You are on page 1of 56

SVEUILITE U ZAGREBU HRVATSKI STUDIJI

FILOZOFSKI FAKULTET DRUBE ISUSOVE


U ZAGREBU

Vodi kroz studij


Izvedbeni plan nastave
za akademsku godinu 2014./2015.

Zagreb, rujan 2014.


1

vodic_2014.indd 1

23.07.2014 9:30:27

Priredio:
Ivan estak
Odgovara:
Ivan estak
Izdaje:
Filozofski fakultet Drube Isusove u Zagrebu
Matini broj: 1235664
Djelatnost: 80300
iroraun: HR0723600001101272866
Jordanovac 110, pp 169, 10000 ZAGREB
tel.: (++385 1) 2354 222; fax: (++385 1) 2354 201
http://www.ffdi.unizg.hr
email: tajnistvo@ffdi.hr
2

vodic_2014.indd 2

23.07.2014 9:30:42

SVEUILITE U ZAGREBU HRVATSKI STUDIJI


Filozofski fakultet Drube Isusove u Zagrebu

Izvedbeni plan nastave


za ak. god. 2014./2015.

vodic_2014.indd 3

23.07.2014 9:30:42

vodic_2014.indd 4

23.07.2014 9:30:42

Sadraj

1.
2.

Ustroj Fakulteta
Povijest Fakulteta i njegov znaaj

9
10

3.

Isusovaki identitet

12

4.

Centri Fakulteta

13

5.
6.
7.
8.
9.

Izdanja Fakulteta
Nastavno osoblje
Red studija
Ispiti
Izvedbeni plan nastave preddiplomskih i diplomskih studija u
ak. god. 2014./2015. na Filozofskom fakultetu Drube Isusove u
Zagrebu
Izvedbeni plan nastave za zimski semstar ak. god 2014./2015.
Izvedbeni plan nastave za ljetni semestar ak. god 2014./2015.
10. Postigli akademske stupnjeve u ak. god. 2013./14. na FFDI

13
14
18
18

19
19
37
56

vodic_2014.indd 5

23.07.2014 9:30:42

vodic_2014.indd 6

23.07.2014 9:30:42

SVEUILITE U ZAGREBU HRVATSKI STUDIJI

FILOZOFSKI FAKULTET DRUBE ISUSOVE U


ZAGREBU

STUDIJ FILOZOFIJE I RELIGIJSKIH ZNANOSTI


Preddiplomski jednopredmetni studij 180 ECTS bodova

STUDIJ FILOZOFIJE I LATINSKOGA JEZIKA


Preddiplomski dvopredmetni studij 180 ECTS bodova

STUDIJ FILOZOFIJE
Preddiplomski jednopredmetni studij 180 ECTS bodova

STUDIJ FILOZOFIJE znanstveni smjer


Diplomski jednopredmetni studij 120 ECTS bodova

STUDIJ RELIGIJSKIH ZNANOSTI znanstveni smjer


Diplomski jednopredmetni studij 120 ECTS bodova

vodic_2014.indd 7

23.07.2014 9:30:42

vodic_2014.indd 8

23.07.2014 9:30:43

1. Ustroj Fakulteta
Veliki kancelar: R. P. Adolfo Nicols SJ vrhovni poglavar Drube
Isusove, Rim
Zamjenik Velikog kancelara: R. P. Ante Tustonji SJ Provincijal Hrvatske
pokrajine Drube Isusove, Zagreb
Dekan: Prof. dr. sc. Ivan estak SJ
Prodekan: Doc. dr. sc. Anto Pavlovi SJ
Generalni tajnik: Doc. dr. sc. Niko Bili SJ
Nadstojnik knjinice Juraj Habdeli: Mr. sc. Miroslav adek SJ
Radno vrijeme knjinice:
Posudba: ponedjeljak etvrtak: 9.00 17.00
itaonica: 10.00 18.00
Petak posudba i itaonica: 9.00 15.00
Ekonom: Mr. sc. Miroslav adek SJ
Tajnitvo: Ana Desantolo (tel. 2354 222), email: tajnistvo@ffdi.hr
Radno vrijeme tajnitva za studente: 9.00 13.00 sati
ISVU koordinator: Stjepan Mii
Studentski zbor: tel./fax: 2354 231, email: zbor@ffdi.hr
Fakultetsko vijee: svi redovni i izvanredni profesori te docenti
Fakultetska konferencija: svi aktualni predavai, predstavnici studenata te
slubenici Fakulteta

vodic_2014.indd 9

23.07.2014 9:30:43

2. Povijest Fakulteta i njegov znaaj


Filozofski fakultet Drube Isusove u Zagrebu (FFDI) nastavlja isusovaku
tradiciju u pouavanju filozofije koja je zapoela 6. studenog 1662. godine uspostavom Filozofskog studija na Zagrebakom kolegiju koji je kasnije postao
kolijevkom Zagrebakog sveuilita. Taj je rad prestao ukinuem isusovakog
reda 1773. godine. Novija povijest isusovake filozofske tradicije u nas poinje osnivanjem Filozofskog instituta 1937. godine s trogodinjim studijem
filozofije, koji je tada na crkvenim filozofskim fakultetima vodio do stupnja
licencijata iz filozofije. Djelatnost toga Instituta nije se prekidala sve do danas.
Kad je dana 31. srpnja godine 1989. Kongregacija za katoliki odgoj (za sjemenita i uilita) pri Svetoj stolici svojim Dekretom br. 365/87/18 isusovaki
Filozofski studij podigla na razinu Filozofskoga fakulteta, dala mu je pravo
podjeljivanja akademskih stupnjeva: bakalaureata (diplome), licencijata (magisterija) i doktorata iz filozofije. Na temelju lanka 103. i lanka 104. Zakona o znanstvenoistraivakoj djelatnosti Republike Hrvatske Ministarstvo
znanosti je rjeenjem od 7. listopada 1992. godine FFDI upisalo u Registar
znanstvenoistraivakih organizacija i jedinica kao znanstvenoistraivaku
organizaciju u znanstvenom podruju filozofija.
Od poetka akademske godine 1993./94. Fakultet omoguuje jednopredmetni
studij (religijska kultura) odnosno dvopredmetni studij i to: smjer A studij
filozofije i smjer B studij religijske kulture. Taj studij traje etiri godine (8
semestara) i osposobljuje studenta za zvanje profesora filozofije i religijske
kulture na srednjim kolama.
Senat Sveuilita u Zagrebu je na svojoj 5. sjednici, odranoj 8. veljae 1994.
godine donio odluku br. 01233/11994. kojom se program dvaju spomenutih studijskih smjerova koje izvodi FFDI (A Studij filozofije i B Studij
religijske kulture), prihvatio kao dio Hrvatskih studija Sveuilita u Zagrebu,
a 24. studenoga 1995. godine donoen je i Pravilnik tih studija.
Kongregacija za katoliki odgoj (za sjemenita i uilita) pri Svetoj Stolici
svojim je dekretom br. 1059/94/10 od 13. oujka 1995. godine odobrila dopunu Statuta Fakulteta udijelivi mu pravo da studentima studija filozofije i religijske kulture podjeljuje diplome akademskog stupnja bakalaureata filozofije
i religijske kulture. Godine 2000. ista je Kongregacija Statute trajno odobrila.
Filozofski fakultet Drube Isusove uredio je akademske godine 2005./2006.
svoje studije prema tzv. Bolonjskom procesu, prema kojemu se na Fakultetu izvode ovi studiji:

