You are on page 1of 12

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 3, svibanj 2014.

Dragi itatelji,
predstavlja nam veliko zadovoljstvo predstaviti
v a m t re i b ro j b i l t e n a E u ro p e D i re c t a
Informacijskog centra Slavonski Brod i poeljeti
toplu dobrodolicu naim itateljima.
U ovom broju objavljujemo informaciju o
izborima za EU parlament i saeta izvjea o
nedavno provedenim aktivnostima EDIC-a
Slavonski Brod.
Aktivnosti EDIC-a moete pratiti i na drutvenim
mreama: Facebooku, Twiteru i YouTubeu.

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod


EUROPE DIRECT Informativni centar Slavonski
Brod, vaa je lokalna kontakt toka za EU pitanja,
koja vam nudi informacije o EU.
EDIC Slavonski Brod dio je europske mree
informacijskih centara Europe Direct (EDIC),
osnovane u svrhu informiranja europskih
graana i promicanja graanskog sudjelovanja
na lokalnoj i regionalnoj razini.
EDIC su mjesta komunikacije svih institucija EUa s javnou i suradnje s drugim aktivnim

partnerima u informiranju; dopunjuju i podupiru


rad predstavnitava Europske komisije i
informacijskih ureda Europskog parlamenta na
lokalnoj i regionalnoj razini.
Tr e n u t n o i m a o k o 5 0 0 E u r o p e D i r e c t
Informacijskih centara u 28 zemalja lanica
Europske unije. Oni su veza izmeu stanovnika i
EU, osiguravaju graanima odgovore na sva
pitanja u svezi s EU. Mreom informacijskih
centara Europe Direct upravlja Europska
komisija.

europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 3, svibanj 2014.

Za vie informacija ili odgovore na sva pitanja vezana uz EU posjetite stranice sredinje informacijske
slube Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_hr.htm) ili nazovite 00 800 6 7 8 9 10 11.
Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod za korisnike
ponedjeljak petak: 9.00 16.00 sati
Kontakt
EUROPE DIRECT Informacijski centar SLAVONSKI BROD
Antuna Barca 30, 35000 Slavonski Brod
Telefon: +385 35 415 190 | Mob: +385 99 555 1115
E-mail: europedirect@usrcu.eu

Web stranica EUROPE DIRECTA Slavonski Brod


Na web stranici moete pronai informacije o politikama, programima, fondovima i institucijama
Europske unije,internetskom pristupu web stranicama Europske unije,vaim pravima u Europskoj uniji,
lokalnim informacijskim/kontakt dogaajima vezanim uz EU, dokumentima i publikacijama EU-a,
drugim izvorima informacija, suradnji s drugim EU kontakt tokama na lokalnoj, regionalnoj i europskoj
razini,radionicama i teajevima prilagoenima potrebama graana.
Na njoj ete pronai i informacije o vanijim zbivanjima i dogaanjima koje smo organizirali ili ih
namjeravamo organizirati samostalno ili u suradnji s drugima.
Vie informacija potraite na sljedeoj poveznici: http://europedirect.usrcu.eu/

Web stranica Europe Directa Slavonski Brod

Wandis kaharim edalate dafuga keleats duisquaerum ium uptir.


EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 3, svibanj 2014.

IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT

Europski parlament je tijelo Europske unije, ije


lanove izabiru izravno graani EU. lanovi u
Europski parlament biraju se na neposrednim
izborima, na temelju opeg, slobodnog i jednakoga
birakog prava s tajnim glasovanjem na vrijeme od
pet godina.
lanovi Europskog parlamenta biraju se na
petogodinji mandat koji poinje otvaranjem prvog
zasjedanja Europskog parlamenta nakon
provedenih izbora, a moe se produljiti ili skratiti
sukladno odluci Vijea Europske unije o odreivanju
novog izbornog razdoblja.

