You are on page 1of 44

Naj vrisk pove, da tam smo doma,

kjer pesem v srcu vsem igra.


(ansambel Lojzeta Slaka: Naj vrisk pove;
besedilo: Marjan Roblek)

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho
Turistini produkt mladih Mirnopeanov

Avtorji naloge:
Tina Make, 7. a; Andriyana Muhi,
7. a; Luana Ovnik, 7. a; Jasmina
Saje, 7. a; Eva Kolenc, 7. b; Ema
Parkelj, 7. b; Nua Avgutini, 8. b;
Jure Barbo, 8. b; Petra Hrastar, 8. b;
Amadeja Hren, 8. b; Katja utari,
8. b; Marua Rajel, 8. b; Ines Saje,
8.b; Zala Zupan, 8. b;
Mentorici:
Tatjana Kupljenik, Darja Rugelj
Mirna Pe, olsko leto 2013/14

OLA: O Toneta Pavka, Postaja 1, 8216 Mirna Pe


tel: 07 30 78 720

fax: 07 30 78 018

e-mail: o-mirnapec.nm@guest.arnes.si

NASLOV RAZISKOVALNE NALOGE: V DOLINO TIHO


Avtorji:
Tina Make, 7. a; Andriyana Muhi, 7. a; Luana Ovnik, 7. a; Jasmina Saje, 7. a; Eva
Kolenc, 7. b; Ema Parkelj, 7. b; Nua Avgutini, 8. b; Jure Barbo, 8. b; Petra Hrastar,
8. b; Amadeja Hren, 8. b; Katja utari, 8. b; Marua Rajel, 8. b; Ines Saje, 8. b; Zala
Zupan, 8. b.
Mentorici: Tatjana Kupljenik, profesorica razrednega pouka
Darja Rugelj, profesorica razrednega pouka

Povzetek:
Tiha, kakor biser skrita, sredi lepih teh dolin, vsa v zelenje si ovita, vzbuja na mladost spomin
(Ivan Malavai). Tam pesmi so pisana polja, verzi samotne, ozke poti in trdna, nezmagana
volja kot ritem povsod valovi. Tam ita, do prsi visoka vsako poletje ume in vsaka dlan je trda,
iroka, kot so iroki in dobri ljudje. Nekje na Dolenjskem so kraji, hia, vinograd, koek polja.
Tam so meseci sami maji, tam sem neko bil doma. Lojze Slak in Tone Pavek sta z
melodijami in verzi opisovala svoj rodni kraj, Mirno Pe. Mladi Mirnopeani smo si s pripravo
turistine naloge zadali cilj, da se slii tudi na glas; glas o naravnih lepotah mirnopekih treh
dolin ter o glasbi, ki tukaj odmeva. Vse nam je uspelo zdruiti v dvodnevno pustolovino, na
katero se bodo s harmoniko na rami odpravili nai vrstniki z Dolenjske, Bele krajine in Posavja,
ki jim je blizu prelepa narava, ki poskrbi za naravno akustiko ter ubiranje vi na diatonini
harmoniki: ob izviru reke Temenice, v kraki jami, rojstnem kraju velikega slovenskega pesnika,
med nasadom stoterih drevesnih vrst ali v drubi marljivih ebel bodo mladi harmonikarji
poustvarjali glasbo najznamenitejega ljudskega godca, pilili svoje znanje ter ga rpali od
velikih mojstrov.
V nalogi je tako predstavljen dvodnevni tabor, namenjen ljubiteljem diatonine harmonike, ki
bodo ob uivanju naravnih znamenitosti treh mirnopekih dolin spoznavali in poustvarjali
Slakovo bogato glasbeno dediino. Poleg vsebinske predstavitve tabora smo v nalogi
podrobno opisali organizacijo tovrstnega dogodka, naine trenja ter vkljuenost oz. povezanost
ole z obino, lokalnimi drutvi ter s krajani. Z mirnopekim turistinim produktom, taborom
mladih harmonikarjev V dolino tiho, bomo mladi poskrbeli, da se bo glas o lepotah nae doline
slial v deveto vas.
Kljune besede: Mirna Pe, deela treh dolin, Lojze Slak, tabor mladih harmonikarjev,
diatonina harmonika, Osnovna ola Toneta Pavka

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistini produkt mladih Mirnopeanov

Kazalo vsebine
1 UVOD ......................................................................................................................................................... 1
2 KDO SMO IN OD KOD PRIHAJAMO ....................................................................................................... 2
2. 1 Mirna Pe oris kraja ........................................................................................................................ 2
2. 2 Osnovna ola Toneta Pavka in turistini kroek .............................................................................. 3
2. 3 Povezanost ole z lokalno skupnostjo ............................................................................................... 4
3 NA ZABAVO V NARAVO: V DOLINO TIHO ............................................................................................ 5
3. 1 Oris dogodka V dolino tiho ................................................................................................................. 5
3. 2 O Lojzetu Slaku .................................................................................................................................. 6
3. 3 Kraj tabora harmonikarjev V dolino tiho ............................................................................................. 9
3. 4 Udeleenci dogodka ......................................................................................................................... 10
3. 5 Organizacija dogodka ...................................................................................................................... 11
3. 6 asovnica dogodka V dolino tiho ..................................................................................................... 12
3. 7 Podrobneji nart dela ..................................................................................................................... 14
3. 7. 1 Podrobneji opis dejavnosti na taboru harmonikarjev V dolino tiho .................................................... 14
3. 7. 2 Organizacijske (prostorske) zahteve............................................................................................... 18
3. 7. 3 Mentorstvo udeleencem na taboru harmonikarjev .......................................................................... 18
3. 7. 4 olski nateaji - logotip, spominek, spominska priznanja ter promocijski material ............................... 19
3. 8 Povezava tabora z drugimi dogodki v oli in kraju ........................................................................... 21
4 OGLAEVANJE TURISTINEGA PRODUKTA V DOLINO TIHO ........................................................ 22
4. 1 Nart oglaevanja naega turistinega produkta V dolino tiho ........................................................ 22
4. 2 Nart predstavitve dogodka V dolino tiho na turistini trnici........................................................... 23
4. 2. 1 Razdelitev vlog na stojnici ........................................................................................................ 23
4. 2. 2 Umetnostna podoba nae stojnice ........................................................................................... 24
4. 2. 3 Harmonika in naravne lepote - na oglaevalski adut ............................................................ 25
5 ZAKLJUEK ........................................................................................................................................... 26
6 LITERATURA IN VIRI.............................................................................................................................. 27
7 PRILOGE .....................................................................................................................................................

Kazalo prilog
Priloga 1 Himna tabora harmonikarjev V dolino tiho
Priloga 2 Opis naravnih znamenitosti, pri katerih bodo potekale glasbene delavnice ter
zemljevid
Priloga 3 Opis Tonkovih in Lojzkovih iger
Priloga 4 Posebnosti oz. zanimivosti iz narave, naravne in kulturne dediine naega kraja
Priloga 5 Razvajanje z naravno, zdravo ter tradicionalno mirnopeko hrano
Priloga 6 Zapisnik sestanka s predstavniki obine in drutev za namen realizacije projekta V
dolino tiho

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistini produkt mladih Mirnopeanov

1 UVOD
Pozabiti je ne morem,
preboleti tudi ne,
lepa je deela moja,
kakor svet iz pravljice.
Najlepe roe tam cvetijo,
najbolj modro je nebo,
ljudje prijazni tam ivijo,
lepe pesmi si pojo.
(ansambel Lojzeta Slaka: Tam za goro;
besedilo: Joica Slapar)

Ob pesmi Tam za goro Lojzeta Slaka, naega rojaka,


smo vsi obnemeli,
vsi razmiljati smo zaeli,
da raunalnik, TV, facebook, youtube
so prav kul stvari,
a mirnopeka glasbena in naravna zapuina
ez to je pa ni!
Smo zato poveznili harmoniko na rame
ter se odpravili ez hribe in poljane,
mimo vasic, mnogoterih dreves, udovitih ro in ptic,
pa vse do krake jame in izvirov
ter ljudi veselih lic.
Pridite tudi vi, mladi ljubitelji narave in glasbe,
v Slakove in Pavkove kraje!
Prepriali vas bomo, da je pri nas res lepo
na dvodnevnem taboru harmonikarjev bi vas radi gostili,
da se boste lahko v udoviti naravi
od vsakodnevnih skrbi poslovili
ter srca z zvoki okolja in glasbe napolnili.
Saj vemo, da pete vas e srbe,
zato hitro harmoniko na rame in pot pod noge
ter v Mirno Pe odpravite se!

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistini produkt mladih Mirnopeanov

2 KDO SMO IN OD KOD PRIHAJAMO


Tiha, kakor biser skrita
sredi lepih teh dolin,
vsa v zelenje si ovita,
vzbuja na mladost spomin.
(ansambel Lojzeta Slaka: Domai vasici;
besedilo: Ivan Malavai)

2. 1 Mirna Pe oris kraja

Slika 1 Mirnopeka dolina z reko Temenico

Ob nekdanji cesti med Ljubljano in


Zagrebom, v srednjem delu doline
reke Temenice, se je razvilo naselje
Mirna Pe, ki je danes upravno
sredie Obine Mirna Pe. Obstaja
ve razlinih razlag, od kod izvira
nenavadno ime kraja, najbolj
verjetna pa je tista, ki izhaja iz
nemke
razliice
imena
Hnigstein, kar v prevodu
pomeni medena pe in se nanaa
na medeno barvo skalovja v Zijalu,
naem
turistino
najbolj
priljubljenem koku
neokrnjene narave.
V Zijalu so nali tudi
najstareje
sledove

bivanja na naem obmoju.


Podroje obine obsega 28 naselij, ki se razprostirajo v treh
dolinah: mirnopeki ob Temenici, entjurski ob Igmanci in v
globodolski. Vsako izmed njih poleg naravnih lepot krakega
povrja pomembno oznauje tudi kulturna zgodovina, ki jo
soustvarjajo ljudje s svojim udejstvovanjem na razlinih
podrojih in v razlinih asovnih obdobjih.
Nam najbolj priljubljena rojaka sta gotovo pesnik Tone Pavek in
ljudski godec Lojze Slak. V preteklem letu jima je obina
izkazala ast s postavitvijo spominskih obeleij. lane
turistinega kroka sta ta dva dogodka navduila in spodbudila k
razmiljanju o tem, kako bi ti dve spominski obeleji tudi
turistino zaiveli.
Razvoj nae obine, v smislu gospodarstva, kot tudi drubeni in
kulturni razvoj nedvomno odpirajo zeleno lu tudi razvoju
turizma, ki ima v naem kraju in njenih neokrnjenih naravnih ter
Slika 3 Spominsko kulturno-zgodovinskih lepotah veliko monosti za razcvet. Mladi

Slika 2 Spominsko
obeleje Tonetu
Pavku

obeleje Lojzetu
Slaku

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistini produkt mladih Mirnopeanov

lani turistinega kroka se tega zavedamo in elimo s svojimi sveimi idejami prispevati svoj
del k razvoju turizma.
Sodelovanje v projektu TZS Turizmu pomaga lastna glava V naravo na zabavo nam daje
izziv, da te svoje elje udejanjimo in jih predstavimo iremu krogu ljudi.

2. 2 Osnovna ola Toneta Pavka in turistini kroek


Osnovna ola Toneta Pavka je jeseni leta 2012 dobila ime po rojaku, akademiku, pesniku in
pisatelju Tonetu Pavku. Ime ole je e posebej zaivelo z otvoritvijo nove ole, v kateri poteka
pouk od 2. 1. 2013. Nove pridobitve smo se najbolj razveselili uenci. Z novimi, velikimi in
svetlimi prostori, umeenimi v naravno okolje, so nam omogoeni idealni pogoji tako za uenje
kot tudi za razvijanje obolskih dejavnosti, ki jih na oli gojimo.
Turistini kroek je ena od
dejavnosti, ki je v zadnjih letih
spet dobila zagon za aktivno
delovanje. V letonjem olskem
letu nam je glavno vodilo to, da
razvijamo ideje, ki bi prispevale k
razvoju turizma v naem kraju.
Nedavno postavljeni spominski
obeleji in namera Obine Mirna
Pe, da v prostorih starega
olskega
poslopja
uredi
spominsko sobo, posveeno
znamenitim rojakom, pa sta bila
glavna dejavnika, ki sta nas
spodbudila k delu.
Slika 4 Osnovna ola Toneta Pavka

Kroek na oli deluje preteno v popoldanskem asu. e v zaetku leta smo se lani kroka
opredelili v eno od sekcij, ki smo jih doloili skupaj z mentoricama. Te sekcije so:

raziskovalna skupina (skrbi za raziskovanje monosti razvoja turizma, raziskovanje


predlaganih idej ostalih lanov, zapis turistine naloge);
promocijska skupina (skrbi za promocijo dogodka, produktov in predstavitev na
turistini trnici);
organizacijska skupina (skrbi za organizacijo dogodka);
tehnina skupina (skrbi za tehnino podporo pri organizaciji dogodka);
ustvarjalna skupina (skrbi za umetnostno podobo dogodka in produktov)

Posamezne sekcije se sreujejo pred ali po pouku in med glavnimi odmori, vsi skupaj pa se
dvakrat do trikrat meseno sreujemo na skupnih delavnicah.

