You are on page 1of 11

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

Dragi itatelji,
ppredstavlja nam veliko zadovoljstvo predstaviti
vam novi broj biltena Europe Directa
Informacijskog centra Slavonski Brod i poeljeti
toplu dobrodolicu naim itateljima.
U ovom broju predstavljamo Ured za udruge,
struno i savjetodavno tijelo Vlade Republike
Hrvatske, usmjereno na stvaranje preduvjeta za
suradnju i poticanje partnerstava s
organizacijama civilnoga drutva u Republici
Hrvatskoj (poglavito s udrugama) te razvoj
zajednice u kojoj graani i organizacije civilnoga
drutva u sinergiji s javnim i privatnim sektorom,
aktivno, ravnopravno i odgovorno sudjeluju u
ostvarivanju drutva blagostanja i jednakih
mogunosti za sve.

E-bilten, broj 4, kolovoz 2014.

civilnoga drutva u Republici Hrvatskoj, prati


provedbu Nacionalne strategija stvaranja
poticajnog okruenja za razvoj civilnog drutva
2012.2016. i mjera Operativnog plana
provedbe Strategije te daje preporuke za izradu
programa i standarda za nanciranje djelovanja
organizacija civilnoga drutva iz dravnoga
prorauna i drugih javnih izvora te
pretpristupnih i Strukturnih fondova Europske
unije.
Ured za udruge Vlade RH imenovan je i
koordinatorom provedbe Programa u Republici
Hrvatskoj i djeluje u svojstvu Nacionalne kontakt
toke za program Europa za graane.
Bilten je izraen uz pomo Ureda za udruge
Vlade Republike Hrvatske.

Ured surauje u izradi i predlaganju novih


zakonskih okvira za djelovanje organizacija

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod


EUROPE DIRECT Informativni centar Slavonski
Brod, vaa je lokalna kontakt toka za EU pitanja,
koja vam nudi informacije o EU.
EDIC Slavonski Brod dio je europske mree
informacijskih centara Europe Direct (EDIC),
osnovane u svrhu informiranja europskih
graana i promicanja graanskog sudjelovanja
na lokalnoj i regionalnoj razini.
EDIC su mjesta komunikacije svih institucija EUa s javnou i suradnje s drugim aktivnim

partnerima u informiranju; dopunjuju i podupiru


rad predstavnitava Europske komisije i
informacijskih ureda Europskog parlamenta na
lokalnoj i regionalnoj razini.
Tr e n u t n o i m a o k o 5 0 0 E u r o p e D i r e c t
Informacijskih centara u 28 zemalja lanica
Europske unije. Oni su veza izmeu stanovnika i
EU, osiguravaju graanima odgovore na sva
pitanja u svezi s EU. Mreom informacijskih
centara Europe Direct upravlja Europska
komisija.

europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 4, kolovoz 2014.

Civilno drutvo u Republici Hrvatskoj

U organizirano civilno drutvo, sukladno dobroj


europskoj praksi, ubrajaju se udruge, zaklade,
fondacije, privatne ustanove, sindikati, udruge
poslodavaca te vjerske zajednice kao i ostali akteri
koji se smjetaju u prostoru izmeu obitelji, drave i
trita povezujui se u ostvarivanju zajednikih
interesa.
Udruge su daleko najbrojniji oblik organizacija
civilnoga drutva koje prepoznajemo u Republici
Hrvatskoj. Trenutno je registrirano preko 51.000
udruga, a najvei broj registriranih udruga, gotovo
treina, djeluje u podruju sporta, dok ostale udruge
pokrivaju podruje kulturnih, gospodarskih i
tehnikih djelatnosti, socijalne skrbi, zatite zdravlja.
Sukladno Zakonu o udrugama, udruga predstavlja
svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruivanja
vie zikih, odnosno pravnih osoba koje se, radi
zatite njihovih probitaka ili zauzimanja za zatitu
ljudskih prava i sloboda, zatitu okolia i prirode i
odrivi razvoj te za humanitarna, socijalna, kulturna,
odgojno - obrazovna, znanst vena, spor tsk a,
zdravstvena, tehnika, informacijska, strukovna
uvjerenja i ciljeve koji n isu u suprotnosti s Ustavom i
zakonom. Udrugu mogu osnovati najmanje tri
osnivaa.
Udruge su lanske organizacije i nanciraju se
velikim dijelom iz lanarina. U 2013. godini ukupni
iznos uplaenih lanarina iznosio je skoro 460
milijuna kuna, to ukazuje na iznimno veliki broj
graana, ali i pravnih osoba, koje svojim lanstvom
daju doprinos odrivosti rada udruga. Kako raste
svijest o vrijednosti drutveno korisnih programa
koje udruge provode, poveavaju se iznosi donacija
graana (gotovo 50 milijuna kuna) te poslovnog
sektora (otprilike 263 milijuna kuna).

