You are on page 1of 50

Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej

Profilowanie pomocy
dla osb bezrobotnych
Podrcznik dla pracownikw
powiatowych urzdw pracy

Do uytku wewntrznego

maj 2014 r.

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

Podrcznik zosta przygotowany w ramach prac nad Kwestionariuszem do profilowania pomocy dla
bezrobotnych. W pracach nad podrcznikiem uczestniczyli pracownicy powiatowych urzdw pracy:
Justyna Bryzek, Kariona Chamier-Ciemiska, Marzena Chmielowska, Agnieszka Domagalska, Wojciech
Dombrowski, Urszula Fijakowska, Beata Getler, Beata Jackowska, Rafa Mynarski, Urszula Murawska,
Magorzata Pliszka, Justyna Podolak, Izabela Polner, Marek Rymarz, Katarzyna Supkowska,
Piotr Szyndler, Magorzata Zieleziecka
Opracowanie merytoryczne i redakcja:
Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej
Departament Rynku Pracy
Irena Mazek, Sawomir Sukowski, Natasza Terelak-Paturej

Ministerstwo Pracy i polityki Spoecznej

__________________________________________________________________________________
Strona 2 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

Spis treci

strona

1. Wprowadzenie

2. Koncepcja profilowania pomocy dla osb bezrobotnych

2.1 Opis zmiennych


2.2

Oglne zaoenia
Kwestionariusza

6
punktacji

odpowiedzi

na

2.3 Budowa Kwestionariusza

pytania

7
8

2.3.1 Cz I Kwestionariusza - omwienie pyta

2.3.2 Cz II Kwestionariusza - omwienie pyta

11

2.4 Profile pomocy

14

2.4.1 Profil pomocy I

16

2.4.2 Profil pomocy II

19

2.4.3 Profil pomocy III

22

3. Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych za pomoc


Kwestionariusza - Procedura postpowania

25

3.1 Wprowadzenie do elektronicznej wersji Kwestionariusza

26

3.2 Instrukcja do przeprowadzenia wywiadu

32

__________________________________________________________________________________
Strona 3 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

1. Wprowadzenie
Publiczne Suby Zatrudnienia w Polsce nieustannie staj przed nowymi wyzwaniami
zwizanymi z dynamicznie zmieniajc si sytuacj na rynku pracy. Majc do dyspozycji
ograniczone rodki finansowe, nie zawsze wystarczajce zasoby kadrowe, urzdy pracy
musz planowa pomoc kierowan do osoby bezrobotnej w taki sposb, aby optymalnie
wykorzystywa i waciwie adresowa dostpne formy pomocy. Pomoc ta, powinna by
zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb osoby bezrobotnej. Jednym ze sposobw,
ktre mog uatwia dobieranie form pomocy dla bezrobotnego jest okrelanie jego
potencjau zatrudnieniowego. W oparciu o t informacj moliwe jest formuowanie
odpowiednich programw i dobieranie takich form aktywizacji, ktre z najwikszym
prawdopodobiestwem mog przyczyni si do wejcia lub powrotu bezrobotnego na rynek
pracy. Takie podejcie ley u podstaw koncepcji profilowania pomocy wprowadzonej do
praktyki urzdw pracy na podstawie zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku
pracy
wprowadzonych
ustaw
z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz niektrych innych ustaw przyjtych przez Sejm RP.
Czynnikiem przemawiajcym za podjciem prac nad wdroeniem w polskich
urzdach pracy profilowania pomocy dla bezrobotnych byo rwnie obserwowane od lat
zjawisko rejestracji w urzdach pracy znacznej liczby osb bezrobotnych, ktre w niewielkim
tylko stopniu lub wcale nie s zainteresowane pomoc urzdw pracy w powrocie na rynek
pracy. Urzdy pracy szacuj, e jest to ok. 30% - 40% ogu bezrobotnych. Mae
zainteresowanie lub cakowity brak chci podjcia pracy przez niektrych bezrobotnych
powoduje, e pracownicy urzdw pracy angauj si w dziaania o znikomych szansach
powodzenia, podczas gdy mogliby znacznie efektywniej wykorzysta swj czas, swoje
kwalifikacje oraz rodki finansowe pomagajc tym bezrobotnym, ktrzy z ich pomocy chc
skorzysta.
Pojcie profilowania jest obecne w polityce spoecznej od wielu lat. Wykorzystywane
przez inne kraje systemy profilowania bazuj na rnych zaoeniach i podejciach
metodologicznych. Wyodrbni mona trzy dominujce: pierwsze opiera si na ocenie
potrzeb i potencjau zawodowego osoby bezrobotnej, dokonywanej przez przygotowanego do
tego pracownika urzdu pracy; drugie polega na selekcji grupowej, w ramach ktrej
wyodrbnia si wrd bezrobotnych okrelone grupy, na podstawie okrelonej cechy np.
wieku, czasu pozostawania bez pracy, poziomu kwalifikacji etc; trzecie podejcie
wykorzystuje tzw. modelowanie ekonometryczne, w ktrym okrela si profil, do ktrego
przypisany
jest
bezrobotny
w
oparciu
o specjalne algorytmy matematyczne, uwzgldniajce zarwno dane dotyczce bezrobotnego,
jak i lokalnego rynku pracy, na ktrym on funkcjonuje.
Podejcie pierwsze jest proste, jednak w znaczcym stopniu angauje kadr urzdw
pracy, a dodatkowo obarczone jest duym ryzykiem bdu subiektywizacji; podejcie drugie
koncentruje si na jednej, konkretnej cesze i nie uwzgldnia innych czynnikw; podejcie
trzecie umoliwia najbardziej obiektywn ocen, jednake moe by nieelastyczne i grozi
brakiem moliwoci oszacowania potrzeb konkretnego bezrobotnego. Metoda ta wymaga
__________________________________________________________________________________
Strona 4 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