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistini produkt mladih Mirnopeanov

2. 3 Povezanost ole z lokalno skupnostjo


ola pri svojem delu sodeluje z mnogimi posamezniki, ustanovami, podjetji in institucijami.
Najpomembneje je dobro sodelovanje z ustanoviteljico, Obino Mirna Pe. Strokovne slube
obine in ole dobro sodelujejo in sproti razreujejo vse odprte probleme, ki so v njihovi
pristojnosti. Prav tako je odlino sodelovanje z upanom, ki podpira pestro in kakovostno delo
ole.
Podjetja in obrtnike skuamo na oli pridobiti za obasne ali trajne oblike finanne pomoi preko
olskega sklada in podporo posameznim turistinim produktom.
Drutva v lokalni skupnosti pomembno prispevajo h kakovostnemu in ustvarjalnemu preivljanju
prostega asa, zato se ola trudi da drutvom pri njihovem delu nudi pomo in podporo. Enako
pa tudi drutva pomagajo pri naem delu oziroma pri organizaciji ter izpeljavi vejih in
pomembnejih dogodkov.
Primer takega kakovostnega in uspenega sodelovanja med olo, obino in lokalnimi drutvi je
bila otvoritev nove ole.

Slike 5-8 Otvoritev novih prostorov O Toneta Pavka, pri emer so pomembno sodelovali Obina Mirna Pe in
lokalna drutva. Vir: arhiv O Toneta Pavka.

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistini produkt mladih Mirnopeanov

NA ZABAVO V NARAVO: V DOLINO TIHO


Zagodi, dragi muzikant, tole lepo melodijo,
da spomni me na rodni dom, na mojo domaijo,
zagodi na harmoniko, naj jo veter spet ponese,
prisluhnejo naj ji ljudje, ki po domu hrepene.
(ansambel Lojzeta Slaka: elja;
besedilo: Janez Hvale)

Skupaj z nami se odpravite v naravo v nae lepe kraje In ne pozabite na harmoniko

Slika 9 Logotip tabora V dolino tiho. Ustvaril ga je uenec Jure Barbo. Vir: arhiv O Toneta Pavka.

3. 1 Oris dogodka V dolino tiho


Tiha, kakor biser skrita, sredi lepih teh dolin, vsa v zelenje si ovita, vzbuja na mladost spomin.
Tam pesmi so pisana polja, verzi samotne, ozke poti in trdna, nezmagana volja kot ritem
povsod valovi. Tam ita, do prsi visoka vsako poletje ume in vsaka dlan je trda, iroka, kot so
iroki in dobri ljudje. Nekje na Dolenjskem so kraji, hia, vinograd, koek polja. Tam so meseci
sami maji, tam sem neko bil doma. Lojze Slak in Tone Pavek sta z mnogo melodijami in verzi
opisala svoj rodni kraj, Mirno Pe.
Na osnovi teh in podobnih verzov, ki jih uenci nae ole pogosto prebiramo ali ob njih ubiramo
melodije na nam najbolj priljubljenem intrumentu diatonini harmoniki, smo pripravili turistini

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistini produkt mladih Mirnopeanov

produkt, ki smo mu nadeli pomenljivo ime V dolino tiho. Kot e samo ime pove, smo produkt
zastavili tako, da ni povezan le z naravnimi lepotami in posebnostmi mirnopekih treh dolin,
ampak tudi z enim od omenjenih znamenitih rojakov, Lojzetom Slakom in njegovo glasbo, ki
tukaj vselej odmeva.
Pri oblikovanju turistinega produkta nam je bilo glavno vodilo to, da vsem mladim dolenjskim,
belokranjskim in posavskim harmonikarjem, ljubiteljem Slakove glasbe, v vasici, kjer je preivel
svoje otrotvo, omogoimo spoznavanje ivljenja in dela naega najbolj priljubljenega ljudskega
godca ter jim hkrati v naih naravnih lepotah in posebnostih, ki omogoajo naravno akustiko ob
izkuenih harmonikarskih mentorjih ponudimo monost skupinskega muziciranja in
poustvarjanja Slakove glasbe: ob izviru reke Temenice, v kraki jami, na razgledni toki v rojstni
vasi velikega slovenskega pesnika Toneta Pavka, med nasadom stoterih drevesnih vrst ali v
drubi marljivih ebel
Z novim mirnopekim turistinim produktom, taborom mladih harmonikarjev V dolino tiho, bomo
mladi poskrbeli, da se bo glas o lepotah nae doline slial v deveto vas.

3. 2 O Lojzetu Slaku
Med raziskovanjem o ivljenju in delu Lojzeta Slaka smo odkrili marsikaj zanimivega. Vse
skupaj smo povezali v zanimivo pripoved, iz katere je razvidno Lojzetovo odraanje v naih
krajih ter njegova glasbena pot, ki ga je iz majhne vasice Jordan Kal pri Mirni Pei ponesla ne le
po Sloveniji, ampak tudi v svet ez luo.
Lojze Slak se je rodil 23. julija 1932 na Jordan Kalu pri Mirni Pei. V druini oeta Matije in
matere Ane je bil Lojze etrti od desetih otrok. Mati Ana je bila klena in ponosna kmeka mati in
ena. Do svojih otrok je kljub obilici dela na kmetiji gojila popolno
ljubezen. Ko je bil Lojze e dojenek, je nevarno zbolela in Lojzek
je moral za nekaj asa oditi k svojemu stricu Ludviku Barbu na
Mali Kal.
Tako je Lojzek zael odraati na Malem Kalu, v bliini kasneje
tako ljubljene harmonike. Mali Kal je v nekaj letih postal njegov
dom in eprav so Lojzka preprievali, da je njegov pravi dom na
Jordan Kalu, se tja ni elel vrniti. Ostal je na Malem Kalu, a v
ljubezni za vselej trdno povezan tudi s svojo materjo, oetom,
brati in sestrami.
Njegovo prvo glasbeno ustvarjanje je bilo igranje na orglice, ki
mu jih je podaril stric Ludvik. Kmalu pa je njegovo radovednost
pritegnila strieva harmonika na omari. isto na skrivaj jo je
vasih vzel z omare in iz nje priel izvabljati prve melodije.
Njegov neizmeren ut za glasbo mu je pomagal, da so iz
harmonike prihajale melodije, ki so bile lepo spevne in drugane
od melodij, ki jih je iz iste harmonike izvabljal njegov stric. Ko ga
je le-ta prvi slial igrati, je navduen nad sposobnostmi malega
fantia dejal: Saj bo menda e bolji kot jaz!

Slika 10 Lojze Slak v otrokih


letih. Vir: spletna stran
www.lojzeslak.com.

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Slika 11 Lojze Slak s fanti s Praprotna na obisku v nai oli, na


praznovanju 70-letnice Toneta Pavka. Vir: arhiv O Toneta Pavka.

Turistini produkt mladih Mirnopeanov

Preden je prestopil prag osnovne


ole, ki jo je obiskoval v blinjem
Karteljevem, je Lojze znal zaigrati
e ve kot ducat pesmi. Do konca
osnovne ole pa je svoj talent ob
spodbudi strica, ki ga je imel Lojze
neizmerno rad, razvil do te mere,
da je pri petnajstih letih e igral na
vakih porokah. Svate je tako
razveseljeval kar deset let, sam ali
pa
skupaj
s
prilonostnimi
glasbeniki, najpogosteje s svojimi
brati kot trio Lojzeta Slaka. Sam je
vekrat povedal, da so bile prav
poroke
njegova
najbolja
glasbena ola.

Prelomnico v njegovi glasbeni


karieri predstavlja prvi nastop na javni radijski oddaji Pokai, kaj zna! leta 1957. S svojim
igranjem je preprial tako strokovno javnost kot preproste laike in v studiu poel tak aplavz, da
e sam ni vedel, ali je to znak odobravanja ali obratno. Po prejemu nagrade za najboljega
harmonikarja po mnenju obinstva pa je vedel, da je glasba njegovo pravo poslanstvo na tem
svetu.
Leta 1959 je nastal Ansambel bratov Slak. V kvartetu je Tone igral trobento, Matija klarinet,
Stane bas, Lojze pa harmoniko. V takni zasedbi so bratje igrali dobra tri leta, potem pa je
zasedba zaradi vojaine bratov Matije in Toneta razpadla, Lojze pa se je kljub temu glasbi e
naprej posveal. S svojo harmoniko, berdo, ki jo je igral Ciril Babnik, ter kitaro Nika Zlobka je
postal Trio Slak. In od tu naprej je lo vse strmo navzgor. Lojze je s svojimi sodelavci zael
pisati novo zgodbo in postavljati nove mejnike diatonine harmonike, ki je po njegovi zaslugi
pomembno pridobivala na veljavi.
Leta 1964 se je na enem od njegovih nastopov na radiu Ljubljana spoznal s pevsko skupino
Fantje s Praprotna. To so fantje iz Selke doline, ki so kmalu po sreanju s Slakom postali lani
njegovega ansambla. Tako je nastal znameniti Ansambel Lojzeta Slaka, eden naih najboljih in
hkrati najbolj izvirnih domaih ansamblov.
Poleg glasbenega samoizobraevanja se je Lojze Slak v Novem mestu izolal za sedlarja in
tapetnika. Po sluenju vojaine je zaposlitev nael v Ljubljani, kamor se je tudi preselil. Bil je
voznik pri podjetju Petrol ter tapetnik v tovarni pohitva Hoja. S pridnim, vztrajnim in
prizadevnim delom je postal komercialist v podjetju; kot tak se je tudi upokojil.
Lojzeta Slaka je po poti njegove bogate glasbene kariere vselej spremljala tudi druina. Od
zaetka stric Ludvik, kasneje njegovi bratje, od leta 1960 pa njegova ivljenjska sopotnica, ena
Ivanka. V bogatem in srenem zakonu, skupaj sta doakala tudi zlato poroko, sta se jima rodila
dva sinova, leta 1960 Slavko in leta 1976 Robert.

