You are on page 1of 12

CHNG VII.

QUY HOCH CP IN
7.1
Cc yu cu i vi qui hoch cp in
Quy hoch h thng cung cp in phi p ng y cc
nhu cu v phi bo m tin cy v cp in cho tng loi
h dng in.
1. Cc loi h dng in v yu cu
- H loi 1, gm: cc c quan quan trng (nh Quc hi,
nh lm vic ca Ch tch nc, ca Th tng Chnh
ph), ni tp trung ng ngi, phng cp cu, phng
m, trung tm pht thanh, truyn hnh, trung tm thng
tin lin lc, nh my ha cht, l luyn kim, l nung
clanh-ke
Yu cu: phi m bo cung cp in lin tc, thi
gian mt in khng c qu thi gian thit b t
ng ng ngun in d phng.
- H loi 2, gm: cc cng trnh cng cng ca th, khu
nh trn 5 tng, nh my nc, cng trnh lm sch
cht thi v cc h tiu th in tp trung c cng sut
t 4000KW tr ln.
Yu cu: phi m bo cp in lin tc, thi gian
mt in khng qu thi gian thit b ng ngun in
d phng bng tay lm vic.
- H loi 3, gm: nhng h dng in cn li.
Yu cu: thi gian mt in cho php khng qu 12 gi,
khng yu cu c ngun d phng.
2. Yu cu i vi ngun in
- Cc nh my nhit in v cc trm ngun 500KV phi
b tr gn cc trung tm ph ti in ln, gn cc li
in cao p quc gia, gn cc u mi giao thng ln
nh bn cng, ng quc l, ng st, ni thun tin
cho cc tuyn in u ni vi nh my in, trm in;
1

khng t trong khu vc ni th, ni b ngp lt v phi


tun th cc yu cu v v sinh mi trng.
- Cc trm ngun 220KV phi t khu vc ngoi th.
Trng hp bt buc phi a su vo ni th, khng
t ti cc trung tm th v phi c din tch t
trm, c cc hnh lang a cc tuyn in cao v
trung p ni vi trm. Nu t trm gn cc trung tm
th ca cc thnh ph ln loi I hoc loi c bit,
phi dng trm kn.
- Cc trm 110KV t trong khu vc ni th cc th t
loi II n loi c bit phi dng trm kn.
3. Quy nh i vi li in
- Khng quy hoch cc tuyn in 500KV i xuyn qua ni
th cc th.
- Li in cao p 110KV v 220KV i trong ni th ca
cc th t loi II n loi c bit phi i ngm.
- Khi quy hoch li in cao p phi tun th cc quy
nh ca Lut in lc v quy hoch pht trin in lc
c c quan nh nc c thm quyn ph duyt v
cc quy nh hin hnh v bo v an ton cng trnh li
in cao p (xem ph lc s 17).
7.2

Quy hoch cp in vng

1. Ph ti in
Trong cc n quy hoch xy dng vng, ph ti in
gm: ph ti in cc th, cc im dn c nng thn, cc
khu kinh t, cc khu c th, cc khu sn xut (cng nghip,
nng nghip) c qui m ln c trong vng quy hoch.

2. Ngun in
- Vi cc n quy hoch xy dng vng lin tnh, vng
th ln, ngun in l cc nh my in hoc cc trm
2

bin p ngun t 220KV tr ln; li in truyn ti t


220KV tr ln c kh nng cung cp cho vng.
- Vi cc n quy hoch xy dng vng tnh, ngun in
l cc nh my in, cc trm bin p ngun t 110KV
tr ln; li in truyn ti t 110KV tr ln c kh nng
cung cp cho vng.
- Vi cc n quy hoch xy dng vng huyn, vng
lin huyn, ngun in l cc trm bin p ngun t
35KV tr ln; li in t 35KV tr ln c kh nng cung
cp cho vng.