Organizacije civilnoga drutva sve vie postaju i


vaan ekonomski imbenik u Republici Hrvatskoj. To
pokazuje i iznos od skoro 880 milijuna kuna koje su
udruge uprihodile u 2013. godini od pruanja usluga
i prodaje roba, ali i podatak od oko 10 000 osoba koje
udruge godinje zapoljavaju. Ipak, najvei udio u
prihodima udruga odnosi se na prihode iz donacija iz
javnih izvora za provoenje programa i projekata u
partnerstvu s dravnim tijelima, ali i jedinicama
lokalne i podrune samouprave.
Javna sredstva usmjerena su onim udrugama iji
programi zadovoljavaju prioritetne drutvene
potrebe, omoguuju pruanje usluga koje drava
nije razvijala ili pridonose provedbi nacionalnih
stratekih programa i planova. Velik broj ostalih
organizacija, nanciran uglavnom putem lanarina,
usmjeren je na zastupanje interesa svojih lanova,
promociju nekih hobistikih aktivnosti i sl.
itav niz natjeaja koji se nanciraju iz europskih
fondova prepoznali su udruge i ostale organizacije
civilnoga drutva kao potencijalne korisnike tih
sredstava. Uvjeti koji se postavljaju pred sve
prijavitelje na natjeaje EU-a, pa tako i pred udruge,
sve su zahtjevniji i oekuje se visok stupanj
odgovornosti u provedbi odobrenih projekata.

Pravni okvir za djelovanje organizacija


civilnoga drutva
Hrvatski sabor usvojio je novi Zakon o udrugama 6.
lipnja ove godine, nakon opsene javne i strune
rasprave o izazovima u provedbi vaeeg Zakona te o
potrebama za njegovim izmjenama i dopunama.

Wandis kaharim edalate dafuga keleats duisquaerum ium uptir.


EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 4, kolovoz 2014.

gospodarske aktivnosti ni u kojem sluaju ne smiju se


obavljati radi stjecanja dobiti za lanove ili neke tree
osobe, ve iskljuivo u svrhu ostvarivanja ciljeva
utvrenih statutom udruge.
Granicu doputenih gospodarskih djelatnosti
utvruje Porezna uprava koja, uzimajui u obzir
okolnosti svakog pojedinog sluaja, mora procijeniti
omoguuje li neoporezivanje pojedine gospodarske
djelatnosti udruge stjecanje neopravdanih
povlastica na tritu te, ovisno o procjeni, rjeenjem
utvrditi da je odreena udruga obveznik poreza na
dobit za tu gospodarsku djelatnost.

Strateki okvir za razvoj civilnoga


drutva
Kad je rije o osnivanju udruge, glavna je novina
vezana uz mogunost da osniva udruge, uz
ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika odnosno
skrbnika, moe biti i maloljetna osoba s navrenih 14
godina ivota te punoljetna osoba liena poslovne
sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova.
Proiren je obvezni sadraj statuta s ciljem
o l a k av a n j a r a d a t i j e l a u p r av l j a n j a i ve e
transparentnosti rada udruga.
Poseban naglasak u novome zakonu stavljen je na
javnost i vei opseg podataka upisanih u registar
udruga i registar stranih udruga. Tako bi sukladno
novom zakonu, svi podaci upisani u te registre i statut
udruge bili javno dostupni na mrenoj stranici
Ministarstva uprave, a predvieno je da putem
poveznice na Registar nepro tnih organizacija javno
budu dostupna i izvjea o nancijskom poslovanju
udruge s propisanom dokumentacijom.
Ureena su i pitanja statusnih promjena (pripajanje,
spajanje i podjela udruge), dodatno su precizirane
nadlenosti za obavljanje nadzora nad radom
udruge, dok su jasnije odreeni postupci vezani uz
prestanak udruge.
Posebno valja istaknuti da su novim zakonom
utvrene kvalitetnije pretpostavke za nanciranje
programa i projekata od interesa za ope dobro iz
javnih izvora koje provode udruge.
Kako bi se samo nancirala, udruga se moe baviti i
gospodarskim djelatnostima, ako je to propisano
statutom i u skladu s vaeim propisima koji ureuju
odreenu gospodarsku djelatnost.

