You are on page 1of 2

Evropska eko oznaka

Savjeti za utedu elektrine energije

Neki proizvodi su oznaeni


i Evropskom eko oznakom,
koja se moe nalaziti u
sastavu energetske oznake
kuanskog aparata ili se
postavlja na aparat neovisno.
Evropskom eko oznakom se
oznaavaju proizvodi za koje
postoje nauno utemeljene
informacije o nihovom
smanjenom uticaju na okoli.

Prati ve samo ako je maina puna (maina


napunjena do pola troi oko 50% vie energije),

Preskoiti predpranje ukoliko ve nije puno


prljav,

Ve suiti na suncu,

Ako upotrebljavamo mainu za suenje, onda


treba pustiti da se ve u maini za pranje
maksimalno centrifugira,

Podesite friider i hladnjak na optimalne


temperature (friider 5C, hladnjak -18C),

Hladnjak je najbolje postaviti u prostoriju koja se


ne zagrijava, kao to su ostava ili podrum, jer
umanjenje temperature prostora za 1C moe
donijeti utedu od 4%.,

Odlediti hladnjak barem 2 puta godinje, zato to


5 mm leda poveava potronju energije za 30%,

Nekoliko puta godinje paljivo otkloniti svu


prainu sa kondenzatora i reetki friidera i
hladnjaka, kako bi vazduh slobodno strujao,

Pri kuhanju koristiti tave, lonce, erpe i drugo


posue sa ravnim dnom, koji odgovaraju veliini
ploe na elektrinom poretu. Poklopljen lonac
tedi 4x vie energije od otvorenog,

Koristiti tedne sijalice umjesto obinih, jer one


imaju 8x dui vijek trajanja i troe 5x manje
energije.

Potronja energije
Energetska oznaka sadri podatke o potronji
elektrine energije u kWh. Prilikom
kupovine treba obratiti panju na ovaj podatak
energetske oznake, kako bismo zakljuili koliko
elektrine energije i novaca moemo utedjeti
ukoliko izaberemo model
A ili B klase.
Na primjer, friideri A ili A++ klase imaju
energetsku efikasnost kao jedna sijalica od 100 W.
Prosjean radni vijek friidera je oko 10 godina i za
taj period moe utedjeti oko 4 000 kWh elektrine
e n e r g i j e i l i o k o 3 0 0 K M .

Stvarna potronja i uteda energije zavise


od naina koritenja i smjetaja kuanskog
aparata. Pored kupovine energetski efikasnih
aparata, energiju i novac tedimo
ukoliko se pridravamo praktinih savjeta koji nikoga ne
kotaju.

Centar za ekologiju i energiju Tuzla


Crnogorevia 1; 75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba: Admir Malkoevi
tel: 00387(35) 249 311
admir.malkocevic@ceetz.org
www.ceetz.org

Centar za
ekologiju i energiju

ENERGETSKE OZNAKE
Friider

PODRANO OD STRANE VLADE KANADE


SUPPORTED BY THE GOVERNMENT OF CANADA
SOUTENU PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

TEDNJOM ENERGIJE TEDIMO NOVAC!!!


Energetske oznake

Energetske oznake obavezne u EU

Oblik i sadraj energetske oznake

Centar za ekologiju i energiju je od


01.01.2007.Ipoeo sa implementiranjem projekta
Energetske oznake. Projekat ima za cilj
podizanje svijesti o efikasnom koritenju energije i
poveanje broja grana koji kupuju energetski
efikasne kuanske aparate.

Kuanski ureaji koji se proizvode unutar Evropske unije


moraju biti oznaeni energetskim oznakama. U grupu
kuanskih aparata koji se oznaavaju spadaju:

Energetska oznaka je sastavljena iz osnovne


oznake i dodatne trake sa podacima.
Osnovna oznaka koja se nalazi sa lijeve strane
sadri podatke o proizvoau kuanskog
aparata vrsti, tipu i modelu kuanskog
aparata klasi efikasnosti te potronji energije.
Vrijednosti specifine za pojedinu vrstu, tip i
model kuanskog aparata dostavljaju se na
dodatnoj traci sa podacima, koju proizvoa
ureaja postavlja na predvieno mjesto na
osnovnoj oznaci.

Hladnjaci i friideri te njihove kombinacije

Ve maine

Maine za suenje vea

Kombinirane maine za pranje i suenje


vea
Maine za pranje posua

Elektrini poreti

Klima ureaji

OSNOVNA
OZNAKA

Energija

Friider

Proizvoa

Logo
ABC
123

Tip/model

Svjetlosni izvori napajani iz mree (sijalice)

TRAKA SA
PODACIMA

= ENERGETSKA
OZNAKA

Manja potronja energije

A
B
C
D

Kategorije energetske efikasnosti u EU

E
F
G

POTRONJA U ODNOSU
NA REFERENTNI UREAJ

Koristimo energetski efikasne kuanske


aparate
Energetski izvori na naoj planeti su ogranieni i
zato ih je potrebno racionalno koristiti. Cijena
energije, koju za svakodnevno djelovanje troe
kuanski aparati, znaajno optereuje budet
domainstava. Kuanski aparati oznaeni
energetskim oznakama, omoguavaju kupcu
prepoznavanje energetski tedljivih kuanskih
aparata. Koritenje takvih aparata je vie isplativo
i umanjuje negativan uticaj na okoli.

Vea potronja energije

KATEGORIJA

Potronja energije
(kWh/godina)

<55%

Zapremina dijela za hladjenje u l

.yxz

55 - 75%

Zapremina dijela za zamrzavanje u l

.yxz

Nivo buke
(dB (A) re 1pW)

XZ

75 - 90%

90 - 100%

100 - 110%

110 / 125%

>125%

Kategorije su definirane tako da se potronja


prosjenog evropskog kuanskog aparata (100%)
nalazi izmeu kategorija D i E.

Partneri na
projektu :

X, YZ

(bazirano na osnovu rezultata


standardnog mjerenja za 24 sata)

Ilatina
latina
ervis
SIervis

Klase energetske efikasnosti kuanskog


aparata su oznaene sa strelicama od A do G,
gdje su aparati A klase energetski najefikasniji.
Aparati A klase troe priblino 50% manje
energije od aparata D klase, dok aparati G
klase upotrebljavaju 25% vie energije u
odnosu na aparate D klase.

d.o.o

Id.o.o.

ISKRA- AS Tuzla
Iskra

Iskra -Tuzla Tuzla

a
UltimTuzla