10

vodic_2014.indd 10

23.07.2014 9:30:43

1. preddiplomski jednopredmetni studij filozofije i religijskih znanosti


2. preddiplomski dvopredmetni studij filozofije i latinskog jezika
3. preddiplomski jednopredmetni studij filozofije
4. diplomski jednopredmetni studij filozofije
5. diplomski jednopredmetni studij religijskih znanosti
6. poslijediplomski doktorski studij filozofije
7. poslijediplomski doktorski studij religijskih znanosti
Svrha je Fakulteta da promicanjem sustavnog filozofskog studija potakne studente na istraivanje filozofskih problema, na vlastitu filozofsku refleksiju te
ih tako pripremi za nastavniku i istraivaku ulogu. Studijem pak religijskih
znanosti Fakultet nastoji osposobiti studente za pouavanje predmeta religijske kulture odnosno etike na srednjim kolama, za rad na podrujima koja se
bave religijskom problematikom, kao i za dijalog meu religijama i svjetonazorima u dananjemu svijetu.
Da bi lake postigao svoju svrhu Fakultet ugovorno surauje s ovim inozemnim ustanovama:
Hochschule fr Philosophie (Mnchen)
Pontificia Universit Gregoriana (Roma)
KatholischTheologische Fakultt Universitt Innsbruck
St. Andrews College University of Glasgow

11

vodic_2014.indd 11

23.07.2014 9:30:43

3. Isusovaki identitet
Filozofski fakultet Drube Isusove (FFDI) nastavlja viestoljetnu tradiciju isusovakog sveuilinog pouavanja filozofije diljem svijeta i u Hrvatskoj. Isusovci
su inae lanovi Drube Isusove, meunarodnog crkvenog reda, koji je osnovao
Ignacije Lojolski u 16. stoljeu, a koji su potom vrlo brzo doli i u hrvatske krajeve osnivajui gimnazije: u Zagrebu (1607), Rijeci (1627), Varadinu (1636),
Dubrovniku (1658) te u Poegi (1698). Povijest Sveuilita u Zagrebu poinje
23. rujna 1669. godine kada su diplomom rimskog cara i ugarskohrvatskog
kralja Leopolda I. priznati status i povlastice sveuiline ustanove tadanjoj isusovakoj Akademiji u slobodnom kraljevskom gradu Zagrebu. Isusovaka se
akademija dakle smatra kolijevkom Zagrebakog sveuilita. Meu znamenitim hrvatskim isusovcima istiu se Ruer Bokovi, Bartol Kai, Juraj Habdeli, Ivan Ratkaj, Nikola Planti, Ferdinand Konak, Ante Gabri i drugi.
Ideali i naela koji su obiljeavali isusovako obrazovanje posljednjih 450 godina
postali su takoer srikom karaktera i misije FFDIa. Fakultet kao visokokolska ustanova svojim djelovanjem nastoji poglavito oko izvrsnosti u pouavanju
i znanstvenom istraivanju na podruju filozofije i religijskih znanosti, potiui
meutim istodobno studente i na kritinost miljenja. Isusovaka se pedagogija temelji na osobnom i profesionalnom odnosu izmeu nastavnika i studenta,
te se brine ne samo oko usvajanje kognitivnih sadraja odnosno znanja nego i
oko stjecanje ivotne mudrosti. Takvim pristupom studenti mogu stei cjelovitu
formaciju, koja razvija njihovu vlastitu osobnost dovodei ih do vee unutarnje
slobode te uvida u nunost prihvaanja odgovornosti. Takva pedagogija usmjerena je dakle prema brizi za druge, za zajednicu u kojoj valja izgraivati mir,
istinoljubivost i pravednost, zatim promicati dijalog sa svijetom znanosti, kulture
i razliitih svjetonazora, potom promovirati crkveno zajednitvo i dijalog meu
religijama, te napokon vrijednost i dostojanstvo svake osobe i ouvanje prirode.
Jesuits.info The Jesuit Curia in Rom
http://isusovci.hr/ Hrvatska pokrajina Drube Isusove
http://www.unigre.it Pontificia Universit Gregoriana
http://www.hfph.de/ Hochschule fr Philosophie (Mnchen)
http://www.luc.edu/ Loyola University Chicago
http://www.gonzaga.edu/ Gonzaga University
http://www.uibk.ac.at/theol/ KatholischTheologische Fakultt Universitt Innsbruck
http://www.fordham.edu/ Fordham University
http://www.sophia.ac.jp/eng Sophia University
http://www.upcomillas.es/ Comillas Pontifical University (Madrid)

12

vodic_2014.indd 12

23.07.2014 9:30:43

4. Centri Fakulteta
Hrvatski povijesni institut u Beu
A1080 Wien Benogasse 21 (Haus Claret)
http://www.hpi.or.at
Proelnik: prof. dr. sc. Ivan Koprek SJ
Centar za bioetiku
Jordanovac 110, 10001 Zagreb, pp 169
Tel/fax. +385 1 2354 274
http://www.bioetika.ftidi.hr/
Proelnik: mons. prof. dr. sc. Valentin Pozai SJ
Centar za poslovnu etiku
Jordanovac 110, 10001 Zagreb, pp 169
http://www.cep.hr; email: cep@cep.hr
Proelnik: prof. dr. sc. Ivan Koprek SJ
Tajnica: Anita Calvert, znanstvena novakinja

5. Izdanja Fakulteta
asopisi
1. Obnovljeni ivot. asopis za filozofiju i religijske znanosti (a1)
Jordanovac 110, 10001 Zagreb, pp 169
Tel. +385 1 235 4050
http: //hrcak.srce. hr/obnovljenizivot
email: zivot@ffdi.hr
2. Disputatio philosophica International Journal on Philosophy and Religion (a2)
Jordanovac 110, 10001 Zagreb, pp 169
http://hrcak.srce.hr/disputatiophilosophica

13

vodic_2014.indd 13

23.07.2014 9:30:43

Znanstveni nizovi
1. Filozofski niz
2. Religijski niz
3. Izdanja Centra za bioetiku
4. Izdanja Centra za poslovnu etiku
5. Posebni niz
6. Studentski niz

6. Nastavno osoblje
Redoviti profesori u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Ivan Koprek SJ Opa i individualna etika, Socijalna etika,
Filozofija kulture
prof. dr. sc. Anto Mii SJ Metafizika, Ranokranska knjievnost,
Renesansna filozofija, Hrvatska renesansna filozofija, Povijest
kranstva (I. i II.)
Redoviti profesori
prof. dr. sc. Josip Jeleni SJ Uvod u sociologiju, Drutveni nauk Crkve
mons. prof. dr. sc. Valentin Pozai SJ Kranska etika, Bioetika
prof. dr. sc. Nikola Stankovi SJ Filozofija o Bogu, Povijest antike
filozofije
prof. dr. sc. Marijan Steiner SJ Dogmatska teologija, Religijski obredi i
simbolika
prof. dr. sc. Ivan estak SJ Filozofska antropologija, Povijest
suvremene filozofije, Hrvatska kranska filozofija
Izvanredni profesori
prof. dr. sc. Ivo Antunovi Dogmatska teologija
prof. dr. sc. Mijo Niki SJ Uvod u psihologiju, Psihologija religije
prof. dr. sc. Toni Trstenjak SJ Religijska metodika i didaktika
prof. dr. sc. Pero Vidovi SJ Biblija: Novi zavjet, Grki jezik
14