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruenja


za razvoj civilnog drutva od 2012. do 2016. godine
dokument je u kojemu su odreeni strateki ciljevi
koje Republika Hrvatska u podruju razvoja civilnoga
drutva eli postii u petogodinjom razdoblju.
Temeljna podruja Nacionalne strategije obuhvaaju
institucionalni, pravni i nancijski okvir za podrku
razvoju civilnog drutva, jaanje sudionike
demokracije, osnaivanje uloge organizacija
civilnoga drutva za drutveno-ekonomski razvoj i
djelovanje kao i daljnji razvoj civilnog drutva u
meunarodnom kontekstu, pogotovo u odnosu na
provedbu programa razvojne pomoi te koritenja
Strukturnih fondova EU-a.
Za svako od navedenih podruja odreeni su ciljevi i
mjere koje se Nacionalnom strategijom ele ostvariti,
provedbene aktivnosti potrebne za ostvarenje tih
ciljeva i mjera, nositelji i sunositelji tih aktivnosti,
rokovi i izvori sredstava potrebni za provedbu
aktivnosti te pokazatelji na temelju kojih bi se trebao
vrednovati napredak u provedbi.
Praenje provedbe ovog stratekog dokumenta
znaajno je olakano uspostavom internetske
platforme koja na jednostavan nain omoguuje
aktivno ukljuivanje zainteresiranih dionika u
provedbu aktivnosti.
Nacionalna strategija je jedan ivi i dinamini
dokument u ijoj je izradi sudjelovao veliki broj
udruga iz itave Hrvatske, a ijoj uinkovitoj provedbi
aktivan doprinos stalno daje preko trideset dravnih
tijela zaduenih za provedbu 91 aktivnosti.

Takvu gospodarsku aktivnost udruga obavlja pored


aktivnosti kojom ostvaruje svoje ciljeve, no

Wandis kaharim edalate dafuga keleats duisquaerum ium uptir.


EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 4, kolovoz 2014.

otvorenu vlast, koja predstavlja multilateralnu


inicijativu s ciljem osiguranja transparentnosti i
otvorenosti rada tijela javne uprave, ukljuivanja i
osnaivanja uloge graana i organizacija civilnoga
drutva u borbi protiv korupcije te poboljanja
kvalitete usluge koju javna uprava prua graanima.
Od 2005. godine Ured djeluje i kao Jedinica za
provedbu projekata EU-a za sektor civilnoga drutva,
a tijekom itavog razdoblja koritenja pretpristupnih
fondova EU-a udruge su se pokazale kao vrlo
pouzdane i odgovorne korisnice sredstava iz tih
fondova. Ova funkcija Ureda obuhvaa
programiranje natjeaja te praenje provedbe
projekata iz pretpristupnog programa IPA (I.
komponenta Pomo u tranziciji i izgradnja
institucija), a koje ugovara Sredinja agencija za
nanciranje i ugovaranje.

Ured za udruge Vlade Republike


Hrvatske
Ured je osnovan Uredbom o Uredu za udruge 1998.
godine te predstavlja struno i savjetodavno tijelo
Vlade Republike Hrvatske. Uloga Ureda ogleda se u
stvaranju preduvjeta za suradnju i poticanje
partnerstava s organizacijama civilnoga drutva u
Republici Hrvatskoj (poglavito s udrugama) te razvoj
zajednice u kojoj graani i organizacije civilnoga
drutva u sinergiji s javnim i privatnim sektorom,
aktivno, ravnopravno i odgovorno sudjeluju u
ostvarivanju drutva blagostanja i jednakih
mogunosti za sve.
Suk ladno Uredbi, Ured surauje u izradi i
predlaganju novih zakonskih okvira za djelovanje
organizacija civilnoga drutva u Republici Hrvatskoj,
prati provedbu Nacionalne strategija stvaranja
poticajnog okruenja za razvoj civilnog drutva
2012.2016. i mjera Operativnog plana provedbe
Strategije te daje preporuke za izradu programa i
standarda za nanciranje djelovanja organizacija
civilnoga drutva iz dravnoga prorauna i drugih
javnih izvora te pretpristupnih (CARDS, IPA) i
Strukturnih fondova Europske unije.
Ured aktivno djeluje i u podruju raz voja
savjetovanja sa zainteresiranom javnou u
postupcima donoenja zakona, drugih propisa i
akata te ukljuivanja udruga i ostalih organizacija
civilnoga drutva u donoenje, provedbu i
vrednovanje javnih politika.
Na inicijativu Ureda, od kolovoza 2011. godine,
Republika Hrvatska sudjeluje u Partnerstvu za

