
CTH: PELAJAR BERTANYA DI DALAM KELAS # DAPAT PUJIAN #
MENGGALAKKAN LAGI PELAJAR UNTUK MENYOAL
• TERDAPAT BEBERAPA JENIS PENEGUHAN POSITIF SEPERTI:
# PENEGUHAN KONKRIT # HADIAH, MAKANAN, JAM, ALAT PERMAINAN
# PENEGUHAN SOSIAL # PUJIAN, SENYUMAN, PERHATIAN
# PENEGUHAN AKTI!ITI # TENGOK T!, BERMAIN, BERKELAH

PENEGUHAN NEGATIF
• RANGSANGAN YANG TIDAK MENYENANGKAN ATAU MENYAKITKAN
YANG DIBERIKAN SELEPAS SESUATU TINGKAHLAKU DITUNJUKKAN
• MENGGALAKKAN TINGKAHLAKU YANG DIINGINI DENGAN CARA
MENGHAPUSKAN RANGSANGAN YANG TIDAK DISUKAI / MENYAKITKAN
CTH: PELAJAR HANTAR TUGASAN TEPAT PADA $AKTUNYA # GURU
BERHENTI BERLETER # MENGGALAKKAN PELAJAR MENYIAPKAN
TUGASAN DENGAN CEPAT PADA MASA AKAN DATANG
HUKUMAN
• PROSES UNTUK MELEMAHKAN ATAU MENGURANGKAN BERULANGNYA
TINGKAHLAKU YANG TIDAK DIINGINI
• INDI!IDU BERHENTI MELAKUKAN SESUATU TINGKAHLAKU KERANA IA
MENDATANGKAN KESAN YANG TIDAK DIINGINI / MENYAKITKAN DAN
KEBARANGKALIAN TINGKAHLAKU ITU DIULANG ADALAH RENDAH

• CTH: PELAJAR BUAT BISING DALAM KELAS # BERDIRI ATAS MEJA #
TINGKAHLAKU BISING TERHAPUS/ BERKURANGAN
PERBE9AAN DI ANTARA PENEGUHAN POSITIF: NEGATIF DAN
HUKUMAN
PROCESS STIMULUS EVENT CONSE;UENCE EFFECT ON
BEHAVIOR
PENEGUHAN
POSITIF
MEMBERI
PENEGUHAN YANG
MENYENANGKAN
DISUKAI TINGKAHLAKU
MENINGKAT
PENEGUHAN
NEGATIF
MENGHAPUSKAN
PENEGUHAN YANG
TIDAK
MENYENANGKAN
DISUKAI TINGKAHLAKU
MENINGKAT
HUKUMAN MENGENAKAN
DENDA
TIDAK
DISUKAI
/MENYAKTKAN
TINGKAHLAKU
TERHAPUS /
BERKURANGAN

STIMULUS
PRESENTED OR
$ITHDRA$N
DESIRABILIT
Y OF
STIMULUS
NAME OF
CONTIGENCY
STRENGTH OF
RESPONSE
E4AMPLE
PRESENTED
P56'7'(8 P97:8:;6
<6:(=9<>638
I(><6'76
P<':76 =<9? ' 7@A6<;:79<
6(>9@<'B67 >9(8:(@:(B
8C6 A<':76D E6C';:9<
U(A56'7'(8 P@(:7C?6(8 D6><6'76
C<:8:>:7? =<9? '
7@A6<;:79< D:7>9@<'B67
6('>8:(B 8C6 A@(:7C6D
E6C';:9<
$ITHDRA$N
P56'7'(8 EF8:(>8:9( D6><6'76
F':5:(B 8C6 A<':76 '
C65A=@5 '>8 <6D@>6 8C6
9DD7 9= C65A:(B :( 8C6
=@8@<6
U(A56'7'(8 N6B'8:;6
<6:(=9<>638
I(><6'76
F@8@<6 ><:8:>:7? :7
';9:D6D EG D9:(B
HC'86;6< 8C6 7@A6<;:79<
H'(87
CONTIGENCIES OF REINFORCEMENT