dodatkowo znacznych nakadw na etapie tworzenia modelu, a nastpnie sukcesywnego


zasilania danymi rynkowymi.
Analizujc dowiadczenia krajw UE i OECD w zakresie profilowania pomocy dla
osb bezrobotnych naley stwierdzi, e wikszo stosowanych rozwiza w tym zakresie
opartych jest na modelowaniu ekonometrycznym. Jednak nie powsta jak do tej pory jeden
uniwersalny, wzorcowy model profilowania, ktry mgby zosta z powodzeniem wdroony
we wszystkich zainteresowanych krajach.
Podejcie, jakie przyjo Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej wprowadzajc
koncepcje profilowania pomocy dla bezrobotnych czy w sobie cechy pierwszego i trzeciego
podejcia. Opiera si na standardowym kwestionariuszu wywiadu, zgodnie z ktrym
pracownik urzdu pracy prowadzi rozmow z bezrobotnym, ale rwnoczenie dziki
systemowi kodowania uzyskanych w trakcie wywiadu informacji i prostemu mechanizmowi
ich przeliczania, mona stosownie do potrzeb bezrobotnego przyporzdkowa mu jeden z
trzech profili pomocy ustanowionych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Kwestionariusz do profilowania pomocy dla bezrobotnych (Kwestionariusz) to nowe
narzdzie, ktre pomaga ma pracownikom urzdw pracy w profilowaniu pomocy dla
bezrobotnych. Jest narzdziem dostosowanym do aktualnej sytuacji na polskim rynku pracy.
W trakcie prac nad nim wykorzystano rne dowiadczenia, zarwno innych krajw, ktre
systemy profilowania wdroyy wiele lat temu jak i polskich urzdw pracy, ktre
podejmoway we wasnym zakresie prby profilowania. Opieray si one najczciej na
badaniu potrzeb osb bezrobotnych i tworzeniu na tej podstawie grup homogenicznych.
Osobom z takich grup oferowano nastpnie okrelone formy pomocy, starajc si zwikszy
w ten sposb moliwo powrotu na rynek pracy. Te dowiadczenia urzdw pracy okazay
si nieocenion wartoci w trakcie prac nad Kwestionariuszem, bowiem zosta on
opracowany przy aktywnym udziale pracownikw powiatowych urzdw pracy. Departament
Rynku Pracy przystpujc do prac nad narzdziem do profilowania pomocy dla bezrobotnych
zaprosi do wsppracy kilka powiatowych urzdw pracy. Wszystkie urzdy miay wasne
dowiadczenia
w zakresie profilowania. W trakcie kilku seminariw oraz dziki roboczej wsppracy
realizowanej drog elektroniczn, w okresie od listopada 2012 r. do grudnia 2013 r.
pracownicy Departamentu Rynku Pracy wsplnie z pracownikami ww. urzdw przygotowali
Kwestionariusz oraz niniejszy podrcznik.
W okresie lipiec wrzesie 2013 roku Kwestionariusz by testowany w 24
powiatowych urzdach pracy. W tecie uczestniczyo blisko 6 tysicy osb bezrobotnych.
Wyniki poddano szczegowej analizie statystycznej, po ktrej wprowadzono niezbdne
korekty. Do analizy rzetelnoci narzdzia zastosowano metod Alfa-Cronbacha. Jest to miara
okrelajca spjno pozycji wchodzcych w skad danej skali, i pozwala okreli na ile
pozycje te s do siebie podobne i tym samym, czy badaj to samo zjawisko. Wynik analizy
wykaza satysfakcjonujc warto.
Przekazujc Pastwu niniejszy podrcznik, mamy nadziej, e bdzie on dla Pastwa
pomocnym materiaem w codziennej pracy z Kwestionariuszem. Opisalimy w nim budow

__________________________________________________________________________________
Strona 5 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

Kwestionariusza oraz procedur postpowania pracownika urzdu pracy podczas ustalania


profilu pomocy. W podrczniku znajd Pastwo rwnie informacje na temat poszczeglnych
profili pomocy i opisy przykadowych osb, ktre w wyniku wywiadu z wykorzystaniem
Kwestionariusza korzysta bd ze wsparcia waciwego dla profilu I, II lub III.