vodic_2014.indd 14

23.07.2014 9:30:43

Docenti
doc. dr. sc. Niko Bili SJ Biblija: Stari zavjet
doc. dr. sc. Anto Gavri OP Povijest antike filozofije, Povijest
filozofije srednjega vijeka
dr. sc. Tadija Miliki SJ Moralna teologija
doc. dr. sc. Anto Pavlovi SJ Filozofija o Bogu, Filozofija religije
doc. dr. sc. Dalibor Reni SJ Logika, Teorija spoznaje
doc. dr. sc. Draen Volk SJ Uvod u filozofiju, Filozofija prirode
Vii asistenti
dr. sc. eljko Paa SJ Islam, Arapska filozofija, Bizantska filozofija
dr. sc. Antun Volenik SJ Religijska metodika i didaktika
Asistenti
mr. sc. Miroslav adek SJ Religijski obredi
mr. sc. Stjepan Fridl SJ Uvod u kranstvo
mr. sc. Danijel Koraca SJ Religijski obredi
mr. sc. Alen Modri SJ Crkveno pravo
mr. sc. Ivica Musa SJ Povijest kranstva, Ekumenizam
mr. sc. Blaenko Nikoli SJ Fundamentalna teologija
mr. sc. Sebastijan ujevi SJ Temelji objavljene religije
Profesori u miru
prof. dr. sc. Vladimir Horvat SJ Granina pitanja knjievnosti i religije
prof. dr. sc. Hrvoje Lasi OP Fenomenologija religije, Filozofije religije
prof. dr. sc. Ivan Macan SJ Logika, Filozofija spoznaje, Analitika
filozofija
prof. dr. sc. Marko Mati SJ Biblija: Novi Zavjet
prof. dr. sc. Boidar Nagy SJ Meureligijski dijalog
15

vodic_2014.indd 15

23.07.2014 9:30:43

prof. dr. sc. Roko Prkain SJ Uvod u kranstvo, Duhovna teologija


prof. dr. sc. Alfred Schneider SJ Fundamentalna i dogmatska teologija
Pozvani nastavnici
akademik prof. dr. sc. Mislav Jei Indijska filozofija, Istone religije
(Sveuilite u Zagrebu, Filozofski fakultet)
prof. dr. sc. Erna BaniPajni Hrvatska filozofija (Institut za filozofiju,
Zagreb)
prof. dr. sc. Ivan Kordi Filozofska hermeneutika, Metafizika (Institut za
filozofiju, Zagreb)
prof. dr. sc. Kristijan Krka Analitika filozofija (Zagrebaka kola
ekonomije i menagementa)
prof. dr. sc. Daniel Miin Metafizika, Estetika (Ministarstvo vanjskih i
europskih poslova RH, Zagreb)
prof. dr. sc. Stipe Kutlea Filozofija znanosti (Institut za filozofiju, Zagreb)
prof. dr. sc. Winfried Lffler Filozofija o Bogu, Analitika filozofija
(Sveuilite u Innsbrucku, KatholischTheologische Fakultt)
prof. dr. sc. Krunoslav Pisk Nezavisni sindikat znanosti i visokog
obrazovanja
prof. dr. sc. Rene Medveek Retorika (Sveuilite u Zagrebu, Akademija
dramske umjetnosti)
prof. dr sc. Josef Quitterer Filozofska antopologija (Sveuilite u
Innsbrucku, KatholischTheologische Fakultt)
prof. dr. sc. Stipan Tadi Uvod u sociologiju, Katolika drutvena etika
(Institut drutvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb)
prof. dr. sc. Josip Talanga Politika filozofija (Sveuilite u Zagrebu
Hrvatski studiji)
prof. dr. sc. Andreas Vonach Biblija: Stari zavjet (Sveuilite u
Innsbrucku, KatholischTheologische Fakultt)
doc. dr. sc. Barbara uk Povijest filozofije
doc. dr. sc. Borna Jalenjak Filozofska antropologija, Povijest filozofije
(Zagrebaka kola ekonomije i managementa)
16

vodic_2014.indd 16

23.07.2014 9:30:43

doc. dr. sc. Vladimir Lonarevi Granina pitanja knjievnosti i religije


(Ured Predsjednika RH, Zagreb)
doc. dr. sc. Damir Mladi Etika (DIULIBERTAS meunarodno
sveuilite, Zagreb)
doc. dr. sc. Ivana OgrizekBikupi Uvod u znanstveni rad (Visoka kola
za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti Baltazar Adam Kreli,
Zagreb)
doc. dr. sc. Zoran Perec, dr. med. Bioetika (Klinika bolnica Dubrava)
doc. dr. sc. Mirjana Radan, dr. med. Bioetika (upanijska bolnica u
akovcu)
doc. dr. sc. Andrija Ragu Moderna logika (Zagrebaka kola za ekonomij
i menagment, Zagreb)
doc. dr. sc. Marinko iak Politika filozofija (Sveuilite u Zagrebu
Hrvatski studiji)
doc. dr. sc. Stjepan poljari Renesansna filozofija (Ministarstvo vanjskih i
europskih poslova RH, Zagreb)
doc. dr. sc. Trpimir Vedri Povijesti kranstva (Sveuilite u Zagrebu
Filozofski fakultet)
dr. sc. John Vice Batarelo Sociologija obitelji
dr. sc. Aziz Hasanovi Islam
mr. sc. Jasminka Doma Judaizam (HRT, Vanjsko politika redakcija
Hrvatskoga radija)
mr. sc. Natali Hrbud Povijest filozofije
Ante Frani, prof. Grki jezik, Latinski jezik
Ivana Pavla Novina, prof. Povijest filozofije

17

vodic_2014.indd 17

23.07.2014 9:30:43

7. Red studija
Tijek studija na Filozofskom fakultetu Drube Isusove dijeli se na tri ciklusa:
a) prvi ciklus se za studente jednopredmetnog studija filozofije poslije trije
godine (est semestara, 180 ECTS) zavrava akademskim stupnjem bakalaureata iz filozofije, a za studente jednopredmetnog studija filozofije i religijskih
znanosti poslije tri godine (est semestara, 180 ECTS) akademskim stupnjem
bakalaureata iz filozofije i religijskih znanosti. Na zavretku prvog ciklusa
kandidati su duni napisati bakalaureatski rad od najmanje 30 stranica. Ovaj
ciklus prua ope obrazovanje u disciplinama filozofije i religijskih znanosti
te poetno uvoenje u znanstvenu metodu i osobnu filozofsku refleksiju;
b) drugi ciklus traje dvije godine (etiri semestra, 120 ECTS) i vodi do magisterija iz filozofije odnosno religijskih znanosti. Poslije redovitih ispita i drugih eksperimenata iz opcionalnih predmeta i seminara te diplomskog rada od
najmanje 50 stranica, polae se na svretku ciklusa komprehenzivni ispit, koji
se ve prema odabranoj specijalizaciji odnosi na osnovne filozofske odnosno
religijske probleme i na autore koje je kandidat prouavao. Ovaj ciklus prua
dublju i specijalniju filozofsku i religijsku izobrazbu te bolje uvodi u upotrebu
metode znanstvenoga istraivanja;
c) trei ciklus, koji redovito traje tri godine (est semestara, 180 ECTS) i zavrava doktoratom, vodi do zrelosti u znanstvenom filozofskom istraivanju
odnosno u znanstvenom istraivanju religijskih disciplina te osposobljavanju
za sveuilino pouavanje. Da bi netko postigao doktorat iz filozofije odnosno
znanosti o religijama trai se da redovito tijekom tri godine bude upisan na
Fakultetu, pohaa Uredbama studijskih programa propisane discipline i vjebe te izradi doktorsku disertaciju koju e javno pred povjerenstvom braniti i
barem djelomino objaviti.

8. Ispiti
Napredak studenata u studiju provjerava se ispitima, usmenim ili pismenim,
te drugim nainima kao to su aktivno sudjelovanje u vjebama ili pisanim
radovima. Ispiti se polau u redovitim i izvanrednim rokovima.
Nepoloeni ispit moe se dva puta ponavljati pred ispitivaem, a tree se ponavljanje odvija pred povjerenstvom. I poloeni ispit moe se uz odobrenje Dekana
ponoviti pred povjerenstvom ako to student zatrai u roku od 24 sata nakon ispita.
18

vodic_2014.indd 18

23.07.2014 9:30:43

9. Izvedbeni plan nastave preddiplomskih i diplomskih


studija u ak. god. 2014./2015. na Filozofskom fakultetu
Drube Isusove u Zagrebu

Izvedbeni plan nastave za zimski semstar


ak. god 2014./2015.