Do sada su provedeni programi dodjele


bespovratnih sredstva u okviru IPA 2008 i 2009
programskih razdoblja. IPA 2008 Jaanje kapaciteta
organizacija civilnoga drutva za praenje provedbe
Acquisa:
I PA 2 0 0 8 O s n a i va n j e u l o g e n e v l a d i n i h
organizacija pri nadgledanju procesa
usklaivanja s Pravnom steevinom EU u
podruju borbe protiv korupcije, prava na
dostupnost informacija i otvorenosti,
odgovornosti javnih administrativnih institucija,
IPA 2008 Jaanje uloga i kapaciteta nevladinih
o rg a n i z a c i j a k o j e n a d g l e d a j u p rove d b u
antidiskriminacijskih strategija i njihovo
usklaivanje s Pravnom steevinom EU-a,
I PA 2 0 0 8 R a z v o j k a p a c i t e t a n e v l a d i n i h
organizacija za nadgledanje usklaivanja s
pravnom steevinom EU u podruju odrivog
upravljanja prirodnim izvorima i regionalnog
odrivog raz voja u urbanim i ruralnim
podrujima,

IPA 2009 Jaanje kapacitete organizacija civilnog


drutva za praenje i zagovaranje u podrujima
demokratizacije, ljudskih prava, integracije manjina
te odrivog povratka izbjeglica u podrujima od
posebne dravne skrbi:
IPA 2009 Jaanje kapaciteta OCD za provedbu
programa pruanja inovativnih socijalnih usluga
u podrujima od posebne dravne skrbi,
IPA 2009 Jaanje kapaciteta OCD za praenje i
zagovaranje na podruju demokratizacije,
ljudskih prava, integracije manjina i odrivog
povratka prognanika u podrujima od posebne
dravne skrbi,

Wandis kaharim edalate dafuga keleats duisquaerum ium uptir.


EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 4, kolovoz 2014.

Trenutno su u tijeku etiri programa dodjele


bespovratnih sredstava u okviru IPA 2010 programa
Potpora organizacijama civilnoga drutva u razvoju,
provedbi i praenju provedbe javnih politika i
politika vezanih uz pravnu steevinu:
Potpora doprinosu OCD-a u razvoju, provedbi,
promicanju i praenju provedbe politika odrivog
razvoja i zatite okolia,
Potpora naporima OCD-a za prevenciju nasilja
meu mladima i djecom te za njegovanje
volonterstva meu mladima,
Po t p o r a n a p o r i m a O C D - a z a p r a e n j e i
promicanje transparentnosti, uinkovitosti,
odgovornosti i ukljuivosti javne uprave u borbi
protiv korupcije,
Potpora OCD-ima u promicanju i praenju
provedbe politika jednakih mogunosti i ostalih
politika vezanih uz anti-diskriminaciju.
Natjeaji za projekte u okviru IPA 2011 Aktivno civilno
drutvo za trajnost reformi javnih politika u Hrvatskoj
u razdoblju nakon pristupanja EU i IPA 2012
Organizacije civilnoga drutva Mehanizmi
unutarnje kontrole za ouvanje standarda EU
programa su trenutno u tijeku.
U zadnjem kvartalu 2014. godine oekuje se
potpisivanje ugovora u okviru IPA 2011 programa
dodjele bespovratnih sredstva Jaanje potpore
organizacijama civilnog drutva za poveanje
transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u
Hrvatskoj i Potpora organizacijama civilnog drutva
za razvijanje partnerstava za odrivo koritenje
zatienih podruja u Hrvatskoj, ukljuujui mogua
podruja unutar NATURA 2000.

bespovratnih sredstava u okviru Operativnog


programaRazvoj ljudskih potencijala:
Jaanje regionalnih i lokalnih struktura za
podrku razvoju civilnog drutva 9 projekata,
Podrka organizacijama civilnog drutva u
podruju zagovaranja i motivacije za socijalno
iskljuene skupine 11 projekata,
Podrka programima organizacija civilnog
drutva aktivnih u podruju volonterstva na
jaanju gospodarske i socijalne kohezije 9
projekata.
U srpnju 2014. raspisana su i dva nova natjeaja:
Jaanje sposobnosti organizacija civilnog drutva
za pruanje socijalnih usluga,
Mikro projekti podrke inovativnim aktivnostima
malih organizacija civilnog drutva za lokalni
razvoj,

Poetak provedbe projekata ugovorenih u sklopu


ovih natjeaja oekuje se u prvom kvartalu 2015.
godine.
Osim uloge koju obnaa u provedbi programa i
projekata organizacija civilnoga drutva nanciranih
iz pretpristupnih i pristupnih fondova EU-a, Ured za
udruge djeluje i u svojstvu Nacionalne Kontakt toke
za program Europa za graane, kojim se prua
nancijska potpora projektima koji promiu aktivno
europsko graanstvo te koji potiu razmjenu
miljenja i iskustava europskih graana.
U sklopu Ureda uspostavljena je sluba za tehniku
pomo, promociju Programa i informiranje
potencijalnih korisnika i ire javnosti o
mogunostima nanciranja.

