You are on page 1of 18

DNEM : IX

OtLT: 1

JToplant : Ol.

T. B. M. M.

TUTANAK DERGS
e-

nc Birleim
29. V. 1950

Pazartesi

indekiler
Sayfa

1. Geen tutanak zeti


24
2. stanbul Milletvekili Adnan Men
deres'in kurduu Hkmetin program 24:32

Sayfa

3. Seimler
1. Komisyonlar seimi

4. eitli katlar

32
32:34,34:40

40

B : 3

29.5.. 1950

O : 1

1. GEEN TUTANAK ZET


Geen Birleimde andimemi olan, bz mil
letvekilleri anditi.
Afyon Karahisar ve Denizli Milletvekillikle
rine seilen Ali ihsan Sbis'in, Afyon Karaihisar
Milletvekiliini,
Ankara ve Krehir Milletvekilliklerine se
ilen Osman evki iekda'm, Ankara Millet
vekilliini,
Aydn ve istanbul Milletvekilliklerine sei
len Fuad Kprl'nn, istanbul Milletvekilliini,
*
Balkesir ve el Milletvekilliklerine seilen
Refik Komitan'm, iel Milletvekilliini,
Bursa ve istanbul Milletvekilliklerine sei
len Cell Bayar'm, istanbul Milletvekilliini,
istanbul ve izmir Milletvekilliklerine sei
len Halil zyrknn, izmir Milletvekilliini,
izmir ve Manisa Milletvekilliklerine seilen
Refik evket nce'nin, Manisa Milletvekillifn,
anakkale ve Bolu Milletvekilliklerine sei

BRNC

len Fahri Belen'in, Bolu Milletvekilliini tercih


ettiklerine dair nergeleri okundu.
Eskiehir Milletvekili Hasan Polatkan'm,
alma Bakanlna tyin edilmesinden dolay,
Bakanlk Divan Ktipliinden ekildiine da
ir nergesi okundu.
Milletvekillii seim tutanaklarnn onanma
snn baka bir oturuma braklmas kabul olun
du.
30 kiilik Tutanaklar inceleme Komisyonu
adekme suretiyle seildikten sonra,
29 . V . 1950 Pazartesi gn saat 15 te top
lanlmak zere Birleime son verildi.
Bakanvekili
staribul Milletvekili
F. II. Demirelli

Ktip
Konya Milletvekili
XI. N. Yiiter

Ktip
Bursa Milletvekili
R. Aybar

OTURUM

Alma saati : 15
BAKAN Koraltan (Refik)
KTPLER : Yiiter (mran Nazif - Konya), Kurbanolu (Muzaffer - Manisa),

BAKAN Oturum almtr. Sz Bave- I kilindir.


2. STANBUL

MLLETVEKL

ADNAN MENDERES'N
PROGRAMI

Babakan Menderes (Adnan - istanbul)


(Sol tarafn alklar arasnda krsye geldi)
Byk Millet Meclisinin Muhterem Aza
lar ;
Dokuzuncu Byk Millet Meclisinin mill
tarihimizde alaca yer her bakmdan ok m
him olacaktr. Tarihimizde ilk defadr ki yk
sek heyetiniz mill iradenin tam ve serbest te
cellisi neticesinde millet mukadderatna hkim
olmak mevkiine gelmi bulunuyor. Dokuzuncu
Byk Millet Meclisinin azalar olan sizleri,

KURDUU

HKMETN

Trk Milletinin hakiki mmessillerini selm


lamakla derin bir gurur ve iftihar duymaktayz.
(Soldan alklar)
Demokrat Partinin gayritabi siyasi artlar
iinde devam eden be yllk etin mcadeleleri
on drt Mays seimleriyle en muvaffakiyetli
surette sona ermi ve artk memleketimizde nor
mal siyasi hayat balamtr. phe yok k i ; on
drt Mays, bir devre son veren, ve yeni bir de
vir aan mstesna ehemmiyette tarih bir gn
olarak daima anlacaktr. Bu tarih gnn ht
rasn yalnz Partimizin deil, Trk Demokrasi-

24

fc : 3

29.S

sinin bir zafer gl olarak ydediyoriz. (Sol I onun iktisadi ve mal politikasna da aksetmi;
tir ; Vatanda yalnz Devletin siyasi ve idari
dan alklar)
hkm altnda bulundurulmakla iktifa olun
Muhterem Millet vo killer i
mak istenmemi onu iktisadi sahada da nfuz
Byle bir tarih dnmn ilk Hkmetini
altnda tutmak temaylne gre hareket edil^
tenkil etmek, bizlere byk bir eref hissi telkin
mistir.
eylemektedir. Ancak henuh ilve etmeliyim ki,
ayet programmz tasvip ve vazife b#inda kal
Bylece, zamanla mdahaleci kapitalist, b^
mamz tensip buyuracak olursanz, bu eref,
rokratik ve inhisarc bir devlet tipi ortaya d*>
bizlere ykliyeterniz mesuliyetle mtenasip
mtr. Bu tip devletin; masraflar mtemadi*
olacaktr.
yen artrarak memleketi borlanma yoluna sok*
mu olmasn ve i ve istihsal hayatn ksrla
Filhakika asrlarca geri kalm bir memletrarak iktisadi kaynaklarmzn gelimesine en
kette* bugnn ileri milletleri seviyesine gele
gel olmu bulunmasn tabi grmek lzmdr.
bilmek iin duyulan ihtiyalarn sonsuz olmas
na mukabil imknlarmzm israf ve tahdit edil
Umumi Bteden ky sandklarna kadar
mi bulunmas Demokrat Parti hkmetlerini
Devlet masraflarnn mtemadiyen artrlmas
bir mddet iin, ok etin meselelerle kar
yannda bir de Devlet ktisadi Teekkllerinin
karya bullundtraeaktr.
ve her trl gmrk duvarlar ve trl imti
Biz ayn partinin birbirini takibeden hk
yazlar himayesinde verimsiz almalar ve ma
metlerinden biri deil, millet iradesiyle henz
mullerini pahalya mal edip pahalya satmalar
iktidara gelen bir partinin hkmeti olduumuz
memleketi ayrca #tazyik eden mhim bir yk
iin, iktidar devralrken karsnda bulundu
tekil edegelmitir. Devlet imaltl gibi Dev
umuz mkllere ve memleket ilerinin umu
let nakliyecilii de bu memlekete ok pahalya
mi manzarasna ksaca bir gz atmay faydal
mal olmaktadr. Devlet Demiryollarnn, akar
grmekteyiz. Bilhassa elimize mamur bir vatan
yakt fiyatlarnn maksat tahtnda ok yksek
devredilmekte olduu iddialarna kar bugn
tutulmasna ve yolsuzlua ramen imdiden mo
k durumun mumi afkr nnde aklanmas
torlu nakil vastalariyle rekabet edemez hale
zaruri oluyor.
gelmi olmasnn mnas budur, inhisarc bir
zihniyetle ele alnan Devlet deniz nakliyeciliinin
Bir memlekette hkmetlerin en deersizi
iktisadiyatmz zerindeki menfi tesirleri yann
bile uzun mddet i banda kaldktan sonra,
da bir de Mill ticaret donanmamzn inkiafna
rada ve burada vcuda getirdii bz eser
engel
olmu bulunmasnn zararlarn ilave et
leri gstererek vnebilir. Fakat her hangi bir
mek
icabeder.
Devlet bankacl ile Devletin
Hkmetin vazifesinde muvaffakiyet derecesi
istikraz politikasnn rasyonel bir yolda olduu
nin hakiki ls ancak baard ilerle elin
iddia olunamaz. Faiz ve isfconto hadlerinin yk
de mevcut imknlarn karlatrlmas netice
seklii phe yok ki, i ve istihsal hayat ze
sinde taayyn eder.
rinde
daima menfi tesirler icra edegelmitir.
Hakikat udur k i ; uzun sren tek parU h
Bundan
baka, istikraz imknlar daraldka
kimiyeti devrinin Hkmetimize intikal eden
Devlet faiz hadlerini ykseltmi ve bu suretle
neticeleri bu lye gre, asla msait sayla
de yerli sermaye terakm ve bunun istihsale
maz. Nitekim memleketimizin geni imknlaak
nlenmitir. Bu yzden, memlekette, isriyle milletimizin yksek vasflar gz nnde
I
tihsal
hacmmzla mtenasip bir kredi hacmtutulacak olursa, uzun yllarn beyhude israf
|
hin
husul
bulmas bir trl mmkn olamam
edilmi olduuna ve hatt memleketin tabi in
tr.
,.,^
kiaf seyrinin hatal ve sakat politikalarla en
gellenmi olduuna hkmetmek icabediyor.
Mill ve siyasi murakabeden mahrum bir
dftren ok uzun yllar srp gitmesi, birok
Mftkrm irtikbna, israflara ve ifratlara yol
amtr. Eski iktidarn tek parti hkimiyetin
d e -ifdesini bulan SiyaM gr ve kanaatleri

Devlet Ormanclnn asl strabn yaiyanlar orman evrelerindeki binler Ve binlerce


ikymz, milyonlarca kylmzdr. Fakat,
Devlet Orman mletmelerinin 'yaratt strap
bundan ibaret deildir, fier eit orman mah
sullerinin fevkalade pahal oluu, btn fttih-

