You are on page 1of 3

17.

Notiunea si caracterele juridice ale contractului de vanzare

Notiune
Vanzarea este acel contract prin care una din parti numita vanzator transmite sau, dupa caz, se
obliga sa transmite celeilalte parti numite cumparator dreptul de proprietate asupra unui bun
(bunuri) sau un alt drept, real ori de creanta, in schimbul unei sume de bani numita pret.

Caractere juridice
1. Caracterul sinalagmatic (bilateral). Se aplica regulile specifice contractelor sinalagmatice :
exceptia neexecutarii contractului, rezolutiunea pentru neexecutarea obligatiei de catre una
dintre parti, teoria riscului contractului.
2. Contract cu titlu oneros.
3. Contract comutativ existenta si intinderea obligatiilor este cunoscuta inca de la inceput.
Cu exceptia vanzarii drepturilor litigioase.
4. Contract consensual (in principiu) exceptii: vanzarea drepturilor ce urmeaza a fi inscrise
in cartea funciara, contractele incheiate prin mijloace electronice si vanzarea de mostenirii,
toate necesita forma autentica.
5. Contract translativ de proprietate (in principiu) proprietatea se stramuta de drept
cumparatorului din momentul incheierii cntractului, chiar daca bunul nu a fost predat ori
pretul nu a fost platit inca. In materie de vanzare de bunuri imobile, transmiterea proprietatii
se supune dispozitiilor de carte funciara.
6. In cazul dobandirii drepturilor reale imobiliare se cere indeplinirea formalitatilor de
publicitate imobiliara pentru a fi opozabile tertilor trebuie inscrise in cartea funciara.
18.Promisiunea unilaterala de vanzare (cumparare). Promisiunea bilaterala de vanzarecumparare
Notiune. Deosebire de oferta de a contracta si pactul de optiune.
Consta in angajamentul promitentului de a incheia in viitor un contract de vanzare cu o alta
persoana numita beneficiar, care accepta promisiunea avand optiunea de a-si manifesta ulterior
acordul sau la cumpararea bunului.
Se deosebeste de pactul de optiune prin acea ca in cazul pactului de optiune, contractul se incheie
prin simpla acceptare din partea beneficiarului optiunii, nefiind necesare alte formalitati, iar in cazul
promisiunii unilaterale de vanzare, in cazul acceptarii ofertei de catre beneficiar, partile urmeaza a
incheia contractul, acesta neluand nastere printr-o simpla acceptare.
Se deosebeste de oferta de a contracta prinaceea ca este un act juridic unilateral.
Efecte
Promisiunea unilaterala de vanzare-cumparare este un contract unilateral deoarece da nastere la
oblgiatii numai pentru o parte. Da nastere unui drept de creanta, una din parti fiind obligata fata de
cealalta sa vand in viitor un anumit bun, beneficiarul putand opta intre a-l cumpara sau nu.
Stingerea obligatiei promitentului
Se stinge la expirarea termenului prevazut sau, daca nu exista, la expirarea termenului general de
prescriptie 3 ani.
Publicitatea promisiunii
In cazul promisiunii care are ca obiect un bun imobil, pentru a fi opozabil tertilor, promisiunea
trebuie scrisa in cartea funciara.
Notiune
Este promisiunea in care o parte se obliga sa vanda, iar cealalta se obliga sa cumpere un anumit bun
la un pret determinat, contract care va fi perfectat in viitor.
19.Incapacitati speciale in materia contractului de vanzare
Regula privind capacitatea. Exceptii.
Pot cumpara sau vinde toti cei carora nu le este interzis prin lege.
Persoanele fara capacitate de exercitiu (minorul sub 14 si interzisii judecatoresti) pot incheia