Vie o izborima za Europski parlament moete


pogledati na sljedeim web stranicama:
http://www.uprava.hr/default.aspx?id=605
http://www.elections2014.eu/hr/presskit/content/20131112PKH24411/html/PregledParlamenta-i-izbori-2014.
http://www.izbori.hr/izbori/ws.nsf/site.xsp
http://www.zakon.hr/z/351/Zakon-o-izborimazastupnika-Republike-Hrvatske-u-Europskiparlament
http://www.europarl.hr/hr/oep.html;jsessionid=
6AC61F64608DE555E814D1C107EE1C91

Europski izbori u svibnju 2014. glasaima daju priliku


da utjeu na budui politiki izgled i razvitak
Europske unije kad izaberu 751 zastupnika u
Europskom parlamentu koji e predstavljati njihove
interese sljedeih pet godina.
Svaka drava lanica ima svoje izborne zakone i svaka
odluuje o danu kad e njezini graani izii na
biralita tijekom etverodnevnog izbornog razdoblja
od 22. do 25. svibnja 2014.
Hrvatski glasai izii e na biralita 25. svibnja kako bi
izabrali 11 zastupnika. Ishodi izbora u svih 28 drava
bit e objavljeni u nedjelju 25. svibnja uveer.
Otkad je Hrvatska pristupila EU u, u srpnju 2013.,
saziv Europskog parlamenta broji 766 zastupnika, no
taj e se broj smanjiti na 751 na izborima 2014. i na toj
e razini ostati u budunosti.
Ti zastupnici predstavljat e interese vie od 500
milijuna graana u 28 drava lanica.

Wandis kaharim edalate dafuga keleats duisquaerum ium uptir.


EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 3, svibanj 2014.

Hrvatskoj. Sudionici prezentacije su informirani


da je Jamstvo za mlade oblik preporuka da se
svakoj mladoj osobi do 25 godina osigura
kvalitetna ponuda posla, nastavak kolovanja ili
stairanja u roku od 4 mjeseca po odlasku iz kole
ili gubitku zaposlenja.
Svaka zemlja lanica Europske unije prihvatila je
naelo Jamstva za mlade, a njihova je zadaa bila
da do kraja 2013. godine podnesu plan
provedbe Jamstva za mlade kojim se utvruje
nain kako e se sustav primjenjivati u praksi i
kako e se nancirati.
31. sijenja 2014.

EU PROJEKTI, PROGRAMI I
MJERE ZA MLADE
Na prezentaciji odranoj u Poegi 31. sijenja
2014. godine u upanijskoj gospodarskoj
komora u Poegi predstavljeni su programi,
projekti, inicijative i mjere Europske unije koji e
s e p rovo d i t i o d 2 0 1 4 . d o 2 0 2 0 . N a k o n
predstavljanja rada EDIC-a Informacijskog
centra Slavonski Brod, zapoelo se
predstavljanjem inicijative za zapoljavanje
mladih - Jamstva za mlade.
Inicijativa za zapoljavanje mladih, koju je
osmislilo Europsko vijee kako bi dodatno
pojaali vrlo znaajnu potporu koja se ve prima
kroz Europske strukturne fondove, namijenjena
je svim NUTS 2 regijama sa razinom
nezaposlenosti mladih iznad 25%.
Ona je komplementarna ostalim projektima koji
se poduzimaju na nacionalnoj razini, ukljuujui
i one s podrkom Europskog socijalnog fonda, s
ciljem uspostavljanja ili provedbe jamstvenih
programa za mlade, kao to su reforma
relevantnih institucija i usluga. Od nanciranja, 3
milijarde eura predvieno je iz proraunske linije
za zapoljavanje mladih, a najmanje 3 milijarde iz
Europskog socijalnog fonda, rekla je Boica
Sedli.

Zorica Manot je istakla: Uz Hrvatsku, svoje su


planove jo predale i eka, Litva, Luksemburg,
Poljska i Slovaka. Hrvatska je u listopadu
predala prvi nacrt provedbenog plana i u tijeku
je izrada konanog plana. Hrvatski zavod za
zapoljavanje poeo je s provedbom Garancije
za mlade 1. srpnja 2013. te je paket mjera za
mlade Mladi i kreativni dopunio s dodatnih 11
mjera prvenstveno usmjerenih na mlade do 29
godina. Mjere su usmjerene na podizanje
kompetencija i pripremu mladih za
zapoljavanje, a posebice jaanje i ukljuivanje
mladih u poduzetnitvo i razvoj organizacija
civilnog drutva kao sve znaajnijeg dionika na
tritu rada. Zahtjevi za dodjelu sredstava po
mjerama zaprimaju se do kraja 2014. godine.
Program Erasmus + takoer je pubudio interes
kod sudionika prezentacije. Reeno je da ovaj
novi programzaobrazovanje, obuku, mlade i
sport vie poznat pod nazivom Erasmus za sve.
Cilj ovog programa doprinijeti je smanjenju
ranog naputanja kole kao i poveanju broja
visokoobrazovanih.
Program e promicati mogunosti uenja za
pojedince u Europskoj uniji i izvan nje, suradnju
izmeu obrazovnih ustanova, organizacija
mladih, poduzea, lokalnih i regionalnih vlasti
kao i nevladinih udruga te podrku reformi
politike u zemljama lanicama i suradnja sa
zemljama koje nisu dio EU, rekla je na kraju
Boica Sedli.

