You are on page 1of 2

PROIECT C.C.M.A.I.A.R.

Sa se efectueze calculul termic si organologic pt un motor cu aprindere prin scanteie cu 4 cilindrii in linie in 4 timpi aspirat, racit cu lichid si destinat tractiunii rutiere.
Date initiale
n
Pen
D
S

5500
75
84
72
9.7
4

rpm
kW
mm
mm

Parametrii constructivi

Vs

Vs
Vt

D 2

S *10

Vt = V s * i

0.3990

dm 3

1.5960

dm 3

S *n
wp
* 10 3
30

Wp

Vc

13.2

Vs

Va=*Vc

m/s

0.0459

dm 3

0.4449

dm 3

Admisia
= 0 180 [RAC]
0.1
298
0.115
1000
0.086
0.014

MPa
K
MPa
K
MPa
MPa

Ta

T T r Tr
Ta 0
1 r

368.52

r
r
T

r=1
r = 0.04 0.1
T = 0 20

1
0.08
20

pc

pc p a

Tc
nc

p0
T0
pr
Tr
pa
pa

pr= (1.201.25) *p0


Tr= 900 1100
pa = p0 - pa
pa=(0.05 0.20) * p0

pr=1.15*p0

pa=0.14 * p0

Comprimarea
nc

1.848

MPa

Tc Ta nc 1

816.26

nc = 1.32.1.38

1.35
Arderea

C
H
O
S

L0

1 c
h
o

0.21 12 4 32

mC

I Tc
V T0 298

II Tz
V T0 298

Tz ales

Tz
298

kmoli/kg comb

5.1898

M H 2O * mCVH 2O

Tz
298

M O 2 * mCVO 2

Tz
298

M N 2 * mCVN 2

Tz
298

6.79217
2000

mC

mC
mC
mC
mC

CO 2 Tz
V
298

H 2 O Tz
V
298
O 2 Tz
V
298

N 2 Tz
V
298
II
P

0.5414
115
0.07117
0.071
0.0053
0.4208
0.568
1.0497
1.046

4.7 0.6 * Tc *10 3

1
M CO 2 * mCVCO 2
Mz

kmol aer/kg comb

0.507

M1 = * L0 + 1/MT
MT = 110 120
MCO2 = C/12
MH2O = H/2
MO2 = 0.21*L0*(-1)
MN2 = 0.79**L0
M2 = C/12 + H/2 + (-0.21)*L0
0 = M2 / M1
R = (0 + r) / (1+r)

M1
MT
MCO2
MH2O
MO2
MN2
M2
0
R

mC

1.05
0.854
0.142
0.004
0

Tz
298

9.2 0.8 * 10 3 * Tz

10.8

5.7 1.2 * 10 3 * Tz

8.1

5.5 0.4 *10

* Tz

6.3

5.1 0.4 *10 3 * Tz

5.9

1.985 mC

II
V

Tz
298

8.7772

kcal / kmol K
K

kcal / kmol K

z
Hs
HI

z = 0.8 0.95
Hs = 8100*C+30000*H+2600*(S-O)

0.9
11187.8
10500

kcal/kg comb

Din formula de mai jos scoatem Tz:

r * mCVII 298 * Tz 298 z *


Tz

HI
mCVI

1
L0
1 r
MT

TC
298

* Tc 298

Tz
pz

pz=*pc
= R*Tz/Tc

6.99

2951.26
7
3.78

K
MPa