Ugovaranje projekata u okviru IPA 2012 programa


dodjele bespovratnih sredstava Jaanje lokalnih
partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv
korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim
resursima, Jaanje kapaciteta organizacija civilnog
drutva za osiguravanja djelotvorne provedbe
standarda EU u ostvarenju ljudskih prava i Poticanje
i n ov a t i v n i h o b l i k a l a n t ro p i j e u l o k a l n i m
zajednicama za potporu odrivosti organizacija
civilnoga drutva oekuje se sredinom 2015.
U okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih
potencijala i Europskog socijalnog fonda 2007.
2013. Ured je dobio ulogu posrednikog tijela prve
razine. Uloga Ureda je programiranje, provedba i
praenje i programa i projekata iz ovog Operativnog
programa koji podupire projekte iz podruja
zapoljavanja, obrazovanja i socijalnog ukljuivanja.
Trenutno je u tijeku provedba triju programa dodjele

Wandis kaharim edalate dafuga keleats duisquaerum ium uptir.


EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 4, kolovoz 2014.

Program Europa za graane 2014. 2020.


Program Europa za graane jedan je od programa
Europske unije kojim se prua nancijska potpora
projektima koji promiu aktivno europsko
graanst vo. Svr ha Programa jest osnaiti
sudjelovanje graana u procesu europske integracije
kroz rasprave i razmjene miljenja o EU-u, jaati
europski identitet te promicati interkulturalni dijalog
i razumijevanje meu graanima europskih zemalja.
Predviena sredstva za programsko razdoblje 2014.
2020. iznose 186.5 milijuna eura.
Program je otvoren zemljama lanicama EU-a te
zemljama pristupnicama, kandidatkinjama i
potencijalnim kandidatkinjama (Srbija, Crna Gora,
Bosna i Hercegovina, Albanija i Makedonija) za ulazak
u EU te zemljama lanicama Europskog
gospodarskog prostora (EGP).
Zemlje pristupnice, kandidatkinje i potencijalne
kandidatkinje mogu sudjelovati u ovome Programu
pod uvjetom da su prethodno potpisale
Memorandum o razumijevanju. Ukoliko jedna od
ovih zemalja prijavi projekt kao nositelj, odluka o
eventualnom nanciranju donijeti e se tek nakon
potpisivanja Memoranduma.

Programski vodi (Programme Guide) je glavni


dokument kojeg potencijalni korisnici trebaju
koristiti tijekom planiranja projektnih prijedloga i
izrade projektne dokumentacije, a sadrava detaljan
opis strukture programa, pravila i k riterija
prihvatljivosti, procedure prijave, kao i kalendar
raspisivanja natjeaja za aktivnosti unutar dva
potprograma.
Programski vodi i detaljne upute vezane uz prijavu
Vaeg projekta na rokove raspisane u sklopu ovog
Programa moete pronai na mrenim stranicama
Ureda za udruge
(http://www.uzuvrh.hr/stranica.aspx?pageID=117) i
Izvrne agencije za obrazovne, audio-vizualne i
kulturne politike (http://eacea.ec.europa.eu/europefor-citizens/strands/democratic-engagement-andcivic-participation_en).

Nacionalna kontakt toka:


Ured za udruge Vlade RH imenovan je
koordinatorom provedbe Programa u Republici
Hrvatskoj i djeluje u svojstvu Nacionalne kontakt
toke za program Europa za graane. Uloga Ureda
jest organizacija aktivnosti s ciljem promocije
Programa te pruanje strune pomoi potencijalnim
korisnicima.

Ukoliko ove zemlje sudjeluju kao partneri na


projektu, njihovo sudjelovanje e se uzeti u obzir kod
zavrne isplate samo pod uvjetom da su potpisani
Memorandumi o razumijevanju. Prijavitelji koji
namjeravaju ukljuiti organizacije iz ovih zemalja kao
par tnere, moraju biti u skladu s kriterijima
prihvatljivosti vezanima uz broj partnera u sluaju da
se Memorandumi ne potpiu.