S obzirom na rastuu nezaposlenost u svim


Predstavljanju je nazoio vei broj nastavnika i
zemljama lanicama EU, sudionike je najvie
uenika srednjih kola s podruja Poekointeresiralo to je konkretno Jamstvo za mlade i
slavonske upanije.
kada e se vidjeti pri uinci njegove provedbe u
Wandis kaharim edalate dafuga keleats duisquaerum ium uptir.
EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 3, svibanj 2014.

koristi koje su graani mogli dobiti od Europske


unije. Teko je istu razinu oekivati od 6 mjeseci i
od 60 godina koliko se Europa gradi", zakljuuje
Mimica.
Prvi dijalog u Hrvatskoj s povjerenikom
Mimicom usredotoio se na tri bitne teme:
- Hrvatska - gotovo godinu dana lanstva u EUu: to se promijenilo? to je prolo dobro, a gdje
vam oekivanja nisu ispunjena?
3. oujka 2014., Hypo Centar, Zagreb

Dijalog s graanima s povjerenikom


Nevenom Mimicom
Europska komisija u Zagrebu organizirala je
d i j a l o g gr a a n a s N e ve n o m M i m i co m ,
povjerenikom za zatitu potroaa. Sudionici su
imali prilike s povjerenikom razgovarati o tome
kakvu Europu ele u godinama koje su pred
nama, odnosno to oekuju od Europske unije.
Dijalog je dio cjelovite akcije koju provodi
Europska komisija, a ciljem kako bi se ula
miljenja, primjedbe i sugestije graana.
"Polazimo od onoga to je jedan od osnivaa
Jean Monnet rekao, a to je da Europska unija
povezuje graane, a ne drave. Upravo su veze
meu graanima u Europskoj uniji zanimljive i
najvanije kako bi o njima imali detaljan
razgovor", rek ao je povjerenik M imica.

- gospodarska kriza - u kojim podrujima


Europska unija i njezine drave lanice moraju
pojaati napore kako bi ponovno pokrenule
gospodarski rast?
- politika zatite potroaa - koja oekivanja
imate kao europski potroa?
Predstavnici EDIC-a Slavonski Brod, zajedno s
grupom graana, pridruili se sudionicama
dijaloga i imali su priliku osobno sudjelovati u
raspravi.
Svi zainteresirani, koji nisu bili u mogunosti
osobno prisustvovati dijalogu, mogli su ga
pratiti uivo putem interneta ili su se mogli
pridruiti putem Twittera (#Eudeb8).
Opirnije na:
http://europedirect.usrcu.eu/vijesti/item/25dijalog-s-gradanima-s-povjerenikomnevenom-mimicom

S obzirom da smo odnedavna nova lanica


Europske unije, bilo je zanimljivo uti to graani
pitaju i misle nakon sedam mjeseci lanstva.
Sudei po upitima i glasovanju evidentno je da
hrvatski graani nisu jo svjesni onoga to im je
Europska unija donijela.
Povjerenik Mimica smatra da je o tome prerano
donositi zakljuke i to iz dva razloga: "Prvi je
razlog to velika, teka, gospodarska i nancijska
kriza koja pogaa Hrvatsku jednostavno
zasjenjuje puno toga i onemoguava realizaciju
stvarnih prednosti koje lanstvo u Europskoj
uniji donosi u nekim normalnim vremenima.
Druga je injenica da su stare zemlje lanice kroz
60-ak godina polako gradile i jaale te konkretne
Wandis kaharim edalate dafuga keleats duisquaerum ium uptir.
EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 3, svibanj 2014.

5. oujka 2014.