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistini produkt mladih Mirnopeanov

Lojzetovo ustvarjanje je bilo vedno v trdni simbiozi tudi s pisci besedil. Prav njim gre velika
zahvala, da je Lojze smel pisati melodije, ki so ta besedila ponesle med ljudi. Rad je posegel
tudi po ljudskih pesmih, ki so z njegovo harmoniko in njegovimi pevci dobile popolnoma novo
obliko in zven. Najpogosteje so z njim sodelovali znani pisci besedil, kot so Janez Hvala, Vera
Kumprej, Ivan Malavai, Janko Novak, Fanika Poek, Majda Rebernik, Tatjana Rodoek,
Marjan Stare, Ivan Sivec, Joica Slapar idr. Svoja in njihova besedila je zdruil v Veliki
pesmarici ansambla Lojzeta Slaka, ki jo je v samozalobi izdal leta 2004; vseh besedil v njej pa
je bilo preko 300.
Z Lojzetom pa je nekaj najlepih pesmi ustvaril tudi njegov
dober prijatelj in rojak Tone Pavek. Ena najlepih pesmi,
ki zaznamuje njun znailen odnos do druine, njunih mater
in rodnih krajev je pesem Mama. Pavek je v spremni
besedi omenjene pesmarice o svojem prijatelju Lojzetu in
njegovi harmoniki zapisal takole: Ta harmonika e dolgo ni
ve zgolj kakna obiajna harmonika, ne frajtonarica, ne
klavirska, ne kakrnakoli, je le eno Slakova harmonika.
Prav to ji doloa posebno tehniko in izraznost, daje ji zven Slika 12 Lojze Slak in Tone Pavek
skupaj v nai oli, maja 2008
in pomen. In ko ju poslua, harmoniko in Slaka, ne ve
ve: igra Slak harmoniko, ali igra harmonika Slaka? Oboje
je v enem, oboje je sreno ljubeznivo soglasje in vzajemna hvalenost: on je vrnil tej harmoniki
zvok, kot bi ivljenju vrnil ivljenje, ona mu je v zahvalo napolnila ivljenje.
O Slakovem posebnem, ubranem in
unikatnem
nainu
igranja
diatonine
harmonike pa se ni govorilo le doma, v
Sloveniji. Kot glasbenika so ga cenili tudi v
Ameriki, kjer so o njegovem stilu igranja
predavali celo na glasbenih festivalih (Vir
acordianusa.com).
e posebej pa je bil Lojze Slak priljubljen med
Slovenskimi izseljenci v Ameriki. Kot lahko
preberemo
v
podnaslovu
slike
iz
izseljenikega asopisa The Dawn - Zarja iz
leta 1990, je tudi med njimi veljal za super
zvezdo na harmoniki.
Prenekatere Slakove predelane ljudske
melodije so kar ponarodele. Prav tako je
Slika 13 Lojze Slak med slovenskimi izseljenci, Detroit,
ponarodelo veliko njegovih avtorskih skladb.
1990. Vir: asopis The Dawn Zarja
Nam, Mirnopeanom, je e posebej ljuba in
draga pesem V dolini tihi, katere naslov smo lani turistinega kroka uporabili za iztonico
naega turistinega dogodka, na osnovi melodije te pesmi pa napisali tudi himno tabora
harmonikarjev.
Lojze Slak je godec vseh godcev, podaril nam je neizmerno bogastvo. Njegov opus zlatih in
diamantnih plo, zasluga, da je diatonina harmonika priznan instrument, njegov trud,
neizmerna energija in volja, da narodno glasbo priblia ljudem ter dosee njeno dananjo

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistini produkt mladih Mirnopeanov

priljubljenost, je le nekaj tistega, kar nam je zapustil, ko je 29. 9. 2011 po teki bolezni tiho
sklenil svojo ivljenjsko pot.
Njegove pesmi so bile najvekrat vezane na
dolenjsko deelo, njene naravne lepote, vino in
vinograde ter dekleta, ki prinaajo med fante
vedno romantine in navihane dogodke. Zato
gotovo ni nakljuje, da smo ob zasnovi
turistinega dogodka najprej pomislili nanj.
Nam, mladim, pa tudi starejim je njegova
glasba namre tako blizu, da jo utimo,
prepevamo, igramo na vsakem koku te
njegove opevane domae deelice ter ob vsaki
prilonosti.
Trudili se bomo, da bo tudi v naprej tako.

Slika 14 Lojze Slak v svoji zidanici na Trki gori. Vir:


spletna stran www.digitalstudio.si

Vabljeni V dolino tiho!

3. 3 Kraj tabora harmonikarjev V dolino tiho


Tabor V dolino tiho smo umestili v vasico Mali Kal, na domaijo druine Barbo. Druina Barbo je
tesno povezana z Lojzetom Slakom. Tu je bila doma Lojzetova mama Ana in tu je tudi Lojze
preivel velik del svojega otrotva. Domaija Barbo je bila tudi kraj, kjer se je Lojze prvi
seznanil s harmoniko.
Vasica Mali Kal lei na obrobju entjurske doline, ki je ena izmed treh dolin v obini Mirna Pe.
Manja vasica je razdeljena na dva dela. Drugemu, manjemu delu vasi, ki je od osrednje vasi
oddaljen nekaj sto metrov, domaini pravijo Dobje. Otroci iz Malega Kala hodijo v olo v Mirno
Pe, v preteklosti pa so imeli monost hoditi tudi v olo v Karteljevo, ker je bila le-ta blije
Malemu Kalu. Tja je v olo hodil tudi Lojze Slak. Veino odraslega prebivalstva vasi ima
zaposlitev v blinjem Novem mestu. V vasi je tudi nekaj kmetij, na katerih se ukvarjajo z
ivinorejo in poljedelstvom.
Tudi pri Barbovih se ukvarjajo s kmetijstvom. Gospodar Marjan Barbo pa na domaiji veliko
pozornosti posvea ohranjanju kulturne dediine. Domaijo krasi na novo postavljeni toplar, ki
je poleg svoje kmetijske namembnosti lahko uporaben tudi za druabne dogodke. Za toplarjem
in drugimi lino urejenimi in ohranjenimi gospodarskimi poslopji pa je prostorna travnata
povrina, ki nam bo omogoila izpeljavo zartanih dejavnosti na prostem, postavitev otorov za
noitev in prireditvenega prostora za zakljuni koncert.

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistini produkt mladih Mirnopeanov

Slike 15-18 Na slikah Barbova domaija na Malem Kalu in travnik v neposredni bliini, kjer se bo odvijal tabor. Vir:
arhiv O Toneta Pavka.

3. 4 Udeleenci dogodka
Tabor V dolino tiho je namenjen naim vrstnikom, ljubiteljem diatonine harmonike, s podroja
Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
Na tabor se bodo lahko prijavili tisti osnovnoolci, ki se e ukvarjajo z igranjem na diatonino
harmoniko (od zaetnikov do ekspertov, ki bi radi le nadgradili svoje znanje), imajo radi glasbo
Lojzeta Slaka in bi radi o njegovem ivljenju ter ustvarjanju izvedeli e ve ter imajo svojo
diatonino harmoniko, ki jo bodo prinesli na tabor. Tabor zaradi cilja poustvarjanja Slakove
glasbe ne bo primeren za tiste, ki se z diatonino harmoniko ele spoznavajo.
Ker tabor harmonikarjev organiziramo prvi, se bo najvije tevilo udeleencev vrtelo okrog 60.
Vsi zainteresirani se bodo lahko prijavili preko prijavnic, ki bodo pravoasno poleg letakov in
plakatov poslane olam, glasbenim olam ter registriranim harmonikarskim drutvom na
obmoju Dolenjske, Bele krajine in Posavja, prav tako pa bo prijavnice mogoe najti na spletni
strani nae ole ter na nai facebook strani. Izpolnjene prijavnice bodo lahko poslali elektronsko
ali po poti na naslove, ki bodo navedeni poleg.

1
0

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistini produkt mladih Mirnopeanov

Udeleenci tabora bodo morali imeli s seboj svojo diatonino harmoniko. Da bo naa narava po
dvodnevnem druenju im manj obremenjena z odpadki ter tudi zaradi finannih okvirov bomo
udeleence poprosili, da imajo s seboj svoj pribor (lico, vilico, no in skodelico), ki ga bodo
lahko sproti oistili in ponovno uporabili. Prav tako si bodo s seboj prinesli plastenko, v katero si
bodo lahko natoili pijao, ki jim bo ves as na voljo. Potrebovali bodo tudi brisao za lastno
higieno. Za noitev pa bodo potrebovali spalno vreo, po elji tudi otor, v koliko bi raje
prenoevali v otoru kot pod kozolcem.
3. 5 Organizacija dogodka
Pri organizaciji dogodka nam bodo pomagali uitelji Osnovne ole Toneta Pavka, ki bodo s
svojo prisotnostjo ter opravljanjem dogovorjenih nalog poskrbeli, da bodo stvari potekale, tako
kot so zastavljene. Pomagali nam bodo tudi lani druine Barbo, Obina Mirna Pe, krajani
Malega Kala ter lokalna drutva: Turistino drutvo Mirna Pe, Drutvo harmonikarjev Mirna
Pe, Drutvo podeelskih ena, Drutvo podeelske mladine, PGD Mirna Pe, Lovska druina
Mirna Pe, Jamarski klub Novo mesto, posamezniki ter sponzorji, ki jih bomo poskuali pridobiti,
da nam bodo pomagali kriti neizogibne finanne izdatke.
Z namenom dobrega sodelovanja ter uresniitve in izpeljave tabora harmonikarjev smo e v
mesecu januarju 2014, ko smo dokonno zasnovali na turistini produkt, v Osnovno olo
Toneta Pavka, na skupen uvodni sestanek, povabili upana Obine Mirna Pe ter predstavnike
lokalnih drutev, za katere menimo, da so pri kakovostni izpeljavi tabora harmonikarjev
nepogreljivi. Na sestanku smo jim podrobno predstavili nao zamisel, jih prosili za pomo ter
predloge. Menimo namre, da je dobro sodelovanje vseh v obini klju do uspene izpeljave
dogodka, ki presega lokalne meje.
Prav tako smo svojo zamisel in turistino nalogo predstavili eni Lojzeta Slaka, Ivanki Slak, saj
sta za nas njeno mnenje ter potrditev, da smo na pravi poti, izrednega pomena.

Slika 19 Znaki obine in nekaterih lokalnih drutev. Vir: internet

1
1

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistini produkt mladih Mirnopeanov

3. 6 asovna razporeditev dogodka V dolino tiho


Tabor harmonikarjev V dolino tiho bo potekal dva dneva. Predvidoma se bo zael v soboto
zjutraj s sprejemom udeleencev in konal v nedeljo popoldne z zakljunim koncertom
udeleencev, mentorjev ter povabljenih ansamblov.
asovna razporeditev dejavnosti

1. DAN

8.30 9.00

Prihod in prijava udeleencev


prigrizek
dobrodolica

9.15 9.45

Kratek kulturni program


uvodni pozdrav organizatorjev

10.00 12.00

Preizkus glasbenega predznanja


razdelitev v skupine
odkrivanje znamenitosti naega kraja

Mali Kal

Kosilo
Slakova enolonnica s truklji in doma
jabolni trudelj
Drutvo podeelskih ena
Lovska druina

Mali Kal

12.00 13.00

Mali Kal

ravnatelj O Toneta Pavka,


upan Obine Mirna Pe

Mali Kal

13.00 16.00

Glasbene delavnice v skupinah


udeleenci se razdelijo v 6 skupin
odidejo na razline lokacije

16.00 18.00

Priprava prostora za spanje, prosti as


priprava tabora za spanje
lokalna drutva

Mali Kal

Priprava tabornega ognja


veerja ob tabornem ognju
Drutvo podeelske mladine
predstavitev popoldanske delavnice uitelji in glas. pedagogi

Mali Kal

Zabavni veer
Tonkove in Lojzkove igre
nastop drutva harmonikarjev
pravljica za lahko no

Mali Kal

18.00 20.00

20.00 22.00

uitelji in glas. pedagogi


lokalna drutva

Drutvo podeelske mladine


Drutvo harmonikarjev

entjurij
Marof
Golobinjek
Zijalo
Mirna Pe
Globodol

1
2

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistini produkt mladih Mirnopeanov

2. DAN

Vstajanje ob Slakovi himni


umivanje
pospravljanje prostora za spanje

Mali Kal

Zajtrk

Mali Kal

9.00 12.00

Glasbene delavnice
delo v skupinah, priprava na koncert uitelji in glas. pedagogi

Mali Kal

12.00 13.00

Kosilo
tradicionalno mirnopeko
nedeljsko kosilo

Drutvo podeelskih ena


kuhinja O Toneta Pavka

Ustvarjalno pre. prostega asa


pogovor s sorodniki Lojzeta Slaka
pogovor z glasbeniki
animacija

sorodniki Lojzeta Slaka


glasbeniki, ki so sodelovali z
Lojzetom Slakom

Skupna vaja pred koncertom


priprava na koncert

uitelji in glas. pedagogi

Mali Kal

Priprava skupin na koncert


priprava na koncert v posamezni sk. uitelji in glas. pedagogi

Mali Kal

Zakljuni koncert
predstavitev skupin
skupni nastop
nastop mentorjev
nastop gostov
podelitev spominskih priznanj in spominkov
zahvala

Mali Kal

8.00 8.30

8.30 9.00

13.00 14.30

14.30 15.30

15.30 16.00

16.00 17.30

Mali Kal

Mali Kal

1
3

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistini produkt mladih Mirnopeanov

3. 7 Podrobneji nart dela


Poleg asovne razporeditve, ki nam bo predstavljala glavni okvir pri izvedbi tabora, smo si e
vnaprej pripravili podrobneji nart dela oziroma opis dejavnosti, ki si bodo sledile v dveh dneh.