U sklopu Ureda za udruge uspostavljena je Sluba


tehnike podrke za program Europa za graane
putem koje moete zatraiti sve potrebne
informacije vezane uz Program te dobiti savjete za
poboljanje projektnih prijava.

Ovaj program Unije centraliziranog je tipa i provodi


se posredstvom Izvrne agencije za obrazovne,
audio-vizualne i kulturne politike (EACEA
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en).
Projektne prijave podnose se Izvrnoj agenciji, koja
potom vri odabir projekata, izrauje ugovore za
odabrane nositelje projekata i prati provedbu
projekata.

Trebate li dodatne podatke o nadolazeim rokovima


za podnoenje projektnih prijedloga, elite li
provjeriti je li va projektni prijedlog prihvatljiv u
sklopu programskih aktivnosti ili pak trebate savjet
oko ispunjavanja prijavnih obrazaca, kontaktirajte
n a s p u t e m a d r e s e e - p o t e
europazagradane@uzuvrh.hr ili na broj telefona
+385 (0)1 4599 810.

Wandis kaharim edalate dafuga keleats duisquaerum ium uptir.


EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 4, kolovoz 2014.

Prioritet: sudjelovanje graana u demokratskom


ivotu EU-a.

Opi ciljevi Programa:


pridonijeti da graani razumiju Uniju, njezinu
povijest i razliitost,
promicati europsko graanstvo i unaprijediti
graansko i demokratsko sudjelovanje na razini
Unije.

Speci ni ciljevi Programa:


podizanje svijesti u pogledu sjeanja, zajednike
povijesti i vrijednosti te cilja Unije kojim se
promiu mir, njezine vrijednosti i dobrobit
njezinih naroda poticanjem rasprava,
promiljanja i razvoja mrea,
poticanje demokratskog i graanskog
s u d j e l o v a n j a n a r a z i n i U n i j e, r a z v o j e m
graanskog razumijevanja postupka donoenja
politik a Unije i promicanje mogunosti
drutvenog i meukulturnog angairanja i
volontiranja na razini Unije.

Opa obiljeja programa Europa za graane:


ravnopravan pristup programu
transnacionalnost i lokalna dimenzija,
meukulturni dijalog,
volontiranje izraz aktivnog europskog
graanstva.

U programu mogu sudjelovati: Javna


lokalna/regionalna uprava, odbori za bratimljenje
gradova i umreavanje ili nepro tne organizacije,
ukljuujui organizacije civilnog drutva, udruga
preivjelih i kulturnih organizacija, organizacija
mladih, obrazovnih i istraivakih organizacija,
obrazovne, kulturne ili istraivake institucije i druge
razine tijela lokalne/regionalne uprave,
savezi/udruenja lokalnih uprava.
Svi projekti trebaju biti usklaeni s ciljevima
Programa. Prednost e imati projekti iji su dodatni
ciljevi usmjereni na godinje prioritete Programa
koje moete pronai na stranicama Izvrne agencije
(https://eacea.ec.europa.eu/sites/eaceasite/ les/en-priorities.pdf ).

Raspored rokova za podnoenje


projektnih prijedloga:

Struktura programa Europa za graane u


programskom razdoblju 2014. 2020.
Program sadri 2 potprograma/cjeline:
Cjelina 1. Europsko sjeanje: Podizanje svijesti o
sjeanju, zajednikoj povijesti i vrijednostima te cilju
Unije
Prioriteti:
projekti koji promiljaju o uzrocima
totalitarnih reima u suvremenoj povijesti
Europe (posebno, ali ne iskljuivo, nacizam koji je
doveo do holokausta, faizam, staljinizam i
totalitarne komunistike reime) te oni koji odaju
poai rtvama njihovih zloina,
drugi prijelomni trenutci koji su odredili
noviju europsku povijest i referentne toke u
europskoj povijesti (u skladu s godinjim
prioritetima).

*Prijave trebaju biti podnesene prije 12:00 h (CET)


zavrnog datuma za (podnoenje) zahtjeva. Ako je
rok za podnoenje u vrijeme vikenda, rokom treba
smatrati 1. radni dan nakon vikenda

Cjelina 2. Demokratsko angairanje i graansko


sudjelovanje: Potie demokratsko i graansko
sudjelovanje graana na razini Unije. Ova cjelina
obuhvaa mjere: Bratimljenje gradova, Umreavanje
gradova, te Projekti civilnog drutva.

Wandis kaharim edalate dafuga keleats duisquaerum ium uptir.


EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 4, kolovoz 2014.