B :3

29.5 .1960

O :1

sal ubelerinde ve geni halk ktleleri ze I ha dviz tedarik etmek iin yine eski iktidarca
bir ecnebi bankaya terhin edilmitir ki, bu drt
rinde kt tesirler yapmaktadr.
ton altnn dahi elden karlmas bugn bir em
Bu hatal gidiin kibeti meydandadr:
rivaki halini alm bulunuyor.
Yeknu her yl artan ve aklar her
Cari btenin gelir ve gider tablolarnn umu
yl kabaran btelerden istihsalin artmasn
mi seyri hakknda imdiden isabetli tahminler
salyacak tahsisat ayrlamam, borlar yek
de bulunmak mkl olmakla beraber, iktidarn
nu iki buuk milyara yaklam ve bilhassa zi
devir alnd u gnlerde gelir tablosunun sey
rai istihsalimiz on be, yirmi sene evvelki se
ri aylk vasatilere gre daha imdiden ehemmi
viyelerde duraklam kalmtr. O kadar ki son
yetli
bir gerileme manzaras arzetmektedir.
senelerdeki d ticaretimizin yekn hacmi 1984 Ifte muhterem milletvekilleri; Demokrat Par
1935 - 1936 senelerindekine nazaran ok daha I
ti, iktidar byle bir vaziyette zerine alm bu
aa bir seviyede bulunmaktadr. Harb yala
lunuyor.
rnn dourduu zaruretler' neticesinde iki yz
on drt tona ykselen altn stoku imdi yz otuz
Hal byle olunca, iktisadi ve mal dnce
ton civarna dm ve dviz stoklar ela tama
lerimize gre Hkmetimizce takip edilecek yo
men eriyerek ak bir duruma girilmitir.
lu u drt esasta ifade etmek mmkn olacaktr:
Yine bu hatal siyasetin tecellilerinden ola
1. Btn Devlet hizmetlerinin grlmesin
rak 1949 ylnda ihra olunan tahvillerin ancak
de zami tsarruf zihniyetiyle hareket ederek
drtte birinin satlabilmi olduu zikrolunabiDevlet masraf ve klfetlerini asgariye indirmek
lir. Bilindii gibi bu tahvillerin hem faizleri
ve Devlet btelerini iktisadi bnyemizin taka
tiyle mtenasip ve hakik mnasiyle muvazeneli
yksek hem de bali olduklar yekn yirmi mil
bir hale getirmek.
yon lira gibi ok ehemmiyetsiz birer rakamdan
ibareti.
Ancak bu suretledir ki iktisadi bnye ferah
la
kavuturulmu ve yarann iktisadi refah
tte btn bunlarn neticesi hayat, pahall
ve
mal
istikrar teminat altna alnm olacak
ve maliyetlerde ykseklik eklinde tecelli etmi,
tr.
memlekette geni halk ktlelerini skntlara ve
itimai sefalete mruz brakmtr.
2. ktisadi cihazlanmamz sratlendirmek.
Bu maksatla;
Maliyetlerin dnya maliyetlerine nazaran
A) Btede envestisman mahiyetinde olan
yksek oluu istihsalimizin artmasna ve d ti
ksm mmkn olduu kadar geniletmek ve bu
caretimizin gelimesine mni tekil eden sebep
nun dndaki btn imknlarmz da yalnz
lerin banda gelmektedir.
ve yalnz istihsale matuf mevzulara tevcih et
Muhterem arkadalar;
mek ;
imdi, sra cari bte hakknda birka sz
B) Hususi teebbsn kendini hukuki ve
sylemeye gelmi bulunuyor.
fiil
emniyet altnda hissetmesini salyacak
Bilindii gibi 1950 yl btesinde grlen
btn
tedbirleri almak ve onun sratle geli
174 milyon liralk an 155 milyon liras
mesine
yardm etmek,
Marshall Pln Yardmndan ve 19 ksur mil
O) Memlekette mevcut sermayenin istih
yon liras da i istikrazdan kapatlacaktr.
sale
akmasn kolaylatrmak,
Marshall Plnndan temin olunacak 155 mil
)
Yabanc teebbs sermaye ve tekniin
yon liralk miktar iin zel anlamalar gereince
den
geni
lde faydalanabilmenin artlarn
taraflar arasnda mutabakate varlmas icabettahakkuk
ettirmek
ve icaplarn yerine getir
mekteydi. Halbuki bu mutabakat btenin
mek.
tasdikndan nce temin edilmedii gibi bte
nin tasdikndan sonra iktidarn devir alnd
3. ktisadi cihazlarmz iin Devlet bt
gne kadar da ayn vaziyet devam etmitir.
esinden envestisman mahiyetinde ayrlacak
Bu suretle sabk iktidar bu ok mhim bir me
tahsisat memleketimizin tabi artlar gz
seleyi zamannda halletmeden mesuliyet mev
nnde bulundurularak vcuda getirilecek bir
kiinden ayrlmtr. Bundan baka, bugn 137
plna balamak.
tona dm olan altn stokunun drt tonu da- j
4. istihsal hayatn Devletin zararl m-

-26

B :3

29.5. 1950

dahalelerinden ve her eit brokratik engellerlerden kurtarmak.


Yukarda drt madde iinde toplamaya a
ltmz esaslarn btn Hkmet ubelerine
taallk eden ok mhim ve ok eitli tedbir
lere ihtiya gsterecei phesizdir.
Kanaatimizce ancak bu yollardan yrn
mek suretiyledir ki, memlekette hayat pahal
ln nlemek, maliyetleri dnya seviyelerine
yaklatrmak, istihsali hayat pahallnn ve
yksek maliyetlerin basksndan kurtarmak
i ve istihsal hacmini geniletmek kabil olabi
lecektir.
ktisadi bnyemizi ferahla kavuturmann
ve iktisadi cihazlanmamz sratlendirmenin
yolu da budur. Byle mspet bir politikann
neticesi olarak memlekette hayat standardnn ykseldii, geni ifti ve ii ktlelerinin
nisp refaha kavutuu ve memlekette itimai
sefaletin derece derece azald grlecektir.
imdiye kadar verdiimiz izahattan anla
lm olacaktr ki, iktisadi ve mal grlerimi
zin esas bir taraftan Devlet mdahalelerini
asgariye indirmek dier taraftan iktisadi saha
da Devlet sektrn mmkn olduu kadar
daraltmak ve buna emniyet vermek suretiyle
hususi teebbs sahasn mmkn olduu ka
dar geniletmek diye ifade olunabilir. Bu esas
larn takibinden doacak ilk neticelerden biri
Devlet tesis ve iletmeciliini tabiat ve mahi
yeti icab olarak yalnz ve yalnz hususi teeb
bs ve sermayenin hibir suretle ele alamyaea ilere ve bir de ayn zamanda mme hiz
meti mahiyetinde olan iktisadi ilere hasret
mek olacaktr. nk bize gre hususi mlki
yet ve ahsi hrriyete dayanan bir iktisat reji
minde, iktisadi sahann asl olarak ferde veya
irket halinde hususi teebbse ait olmas lzinadr.
Devletin dorudan doruya iktisadi teeb
bslere girimesi, nzm veya murakabeci ola
rak iktisadi sahada zerine vazifeler almas
ancak bir istisna tekil etmeli ve ancak kat za
ruret haline inhisar etmelidir.
Bundan byle mme karakterini haiz olma
yan sahalarda iletmecilie gemiyeceimiz
gibi muhtelif sebepler altnda kurulmu olan
iletmeleri, mme hizmeti gren ve ana sanayie taallk edenler hari, muayyen bir pln
dhilinde elverili artlarla peyderpey hususi

0:1

J teebbse devretmeye alacaz (Soldan bra


vo sesleri, alklar) Devlet iktisadi teekkl
ve teebbslerinin iktisadi bnye zerinde te
kil etmekte olduklar arl hafifletebilmek
iin idare ve murakabelerini de daha salam
esaslara balamak ve fuzuli grlen tekilt
lvetmek kararndayz. (Soldan alklar).
Ticari sahada i ve d artlarn mdahale
yi zorlamad hallerde ii serbest ve normal
kaidelere brakmak asl olacaktr. (Soldan al
klar) .
Her hal ve krda d ticaret rejimimize kat
bir istikrar vermek lzumuna iddetle kaniiz.
Ofisler zerinde durarak icabeden kararlar
alacaz.
Muhterem Milletvekilleri;
I
Maliye sahasnda iktisadi takatimizle mte
nasip denk bir bte getireceimizi yukarda
ifade etmitik. Fakat imdi izah edeceimiz se
beplerden dolay bunun ne kadar g olduunu
takdirde gecikmiyeceinizden eminiz. Bugn
k Devlet btesi pek iyi bildiiniz gibi kolay
ca indirilemiyecek ar ykler altndadr; ayr
ca gelecek yllara sar birtakm taahhtlere de
giriilmi bulunuluyor. Buna mukabil bir taraf
tan gelir kaynaklarnn ksrlatrlm olmas,
Gelir Vergisi ihdas suretiyle eski iktidarca atl
m olan mal admn nereye varacann malm
bulunmamas gibi sebepler de bu husustaki zor
luu arttrmaktadr. Parti programmza sadk
kalarak vergilerde slahat yapmak ve bilhassa
vastal vergiler nispetini vastaszlar aleyhine
indirmek suretiyle vergi adaletine yaklamak
prensipini tamamiyle muhafaza ediyoruz. Geni
halk tabakalarn skan ve istihsal hayatn bas
k altnda tutan birtakm vergilerden tenzilt
yapmak suretiyle kazanc dar olan vatandala
I r ve istihsal hayatn ferahla kavuturmak l
I zumuna kaniiz; ve bu maksatla Muamele Ver
gisi Yol Vergisi Hayvanlar Vergisi mevzularn
yeniden elden geirmeye karar vermi bulunu
yoruz. (Soldan bravo sesleri ,alklar) Ayrca
bz inhisar maddeleri fiyatlarnda da indirme
ler yapmak imknn aryacaz. Fakat btn
bunlarn Gelir Vergisi tatbikat neticeleri hak
knda kat hesaplara varmadan imdiden sarih
olarak ifadesine imkn grmyoruz. Ancak b
I tn bu pskllere ramen denk bte esasn
behemehal tahakkuk ettireceimizi imdiden
| ifade edebiliriz. (Soldan alklar)