19

vodic_2014.indd 19

23.07.2014 9:30:43

STUDIJ FILOZOFIJE I RELIGIJSKIH ZNANOSTI


Preddiplomski jednopredmetni studij 180 ECTS bodova
Prva godina studija
Oznaka
Broj u
ISVU

Up0020
23555
Uv0010
31369
Fp1100
31373
Fp3100
31372
Rp1110
23557
Up0030
23552
Up0040
27335
Jp0111
23558

Predava

Volk

Naziv kolegija

ECTS
bodovi

30

Ogrizek Uvod u
Bikupi znanstveni rad
Reni
Logika

1+1

30

3+1

60

Mii/
Miin
estak/
Lasi
Tadi

Metafizika

4+2

90

Fenomenologija
religije
Uvod u
sociologiju
Uvod u
psihologiju
Latinski jezik

30

30

30

30

Niki
Frani

Uvod u filozofiju

Semes- Sati Ukupno


tar
tjedno
sati

Izborni kolegiji

5
30

20

vodic_2014.indd 20

23.07.2014 9:30:43

Druga godina studija


Oznaka Predava Naziv kolegi- SemesBroj u
ja
tar
ISVU

Fp5100 estak/
31400 Jalenjak
Fp8100 Gavri
31401
Fp8110 Jei
31382
Rp1130 Niki
31383
Rp5100 Bili
31384

Filozofska
antropologija
Povijest
antike
filozofije
Indijska
filozofija
Psihologija
religije
Biblija
Stari zavjet
Izborni
kolegiji

Sati
tjedno

Ukupno
sati

ECTS
bodovi

4+2

90

3+2

75

30

30

60

7
30

Trea godina studija1


Oznaka
Broj u
ISVU

Fp7100
39053
Fp8400
39054
Fp8320
40032
Rp6100
39060

Predava Naziv kolegija Semestar

Koprek

Opa i
individualna
etika
Koprek/ Povijest
Jalenjak filozofije
novog vijeka
poljari Renesansna
filozofija
Vidovi Biblija
Novi zavjet

Sati
tjedno

Ukupno
sati

ECTS
bodovi

3+2

75

3+2

75

2+2

60

60

Studenti ove godine moraju izabrati jedan od dva ponuena seminara iz Povijesti
kranstva.

21

vodic_2014.indd 21

23.07.2014 9:30:43

Rp7100 Mii/ Povijest kranstva (I.


39062
Musa i II.)
Sm3101 Vedri Seminar iz povijesti
40031
kranstva:
Suvremeni mitovi o
srednjovjekovnom
kranstvu
40031
Musa Seminar iz povijesti
kranstva:
Karizme i institucije
doprinos
kasnoantikog i
srednjovjekovnog
kranstva u izgradnji
europskog identiteta
Jp0112 Frani Grki jezik (N)
52999

60

30

30

15

1
30

22

vodic_2014.indd 22

23.07.2014 9:30:43

STUDIJ FILOZOFIJE I LATINSKOGA JEZIKA2


Preddiplomski dvopredmetni studij 180 ECTS bodova
Prva godina studija
Oznaka
Broj u
ISVU

Predava

Up0020 Volk
23555
Uv0010 Ogrizek
31369
Bikupi
Fp1100
31373
Fp3100
31372

Reni
Mii/
Miin

Naziv kolegija

SemesSati
tar
tjedno

Ukupno
sati

ECTS
bodovi

Uvod u
filozofiju
Uvod u
znanstveni
rad
Logika

30

1+1

30

3+1

60

Metafizika

4+2

90

30

Druga godina studija


Oznaka
Broj u
ISVU

Fp5100
31400
Fp8100
31401
Fp8110
31382

Predava Naziv kolegija Semes- Sati


tar
tjedno

estak/
Filozofska
Jalenjak antropologija
Gavri
Povijest
antike
filozofije
Jei
Indijska
filozofija

Ukupno
sati

ECTS
bodovi

4+2

90

3+2

75

30

30

Studenti ovoga studija upisuju predmete iz latinskoga jezika na Hrvatskim studijima


Sveuilita u Zagrebu.

23

vodic_2014.indd 23

23.07.2014 9:30:43

Trea godina studija


Oznaka
Broj u
ISVU

Predava Naziv kolegi- Semes


ja
tar

Fp7100
39053

Koprek

Fp8400
39054

Koprek/
Jalenjak

Fp8320
40032

poljari

Opa i
individualna
etika
Povijest
filozofije
novog
vijeka
Renesansna
filozofija

Sati
tjedno

Ukupno
sati

ECTS
bodovi

3+2

75

3+2

75

2+2

60

30

24

vodic_2014.indd 24

23.07.2014 9:30:43

STUDIJ FILOZOFIJE
Preddiplomski jednopredmetni studij 180 bodova
Prva godina studija
Oznaka
Broj u
ISVU

Predava

Naziv kolegija

Semestar

Sati
tjedno

Ukupno
sati

ECTS
bodovi

Up0020 Volk
23555
Uv0010 Ogrizek
31369
Bikupi

Uvod u
filozofiju
Uvod u
znanstveni
rad
Logika

30

1+1

35

3+1

60

Metafizika

4+2

90

Uvod u
sociologiju
Uvod u
psihologiju
Latinski
jezik I.
Izborni
kolegiji

30

30

2+2

60

Fp1100
31373
Fp3100
31372
Up0030
23552
Up0040
27355
Jp0111
32251

Reni
Mii/
Miin
Tadi
Niki
Frani

5
30

25

vodic_2014.indd 25

23.07.2014 9:30:43

Druga godina studija


Oznaka
Broj u
ISVU

Fp5100
31400
Fp8100
31401
Fp8110
31382
Sm2101
39871
Iz2101
32243

Iz2102
32245

Iz2103

Predava

estak/
Jalenjak
Gavri
Jei

Naziv kolegija

Filozofska
antropologija
Povijest antike
filozofije
Indijska filozofija

Stankovi3 Seminar iz
povijesti antike
filozofije:
Predsokratovci
4
Izborni
Mladi
predmet iz fil.
antropologije:
Problem uma i
tijela
Gavri/
Izborni predmet
Novina5
iz povijesti
antike
filozofije:
Izabrani tekstovi
iz antike
filozofije
Izborni predmeti
iz drugih struka

Semes- Sati Ukupno ECTS


tar
tjedno
sati
bodovi

4+2

90

3+2

75

30

30

30

30

30

7
30

3 Seminar je obvezatan za studente druge godine ovoga studija, a ostali ga mogu upisati

do ispunjenja kvote od 15 studenata. Broj je ogranien u studomatu.


4

Kolegij je obvezatan za studente druge godine ovoga studija, a ostali ga mogu upisati
do ispunjenja kvote od 30 studenata. Broj je ogranien u studomatu.
5 Kolegij

je obvezatan za studente druge godine ovoga studija, a ostali ga mogu upisati


do ispunjenja kvote od 30 studenata. Broj je ogranien u studomatu.

26

vodic_2014.indd 26

23.07.2014 9:30:44

Trea godina studija


Oznaka
Broj u
ISVU

Fp7100
39053
Fp8400
39054
Fp8320
40032
Sm3101
39700

Iz3101

Iz1203
32250

Predava

Koprek

Naziv kolegija Semes- Sati


Ukupno
tar
tjedno
sati

Opa i
individualna
etika
Koprek/ Povijest
Jalenjak filozofije
novog vijeka
poljari Renesansna
filozofija
Seminar iz
uk6
filozofije
novog
vijeka:
Descartes:
Odabrani
tekstovi
7
Pozai
Izborni
predmet iz
etike Naela
kranske
etike
Izborni
predmet iz
drugih struka

ECTS
bodovi

3+2

75

3+2

75

2+2

60

30

30

30

11
30

6 Seminar je obvezatan za studente tree godine ovoga studija, a ostali ga mogu upisati
do ispunjenja kvote od 30 studenata. Broj je ogranien u studomatu.
7 Kolegij je obvezatan za studente tree godine ovoga studija, kao i za studente prve
godine diplomskog studija religijskih znanosti.