R e z u l t at i o s t va re n i u R e p u b l i c i
Hrvatskoj u programskom razdoblju
2007. 2013.
U prethodnom programskom razdoblju ciljevi
Programa bili su usmjereni na okupljanje i razmjena
iskustava pripadnika lokalnih zajednica diljem
Europe, poticanje rasprava i promiljanja o
europskom graanstvu i zajednikoj povijesti te
promicanje europskih vrijednosti i uvanje sjeanja
na europsku prolost. U tom razdoblju nisu bili
de nirani godinji prioriteti kao to je sluaj u novom
programskom razdoblju.
Ured za udruge Vlade RH je u programskom
razdoblju 2007. 2013. takoer imao ulogu
koordinatora i promotora Programa u Republici
Hrvatskoj. Tijekom tog razdoblja u Republici
Hrvatskoj provedeno je 68 projekata ukupne
vrijednosti 2,6 milijuna eura, a Ured je organizirao 68
dogaanja s ciljem upoznavanja potencijalnih
korisnika s mogunostima nanciranja te pruanja
strune i savjetodavne podrke u izradi projektnih
prijedloga.
Dijagrami:

Primjeri dobre prakse u programskom


razdoblju 2007. 2013.
Primjer 1 Aktivnost 1. Aktivni graani
za Europu
Opis projekta
Opina Brezniki Hum u suradnji s Opinom Krko iz
Slovenije provela je projekt IC-EU Interkulturalno EU
partnerstvo. Cilj projekta bio je poveati svijest
graana, znanje i koordinaciju u implementaciji
aktivnosti udruga na europskoj razini kroz razmjenu
znanja, iskustava te ostvarivanja partnerstva meu
hrvatskom opinom Brezniki Hum te slovenskom
opinom Krko.
Glavna je tema projekta vatrogastvo u Europskoj uniji
pa je u tu svrhu odrana vatrogasna radionica i
prezentacija o EU zakonodavstvu i vrijednostima u
podruju prevencije nesrea i civilne zatite. Nakon
radionice odrana je i pokazna vatrogasna vjeba a
projekt je zakljuen potpisivanjem memoranduma o
buduoj suradnji i obnovljene povelje o prijateljstvu
izmeu Opine Brezniki Hum i Opine Krko.
Nositelj projekta: Opina Brezniki Hum
Razdoblje provedbe projekta: 11. studenoga 2011.
13. studenoga 2011.
Vrijednost ugovora: 7.000,00

Primjer 2 Aktivnost 2. Aktivno civilno


drutvo u Europi
Najvei broj projekata proveden je 2012. godine, a
najvei iznos povuenih sredstava zabiljeen je 2013.
godine.

Opis projekta
Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih
sloboda CENZURA PLUS iz Hrvatske u partnerstvu sa
organizacijama Social Innovation Lab iz Hrvatske,
Centre for Information, cooperation and
development of NGOs CNVOS iz Slovenije,
European Citizen Action Service ECAS iz Belgije,
Association VESTA iz Bosne i Hercegovine, Centre for
Development of Non-Governmental Organizations
CRVNO iz Crne Gore, te Balkan Civil Society
Development Network BCSDN iz Makedonije,
provodi projekt naziva Aktivno europsko graanstvo
to time dobivam.

Wandis kaharim edalate dafuga keleats duisquaerum ium uptir.


EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 4, kolovoz 2014.

Projekt ima za cilj promicanje i unapreenje statusa


europskog graanstva u zemljama koje su ve
lanice ili su kandidati za ulazak u EU. Aktivnosti
programa su usmjerene na poveanje informiranosti
o EU te pravima graana/ki i mogunostima koje
razne EU politike omoguavaju graanima/kama EUa, sudjelovanju graana/ki u politikim procesima i
osobito u procesu donoenja odluka na svim
razinama (ukljuujui razinu EU-a) kao i na jaanje
kapaciteta civilnog drutva kao vodeeg nositelja
navedenih demokratskih procesa.
Aktivnosti projekta bit e dodatno usmjerene i na
poticanje graana/ki da koriste mehanizme koje
nudi EU: europski Puki pravobranitelj, civilni dijalog,
Europska graanska inicijativa i sve vee znaenje i
vanost Europskog parlamenta kako je predvieno
Lisabonskim ugovorom, te su u tu svrhu
pripremljene informativne publikacije i letci.