3. 7. 1 Podrobneji opis dejavnosti na taboru harmonikarjev V dolino tiho


1. DAN:
DOPOLDNE

Udeleenci se bodo med 8.30 in 9.00 zbrali v vasici Mali Kal, na domaiji druine
Barbo. Pot do prizoria bo oznaena vse od avtocestnega izvoza za Mirno Pe ter tudi
iz naselja Mirna Pe.
Na samem zaetku se bodo udeleenci tabora prijavili na informacijska toki, kjer
bodo dobili priponko s svojim imenom ter prtljago odloili v za to namenjen prostor.
Poleg informacijske toke, za katero bomo uporabili idejno zasnovo predstavitve na
turistini trnici (diatonina harmonika z odprtim mehom), bodo imeli udeleenci na
vidnem mestu skozi celotno dogajanje tabora na voljo potek vseh dejavnosti, ki bodo
sledile v nadaljevanju, vkljuno s asovno razporeditvijo. Med zbiranjem bodo imeli
udeleenci tabora na voljo sadje in sok (lokalnih pridelovalcev) ter vodo, da se
okrepajo.
Ob 9.15 bo sledil kratek kulturni program, ki se bo zael s himno tabora
harmonikarjev V dolino tiho (melodija pesmi V dolini tihi, besedilo napisali organizatorji
tabora, zapisana v prilogi 1) ter nadaljeval s pozdravi oziroma nagovori nas,
organizatorjev tabora, ter ravnatelja Osnovne ole Toneta Pavka in upana Obine
Mirna Pe.
Po uradni otvoritvi tabora bo sledil preizkus predznanja udeleencev, na katerem
jih bomo razdelili v tri veje skupine: zaetniki, poznavalci in eksperti. Udeleenci
tabora se bodo lahko med akanjem na preizkus posvetili raziskovanju naega kraja:
okrog travnika, naega prireditvenega prostora, bodo pripravljene toke oziroma naloge
o naravnih znamenitostih, znailnostih, znanih osebnostih ... Mirne Pei ter okolikih
krajev. Med raziskovanjem jih bomo klicali na preizkus znanja v igranju na diatonino
harmoniko, ki ga bodo vodili poznavalci igranja na to glasbilo. Glede na svoje
predznanje bodo dobili udeleenci obesek harmoniko in rutico doloene barve. Tako
bodo e formirane tri skupine.

1
4

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistini produkt mladih Mirnopeanov

Med 12.00 in 13.00 bo sledilo kosilo, ki ga bomo organizatorji pripravili v


sodelovanju z Drutvom podeelskih ena Mirna Pe in Lovsko druino Mirna Pe.
Udeleenci si bodo novih moi nabrali z jedjo na lico Slakovo enolonnico z
domaimi truklji in tradicionalno slovensko sladico, ki jo je imel Lojze Slak najraje jabolnim zavitkom.
POPOLDNE

Po kosilu se bodo udeleenci tabora, ki bodo e razdeljeni v 3 veje skupine,


razdelili v podskupine; tako bomo dobili 6 manjih skupin. Skupine se bodo s harmoniko
na rami odpravile na lov za zakladom; tekom popoldneva bodo mladi harmonikarji
spoznavali naravne znamenitosti oje mirnopeke okolice in ob tem izvedli glasbeno
delavnico na prostem narava bo poskrbela za akustiko, udeleenci pa, da bo glas
harmonike in Slakovih melodij odmeval na vseh koncih naega kraja. Hkrati bodo v
svojo Skrinjo glasbe in zvokov iz narave pripravili zvono obdelano eno kitico nae
himne nabrali bodo naravni material ali pa uporabili lastna glasbila (del himne pa se
igra le z diatonino harmoniko). S seboj bodo dobili kmeko malico, in sicer jabolka in
pijao lokalnih pridelovalcev.
Odpravili se bodo na e vnaprej doloene lokacije; za prevoz do teh lokacij bomo
poprosili lokalna gasilska drutva, prav tako pa bo v tem asu na voljo tudi olski kombi
za kakrno koli interventno pomo, ki bi jo skupine utegnile potrebovati. Popoldanske
glasbene delavnice bodo tako potekale na estih krajih:

v vasi entjurij (delavnica bo potekala ob spominskem obeleju


naemu rojaku, Tonetu Pavku);
v Zijalu ob izviru reke Temenice;
pri ebelnjakih, znamenitostih Mirne Pei;
na Golobinjeku, najviji razgledni toki naega kraja;
v Slugovi jami v Globodolski dolini, naem znamenitem krakem
polju;
med nasadom stoterih drevesnih vrst (gozdna una pot v gozdiku
na Marofu).

Okrog 16. ure se bodo skupine vrnile nazaj na Mali Kal, na domaijo Barbo.
Pripravili si bodo prostor za spanje. Udeleenci bodo lahko prespali v otorih ali pod
toplarjem, vsekakor pa bodo v pristnem stiku z naravo. Sledil bo prosti as, ki bo
namenjen spoznavanju in druenju, zagotovo pa ne bosta manjkali tudi glasba in petje.
Udeleencem bomo organizatorji omogoili ve ustvarjalnih delavnic, ki se jih bodo
lahko po elji udeleili. Ena izmed dejavnosti bo tudi kraji pohod do Pavkovega
spominskega obeleja v entjurij.

1
5

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistini produkt mladih Mirnopeanov

Ob 18.00 bomo zaeli pripravljati taborni ogenj; drva za postavitev bodo e


predhodno pripravljena, ogenj bo potrebno le postaviti, pri tem pa bomo sodelovali tako
organizatorji kot tudi udeleenci tabora, na pomo pa nam bodo priskoili e lani
Drutva podeelske mladine in domaini. V pripravah na taborni veer si bo vsak izmed
udeleencev dokonal svojo leskovo palico (tudi leskove palice bomo tako kot drva e
vnaprej pripravili organizatorji), s pomojo katerih si bodo lahko nato spekli jabolka,
krompir idr.

Veerja bo potekala ob tabornem ognju; poleg jabolk in krompirja, bodo na voljo


tudi kruh ter domae klobase (veerjo bomo pripravili v sodelovanju z Drutvom
podeelskih ena in Drutvom podeelske mladine).

Po veerji bodo skupine ob tabornem ognju predstavile svoje popoldansko delo


kraj, kjer so imeli delavnico, kitico himne, ki so jo uglasbili oz. ozvoili z naravnimi ali
lastnimi glasbili, in eno od Slakovih pesmi, ki so jih na posameznih krajih skupinsko
poustvarjali. Vse skupine se bodo nato nauile zaigrati in zapeti himno, ki bo zagotovo
odmevala v mirno, nono mirnopeko dolino.

Veer bomo popestrili s Tonkovimi in Lojzkovimi igrami, tj. s starimi igrami, ki


sta se jih igrala tudi Tone Pavek in Lojze Slak, ko sta e brezskrbno tekala po
mirnopekih poljanah.

Lokalno drutvo harmonikarjev bo pred spanjem zaigralo nekaj vi, ki nas bodo
popeljale v glasbene sanje. e se komu e ne bo prikradel spanec na oi, bo lahko
prisluhnil pravljici Bizz in Lizz iz Mirne Pei, ki so jo uenci nae ole napisali za
mednarodni projekt EU IN JAZ. V prijetnem, mirnem okolju narave se bomo nato
prepustili zvokom okolice in se spoili za nov dan, poln zanimivih ter pounih doivetij.

1
6

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistini produkt mladih Mirnopeanov

2. DAN
DOPOLDNE

Med 8.00 in 8.30 se bodo udeleenci tabora prebudili ob Slakovi himni pesmi
V dolini tihi. Po jutranji osveitvi in pospravljanju spalnega prostora bo sledil zajtrk. Na
izbiro bodo imeli jedi lokalnih pridelovalcev, in sicer med, kruh, domae maslo, jabolka,
mleko, sir, sok in aj.

Zajtrku bodo sledile dopoldanske glasbene delavnice po skupinah. Tokrat


bodo potekale v bliini prireditvenega prostora, vendar vseeno loeno druga od druge,
saj bo iz vsake delavnice odmevala melodija. Prostori v naravi, kjer bodo potekale
delavnice, bodo e predhodno pripravljeni, organizatorji bomo postavili deske in klade,
na katerih bodo udeleenci lahko sedeli in ustvarjali.

Med 12.00 in 12.30 se bodo udeleenci tabora vrnili na osrednje prizorie, kjer
bodo imeli tradicionalno mirnopeko nedeljsko kosilo (goveja juha z domaimi
rezanci, praen krompir, svinjska peenka, zelena solata in ocvirkova potica). Pri pripravi
kosila bomo sodelovali tako organizatorji tabora kot tudi lokalno drutvo podeelskih
ena. Nanj bomo povabili tudi razline ansamble, katerih lani so iz Mirne Pei ali blinje
okolice, oje sorodnike oz. svojce Lojzeta Slaka in glasbenike, ki so bili na kakren koli
nain povezani z Lojzetom Slakom. Naj poudarimo e to, da smo jedilnik tradicionalnega
mirnopekega kosila zasnovali na osnovi turistine naloge iz preteklega leta.
POPOLDNE

Po kosilu bo nekaj prostega asa, ki ga bodo udeleenci tabora lahko izkoristili


za pogovor z izkuenimi, e uveljavljenimi lani razlinih narodno-zabavnih ansamblov
ter sorodniki Lojzeta Slaka in tako zagotovo izvedeli nove, zanimive stvari. Sledili bodo
zadnji dogovori in vaje po skupinah, kako in s katerimi pesmimi se bodo predstavili na
zakljunem koncertu. Preostali as bodo popestrile razline igre in dejavnosti.

Ob 14.30 bo sledila generalka pred zakljunim koncertom, na katerem bodo


sodelovali udeleenci tabora, mentorji mladih harmonikarjev na taboru, razline
glasbene skupine ter nekateri svojci Lojzeta Slaka.

1
7

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistini produkt mladih Mirnopeanov

Ob 16.00 se bo tabor harmonikarjev V dolino tiho zakljuil s koncertom, na


katerega bodo vabljeni stari, sorodniki, prijatelji udeleencev ter ostala javnost. Na njem
se bodo predstavili vsi, ki so kakor koli sodelovali na taboru. Koncert bomo zaeli s
himno tabora harmonikarjev, zakljuili pa s Slakovo V dolini tihi, ki jo bomo zapeli in
zaigrali vsi skupaj. Na koncertu bodo sodelujoi mentorji, udeleenci ter vsi, ki bodo
kakor koli pomagali, da bomo tabor lahko izpeljali, prejeli spominsko priznanje ter
spominek, ki bo ustvarjen prav za ta dogodek.

Tabor harmonikarjev V dolino tiho se bo zakljuil med 17.00 in 18.00. Potrudili se


bomo, da bodo udeleenci tabora iz Mirne Pei ter Slakovega Malega Kala odnesli
najlepe spomine na dva dneva, preiveta v naravi, s harmoniko na rami, pesmijo na
ustnicah ter nasmehom na licih. Zaeleli si bomo lahko le: Na snidenje prihodnje leto, v
Slakovih in Pavkovih krajih!

3. 7. 2 Organizacijske (prostorske) zahteve


Organizatorji bomo na prireditvenem prostoru poskrbeli za nemoten potek vseh zgoraj natetih
dejavnosti. Da jih bomo lahko v celoti uresniili, bomo morali na prizoriu dogodka zagotoviti
nujne stvari, kot so:

informacijska toka ter oglasna deska;


nadzorovan prostor za odlaganje prtljage udeleencev tabora;
prostor na travniku, kjer si bodo udeleenci lahko postavili otore in prostor pod
kozolcem toplarjem, kjer si bodo lahko pogrnili svoje spalne vree
prostor, kjer bodo udeleenci lahko poskrbeli za najnujnejo osebno higieno
(umivalnica) ter strania;
prostor, kjer bomo lahko razdelili in pojedli obroke;
priprava vseh estih lokacij, na katerih bodo potekale glasbene delavnice (deske in
klade/klopi) ter lokacij v neposredni bliini tabora, kjer bodo potekale glasbene delavnice
drugi dan;
oder na katerem se bo odvijal zakljuni koncert.

3. 7. 3 Mentorstvo udeleencem na taboru harmonikarjev


Glasbeno obarvane dejavnosti, ki jih bodo mladi harmonikarji izvajali v manjih skupinah, bodo
vodili izkueni glasbeniki. K sodelovanju bomo povabili najprej tiste, ki so bili v svoji poklicni
karieri tesno povezani z Lojzetom Slakom in njegovim ansamblom. Verjamemo, da se bodo
naemu vabilu odzvali. Mentorstvo na delavnicah nam bodo z veseljem ponudili tudi nekateri

1
8

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistini produkt mladih Mirnopeanov

lani domaega harmonikarskega drutva, kot so nam e zagotovili na nai predstavitvi tabora
ter nekateri glasbeni pedagogi, ki s olo e sicer sodelujejo.
Seveda pa bomo na tabor povabili tudi druino Lojzeta Slaka, lane njegovega ansambla ter
prijatelje. Mi jim bomo s prijetnim vzdujem in poustvarjanjem pokazali, kako zelo radi imamo
Slakove melodije in kaj vse lahko z njimi poustvarimo, oni pa nam bodo morda predstavili e
kako zanimivost iz njegovega ivljenja in dela, katere e ne poznamo.