27

vodic_2014.indd 27

23.07.2014 9:30:44

STUDIJ FILOZOFIJE znanstveni smjer


Diplomski jednopredmetni studij 120 ECTS bodova
Prva godina
Oznaka
Broj u
ISVU

Fp8210
53025
Fp4110
51930
Fp2110
51923
Fp2210
51924
Pr4130
65373
Sm4101
Iz4101

Predava Naziv kolegija Semestar

Bani Hrvatska
Pajni filozofija
Pavlovi Filozofija
religije
Kordi Filozofska
hermeneutika
Krka
Analitika
filozofija
Semestralni
rad8
Seminar
Izborni
predmet(i)

Sati
tjedno

Ukupno
sati

ECTS
bodovi

2+1

45

30

30

2+1

45

1
1
1

4
2

30

3
10
30

Semestralni rad ima oko 15 stranica.

28

vodic_2014.indd 28

23.07.2014 9:30:44

Druga godina
Oznaka
Broj u
ISVU

Predava

Fp8230 estak
66316
Fp7140 Talanga
66549
Sm4301
Iz5101
Dr5100
66376

Naziv kolegija Semes- Sati


tar
tjedno

Hrvatska
kranska
filozofija
Politika
filozofija
Seminar
Izborni
predmeti
Diplomski
rad (zimski
semestar)9

Ukupno
sati

ECTS
bodovi

2+1

45

30

3
3

30

3
5

15
30

Diplomski rad ima najmanje 50 stranica.

29

vodic_2014.indd 29

23.07.2014 9:30:44

STUDIJ RELIGIJSKIH ZNANOSTI znanstveni smjer


Diplomski jednopredmetni studij 120 ECTS bodova
Prva godina
Oznaka
Broj u
ISVU

Rp4400
52580
Rp2110
51924
Rp7111
51932
Rp4110
53074

Pr0410
65373
Sm4301
Iz4101

10

Predava

Pozai
Antunovi
Mii
Pozai/
Radan

Naziv predmeta

Semes- Sati Ukupno ECTS


tar
tjedno
sati
bodovi

Naela
kranske etike
Bog objave

30

30

Ranokranska
knjievnost
Patrologija
Specijalna
pitanja iz
kranske etike:
Predbrani i
brani moral
Semestralni
rad10
Seminar
Izborni kolegiji

2+1

45

60

1
1
1

4
2

30

3
6
30

Semestralni rad ima oko 15 stranica.

30

vodic_2014.indd 30

23.07.2014 9:30:44

Druga godina
Oznaka
Broj u
ISVU

Rp3150
85959
Rp1101
86180
Sm4101
Iz4101

Predava

Naziv predmeta

Semestar

Sati
tjedno

Ukupno sati

ECTS
bodovi

Steiner

Religijski obredi

30

Niki

Novi religijski
pokreti
Seminar
Izborni
predmet(i)
Diplomski
rad (zimski
semestar)11

2+1

45

3
1

2
4

30
60

3
6
15
31

11

Diplomski rad ima najmanje 50 stranica.

31

vodic_2014.indd 31

23.07.2014 9:30:44

POPIS IZBORNIH PREDMETA I SEMINARA


Izborni kolegiji iz glavnih predmeta
Oznaka
Broj u
ISVU

Iz2102
32245
Iz2101
32243
Iz3101
65498

Predava

Naziv predmeta

Gavri/ Izborni predmet iz


Novina12 antike filozofije:
Izabrani tekstovi iz
antike filozofije
Mladi13 Izborni predmet iz
antropologije: Problem
uma i tijela
Pozai14 Izborni kolegij iz etike:
Naela kranske etike

Sati
Ukupno
nastave
sati

ECTS
bodovi

30

30

30

Izborni kolegiji za diplomske studije


Oznaka
Broj u
ISVU

Predava

Pisk
Koprek
Quitterer15
Volenik

Naziv predmeta

Filozofski pojmovi
moderne fizike
Hegel: Filozofija prava
Mental or Agent
Causation
Filmski vs. biblijski
Isus

Sati
Ukupno
nastave
sati

ECTS
bodovi

30

2
1

30
15

3
2

12 Kolegij je obvezatan za studente 2. godine preddiplomskog jednopredmetnog studija

filozofije, a ostali ga mogu upisati do ispunjenja kvote od 30 studenata.


13 Kolegij je obvezatan za studente 2. godine preddiplomskog jednopredmetnog studija
filozofije, a ostali ga mogu upisati do ispunjenje kvote od 30 studenata.
14 Kolegij je obvezatan za studente 3. godine preddiplomskog jednopredmetnog studija

filozofije, kao i za studente prve godine diplomskog studija religijskih znanosti.


15

Vrijeme predavanja: 1.6. prosinca 2014.

32

vodic_2014.indd 32

23.07.2014 9:30:44

Ostali izborni kolegiji16


Oznaka
Broj u
ISVU

Predava

Bili
Antunovi
Miliki
Batarelo
Niki

Naziv kolegija

Spolnost i ljubav u
hebrejskoj Bibliji
Pojam crkve u
novozavjetnim
spisima
Uvod u moralnu
teologiju
Brak i obitelj u
suvremenom svijetu
Vjera i praznovjerje

Sati
Ukupno
nastave
sati

ECTS
bodovi

30

30

30

30

30

Seminari iz glavnih predmeta17


Oznaka
Broj u
ISVU

Predava

Naziv seminara

Sm2101
39871

Stankovi18

Sm3101
3970

uk19

Seminar iz
antike filozofije:
Predsokratovci
Seminar iz filozofije
novog vijeka:
Descartes izabrani
tekstovi

Sati
Ukupno ECTS
nastave
sati
bodovi

30

30

16

Na ovim kolegijima moe biti prijavljeno od 10 do 30 studenata. Broj je ogranien


u studomatu.
17

Na ovim seminarima moe sudjelovati u pravilu od 10 do 15 studenata, osim ako


nije drugaije odreeno. Studenti koji prema programu moraju upisati ove seminare,
imaju prednost. Broj studenata je ogranien u studomatu.
18 Seminar je obvezatan za studente 2. godine preddiplomskog jednopredmetnog studija filozo-

fije, a ostali ga mogu upisati do ispunjenja kvote od 15 studenata. Broj je ogranien u studomatu.
19

Seminar je obvezatan za studente 3. godine preddiplomskog jednopredmetnog


studija filozofije, a ostali ga mogu upisati do ispunjenja kvote od 15 studenata. Broj je
ogranien u studomatu.

33

vodic_2014.indd 33

23.07.2014 9:30:44

Sm3101
40031

Vedri20

Sm3101
40031

Musa21

Seminar iz povijesti
kranstva:
Suvremeni
mitovi o
srednjovjekovnom
kranstvu
Seminar iz povijesti
kranstva:
Karizme i institucije
doprinos
kasnoantikog i
srednjovjekovnog
kranstva u
izgradnji
europskog identiteta

30

30

Seminari za diplomske studije


Oznaka
Broj u
ISVU

Predava

Gavri
Pavlovi

Steiner
Fridl
Reni

Naziv predmeta

Aristotel:
Metafizika
Relevantnost
Intelligent Design
Theory u kontekstu
dokazivanja Boje
opstojnosti
Crkva i kultura
Isusovaka
duhovnost
O istini

Sati nastave Ukupno


sati

ECTS
bodovi

30

30

2
2

30
30

3
3

30

20

Seminar mogu upisati samo studenti 3. godine preddiplomskog studija filozofije i


religijskih znanosti.