INFORMATIVNI DAN O EU PROGRAMIMA, ZADAR

EU 2014 - 2020
U cilju upoznavanja sa novim programima EU
2014-2020, Europe Direct Informacijski centar
Slavonski Brod i Europski dom Slavonski Brod, u
suradnji sa srednjim kolama u Zaru, 5. oujka
2014. godine organizirao je informativni dan na
temu novog ciklusa programa EU 2014 - 2020 za
predstavnike udruga i odgojnoobrazovnih
ustanova s podruja Zadarske upanije.

kako bi se isti u potpunosti i koristili. Informativni


dan se odrao 5. 3. 2014., u vremenu od 10:30 do
15 sati, u konferencijskoj dvorani hostela Borik,
Obala kneza Trpimira 76, Zadar. Prezentaciji
programa je nazoio vei broj uenika i
nastavnika srednjih kola s podruja Zadra.
Opirnije na:
http://europedirect.usrcu.eu/vijesti/item/44informativni-dan-o-eu-programima-zadar

Na informativnom danu su pojedinano


predstavljeni novi programi EU 2014-2020, uz
osnovne informacije o ciljevima, aktivnostima,
sudionicima, nainima apliciranja i selekciji
projektnih prijedloga za svak i program
pojedinano.
Cilj informativnog dana je bio predstavljanje
EDIC-a Slavonski Brod i EU programa za period
2014-2020 - Horizon 2020, COSME, Erasmus+,
Pericles 2020, Hercule III, Customs 2020, Fiscalis
2020, LIFE, Kreativna Europa, Europa za graane,
Prava i graanstvo, Pravosue, Potroai,
Program za zapoljavanje i socijalne inovacije,
Mehanizam Unije za civilnu zatitu.
Ujedno, svrha informativnog dana je pruanje
informacije o provoenju potrebnih procedura
Wandis kaharim edalate dafuga keleats duisquaerum ium uptir.
EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 3, svibanj 2014.

10. oujka 2014.

Erasmus + mogunosti za strukovno obrazovanje i ospopsobljavanje


Europski informacijski centar Slavonski Brod
organizirao je prezentaciju Erasmus + programa za
predstavnike srednjih kola, razvojnih agencija,
podrunih ureda Hrvatskog zavoda za zapoljavanje i
ostalih institucija povezanih sa strukovnim
obrazovanjem i osposobljavanjem te tritem rada.
Jo vea mobilnost mladih, modernizacija sektora
obrazovanja, razvoj vjetina i kompetencija, pa na
kraju i vea zapoljivost ciljevi su novog europskog
programa Erasmus+. Predvia se da e do 2020.
godine vie od etiri milijuna Europljana dobiti priliku
studirati, uiti, usavravati se ili obavljati strunu
praksu u inozemstvu, a ovaj e program samo u 2014.,
oekuje se, imati oko 400 tisua korisnika. Za
navedene je aktivnosti u sedmogodinjem razdoblju
Unija izdvojila 14,7 milijardi eura.
Erasmus + je novi sedmogodinji program Europske
komisije koji obuhvaa cijeli sektor obrazovanja,
osposobljavanja i mladih na holistikih nain te po
prvi put ukljuuje sport. Novi program postavlja 7
dosadanjih programa u jedinstveni, koherentni
okvir ime se tei postizanju veeg sustavnog uinka.
Za razliku od dosadanjih programa koji su bili
strukturirani prema podruju obrazovanja, Erasmus +
organiziran je u 3 kljune aktivnosti, a to su KA1
Mobilnost u svrhu uenja pojedinacija, KA2 Suradnja
za inovacije i razmjenu dobre prakse te KA3 podrka
reformama javnih politika.
Takoer, znaajna su pojednostavljenja u odnosu na
prethodne programe; manji je broj natjeaja i
smanjen je broj aktivnosti, program je jednostavniji
za koritenje i snalaenje, a bitna je razlika
pojednostavljeno nancijsko upravljanje. Naime,
veina nancijske potpore dodjeljivat e se prema
paualima, to e, vjerujemo, olakati administrativno
voenje projekta.
Razlozi za novi, objedinjeni program ERASMUS+ su,
objasnila je Ivana Knji, voditeljica Odjela za
strukovno obrazovanje i osposobljavanje Agencije za

