You are on page 1of 1

Mediji direktnog marketinga

Aktivnosti direktnog marketinga zasnivaju se na bazama podataka i medijima interaktivnog


komuniciranja. Baze podataka omoguavaju odabir ciljnog trita (kupaca), prema kojem se
deluje izborom odgovarajueg promotivno-prodajnog medija.
Nove tehnologije transformiu lokalno trite u nacionalno, a nacionalno u globalno. Javlja se
potreba za prevladavanjem geografskih irina i premoavanjem socio-kulturnih razliitosti
grupa kupaca. Potreban je najefektniji prenosnik i sadraj propagandnih apela. Upravo su nove
tehnologije omoguile novi razvoj direktnog marketinga korienjem automobila, telefona,
telefaxa, pote, televizije, Interneta itd. Razvoj medija (na desetine TV kanala kod nas, stotine u
SAD i drugim razvijenim zemljama, bombardovanje katalozima, prospektima, ponudama, rast
tampanih medija) preoptereuje i dezorjentie kupca i navodi ga na to da sve veu panju
posveuje direktnim metodama komunikacije.
Izbor medija je vana odluka za direktne marketare obzirom da se bas najvei deo trokova
odnosi upravo na ovaj segment. On daje odgovor na pitanje: u trenutnoj poslovnoj situaciji, koji
medij je najpovoljniji za stupanje u kontakt sa postojeim i potencijalnim potroaima. Najstariji
mediji direktnog marketinga su promotivno pismo posredstvom pote, telefon i novine. Kao to
sam prethodno navela, razvojem tehnologije pojavili su se i novi mediji tj.elektronski mediji.
Faktori od uticaja na izbor medija prikazani su u skraenici AIMRITE i obuhvataju:
1. Ciljna publika (Audience): Da li medij dostie do ciljne publike? Medijske navike ciljnog
auditorijuma? Karakteristike proizvoda? Karakteristike poruke?
2. Uticaj (Impact): Ima li medij uticaja? Da li obezbeuje prolaz promotivne poruke preko
ograniavajuih faktora?
3. Promotivna poruka (Message): Obezbeuje li da se sadraj razumljivo prosledi? Da li mu
neto i dodaje?
4. Reakcija-Odgovor (Response): Da li olakava davanje odgovora?
5. Interni menadment (Internal management): Da li interni menadment podupire uticaj
kampanje?
6. Rezultat (The End result): Koliki su trikovi i koliki su efekti?
Dakle izbor medija uglavnom se svodi na najjednostavnije pitanje: primenom kog medija se uz
najnie trokove dobija najvei broj odgovora? U nastavku rada pre nego to pokuam da
pribliim upotrebu medija direktnog marketinga u A.D. Pote Srpske, probau da predstavim
sutinu dva najznaajnija medija.