You are on page 1of 9

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

Dragi itatelji,
veliko zadovoljstvo nam je predstaviti vam novi
broj biltena Europe Direct-a Informacijskog
centra Slavonsk i Brod i poeljeti toplu
dobrodolicu naim itateljima.
U ovom broju objavljujemo aktivnosti koje je
EDIC Slavonski Brod proveo u proteklom
periodu na lokalnoj i regionalnoj razini.

E-bilten, broj 5, listopad 2014.

u EU - obrazovanju, stipendijama, poslovanju i


zapoljavanju u EU. Mjeseni e-bilten e
sadravati saeta izvjea o svim naim
aktivnosti te informacije o vanijim EU
zbivanjima, programima i fondovima.
Bilten je izraen uz pomo Ureda za udruge
Vlade Republike Hrvatske.
Moete nas pratiti i na drutvenim mreama:
Facebooku, Twiteru, Youtube-u.

Elektroniki bilten je redoviti dvomjeseni bilten


s vijestima o raznovrsnim aktivnostima Europe
Directa, ali i vijestima o Europskoj uniji, njezinim
politikama i institucijama.
Pokrenuli smo ovu publikaciju u svrhu to
objektivnijeg informiranja hrvatskih graana o
prilikama i pravima koja im se nude ulaskom RH

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod


EUROPE DIRECT Informativni centar Slavonski
Brod, vaa je lokalna kontakt toka za EU pitanja,
koja vam nudi informacije o EU.
EDIC Slavonski Brod dio je europske mree
informacijskih centara Europe Direct (EDIC),
osnovane u svrhu informiranja europskih
graana i promicanja graanskog sudjelovanja
na lokalnoj i regionalnoj razini.
EDIC su mjesta komunikacije svih institucija EUa s javnou i suradnje s drugim aktivnim

partnerima u informiranju; dopunjuju i podupiru


rad predstavnitava Europske komisije i
informacijskih ureda Europskog parlamenta na
lokalnoj i regionalnoj razini.
Tr e n u t n o i m a o k o 5 0 0 E u r o p e D i r e c t
Informacijskih centara u 28 zemalja lanica
Europske unije. Oni su veza izmeu stanovnika i
EU, osiguravaju graanima odgovore na sva
pitanja u svezi s EU. Mreom informacijskih
centara Europe Direct upravlja Europska
komisija.

europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 5, listopad 2014.

PREDSTAVLJANJE EU STRATEGIJA, POLITIKA I FONDOVA

U okviru Festivala udruga, koji se odrao 7. lipnja


2014. godine u prostoru barokne Tvrave Brod, u
organizaciji Europskog doma Slavonski Brod i Grada
Slavonskog Broda, Europe Direct Informacijski centar
Slavonski Brod odrao je prezentaciju EU strategija,
politika i fondova.
Glavni cilj manifestacije bio je promicanje
organizacija civilnog drutva i jaanje njihovih
kapaciteta, kao i predstavljanje rada udruga,
provedenih projekata, projekata u pripremi i
provedbi, te isticanje primjera dobre prakse u
realizaciji EU strukturnih fondova u drugim
sredinama sa svrhom poticanja lokalnog
stanovnitva na koritenje EU fondova.
S obzirom na veliku posjeenost sajma, bila je to
dobra prilika da se iroj javnosti predstave prilike za
informiranje i upoznavanje s mogunostima koje su
se pruile organizacijama civilnog drutva i
graanima pristupanjem Republike Hrvatske
Europskoj uniji. Tijekom sajma dijelili su se letci i
broure, tako da su posjetitelji dobili i dodatne
korisne informacije.

Wandis kaharim edalate dafuga keleats duisquaerum ium uptir.


EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 5, listopad 2014.

Slavonski Brod. Sajam je i ove godine organizirao


Hrvatski zavod za zapoljavanje Podruni ured
Slavonski Brod u suradnji s Centrom za informiranje i
savjetovanje o karijeri Slavonski Brod.
Cilj Sajma je bio uenicima osnovnih i srednjih kola,
nezaposlenima i svim graanima predstaviti
temeljne informacije o Europskoj uniji. Poseban
naglasak je bio na EU paketima mjera za poticanje
zapoljavanja.