mobilnost i EU programe, bolja povezanost EU


politika s programima dodjeljivanja nancijske
potpore; pojednostavljenje: sistematizirane
aktivnosti, jednostavniji izrauni nancijske potpore
(paualni iznosi); naglasak na kvaliteti projekta
(sadraju mobilnosti, proizvodu/rezultatu); jaa
diseminacija i bolja iskoritenost rezultata projekta;
odrivost rezultata nakon zavretka projekta; jaa
povezanost s potrebama na tritu rada i jaa EU
dodana vrijednost.
"Proraun Erasmus+ vei je za ak 40% u odnosu na
zbroj proraun svih dosadanjih programa to
ukazuje na bitnost obrazovanja i rada s mladima u
oima Europske komisije. Ukoliko su vai projekti
usmjereni na podruje obrazovanja, oni bi se trebali
baviti razvojem osnovnih i transverzalnih vjetina
(poduzetnitvom), zatim, primjenom informacijskokomunikacijskih tehnologija u poduavanju i uenju,
kao to je npr. koritenje otvorenih obrazovnih izvora
ili e-learning metoda uenja na daljinu. Sljedei
prioritet u podruju obrazovanja je postizanje
koherentnosti izmeu europskih i nacionalnih alata
za priznavanje ishoda uenja, npr. primjena ecveta. I
na kraju, prioritet moe biti razvoj novih naina
nanciranja, odnosno debata o e kasnosti i
odrivosti ulaganja u projekte obrazovanja , naglasila
je Ivana Krnji.
Hrvatska e u 2014. na raspolaganju imati vie od 85
milijuna kuna pri emu e poetni iznos do 2020. rasti,
pa se ukupni raspoloivi iznos u tom programskom
razdoblju procjenjuje na 830 milijuna kuna. Dodajmo
i kako je Hrvatska u razdoblju od 2009. do 2013.
iskoristila vie od 219 milijuna sredstava iz program
EU, zahvaljujui emu je u meunarodnim projektima
sudjelovalo vie od 23 tisue graana.
Kao primjer dobre prakse posluili su projekti
mobilnosti Tehnike kola iz Slavonskog Broda,
provedeni u proteklom razdoblju, koje je predstavila
Mirjana Onukijevi, ravnateljica Tehnike kole..

Wandis kaharim edalate dafuga keleats duisquaerum ium uptir.


EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 3, svibanj 2014.

Brodsko-posavske upanije. 27. oujka EDIC je


organizirao manifestaciju Mobilna Europa
Europa u gostima u Slavonskom amcu. Graani
su imali priliku upoznati se s radom centra i
informirati se o politikama i fondovima Europske
unije. Najvei broj pitanja odnosi se na
graansk a prava, pravo zapoljavanja i
obrazovanja u zemljama lanicama Europske
unije.

27. oujka 2014.

MOBILNA EUROPA EUROPA


U GOSTIMA
Europe Direct Informacijski centar Slavonski
Brod predstavio se graanima istonog dijela

Info toka Europe Direct Informacijskog centra


Slavonski Brod posebno se pokazala
zanimljivom predstavnicima lokalne
samouprave, nastavnicima i uenicima Osnovne
kole Josip Kozarac koji su postavljali raznolika
pitanja konzultantima EDIC a Zorici Manot i
M i re l i R a i . G ra a n i m a s u p o d i j e l j e n i
informativni materijali i broure.

31. oujka 2014.

Mladi i EU

U ponedjeljak 31. oujka 2014. u Ekonomskoj


koli Braa Radi u akovu gostovala je
voditeljica Europskog informacijskog centra
Slavonski Brod, gospoa Boica Sedli. Za
nastavnike i uenike Gimnazije A. G. Matoa i
Ekonomske kole Braa Radi odrala je
predavanje Mladi i EU.
Politika o mladima je u djelokrugu drava lanica
Europske unije, no institucije EU odreuju ciljeve
i prioritete te zemljama lanicama daju
smjernice o provedbi.
U razdoblju 2010.-2018. drave lanice EU
provode zajedniku strategiju politike za mlade
pod nazivom Mladi ulaganje i osnaivanje.
Boica Sedli, voditeljica EDIC-a Slavonski Brod,

