You are on page 1of 4

VARDAS, PAVARD:

BYLOS REKVIZITAI
(DATA, TEISMAS, NR.):
BYLOS ALYS:

Vytautas Vainikonis
2007 m. balandio 27 d. Lietuvos Aukiausiojo Teismo nutartis
Civilinje byloje Nr. 3K-3-204/2007
Iekovas - V. S.
Atsakovas - Lietuvos kariuomen
Treiasis asmuo - Lietuvos kariuomens Didiojo Lietuvos etmono
Jonuo Radvilos mokomasis pulkas
FAKTAI. Trumpai apraykite teismo sprendim lmusius (pagrindinius) faktus.
Iekovas buvo priimtas dirbti altkalviu-dujininku Krato apsaugos ministerijos Ruklos mokomj
pulk. Su juo buvo sudaryta neterminuota darbo sutartis. 2005 m. sausio 27 d. jis gavo spjimo
lapel, kad panaikinama einama pareigyb, remiantis DK 120 straipsnio l dalimi, siloma uimti
naujai steigtas pareigas, buvo nurodyta, jog nesutikus eiti nurodyt pareig, po 2 mnesi nuo io
spjimo lapelio gavimo dienos bus atleistas i pareig pagal DK 129 straipsnio 2 dal. Iekovui
nesutikus eiti silom pareig, 2005 m. kovo 29 d. jis buvo atleistas i darbo. Iekovas prao
grinti darb pas atsakov Lietuvos kariuomens Didiojo Lietuvos etmono Jonuo Radvilos
mokomojo pulko Logistikos komandos Infrastruktros grups Energetikos skyriaus operatoriaus
pareigas, padidinti priteistos neturtins alos dyd iki 10 000 Lt,
I instancija - iekin patenkino i dalies.
II instancija - iekovo ir atsakovo apeliacini skund netenkino, pirmosios instancijos teismo
sprendim paliko nepakeist.
TEISINIS KLAUSIMAS(I). Vienam klausimui ne daugiau kaip vienas trumpas sakinys. Klausimas
pradedamas odiu ar...
Ar vien darboviets struktrinio pertvarkymo faktas yra pakankama prieastis nutraukti darbo
santykius su konkreiu darbuotoju? NE
SPRENDIMO ESM. Trumpai apraykite pagrindinius (esminius) teismo argumentus/motyvus, kurie
lm teismo sprendim.
DK 129 straipsnio 2 dalis suteikia darbdaviui teis nutraukti savo iniciatyva neterminuot darbo
sutart su darbuotoju dl svarbi prieasi - darboviets struktrini pertvarkym, kurie turi bti
forminti kompetentingo organo sprendimu ir bti reals. Konkrei struktrini pertvarkym, kaip
darbo sutarties nutraukimo svarbios prieasties, realumas nustatomas pagal tai, ar iliko funkcijos
arba j dalis darbovietje, kurias atliko atleidiamas darbuotojas. Jeigu dl darboviets struktrini
pertvarkym darbuotojas nebegali atlikti darbo funkcij, nes joms atlikti utenka maesnio
darbuotoj skaiiaus, tai taip pat gali bti teismo pripastama svarbia prieastimi nutraukti darbo
sutart su konkreiu darbuotoju. Byl nagrinj teismai konstatavo, kad funkcijos, kurias pagal
darbo sutart atliko iekovas, iliko ir po struktrini pertvarkym, nors jos priskirtos Lietuvos
kariuomens Logistikos valdybos Ruklos gulos aptarnavimo tarnybai. ilikusioms funkcijoms
atlikti maesnio darbuotoj skaiiaus neuteko, nes darbuotojo (iekovo) darbo sutartimi
prisiimtoms funkcijoms atlikti darbovietje buvo priimtas naujas darbuotojas; spjimo laikotarpiu
iki iekovo atleidimo 2005 m. kovo 29 d. darbovietje buvo dvi laisvos analogikos pareigybs,
kurios iekovui nebuvo pasilytos.
TEISMO NUSTATYTOS TEISS TAISYKLS. Vienai taisyklei - vienas sakinys.
Kai, remiantis DK 129 straipsnio 2 dalimi, darbdavio iniciatyva nutraukiama neterminuota darbo
sutartis, darbdavys turi nurodyti, o kilus ginui rodyti, konkret fakt (ar faktus), dl kuri
darbuotojas negali tsti darbo, ir vardyti tai nulmusias svarbias prieastis.

