You are on page 1of 2

Pitanja iz predmeta Sigurnost i zatita u saobraaju i transportu

Studenti: Alem Banji, Alija ebo, Mirzet Sarajli, Emir Sojki i Asmir ahman

1.

2.

3.

4.

5.

Da li postoji adekvatna zatita pruge u BiH?


1.
U Bosni i Hercegovini postoji adekvatna zatita pruge. Svi pruni prelazi su osigurani
rampama, a moderna rjeenjima u smislu izgradnje zatitnih ograda i zidova su
primjenjena du cijele pruge.
2.
U Bosni i Hercegovini postoji solidna zatite pruge. Postoji veliki broj putnih prelaza
koji su zatideni rampama. Takoer, nisu izostala ni moderna rijeenja u smislu gradnje
zatitnih ograda i zidova na pojedinim dionicama pruge.
3.
U Bosni i Hercegovini nema adekvatne zatite pruge. Postoji nekolicina putnih prelaza
koji su zatideni rampama, meutim kada se govori o modernim rjeenjima kao to su
izgradnja ograda, betonskih zidova i slino dolazi se do problema nedostatka ovakve
infrastrukture u eljeznicama Bosne i Hercegovine.
Navesti mjere za poboanje i sprijeavanje prelaska preko pruge?
1.
Izgradnja fizikih barijera (ograda)
2.
Edukacija uesnika u saobradaju koji prelaze preko pruge
3.
Brz prelazak preko pruge
4.
Kanjavanje od strane policijskih slubenika
Navesti opdu klasifikaciju greaka i kvarova tehnikih sistema u eljeznkom saobradaju?
1.
Iznenadani kvarovi
2.
Postupni kvar ili otkaz
3.
Neovisan kvar
4.
Potpuni kvar
5.
Jednostavan kvar
6.
Djelomian kvar
7.
Prolazni kvar
8.
Povratni kvar ili otkaz
9.
Sluajni kvar ili pogreka
10. Sistematski kvar ili pogreka
ta obuhvata nivo pouzdanosti podsistema eljeznikog saobradaja?
1.
Nivo pouzdanosti podsistema eljeznikog saobradaja obuhvata interakciju ureaja
(signala), ovjeka (mainovoa) i pokretnog sredstva (lokomotiva)
2.
Nivo pouzdanosti podsistema eljeznikog saobradaja obuhvata interakciju ureaja
(signala) i pokretnog sredstva (lokomotiva)
3.
Nivo pouzdanosti podsistema eljeznikog saobradaja obuhvata interakciju ovjeka
(mainovoa) i pokretnog sredstva (lokomotiva)
ta su zatideni putni prijelazi?
1.
Zatideni putni prijelazi su oni koji su opremljeni sa tehnikim sredstvima koja
uesnicima u putnom saobradaju onemogudavaju prelazak eljeznike pruge ili koja
najavljuju dolazak voza i/ili spreavaju uesnike u putnom saobradaju da preu
eljezniku prugu ukoliko se voz pribliava putnom prijelazu ili ukoliko preko njega
prelazi.

2.

6.

7.

8.

9.

10.

Zatideni putni prijelazi su oni koji su oznaeni znakom "Andrejin krst" i koji nisu
opremljeni tehnikim sredstvima koji uesnicima u putnom saobradaju onemogudavaju
prelazak eljeznike pruge.

U cilju sigurnosti koje karakteristike moraju ispunjavati pruni prelazi?


1.
karakteristike u pogledu prostornih uslova
2.
karakteristike u pogledu graevinskih uslova
3.
karakteristike u pogledu saobradajnih uslova
4.
karakteristike u pogledu estetskih uslova
5.
karakteristike u pogledu tehnikih uslova
Navesti moguda stanja jednostavnog realnog tehnikog sistema u vremenskoj domeni?
1.
normalno stanje u radu
2.
promjenljivo stanje
3.
nenormalno neispravno stanje
4.
nedefinirano stanje
Definisati dijagnosticiranje stanja tehnikog sistema?
1.
Dijagnosticiranje stanja tehnikih sistema, koji imaju zadatak upravljanja, bazira se na
utvrivanju dijelova sistema koji ne odgovaraju postavljenim tehnikim uvjetima i ne
reagiraju na zadanu pobudu.
2.
Dijagnosticiranje stanja tehnikih sistema, koji imaju zadatak upravljanja, bazira se na
utvrivanju dijelova sistema koji ne odgovaraju postavljenim tehnikim uvjetima i ne
reagiraju na zadanu pobudu.
3.
Dijagnosticiranje stanja tehnikih sistema, koji imaju zadatak upravljanja, bazira se na
utvrivanju dijelova sistema koji ne odgovaraju postavljenim tehnikim uvjetima i ne
reagiraju na zadanu pobudu.
ta se podrazumijeva pod pojmom sigurnosni element?
4.
Sigurnosni elementa podrazumijeva vedi ili manji sklop, element ili dio ureaja, a ne
predstvalja odreenu funcionalnu cjelinu
5.
Sigurnosni elementa podrazumijeva vedi ili manji sklop, element ili dio ureaja, a
predstvalja odreenu funcionalnu cjelinu
6.
Sigurnosni elementa podrazumijeva vedi ili manji sklop, element ili dio ureaja, a koji
moe, a i ne mora da predstvalja odreenu funcionalnu cjelinu

ta je osigurao projakt SAFETRAIN (sigurnosni voz)?


7.
SAFETRAIN je osigurao potrebne znanstvene pokazatelje za obvezne
specifikacije o estetskim karakteristikama voznog parka.
8.
SAFETRAIN je osigurao potrebne znanstvene pokazatelje za obvezne
specifikacije o mehanikim karakteristikama voznog parka.
9.
SAFETRAIN je osigurao potrebne znanstvene pokazatenje za obvezne
specifikacije o mehanikim karakteristikama pruga.

tehnike
tehnike
tehnike