You are on page 1of 12

SULIT

Nama :

..........

Tarikh :

..............

018
Sains
Oktober
2012
SK KAMPUNG MASJID, SUBIS
_____________________________
UJIAN PKSR 2 TAHUN 3
2012

SAINS
1 jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Kertas soalan ini mengandungi dua
bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.
Jawab semua soalan.

Bahagian Soalan

Pada Bahagian A: Jawab dengan


menghitamkan ruangan pada kertas
jawapan. Bagi satu soalan, hitamkan
satu ruangan sahaja.

1 - 20

Jika kamu hendak menukar jawapan,


padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

1 - 5

Jawapan bagi Bahagian B hendaklah


ditulis dalam ruang yang disediakan.

Markah

Jumlah

Sekiranya kamu tidak dapat menjawab


sesuatu soalan, teruskan menjawab soalan
berikutnya.
______________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak
[Lihat sebelah

Circle the correct answer.


Bulatkan jawapan yang betul.

1.

Section A
Bahagian A

Which of the following animal

refers to the statement below?

Manakah antara haiwan berikut


merujuk kepada pernyataan di bawah?
A. Horse/Kuda
B. Elephant/Gajah
C. Engle/Burung helang

Someanimals
animalscan
canmove
move
Some
withoutlegs
legs
without
Sesetengahhaiwan
haiwan
Sesetengah
bergeraktanpa
tanpakaki
kaki
bergerak

A.
B.
C.

Snake/Ular
Crocodile/Buaya
Milipede/Gonggok

2.

Which of the following animals

has scales on its body?


Haiwan yang manakah mempunyai sisik

pada badannya?

4. Which of the following plants grows in


the water?
Manakah antara tumbuhan berikut

yang tinggal di dalam air?


A.
B.
C.
5.

Durian tree/Pokok durian


Papaya tree/Pokok betik
Water hyacinth/Keladi bunting
What is the shape of the leaves
below?
Apakah bentuk daun di bawah?

A.
Fish/ Ikan
B.
Frog/Katak
C.
Bear/ Beruang
3. Which of the following animals have
the same external feature as shown
below?
Manakah di antara haiwan yang

berikut mempunyai sifat fizikal yang


sama dengan gambar di bawah?

A. Oval-shaped/Bentuk bujur
B. Heart-shaped/Bentuk hati
C. Long-shaped/Bentuk panjang
6. How many poles does a magnet have?

Berapakah bilangan kutub yang ada


pada magnet?
A. 1
B. 2
C. 3

7. This is a ____________ magnet.


Ini adalah magnet ___________.

10. Objects that allow electricity to flow


through it are called
______________.
Objek yang membenarkan arus

elektrik melaluinya dipanggil


_____________.
A. magnets/magnet
B. Conductors/konduktor
C. Non-conductor/bukan konduktor
11. Look at the curcuit below.
Lihat litar di bawah.

A. Circular/Bulat
B. Cylindrical/Silinder
C. U-shaped/Bentuk U

8. A magnet can attract a __________.


Magnet boleh menarik ___________.
A. wooden ruler/pembaris kayu
B. paper clip/klip kertas
C. tissue/tisu

Which of the objects below can be

9. Which of the following are the

yang boleh mengantikan suis?

correct way to handle a magnet?


Manakah antara berikut cara yang

betul untuk menggunakan magnet?


A. Heat the magnet/Panaskan magnet
B. Knock the magnet/Ketuk magnet
tersebut
C. Keep the magnet away from

used replace the switch?

Yang manakah antara objek di bawah

A. Eraser/Pemadam
B. Paper clip/Klip kertas
C. Cloth/Kain
12. The brightness of a bulb depends on
______________.
Kecerahan mentol bergantung kepada

______________.

fire/Jauhkan magnet dari api


3

A. the number of wire used/ bilangan


wayar yang digunakan
B. the arrangement of the switch/
susunan suis
C. the number of batteries used/
bilangan bateri yang digunakan

13. Which of the following objects cannot


conduct electricity?
Yang manakah antara berikut tidak

boleh mengalirkan arus elektrik?


A.

15. The spring in the mechanical pencil is


used to ____________________.

Spring dalam pensel mekanikal


digunakan untuk
____________________.

A. push the pencil lead out easily/


menolak mata pensel keluar dengan
mudah
B. hold the pencil lead/memegang mata
pensel
C. make the pencil lead longer/
membuatkan mata pensel menjadi
panjang

B.

C.