SAJAM OBRAZOVANJA: DOBRO JE


UITI
2. listopada 2014. godine odran je Sajam
obrazovanja: Dobro je uiti u pjeakoj zoni A.
Starevia 5, s poetkom u 12 sati, na kojemu je
sudjelovao i Europe Direct informacijski centar

Na sajmu su posjetitelji imali priliku posjetiti


informacijski tand EDIC-a Slavonski Brod gdje su
mogli dobiti brojne promidbene materijale i
postavljati pitanja konzultantima EDIC-a te saznati
koji sve obrazovni programi postoje na podruju
Slavonskog Broda i Nove Gradike, i to: redoviti i
izvanredni programi, usavravanja i teajevi.
Sajam je posjetio veliki broj graana, uenici
osnovnih i srednjih kole, njihovi nastavnici i
profesori.

uenika, studenata i nezaposlenih mladih osoba.


Predavanje je odrala Zorica Manot, asistent Europe
Direct informacijskog centra Slavonski Brod, 3.
listopada 2014. godine, u ulici A. Starevia, u
prostorijama CISOK-a, s poetkom u 13 sati.

MLADI I EU ZAPOLJAVANJE MLADIH


U EUROPSKOJ UNIJI
Povodom Tjedna cjeloivotnog uenja koje svake
godine organizira Hrvatski zavod za zapoljavanje
Podruni ured Slavonski Brod, odrano je predavanje
Mladi i EU zapoljavanje mladih u Europskoj uniji
koje je organizirao Europe Direct Informacijski centar
Slavonski Brod.
Cilj predavanja je bio objektivnije i bolje informirati
stanovnike Slavonskog Broda i okolice o Europskoj
uniji, pravima mladih u Europskoj uniji,
mogunostima zapoljavanja i svim drugim
re l e v a n t n i m p i t a n j i m a k o j e s e o d n o s e n a
profesionalno usavravanje mladih u Europskoj uniji.
Predavanju je prisustvovala nekolicina mladih ljudi,

Wandis kaharim edalate dafuga keleats duisquaerum ium uptir.


EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 5, listopad 2014.

BIRAJ EU
Razliite debate i simulacijske igre s ciljem da naue
kako radi, odnosno kako se biraju zastupnici u
Europski parlament, proveo je Europski informacijski
centar iz Slavonskog Broda za srednjokolce
Pomorske i Medicinske kole i studente Filozofskog
fakulteta iz Zadra.

Vrlo je vano da mladi shvate kako su izbori jedan od


oblika graanskog aktivizma u drutvu, djelovanja na
drutvena zbivanja i kretanja. Trebaju biti svjesni da
nevaeim listiem, jer je neispravno popunjen, ili
neizlaskom na izbore daju priliku ba onima za koje
nikada ne bi htjeli da pobijede.

Tijekom jednodnevnog seminara putem


interaktivne simulacije, prezentacija i rasprava,
sudionici su imali prilike stei vie znanja o
funkcioniranju europskih institucija, o pravima koje
imaju kao europski graani i o mogunostima svih
Europljana da sudjeluju i utjeu na daljnji proces
europskih integracija.

Potrebno je dobro se informirati, vidjeti koje su


kandidacijske liste i kandidati u pitanju, izabrati
najpoeljniju listu i osobu za koju procjenjuju da e
najbolje zastupati njihove interese, na kalendaru
zaokruiti datum odravanja izbora te na izbornom
mjestu izvriti svoju graansku dunost.

Glavni cilj seminara u Zadru, koji se odrao 16. Svibnja


2014., bio je promocija graanskog vlasnitva nad
Europskom unijom te poticanje ukljuenosti mladih
Europljana u demokratski ivot Europe, motivirajui
ih na sudjelovanje na izborima za Europski
parlament.

Na takav nain ve sudjeluju u izgradnji budue


Europe, rekla je I. Sedli, predstavnica EDIC-a
Slavonski Brod i jedna od organizatorica seminara.

Na jednodnevnom seminaru u Zadru tijekom


simulacije EP izbora mladi su bili podijeljeni u grupe
koje su predstavljale politike stranke, osmiljavali su
strategije i kampanje, odabirali nositelje lista, snimali
prezentacijske video materijale, organizirali
predstavljanje kandidata, debatu i konano izbore, s
izbornim povjerenstvom, promatraima i glasaima.
Na kraju su predstavljeni izborni rezultati i proglaeni
zastupnici s najvie glasova. Osim toga, imali su
priliku upoznati se s politikim, gospodarskim i
kulturnim kontekstom drugih drava lanica EU, koji
e utjecati na izborne rezultate.

Wandis kaharim edalate dafuga keleats duisquaerum ium uptir.


EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 5, listopad 2014.