VARDAS, PAVARD:
BYLOS REKVIZITAI
(DATA, TEISMAS, NR.):
BYLOS ALYS:

Vytautas Vainikonis
2001 m. balandio 18 d. Lietuvos Aukiausiojo Teismo nutartis
Civilinje byloje Nr. 3K-3-462/2001
Iekovas - S.levien
Atsakovas - ems kio bendrov ,,Delikatesas
FAKTAI. Trumpai apraykite teismo sprendim lmusius (pagrindinius) faktus.
Iekov buvo priimta darb atsakovo monje naktinio sargo pareigoms. Atsakovo sakymu ji
buvo atleista i darbo pagal LR DS 29 str. 1 d. 2 p. dl etat mainimo. Iki spjimo apie
numatom atleidim i darbo teikimo iekovei, atsakovo monje sargais dirbo iekov, A.Kukas,
A.Petraitis ir I.Vodeikien. Po iekovs atleidimo i darbo sargais pasiliko dirbti A.Petraitis ir
I.Vodeikien, o apjungtose vairuotojo-sargo pareigose A.Vieas. Byloje nra duomen, kad po
iekovs atleidimo i darbo darbdavys bt prims naujus darbuotojus dirbti sarg
pareigose. Iekov teismo pra jos atleidim i darbo pripainti neteistu, laikyti j atleista i darbo
pagal DS 28 str., priteisti i atsakovo 12 vidutini mnesini darbo umokesi dydio
kompensacij 10632 Lt bei atstovavimo ilaidas.
I instancija iekin patenkino i dalies
II instancija - sprendim panaikino ir iekin atmet.
TEISINIS KLAUSIMAS(I). Vienam klausimui ne daugiau kaip vienas trumpas sakinys. Klausimas
pradedamas odiu ar...
Ar galima atleisti darbuotoj i darbo darbdavio iniciatyva, kai nra darbuotojo kalts, jei negalima
darbuotojo perkelti jo sutikimu kit darb? TAIP
SPRENDIMO ESM. Trumpai apraykite pagrindinius (esminius) teismo argumentus/motyvus, kurie
lm teismo sprendim.
Nagrinjamoje byloje nustatyta, kad iekovs spjimo apie numatom atleidim i sargs pareig
laikotarpiu atsakovo monje atsirado laisva pakuotojo darbo vieta, taiau ios pareigos iekovei
nebuvo pasilytos, jas buvo priimtas naujas darbuotojas. Atsivelgiant pakuotojo pareigoms
keliamus reikalavimus bei draudimus, kurie draudia moterims atlikti sunkius, jgos reikalaujanius
darbus, ioje byloje darytina ivada, kad iekov neatitinka pakuotojo pareigoms keliam
reikalavim.
TEISMO NUSTATYTOS TEISS TAISYKLS. Vienai taisyklei - vienas sakinys.
DS 34 str. 7 d. nustato, kad atleisti darbuotoj i darbo darbdavio iniciatyva, kai nra darbuotojo
kalts, leidiama, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu kit darb.

VARDAS, PAVARD:
BYLOS REKVIZITAI
(DATA, TEISMAS, NR.):
BYLOS ALYS:

Vytautas Vainikonis
2002 m. kovo 4 d. Lietuvos Aukiausiojo Teismo nutartis Civilinje
byloje Nr. 3K-3-368/2002
Iekovas - Bronislava Puleikyt
Atsakovas - UAB ,,Naujosios Akmens komunalininkas
FAKTAI. Trumpai apraykite teismo sprendim lmusius (pagrindinius) faktus.
Iekov dirbo pas atsakov, Atsakovas perkl j dirbti kit bendrovs padalin, nors nebuvo gavs
jos sutikimo keisti darbo sutarties slygas. Iekov sakymo nevykd ir svartyno operators darbo
nedirbo. Praneimu ji buvo informuota, kad bus atleista i darbo pagal LR DS 29 str. 1 d. 2 p.
I instancija - iekin atmet.
II instancija - sprendim panaikino ir B.Puleikyts iekin patenkino.
TEISINIS KLAUSIMAS(I). Vienam klausimui ne daugiau kaip vienas trumpas sakinys. Klausimas
pradedamas odiu ar...
Ar darbdavys gali atleisti darbuotoj, jei darbuotojas atsisako persikelti kit vietov, o kitos
galimos pareigos nebuvo silytos?
SPRENDIMO ESM. Trumpai apraykite pagrindinius (esminius) teismo argumentus/motyvus, kurie
lm teismo sprendim.
Atsakovas sakymu be darbuotojo sutikimo perkl iekov kit darb. Jai nesutikus vykdyti
neteist sakym, atsakovas j spjo dl atleidimo i darbo pagal DS 29 str. 1 d. 2 p., bet kito
darbo, iskyrus pareigas, kurias ji buvo neteistai perkelta, nepasil. Darbdavys per vis
darbuotojo spjamj laikotarp privalo iekoti galimybs perkelti darbuotoj jo sutikimu kit
darb. i pareig jis realizuoja informuodamas darbuotoj apie esamas laisvas darbo vietas. ios
pareigos atsakovas nevykd, nes nepasil iekovei kitos laisvos darbo vietos.
TEISMO NUSTATYTOS TEISS TAISYKLS. Vienai taisyklei - vienas sakinys.
Remiantis DS 34 str. 7 p. atleisti darbuotoj i darbo darbdavio iniciatyva, kai nra darbuotojo
kalts, taip pat io statymo 26 straipsnio 9, 10 ir 11 punktuose nurodytais pagrindais ir kai
darbuotojas atsisako persikelti kit vietov, perkeliant tik mons padalin, kuriame jis dirba (26
straipsnio 8 punktas), bei kai darbuotojas neirenkamas naujam terminui ankstesnes pareigas arba
ataukiamas i j nesant jo kalts (26 straipsnio 12 punktas), leidiama, jei negalima darbuotojo
perkelti jo sutikimu kit darb