3. Li in
- n quy hoch xy dng vng lin tnh: quy hoch li
in t 220KV tr ln
- n quy hoch xy dng vng tnh: quy hoch li
in t 110KV tr ln
- n quy hoch vng huyn, lin huyn: quy hoch li
in t 22KV tr ln
7.3

Quy hoch cp in th

7.3.1

Quy hoch chung cp in

1. Ph ti in
- Trong cc n quy hoch xy dng th, ph ti in
gm ph ti in sinh hot, ph ti in cng trnh cng
cng v dch v cng cng, ph ti in sn xut (cng
nghip, nng nghip v.v...) c trong th. Mi loi ph
ti in c d bo trn c s cc ch tiu cp in.
- Khi lp cc n quy hoch chung xy dng th, cc
ch tiu cp in ti thiu c quy nh trong cc bng
di y.
Bng 7.1: Ch tiu cp in sinh hot (theo ngi)
TT

Ch tiu

Giai on u
(10 nm)

Giai on di hn
(sau 10 nm)
3


th
loi
c
bit
1 in nng
(KWh/ngi.nm)

1400

th
th th
th
th
th loi th loi loi c
loi
loi
loi I
loi I
II-III
IV-V
bit
II-III IV-V

1100

750

400

2 S gi s dng cng
2800 2500 2500 2000
sut ln nht (h/nm)
3 Ph ti (W/ngi)
500 450
300 200

2400

2100

1500

1000

3000

3000

3000

3000

800

700

500

330

Bng 7.2: Ch tiu cp in cng trnh cng cng


th loi
th loi th loi
th loi I
c bit
II-III
IV-V

Loi th
in cng trnh cng cng
(tnh bng % ph ti in sinh
hot)

50

40

35

30

- Ch tiu in cng nghip (sn xut cng nghip, kho


tng): i vi cc khu cng nghip c, nhu cu cp
in c d bo theo yu cu thc t ang s dng
hoc d kin m rng. i vi cc khu cng nghip d
kin xy dng mi, cha bit quy m, cng sut ca
tng nh my x nghip, ch bit quy m t xy dng,
cc ch tiu quy nh ti bng 7.3.
Bng 7.3: Ch tiu cp in cho sn xut cng nghip, kho tng
TT

Loi cng nghip

Ch tiu
(KW/ha)

1 Cng nghip nng (luyn gang, luyn thp, sn


xut t, sn xut my ci, cng nghip ha du,
ha cht, phn bn), sn xut xi mng

350

2 Cng nghip vt liu xy dng khc, c kh

250

3 Cng nghip ch bin lng thc, thc phm,


in t, vi tnh, dt

200

4 Cng nghip giy da, may mc

160

5 Cm cng nghip nh, tiu cng nghip

140
4

6 Cc c s sn xut th cng nghip

120

7 Kho tng

50

i vi cc khu, cm cng nghip khi bit quy m cng sut


ca tng nh my, x nghip, nhu cu cp in cn c d
bo theo sut tiu hao in nng trn n v sn phm.

2. Ngun in: cc nh my in v cc trm bin p


ngun t 110KV tr ln.

3. Li in: c phn theo cp th nh sau:


- i vi cc th t loi I n loi c bit, quy hoch
li in t 110KV tr ln cho ton th, qui hoch li
in t 22KV tr ln cho tng qun, huyn.
- i vi cc th cn li, quy hoch t li 22KV tr ln
cho ton th.
7.3.2

Quy hoch chi tit cp in

1. Quy hoch cp in
- Ph ti in, bao gm: ph ti in sinh hot, ph ti
in ca tng cng trnh cng cng, ph ti in sn
xut (nu c), ph ti in khu cy xanh-cng vin, ph
ti in chiu sng cng cng. Ph ti in c tnh
ton trn c s cc ch tiu cp in, ch tiu cp in
tnh ton khng nh hn cc ch tiu trong cc bng sau:
Bng 7.4: Ch tiu in sinh hot (theo h)
c im khu dn c
Khu nh thp tng (12 tng) ci to
hoc xy mi
Khu nh lin k hoc khu chung c
cao 45 tng

Ch tiu (kW/h)
2

Khu nh chung c cao tng (9 tng)