M O B I L N A E U R O PA E U R O PA U
GOSTIMA
Europe Direct Informacijski centar Slavonski Brod
predstavio je graanima opine Oprisavci svoje
djelovanje i rad kao i rad ostalih EDIC centara.
Dogaaj se odrao 18. srpnja 2014. godine u
opinskoj vijenici gdje su lanice EDIC-a Slavonski
Brod dostavile veu koliinu materijala (broura,
letaka) koje su se pokazale zanimljivima
stanovnicima opine Oprisavci.
Stanovnici su imali priliku informirati se o politikama
i fondovima Europske unije. Najvei broj pitanja
odnosio se na graanska prava, prava
poljoprivrednika u Europskoj uniji.
U daljnjem razgovoru s naelnikom opine
Oprisavci, gospodinom Pejom Kovaeviem,
dogovorena je daljnja suradnja i periodino
dostavljanje informativnih materijala i broura u
prostorije opine.

TRENING ZA MLADE LEADERSHIP


U Zadru je 4. rujna odran trening za
mlade"Leadership" s ciljem promicanje kulture
mladih aktivista i poveanje sudjelovanja graana u
lokalnim zajednicama i u organiziranju drutvenih
akcija s ciljem promicanje europskih politika i
programa za mlade.
Sedamdesetak mladih odazvalo se na ovu izobrazbu,
koje je bila namijenjena mladima od 18 do 30 godina,
aktivnima u udrugama ili koji to planiraju to postati.
Voditelji na izobrazbi su bili treneri iz Europskog
doma Slavonski Brod i Europe Direct Informacijskog
centra Slavonski Brod.
Trening je okupio osobe koje rade s mladima i
voditelje organizacija mladih s ciljem poboljanja
njihovog javnog djelovanja na lokalnoj, nacionalnoj i
europskoj razini te poboljanja prezentacijskih
sposobnosti.
Vjetine steene na treningu prenijet e svojim
aktivistima, koji e potom razviti meusobno
razumijevanje i jaati suradnju izmeu organizacija
mladih iz susjednih europskih zemalja u podruju
rada s mladima te uspostaviti dugorona i kvalitetna
partnerstva koja e rezultirati novim aktivnostima i
projektima, potpomognutim EU programima.

Wandis kaharim edalate dafuga keleats duisquaerum ium uptir.


EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 5, listopad 2014.

MLADI GRAANI ZA EUROPU


Europe Direct informacijski centar Slavonski Brod, u
suradnji s Europskim domom Slavonski Brod je
organizirao happening mladih na temu Mladi
graani za Europu, 26. rujna 2014., u Velikoj vijenici
Brodsko-posavske upanije, s poetkom u 13 sati.

Na susretu je sudjelovalo stotinjak mladih ljudi,


uenika, studenata, nezaposlenih mladih osoba, koje
se poticalo na aktivno sudjelovanje u pokretanju
razliitih drutvenih akcija na temu uloge mladih u
Europi.

Cilj susreta je bio promicanje kulture mladih aktivista


i poveanje sudjelovanja graana u lokalnim
zajednicama i u organiziranju drutvenih akcija s
ciljem promicanja europskih politika i programa za
mlade.

MOBILNA EUROPA EUROPA U GOSTIMA


Europe Direct Informacijski centar Slavonski Brod
organizirao je 8. lipnja 2014. u Slavonskom amcu
manifestaciju pod nazivom Mobilna Europa
Europa u gostima. Bila je to prilika da se Informacijski
centar jo jednom, u ovom podruju Brodsko
posavske upanije, predstavi graanima.
Info toka Europe Direct Informacijskog centra
Slavonski Brod posebno je bila zanimljiva uenicima,
studentima, lanovima raznih udruenja,
poljoprivrednicima kao i ostalom lokalnom
stanovnitvu koje je ,na ovaj nain, imalo priliku
dobiti odgovore na pitanja vezana uz graanska

prava, pravo zapoljavanja i obrazovanja i zajedniku


poljoprivrednu EU politici.
Graani su imali priliku upoznati se s radom Europe
Direct Informacijskog centra Slavonski Brod, koji je
njihova najblia kontakt toka i poveznica s
europskim institucijama i informacijama vezanim uz
njihov rad.
Na postavljenom info tandu podijeljena je velika
koliina informativnog materijala i broura koje
sadre odgovore na njihove najee upite.

Wandis kaharim edalate dafuga keleats duisquaerum ium uptir.

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 5, listopad 2014.