3. 7. 4 olski nateaji - logotip, spominek, spominska priznanja ter promocijski material


Poleg prostorskih zahtev moramo organizatorji poskrbeti tudi za pripravo logotipa, spominkov,
spominskih priznanj in materiala, s katerim bomo oglaevali na turistini produkt. Ker si elimo
im irega kroga vseh, ki bodo pripomogli k dejanski izvedbi tabora, smo v mesecu januarju
2014 na oli izvedli kar dva olska likovna nateaja in z njima vrstnike pozvali k ustvarjanju
unikatnih ter izvirnih izdelkov.
Pri ustvarjanju logotipa, ki bo zaitni znak tabora harmonikarjev V dolino tiho in bo upodobljen
tudi na nalepki, ki jo bodo prejeli vsi udeleenci tabora ter harmonikarski gostje, gre posebna
zahvala Alei Sunik kedelj, mentorici likovnega kroka ter uiteljici izbirnega predmeta
Likovno snovanje v Osnovni oli Toneta Pavka, saj so uenci pod njenim mentorstvom ustvarili
logotip, ki ga bomo s ponosom uporabili za oglaevanje naega turistinega produkta.
S olskim likovnim nateajem smo izbrali najbolji predlog tako za izdelavo spominskih priznanj
kot tudi za spominek, ki ju bodo dobili udeleenci tabora ter vsi, ki bodo kakor koli sodelovali pri
izpeljavi tabora.
Poleg omenjenega nateaja pa smo izbirali tudi najbolji predlog za izdelavo oglaevalske
harmonike, s katero se bomo oglaevali na turistini trnici. Idejno zasnovo takne harmonike
smo pripravili organizatorji, motiv, ki bo upodobljen na harmonikah, pa je ustvarjala velika
veina uencev nae ole. Za upodobitev na harmoniki smo izbrali tistega, ki najbolje
predstavlja okolico, kjer se bodo odvijale glasbene delavnice na naem taboru.

Slika 20 Zmagovalni logotip. Avtor: Jure Barbo, 8. razred. Original hrani arhiv ole.

1
9

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistini produkt mladih Mirnopeanov

Slika 21-34 Ostali predlagani logotipi. Izdelali uenci 8.


razreda. Originale hrani arhiv ole.

2
0

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistini produkt mladih Mirnopeanov

3. 8 Povezava tabora z drugimi dogodki v oli in kraju


eprav bo tabor, ki smo si ga zamislili, v naem kraju zares poseben in edinstven dogodek, v
oli in iri lokalni skupnosti razmiljamo tudi o tem, kako bi ga povezali z drugimi dejavnostmi
in kulturnimi dogodki, ki se bodisi e nartujejo ali pa se pri nas e tradicionalno odvijajo vsako
leto.
Vsekakor bomo prvo izvedbo tabora povezali z likovno ustvarjalnico nae ole, ki bo to jesen
posveena prav Lojzetu Slaku. Tako bomo prvi dan tabora poleg glasbenikov na njem gostili e
preko trideset mladih likovnikov, ki bodo v naravi ob zvoku Slakovih melodij s opii upodabljali
harmonike.
Likovno ustvarjalnico sicer na oli v tesnem sodelovanju z obino pripravljamo vsako leto, letos
bo e osma po vrsti. Po zakljuku ustvarjalnice postavimo na ogled razstavo, v zadnjih letih pa
ob tem izdamo tudi katalog z vsemi nastalimi likovnimi deli. Tema slikanja se z vsakim letom
spreminja, vedno pa je tesno povezana z naim krajem:

2007: Mirna Pe s svojimi posebnostmi;


2008: Stare hie v Globodolu;
2009: Ko zakikirika rdei petelin;
2010: ebelica leti z neba;
2011: Zijala iz Zijala;
2012: Vsak lovek je zase svet (Tone Pavek);
2013: Zelenec na dirkaliu (Ludvik Stari).

Mentorica ustvarjalnice je uiteljica likovne umetnosti Alea Sunik kedelj, ki k sodelovanju


vedno povabi zanimive goste. Med njimi je vsako leto tudi umetnostni zgodovinar Joef
Matijevi, ki nastala dela strokovno oceni.
Drugi nain povezanosti naega tabora z drugimi dogodki v kraju pa se je ponudil na nai
predstavitvi tabora lokalni skupnosti. Ob spominskem obeleju Lojzeta Slaka nameravajo
njegovi sorodniki in vaani Malega Kala uvesti tradicionalni festival Slakove glasbe, namenjen
glasbenikom, ki so bili kakor koli povezani z Lojzetom Slakom. Leopold Pungerar, idejni vodja
tega festivala, je na predstavitvi naega projekta izrazil predlog, da bi oba dogodka lahko
povezali v enovit dogodek, ki bi bil zanimiv za iri krog ljudi.

Slike 35-37 Utrinki z likovne ustvarjalnice v Zijalu, 2011. Vir: arhiv O Toneta Pavka

2
1

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistini produkt mladih Mirnopeanov

OGLAEVANJE TURISTINEGA PRODUKTA V DOLINO TIHO


V dolini tihi je vasica mala
v veernem mraku
vse e mirno spava
(po ljudskih motivih prir. Lojze Slak Niko Zlobko)

Za pripravo tabora harmonikarjev V dolino tiho ter posledino nadgradnjo turistine ponudbe v
Mirni Pei se mladi zelo trudimo. Zavedamo pa se, da sama organizacija in priprava dogodka ni
dovolj, zato e intenzivno razmiljamo o monostih za oglaevanje naega dogodka, ki so
predstavljene v nadaljevanju.

4. 1 Nart oglaevanja naega turistinega produkta V dolino tiho


Na turistini produkt V dolino tiho bomo zaeli oglaevati na turistini trnici v Mercator centru
Novo mesto, in sicer 1. aprila 2014. Pred tem bo naa turistina naloga dostopna e na spletni
strani ole, prav tako pa tudi vabilo na omenjeni dogodek.
V nadaljevanju bomo tabor harmonikarjev s pomojo plakatov in lokalnega glasila oglaevali v
Mirni Pei in njeni blinji okolici ter se irili na podroje celotne Dolenjske, Bele krajine in
Posavja. Svoj oglasni material ter prijavnice bomo poslali vsem olam na omenjenih obmojih
ter jih poprosili za objavo.
Prav tako se bomo potrudili, da bomo na dogodek lahko oglaevali na lokalnih radijskih in
televizijskih postajah.
In ne nazadnje nae oglaevanje bo potekalo tudi na svetovnem spletu; ne le na spletni strani
ole, obine Mirna Pe in turistinega drutva Mirna Pe, ampak tudi preko prav zato
ustanovljene facebookove skupine. Ker smo mladi nenehno v stiku s tehnologijo, nam je zato
blizu in izkoristili jo bomo v svoj prid.
lani turistinega kroka pa pri oglaevanju gledamo tudi naprej, v prihodnost. Turistini
produkt, ki ga pripravljamo, bo le-to zares postal, ko ga bomo dejansko izpeljali. In elimo ga
izpeljati vekrat, po monosti vsako leto. Za nadaljnjo promocijo naega tabora bo poskrbela
tudi harmonikarska nalepka z naim logotipom. Harmonikarji namre na kovke svoje
harmonike lepijo nalepke s pomembnih dogodkov, festivalov in tekmovanj, kar so nam pojasnili
nai olski harmonikarji. To nalepko bo prejel vsak udeleenec tabora in tudi harmonikarski
gostje. Menimo, da bo ta nalepka v harmonikarskih krogih mono pripomogla k temu, da se bo
glas o naem taboru harmonikarjev iril tudi naprej.
ire, glasbeno in strokovno podkovano, oglaevanje dogodka pa bomo zagotovo dosegli tudi s
posebnimi gosti, ki jih bomo povabili na na tabor in za katere upamo, da se bodo odzvali
naemu vabilu. Svojstven peat prireditvi, ki oglauje lepote treh mirnopekih dolin ter Lojzeta

2
2

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistini produkt mladih Mirnopeanov

Slaka, bodo zagotovo dali Slakovi svojci in posamezniki, ki so bili tesno povezani z njegovim
ustvarjanjem ter glasbeniki in ansambli, ki e danes radi igrajo njegovo glasbo. Verjamemo, da
bodo pomembno pripomogli k irjenju glasu o tem, da se v Mirni Pei odvija tabor, namenjen
mladim harmonikarjem, ljubiteljem Slakove glasbe.

4. 2 Nart predstavitve dogodka V dolino tiho na turistini trnici


Turistina trnica v Mercator centru Novo mesto, ki se bo odvijala 1. aprila 2014, bo prvi in
hkrati najveji, mnoino obiskan dogodek, na katerem se bomo predstavili ter trili na turistini
produkt.
4. 2. 1 Razdelitev vlog na stojnici
Na nai stojnici bo sodelovalo 9 uencev. Delo smo si razdelili, saj bomo tako laje poskrbeli, da
bo nae oglaevanje kakovostno in zanimivo, vendar pa se bomo potrudili, da se bomo vsi
dobro znali v kateri koli vlogi. Prav tako smo poskrbeli, da bosta dva uenca hkrati prosta in si
bosta na ta nain nabrala novih moi za oglaevanje. Menjave med uenci pa bodo potekale po
dogovoru oz. po potrebi. Poskrbeli bomo, da:

bosta dva uenca nenehno skrbela za oglaevanje in delitev glasovalnih kuponov


na podroju celotne trnice,

bo pet uencev stalno prisotnih na stojnici.

Tudi na stojnici bodo vloge razdeljene glede na nao predstavitev.

Dva uenca bosta skrbela za informiranje obiskovalcev o naem taboru


harmonikarjev. Vodila bosta zanimivo in interaktivno spoznavanje naravnih in
kulturnih znamenitosti naega kraja.

En uenec bo skrbel za delitev oglasnega materiala in sladkih dobrot v obliki


ebele, ki jih bomo pripravili uenci sami.

Dva uenca bosta skrbela za animacijo na stojnici ter zainteresiranem


obiskovalcem predstavila podrobno vsebino naega turistinega produkta.

2
3

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistini produkt mladih Mirnopeanov

4. 2. 2 Umetnostna podoba nae stojnice


Nao stojnico bomo spremenili v veliko harmoniko, narejeno iz lesa in trega blaga. Ob strani
stojnice bosta lesena dela harmonike, na sredini pa irok meh, na katerem bodo upodobljene
tiste naravne in kulturne znamenitosti Mirne Pei ter njene okolice, kjer bodo udeleenci tabora
muzicirali. Za izpeljavo nartovane predstavitve na trnici bomo potrebovali elektrini prikljuek.
Harmoniko, ki jo bomo izdelali za predstavitev na turistini trnici, bomo po konani trnici
uporabili za oglaevanje dogodka v nai oli, pri izvedbi tabora pa jo bomo uporabili kot
informacijsko toko.

Slika 38 Skica stojnice. Avtorica Ines Rupnik.

2
4

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistini produkt mladih Mirnopeanov

4. 2. 3 Harmonika in naravne lepote - na oglaevalski adut


Da bo nae oglaevanje zanimivo in uspeno, smo se odloili za prav posebne oglaevalske
listie. Izdelali bomo oglaevalske harmonike. Ob straneh harmonik bodo naslikane naravne
lepote okolja, v katerem ivimo, na mehu harmonike pa bo opis naega tabora harmonikarjev V
dolino tiho.
Motiv, ki bo upodobljen na harmoniki, smo izbrali na olskem likovnem nateaju, pri izdelavi
vejega tevila oglaevalskih harmonik pa nam bodo v prihodnjih mesecih pomagali vsi uenci
ter uitelji, predvsem pa se bodo temu posvetili v oddelkih podaljanega bivanja in krokih,
povezanimi z ustvarjanjem.
Tako bomo vrstnike vkljuili tudi v predstavitev na turistini trnici od idejne zasnove za motiv
na harmoniki pa vse do izdelave. eprav smo lani turistinega kroka polni idej, se drimo reka
Ve glav ve ve!, zato se nam zdi vkljuevanje vejega tevila uencev v pripravo tako
obirnega dogodka velikega pomena.

Sliki 39 in 40 Informacije o dogodku v obliki harmonike. Na oglaevalski adut. Vir: arhiv O Toneta Pavka.