JADUAL PENEGUHAN SKINNER
PENEGUHAN
PENEGUHAN
BERTERUSAN
PENEGUHAN
BERKALA
JADUAL
NISBAH
TETAP BERUBAH
JADUAL
MASA
BERUBAH
TETAP
PENEGUHAN BERTERUSAN * PENEGUHAN YANG DIBERIKAN SECARA BERTERUSAN
DIPERINGKAT A$AL
PENEGUHAN BERKALA * PENEGUHAN YANG DIBERIKAN MENGIKUT JADUAL NISBAH
ATAU MASA

PENEGUHAN
BERKALA
MAKSUD CONTOH PENEGUHAN
ADA
PENEGUHAN
TIADA
Ma0a
T&"a(
P6(6B@C'( 7656A'7
7'8@ I'(BJ'?'7'
G'(B 868'A
G'I: E@5'('(
K@:K ?:(BB@'(
R6'J7:
?6(:(BJ'8
J6?@D:'(
?6(@<@(
R6'J7: ?6(@<@(
D6(B'( >6A'8
Ma0a B&'-%a1P6(6B@C'( 7656A'7
7'8@ I'(BJ'?'7'
G'(B E6<@E'C
P9A J@:K R6'J7: 78'E:5
G6<'JE'5'7
8:(BB:
R6'J7: ?6(@<@(
D6(B'( 5'?E'8
N#0%a1
T&"a(
P6(6B@C'( 7656A'7
E:5'(B'( 768
8:(D'JE'5'7 G'(B
868'A
K6<I' G'(B
D:E'G'<
?6(B:J@8 J'D'<
R6'J7: 78'E:5,
E6<C6(8: 76J68:J'
7656A'7
A6(6B@C'(
R6'J7: ?6(@<@(
D6(B'( >6A'8
N#0%a1
%&'-%a1
P6(6B@C'( 7656A'7
E6E6<'A' E:5'(B'(
8:(D'JE'5'7 G'(B
E6<@E'C
S598
?'>C:(6
R6'J7: G'(B
7'(B'8 8:(BB:
H'5'@ A@( 8:'D'
A6(6B@C'(
R6'J7: J6J'5 D:
8'C'A G'(B 8:(BB:

APLIKASI PRINSIP-PRINSIP PEMBELAJARAN
BEHAVIORISM
52 PELAJAR HARUS AKTIF
• PENEKANAN KEPADA RESPON PELAJAR # PENGLIBATAN AKTIF DAPAT
MEMBERI RUANG UNTUK MENGAPLIKASI APA YANG DIPELAJARI
• AHLI-AHLI BEHA!IORISME # PELAJAR AKAN LEBIH MUDAH DAN CEPAT
MENGUASAI KEMAHIRAN DAN FAKTA APABILA MEMBERI L&M - )&M
RESPON YANG BETUL
22 KEKERAPAN ULANGAN
• DAPAT MENGEKALKAN INGATAN # MEMBANTU MENGUASAI
KEMAHIRAN
• DAPAT MENGUKUHKAN INGATAN JIKA HUBUNGAN ANTARA AKTI!ITI
DENGAN PEMBELAJARAN ADALAH POSITIF DAN BERMAKNA
• KEKUATAN HUBUNGAN DI ANTARA PENGAJARAN ( R) DAN
PEMBELAJARAN (G/B) DAPAT MENGHASILKAN KEMAHIRAN DAN
DITINGKAHKAN LAGI MELALUI ULANGAN YANG KERAP

32 PENEGUHAN
• PENTING UNTUK MENGEKALKAN TINGKAHLAKU YANG DIHASILKAN
• 2 JENIS PENEGUHAN # POSITIF - NEGATIF
<2 DENDAAN
• RANGSANGAN YANG MELEMAHKAN TINGKAHLAKU
• CTH: KUTIP SAMPAH, BERDIRI ATAS MEJA, BALIK LAMBAT ETC
• TIDAK EFEKTIF KERANA KESANNYA HANYA SEKEJAP SAHAJA
=2 GENERALISASI
• KEBOLEHAN MEMINDAHKAN KEMAHIRAN KEPADA BEBERAPA
KEADAAN DAN SITUASI
• KESESUAIAN DAN PENGEKALAN PEMBELAJARAN DENGAN PELBAGAI
RANGSANGAN
• CTH: KEMAHIRAN MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIK BOLEH
DIGUNAKAN DALAM SUBJEK FI"IK