. im

o :

Tekel mevzuunda asl syliyeceklerimiz, bir I


Ziraati n-plna alan byle bir grle hare^
vergi olmak hedefini oktan am bulunan
ket ederek zirai kredi dvasn,, ziraat alet ve
Devlet inhisarcln asgari hadde indirmek ka
vastalar meselelerini hastalk ve haerelerle
rarndayz. Memleket ekonomisinde bir taraftan
mcadele, iyi tohum ve tohumlan slah mevzu
mstahsili dier taraftan mstehliki yakndan
larn ziraat tekniini ilerletme arelerini ehem*alkadar eden bu konularn iletilmesinde m I miyetle yeibatan gzden geireceiz.
cerret Devlet elinde bulunmaktan doan ve
Kk ve byk sulama ilerine hz verme
hususi teebbslere yer vermiyen veya onlara
nin verimi sratle artran ve yeni yeni teeb"
stn tutulan zihniyetin sona erdiini imdiden
bttslere gemek imknm veren bir mevzu oldu
akly biliriz.
(Soldan
alklar.)
Bun
una kaniiz. Topraklandrma iini daha emni
lardan
hangilerinin
dorudan
doruya
yetli, pratik ve sratli usullere balamak niye
hususi teebbslere
braklmas
ve han
tindeyiz.
gilerinin ne gibi artlarla Devlet elinde kal
Unutulmamak icabeder ki, daha dne kadar
mas gerektiini tyinde kullanacamz l
milyar geen Devlet Btesi iinde Ziraat Ve
Devlet masraflarna karlk bulmak ve bunu
kletine tahsis olunan miktar otuz milyon lira
kolayca elde etmek hedefi yerine memleket ik
civarnda idi. Ve bu nispet hibir zaman bte
tisadiyatn mal politikann dar erevesinden
nin yzde n gememitir.
kurtararak vatanda faaliyetine hasretmek im
ok uzun yllar iinde Ziraat Bankasnn
knlarn aramak ve hazrlamak olacaktr. (Sol
tediye edilmi sermayesinde -esasl bir fark g
dan bravo sesleri)
rlmemitir. Rakam olarak grlen farklarn
hakikatta
para itira kuvvetindeki dkln
Gmrk mevzuunda tarifelerin milletleraras
yaratt
farka
bile tekabl etmedii basit bir
anlamalar icaplarna gre, memleket ihtiyala
hesapla ortaya kacak hakikatlardandr.
rnn inkiafna imkn verecek tarzda yeniden
Bu sebeplerle evvel btenin dier yeyici
ve toptan 'gzden geirilerek kanunlatrlmas
lus
mi aradan tasarruf edeceimiz miktarlarla
n zaruri grmekteyiz.
ziraat btesini takviye etmek ve ziraatimizin
Muhterem arkadalar;
ana dvalarm tekil eden yukarda
ifade etti
Yeni iktidar Tlalk Partisinden ayran m
imiz mevzular memleket apmda olarak ele
him bir gr fark da, ziraat ilerimizin ele
almak azmindeyiz. (Soldan alklar)
almnda tecelli edecektir.
Sulama ileri gibi yol ve tarife meselelerini
Nfusumuzun yzde sekseni ziraatle megul
de ziraatimizle dorudan doruya alkal mev
bulunmakta, Trkiye'de ziraat mill ekonominin
zular addetmekteyiz. Hatt vergiler ve gmrk
ticaretimizin ana kaynan tekil etmektedir.
tarifeleri sistemleriyle ziraatimizi kuvvetlendir
ticaretimizn ana kaynan tekil etmektedir.
menin arelerini aryacaz.
Bunun iindir ki, mill gelirin artmas ve her
Hulsa Devletin btn faaliyet ubelerinde
sahada kalknmann ana art bu temelin kuv
bu ana kaynan inkiaf ettirilmesini temin ede
vetlenmesi suretiyle mmkn olabilecektir.
cek btn tedbirleri almak kararndayz, a
Ziraatin iktisadi bnyemizin temelini tekil
ajada Ziraat Bankasnn sermayesini szde deil
ettiini hibir zaman gzden uzak tutmayaca
hakikatta artrmak lzumuna kani bulunuyoruz.
z. Eski iktidarn yapt gibi gsterii ve pa
Bunun ne miktara kadar yaplmas kabil ol
halya mal olan bir Devlet messesesinin, kara
duunu esasl tetkiklerden sonra tesbit edece
saban ve kannn mahkmu olan geri bir zirai
iz. Yine kredi mevzuunda kooperatiflere daha
bnye zerine kurulamyaca kurulmak isten
fagla ehemmiyet vereceiz.
dii takdirde ise mill ekonomiyi takatsiz d
Orman meselesine gelinee; derhal ve kati
recei hakikati daima hesap olunmak lzmdr.
yetle syliyelim ki, bugnk sisteme beheme^
Bugne kadar takip olunan yol ayet u ksaca
h'*l son vereceiz. (Soldan bravo sesleri, alk
ifade etiimiz gre mutabk olsayd, yalnz
lar) nk bugnk.sistem ormanlarn muhafa
ziraatimiz inkiaf etmekle kalmaz dir btn
zas iin byk fedakrlklar istilzam etmekte,
istihsal ve iktisadi faaliyet ubelerinde de. ok
teden beri ormanla alkal milyonlarca va
feyizli gelimelere ahit olmak mmkn olurdu.
tandalarmz mahrum ve meyus bir halefe ya-

B :3

2 9 . 5 . 1950

O :1

satmakta ve btn orman mahsullerinin ok I memleketin iktisadi kalknmasiyle ve halkmzn


pahalya mal olmas neticesini vermektedir. Di
yaay artlarnn ykselmesiyle mtenasip ola
rak umumi shhat durumumuzun da iyilie do
er taraftan da bugnk orman mevzuat halk
ru gitmesini temin edecektir.
la Hkmet arasnda derin bir sevgisizlik ya
ratmakta eitli ahlaki zaflara ve trl k
Maarif ilerimize gelince :
tlklere zemin tekil, etmektedir.
Madd bakmdan ne kadar ilerlemi olursa ol
sun,
mill ve ahlki sarslmaz esaslara dayannUlatrma ve baymdrlk ilerimize evvel
yan,
ruhunda mnevi kymetlere yer vermiyeu
ziraat ve mill ekonomi ile ok yakndan al
bir
cemiyetin,
bugnk kark dnya artlar
kal mevzular olarak kymet vermekteyiz. Son
iinde
kt
akbetlere
srklenecei tabidir. Ta
ra da ulatrma ve bayndrlk sahalarndaki
lim
ve
terbiye
sisteminde
bu gayeyi gz nndo
faaliyetleri memlekette iktisadi ve mnevi b
bulundurmyan, genliini mill karakterine ve
tnl temin edecek mevzular olarak grmek
ananelerine gre mnevi ve insani kymetlerle te
teyiz. Ulatrmada motorun sratli, kolay ve
hiz edem iyen bir memlekette ilmin ve teknik bilgi
ucuz nakliyat temin ettii bu devirde bilhassa
nin
yaylm olmas, hr ve mstakil bir millet
karayollarna ehemmiyet vereceiz. Ky yol
olarak
yaamann teminat saylamaz. (Soldan
larnn yaplmas hususunda, imknlarn msa
bravo sesleri, alklar). Yllardan beri sarih bir
adesi nispetinde umumi bteden yardm temi
istikametten
ve rasyonel bir plndan mahrum ol
nini salyacaz. (Soldan bravo sesleri).
duu iin mtemadi deiikliklere, sarsntlara
Bugne kadar yz milyonu mtecaviz bir
urayan Maarifimizin, millete katlanlan b
parann sulama ilerinde nasl heder edildii
yk maddi fedakrlklarla mtenasip bir verim
ni grmekle mteessiriz. Bu ac tecrbeden
lilik arzetmedii ak bir hakikattir. Hkmeti
faydalanarak, israflara mevzu olmu bulunan
miz, Parti Programmzda tesbit edilmi esaslar
su ilerini istihsal dvamzn ana meselesi ola
dairesinde, bu byk mill dvay bir kl halin
rak ele alacaz. (Soldan alklar).
de ehemmiyetle ele alm bulunuyor. Tamamiyle
Yap ve imar ilerinde bugne kadar devam
demokratik bir ruh ile ve ilmin son neticelerim
edegelen lks ve israf zihniyeti yerine zaruret
gre tesbit edilecek geni ve teferruatl bir pln
halinde, ancak ihtiyalara cevap verebilecek,
iinde maarif nimetini memleketin her tarafna
mal takatimize uygun mtevazi yaplar mey
msavi artlarla yaymay temin edecek kanun
dana getirme yoluna gidilecektir. Gerek Dev
tasarlarn hazrlklarmz biter bitmez yksek
let Hazinesinden ve gerekse, dier mme mtasvibinize arzedeceiz. (Soldan alklar)
esseselerince kat ihtiyaca ve iktisadi maksat
Muhterem arkadalar :
lara karlk olmyan inaata msaade etmiyeMemleketimizde alma hayatn ve iveren
ceiz. (Soldan alklar).
lerle ii mnasebetlerini itimai adalet prensip
lerine uygun olarak kanun ve nizam yollariylc
Shhat ilerimizin hatt komu memleketle
dzenlemek, alanlarn yaama seviyesini umu
re nispetle ne derece ihmal olunduu ve husu
mi hayat seviyemizle ve memleketin iktisadi
siyle kylmzn salk meselesi hakknda he
imknlariyle mtenasip surette ykseltmek, ce
men hibir ey yaplmad ac bir hakikattir.
miyette sosyal gveni temin etmek gayemiz ola
Bu vaziyeti gz nne alan Hkmetimiz, bir
caktr.
taraftan ehirlerimizdeki hastanelerin tanzimi
ne ve oaltlmasna alrken, dier taraftan
Demokrasi prensiplerine gre tabi bir hak
da kylmzn tbbi ve shhi ihtiyalarnn
olarak tandmz grev hakkn sair demokrat
tatminini ehemmiyetle ele almak kararndadr.
memleketlerde olduu gibi, itimai nizam ve
Yeni portatif hastaneler ve salk merkezleri te
iktisadi, ahengi bozmyacak surette kanuniletisisi hususunda imdiden teebbslere gemi bu
receiz.
lunuyoruz. Verem, stma ve sair bu gibi itimai
imdiye kadar alma Bakanlnn tefti
bir musibet halini alan hastalklara kar daha
ve murakabesi haricinde braklm olan bir k
geni ve cidd bir mcadele program hazrlamak
sm Devlet sanayii ile bu tefti ve murakabenin
ve bu arada koruyucu tababete lyk olduu
hudutlar iine alnacak, Garp demokrasilerin
ehemmiyeti vermek azmindeyiz. Bu tedbirler, | de kabul edilen esaslar dairesinde iilere, c-

