You are on page 1of 14

Turski u porodici turkijskih jezika

Turski u porodici turkijskih jezika

Savremeni turkijski jezici rasprostranjeni su od


istone Evrope i Kavkaza do sredinje Azije i Sibira
Turkijski jezici su porodica genetski srodnih i tipoloki
bliskih jezika
Ovu porodicu ini preko 20 jezika koji imaju
podudaran gramatiki ustroj i primarni leksiki fond

Turski u porodici turkijskih jezika

Karakteristike turkijskih jezika:


-na fonolokoj razini: vokalna harmonija, eufonina
struktura rijei
-na morfolokoj razini: agluntinativni tip morfologije
(odsustvo roda, postpozicije, infinitivne glagolske
fotme, mali broj veznika, nejasna granica meu
vrstama rijei, odsustvo gramatikih izuzetaka u
deklinaciji i konjugaciji)
-na sintaktikoj razini : sintaksa atribucije i kvalifikacije

Turski u porodici turkijskih jezika


Teorija o altajskoj jezinoj porodici : srodstvo sa
mongolskim i tungusko-mandurskim jezicima
Uralsko-altajska jezina porodica- zastarjela teorija o
srodstvu sa uralskim (ugrofinskim) jezicima

Turski u porodici turkijskih jezika

4 ogranka turkijskih jezika:


1) Jugoistoni (uzbeki i novoujgurski)
2) Jugozapadni (turski/osmanski, azerbejdanski,
turkmenski i gagauski)
3) Sjeverozapadni (karaimski, kumiki, karaajskobalkarski, tatarski, bakirski, kazaki, karakalpaki,
kirgijski i nogajski)
4) Sjeveroistoni (hakaski, altajski i tuvinski)

Turski u porodici turkijskih jezika


3 izolirana jezika : jauktski, uvaki i halaki, ne
pripadaju niti jednom od 4 osnovna ogranka
Osim lingvistikog ne postoji drugi faktor koji povezuje
turkijske jezike i narode
Ipak, znaajan faktor povezivanja je njihov razvoj
unutar islamske civilizacije
Mnogi turkijski narodi ivjeli su ununtar granica biveg
SSSR-a, a samostalnost stiu 1990-tih godina
Pripadnost razliitim dravama i izloenost razliitim
utjecajima utjecala je na razvoj tri pisma (latinino,
dirilino i arapsko)

Turski u porodici turkijskih jezika

Neki manji turkijski jezici su ugroeni , posebno oni u


sjevernom Sibiru i uti Ujgurski u Kini
Knjievni turkijski jezici razvijaju se dosta kasno uglavnom
poetkom 20. stoljeda (savremeni turski od osmanskog,
uzbeki, kazaki i turkmenski od ujgurskog)
U kreiranju ovih jezika veliku ulogu su imali turkolozi, misionari
ali i SSSR
Politika SSSR esto je ila u prvacu razjedinjenja govornika
istog jezika (karakalpaki, vrlo blizak kazakom bio je jezik
republike unutar granica Uzbekistana a ne Kazahstana)

Turski u porodici turkijskih jezika


Faktori razdvajanja tokom historije:
-iizam meu govornicima azerbajdanskog u Iranu
-Sovjetsko ograniavanje kontakata izmeu republika i
Turske
-Vedina turkijskih naroda ivjela je u multinacionalnim
dravama i pored vlastitog sluila se nekim drugim
jezikom

Turski u porodici turkijskih jezika


Jugozapadni turkijski jezici:
-gagauski
-azerbajdanski
-turkmenski

Turski u porodici turkijskih jezika

Gagauski je jezik direktno vezan za turski koji govori


manja grupa u junoj Moldaviji (150 000),
jugozapadnoj Ukrajini (32 000), Ruskoj Federaciji )10
000) i manji broj u Kazastanu, Bugarskoj, Rumuniji i
Grkoj
Gagauzi (Gagavuz) su pravoslavne vjeroispovjesti

Turski u porodici turkijskih jezika


Azarbajdanski je takoer vrlo blizak turskom
Azerbejdanci su se tokom historije podijelili u dva
glavna ogranka jedan u SSSR a drugi u Iranu
Danas postoji nezavisna drava Republika Azerbejdan
Njihov jezik standardiziran je u sovjetsko doba kada je
latinino pismo zamjenjeno dirilicom, a danas
ponovo koriste latinicu
U Iranu postoji oko 13 miliona Azerbejdanaca
uglavnom koncentriranih oko grada Tebriza

Turski u porodici turkijskih jezika


Turkmenski je jezik koji se govori u sjevernom Iraku,
oblasti Horasan u sjeveroistonom Iranu i
Republici Turkmenistan
Njihov standardni jezik je poglavito baziran na
dijalektu Tekke
Turkmenska naselja prisutna su i u oblasti Maimana
u sjeverozapadnom Afganistanu
U Turmenistanu koristilo se arapsko,zatim latinino,
dirilino a danas se ponovo koristi latinino pismo

Turski u porodici turkijskih jezika


165 miliona ljudi na podruju Evroazije govori
turkijskim jezicima
Ideja panturkizma
Od stjecanja nezavisnosti turkijskih drava, Turska je
angairana na uspostavljanju kulturnih i ekonomskih
odnosa s njima
Zajedniko kulturno nasljee

Turski u porodici turkijskih jezika