You are on page 1of 1

Uloga vode u biljci je mnogostruka.

Ona slui kao otapalo, tvorei otopine u kojima


se jedino mogu odvijati razliiti hemijski procesi u biljci. Voda moe uz to sluiti i
kao transportno sredstvo, nosei u sebi bilo otopljene, bilo koloidalno rasprene
(dispergirane) razliite tvari. Isto tako voda ovlauje stanine stijenke i uslovljava
njihovu propustljivost.
Voda je u biljci prisutna u nekoliko oblika. Svaka od njih ima odreenu fizioloku
funkciju. Slobodna ili transpiracijska voda struji od korijena preko stabljike do lia,
odnosno u nadzemne organe biljke odakle se isparava. Ona slui za regulisanje
temperature biljke, transport hranjivih tvari i asimilata, odravanje turgora i kao
otapalo za anorganske i organske tvari. Voda koja ulazi u kapilarne prostore
staninih stijenki naziva se imbibiciona voda, a predstavlja samo mali dio od ukupne
vode u biljci. Ona je absorbirana na povrini organela, staninoj stijenci, molekulama
i ionima. esto je voda u biljci kemijski vezana u organskim spojevima. Ta se voda
naziva vezana ili metabolika voda.
Biljke neprekidno primaju vodu iz okoline i vraaju je u okolinu. Obino nou
prevladava primanje, a danju izluivanje vode. Ako je primanje i izluivanje vode
priblino jednako biljka je u vodnoj ravnotei. Pod vodnim reimom podrazumijeva
se: primanje vode, transport vode i izluivanje vode.
Biljke primaju vodu i u njoj otopljene mineralne tvari iz tla pomou korijena. Pri
prolasku vode iz tla kroz biljku do atmosfere, voda prolazi kroz razliite medije, a
mehanizam prenosa mijenja se ovisno o vrsti medija (stanine stijenke, stanine
membrane fosfolipidni dvosloj, citoplazma i dr.). Osnovni procesi koji omoguuju
primanje i provoenje vode u biljci su bubrenje i osmoza. U oba sluaja pogonska
sila je pad (gradijent) hemijskoga potencijala vode, a proces kojim se to zbiva naziva
se difuzija. Za razumijevanje tih procesa vano je znati da molekule vode u otopini
nisu statine nego se neprekidno kreu.