14. All the objects below use springs


except
Semua objek di bawah menggunakan

spring kecuali
A. A stapler/Stapler
B. An umbrella/Payung
C. A pair of scissors/Gunting

16. Choose the correct statement.


Pilih pernyataan yang betul.
A. Squeezing spoil a spring/Spring rosak
apabila dimampatkan
B. A short spring streches more than a
long spring/Spring yang pendek

meregang lebih panjang daripada


spring yang panjang.

C. A short spring is harder to

Allan baru mandi. Dia ingin mengelap

bent/Spring yang pendek susah untuk

badannya. Bahan yang manakah paling

dibengkokkan.

sesuai digunakan oleh Allan?

17. The longer the spring, the


__________ the length after being
stretched.
Semakin panjang spring, semakin

__________ spring selepas diregang.


A. shorter/pendek
B. longer/panjang
C. Taller/tinggi

18. What is the similar between the two


objects below?
Apakah kesamaan bagi dua objek di

A. A towel/Tuala
B. A tissue/Tisu
C. A handkerchief/Sapu tangan
20. Which of the following is used to
make a raincoat?
Manakah antara berikut yang

digunakan untuk membuat baju hujan?


A. Sponge/Span
B. A tissue/Tisu
C. Plastic/Plastik

bawah?

21. Which soil let the water flow through


them easily?
Tanah yang manakah yang

A. Made of same materials/ Diperbuat


daripada jenis bahan yang sama
B. Absorbent material/Bahan penyerap
C. Do not absorb water/Tidak boleh
menyerap air
19. Allan has finished taking his bath. He
wants to wipe his body. Which of the

membenarkan air melaluinya dengan


mudah?
A. Sand/Pasir
B. Clay soil/Tanah liat
C. Garden soil/Tanah kebun
22. Zilla is given three sponges of

following is the most suitable material

different sizes.
Zilla diberi tiga span yang berbeza

to use?

saiz.

25. Which of these animals can be found


in the soil?

Haiwan manakah yang dapat ditemui di


P

dalam tanah?
A.

Which of the sponges above absorb


most water?
Span yang manakah menyerap lebih

banyak air?

B.

A. P
B. Q
C. R

C.

23. Garden soil is ____________ in

26. Which soil has the most decayed living

colour.
Tanah kebun berwarna

things?
Tanah manakah yang mengandungi

____________.

benda hidup yang sudah reput?

A. Brown/coklat
B. Yellow/kuning
C. Grey/kelabu

A. Garden soil/Tanah kebun


B. Sandy soil/Tanah pasir
C. Clay soil/Tanah liat

24. Sandy soil is suitable for planting

27. Which of the following substances is

___________.
Tanah pasir sesuai untuk tanam

unsafe?
Manakah antara bahan berikut tidak

___________.

selamat?

A. Paddy plant/Pokok padi


B. Cactus plant/Pokok kaktus
C. Mango tree/Pokok mangga

A. Milk/Susu
B. Tomato Sauce/Sos Tomato
C. Clorox bleach/Bahan peluntur

28. Which method can be used to


separate paper clip and the sand?
Kaedah apakah yang dapat digunakan

untuk mengasingkan klip kertas dan


pasir?
A. Using sieve/Menggunakan penapis
B. Using magnets/Menggunakan magnet
C. Using filter paper/Menggunakan
kertas turas

29. What is the meaning of the label


below?
Apakah maksud gambar di bawah?

A. Corrosive/Mengakis
B. Poisonous/Beracun
C. Explosive/Meletup

30. What is the smell of milk powder?


Apakah bau susu tepung?
A. Smelly/Bau busuk
B. No smell/Tiada bau
C. Nice smell/Bau segar

Section B
Bahagian B

Answer all questions


Jawab semua soalan

1. Read and understand the information given below. Then, write the answer in the space
provided.
Baca dan fahami maklumat di bawah. Kemudian, tuliskan jawapan ditempat yang disediakan.

Snail
Snail

Butterfly
Butterfly

Snake
Snake

Siput
Siput

Rama-rama
Rama-rama

Ular
Ular

Elephan
Elephan
tt

Bird
Bird
Burung
Burung

Gajah

I have four legs, two eyes, two tusks and a trunk.Gajah


Saya ada empat kaki, dua mata, dua gading dan satu belalai.

I have a pair of beautiful wings, three pairs of legs and an


antenna.
Saya ada sepasang sayap yang cantik, tiga pasang kaki dan

sesunggut.
3

My body is covered with features. I have two legs, two wings


and a beak.
Badan saya diliputi oleh bulu pelepah. Saya ada dua kaki, dua

kepak dan paruh.


4

I move very slowly because I do not have any leg but I have
a big shell on my body.
Saya bergerak sangat perlahan kerana saya tiada kaki tetapi saya

ada cangkerang di atas badan saya.