A na popratnoj su radionici sudionici okruglih stolova


pokuali osmisliti kako bi trebao izgledati budui
memorijalni centar.
Projekt ide dalje na korist lokalne zajednice jer je
dobivenim europsk im sredstvima izraena
dokumentacija s kojom e Grad Rab aplicirati na
d r u g e e u ro p s k e fo n d ove k a k o b i i z gra d i o
memorijalni centar Kampor koji e biti mjesto za
ouvanje sjeanja, ali i mjesto gdje bi se mladi iz
Europe mogli educirati o tim povijesnim temama.
Nositelj projekta: Grad Rab
Razdoblje provedbe projekta: 1. listopada 2010. 30. rujna 2011.
Vrijednost ugovora: 19.219,00

Nositelj projekta: Udruga za promicanje ljudskih


prava i medijskih sloboda CENZURA PLUS
Razdoblje provedbe projekta: 1. kolovoza 2013. 31. sijenja 2015.
Vrijednost ugovora: 214.400,00

Primjer 3 Aktivnost 4. Aktivno


europsko sjeanje
Opis projekta
Grad Rab proveo je projekt Kampor polje sjeanja,
u partnerstvu s nekoliko gradova iz Slovenije, Italije i
Hrvatske: Rijeka, abar, Delnice, avle, Kastav iz
Hrvatske, Obina Koevje iz Slovenije te Taranto iz
Italije. Cilj projekta je pribliavanje Europe graanima
k roz promoviranje europsk ih vr ijednosti i
dostignua, putem ouvanja sjeanja na rtve.
U sklopu projekta odrano je 5 okruglih stolova i
jedna konferencija iji je cilj bio stvaranje baze
podataka i dokumentacije koja e se moi koristiti za
nastavak projektnih aktivnosti.
Teme rasprava bile su: Totalitar ni reimi i
koncentracijski logori; socioloki aspekt takvih
reima; meugeneracijski prijenos traume; temeljne
europske vrijednosti - interkulturalizam, tolerancija i
ljudska prava.

foto: cenzura.hr

AKTIVNO EUROPSKO
GRAANSTVO TO TIME
DOBIVAM?

Wandis kaharim edalate dafuga keleats duisquaerum ium uptir.


EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 4, kolovoz 2014.

Za vie informacija ili odgovore na sva pitanja vezana uz EU posjetite stranice sredinje informacijske
slube Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_hr.htm) ili nazovite 00 800 6 7 8 9 10 11.
Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod za korisnike
ponedjeljak petak: 8.00 15.00 sati
Kontakt
EUROPE DIRECT Informacijski centar SLAVONSKI BROD
Antuna Barca 30, 35000 Slavonski Brod
Telefon: +385 35 415 190 | Mob: +385 99 555 1115
E-mail: europedirect@usrcu.eu

Web stranica EUROPE DIRECTA Slavonski Brod


Na web stranici moete pronai informacije o politikama, programima, fondovima i institucijama
Europske unije,internetskom pristupu web stranicama Europske unije,vaim pravima u Europskoj uniji,
lokalnim informacijskim/kontakt dogaajima vezanim uz EU, dokumentima i publikacijama EU-a,
drugim izvorima informacija, suradnji s drugim EU kontakt tokama na lokalnoj, regionalnoj i europskoj
razini,radionicama i teajevima prilagoenima potrebama graana.
Na njoj ete pronai i informacije o vanijim zbivanjima i dogaanjima koje smo organizirali ili ih
namjeravamo organizirati samostalno ili u suradnji s drugima.
Vie informacija potraite na sljedeoj poveznici: http://europedirect.usrcu.eu/

Web stranica Europe Directa Slavonski Brod

Wandis kaharim edalate dafuga keleats duisquaerum ium uptir.


EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

10

EUROPEDIRECT

EUROPEDIREC T.USRCU.EU
Bilten ima samo informativni karakter i
ne odraava bezuvjetno zvanini stav
Europske unije niti Predstavnitva
Eu ro p s k e k o m i s i j e u R e p u b l i c i
Hrvatskoj. Sadraj biltena predstavlja
isk ljuivo odgovornost Europe
D i r e c t a I n fo r m a c i j s k o g c e n t r a
Slavonski Brod.
Bilten se moe nai na internetskoj
adresi http://europedirect.usrcu

Europe Direct Informacijski centar


Slavonski Brod su nancira Europska
unija.

KONTAKT
EUROPE DIRECT Informacijski centar
SLAVONSKI BROD
Antuna Barca 30, 35000 Slavonski Brod
Telefon: +385 35 415 190
Mob: +385 99 555 1115
E-mail: europedirect@usrcu.eu
Web: europedirect.usrcu.eu
FACEBOOK.com/EuropeDirectSlavonskiBrod

11