You are on page 1of 3

ALIANCIA

FAIR-PLAY

TLAOV SPRVA ALIANCIE FAIR-PLAY


k otvorenosti kandidtov v komunlnych vobch 2014

Frov hru hraj s volimi len vyzvatelia primtorov v Bratislave a v


Koiciach

V Bratislave, 12.11.2014
Aliancia Fair-play dnes zverejnila vsledky svojej vzvy kandidtom na primtorov
krajskch miest, aby voliom poskytli potrebn informcie o svojom majetku, zujmoch
a prjmoch nad rmec slabho zkona.
Tto vzvu prijali len dvaja hlavn vyzvatelia primtora v Bratislave Milan Kako
a Ivo Nesrovnal, dvaja vyzvatelia primtora Koc Rudolf Bauer a Jozef Holeko
a kandidtka na primtorku Preova Andrea Turanov. Volii si mu ich podrobn
priznania pozrie na webovej strnke www.politikaopen.sk.
Vzva priniesla tieto hlavn zistenia:
-

frov hru s s volimi ochotn hra len vyzvatelia v dvoch najvch


slovenskch mestch a kandidtka z Preova. Ostatn kandidti na primtorov
v krajskch mestch nezverejuj iadne alebo len nedostaton informcie.
Primtor Bratislavy Milan Ftnik si svoj profil na PolitikaOpen nezaktualizoval.
Podrobn majetkov priznanie vak zverejuje na strnke mesta.
Majetkov priznania radujcich primtorov krajskch miest sme nali len
v Koiciach a v iline, aj to vak len na strnke parlamentu a v absoltne
nekontrolovatenej podobe.
Piati kandidti na primtorov nenechali na seba na internete iadny kontakt,
napriek tomu, e sa uchdzaj o tak vznamn samosprvne funkcie.

Je zarajce, e kandidti nie s ochotn odkry karty v ase, ke si ptaj od voliov


dveru. Pre voliov zrejme nie je dleit, aby vedeli neskr skontrolova, i primtor
nebohatne na ich kor. Na Slovensku mme pritom vek mnostvo prpadov politikov,
ktor uvaj nevysvetlitene vek majetok, povedala mdim fka Aliancie Fair-play
Zuzana Wienk. Ako dodala: ke zan nosi pridrah hodinky, bude u neskoro.
Aliancia Fair-play upozornila, e primtori spravuj obrovsk verejn peniaze. Len
Bratislava m rozpoet viac ne dvakrt v ako ron rozpoet vetkch slovenskch
sdov. Ostatn krajsk mest spravuj rozpoet porovnaten s hodnotou vianonch
prspevkov pre vetkch dchodcov i celej podpory pre port a kultru.
Traja primtori krajskch miest pritom zarbaj viac ne slovensk premir a al
porovnatene s poslancami parlamentu.
Aliancia Fair-play
Smreianska 21
811 05 Bratislava

tel.: +421 2 207 399 19


email: fairplay@fair-play.sk
web: www.fair-play.sk

facebook: alianciafairplay
twitter: @alianciaFP

ALIANCIA
FAIR-PLAY
Aliancia Fair-play chce preto voliov kampaou na socilnych sieach aktvne upozorova
na to, e by si mali overi, koho vlastne volia. V prpade politikovho klamstva sa
verejnos me voi nemu brni len vtedy, ak vie dokza, e nieo zatajil.
Pre voliov pripravila i kvzy (http://kvizy.fair-play.sk v sekcii Komunlne voby),
v ktorch si mu overi, i s pripraven primtorov kontrolova alebo by ich opili
rokom.

O projekte PolitikaOpen
Aliancia Fair-play spustila webov strnku www.politikaopen.sk v marci 2008. Chce ou
vytvori priestor pre dobrovon zverejnenie zmysluplnch prehadov o majetku,
zujmoch a prjmoch politikov a kandidtov vo vobch nad rmec platnho zkona.
Zkonom vyadovan informcie toti povauje za absoltne nedostaton
a nekontrolovaten.
m viac aktvnych verejnch funkcionrov sa do projektu zapoj, tm bude ma
obianske zdruenie vyiu ancu presadi takto podobu kontroly politikov aj v zkone.
Aliancia nezodpoved za daje zverejnen na strnke a nem kapacitu, ani prvomoci
pravdivos a plnos dajov kontrolova. Vytvra priestor pre kontrolu tchto dajov
samotnmi volimi. Ak sa vak Aliancia dozvie, e politik zapojen v projekte neuvdza
pravdiv alebo pln daje a tieto zistenia bud podloen dokumentmi, Aliancia takho
politika z projektu vymae.

Projekt podporili:
Projekt Verejn initelia pod obianskym drobnohadom bol podporen sumou 105
000 eur z Fondu pre mimovldne organizcie, ktor je financovan z Finannho
mechanizmu EHP 2009-2014. Sprvcom fondu je Nadcia otvorenej spolonosti Open
Society Foundation. Cieom projektu Verejn initelia pod obianskym
drobnohadom je posilnenie aktvneho obianstva.

Aliancia Fair-play
Smreianska 21
811 05 Bratislava

tel.: +421 2 207 399 19


email: fairplay@fair-play.sk
web: www.fair-play.sk

facebook: alianciafairplay
twitter: @alianciaFP

ALIANCIA
FAIR-PLAY

Aliancia Fair-play
Smreianska 21
811 05 Bratislava

tel.: +421 2 207 399 19


email: fairplay@fair-play.sk
web: www.fair-play.sk

facebook: alianciafairplay
twitter: @alianciaFP