na dananjem predavanju naglasila je da su


mladi jedna od najosjetljivijih drutvenih
skupina, posebno u okolnostima gospodarske
krize, te da ne udu to su ciljevi EU strategije, ali i
nacionalnih strategija i politika prema mladima,
stvaranje novih mogunosti za obrazovanje i
zapoljavanje mladih, vee sudjelovanje mladih
u drutvu te jaanje solidarnosti izmeu mladih i
ostatka drutva.
Isto tako drave lanice EU-a provode inicijativu
Mladi u pokretu inicijativu za pokretanje
potencijala mladih kako bi u EU ostvario razborit,
odriv i ukljuiv razvoj, zacrtan EU strategijom
Europa 2020. Njome se drave lanice EU-a
poziva da urno pristupe provedbi mjera koje e
poveati kvalitetu obrazovanja, mladima

Wandis kaharim edalate dafuga keleats duisquaerum ium uptir.


EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 3, svibanj 2014.

olakati ukljuivanje na trite rada i poveati


mobilnosti mladih, izdvojila je B. Sedli.
Takoer je istakla kako se lanice EU takoer
potie na prilagoavanje obrazovnog sustava na
nain da ishodi uenja budu u veoj mjeri
usklaeni s potrebama trita rada te da
mladima omogue lake pronalaenje prvoga
zaposlenja: Primjer aktivnosti kojom se
mladima bez radnog iskustva pokuava olakati
pristup tritu rada i poslodavce potaknuti na
zapoljavanje mladih je Your rst EURES job koja
mladima iz drava lanica EU-a omoguava
prijave na privremeni rad u drugoj dravi lanici
EU-a. No, dodala je, kako nita manje nije
znaajan proces samoobrazovanja i informiranja
kojem mladi trebaju to prije pristupiti kako bi

bili to prihvaeniji na suvremenom tritu rada.


Mlade je interesirala i Garancija za mlade te dokle
s dolo s njezinom primjenom u Hrvatskoj, je li to
samo jo jedna isprazna pria ili e uskoro doi
do njezine konkretne primjene i kod nas.
Tijekom interaktivnog predavanja i rasprave koje
je slijedila poslije izlaganja, mladi su postavljali
pitanja u vezi obrazovanja i zapoljavanja u
zemljama lanicama Europske unije, o
projektima, fondovima i hrvatskim akreditiranim
i n s t i t u c i j a m a k o j e e b i t i z a d u e n e z a
nadgledanje njihove provedbe. Uenici i
nastavnici su imali prilike tijekom rasprave
saznati kako se i uz iju pomo obrazovati,
zapoljavati i suraivati na projektima u EU, koja
su to nova graanska prava i prednosti steene

Premijerna projekcija lma "Nous nous sommes


tant has Poslije godina mrnje odrala se 6.
svibnja 2014. u prostoru Europe Directa
Informacijskog centra Slavonski Brod u okviru
aktivnosti povodom obiljeavanja Dana Europe,
9. svibnja, koji simbolizira i promie europsku
ideju zajednitva u cilju pridonoenja otvaranju
mladih generacija prema zajednit vu i
multikulturalnosti ujedinjene Europe.
Osim toga, projekcija je odrana u Tehnikoj koli
Slavonski Brod, a tijekom Europskog tjedna lm
e biti prikazan u veini osnovnih i srednjih kola
na podruju grada.
Film je ustupljen za prikazivanje od strane
Francuskog instituta iz Zagreba.

31. svibnja 2014.

PROJEKCIJA FILMA "NOUS NOUS


SOMMES TANT HAS
POSLIJE GODINA MRNJE

Wandis kaharim edalate dafuga keleats duisquaerum ium uptir.


EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 3, svibanj 2014.

9. svibnja 2014.

OBILJEAVANJE EUROPSKOG TJEDNA


Europe Direct Informacijski centar Slavonski
Brod organizirao je, povodom obiljeavanja
Europskog tjedna, predavanje za mlade u velikoj
vijenici Brodsko posavske upanije. Bila je to
prilika za upoznavanje mladih s Europskom
unijom, njezinim institucija, procesima
donoenja odluka, zajednikim vrijednostima,
pravima i odgovornostima graana te cijevima
koje EU eli postii do 2020.
Boica Sedli, predsjednica Europskog doma
Slavonski Brod i voditeljica EDIC-a, odrala je
predavanje na temu Europa i hrvatski graani u
kojem je predstavila kako Hrvatska, kao lanica
EU, aktivno sudjeluje u odnoenju odluka na
europskoj razini, pri emu ima priliku vlastite
interese zastupati bolje nego to bi to bio sluaj
da je ostala izvan Unije.