21

Seminar mogu upisati samo studenti 3. godine preddiplomskog studija filozofije i


religijskih znanosti.

34

vodic_2014.indd 34

23.07.2014 9:30:44

Ostali seminari
Oznaka
Broj u
ISVU

Predava

Hrbud

Se2012
99478

Bili

Se2012
99473

Miliki
Niki
Stankovi

Naziv predmeta

Interes hrvatskih
renesansnih
filozofa za otaku i
kransku literaturu
Mudrosna literatura
u
Starom zavjetu
Izabrane teme iz
morala
(I. dio)
Filozofija kao
psihoterapija
Teodicijski problem

Sati
Ukupno
nastave
sati

ECTS
bodovi

30

30

30

30

35

vodic_2014.indd 35

23.07.2014 9:30:44

36

vodic_2014.indd 36

23.07.2014 9:30:44

Izvedbeni plan nastave za ljetni semestar


ak. god 2014./2015.

37

vodic_2014.indd 37

23.07.2014 9:30:44

STUDIJ FILOZOFIJE I RELIGIJSKIH ZNANOSTI


Preddiplomski dvopredmetni studij 180 ECTS bodova
Prva godina
Oznaka
Broj u
ISVU

Predava

Up0050
23845

Steiner/
Fridl

Up0060
23559
Fp2100
31371
Fp1110
27356
Rp1100
23846
Rp2100
23847

Vidovi

Rp1120
31368

Naziv predmeta Semes- Sati


tar
tjedno

Ukupno ECTS
sati
bodovi

Uvod u
religijske
znanosti
Uvod u Bibliju

30

30

4+2

90

Ragu

Filozofija
spoznaje
Moderna logika

2+1

45

Niki

Povijest religija

30

30

30

Reni

Antunovi/ Temelji
Nikoli
objavljene
religije
Jei
Istone religije
Izborni
predmeti

5
30

Druga godina
Oznaka
Broj u
ISVU

Fp4100
31402
Fp8300
31404
Fp3121
31388

Predava

Naziv predmeta

Semes- Sati Ukupno ECTS


tar
tjedno
sati
bodovi

Pavlovi

Filozofija o Bogu

4+2

90

Gavri

Povijest filozofije
srednjega vijeka
Estetika

3+2

75

30

Miin

38

vodic_2014.indd 38

23.07.2014 9:30:44

Rp1140
31385
Rp3100
31386

Jeleni*
Steiner

Iz3101
95662

Bili1

Rp2120
31403
Iz2101

Vidovi/
Doma
Bili2

* Vrijeme

Sociologija
religije
Kranska
antropologija (I.
i II.)
Izborni predmet
iz kranske
antropologije:
Antropologija
Staroga i Novoga
zavjeta
idovstvo
Izborni kolegij iz
kolegija Biblija
Staroga zavjeta:
Vjera i politika u
Starom zavjetu
Izborni predmeti

30

60

30

30

30

2
34

predavanja: 23.28. oujka 2015.

Predmet upisuju sluai 2. godine preddiplomskog studija filozofije i religijskih


znanosti. Svi koji u studomatu imaju upisan Izborni predmet iz kranske antropologije, neka meu izbornim predmetima potrae i upiu predmet Antropologija Staroga i Novoga zavjeta.
2 Kolegij

upisuju samo studenti ove godine. On je povezan s kolegijem Biblija Staroga zavjeta iz prvoga semestra. Broj je ogranien brojem sluaa druge godine preddiplomskog studija filozofije i religijskih znanosti.

39

vodic_2014.indd 39

23.07.2014 9:30:44

Trea godina3
Oznaka
Broj u
ISVU

Fp6100
39709
Fp6110
39059
Fp8500
39710
Iz3202
95659
Iz2201

Rp4100
39061
Sm3201
39705
Sm3201
39705

Predava

Naziv predmeta

Semes- Sati Ukupno ECTS


tar
tjedno
sati
bodovi

Mii/Volk Filozofija
prirode
Kutlea
Filozofija
znanosti
estak
Povijest
suvremene
filozofije
Stankovi Izborni predmet
iz suvremene
filozofije: Ruska
filozofija
Vidovi4
Izborni predmet
iz kolegija
Biblija Novoga
zavjeta Pavao
iz Tarza:
tekstovi i teme
Hasanovi Islam

3+2

75

30

3+2

75

30

30

30

Hasanovi

30

30

Antunovi

Seminar iz
religija: Islam
iznutra
Seminar
iz religija:
Ekumenske i
meureligijske
teme u djelima J.
Ratzingera

Studenti ove godine izabiru jedan od dva ponuena seminara iz religija. Broj sudionika moe biti do 25. Broj je ogranien u studomatu.
4

Kolegij upisuju samo studenti ove godine. On je povezan s kolegijem Biblija Staroga Zavjeta iz prvoga semestra. Broj je ogranien brojem sluaa tree godine preddiplomskog studija filozofije i religijskih znanosti.

40

vodic_2014.indd 40

23.07.2014 9:30:44

Pr0320
65390

Izborni predmeti
Bakalaureatski
rad5

6
6

5
5
31

Bakalaureatski rad ima najmanje 30 stranica.

41

vodic_2014.indd 41

23.07.2014 9:30:45

STUDIJ FILOZOFIJE
Preddiplomski jednopredmetni studij 180 ECTS bodova
Prva godina
Oznaka Predava
Broj u
ISVU

Semestar

Sati
tjedno

Ukupno
sati

ECTS
bodovi

4+2

90

30

2+1

45

30

Frani

Izborni predmet
iz metafizike:
Kritika metafizike
Latinski jezik II.

1+2

45

Frani

Grki jezik

2+1

45

Izborni predmet
iz drugih struka
Izborni predmeti

30

Fp2100 Reni
31371
Iz1201 Krka6
23841

Fp1110 Ragu
27356
Iz1202 Kordi7
32249
Jp0111
23844
Jp0112
23850
Iz1203
32246

Naziv predmeta

Filozofija
spoznaje
Izborni predmet
iz filozofije
spoznaje:
Problem
spoznaje u
analitikoj
filozofiji
Moderna logika

5
30

Predmet obavezno upisuju studenti ove godine, a ostali do ispunjenja kvote od 30


studenata. Broj je ogranien u studomatu.
7

Predmet obavezno upisuju studenti ove godine, a ostali do ispunjenja kvote od 30


studenata. Broj je ogranien u studomatu.

42

vodic_2014.indd 42

23.07.2014 9:30:45

Druga godina
Oznaka Predava
Broj u
ISVU

Naziv predmeta

Fp4100 Pavlovi Filozofija o


31402
Bogu
Iz2201 Reni8 Izborni predmet
32239
iz filozofije o
Bogu: Filozofija
religioznog
iskustva
Fp8300 Gavri Povijest
31404
filozofije
srednjeg vijeka
Iz2202 Gavri/ Izborni predmet
32240 Novina9 iz filozofije
srednjega vijeka:
Uvod u filozofiju
Tome Akvinskog
Fp3121 Miin Estetika
31388
Izborni predmeti
Pr0220
Semestralni
32238
rad10

Semestar

Sati
tjedno

Ukupno
sati

ECTS
bodovi

4+2

90

30

3+2

75

30

30

4
4

5
5
30

8 Predmet obavezno upisuju studenti ove godine, a ostali do ispunjenja kvote od 30


studenata. Broj je ogranien u studomatu. Svi koji u studomatu imaju upisan predmet
Izborni predmet iz filozofije o Bogu, neka meu izbornim predmetima potrae i
upiu predmet Filozofija religioznog iskustva.
9 Predmet obavezno upisuju studenti ove godine, a ostali do ispunjenja kvote od 30
studenata. Broj je ogranien u studomatu. Svi koji u studomatu imaju upisan predmet
Izborni predmet iz povijesti filozofije srednjega vijeka, neka meu izbornim premetima potrae i upiu predmet Uvod u filozofiju Tome Akvinskog.
10

Semestralni rad ima oko 15 stranica.