B : 3

29.5 .1950

0:1

retli tatiller veya cretli mezuniyetler salan I at ve verimlilik olacaktr. Yeni kurulula hemmas imknlar aratrlacaktr. (Soldan bravo
ahenk olarak, bir taraftan Adalet Bakanl te
sesleri)
kilt kademelerinde rasyonel bir cihazlanma
meydana getirilecek; dier taraftan usul ka
ok muhterem milletvekili arkadalarm/;
nunlarmz yenilenecektir.
Seimlere takaddm eden zamanlarda De
Y Yarglarmzn, Anayasadan aldklar temi
mokrat Parti adna nerolunan seim beyanna
nat ha'kkiyle gerekletirecek hkmler tesis
memizde ifade ve taahht olunduu gibi, iktidar
etmenin zaruretine inanyoruz. Bunun iin yar
deiikliinin memlekette maddi ve ruhi hibir
gcn hukuki durumunu tyin eden Hkimler
sarsntya meydan vermemesi ve bilhassa bir
Kanunu hkmleri yenibatan gzden geiri
devri sabk yaratmak gibi meum temayllerin
lerek kendilerine salanmas zaruri teminat te
nlenmesi, esaslarnda azmimiz katidir. (Soldan
sis olunacaktr. (Soldan alklar).
alklar)
Ana kanunlarmzn hayatn ilerlemesine teBundan baka, gene seim beyannamemizde I vafuk etmiyen ve tatbikatta glkler douran
yazld zere, millete mal olmu inklplarm
hkmleri tekrar gzden geirilerek yeni me
z mahfuz tutacaz. (Soldan alklar)
deni ihtiyalara mutabk hkmler haline so
Demokratik inklbmzn bugne kadar el
kulacaktr.
de edilmi neticelerini mahfuz; tutmakla kalma
Ayn zamanda, adalet duygularna ve ceza
yp, Anayasada vatanda hak ve hrriyetlerine
hukuku esaslarna uygun bir af kanunu tasars
ve millet iradesine dayanan istikrarl bir .Dev
meydana getirebilmek iin gereken tetkiklere
let nizamn teminat altnda bulunduracak esas
giriilmi, olup yaknda bu tasary Byk Mec
l tadiller hazr'ayp huzurunuza arzetnek ka
lise sunacaz. (Soldan alklar).
rarndayz. Bunun sebebi, bugnk. Anayasann
(ene memlekette istikrar teyit ve vatanda
kuvvetler birlii esasna dayanmas ve vatanda
haklam teminat altnda bulundurmak bakmn
hak ve hrriyetlerini kfi teminat altnda bu
dan, ';!;!!(> rihazunn, iktidar deimesinin tesir
lunduracak meyyidelerden mahrum olmak iti
lerinden masun ve yalnz kanunun enirinde ve
bariyle millet hkimiyeti yerine tek parti hki
milletin hizmetimle bulundurulmasn zaruri gr
miyetinin kurulmasna mni olamam bulunma
mek! eviz. Bu maksadn elde edilmesi her eyden
sdr. Bununla muvazi olarak, kanunlarmzda
evvel her snf memur hak ve haysiyetinin kullu
itiyatlarmzda ve telkkilerimizde tek parti
larla. mahfuz muUndurubnasna baldr. Devlet
devrinden arta kalan ne varsa tam olarak tas
memurlar ahs veya zmrelerin emir veva arzfiye edeceiz. (Soldan alklar) Bu cmleden j hrna tbi olmaktan kurtarlmalar esbab ze
olmak zere, mesel Matbuat ve Ceza. Kanun
rinde duracaz. (Soldan bravo sesleri, alklar)
lar, Memurin Muhakemat Kanunu gibi belliM u h t e e n . a r ka d a l ar;
bal antidemokratik hkmleri ihtiva eden ka
Devlet, cihazmzn bugnn ihtiyalarna ce
nunlar ve mevzuatmz iinde yer yer tesadf
vap verebilecek hale getirilebilmesi iin bilmum
olunan buna mmasil hkmleri demokrasi ru
Devlet hizmetlerinin rasyonel olarak yenibatan
huna uygun tadillerle huzurunuza getireceiz.
tanzimini zaruri grmekteyiz. Bu suretle hizmet
(Soldan alklar).
verimini artrmakla beraber her bakmdan ta
sarruf temin edilecei de aikrdr. Memurlar
Adalet ilerinin yrtlmesinde balca esas,
mz nisp bir refaha kavuturmann yolu da
teminatl bir adalet salanmasdr. nsan ana
ancak bu olabilir. Btn bunlar yaparken hi
haklarnn ve hrriyetlerinin tam korunabilme
bir kimsenin maduriyetine asla meydan versi, adaletin yerine getirilmesiride srat, intizam
raiyecek usullerin bulunabileceine phe etmi
ve sadelik bulunmasna baldr. Bu maksadn
temini iin adalet cihazlarmzn kuruluunu
yoruz.
'belirtecek esasl hkmlere ihtiya vardr. Bu
Muhterem arkadalar;
'bakmdan, mahkemelerimiz tekilt sistemini
Biraz yukarda millete mal olmu inklpla
tes'bit edecek bir kurulu kanunu hazrlamak
rmzn korunmasndan bahsetmitik. Bu konu
kararndayz. Bu kanunun dayanaca prensip
da bilhassa zerinde duracamz mesele memler adalette genel vicdani tatmin edebilecek sr- I leketi iinden ykc ar sol cereyanlar k-

B r 3

29.5 .1950

O :1

corafi durumumuzun
idinden temizlemek iin icabeden kanuni ted I mim siyasetimizin,
ehemmiyet ve nezaketi ve milletimizin en ar
birleri almaktr.
(Soldan alklar) irticai ve
artlar altnda dahi tebarz eden yksek ru
rklk gibi ayrc cereyanlar vasta olarak
hi kudreti itibariyle, demokrasi cephesi ve ci
kullanan ve ok defa kendisini bu maskeler al
han sulhu iin mhim bir mil olduuna inan
tnda gizliyen ar solcu hareketlere kar ge
maktayz. Truman Doktrini ve Maral Yardreken btn kanuni tedbirleri a l m a c a asla te
miyle bu sulh siyasetimizi desteklediinden
reddt etmiyeceiz. Biz bugnn artlar iin
dolay kendisine millete samim kran hisde ar sol cereyanlar fikir ve vicdan hrri
[
leri beslediimiz byk dostumuz Birleik Ameyeti mevzuunda mtala etmek gafletinde buj
rika
ile ve byk mttefiklerimiz ngiltere ve
lunmyacaz. (Soldan bravo sesleri) Bugn
Fransa ile siyasi, iktisadi, kltrel mnasebet
ar sol cereyanlara mensup olanlarn, mcer
lerimizi, samimiyet ve anlay havas iinde her
ret bir fikir ve kanaat sahibi olmaktan ziyade
gn daha kuvvetlendirmek en byk emelimiz
ykc cereyanlarn aletleri olduklarna phe
dir.
(Soldan alklar).
miz yoktur. Fikir ve vicdan hrriyeti perdesi
altnda btn hrriyetleri kan ve atele yokBu arada, cihan sulhu iin haiz olduu
etmekten baka bir maksat gtmiyen bu ajan
ehemmiyet her gn daha iyi anlalan ark Ak
lar adalet penesine arptrmak iin icabeden
deniz emniyetini maddi ve mnevi bakmlar
kstaslar vuzuh ve katiyetle tesbit etmek za
dan korumak ve kuvvetlendirmek iin, bir ta
ruretine inanyoruz. (Alklar) Ancak bu su
raftan byk dostumuz ve mttefiklerimizin
retledir ki, mizah veya siyasi tenkid kisvesi al
dikkat ve alkalarn bu mesele zerine ek
tnda ayakta tutunmak istenilen ve hakikatta
mek, dier taraftan da kendilerine sk dostluk
dpedz ar sol cereyanlarn eseri olan ne
rabtalar ile bal bulunduumuz Yakn-ark
riyatn tahribatndan memleketi korumak ka
Devletleriyle daha sk mnasebetler kurarak
bil olabilecektir.
bu blgelerde adalet ve anlay esaslarna daya
nan samim bir dostluk ve tesant havas ya
. rticai tahrike asla
msaade etmemekle
beraber din ve vicdan hrriyetlerinin icapla- j ratmak lzumunu duymaktayz. Kanaatimize
rina riayet edeceiz. Hakik lyikliin mna- gre, bu neticenin sratle elde edilmesi yalnz
sini biz byle anlamaktayz. Programmzda da i bu blgelerin deil hatt Orta - ark memleketle
rinin, binnetice dnyann emniyeti 'bakmndan
sarahaten ifade edildii gibi, hakik lyikda
byk bir ehemmiyet arzetmektedir. (Sol
lii dinin Devlet siyasetiyle hibir ilgisi bulun
mamas ve hibir din dncesinin kanunlarn | dan alklar).
tanzim ve tatbiknda messir olmamas eklin- j
D siyasetimizden bahsederken, i ve d
de anlyoruz. Bu itibarla gerek din dersleri
emniyetimizin en byk istinatgah olan Mill
meselesinde gerekse din adamlarn yetitirecek
mdafaamz meselesi zerinde de ehemmiyetle
yksek messeselerin faaliyete gemesi husu
durmak lzmdr. ok erefli tarih ananelerin
sunda icabeden tedbirleri sratle ittihaz etmek
sahibi ve Mill varlmzn koruyucusu olan as
kararndayz. (Soldan alklar, bravo sesleri)
ker kuvvetlerimizi, son tecrbelerin ve tek
nik terakkilerin neticelerine gre en yeni silh
Bugn her hangi bir partinin deil btn
milletin mterek kanaatinin bir ifadesi olan
lar ve en modern usullerle tehiz ve takviyeye
d siyasetimiz hakknda fazla bir ey syle
btn kuvvetimizle alacaz. Memleketin
meye ve Birlemi Milletler idealine olan sa- I maddi ve mnevi btn kudret kaynaklarna
mim ballmz tekrara lzum grmyoruz.
dayanmak ve sulhte olsun harbde olsun bu
Ananevi ngiliz ve Fransz ittifakna ve Birle
kaynaklarn birbiri ile ahenktar ve mtenasip
ik Amerika ile en sk dostluk ve i birliine ! bir surette almas imknlarn salamak su
dayanan, dostluklarna daima sadk kalan,
retiyle, iktisadi bnyenin istitaat iinde, mill
uzak yakn ve byk kk btn milletlerin
mdafaamz en salam esaslara istinat ettir
istikll ve toprak btnlklerine her zaman
mek kabildir. Byk dostumuz Birleik Ameri
hrmetkar olan d siyasetimizin sulhc mahi
ka'nn asker sahadaki maddi ve teknik yar
yeti btn dnyaca malmdur. Bu ak ve sadmlarndan, ayn zihniyet ve anlayla, dafha