2
5

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistini produkt mladih Mirnopeanov

5 ZAKLJUEK
To smo mi, prijatelji,
vsak od nas velja za tri,
z nami vsak se veseli,
dajte se e vi!
(ansambel Lojzeta Slaka: To smo mi, prijatelji;
besedilo: Tatjana Rodoek)

Pripravi turistine naloge z naslovom V dolino tiho smo namenili veliko asa in truda, predvsem
pa navduenja. Ponosni smo na to, kar je nastalo iz zaetne zamisli, da bi v Mirni Pei mladi
pripravili nekaj za mlade Pred nami in Vami je podrobno predstavljena zamisel tabora
harmonikarjev V dolino tiho, ki zdruuje tako naravno lepoto naih krajev kot glasbo Lojzeta
Slaka, ki jo radi izvabljamo iz diatonine harmonike; intrumenta, ki je pri nas doma.
V uvodu smo zapisali, da ... pridite k nam, ljubitelji narave in glasbe, v Slakove in Pavkove
kraje , kjer se boste lahko od vsakodnevnih skrbi poslovili ter srca z zvoki okolja in glasbe
napolnili Te besede ne bodo ostale zapisane le na papirju. Skupaj z obino, lokalnimi
drutvi, krajani in drugimi jo bomo udejanjili e v tem letu! Naa najveja elja pa je, da si bomo
po konanem taboru vsi skupaj lahko zaeleli le:
Na snidenje prihodnje leto, v Slakovih in Pavkovih krajih!

Slika 41 To smo mi, prijatelji ... to je le skupina pridnih jagod naega


velikega grozda Turistinega kroka O Toneta Pavka. Vir: arhiv O
Toneta Pavka.

2
6

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistini produkt mladih Mirnopeanov

6 LITERATURA IN VIRI
Knjini viri:
Pretekle raziskovalne naloge nae ole
Geografski oris entjurske doline. O Mirna Pe, 2010.
Kako in s im so se igrali nai dedki in babice. O Mirna Pe, 1997.
Razvajanje po mirnopeko. Turistina naloga. O Toneta Pavka, 2013.
Zgodovina ebelarjenja v naih krajih. O Mirna Pe, 2011.

pesnike zbirke Toneta Pavka.


Velika pesmarica ansambla Lojzeta Slaka: vse pesmi ansambla Lojzeta Slaka, ur.
Robert Slak, Ljubljana: Slak, 2004.

Spletni viri:
Viri Slakovega ivljenjepisa:
http://www.lojzeslak.com/lojzeslak.html
http://sl.wikipedia.org/wiki/Lojze_Slak
http://www.accordionusa.com/ar_04_04.htm
Viri zanimivosti naega kraja:
www.mirnapec.si
http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/23B8660557255F42C12572030034E3
F1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Globodol (Slugova jama)
http://sl.wikipedia.org/wiki/Globodol (Globodol)
http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/23B8660557255F42C12572030034E3
F1 (Golobinjek)
http://www.lokalno.si/2013/12/12/107884/aktualno/DL_Po_gozdni_ucni_poti_v_Mirni_Pe
ci/ (gozdna una)
Drugi viri:
DVD V dolini tihi
glasbeni CD-ji (posluanje in raziskovanje besedil Slakove glasbe)
Leopold Pungerar, vezni tekst kulturne prireditve ob odkritju spominskega obeleja
Lojzetu Slaku, Mali Kal, 21. junij, 2013.
Ustni viri:
Leopold Pungerar

2
7

7 PRILOGE
Priloga 1
HIMNA TABORA HARMONIKARJEV V DOLINO TIHO
Besedilo pesmi je oblikovano na melodijo skladbe V dolini tihi.

Tam med grii in dobrimi ljudmi,


kjer Temen'ca 'spod skale se vali,
neno odzvanja melodija ta,
ki pozna jo vsa Slovenija.
V dolino tiho smo se mi podali,
da godca slavnega bi bolj spoznali.
Lojze Slak njegovo je ime,
ponesel v svet je glas harmonike.
solo harmonik
Tudi mi harmoniko igramo,
vsak po svoje kot najbolje znamo.
Nam v veselje in Lojzetu v spomin
ivi naj tabor, tabor treh dolin.

Priloga 2
NARAVNE ZNAMENITOSTI - PRIZORIA GLASBENIH DELAVNIC IN PRIKAZ TOK DELAVNIC NA
ZEMLJEVIDU
Glasbena delavnica v naravi 1. skupina entjurij
entjurij na Dolenjskem je gruasta vas na griku nad dolino Igmance,
katera je ime dobila po potoku Igmanci, ki tee po njej. Vas je znana po
treh znamenitostih. Prva od njih je Ajdovska jama, v kateri so se v
preteklosti skrivali ajdi (pogani), v asu turkih vpadov pa so jo domaini
izkoristili za skrivanje pred okrutnimi Turki. Druga velika znamenitost je
cerkev sv. Jurija, ki je prvi omenjena leta 1357. V njej so stare freske iz
16. stoletja. Domnevajo tudi, da je na tem mestu neko stalo
staroslovansko gradie.
Danes je vasica najbolj znana po tem, da se je tu rodil in se vanjo vselej
rad vraal znan slovenski pesnik, esejist, prevajalec in urednik Toneta
Pavek. Domaini in Obina Mirna Pe so znanemu rojaku, po katerem
nosi ime tudi naa ola, v lanskem letu na trati pred cerkvijo postavili
spominsko obeleje. To bo tudi mesto glasbene delavnice 1. skupine
naega tabora. Udeleenci si bodo najprej ogledali vas entjurij in
podrobneje spoznali Toneta Pavka, nato pa pred cerkvijo svetega
Jurija, od koder se razprostira udovit pogled po dolini Igmance,
poustvarjali himno tabora in preigravali tiste pesmi, ki sta jih skupaj
ustvarila Tone Pavek in Lojze Slak. To so pesmi, ki so tesno povezane
z naim krajem in njuno naklonjenostjo do le-tega.
Vasica je znana tudi po zelo gostoljubnih in slonih prebivalcih. V tem
letu se bodo vaani entjurja, kot mu pogovorno pravimo domaini,
lotili e enega velikega projekta, za katerega upamo, da bo do izpeljave
naega tabora e nared za ogled. V vakem srediu bodo postavili
spominski muzej, ki bo posveen Tonetu Pavku.

Sliki: Spominsko obeleje Tonetu Pavku v


entjuriju in entjurij januarja, 2014.. Vir:
arhiv ole

Glasbena delavnica v naravi 2. skupina Zijalo


Zijalo je 35 metrov visoka skalna peina na koncu zatrepne doline v vasi Vrhpe na Dolenjskem, pod katero
ponikalnica Temenica po krajem podzemskem toku drugi privre na dan. Pod peino je bruhalnik, v katerem so
do sedaj raziskali 65 m podzemnih rovov in iz katerega ob visokem vodostaju na dan bruha voda, stalni izviri pa se
nahajajo nekoliko nije ob strugi. V steni nad bruhalnikom sta dve manji jami, Ajdovska jama in Fantovska luknja,
ki sta z nekaj truda dostopni za obiskovalce. Temenica se kaknih 50 metrov nije zbere v manje jezerce in se
nato pretaka preko manjega jezu. Kadar je vodostaj izjemno visok, vre voda na dan tudi iz vseh lukenj naokrog, ki
so sicer neopazne.
Zijalo je zavarovano kot naravni spomenik.
V Zijalo se bo odpravila druga skupina mladih harmonikarjev. Na priljubljenem piknik kotiku bodo zbrani ne le
opazovali lepoto narave naega najbolj prepoznavnega naravnega kotika, ampak tudi glasbeno poustvarjali. Na
poboju vzpetin, ki obdajajo Zijalo, bodo mladi poiskali razna zvoila, v strugi Temenice nekaj kamenkov in jih
shranili v svojo glasbeno skrinjo. Nato bodo ozvoili kitico nae himne. V drugem delu delavnice pa se bodo
posvetili glasbi Lojzeta Slaka. Izbirali bodo med tistimi melodijami, ki so povezane z vodo. umenje vode in
odmevajoi zvok Slakovih melodij po dolini reke Temenice bosta ustvarila edinstveno sinergijo naravne in ljudske
glasbe.

Zijalo januarja 2014. Vir: arhiv O Toneta Pavka

Glasbena delavnica v naravi 3. skupina ebelnjak


ebele spadajo med najstareja iva bitja, saj so stare 30 milijonov let. Nali so celo njihov fosil. Zanje je znailna
delavnost, saj pravimo, da je kdo priden kot ebela. Najpomembneje pa je to, da opraujejo rastline, od katerih
smo ljudje ivljenjsko odvisni. Ko bodo izginile ebele, bodo umrli tudi ljudje, zato poskrbimo za te male delavke in
pazimo na to, da bo naa narava ista. Najveji sovraniki ebel so prav pesticidi, ki jih nekateri tako radi
uporabljajo za zatiranje kodljivcev. Bolje u ve kot ebela manj. je za olsko raziskovalno nalogo o ebelah
pred leti povedal najznameniteji mirnopeki ebelar Alojz Kastelic.
ebele so od nekdaj tesno povezane z naim krajem. O njih je pisal e Janez Vajkard Valvasor, ki je prvi omenil
peino nad Zijalom. V njegovem asu naj bi se po njej dobesedno cedil med, ki so ga na skalo nanesle divje
ebele. Po ljudskem izroilu so peini rekli medena peina in od tod naj bi na kraj dobil ime Medna Pe, kar se je
skozi dolga leta zgodovine preoblikovalo v dananje ime Mirna Pe.
V Mirni Pei je ebelarstvo ena najbolj priljubljenih prostoasnih dejavnosti. V domala vsaki vasi, na poboju
vsakega gria lahko najdemo pisane ebelnjake, v katerih domujejo kranjske sivke, ki Mirnopeane pridno zalagajo
z medom, ki ga vsak mirnopeki otrok obouje.
3. skupina mladih harmonikarjev bo torej ustvarjala v drubi marljivih ebel. Harmonikarje bomo popeljali do enega
izmed mirnopekih ebelnjakov, kjer jim bo lokalni ebelar predstavil ebelarjenje, udeleenci pa bodo nato
glasbeno poustvarili himno in Slakovo glasbo. Med pesmimi, ki jih bodo poustvarjali, bo gotovo tudi ena najbolj
znanih Slakovih, ebelice.

ebelnjak Rafka Cerovka, mentorja ebelarskega kroka na nai oli. Vir: arhiv O Toneta Pavka.

Glasbena delavnica v naravi 4. skupina Golobinjek


Golobinjek je na najveji gri. Njegova poboja deloma prekriva gozd, le na prisojnih legah so vinogradi, h katerim
se stiskajo zidanice. Pod hribom lei na eni strani razpotegnjeno Globodolsko polje, na drugi pa Mirnopeka dolina,
po kateri vijugata reka Temenica.
Z Golobinjeka, od koder se oznaena planinska pot nadaljuje do uro in pol oddaljene Frate pri Ajdovcu, se v lepem
vremenu odpira presenetljivo irok razgled od meje do meje: obzorje na jugozahodu zapira dolgi hrbet
Gorjancev, s katerega se vzpenja antenski stolp na Trdinovem vrhu, na severozahodu pa se med golimi vejami
belijo vrhovi Kamniko-Savinjskih Alp. Na severu se v daljavi dviga tudi Kum, na katerem ob lepem vremenu s
prostim oesom dobro razloimo antenski stolp. V isti smeri se nad zgornjim koncem Mirnopeke doline dviga Vrh
sv. Ane. Pod njim lei na naravni biser Zijalo, kjer na povrje znova pritee reka Temenica.
Povsem neoviran je razgled proti vzhodu, kjer ni visokih gora, ampak le nepregledna veriga nizkega grievja. Na
tej strani lahko med drugim vidimo grad Hmeljnik, do katerega pelje iz Mirne Pei oznaena pepot, in mnoico
gruastih vasi, ki poivajo sredi pokrajine. Ostane nam e pogled proti jugu, kjer je pokrajina najbolj temana in
skrivnostna. Tam kraljujejo nepregledni gozdovi, sredi katerih se vzpenjajo vrhovi Suhe krajine in Koevskega
roga.
Nai mladi harmonikarji se bodo na razgledni toki pri cerkvi sv. Urule na Golobinjeku nauili prelepega razgleda.
Okrog cerkve bodo v blinjih vinogradih poiskali zvoila, ki jih bodo lahko uporabili za uglasbitev kitice nae himne.
lane vinogradnikega drutva smo naprosili, da jim bodo pri tem pomagali in jim prinesli nekaj starega
vinogradnikega orodja in pripomokov, kar bo zvenu himne dodalo e posebno noto. Si predstavljate, kako z vrha
Golobinjeka ob zvoku harmonike, ropotu kamnov, klopotcev, topotanju po lesenih kafih in brentah odmeva pesem
V dolini tihi? To bo zopet edinstven zvok narave, prepleten z ljudsko pesmijo, ki bo odmeval dale v dolino reke
Temenice.
Na slikah pogled na in z Golobinjeka. Vir: arhiv ole