VARDAS, PAVARD:
BYLOS REKVIZITAI
(DATA, TEISMAS, NR.):
BYLOS ALYS:

Vytautas Vainikonis
2003 m. vasario 20 d. Lietuvos Aukiausiojo Teismo nutartis
Civilinje byloje Nr.3K-3-553/2003
Iekovas - Jovil Burneikien
Atsakovas - AB viebutis ,,Lietuva
FAKTAI. Trumpai apraykite teismo sprendim lmusius (pagrindinius) faktus.
Iekov pas atsakov dirbo. Ji gavo spjim apie bsim atleidim i darbo (spjimo metu, buvo
priimami kiti darbuotojai darbo vietas pagal terminuot sutart), ir buvo atleista i darbo pagal
DS 29 str. 1 d. 2 p. Atsakovo valdybos posdyje buvo nutarta pradti viebuio rekonstrukcij,
administracija buvo pareigota atlikti padalini perorganizavim, reikaling viebuio udarymui
rekonstrukcijai, spti darbuotojus apie atleidim i darbo; buvo nutarta nutraukti viebuio
paslaug teikim, atlikus rekonstrukcij usiimti ofis nuoma, patvirtinti. nauj valdymo struktr
ir nauj 20 etat sra. Atsakovas neteikia viebuio paslaug dl pastato remonto, bet jas ketina
teikti po rekonstrukcijos. iekov pra pripainti jos atleidim i darbo neteistu, laikyti j atleista
i darbo pagal DS 28 str. ir priteisti i atsakovo 12 vidutini mnesini darbo umokesi (toliau
VMDU) dydio kompensacij.
I instancija - iekin patenkino i dalies.
II instancija - sprendim paliko nepakeist.
TEISINIS KLAUSIMAS(I). Vienam klausimui ne daugiau kaip vienas trumpas sakinys. Klausimas
pradedamas odiu ar...
Ar vykstant darbo reorganizavimui darbdavys, nepasilydamas nenuolatinio pobdio darbo,
sptam apie atleidim darbuotojui, paeidia DS str. D. reikalavimus?
SPRENDIMO ESM. Trumpai apraykite pagrindinius (esminius) teismo argumentus/motyvus, kurie
lm teismo sprendim.
Iekovs spjimo laikotarpiu kitokio darbo, iskyrus trumpalaik, laisv darbo viet pas atsakov
nebuvo. vertinus tai, kad perklus iekov buvus terminuoto pobdio darb, jos teisin padtis
atleidiant i darbo bt pablogjusi, pagal faktinius bylos duomenis apeliacins instancijos teismas
pagrstai sprend, kad atsakovas, nepasilydamas iekovei jos spjimo laikotarpiu
buvusio nenuolatinio pobdio darbo, kur buvo terminuotai priimti nauji darbuotojai, ir
neperkeldamas iekovs tok darb, DS 34 str. 7 d. reikalavim nepaeid.
TEISMO NUSTATYTOS TEISS TAISYKLS. Vienai taisyklei - vienas sakinys.
Sprendiant, ar darbdavys, nepasilydamas darbuotojui terminuoto pobdio darbo ir tuo paiu
neperkeldamas darbuotojo tok darb, nepaeid DS 34 str. 7 d. reikalavim, btina vadovautis
teisingumo ir protingumo kriterijais, atsivelgti terminuoto pobdio darbo trukm, jo slygas,
darbuotojo perklimo tok darb teisines pasekmes jo turim garantij aspektu, darbuotojo gautin
terminuoto pobdio darbe ir ryium su perklimu tok darb prarastin su darbo santykiais
susijusi imok balans, tai, ar darbuotojo interesai objektyviai yra paeisti.