5

I have four legs, a tail and two horns on my head.


Saya ada empat kaki, satu ekor dan dua tanduk di kepala.

(5m)

2. Fill in the blanks with answers given below.


Isikan tempat kosong dengan jawapan yang disediakan di bawah.
vomiting
muntah

drowsiness
pening

burn
melecur

gloves
sarung tangan

unsafe

children

eyes

fainting

tidak selamat

kanak-kanak

mata

pengsan

a) Taking an overdose of medicine can cause _____________.


Mengambil ubat-ubatan secara berlebihan boleh mengakibatkan ____________.
b) Flammable substances catch fire easily and cause _______________.
Bahan yang mudah terbakar boleh menyebabkan ________________.
c) Eating expired food can cause _______________.
Makan makanan yang tamat tempoh boleh menyebabkan anda _______________.
d) Inhaling certain substances can cause _______________.
Menyedut udara bahan yang tercemar boleh menyebabkan anda ______________.
e) All the unsafe substances should be kept away from ______________.
Semua bahan yang tidak selamat haruslah disimpan jauh daripada
________________.
f) Most detergent is _________________ substances.
Kebanyakan bahan pencuci adalah ______________.
g) Insecticides should be avoided in contact with ________________ and skin.
Racun serangga haruslah dicegah daripada bersentuhan dengan ____________ dan
kulit.
h) Users should wear _____________ when using unsafe substances.
3. Group the objects below correctly.
Kumpulkan objek di bawah dengan betul.
Marbles/Guli
Marbles/Guli
Pen/Pen
Pen/Pen
Screw/Skru
Screw/Skru

Key/Kunci
Key/Kunci
String/Tali
String/Tali

Paper/Kertas
Paper/Kertas

Plasticspoon/Sudu
spoon/Suduplastik
plastik
Plastic

Needle/Jarum
Needle/Jarum

Nailclipper/Pengepit
clipper/Pengepitkuku
kuku
Nail
Ribbon/Reben
Reben
Ribbon/

(10m)

Cotton/Kapas
Kapas
Cotton/

Pin/Pin
Pin/Pin

Objects that are attracted to magnet


Objek yang boleh ditarik oleh magnet

Objects that are not attracted to


magnet
Objek yang tidak boleh ditarik oleh magnet

4. Put a tick in the correct boxes.


Letakkan tanda di dalam kotak yang betul.

(8m)

Shila carries out an investigation to find out whether objects can


Shila carries out an investigation to find out whether objects can
be conduct electricity or not. She connects an object at X in the
be conduct electricity or not. She connects an object at X in the
electric circuit below and records her observation in the table.
electric circuit below and records her observation in the table.
Shila menjalankan penyiasatan untuk mengenalpasti objek yang boleh
Shila menjalankan penyiasatan untuk mengenalpasti objek yang boleh
mengalirkan arus elektrik atau tidak. Dia menyambungkan objek di X pada
mengalirkan arus elektrik atau tidak. Dia menyambungkan objek di X pada
litar elektrik di bawah dan merekodkan pemerhatiannya dalam jadual.
litar elektrik di bawah dan merekodkan pemerhatiannya dalam jadual.

Bulb lights up
Mentol menyala
Eraser
Pemadam
Paper clip
Klip kertas
Marble

Bulb does not light up


Mentol tidak menyala

Guli
Key
Kunci
Wooden block
Blok kayu
Stone
Batu
Plastic
Plastik
Ribbon
Reben
5. Read and understand the statements below and write TRUE for the correct
statements and FALSE for the wrong statements.
Baca dan fahami pernyataan di bawah dan tuliskan BENAR bagi pernyataan yang

betul dan SALAH bagi pernyataan yang salah.

a. A bigger sponge absorbs more water than smaller sponge.


Span yang besar menyerap lebih banyak air berbanding span yang kecil.
b. An eraser can absorb water.
Getah pemadam boleh menyerap air.
c. Cotton is an absorbent material.
Kapas adalah bahan berupaya menyerap.
d. A tissue paper absorbs more water than a mop.
Kertas tisu menyerap lebih banyak air berbanding mop.
e. We can use plastic to wipe water on the floor.
Kita boleh menggunakan plastik untuk mengelap air di atas lantai.
f. Coin can absorb water better than sponge.
Duit syiling boleh menyerap air lebih baik daripada span.

(6m)

6. Pengguna digalakkan memakai ____________ apabila menggunakan bahan yang


tidak selamat. Name the external features of the plant below.
Namakan sifat luaran bagi tumbuhan di bawah.

(3m)