You are on page 1of 5

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 1, prosinac 2013.

Dragi itatelji,
predstavlja nam veliko zadovoljstvo predstaviti
vam pr vi broj biltena Europe Directa
Informacijskog centra Slavonski Brod i po eljeti
toplu dobrodo licu na im itateljima.
Ovo e biti redoviti dvomjese ni bilten s
vijestima o raznovrsnim aktivnostima Europe
Directa, ali i vijestima o Europskoj uniji, njezinim
politikama i institucijama.

zapo ljavanju u EU.


Mjese ni e-bilten e sadr avati sa eta izvje a o
svim na im aktivnosti te informacije o va nijim
EU zbivanjima, programima i fondovima.
Mo i ete nas pratiti i na dru tvenim mre ama:
Facebooku, Twiteru, YouTubeu.

Pokre emo ovu publikaciju u svrhu to


objektivnijeg informiranja hrvatskih gra ana o
prilikama i pravima koja im se nude ulaskom RH
u EU - fondovima, stipendijama, poslovanju i

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod


EUROPE DIRECT Informativni centar Slavonski
Brod, va a je lokalna kontakt to ka za EU pitanja,
koja vam nudi informacije o EU.
EDIC Slavonski Brod dio je europske mre e
informacijskih centara Europe Direct (EDIC),
osnovane u svrhu informiranja europskih
gra ana i promicanja gra anskog sudjelovanja
na lokalnoj i regionalnoj razini.
EDIC su mjesta komunikacije svih institucija EUa s javno u i suradnje s drugim aktivnim

partnerima u informiranju; dopunjuju i podupiru


rad predstavni tava Europske komisije i
informacijskih ureda Europskog parlamenta na
lokalnoj i regionalnoj razini.
Tr e n u t n o i m a o k o 5 0 0 E u r o p e D i r e c t
Informacijskih centara u 28 zemalja lanica
Europske unije. Oni su veza izme u stanovnika i
EU, osiguravaju gra anima odgovore na sva
pitanja u svezi s EU. Mre om informacijskih
centara Europe Direct upravlja Europska
komisija.

europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 1, prosinac 2013.

Za vi e informacija ili odgovore na sva pitanja vezana uz EU posjetite stranice sredi nje informacijske
slu be Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_hr.htm) ili nazovite 00 800 6 7 8 9 10 11.
Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod za korisnike
ponedjeljak petak: 9.00 16.00 sati
Kontakt
EUROPE DIRECT Informacijski centar SLAVONSKI BROD
Antuna Barca 30, 35000 Slavonski Brod
Telefon: +385 35 415 190 | Mob: +385 99 555 1115
E-mail: europedirect@usrcu.eu

Web stranica EUROPE DIRECTA Slavonski Brod


Na web stranici mo ete prona i informacije o politikama, programima, fondovima i institucijama
Europske unije,internetskom pristupu web stranicama Europske unije,va im pravima u Europskoj uniji,
lokalnim informacijskim/kontakt doga ajima vezanim uz EU, dokumentima i publikacijama EU-a,
drugim izvorima informacija, suradnji s drugim EU kontakt to kama na lokalnoj, regionalnoj i europskoj
razini,radionicama i te ajevima prilago enima potrebama gra ana.
Na njoj ete prona i i informacije o va nijim zbivanjima i doga anjima koje smo organizirali ili ih
namjeravamo organizirati samostalno ili u suradnji s drugima.
Vi e informacija potra ite na sljede oj poveznici: http://europedirect.usrcu.eu/

Web stranica Europe Directa Slavonski Brod

Wandis kaharim edalate dafuga keleats duisquaerum ium uptir.


EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 1, prosinac 2013.

01. studenog 2013.

Otvorenje Informacijskog Centra EUROPE DIRECT Slavonski Brod


Informacijski centar Europe Direct Slavonski
Brod sve ano je otvoren u srijedu, 30. listopada
2013. godine, u ulici Antuna Barca 30 u
Slavonskom Brodu u 11 sati. Jedan je od etiri
novoosnovana EDIC-a u Republici Hrvatskoj i bit
e dio europske mre e informacijskih centara
Europe Direct kojima upravlja Europska
komisija. ef predstavni tva Europske komisije u
Republici Hrvatskoj, gospodin Branko Bari evi ,
sve ano je otvorio EDIC.