31

fc : 3

29.5. 1950

0:1

geni mikyasta ve daha sratle istifadeler temi- ' tralarna da ebediyen nihayet vermek midin
nini tahaJkkuk ettirmeye alacaz. (Soldan j deyiz, arkadalar. (Alklar)
BAKAN Baka mtala var m?
srekli alklar).
|
BABAKAN MENDERES (Adnan - stanBARUTU (Faik Ahmed - Trabzon) I
'bul) Muvafakat ediyoruz, efendim.
Efendim; Hkmetin programn imdilik...
BAKAN Mulhalif Parti namna ileri s
(Kim siniz sesleri).
rlen mtalay dinlediniz, Aaolu'nun mta
BAKAN Trabzon Milletvekili Barutu
lasn da dinlediniz, Babakan da muvafakati
Faik Ahmed. Muhalefet Partisi adna konua
ni arzetti, imdi bir takrir var, okutacam :
caktr.
Yksek Bakanla
BARUTU (Faik Ahmed - Devamla)
1.
Hkmet
program sayn yelere matbu
Bu program zerinde partimizin noktai nazar
olarak ancak bugn tevzi edilebilmitir.
n belirtebilmek iin, bu imkn bize verecek
2. Muhalefetin program zerindeki geni
'bir vakte ihtiya lzumu aikrdr. Onun iin
tetkik
imknn bulabilmesini temin maksadiyprogram zerindeki konumann arambaya
le
program
mzakeresinin 31 aramba gnne
braklmasn teklif ve rica ediyoruz.
talikma karar verilmesini rica ederiz.
AAOLU (Samet - Mula) Muhterem
Manisa Milletvekili
zmir Milletvekili
arkadalar, Muhalefet Szcs sayn arkada
Samet Aaolu
Dr. Ekrem H. stnda
mzn bu arzusunu biz dndk ve bu maksat
stanbul Milletvekili
Konya Milletvekili
la ben ve daha birka arkada tarafndan ha
Dr. Mkerrem Sarol
U. N. Yiiter
zrlanm olan nerge Riyasete takdim edilmi
''bulunuyor. Muhalefete henz bugn datlm
BAKAN Muhalefet Partisinin Hkme
olan program zerinde en geni tenkidi yapa
tin program zerinde geni tetkikler yapmas
bilmek imknlarn bu suretle salamak isti
na imkn vermek zere mzakerenin aramba
yoruz. (Alklar).
gnne braklmasn arzeden takriri oylarnza
sunuyorum. Kabul edenler ltfen ellerini kal
Yine bu suretle bu mukaddes damn altnda
drsnlar... Kabul edilmitir.
mazide cereyan etmi olan naho hdiselerin h3. SEMLER
1. Komisyonlar

seimi

imdi gndemde komisyon seimleri vardr.


Onlar seeceiz. Bilindii gibi, milletvekilleri
nin saylar artmtr. Bunun iin arkadalar
mzn tamamiyle faal olmalarn temin maksadiyle komisyonlara fazla ye seeceiz. Komis
yonlara seilecek ye adedi, eskilerine nispetle
otuz iki fazla olacaktr. Komisyonlara tevzi edil
mek zere yksek tasvibinize arzediyorum. Ka
bul edenler ltfen ellerini kaldrsn.. (Anlama
dk sesleri).
imdi komisyonlara fazla olarak verilecek
yelerin miktarn okuyacam. Ondan sonra
komisyon seimlerine geeceiz.
Adalet Komisyonu 25 yeden
2 artla 27 olacaktr,.

mteekkildi,

Anayasa Komisyonu 20 yeden mteekkildi,


1 artla 21 olacaktr,.

Bayndrlk Komisyonu 20 yeden mteek


kildi, 1 artla 21 olacaktr,.
Bte Komisyonu 35 yeden mteekkildi, fi
artla 41 olacaktr,
alma Komisyonu 15 yeden mteekkildi,
3 artla 18 olacaktr,
Dileri Komisyonu 20 yeden mteekkildi,
1 artla 21 olacaktr,
Dileke Komisyonuna 25 ye seilecektir,
Ekonomi Komisyonuna 30 ye seilecektir,
Gmrk ve Tekel Komisyonu 20 yeden m
teekkildi, 1 eksikle 19 ye seilecektir.
iileri Komisyonuna 30 ye seilecektir,
Maliye Komisyonuna 20 ye seilecektir,
Meclis Hesaplarn nceleme Komisyonuna 10
ye seilecektir,
Meclis Kitapl Komisyonuna 4 ye seile
cektir,
Mill Eitim Komisyonuna 20 ye seilecek
tir,

- 3 2 -

B :3

29. . 1950

Mill Savunma Komisyonuna 25 ye seile


cektir,
Salk ve Sosyal Yardm Komisyonu 20 ye
den mteekkildi, 7 artla 27 ye seilecektir,
Saytay Komisyonu 20 yeden mteekkil
di, 1 eksikle 19 ye olacaktr,
Tarm Komisyonu 25 yeden mteekkildi,
10 artla 35 ye seilecektir,
Trcaret Komisyonu 20 yeden mteekkildi,
1 artla 21 ye olacaktr,
Ulatrma Komisyonuna 20 ye seilecektir.
imdi komisyon seimlerine geiyoruz. Fa
kat daha evvel komisyonlar iin verilen oylar
tasnif etmek zere kur'a ile her komisyon iin
er arkada ayracaz.
Adalet Komisyonu iin :
Grek (Tark - zmir),
Potuolu (Abidin - Eskiehir),
Kololu (Mahmut - Trabzon),

Ekonomi Komisyonu iin :


Asena (Vacid - Balkesir),
iskender (Ferit - Diyarbakr),
Zamangil (Cahit - Trabzon).
Gmrk ve Tekel Komisyonu iin :
Polatkan (Hasan - Eskiehir),
Cevheri (mer - Urfa),
Belen (Fahri - anakkale).
ileri Komisyonu iin :
ieri (Ali Fahri - Balkesir).
nl (Salhattm - Gazianteb).
Maliye Komisyonu iin:
Incealemdarolu (Ali Rza - Zonguldak),
zyrk (Halil - izmir),
Mocan (evket - Tekirda),
Meclis hesaplarn inceleme Komisyonu iin:
Kurt bek (Seyfi - Ankara),
Topu (Ahmet - istanbul),
Dnsel (Feridun Fikri - Bingl),

Anayasa Komisyonu iin :


nen (Nazm - Diyarbakr),
Ete (Muhlis - Ankara),
Frat (Hseyin - iel),

Meclis Kitapl Komisyonu iin:


Onat (Fahrettin - Antalya),
obanolu (Ali - Denizli),
Akal (Zeki - Seyhan).

Bayndrlk Komisyonu iin :


Bozda (Ahmet - Mara),
Tre (llamdi - Kastamonu),
Nasuhiolu (Rknettin - Edirne),
Bte Komisyonu iin :
stn (Faik - Krklareli),
Bnin (Mecit - oruh),
Aaolu (Abdurrahman - Konya).
yok sesleri).

O :1

lyriboz (Nihat - anakkale).