Glasbena delavnica v naravi 5. skupina Slugova jama v Globodolu


5. skupina mladih harmonikarjev se bo odpravila v Globodol. Globodol je krako polje, ki lei jugozahodno
od Mirne Pei. Polje je dolgo malo manj kot 4 kilometre in iroko 1 kilometer. Je najbolj ostro omejena kraka
kotanja na Slovenskem. O tem pria tudi samo ime Globoki dol. Je tudi edino krako polje na Slovenskem z
usmerjenostjo sever jug. Verjetno je tektonskega izvora. Lei na nadmorski viini 185205 metrov, obrobje je
100 metrov vije in obdano s kakovostnimi gozdovi. Sodi med suha kraka polja brez stalnega povrinskega toka.
Vodo ima le ob poplavah. Dno sestavljajo debele plasti peene ilovice. V osrednjem suhem delu so
naselja Gorenji, Srednji in Dolenji Globodol.
Ob globodolskem polju je vsaj ducat raziskanih krakih jam. Med njimi po velikosti in globini izstopajo zlasti Velika
in Mala Vratnica, Koprivnica ter Babja jama. Te so veinoma nastale ob tektonskih razpokah, ki jih je kasneje
preoblikoval vodni tok. Na vzhodni strani polja poznamo le dve jami, Slugova in pelkotova jama.
Harmonikarji se bodo odpravili v Slugovo jamo.
Slugova jama je zelo zanimiv, s kapniki in sigo lepo okraen ter po dimenzijah velik objekt. Z dolino 116 metrov se
vsekakor uvra med dalje jame v okolici. Vhod v jamo je v poboju le nekaj metrov nad dnom polja. Jamski rov
se spua, tako da je najnije mesto v jami ve metrov pod dnom polja. V osrju glavnega rova je na njegovem
dokaj ravnem dnu velikanska skala, dolga 11 metrov, ki se je odkruila s stropa. Na tej skali, ki nam jo bodo jamarji
Jamarskega kluba Novo mesto osvetlili, bodo glasbo poustvarjali nai mladi harmonikarji.
V prvem delu glasbene delavnice si bodo najprej ogledali jamo, njene prebivalce in poiskali zvoila, s katerimi bodo
poskuali ozvoiti kitico nae himne. Svoje zamisli bodo zvono posneli, saj jim bo jamska akustika dodala nekaj
posebnega, kar kasneje na mestu tabora ne bodo mogli ponoviti. V drugem delu delavnice pa se bodo umestili na
e omenjeno skalo in pod mentorstvom glasbenega pedagoga poustvarjali Slakove melodije. V jami bodo gotovo
dobile prav poseben zven.

Na slikah Slugova jama:


izhod, strop, siga, skala na
dnu in kapniki. Vir: arhiv
O Toneta Pavka

Glasbena delavnica v naravi 6. skupina Gozdni park


Marjan Primc je pri druinski hii na Marofu zael urejati dobrih 200 metrov dolgo uno pot. Do zdaj je na 44 arih
zasadil okoli 70 razlinih rastlin, veinoma gre za drevesa, vmes pa se najde tudi kaken grm. Idilina lokacija na
obrobju naselja je idealna za miren sprehod, na katerem se obiskovalci lahko ustavijo tudi pri kapelici lurke
Matere boje.
Med mladimi drevesi, ki so opremljena z listki, na katerih je zapisano njihovo slovensko in latinsko ime, in v varnem
zavetju meanega gozda, ki obdaja park, se bodo sprehajali tudi nai mladi harmonikarji. Ob tem bodo posluali
zvoke iz gozda in se osredotoili predvsem na ptije petje. V nasadu dreves je namre veliko ptijih hiic in valilnic,
v katerih domuje vsaj pet razlinih ptijih vrst. Skupaj bodo s pomojo zvoil in lastnih instrumentov (tleskanjem,
topotanjem, ploskanjem ) ozvoili kitico himne, nato pa v parku skupaj z glasbenim mentorjem poustvarjali
glasbo Lojzeta Slaka. Ukvarjali se bodo predvsem s pesmimi, ki so povezane z vsebino gozda.

Na slikah gozdna una pot Marjana Primca. Vir: arhiv O Toneta Pavka.

Priloga 3
TONKOVE IN LOJZKOVE IGRE
Igre so izbrane ter povzete po olski raziskovalni nalogi Kako in s im so se igrali nai dedki
in babice, ki je nastala v letu 1997.

Zemljo krast
Na tla nariemo majhen krog-sonce in okoli njega velik krog-svet ter oznaimo svoje drave.
Potrebujemo tudi palko. Igra se zane tako, da palko postavimo v sonce in tisti, ki mu je
palka padla na njegovo ozemlje zane igro s tem da zaklie: Napadam, napadam Anglijo (ali
katerokoli drugo napisano dravo) ter vre palko na ozemlje Anglije. Igralci se medtem
razbeijo. Igralec, ki ima v lasti Anglijo hitro stopi na palko in zaklie stop. Vsi obstanejo,
'Angle' pa pobere palko in se sprehodi po rtah sveta ter s palko zadane najblijega. e ga
zadane, mu lahko ukrade zemljo. Ukrade si jo lahko toliko, kolikor lahko zarie rt, ne da bi
kjerkoli stopil na tuje ozemlje. e pa igralca ne zadane mu lahko nezadeti igralec ukrade zemljo.

Naravna abeceda
Stojimo v vrsti. Eden izmed igralcev doloi rko. Drugi igralci morajo v doloenem asu prinesti
predmet iz narave na zaetno rko po abecedi (a apnenec, b bukov list )

Skrivalnice
Skrivanje je staro kot lovetvo in e dosti stareje. Vsa iva bitja se skrivajo, majhne ivali pred
velikimi, velike pred ogromnimi. Skrivali so se tudi praljudje v jamah. Vsi se e danes radi
igramo skrivalnice, se skrivamo in iemo.

Trden most
Izberemo dva, ki predstavljata most. Primete se za roke, in stopita toliko narazen, da gre lahko
vojska, ki jo sestavljajo ostali igralci, skozi. Igralca, ki predstavljata most se dogovorita, kaj naj bi
bil eden in kaj drugi, na primer, prvi je zlato jabolko, drugi pa zlata hruka. Igra se lahko zane.
Vojska se ustavi pred mostom in ga vpraa: Ali je kaj trden most? Kakor skala, kamen, kost! se
glasi odgovor. A gre lahko naa vojska skoz? Ja, e zadnjega pustite! odgovori most. S tem je
pogovor konan in vojska gre lahko skozi most. Vojska pod mostom lahko tee trikrat, a ko
gredo vojaki tretji skozi, most-igralca spustita roki (zapornici) pred zadnjim v koloni. Zajetega
vojaka vpraata kaj ima raji zlato jabolko ali zlato hruko. In v skladu z odgovorom ga razvrstita
za tistim, ki je zlato jabolko ali zlata hruka. Ko se razporedijo vsi vojaki, morajo e vagati due.
To pomeni, da vsaka stran mostu vlee v svojo smer. Zmaga tista skupina, ki ne popada po tleh
ali ne prestopi rto.

Telefonki
Igralci se posedejo v krog, potem prvi igralec drugemu zaepeta v uho svoje telefonsko
sporoilo, drugi ga zaepeta spet svojemu sosedu in preko njega tako naprej. Telefonsko
sporoilo tee od ust do uesa in od ust do uesa. Ko sporoilo prispe do zadnjega igralca, ga
ta glasno pove. Razlika med zaetnim in konnim sporoilom je navadno zelo velika, zaradi
esar je igra zabavna.

Gnilo jajce
Igralci se posedejo v krog, eden okoli njih nosi zmekan papirek - to je jajce. im bolj na skrivaj
enemu izmed igralcev spusti papirek za hrbet, in e ta ne ugotovi preden pride igralec, ki je
nosil papirek, en krog, je gnilo jajce, e pa ugotovi, mora tei za njim. On pa se lahko posede
tam, kjer je prej sedel ta, ki je imel gnilo jajce. e ga ne ulovi, potem jajce nosi on.

Kamenkanje
Za igro se skoplje ne pregloboko, kakih 15 cm iroko jamico z ravnim dnom, v katero se (na
sredino) poloi kamenek. Pri igri ima vsak od igralcev 5 kamenkov. Kamenke se mee proti
izkopani jamici tako, da pristanejo im blie jamici, vanjo pa noben kamenek ne sme pasti. e
kateri od kamenkov pade v jamico, igralec izpade. Tisti, ki kamenke vre proti jamici tako, da
noben ne pade v jamico, potem z izkrivljenim kazalcem sunkovito frcne vsakega od kamenkov
proti jamici; pri tem se cilja kamenke, ki so na sredini jamice. Najbolj uspeen pri metanju
kamenkov in nato pri ciljanju kamenka v jamici je zmagovalec.

Kozo biti
Igralci postavijo na sredo igria kozo, to je manji kamen na vejem kamnu. Na robu igria
potegnejo rto, za to rto se postavijo v vrsto tisti, ki bodo kozo zbijali; vsak ima en kamen v
roki. Eden izmed igralcev je pastir, ki se giblje prosto v oddaljenosti priblino en meter od koze.
Igralci meejo po en kamen po vrsti in poskuajo zadeti (zbiti) kozo. e se komu posrei da
kozo podre, jo mora pastir znova postaviti. Kamen, ki ga je igralec vrgel, oblei na igriu. e pa
igralec koze ne zadane, se poskua prebiti do kamna in tvega, da bi ga pastir udaril. V primeru,
da ga pastir udari, si zamenjata vlogi. Igralec mora im prej prijeti svoj, na tleh leei kamen.
Kakor hitro se ga dotakne, je varen pred pastirjem. Varen je samo toliko asa dokler je kamen
na tleh, potem pa ga lahko pastir spet udari. Kadar igralec vidi, da se mu pastir blia in da ne bo
mogel uiti, se s kamnom spet hitro dotakne tal. e kateri od igralcev kozo zbije in se je na
igriu nabralo e veliko kamnov drugih igralcev, lahko le-ti izkoristijo as ko pastir postavlja
kozo za reitev svojih kamnov.

Priloga 4

POSEBNOSTI OZ. ZANIMIVOSTI IZ NARAVE,


NARAVNE IN KULTURNE DEDIINE NAEGA KRAJA

Zabavni kviz na turistini trnici


Zanimivosti naega kraja bodo predstavljene na turistini trnici. Uenci drugih ol, ki se bodo
predstavljale na trnici pa si bodo lahko na nai stojnici vzeli tudi oglaevalski material, na
katerem bodo zanimivosti zapisane.

Mirna Pe od kod izvira ime naega kraja?


Od kod izvira nenavadno ime kraja Mirna Pe govori ve razlag, najbolj verjetna pa je tista, ki
izhaja iz nemke razliice imena Hnigstein, kar v prevodu pomeni medena pe in se nanaa
na medeno barvo skalovja v Zijalu, naem turistino najbolj priljubljenem koku neokrnjene
narave.

Nao pokrajino bi lahko poimenovali tudi Deela treh dolin.


Obina Mirna Pe geografsko obsega tri doline: mirnopeko, globodolsko in entjursko.

Ena najbolj znanih dolenjskih ponikalnic tee po nai dolini - reka Temenica.
Skozi mirnopeko dolino tee reka Temenica, ponikalnica, ki pride na dan v Zijalu in ponikne v
Dnu pod Goriko vasjo in je na obmoju Obine Mirna Pe zaradi svojih znailnih meandrov
varovana kot naravna dediina.

Najvija toka pri nas je Golobinjek.


Golobinjek se dviga na vzhodnem obrobju grievnatega sveta, ki ga oklepata reki Temenica in
Krka. Njegova poboja deloma prekriva gozd, le na prisojnih legah so vinogradi, h katerim se
stiskajo zidanice. Pod hribom lei na eni strani razpotegnjeno Globodolsko polje, na drugi pa
Mirnopeka dolina, po kateri vijugata reka Temenica ter lokalna cesta med Trebnjem in Novim
mestom.