Khu nh bit th

5
5

Bng 7.5: Ch tiu cp in cng trnh cng cng, dch v (khi c d


bo quy m xy dng cc cng trnh)
TT
1 Vn phng

Tn ph ti

Ch tiu cp in

- Khng c iu ha nhit

20W/m2 sn

- C iu ha nhit

30W/m2 sn

2 Trng hc
- Nh tr, mu gio
+ Khng c iu ha nhit

0,15kW/chu

+ C iu ha nhit

0,2kW/chu

- Trng hc ph thng
+ Khng c iu ha nhit

0,1kW/HS

+ C iu ha nhit

0,15kW/HS

- Trng i hc
+ Khng c iu ha nhit

15W/m2 sn

+ C iu ha nhit

25W/m2 sn

3 Ca hng, siu th, ch, trung tm thng


mi, dch v
+ Khng c iu ha
+ C iu ha

20W/m2 sn
30W/m2sn

4 Nh ngh, khch sn
- Nh ngh, khch sn hng 1 sao
- Khch sn hng 23 sao

2kW/ging
2,5kW/ging

TT

Tn ph ti
- Khch sn hng 45 sao

Ch tiu cp in
3,5kW/ging

5 Khi khm cha bnh (cng trnh y t)


- Bnh vin cp quc gia

2,5kW/ging bnh

- Bnh vin cp tnh, thnh ph

2 kW/ging bnh

- Bnh vin cp qun, huyn

1,5 kW/ging bnh

6 Rp ht, rp chiu bng, rp xic


25 W/m2

- C iu ha nhit
Bng 7.6: Tr s chi, ri cc loi ng ph
Cp
ng
ph

Loi ng ph

Tc
thit k
(Km/h)

chi ti ri ti
thiu
thiu
2
( Cd/m )
(Lx)

1.ng cao tc
- Cp 120

120

1,5

- Cp 100

100

1,2

- Cp 80

80

1,0

2. ng trc chnh
th
3. ng chnh
th
4. ng lin khu
vc
5. ng chnh khu
Cp
vc
khu vc
6. ng khu vc

80100

1,2

80100

1,0

6080

0,8

5060

0,6

4050

0,4

Cp ni 7. ng phn khu
b
vc
8. ng nhm nh

40

0,20,4

Cp
th

2030

5
7

, vo nh

Bng 7.7: ri cho cc loi ng i xe p, i b.


TT

Loi ng
1 ng i b ti cc trung tm th
2 ng ginh cho ngi i xe p, i b
cc khu vc khc vi lu lng ngi qua
li:
a

- Cao

- Trung bnh

- Thp

ri (Lx)
5

3
1,5
1

3 Va h ng c mt ct ngang ln hn 5m

Bng 7.8: ri chiu sng cng vin, vn hoa


TT

En (lx)
Cng
Vn
vin
hoa

i tng chiu sng

1 Cng
- Cng vo chnh

- Cng vo ph

2 ng do
- ng trc chnh
- ng nhnh, ng do c nhiu cy
xanh
3 Sn t chc cc hot ng ngoi tri

Bng 7.9: Quy nh ri v chi chiu sng b mt cc cng


trnh kin trc
TT

Vt liu b mt cng trnh

ri (Lx)

chi
(Cd/m2)
8

hoa, gch men trng

20

Gch, sn mu vng nht

30

xm, tng xi mng

50

Gch, sn mu nu nht

50

grant hng

50

B tng xy dng

75

Gch

100

en, gra-nit xm, sn xm

100

Gch, sn thm mu

150

- Ngun in c xc nh theo quy hoch chung xy


dng th c duyt.
- Li in: quy hoch li in cao p, li in trung p
22KV, li in h p 0,4KV, li chiu sng ng
ph, li chiu sng cng vin, vn hoa, chiu sng
mt ngoi cc cng trnh kin trc c bit, cc cng
trnh vn ho, ngh thut (tng i, i phun nc, cc
cy cu bc qua sng ln...), chiu sng trang tr ng
ph, trong cng vin, vn hoa.