Mill Eitim Komisyonu iin:


Trk (Cezmi - Seyhan),
Toku (Ahmet - Antalya),
ubuk (Feyzi - Tokad).
(Hasta

alma Komisyonu iin :


zsoy (Mazhar - Mara),
Fenik (Mmtaz Faik - Ankara),
Ark (Remzi Ouz - Seyhan).
Dileri Komisyonu iin :
Demiralay (Kemal - sparta),
Otman (Cell - ankr),
Boztepe (Feyzi - Ordu).
Dileke Komisyonu iin :
Zeyyat (Ebzziya - Konya),
(Yok, hasta
sesleri),
:
Vezirolu (Ahmed - Afyon Kara hisar),
Akal (zzet - Rize),

Mil Savunma Komisyonu iin:


Erba (Faik - Yozgad),
Gedikolu (Abdullah - Ankara),
Doan (Hseyin - Malatya).
Salk ve Sosyal Yardm Komisyonu iin:
Aaolu (Samet - Manisa),
evik (ismail Hakk - Esikiehir),
Zarbun (Halit - Gmane).
Saytay Komisyonu iin:
Ecer (Ferit - Nide),
tem (Rifat - Sivas),
ilker (Faruk - Manisa).
Tarm Komisyonu iin:
Melen (Ferit - Van),
Erduma (Sabr - Erzurum),
Osma (Hasan - Edirne).

29.5 1950

B :3
Ticaret Komisyonu iin:
Seyhn (Fuad - Ankara),
Uzel (Hadi - Sansn),
zkefeli (Muhittin - Samsun).

ileri, Maliye, Meclis Hesaplarn ncele


me ve Meclis Kitapl Komisyonlarnn oylar,
ileri Komisyonu odasnda tasnif yaplacaktr.
Mill Eitim, Mill Savunma, Salk ve Sos
yal Yardm, Saytay Komisyonunun oylar Ma
liye Komisyonu odasnda tasnif edilecektir.
Tarm, Ticaret, Ulatrma. Komisyonlarnn
oylar; Ekonomi ve Ticaret Komisyonu odasn
da tasnif edilecektir.
imdi seimlere geiyoruz, hangi seim ev
resinden. balanmas iin kura ekiyoruz.
Kayseri
(Kayseri seim, evresinden, balanarak oy
lar topland)
BAKAN Oy vermiyen arkada var m?
Oy toplama muamelesi bitmitir.
Tasnifler bitirilinceye kadar Birleime ara
veriyorum.
Kapanma saati : 18,36

Ulatrma Komisyonu iin:


Akn (zzet - Var),
Karslolu (Yusuf - Yozgad),
Ura! (Zihni - oruh).
BAKAN Oylarn toplanmas bittikten
sonra, Adalet, Anayasa, Bayndrlk, Bte,
alma Komisyonlar hakkndaki reylerin tas
nifi, Adalet Kornionu odasnda yaplacaktr.
Tasnif! iin ayrlm olan arkadalarn ltfen se
petleri alarak kendilerine ayr'an odalara te
rifleri rica olunur.
Dileri, Dileke, Ekonomi, Gmrk ve Te
kel Komisyonlarnn oylar, Gmrk ve Tekel
Komisyonu odasnda tasnif yapacaktr.

KNC

O :2

OTURUM

Alma saati : 17
BAKAN Koraltan (Refik)
KTPLER Yiiter (mran Nazif - Konya), Kurbanolu (Muzaffer - Manisa)
m*^
BAKAN Oturum almtr.
Efendim, komisyon seilmelerinin
rn sunuyorum:

sonula

Adalet Komisyonuna seilen arkadalarn


isimlerini aldklar oylarla birlikte okutuyo
rum :

Akzm (Ltif)
A t alay (Srr)
Obz (Muammer)
'Nasuholu (Sleyman Sr u n
Tugay (efik)
Aytemiz (Abdullah)
Boran (Mehmet Kmil)
Trk ay (Mahir)
Beti) (Zihni)
Gurka n (Ahmet)
al (Muzaffer)
ncel (Celal)
All (Niyazi nal)

Adalet Komisyonu
iekda (Osman evki)
lltekin (Osman Talt)
nce (Hmit evket)
z (Talt Vasfi)
A sena (Vacid)
Erkyumeu (Mfit)
Dnse] (Feridun Fikri)
Boynuk (Cell)
Ortakolu (Hseyin)
Enginn (Mehmet)

Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Balkesir
Balkesir
Bingl
ankr
orum
Edirne

Yo ney (Hmit Ali)


Knolu (Galip)
Moshos (Ahilya)
Brener (Muhittin)

362
362
359
361
362
362
362
362
362
362

361
362
Gaziai'feb
362
stanbul
362
zmir

El z

Kars
Kars

362
361
Koliye
362
Ktahya 362
362
Malatya
362
Mara
Mardin
361
Sivas
362
Tokad
362
Tokad
362
Tokad
362
362
Urfa
Yozgad
.361

BAKAN Anayasa Komisyonuna seilen

34

B :3
arkadalarn isimlerini aldklar
likte okutuyorum:

29 .5.1950

oylarla bir

Anayasa Komisyonu
zoban (Kemal)
Yardmc (Cell)
Eren (Ramiz)
Dnsel (Feridun Fikri)
Alpiskender (Ferit)
Gnaltay (emsettin)
Sarolu (Sabit)
Yazc (Memi)
Frat (Hseyin)
Benker- (Mithat)
Alabay (Rifat)
Kozbek (Tark)
Aadlu (Samet)
Karaosmonolu (Fevzi Ltfi)
Tmay (Muhlis)
Damal (Ercment)
Dizdar (lhan)
Akyz (smail Hakk)
keren (Halk)
Barutu (Faik Ahmed)
Alakant (Muammer)

Afyon K. 363
364
Ar
Ankara
364
362
Bingl
Diyarbak r364
Erzincan 364
Erzincan 364
Erzurum 364
363
el
364
stanbul
364
Kony?
364
Konya
363
Manisa
363
Manisa
363
Manisa
364
Sivas
364
Sivas
Tekirda 364
Tokad
364
Trabzon
363
Zonguldak 364

BAKAN Bayndrlk Komisyonuna se


ilen arkadalarn isimlerini aldklar oylarla
birlikte okutuyorum:
Bayndrlk Komisyonu
Enstn (Bedi)
Soylu (Ziya)
Zeytinolu (Kemal)
Kuranel ((Sleyman)
Turgut (Reit)
Bahadr (Mehmet)
Kantarel (Sait)
Tosunolu (Hayri)
Turgut (Ziya)
Birand '(Remzi)
zsoy (Mazhar)
H-nal (Cemal)
Bilge (Necip)
Doanay (Asm)
Mete (Mehmet Fahri)
zkefeli (Muhittin)
Inceday (Cevdet Kerim)
Duygun (brahim)

anakkale
Erzincan
Eskiehir
Gazianteb
sparta
Kars
Kastamonu
Kastamonu
Kayseri
Konya
Mara
Mula
Nide
Nide
Rize
Samsun
Sinob

Sivas

363
363
363
363
363
363
363
363
363
363
363
363
363
363
363
363
363
363

0:2

Aydn (Hdr)
Akanal (Necdet)
Oral (Hasan)

Tunceli
Urfa
Urfa

363
363
363

BAKAN Bte Komisyonuna seilen


arkadalarn adlar ile aldklar oy miktarn
okutuyorum:
Bte Komisyonu
Vezirolu (Ahmed)
Sarolu (Akif)
Menderes (Ethem)
B.udakolu (Esad)
Gbilmez (Mahmut)
elikba (Fethi)
aman (Halk)
Akmanlar (Kenan)
Kalafat (Emin)
Ekinci (Mustafa)
Altnalmaz (Arif)
Ergene (Suphi)
Sana (mer Faruk)
Pekcan (Nahid)
Bakurt (Muhtar)
Potuolu (Abidin)
%,
Yrkolu (Kemal)
Siren (Cell Sait)
Adakan (Enver)
Baar (Ahmet Haindi)
Trkgeldi (Cell)
okan (Tahsin)
Tre (Hamd)
Bakay (efik)
Blkba (Osman)
Ulgen (Murad Ali)
Gedik (Hakk)
Eti (Mehmet Sadk)
Ergin (Semi)
Erten (Rza)
Trkolu (Kemal)
Aksoy (Refet)
Kavrakolu (Osman)
Bar (Sedat)
m re (Halil)
v
Ata (Stk)
Eybolu (Cemal Reit)
Kalaycolu (S. Fehmi)
Ergin (Feridun)
Melen (Ferid)
Tatlolu (Him)
;:

35

r^
11

Afyon K. 365
Antalya
365
Aydn
365
Balkesir 365
Bolu
365
365
Burdur
Bursa
365
anakkale 365
anakkale 365
Diyarbakr 365
365
Edirne
Elz
365
Elz
365
Erzincan 365
Eskiehir 365
Eskiehir 365
Gmane 365
Hatay
365
stanbul
365
stanbul
365
stanbul
365
Kastamonu 340
Kastamonu 365
Krklareli 365
Krehir
365
Konya
365
Ktahva 365
Malatya
365
Manisa
365
Mardin
365,
Mardin
365
Ordu
365
Rize
365
Seyhan
365
Sivas
365
Tokad
365
Trabzon
365
Trabzon
365
Urfa
365
Van
365
Yozgat
365

B :3

29 . 5 .1950

O :2

369
Samsun
BAKAN alma Kornisyonuna seilen I Kesim (Firuz)
369
Trabzon
arkadalarn adlan ile aldklar oy miktarn | Saka (Hasan^
okutuyorum :
BAKAN Dileke Komisyonuna seilen
arkadalarn isimleriyle aldklar oy miktarn
alma Komisyonu
okutuyorum:
Erkazanc (Mehmet)
man Kenan)
Yazman (evki)
Adato (Salamon)
Altnel (ihsan)
Topu (Ahmet)
Bilgin (Behzat)
Tekn(Abidin)
Keeciolu (Fahri)
Erkut (Halil Sezai)
Kiiolu (Yeredo)

t:

j>
(
J^
;"