Sve anosti otvorenja nazo ili su upan Brodskoposavske upanije - gospodin Danijel Maru i ,
zamjenik gradona elnika - Hrvoje Andri , elnici
lokalne i regionalne samouprave te brojni gosti.
Op irnije na:
http://europedirect.usrcu.eu/vijesti/item/5otvorenje-informacijskog-centra-europedirect-slavonski-brod

Predavanje za lanove U eni kog vije a Tehni ke kole


Poticanje gra ana, naro ito mladih ljudi, da se
aktivno uklju e u dru tveni i politi ki ivot
predstavila je Bo ica Sedli na predavanju koje je
odr ala za lanove U eni kog vije a Tehni ke
kole i nastavnike u pripravni kom statusu kao
politi ki prioritet kojem odnedavno raste

28. studenog 2013.

va nost i na nacionalnoj i na europskoj razini.


Op irnije na:
http://europedirect.usrcu.eu/vijesti/item/6predavanje-za-clanove-ucenickog-vijecatehnicke-skole
Odr an je tre i Regionalni forum za raspravu na
temu "Zajedni ka poljoprivredna politika
EU". Forum je organizirao Ured za informiranje
Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj.
Tema rasprave je bila zna aj ulaska Hrvatske u
Europsku uniju i utjecaj na poljoprivrednu
politiku.
Op irnije na:
http://europedirect.usrcu.eu/vijesti/item/7regionalni-forum-za-raspravu-osijek

09. prosinca 2013.

Regionalni forum za raspravu, Osijek

Wandis kaharim edalate dafuga keleats duisquaerum ium uptir.


EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 1, prosinac 2013.

Povodom obilje avanja Me unarodnog dana


ljudskih prava, Europe Direct Informacijski
centar Slavonski Brod, u suradnji s Vije em
u enika Brodsko-posavske upanije, organizirao
je sjednicu za u enike, predstavnike osnovnih i
srednjih kola 11. prosinca 2013. u velikoj
vije nici Brodsko-posavske upanije.
Op irnije na:
http://europedirect.usrcu.eu/vijesti/item/4gradanske-kompetencije-mladih

12. prosinca 2013.

Gra anske kompetencije mladih

Mladi i Europa

14. prosinca 2013.

Voditelj Predstavni tva Europske komisije u


Hrvatskoj Branko Bari evi odr ao je predavanje
za mlade u Tehni koj koli u Slavonskom Brodu,
u srijedu, 30. listopada 2013. godine. Navedeno
je kako Hrvatskoj u nancijskom razdoblju 2014.
2020. godine stoji na raspolaganju 8 milijardi

Eura koje je potrebno to bolje iskoristiti.


Op irnije na:
http://europedirect.usrcu.eu/vijesti/item/3mladi-i-europa

18. prosinca 2013.

Europe 2020 prezentacija EU strategije


Predstavnici Europe Directa Slavonski Brod
predstavili su EU strategiju Europa 2020 u velikoj
vije nici Brodsko-posavske upanije.
Istaknuli su da je to desetogodi nja strategija
Europske unije kojom se nastoji premostiti
postoje a gospodarska kriza te poticati
konkurentnost i ve u zapo ljivost, te da nastoji
stvoriti uvjete za druga iju vrstu rasta rasta koji
je pametan, vi e odr iv i vi e uklju iv.

Strategija Europa 2020 usvojena je 2010. godine


te se direktno nastavlja na Lisabonsku strategiju
iz 2000. godine koja je za cilj imala u initi
Europsku uniju najkonkurentnijim i
najdinami nijim svjetskim gospodarstvom
temeljenim na znanju do 2010. godine.
Op irnije na:
http://europedirect.usrcu.eu/vijesti/item/8europe-2020-prezentacija-eu-strategije

Wandis kaharim edalate dafuga keleats duisquaerum ium uptir.


EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

EUROPEDIRECT

EUROPEDIREC T.USRCU.EU
Bilten ima samo informativni karakter i
ne odra ava bezuvjetno zvani ni stav
Europske unije niti Predstavni tva
Eu ro p s k e k o m i s i j e u R e p u b l i c i
Hrvatskoj. Sadr aj biltena predstavlja
isk lju ivo odgovornost Europe
Directa Informacijskog
centra Slavonski Brod.
Bilten se mo e na i na internetskoj
adresi http://europedirect.usrcu

Europe Direct Informacijski centar


Slavonski Brod su nancira Europska
unija.

KONTAKT
EUROPE DIRECT Informacijski centar
SLAVONSKI BROD
Antuna Barca 30, 35000 Slavonski Brod
Telefon: +385 35 415 190
Mob: +385 99 555 1115
E-mail: europedirect@usrcu.eu
Web: europedirect.usrcu.eu
FACEBOOK.com/EuropeDirectSlavonskiBrod