>2 DISKRIMINASI
• MEMBE"AKAN DI ANTARA RANGSANGAN DAN MEMBERIKAN TINDAKAN
YANG TEPAT TERHADAP SESUATU RANGSANGAN
• KESESUAIAN DAN PENGEKALAN PEMBELAJARAN DENGAN RANGSANGAN
YANG TERHAD
• CTH: BILA DAN DALAM SITUASI MANA PELAJAR BOLEH MEMBUAT
SESUATU
(RAHIL, JAMI3AH - KASNANI, 2&&&)

$ATSON

Kajiannya: emosi manusia juga boleh dilazimkan secara
klasik.
Kajian ke atas seekor tikus putih dan kanak-kanak
Albert 11 tahun.
Pada mulanya Albert tidak takut melihat tikus putih.
Tetapi apabila satu bunyi kuat dikeluarkan serentak
dengan kemunculan tikus tersebut, Albert takut dan
menangis.
atson menyarankan, guru boleh mempengaruhi
pengalaman pembelajaran murid dengan menentukan
rangsangan yang akan didedahkan kepada murid dan
jenis gerak balas yang akan dihasilkan.

EL THORNDIKE

Ahli beha!ioris pertama yang mengemukakan konsep
"pelaziman operan#.
Kajiannya ke atas kucing, ayam, anjing dan monyet.
$ontoh: kucing di dalam sangkar % makanan diletak
di luar sangkar.
Kucing cuba dapatkan makanan -pembelajaran cuba
jaya. &erulang kali berjaya membuka selak pintu
sangkar untuk mendapatkan makanan.
'elalui eksperimen, Thorndike berpendapat baha(a
pembelajaran berlaku hasil gabungan antara )-*
iaitu )timuli +rangsangan, dan *esponses +tindak
balas,

Thorndike menyarankan baha(a
pembelajaran manusia dika(al oleh hukum
tertentu yang disebut hukum pembelajaran.
-ukum-hukum pembelajaran dibahagikan
kepada tiga hukum:
- -ukum Kesediaan
- -ukum latihan
- -ukum Kesan

-.K.' K/)/01AA2
Apabila seseorang itu bersedia untuk melakukan
sesuatu tindakan, maka tindakan itu dapat
memberi kepuasan kepadanya.
kalau dipaksa melakukannya ia akan menghasilkan
pembelajaran yang tidak sempurna.
*umusannya, hukum kesediaan merujuk kepada
kesediaan dan persiapan-persiapan yang perlu ada
sebelum indi!idu itu bertindak, iaitu belajar.
Kesediaan dapat dilihat dari tiga aspek utama,
kesediaan psikomotor, kesediaan a3ekti3 dan
kesediaan kogniti3.

-.K.' 4AT1-A2
'enurut Thorndike, perkaitan antara rangsangan dan
tindak bals +*-5, akan bertambah kukuh melalui
latihan yang diulang-ulang.
)eseorang indi!idu akan menguasai kemahiran jika
latihan diadakan.
$ontoh: *umusan 'atematik %jika pelajar selalu
mengulangkajinya, dia akan dapat mengingatinya
dengan mudah.
-ukum latihan menyatakan baha(a satu tingkah laku
akan diteguhkan melalui aplikasi dan akan dilemahkan
tanpa pengukuhan.
-ukum latihan ini sangat sesuai digunakan bagi latihan
ha3alan.

-.K.' K/)A2
-ukum Kesan menyatakan baha(a jika sesuatu
tindakan diiukuti oleh sesuatu perubahan persekitaran
yang menyeronokkan, kebarangkalian tindakan itu
berlaku akan meningkat dan sebaliknya.
)elepas gerak balas terhasil, pertalian antara
rangsangan dan gerak bals akan bertambah kukuh jika
terdapat kesan yang menyeronokkan.
Kesan yang menyakitkan akan melemahkan pertalian
antara *-5.
*umusannya, jika tingkah laku diikuti dengan
kepuasan, ia akan diulang tetapi jika ia diikuti dengan
kesakitan ia akan lenyap.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->