Trkand (Hsn)
"^0?
Eker (Yusuf Ziya)
Tmerkan (Muhit)
Ay alp (Feridun)
Ataman (Sebati)
I
Baol (Suat)
B,oyacgiller (Abdrra hman)
nan)

Burdur
ankr
Elz
stanbul
stanbul

368
368
368
368
368

stanbul
zmir
zmir
Kastamonu
Krehir
Kocaeli
Kocaeli
Seyhan
Sinob
Urfa
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak

368
368
368
368
368
368
368
368
368
368
368
368
368

BAKAN Dileri Komisyonuna seilen


arkadalarn adlar ile aldklar oy miktarn
okutuyorum:
Dileri Komisyonu
Arsal (Sadri Maksudi)
Nabel (Nazifi erif)
.* :J
Onat (Burhanettin.)
K
Burak (Rfk Salim)
^Jr|
Pamukolu (A. Hikmet)
#
Melek (Abdrrahman)
~ ""
Baban (Cihad)
JT" - I
Kapani (Osman)
,:H- V
>rr
Mente (Vasfi)
Tunca (Cemal)
^v'V^f
stnda (E. Hayri)
*
Yaln (Hseyin Cahit)
Urgbl (Suad Hayri)
"*"
Dorul (mer Rza)
~W
Gndz (Asm)
Karaosmanolu (Adnan)
Tanrver (Hamdullah Suphi)
Hdayiolu (Salhattin)
Nadi (Nadir)
.

Ankara
Antalya
Antalya
Erzurum
Giresuu
Hatay
zmir
zmir
izmir
zmir
zmir
Kars
KayseH
Konya
Ktahva
Manisa
Mansn
Mara
Mula

369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
36.)
369
369
369
369
369
369
369

Dileke Komisyonu
Oynaganl (Bekir)
Yiitba (Gazi)
Olga (ismet)
Bilen (mer)
Soydan (Cevdet)
Akn (ismail)
Okuolu (Mustafa Nuri)
Gl ez (ihsan)
Oney (Mesud)
Dlger (Bahadr)
Baybura (Cevdet)
Kocatrk (Vasfi Mahir)
Zarbm (Halit)
Tiol (ahap)
Kartal (Mehmet)
Oeakcolu (Nuri)
zbay (Abdlkadir)
Mandatlinci (Zeyyat)
Tzel (Ferid)
Asya (Arif Nihat)
Sual]) (Mehmet Daim)
I -i rtrk ' (Nurettin)
Alperen (Salih Esad)
Erba (Faik)
Karslolu (Yusuf)

Afyon K.
Afyon K.
Amasya
Ankara
Ankara
Bilecik
Bingl
Bolu
oruh
Erzurum
Gmane
Gmane
Gmane
iel
Malatya
Malatya
Malatya
Mula
Samsun
Seyhan
Siird
Sivas
Trabzon
Yozgad
Yozgad

367
367
367
367
367
367
367
367
367
367
367
367
367
367
367
367367
367
365
367
367
367
367
367
367

BAKAN Ekonomi Komisyouna sei


len arkadalarn isimleriyle aldklar oy mik
tarn okutuyorum:
Ekonomi Komisyonu
Kerman (Sleyman)
dil (Salhaddin)
Binerbay (Dastan)
>
Geclikolu (Abdullah)
/
Seyhun (Fuad)
/
Suba (tbrahim)
r
Greli (Enver)
;.$'
Kozak (Kmil)
San (Mithat)
Ural (Zihni)
Osm a (Hasan)

36

Afyon K.
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Balkesir
Bolu
Bursa
oruh
Edirne

361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361

B :3

29.5 . 1950

Nutku (Emrullah)
Ocak (Ali)
San (Cevdet)
Bozba (Hamdi)
Tokdemir (Halis)
etin (Abbas)
Ylmaz (Mehmet)
Ataman (Kemal)
Grsoy (Ahmet hsan)
Frat '(Hikmet)
Takent (Kzm)
Eee.r (Ferit)
Kertolu (Nuri)
Somuncuolu (Server)

Ktahya
Malatya
Manisa
Nide
Sinob
Sinob

361
361
361
361
361
361
561
361
361
361
361
359
361
361

Yksel (Hseyin)
Zamangil (Cahid)
(jevleri (mer)
Balk (Hseyin,)
Kpak (Cemal)

Sivas
Trabzon
Urfa
Zonguldak ;
Zonguldak :

361
361
361
361
361

Erzurum
Gazianteb
Gazianteb
Giresun
Gmane
Kars
Kocaeli
Konya

BAKAN Gmrk ve Tekel Komisyonuna seilen arkadalarm isimlerini aldklar oy


miktariyle okutuyorum :
Gmrk ve Tekel Komisyonu
Yiitba (Gazi)
Oztrk (Halis)

Afyon K. 362
362
Ar

Koray (Hmit)
Benli (Salhattin)
Dayolu (Mithat)
Bumin (Mecit)
Babyk (Ahmet)
Glcgil (Mustafa)

Amasya
Ankara
Bolu
oruh
orum
Denizli

Azizolu (Yusuf)
illi (Abdullah)
Szer (Mitat)
Keskin (Ahmet)
Kavaleolu (Mmtaz)
Aaolu (Abdrrahman F.)
Ilstaolu (Hasan Fehmi)
zer (Hadi)
Erden (Baki)
Koral f(Tevfik)
z (Hasan)

362
362
362
362
362
362
Diyarbakr 362
362
Hatay
362
istanbul
Kastamonu 362
362
Kocaeli
Konya
362
362
Samsun
362
Samsun
362
Siird
362
Trabzon
362
Yozgad

BAKAN iileri Komisyonuna se ilen


arkadalarn isimlerini fi ldklai'i oy miktariyle
birlikte okutuyorum:

0 :2
iileri Komisyonu

Eren (Kemal)
Bakan (Salhattin)
Tuncay (Muharrem)
Ertan (Muhtar)
E rozan (Agh)
Ylmaz '(Necdet)
Kolda (Baha)
nen (Nzm)
Demirta (Abdullah)
Gnen (Cemal)
Tola (Tahsin)
Yaman (Hsn)
Apaydn (Fikri)
stn, (Faik)
Aydmer (Hidayet)
Aysal (Yusuf)
lker (Faruk)
Bozda (Ahmet)
ztrk (Cevdet)
lk (Hseyin)
Boztepe (Feyzi)
arlan (Hamdi)
Sere '(Salim)
tem (Eifat)
Topcoolu (Nuri Turgut)
Orhon (Hamdi)
Timurolu (Rait Kemal)
Akn (izzet)
Doan (Avni)
Ynrdabayrak (Avni)

Amasya
Balkesir
Balkesir
Bitlis
Bursa
Bursa
orum

364
364
362
364
364
364
364

Diyarbak r364
Elz
364
Erzincan 362
364
sparta
364
istanbul
364
Kayseri
Krklareli 364
Konya
364
Ktahya 364
364
Manisa
Mara
364
364
Mardin
364
Nide
363
Ordu
362
Ordu
364
Seyhan
364
Sivas
364
Tokad
363
Trabzon
364
Urfa
362
Van
363
Yozgad
Zonguldak : 364.

BAKAN Maliye Komisyonuna seilen


arkadalarn isimlerini aldklar oy miktariyle
birlikte okutuyorum :
Maliye Komisyonu
ahin (Eyp)
Bucak (Mustafa (Remzi)
Erkmen (Hayrettin)
Pekkip (Stk)
Erkut (Halil Sezai)
Alican (Ekrem)
'
Tokolu (Ltfi)
Doan \ E s a t )
Kalav (Abdlkadir)
Kllar (Ferit)
Akal (izzet)
Uluay (kr)

37

Denizli
Diyarbakr
Giresun
Krklareli
Krehir
Kocaeli
Kocaeli
Malatya
Mardin
Mu
Rize
Samsun

366
366
366
366
366
366
366
366
36C
366
366
366

B :3
Gl (Read)
Ecevit (evki)
r s (Sedat Zeki)
Tunta (Yusuf Ziya)
Koral (Tevfik)
Nizamolu (Fuat)
Aksz (Fehmi)
Sivisolu (Rifat)

29.5 .1950

Seyhan
Sivas
Sivas
Tekirda
Trabzon
Yozgad
Zonguldak
Zonguldak

366
366
366
366
366
366
366
366

BAKAN Meclis Hesaplarn nceleme


Komisyonuna seilen arkadalarn isimlerini
aldklar oy miktariyle birlikte okutuyorum:
Meclis Hesaplarn nceleme Komisyonu
tflasrc (evki)
Gigin (Abbas)
Vural (Hasan Ali)
obanolu (Ali)
evik (smail Hakk)
Keeci (Salih Fuat)
etin (Abbas)
Grol (Saffet)
Boran (Mehmet Kmil)
ncealemdarolu (Ali Rza)

Aydn
oruh
orum
Denizli
Eskiehir
stanbul
Kars
Konya
Mardin
Zonguldak

371
371
371
371
371
371
371
371
371
371

BAKAN Meclis Kitapl Komisyonuna


seilen arkadalarn isimlerini aldklar oy miktarivle birlikte okutuyorum :
Meclis Kitapl Komisyonu
Fenik (Mmtaz Faik)
Danman (Zuhuri)
Eme (Selim Ragp)
Ebzziya (Ziyyat)

Ankara
Bolu
Bursa
Konya

355
355
355
355

BAKAN Mill Eitim Komisyonuna se


ilen arkadalarn isimlerini aldklar oy mik
tariyle birlikte okutuyorum :
Mill Eitim Komisyonu
Kf re v i (Kasm)
Dalman (Fatin)
Pelvan (Yahya)
Oran (Talt)
zbey (Mehmet)
Yntem (Ali Canip)
Mart (mer)
Arar (Kzm)
Baaran (Fikret)
Kprl (Cemal)