43

vodic_2014.indd 43

23.07.2014 9:30:45

Trea godina
Oznaka
Broj u
ISVU

Fp6100
39709
Fp6110
39059
Iz3202
39712

Fp8500
39710

Predava

Mii
Kutlea
Kutlea11

estak

Sm3201 Pavlovi
39708

Pr0320
65390

Naziv predmeta

SemesSati
tar
tjedno

Filozofija prirode
Kozmologija
Filozofija
znanosti
Izborni predmet
iz filozofije
znanosti:
Filozofske
implikacije
znanstvenih
revolucija
Povijest
suvremene
filozofije
Seminar iz
suvremene
filozofije:
Kranski
egzistencijalizam
Izborni predmeti
Bakalaureatski
rad12

Ukupno ECTS
sati
bodovi

3+2

75

30

30

3+2

75

30

7
5
30

11

Predmet obavezno upisuju studenti ove godine.

12

Bakalaureatski rad ima najmanje 30 stranica.

44

vodic_2014.indd 44

23.07.2014 9:30:45

STUDIJ FILOZOFIJE I LATINSKOG JEZIKA13


Preddiplomski dvopredmetni studij 180 ECTS bodova
Prva godina
Oznaka
Broj u
ISVU

Fp3100
31371
Fp1110
27356

Predava

Naziv predmeta Semes- Sati Ukupno


tar
tjedno
sati

Reni

Filozofija
spoznaje
Moderna logika

Ragu

ECTS
bodovi

4+2

90

2+1

30

30

Druga godina
Oznaka Predava
Broj u
ISVU

Naziv predmeta

Fp4100 Pavlovi Filozofija o Bogu


31402
Fp8300 Gavri Povijest filozofije
31404
srednjega vijeka

Seme- Sati
star tjedno

Ukupno
sati

ECTS
bodovi

4+2

90

3+2

75

30
13

Studenti ovog studija upisuju predmete iz latinskoga jezika na Hrvatskim studijima


Sveuilita u Zagrebu.

45

vodic_2014.indd 45

23.07.2014 9:30:45

Trea godina
Oznaka
Broj u
ISVU

Predava

Fp6100
39709

Mii/
Volk

Fp6110
39059
Fp8500
39710

Kutlea

Pr0320
65390

estak

Naziv predmeta

Semestar

Sati
tjedno

Ukupno
sati

ECTS
bodovi

Filozofija
prirode
Kozmologija
Filozofija
znanosti
Povijest
suvremene
filozofije

3+2

75

30

3+2

75

Bakalaureatski
rad14

5
30

14

Bakalaureatski rad ima najmanje 30 stranica.

46

vodic_2014.indd 46

23.07.2014 9:30:45

STUDIJ FILOZOFIJE znanstveni smjer


Diplomski jednopredmetni studij 120 ECTS bodova
Prva godina
Oznaka
Broj u
ISVU

Fp7110
53100
Fp8210
53110
Fp5110
52578
Pp9130
52579
Rp4130
53099
Pr4230
65374
Sm4201
53095
Iz4201

Predava

Koprek

Naziv predmeta Semes- Sati Ukupno ECTS


tar
tjedno
sati
bodovi

Socijalna etika

2+1

45

Ranokranska
filozofija
Koprek
Filozofija
kulture
Medveek Retorika

2+1

45

30

30

Pozai

Bioetika

2+1

45

Semestralni
rad15
Seminar

Izborni
predmet(i)

Mii

4
2

30

3
5
30

15

Semestralni rad ima oko 15 stranica.

47

vodic_2014.indd 47

23.07.2014 9:30:45

Druga godina
Oznaka Predava
Broj u
ISVU

Naziv predmeta

Rp4120 Tadi
52581
Ki5200 Koprek/
70843 estak
Iz5101
Dr5200
66556

Katolika
drutvena etika
Komprehenzivni
seminar i ispit16
Izborni predmet
Diplomski rad17

Semes- Sati Ukupno


tar
tjedno
sati

30

4
4
4

ECTS
bodovi

3
10

30

3
15
31

16 Komprehenzivni

seminar izvodi se tako da predavai glavnih predmeta moderiraju


susrete, a voditelji koordiniraju izvedbu.

17

Diplomski rad ima najmanje 50 stranica. Upute za oblikovanje diplomskog rada


nalaze se na mrenoj stranici Fakulteta.

48

vodic_2014.indd 48

23.07.2014 9:30:45

STUDIJ RELIGIJSKIH ZNANOSTI znanstveni smjer


Diplomski jednopredmetni studij 120 ECTS bodova
Prva godina
Oznaka
Broj u
ISVU

Rp4120
52581
Rp4130
53099
Rp3130
53098
Rp3140
53097
Rp4130
65374
Sm4201
53095
Iz4201

Predava

Naziv predmeta Semes- Sati


tar
tjedno

Tadi

Katolika
drutvena etika
Bioetika

Pozai
Nagy
Mii/
Musa

Ukupno
sati

ECTS
bodovi

30

2+1

45

Meureligijski
dijalog
Ekumenizam

30

15

Semestralni
rad18
Seminar

Izborni
predmet(i)

4
2

30

3
10
30

18

Semestralni rad ima oko 15 stranica.

49

vodic_2014.indd 49

23.07.2014 9:30:45

Druga godina
Oznaka
Broj u
ISVU

Rp7131
86167
Ki5200
70843
Iz5201
Dr5200

Predava

Naziv predmeta

Lonarevi Religijske teme


u hrvatskoj
knjievnosti
Steiner/
Komprehensivni
Miliki
seminar i ispit19
Izborni kolegij
Diplomski rad*

Semes- Sati Ukupno ECTS


tar
tjedno
sati
bodovi

30

30

10

4
4

2
15
30

19 Komprehenzivni seminar izvodi se tako da predavai glavnih predmeta moderiraju


susrete, a voditelji koordiniraju izvedbu.

* Diplomski rad ima najmanje 50 stranica. Upute za oblikovanje diplomskog rada


nalaze se na mrenoj stranici Fakulteta.

50

vodic_2014.indd 50

23.07.2014 9:30:45

POPIS IZBORNIH KOLEGIJA I SEMINARA


Izborni kolegiji iz glavnih predmeta20
Oznaka
Broj u
ISVU

Predava

Iz1201 Krka21
23841
Iz1202 Kordi22
32249
Iz3202 Stankovi23
95659
Iz2201 Reni24
32239
Iz2202 Gavri/
32240 Novina25

Naziv predmeta

Izborni predmet iz
filozofije spoznaje:
Problem spoznaje u
analitikoj filozofiji
Izborni predmet iz
metafizike: Kritika
metafizike
Izborni predmet iz
povijesti suvremene
filozofije: Ruska
filozofija
Izborni predmet iz
filozofije o Bogu:
Filozofija
religioznog iskustva
Izborni predmet iz
filozofije srednjeg
vijeka: Uvod u filozofiju
Tome Akvinskog

Sati
Ukupno ECTS
nastave
sati
bodovi

30

30

30

30

30

20 Na izbornim kolegijima iz glavnih predmeta moe biti prijavljeno od 10 do 30 stude-

nata. Broj je ogranien u studomatu.


21

Predmet obavezno upisuju studenti 1. godine preddiplomskog jednopredmetnog studija filozofije, a ostali do ispunjenja kvote od 30 studenata. Broj je ogranien u studomatu.
22

Predmet obavezno upisuju studenti 1. godine preddiplomskog jednopredmetnog studija filozofije, a ostali do ispunjenja kvote od 30 studenata. Broj je ogranien u studomatu.
23

Predmet upisuju samo studenti 3. godine preddiplomskog studija filozofije i religijskih znanosti. Broj je u studomatu ogranien brojem sluaa te godine.