contracte de vanzare prin reprezentantii lor legali, iar persoanele cu capacitate de exercitiu restransa
(minorii intre 14-18) pot incheia contracte de vanzare cu incuviintarea ocrotitorului legal, iar in
cazurile prevazute de lege, si cu autorizarea instantei de tutela. Minorul cu capacitate de exercitiu
restransa poate incheia singur contracte de vanzare de mica valoare, cu caracter curent si care se
executa la data incheierii lor.
Incapacitatea de a cumpara drepturi litigioase
Judecatorii, procurorii, grefierii, executorii, avocatii, notarii publici, consilierii juridici si
practicienii in insolventa nu pot cumpara, direct sau prin persoane interpuse, drepturi litigioase care
sunt de competenta instantei de judecata in a carei circumscriptie isi desfasoara activitatea.
Alte incapacitati de a cumpara art.1654 (1)a-c
Mandatarii, pentru bunurile pe care sunt insarcinati sa le vanda. - nulitate relativa
Parintii, tutorele, curatorul, administratorul provizoriu, pentru bunurile persoanelor pe care le
reprezinta. - nulitate relativa.
Functionarii publici, judecatorii-sindici, practicienii in insolventa, executorii, precum si alte
asemenea persoane, care ar putea influenta conditiile vanzarii facute prin intermediul lor sau care
are ca obiect bunurile pe care le administreaza ori a caror administrare o supravegheaza. - nulitate
absoluta.
Alte incapacitati de a vinde art.1655 (1)
Persoanele prevazute la art.1654 (1) nu pot, de asemenea sa vanda bunurile proprii pentru un pret
care consta intr-o suma de bani provenita din vanzarea ori exploatarea bunului sau patrimoniului pe
care il administreaza ori a carui administrare o supravegheaza.
20.Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca bunul vandut si pretul
Conditii privind bunul vandut
1) Sa fie in circuitul civil adica sa poata fi instrainat nulitate absoluta
Prin lege, sunt declarate inalienabile, bunurile proprietate publica a statului sau unitatilor
administrativ teritoriale.
Exista o serie de bunuri care pot fi instrainate doar cu respectarea unor reglementari legale speciale
(regimul armelor si a munitiilor, plante/preparate stupefiante etc).
Prin conventie sau testament se poate interzice instrainarea unui bun, pe o perioada de max.49 ani
cu un interes legitim si serios. (instanta poate autoriza vanzarea bunului daca este un interes mai
mare, sau interesul a disparut).
2) Sa fie determinat sau determinabil nulitate absoluta
In cazul bunurilor certe determinarea se face prin indicarea caracterelor lor specifice, individuale,
iar in cazul bunurilor generice determinarea se face prin indicarea speciei, cantitatii, calitatii.
3) Sa exista in momentul vanzarii (sau in viitor)
Daca in momentul vanzarii unui bun individual determinat acesta pierise in intregime, contractul nu
produce niciun efect.
Daca pierise numai in parte, cumparatorul care nu cunostea acest fapt in momentul vanzarii poate
cere anularea vanzarii/reducerea pretului.
In cazul unui bun mobil viitor, cumparatorul dobandeste proprietatea in momentul realizarii
bunului, adica cand acesta devine apt pentru destinatia prevazuta in contract. In cazul vanzarii unor
bunuri dintr-un gen limitat care nu exista la data incheierii contractului, cumparatorul dobandeste
proprietatea la momentul individualizarii acestora.
Daca bunul nu se realizeaza, contractul nu produce efecte. Daca nu se realizeaza din culpa

vanzatorului, el va plati daune interese.


In cazul bunurilor imobile viitoare, acestea vor fi inscrise provizoriu in cartea funciara.
4) Bunul vandut sa fie proprietatea vanzatorului
Bunurile unui tert poate face obiectul unei prestatii, debitorul fiind obligat sa le procura si sa le
transmita creditorului, sau sa obitna acordul tertului.
Vanzarea bunului altuia se realizeaza iar oblgiatia vanzatorul este executata daca
acesta dobandeste bunul
proprietarul bunului ratifica vanzarea
cumparatorul dobandeste prin orice alt mijloc, proprietatea asupra bunului.
Daca vanzatorul nu-si executa obligatia, cumparatorul poate cere rezolutiunea/restituirea
pretului/daune-interese.
Conditii privind pretul
a) Sa fie stabilit in bani
Este de esenta vanzarii. In caz contrar, obiectul nu mai este vanzarea.
b) Sa fie determinat/determinabil - nulitate absoluta
Vanzarea este valabila si daca nu s-a prevazut un pret insa partile au convenit asupra unei modalitati
prin care acesta sa fie determinat ulterior, dar nu mai tarziu de data platii si fara a mai interveni un
alt acord de vointa al partilor.
Poate fi determinat si de o terta persoana desemnata prin acordul partilor in max.6luni (sau
termenul stabilit de parti), oricare parte va solicita instantei numirea unui expert in vederea
determinarii pretului.
Daca persoana desemnata nu stabileste pretul intr-un an, actul este nul absolut.
In lipsa unei determinari exprese a pretului, va fi dedus din imprejurari (pretul obisnuit practicat)
In cazul profesionistilor, pretul poate fi determinat ca fiind cel practicat in mod obisnuit.
c) Sa fie sincer si serios nulitate relativa
Sincer este pretul real, stabilit in scopul de a fi cerut si platit in realitate (nu fictiv).
Nu este real il stabilesc formal, fara intentia de a-l plati
Serios nu este disproportionat in raport cu valoarea bunului (nu derizoriu)
21. Conditiile de forma ale contractului de donatie
Conditia formei autentice