Ar
Antalya
Balkesir
Bilecik
Burdur
Bursa
anakkale
ankr
Denizli
Edirne

362
362
362
362
362
362
362
362
362
362

0:2

obanolu (Fehmi)
Topuolu (Rza)
Tankut (Hasan Reit)
amhbel (Faruk Nafiz)
Advar (Halide Edib)
Takran (Tezer)
K(>ak (Remzi)
Orta (Yusuf Ziya)
Ark (Remzi Ouz)
Tarakolu (M. Reit)

Erzurum
Erzurum
Hatay
stanbul
zmir
Kars
Ktahya
Ordu
Seyhan
Trabzon

362
362
362
362
362
362
362
362
362
362

BAKAN Mill Savunma Komisyonuna


seilen arkadalarn isimlerini aldklar oy mik
tariyle birlikte okutuyorum :
Mill Savunma Komisyonu
S abis (Ali hsan)
Kurtbek (Seyfi)
mdik (Sreyya)
Karabudak (Fikret)
Altu (Yusuf Kmil)
Zeren (Mustafa)
Ramazanoiu (Cell)
Aksu (rfan)
Cebesoy (Ali Fuad)
Yaver (Sani)
Tuga (Hsamettin)
Deniz (Galib)
Takn (Rifat)
Berkok (smail)
zde (Rifat)
nhon (Saim)
Barlas (Ziya)
Besin (Besim)
Yurdakul (Nuri)
Balta (Kemal)
Tekeliolu (Sinan)
lceday (Cevdet Kerim)
Taner (Bahattin)
Altu (Naci)
zalp (Kzm)

Afyon K.
An,kara
anakkle
Denizli
Diyarbakr
Erzurum
el
sparta,
stanbul
stanbul
Kars
Kastamonu
Kastamonu
Kayseri
Krehir
Kocaeli
Konya
Ktahya
Nide
Rize
Seyhan
Sinob
Sivas
Trabzon
Van

362
362
362
362
362
362
362
362
362
362
362
362
362
362
362
362
362
362
362
362
362
362
362
362
362

BAKAN Salk ve Sosyal Yardm Ko


misyonuna seilen arkadalarn isimlerini al
dklar oy miktariyle birlikte okutuyorum:
Salk ve Sosyal Yardm Komisyonu
Tan (Avni)
Bayramolu (Muhlis)
Gedik (Namk)

38

Afyon K. 374
Ankara
374
Aydn
374

B :3
kdem (A. Baki)
Otman (Cell)
Baran (Sedat)
zer (Saip)
Karan (Enver)
nal (Samih)
Yurtman (Cavit)
Koksal (Aziz)
Sarol (Mkerrem)
Vahram Bayar (Andre)
nckara (Necdet)
Oktay (Esad)
Khkale (Ali Rza)
Akan (Ethem Vassaf)
At (Ziya)
Burak (Stk Salim)
Krez (Nafiz)
Uras (Aziz)
Sezer (Zeki Mesut)
Berkman (Naci)
Trk (Cezmi)
avh (Ali kr)
Aaekolu (Nzm)
Erata.man (Zeki)

Aydn
ankr
orum
orum

29.5 1950
374
374
374
374

Erzurum 374
Gazianteb 374

Hatay
elstanbul
stanbul
zmir
Kars
Kayseri
Kocaeli
Koeaeli
Konya
Manisa
Mardin
Ordu
Samsun
Seyhan
Sinob
Sivas
Tekirda

374
374
374
374
374
374
374
374
374
374
374
374
374
374
374
374
374
374

BAKAN Saytay Komisyonuna seilen


arkadalarn isimlerini aldklar oy miktariyle
birlikte okutuyorum:
Saytay Komisyonu
Grses (evki)
Kymen (Doan)
ener (Mazhar)
Seven (Selim)
Bilgi (Sait)
Kulu (Mehmet)
kmen (Nedim)
Bayer (Abdrrahman)

orum
Giresun
Giresun
Hakkri
sparta
Malatya
Mara
Mardin

Day (Hamdi)
Arba (Hadi)
Delllolu (Sreyya)
Morgil (Ahmet)
Sporel (ZeM Rza)
Alian (Haim)
Trkdoan (efik)
Yardm (Cemil)
Bingl (Hseyin)
Koyutrk (Hamdi)
Gololu (Mahmut)

Mu
Nide
Nide
Rize
Rize
Samsun
Srd
Sird
Tekirda
Tokad
Trabzon

361
360
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361

BAKAN Tarm Komisyonuna seilen ar


kadalarn isimlerini aldklar oy miktariyle bir
likte okutuyorum :
Tarm Komisyonu
Gler (Abdullah)
Torfilli (Salih)
Tekeliolu (Ahmet)
Emirolu (Muzaffer)
Kocabyklu (Ahmet)
nan (Salhattin)
Herkmen (Selim)
Karacabey (Sadettin)
Atakurt (Kemal)
Tavaslolu (Refet)
Erduman (Sabri)
Cenani (Ekrem)
nl (Salhattin)
Duyduk (Ali Naci)
Skmen (Tayfur)
nankur (Salih)
Aldemir (Mehmet)
Giz (Sadk)
v'oulu (Veyis)
Mhto (Muzaffer li)
Develiolu (Emin)
zdeni ir (Mehmet)
Erbil (Mahmut)
Filiz (Fikret)
Kalemciolu (Salih)
Ercan (Ali Rza)
Doan (Hseyin)
Mholu (Sudi)
Kadolu (Ahmet)
Kkerolu (Fahri)
Topalolu (Atf)
Akal (Zeki)
Cokun (Tevfik)
Kibarolu (Mahmut)
Mocan (evket)

Afyon K.
Afyon K.
Antalya
Balkesir
Balkesir
Bitlis
Bursa
Bursa
ankr
Denizli
Erzurum
Gazianteb
Gazianteb
Giresun
Hatay
el
zmir
zmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kayseri
Krklareli
Krklareli
Kocaeli
Konya
Malatya
Manisa
Mara
Nide
Ordu
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Tekirda

363
363
363
363
363
363
363
363
363
363
363
363
363
363
363
363
363
363
363
363
363
363
363
362
363
363
363
363
363
363
363
363
363
363
362

BAKAN Ticaret Komisyonuna seilen


arkadalarn isimlerini aldklar oy miktariyle
birlikte okutuyorum:
Ticaret Komisyonu
Bulgurlu (Hamdi)
eri (Ali Fahri)
Kalpszolu (Arif)

-39

Ankara
Balkesir
Balkesir

365
365
365

:3
Yemenici (Hakk)
Baak (Said)
Tfekciolu (Adnan)
Gknil (Bedri Nedim)
Saymer (Fahrettin)
Akta (Fevzi)
Kerimzade (kr)
Kirazolu (brahim)
Baak (Hamdi)
ilingir (Abdi)
Alkin (Necdet)
Kavuncu (Ahmet)
ksz (Remzi)
In (smail)
Somuncuolu (Server)
zdemir (Mustafa)
Batmar (Saffet)
Zaman gil (Cahid)

29.5. 950

orum
Erzurum
Giresun
stanbul
IstanDnl
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kocaeli
Konyf
Ktahva
Ktahya
Mara
Samsun
Sinob
Tokad
Trabzon
Trabzon

Yntem (Vahit)
Karasiolu (hsan)
Salar (Ali Kza)
Akit (Hsn)
Tay (Kmil)
nan (Tahsin)
Grgen (Rait)
Demiralay (Kemal)
Yrten (Senihi)
Grerk (Tark)
lmen (Himmet)
Sayman (Ltfi)
Baer (Yavuz)
Akyol (Hsn)
Frat (Nait)
ubuk (Fevzi)
Kulu (Hasan Remzi)

365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365

t Hat rma Komisyonu


Amasya
Antalya
Bilecik

Bolu
anakkale
oruh
Denizli
Diyarbakr
Giresun
Gmane
sparta
stanbul
zmir
Konya
Malatya
Mula
Ordu
Ordu
Tokad
Tunceli

360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360

BAKAN imdi komisyon seimleri ne


ticeleri arzedilmis
bulunuyor. Komisyonlar
emirlerine tahsis edilen odalarna terif ederek
bakanlariyle szc ve ktiplerini semelerini
rica ederim.
Gndemimizde grlecek baka bir ey
bulunmadndan aramba gn saat 15 te top
lanlmak zere oturuma son veriyorum.

BAKAN Ulatrma Komisyonuna sei


len arkadalarn isimlerini aldklar oy miktariyle birlikte okutuyorum:

Topu (Cevdet)
Toku (Ahmet)
Korkut (Keaf Mehmet)

360
360
360

Kapanma saati : 17,40

**

4. ETL KITLAR
Ramazan Ylmaz Sugedii Mahallesinden
Adana,
Mustafa Bakr.olu D. P. Bakanvekili Eynesil,
Fevzi Fayat D. P. Bakanl Geva,

D. P. Bakanl Hamsin,
Ekrem zkl Pamuklu Mensucat ileri
Sendikas Ynetim Kurulu zmir,
Sait Frat Belediye Bakan Mala,tya,

Hsamettin Atayl ifti Birlii Bakan


Van,
Salih Altn Uzunhac Ky D. P. Oca
kinci Bakan Saray ,- Tekirda.
Trkiye Byk Millet Meclisi Dokuzuncu
Dneminin almas mnasebetiyle yukarda yaz
l adres sahiplerinden gelen tebrik tel yazlar
na Bakanlka cevaplar verilmitir.

*>m<*

T. B. M. M. Basmevi