Pr e d s j e d n i k Pa r l a m e n t a m l a d i h g r a d a
Slavonskog Broda, Marin uk, govorio je o EU
parlamentarnim izborima koji e se odrati 25.
svibnja 2014. Predstavio je nain funkcioniranja
Europskog parlamenta, njegov sastav, kao i
razloge zato bi mladi trebali u to veem broju
izai na izbore.
Mirela Rai, predstavljajui projekt Gradimo
zajednice prijatelje djece, podsjetila je mlade
koja bi mogla biti njihova uloga u izgradnji
zajednica: Trebate biti aktivniji i zahtjevniji,
stjecati znanja i vjetine te graditi partnerske
odnose s predstavnicima lokalne samouprave i
donositeljima odluka u lokalnoj zajednici.

U Vijeu Europe Hrvatska ima 7 glasova kao i


Danska, Irska, Litva, Slovaka i Finska, a 80milijunska Njemaka ima 29 glasova. Raspodjela
glasova je vie prilagoena dravama s manjim
brojem stanovnika, tako da nema bojazni da e
Hrvatska biti preglasana ili da njezini interesi
budu zanemareni, naglasila je Sedli i dodala da
Hrvatska ima pravo na 11 zastupnika u
Europskom parlamentu, jednog povjerenika u
Europskoj komisiji, po jednog sudca u Sudu
Europske unije i Revizorskom sudu, a guverner
Hrvatske narodne banke predstavljat e
Hrvatsku u skuptini Europske sredinje banke.
Wandis kaharim edalate dafuga keleats duisquaerum ium uptir.
EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

10

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 3, svibanj 2014.

12. svibnja 2014.

ODRAN MULTIKULTURALNI PREFORMANS POVODOM EUROPSKOG TJEDNA


Povodom obiljeavanja EU tjedna u Brodskoposavskoj upaniji, u dopodnevnim satima 10.
svibnja, Europe Direct Informacijski centar
Slavonski Brod postavio je na sredinjem
gradskom trgu info tand s informativnim
materijalima o Europskoj uniji i pojedini
dravama lanicama .
Graani su imali priliku informirati se o radu
Europe Direct Informacijskog centra Slavonski
Brod, izborima za EU parlamente i konzultirati se
o raznovrsnim temama i pitanjima vezanim za
njihov svakodnevni ivot i ostvarivanje
graanskih prava.

To n o u p o d n e z a g r a a n e j e o d r a n
multikulturalni performans koji je organizirala
udruga graana ARTHEA - kultura, mediji i
edukacija u suradnji s EDIC-om, u svrhu
poticanja graana na potivanje i prihvaanje
razliitosti.
U vremenu od 16 do 18 sati odran je
meunarodni okrugli stol/simpozij "Slika Svijeta
i p e r fo r m a t i v n o s t g l o k a l n e s v i j e s t i u
konferencijskoj dvorani hotela Art u Slavonskom
Brodu.

Wandis kaharim edalate dafuga keleats duisquaerum ium uptir.


EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

11

EUROPEDIRECT

EUROPEDIREC T.USRCU.EU
Bilten ima samo informativni karakter i
ne odraava bezuvjetno zvanini stav
Europske unije niti Predstavnitva
Eu ro p s k e k o m i s i j e u R e p u b l i c i
Hrvatskoj. Sadraj biltena predstavlja
isk ljuivo odgovornost Europe
Directa Informacijskog
centra Slavonski Brod.
Bilten se moe nai na internetskoj
adresi http://europedirect.usrcu

Europe Direct Informacijski centar


Slavonski Brod su nancira Europska
unija.

KONTAKT
EUROPE DIRECT Informacijski centar
SLAVONSKI BROD
Antuna Barca 30, 35000 Slavonski Brod
Telefon: +385 35 415 190
Mob: +385 99 555 1115
E-mail: europedirect@usrcu.eu
Web: europedirect.usrcu.eu
FACEBOOK.com/EuropeDirectSlavonskiBrod

12