2. Chiu sng th bao gm: chiu sng ng th,


chiu sng cng vin, vn hoa, chiu sng trang tr
(trang tr ng ph, cy xanh, thm c, trang tr cu bc
qua sng ln), chiu sang b mt cc cng trnh kin trc,
tng i, i phun nc (chiu sng m thut, qung
co, thng tin, tn hiu).
- Chiu sng ng th gm: chiu sng ng ph,
qung trng dnh cho xe c gii, va h v ng
dnh cho ngi i xe p, i b.
Cc va h ng c mt ct ngang nh hn 5m t
chc chiu sng chung vi chiu sng ng, cc
va h c mt ct ngang ln hn 5m phi t chc
chiu sng ring.
9

Tt c cc loi ng trong th c mt ct ngang


lng ng t 1,5m tr ln u c chiu sng
nhn to.
Cc ng dnh cho xe c gii c mt ct ngang
lng ng t 3,5m tr ln phi m bo chi ti
thiu qui nh ti bng 7.6.
Chiu sng ng ginh cho ngi i xe p, i b,
cc va h ng c mt ct ngang ln hn 5 m
phi m bo chi ti thiu qui nh ti bng 7.7.
- Chiu sng cng vin, vn hoa gm: chiu sng cng
ra vo, chiu sng cc sn t chc cc hot ng ngoi
tri, chiu sng ng trong cng vin, vn hoa. ri
ti thiu chiu sng cng vin, vn hoa quy nh ti
bng 7.8.
- Chiu sng b mt cc cng trnh kin trc: chi qui
nh ti bng 7.9.
- Chiu sng trang tr: ch p dng mt s trc ng
chnh, ni cng cng nh cng vin, vn hoa, qung
trng trong nhng ngy l hi.
7.4

Quy hoch cp in im dn c nng thn

1. Quy hoch h thng cung cp in cho cc im dn c


nng thn phi cn c vo kh nng in kh ha ca
tng vng; cn tn dng cc ngun nng lng khc nh
nng lng mt tri, gi, kh bi--ga, c bit l thy in
nh.
2. Quy hoch cc tuyn in trong im dn c nng thn
phi kt hp cht ch vi quy hoch giao thng v kin
trc, khng c ng dy i qua nhng ni cha
cht d n, d chy.
3. Ph ti in
10

- Nhu cu in phc v sinh hot im dn c nng thn


cn m bo t ti thiu 50% ch tiu cp in sinh hot
ca th loi V (bng 7.1).
- Nhu cu in cho cng trnh cng cng trong cc im
dn c nng thn (trung tm x, lin x) phi m bo
15% nhu cu in sinh hot ca x hoc lin x.
- Nhu cu in phc v sn xut phi da theo cc yu
cu c th ca tng c s sn xut.
4. Thit k h thng chiu sng ng cho cc im dn c
nng thn: khu vc trung tm x hoc lin x phi t ch
tiu 3Lx, cc ng khc 1,5Lx.
5. Trm in h th phi t trung tm ca ph ti in,
hoc gn ph ti in ln nht, ti v tr thun tin cho
vic t ng dy, t ct ng giao thng, khng gy
tr ngi, nguy him cho sn xut, sinh hot.
6. Cc tuyn in trung v h th cn trnh vt qua ao, h,
m ly, ni cao, ng giao thng c mt ct ngang lng
ng ln, cc khu vc sn xut cng nghip...
7. Trm in h th v li in trung, cao p trong khu vc
im dn c nng thn phi m bo hnh lang v
khong cch ly bo v theo quy nh hin hnh.

11

Loi dy dn

Dy trn v thanh
ci bng ng
Dy trn v thanh
ci bng nhm
Cp cch in bng
giy v dy dn bc
cao su
- Li ng
- Li Nhm

Cp ng cch in
bng cao su

Thi gian s dng cng sut ln


nht (Tmax)
Trn
Di 3000h 3000-5000h
5000h
2,5

2,1

1,8

1,3

1,1

1,0

3,0

2,5

2,0

1,6

1,4

1,2

3,5

3,1

2,7

12