Kapniki pri nas, na Dolenjskem


V nai dolini najdemo tudi krake jame. Nekaj je e raziskanih, druge e raziskujejo, zagotovo
pa bodo nali e kakno, saj je na svet poln preseneenj ...
Brajerjeva jama: slii se kot neka obiajna jama, ni posebnega, blatna luknja z nekaj kapniki,
katera se kmalu kona. Pa jama kot veino drugih, pa vendar ni tako. Za svojim vsakdanjim
imenom skriva neprecenljive lepote in neobiajne posebnosti krakega podzemlja.
Astina jama: je dolga okoli 180 metrov z 39-timi metri viinske razlike in je dragocen primerek
kapnikih tvorb, kot so stalaktiti in stalagmiti in skorajda prosojnih zaves ter tevilnih ponvic, ki
so v naem okolju zelo redke

Priloga 5

RAZVAJANJE Z NARAVNO, ZDRAVO TER TRADICIONALNO MIRNOPEKO


HRANO

Jedilnik tabora (povzet je po turistini nalogi Razvajanje po mirnopeko


Tradicionalne mirnopeke jedi v novi turistini ponudbi, 2013)

1. DAN

2. DAN

Dopoldanska malica
sadje, sok, voda

Zajtrk
med, kruh, domae maslo, jabolka, mleko,
sir, sok, aj

Kosilo
slakova enolonnica z domaimi truklji
jabolni zavitek

Popoldanska malica
domai pikoti, sadje, sok, voda
Veerja
peena jabolka,
peen krompir
kruh
domae klobase
aj

Dopoldanska malica
sadje, sok, voda

Kosilo
Tradicionalno mirnopeko nedeljsko kosilo
goveja juha z domaimi rezanci, tenstan
krompir, svinjska peenka, zelena solata in
ocvirkova potica
Popoldanska malica
domai pikoti, sadje, sok, voda

Priloga 6
Zapisnik sreanja s predstavniki Obine Mirna Pe in lokalnimi drutvi za namen
realizacije projekta V dolino tiho, ki je bil v sredo, 22. 1. 2014, ob 19. uri v zbornici
Osnovne ole Toneta Pavka
Prisotni: Danijel Brezovar, ravnatelj ole, Darja Rugelj, mentorica turistinega kroka, Tatjana
Kupljenik, mentorica turistinega kroka, Amadeja Hren, uenka, Petra Hrastar, uenka, Andrej
Kastelic, upan Obine Mirna Pe, Marjan Barbo, gospodar kmetije, na kateri se bo odvijal
tabor, Joe Barbo, predsednik Turistinega drutva Mirna Pe, Leopold Pungerar, organizator
festivala Slakove glasbe, Martin Krevs, predsednik Drutva harmonikarjev Mirna Pe, Miha
Pape in Matic Saje, predstavnika Drutva podeelske mladine Mirna Pe, Joe Zoran,
predsednik PGD Mirna Pe, Andrej Gaperi, predstavnik Jamarskega kluba Novo mesto,
Marjan Primc, lastnik nasada drevesnih vrst
Odsotni: predstavniki Drutva podeelskih ena Mirna Pe in Lovske druine Mirna Pe
Dnevni red:
1.
2.

Uvodni pozdrav ravnatelja ole


Uvodni pozdrav, predstavitev mentoric projekta in predstavitev projekta Turizmu
pomaga lastna glava
3. Predstavitev dela turistinega kroka
4. Predstavitev turistinega produkta V dolino tiho
5. Predstavitev dejavnosti tabora ob asovnem razporedu in pogovor o monostih
sodelovanja z drutvi
6. Promoviranje dogodka
7. Predstavitev in tekmovanje na turistini trnici
8. Povabilo drutvom k podpori na turistini trnici
9. Povzetek skupnih akcij dejavnosti, pri katerih bomo potrebovali pomo drutev
10. Predlogi in pobude
K toki 1
V uvodu je ravnatelj pozdravil vse zbrane. Predstavil je delo turistinega kroka na oli in
poudaril zavzemanje ole za uspeno delovanje turistinega kroka, ne le v okviru sodelovanja
v projektih Turistine zveze Slovenije, ampak v sodelovanju s primarnim olskim okoljem, tj.
lokalno skupnostjo, drutvi in posamezniki. Zbranim je predstavil nae narte o ohranjanju
spomina na znamenite mirnopeke rojake, ki smo si jih zastavili na podlagi pomembnejih
dogodkih v preteklem letu. Nekaj od tega smo e realizirali s projekti na oli, je povedal ravnatelj
in podal e nekaj informacij v zvezi z dogodki, ki jih e nameravamo izvesti.
Zbranim je pojasnil e, da smo pred tem sestankom e pridobili soglasje za izvedbo tabora od
soproge in ostale druine Lojzeta Slaka ter gospodarja domaije na Malem Kalu, Marjana
Barba, kjer bo tabor potekal.
Nato je zbranim predstavil mentorici projekta in prisotni uenki ter omenjene pozval k podrobni
predstavitvi projekta.
K toki 2
Mentorica turistinega kroka Tatjana Kupljenik je zbranim na kratko predstavila nateaj
Turistine zveze Slovenije V naravo na zabavo in povzela glavne cilje nateaja, na katerega
se je ola prijavila v mesecu oktobru.

K toki 3
Uenki sta predstavili nain dela turistinega kroka. Zbrane sta seznanili, da je kroek
organiziran v razline delovne skupine, ki se sreujejo pred ali po pouku, kako te skupine
delujejo, kaj ustvarjajo, kako je nastajala turistina naloga ipd.
K toki 4
Mentorica turistinega kroka Darja Rugelj je predstavila turistini produkt V dolino tiho. Zbrane
je seznanila z osnovnimi informacijami o dogodku, in iscer kje se bo odvijal, komu bo namenjen
ter kaj je njegov namen. Zbranim je razdelila tudi letak z osnovnimi informacijami (priloga 1).
K toki 5
Mentorici sta ob predvidenem asovnem razporedu dogodka podrobneje predstavili vse
dejavnosti in pri vsaki dejavnosti posebej opredelili, igavo pomo bi pri izvedbi le-te
potrebovali.
Za pomo pri pripravi prostora tabora bomo vsekakor potrebovali lane druine Barbo, ki nam
bo poleg prostora omogoila e prostor za spanje, izvedbo koncerta in druge potrebne stvari za
kvalitetno izpeljavo dogodka (dostop do elektrike, vode idr.).
Drugo pomembno sodelovanje za izpeljavo dogodka je sodelovanje z Drutvom podeelskih
ena in za en obrok tudi Lovsko druino Mirna Pe, ki bi pomagala pri pripravi domaih obrokov
za udeleence in organizatorje tabora. Ker predstavnikov teh dveh drutev na sestanku ni bilo,
sta mentorici predlagali, da se z njimi sestanejo posebej, takoj po izvedbi turistine trnice, ko
se bomo zaeli aktivneje pripravljati na izvedbo tabora.
Ena od najpomembnejih dejavnosti tabora bodo ustvarjalne delavnice na prostem, ki bodo
povezovale naravne lepote naega kraja in glasbeno poustvarjanje Slakovih melodij. Pri tem
bomo poleg domaih uiteljev (ti bodo vodili spoznavanje podroja, kjer bodo delavnice
potekale) vsekakor potrebovali tudi izkuene glasbene mentorje za poustvarjanje Slakove
glasbe.
Tu sta mentorici na pomo pozvali Drutvo harmonikarjev Mirna Pe. Predsednik Martin Krevs
se je povabilu pozitivno odzval in povedal, da je v drutvu dovolj izkuenih glasbenikov, ki so
tudi pedagoko podkovani in bi lahko svoje glasbeno znanje irili med udeleence tabora.
Leopold Pungerar pa je predlagal, da k sodelovanju za mentorje povabimo priznane in
izkuene glasbenike, ki so veliko sodelovali in ustvarjali z Lojzetom Slakom. Prav tako pa bi to
za nas pomenilo e dodatno promocijo dogodka, saj bi glas o naem dogodku poneslo na
podroje celotne Slovenije.
Mentorici sta v nadaljevanju pojasnili, da bi domae harmonikarsko drutvo potrebovali tudi pri
izpeljavi krajega sobotnega veernega koncerta za udeleence tabora ter za sodelovanje na
zakljunem koncertu. Predsednik omenjenega drutva se je s predlogom strinjal in izrazil
strinjanje tudi z idejo g. Pungerarja.
Marjana Primca sta mentorici naprosili za dovoljenje, da se glasbena delavnica izvede v
njegovem nasadu dreves. Gospod Primc je pohvalil nao idejo in izrazil podporo ter pomo pri
izvedbi delavnice.
Gasilska drutva bi, kot sta povedali mentorici, potrebovali za redarstvo na samem prizoriu
tabora, za postavitev miz, odra idr. ter za prevoz na druge kraje, kjer bodo potekale glasbene
delavnice. Predsednik Joe Zoran je obljubil pomo vseh lanov in delujoih drutev, tako pri
redarstvu, kot tudi pri prevozu na omenjena prizoria glasbenih delavnic.
Jamarski klub Novo mesto je predstavljal Andrej Gaperi, katerega smo prosili za pomo pri
izvedbi glasbene delavnice v Slugovi jami. Potrdil je pripravljenost jamarskega drutva za
pomo pri organizaciji in predlagal e, da bi jamo takrat osvetlili ter poskrbeli za laji dostop do
jame.
Miha Pape in Matic Saje pa sta v imenu Drutva podeelske mladine Mirna Pe potrdila na
predlog, da bi pomagali pri organizaciji in izpeljavi Tonkovih in Lojzkovih iger starih iger, ki so

se jih igrali e nai dedki in babice. Ponudila sta tudi pomo pri pripravi pripomokov, ki jih
bomo pri igrah potrebovali ter pri pripravi in postavitvi tabornega ognja.
K toki 6
V nadaljevanju sta uenki Petra Hrastar in Amadeja Hren podrobno predstavili nart
promoviranja tabora harmonikarjev od promoviranja po osnovnih in glasbenih olah na
podroju Dolenjske, Bele krajine in Posavja do promocije na razlinih spletnih straneh ter
lokalnih radijskih in televizijskih postajah. Predstavili pa sta tudi posebno promocijo s pomojo
nalepk za harmonikarje ter promocijo z uveljavljenimi glasbeniki, ki bodo sodelovali na taboru.
Predstavitev promocije sta zakljuili s povabilom na turistino trnico, ki bo naa prva, veja in
pomembneja promocija.
K toki 7
Mentorici sta podrobneje predstavili potek predstavitve na turistini trnici. Predstavili sta tudi
idejno zasnovo stojnice, ki bo v obliki harmonike z odprtim mehom ter razdelitev nalog med
uenci, ki bodo prisotni na trnici. Poudarili sta, da gre za velik dogodek, ki je pomemben
predvsem zaradi nadaljnje promocije dogodka.
K toki 8
Petra Hrastar in Amadeja Hren sta navzoe povabili k obisku turistine trnice v Mercator centru
Novo mesto, 1. aprila 2014, da bi jih podprli. Poleg tega pa sta jih poprosili, da glas o turistini
trnici in predstavitvi na njej irijo tudi naprej, med lani svojih drutev.
K toki 9
Ob zakljuku predstavitve sta mentorici e enkrat na kratko povzeli vsebino tabora ter poudarili
tiste vsebine, kjer bo potrebna pomo omenjenih drutev, posameznikov in obine.
K toki 10
Ravnatelj je navzoe pozval k razpravi. upan Obine Mirna Pe je e enkrat pohvalil
zastavljeni projekt ter sodelovanje ole z lokalno skupnostjo. V nadaljevanju so vsi navzoi
povedali, da so enakega mnenja ter ponudili svojo pomo. Razprava je potekala tudi glede
termina izvedbe tabora ter o monostih povezave tabora harmonikarjev z drugimi dogodki.
Leopold Pungerar je predstavil zamisel za spominsko znako, ki bi jo lahko uporabili na taboru
harmonikarjev, saj jih je zbiral tudi Lojze Slak. Navzoi so zamisel sprejeli z odobravanjem.
Sestanek je bil zakljuen ob 20.05.
Priloge:
Priloga 1: Osnovne informacije o taboru harmonikarjev V dolino tiho

Zapisali: Tatjana Kupljenik in Darja Rugelj

Mirna Pe, 23. 1. 2014

Ravnatelj: Danijel Brezovar

You might also like