MOBILNA EUROPA U SLAVONSKOM


AMCU
Europe Direct Informacijski centar Slavonski Brod je
organizirao manifestaciju Mobilna Europa Europa u
gostima u Slavonskom amcu, 18. kolovoza
2014.godine, kao nastavak suradnje koju EDIC
Slavonski Brod ima s navedenom opinom.

temama koje su njima od posebnog interesa. Najvei


broj pitanja upuenih konzultantima odnosio se na
graanska prava, prava u pogledu poljoprivredne
politike Europske unije i njen utjecaj na
poljoprivrednike s podruja Slavonije. U sklopu Info
toke graanima su podijeljeni informativni
materijali i broure.

Tijekom posjeta postavljena je info toka EDIC-a gdje


su graani i ovaj put imali priliku informirati se o

MOBILNA EUROPA EUROPA U GOSTIMA


18. kolovoza 2014. Europe Direct Informacijski Centar
Slavonski Brod jo je jednom imao priliku predstaviti
svoj rad graanima s podruja opine Oprisavci.

interesa. Kao najistaknutije pitanje nametnulo se


pitanje poljoprivredne politike Europske unije i njen
utjecaj na poljoprivrednike s podruja Slavonije.

Ovaj posjet bio je nastavak suradnje koju EDIC


Slavonski Brod ima s navedenom opinom. Tijekom
posjeta, predstavnici EDIC a Slavonski Brod
predstavili su nove promotivne materijale koji su
vezani uz aktualne teme na podruju Europske unije.
Takoer, graani su i ovaj puta imali priliku
informirati se o temama koje su njima od posebnog

U razgovoru s naelnikom opine i njegovim


zamjenicima, predstavnici EDIC a Slavonski Brod
dobili su povratne informacije o zainteresiranosti
graana za ovakav pristup njihovom informiranju te
su dogovorili daljnju suradnju.

Wandis kaharim edalate dafuga keleats duisquaerum ium uptir.


EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

E-bilten, broj 5, listopad 2014.

Za vie informacija ili odgovore na sva pitanja vezana uz EU posjetite stranice sredinje informacijske
slube Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_hr.htm) ili nazovite 00 800 6 7 8 9 10 11.
Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod za korisnike
ponedjeljak petak: 8.00 15.00 sati
Kontakt
EUROPE DIRECT Informacijski centar SLAVONSKI BROD
Antuna Barca 30, 35000 Slavonski Brod
Telefon: +385 35 415 190 | Mob: +385 99 555 1115
E-mail: europedirect@usrcu.eu

Web stranica EUROPE DIRECTA Slavonski Brod


Na web stranici moete pronai informacije o politikama, programima, fondovima i institucijama
Europske unije,internetskom pristupu web stranicama Europske unije,vaim pravima u Europskoj uniji,
lokalnim informacijskim/kontakt dogaajima vezanim uz EU, dokumentima i publikacijama EU-a,
drugim izvorima informacija, suradnji s drugim EU kontakt tokama na lokalnoj, regionalnoj i europskoj
razini,radionicama i teajevima prilagoenima potrebama graana.
Na njoj ete pronai i informacije o vanijim zbivanjima i dogaanjima koje smo organizirali ili ih
namjeravamo organizirati samostalno ili u suradnji s drugima.
Vie informacija potraite na sljedeoj poveznici: http://europedirect.usrcu.eu/

Web stranica Europe Directa Slavonski Brod

Wandis kaharim edalate dafuga keleats duisquaerum ium uptir.


EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod | europedirect.usrcu.eu

EUROPEDIRECT

EUROPEDIREC T.USRCU.EU
Bilten ima samo informativni karakter i
ne odraava bezuvjetno zvanini stav
Europske unije niti Predstavnitva
Eu ro p s k e k o m i s i j e u R e p u b l i c i
Hrvatskoj. Sadraj biltena predstavlja
isk ljuivo odgovornost Europe
D i r e c t a I n fo r m a c i j s k o g c e n t r a
Slavonski Brod.
Bilten se moe nai na internetskoj
adresi http://europedirect.usrcu

Europe Direct Informacijski centar


Slavonski Brod su nancira Europska
unija.

KONTAKT
EUROPE DIRECT Informacijski centar
SLAVONSKI BROD
Antuna Barca 30, 35000 Slavonski Brod
Telefon: +385 35 415 190
Mob: +385 99 555 1115
E-mail: europedirect@usrcu.eu
Web: europedirect.usrcu.eu
FACEBOOK.com/EuropeDirectSlavonskiBrod