You are on page 1of 2

Tajuk

: Isipadu

Bidang

: 9.0 isipadu cecair

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk


9.3 tambah melibatkan isipadu cecair
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
i)

penambahan isipadu cecair melibatkan:


a) Perpuluhan bercampur

Objektif Pembelajaran: Murid dapat menambah isipadu cecair.


Masa : 60 minit (2 waktu)
FASA
1. Persediaan

CADANGAN AKTIVITI

Memerhati

Menyediakan beberapa bahan


minuman yang boleh diukur seperti air
kotak, botol air, minuman kultur dan air
tin.

Menciri

Tunjuk pada murid, minta mereka


anggarkan isipadu bahan-bahan itu.

Menyoal
Memberitahu kepada murid bahawa
semua minuman ada dilabelkan
isipadunya.

2. Imaginasi

Meneroka
Merancang
Meramal
Membuat hipotesis

Guru menunjukkan beberapa jenis air


minumam yang berlainan isipadu.

CADANGAN
KOMUNIKASI
Pernahkah murid-murid
minum minuman ini?
Yang manakah lebih banyak
air?
Pernahkah murid-murid
perhatikan unit isipadu
dalam air minuman?

Bolehkah murid-murid
mengira isipadu minuman
ini?

Guru membahagikan murid kepada 5


kumpulan . Setiap kumpulan diberi
bilangan air minuman yang sama tetapi
isipadu yang berlainan.

Bagaimana murid-murid
mendapat isipadu minuman
ini?

Setiap kumpulan diberi 5 minit untuk


mengira jumlah isipadu minuman

Murid-murid diminta
bekerjasama untuk mencari

kumpulan masing-masing.

jawapan.

Wakil kumpulan memberitahu jawapan


masing-masing.
3. Perkembangan

Guru meminta setiap wakil kumpulan ke


hadapan untuk menunjukkan cara
mendapat jawapan tersebut pada
papan hitam.

Murid-murid mesti beri


tumpuan kepada kawan
kamu yang sedang menulis
cara mendapat jawapan.

Guru menyemak jawapan murid serta


memberi penjelasan terperinci kepada
murid.

Adakah jawapan kawan


kamu semua betul?

4. Tindakan

Guru memaparkan paparan slide.

Murid-murid suka objek


mana?

Melapor

Murid memilih objek yang mereka suka


untuk menjawab soalan kuiz.

Menguji hipotesis

Membuat kesimpulan
Mentaksir

Murid menerangkan langkah-langkah


untuk menukar unit isipadu.

Murid datang depan


menekan objek yang disukai.

Murid menyebut jawapan mereka.

Apakah langkah pertama


sebelum melakukan
pertukaran?

5. Penutup

Guru menerang semula konsep


pertukaran unit isipadu.

Apakah yang perlu murid


ingat?

Pentaksiran

Lembaran kerja

20 ml + 55 ml = .ml
150 l + 12 l = .l
32.6 l = ml
2.97 l = . ml

Nilai dan Sikap

Murid yang pintar boleh terus menukar


unit isipadu tanpa menggunakan kotak
ajaib.

Tukar secara spontan 3.88 l


kepada ml.