You are on page 1of 1

Na deίxete όti o μύqoς tou Prwtagόra exhgeί teleologikά to nόμo thς anaplήrwshς.

[Nόμoς thς anaplήrwshς: arcή pou iscύei kai sth fύsh, sύμfwna μe thn opoίa μίa adunaμίa - enός
O Epiμhqέaς deίcnei idiaίterh μέriμna sto na exisorropήsei tiς tucόn adunaμίeς pou έcei kάqe z
H prosforά se kάqe zώo thς idiόthtaς ekeίnhς pou qa antistaqμίsei tiς eggeneίς adunaμίeς tou,
O nόμoς thς anaplήrwshς, bέbaia, de leitourgeί μόno μe thn parocή kάpoiaς idiόthtaς pou qa dia
O nόμoς thς anaplήrwshς έrcetai na exasfalίsei thn epibίwsh kάqe eίdouς zώwn, μiaς kai kaqέna