24

Predmet upisuju samo studenti 2. godine jednopredmetnog studija filozofije, a ostali


do ispunjenja kvote od 30 studenata. Broj je ogranien u studomatu.

25

Predmet obavezno upisuju obavezno studenti 2. godine jednopredmetnog preddiplomskog


studija filozofije, a ostali do ispunjenja kvote od 30 studenata. Broj je ogranien u studomatu.

51

vodic_2014.indd 51

23.07.2014 9:30:45

Iz3203 Kutlea26
111695

Iz3101 Bili27
95662

Izborni predmet iz
filozofije znanosti:
Filozofske
implikacije znanstvenih
revolucija
Izborni predmet
iz kranske
antropologije:
Antropologija Staroga i
Novoga zavjeta

30

30

Izborni kolegiji za diplomske studije


Oznaka
Broj u
ISVU

Iz2011
88879

Predava

Naziv predmeta

Antunovi Crkva u dokumentima


crkvenih sabora
28
Lffler
Philosophical
presuppositions of
evolutionary biology
Vonach29 Religious History of
Israel and the Birth of
Monotheism
Miliki
Naravne moralne
sklonosti
Perec
Darivanje i
transplatacija organa
Povijest patristiko
Paa30
bizantske filozofije

Sati
nastave

Ukupno sati

ECTS
bodovi

30

30

30

30

30

30

26

Predmet obavezno upisuju studenti 3. godine jednopredmetnog studija filozofije, a


ostali do ispunjenja kvote od 30 studenata. Broj je ogranien u studomatu.
27 Kolegij obavezno upisuju studenti 2. godine preddiplomskog studija filozofije i religijskih znanosti. Broj sudionika je ogranien brojem sluatelja te godine.
28 Vrijeme predavanja: 20.25. travnja. 2015.
29 Vrijeme predavanja: 48. svibnja 2015.
30 Vrijeme predavanja: 13. travnja 8. svibnja 2015.

52

vodic_2014.indd 52

23.07.2014 9:30:45

Ostali izborni predmeti31


Oznaka
Broj u
ISVU

Predava

uk
iak
Volenik
Bili
Rp3130
53098
Rp3140
53097

Nagy32
Mii/
Musa33

Naziv predmeta

Sati
nastave

Ukupno
sati

ECTS
bodovi

Justin kao filozof


Hrvatska
republikanska
tradicija
Ovisnost i
oporavak ovisnika
Osnove biblijske
duhovnosti
Meureligijski
dijalog
Ekumenizam

2
2

30
30

3
3

30

30

30

15

31

Na ostalim izbornim predmetima moe biti prijavljeno od 10 do 30 studenata. Broj


je ogranien u studomatu.
32

Predmet obavezno upisuju studenti 1. godine diplomskog studija religijskih znanosti, a ostali (kao izborni) do ispunjenja kvote do 30 studenata. Broj je ogranien u studomatu.
33

Predmet obavezno upisuju studenti 1. godine diplomskog studija religijskih znanosti, a ostali (kao izborni) do ispunjenja kvote do 30 studenata. Broj je ogranien u studomatu.

53

vodic_2014.indd 53

23.07.2014 9:30:45

Seminari iz glavnih predmeta34


Oznaka
Broj u
ISVU

Predava

Sm3202
39708

Pavlovi35

Sm3201
39705
Sm3201
39705

Hasanovi36

Ki5200
70843
Ki5200
70843

Koprek/
estak38
Steiner/
Miliki39

Antunovi37

Naziv predmeta

Seminar iz
suvremene
filozofije: Kranski
egzistencijalizam
Seminar iz religija:
Islam iznutra
Seminar iz religija:
Ekumenske i
meureligijske teme u
djelima J. Ratzingera
Komprehenzivni
seminar (filozofija)
Komprehenzivni
seminar (religijske
znanosti)

Sati
Ukupno
nastave
sat

ECTS
bodovi

30

30

30

30

10

30

10

34

Na seminaru moe biti prijavljeno od 10 do 15 sudionika. Broj je ogranien u studomatu.


Studenti koji moraju prema programu upisati ove seminare imaju prednost pred ostalima.
35

Seminar obavezno upisuju studenti 3. godine preddiplomskog jednopredmetnog studija filozofije, a ostali do ispunjenja kvote do 15 studenata. Broj je ogranien u stodomatu.
36

Seminar mogu upisati samo studenti 3. godine preddiplomskog studija filozofije i


religijskih znanosti. Broj je ogranien na 20 studenata.

37

Seminar mogu upisati samo studenti 3. godine preddiplomskog studija filozofije i


religijskih znanosti. Broj je ogranien na 20 studenata.

38 Komprehenzivni seminar izvodi se tako da predavai glavnih predmeta moderiraju


susrete, a voditelji koordiniraju izvedbu.
39 Komprehenzivni seminar izvodi se tako da predavai glavnih predmeta moderiraju
susrete, a voditelji koordiniraju izvedbu.

54

vodic_2014.indd 54

23.07.2014 9:30:45

Seminari za diplomske studije


Oznaka
Broj u
ISVU

Predava

Naziv predmeta

Stankovi Bog i suvremena


znanost
Talanga
Filozofija
percepcije
Gavri
T. Akvinski: De
ente et essentia
Koprek
Nasilje u filozofiji
R. Girarda
Steiner
lanci hrvatskog
teologa Rudolfa
Brajiia
Antunovi Kristologija u
novijoj teologiji

Sati
nastave

Ukupno
sat

ECTS
bodovi

30

30

30

30

30

30

Ostali seminari40
Oznaka
Broj u
ISVU

Predava

Paa
Koraca

Naziv predmeta

Kranski Istok
Antropoloki
temelji kulta
Miliki
Izabrane teme iz
morala (II.)
Hrbud
Hrvatski
renesansni filozofi
i ranokranska
literatura
Niki
Teorije linosti
Sm7121 Lonarevi Apokaliptiko
59466
utopijska
knjievnost

Sati
nastave

Ukupno
sat

ECTS
bodovi

2
2

30
30

3
3

30

30

2
2

30
30

3
3

40 Na ovim seminarima moe biti prijavljeno od 10 do 15 studenata. Broj je ogranien


u studomatu.

55

vodic_2014.indd 55

23.07.2014 9:30:46

10. Postigli akademske stupnjeve u ak. god. 2013./14. na FFDI


Diploma: zvanje magistar filozofije
1. Babi Anita
2. Bermanec Marija
3. Biondi Iva
4. Boi eljko
5. Brunovi Karlo
6. Cerovec Maja
7. ali Ivana
8. ugura (Soldo) Iva
9. Duki Marija
10. Duvnjak Kreimir
11. Ferenak Sran
12. Haring Darija
13. Horvatek Marijan
14. Ivanovi Zrinka

15. Jerkovi Bla


16. Kneevi Andrea
17. Kos Josip
18. Krika Marko
19. Kuinac Bojana
20. Milanovi Maja
21. Mlinari Tomislav
22. Novko Denis
23. Peji Ivana
24. Popovi Ivana
25. Praljak Mladen
26. imi Darija
27. Tatara Renata

Diploma: zvanje magistar religijskih znanosti


1. Brkljaa Marija
2. Jeleni Goran
3. Kosi Marina
4. Matanovi Katica

5. Pai Kristina
6. Tustonji Zrinka
7. ivko Bosnar Sneana

Diploma: doktor znanosti


1. Horvat Saa
2. Lovri Mihaela

3. Radan Mirjana

56

vodic_2014.indd 56

23.07.2014 9:30:46