2. Koncepcja profilowania pomocy dla osb bezrobotnych


Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzia nowy sposb
postpowania przez urzdy pracy przy obsudze bezrobotnych. Opiera si on na koncepcji
profilowania pomocy. Ustawa wprowadza trzy profile: profil pomocy I, przewidziany dla
osb aktywnych, profil pomocy II, przewidziany dla osb wymagajcych wsparcia i profil
pomocy III, dla osb oddalonych od rynku pracy.
W celu ustalenia profilu pomocy dla osoby bezrobotnej pracownik urzdu pracy
wykorzystuje Kwestionariusz. Z metodycznego punktu widzenia jest to typowy
kwestionariusz wywiadu. Skada si on z 24 pyta zamknitych, do ktrych
przyporzdkowane zostay moliwe odpowiedzi.

2.1 Opis zmiennych


Koncepcja profilowania za pomoc Kwestionariusza zakada, e profil pomocy dla
bezrobotnego ustalany jest na podstawie dwch zmiennych: Oddalenie od rynku pracy i
Gotowo do wejcia lub powrotu na rynek pracy. Obydwie zmienne pozwalaj odpowiednio
rnicowa osoby bezrobotne.
Przez Oddalenie od rynku pracy (O) rozumie si czynniki utrudniajce bezrobotnemu
wejcie lub powrt na rynek pracy. Informacje, na podstawie ktrych urzd pracy ustali
oddalenie bezrobotnego od rynku pracy to: wiek, pe, poziom wyksztacenia, dowiadczenie
zawodowe, znajomo jzykw obcych, orzeczony stopie niepenosprawnoci, czas
pozostawania bez pracy, uprawnienia zawodowe, umiejtnoci, miejsce zamieszkania pod
wzgldem oddalenia od potencjalnych miejsc pracy, moliwo dojazdu do pracy, przyczyny
utrudniajce podjcie pracy, dostp do nowoczesnych form komunikowania si z
powiatowym urzdem pracy i pracodawcami. Zmienn t bada 12 pyta.
Przez Gotowo do wejcia lub powrotu na rynek pracy (G) rozumie si czynniki
wskazujce na potrzeb i ch bezrobotnego do podjcia pracy. Informacje, na podstawie
ktrych urzd pracy ustali gotowo do wejcia lub powrotu na rynek pracy to:
dotychczasowa oraz aktualna gotowo do wsppracy z powiatowym urzdem pracy,
zaangaowanie w samodzielne poszukiwanie pracy, powody rejestracji w powiatowym
urzdzie pracy, gotowo do dostosowania si do wymaga rynku pracy, dyspozycyjno,
powody skaniajce do podjcia pracy. Zmienn t bada 11 pyta.
Jedno z pyta wykorzystywane jest do okrelenia zarwno zmiennej (O) jak i
zmiennej (G), w zalenoci od udzielonej przez bezrobotnego odpowiedzi
Zadajc bezrobotnemu kolejne pytania pracownik gromadzi i analizuje informacje,
ktre pozwalaj okreli potencja zatrudnieniowy bezrobotnego. Pod tym pojciem
rozumie si bilans jaki mona wykona biorc pod uwag zarwno silne i sabe strony

__________________________________________________________________________________
Strona 6 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

cechujce bezrobotnego z punktu widzenia jego sytuacji na rynku pracy, jak i czynniki
obiektywne, ktre maj wpyw na to jak atwo moe on wyj z bezrobocia i podj prac.
Ustalenie waciwego profilu pomocy dla bezrobotnego jest wanym elementem
pozwalajcym na adekwatne adresowanie wsparcia obejmujcego rne usugi i instrumenty
rynku pracy. Z perspektywy realizowanych przez urzdy pracy procesw aktywizacyjnych,
starannie i wnikliwie przeprowadzone profilowanie pomocy ma kluczowe znaczenie. Pytania
zadane w trakcie wywiadu, jednakowe dla wszystkich osb bezrobotnych, pozwalaj na
ustalenie sytuacji kadego bezrobotnego na rynku pracy i jego szans na wejcie lub powrt na
rynek pracy oraz zaplanowanie odpowiednich dziaa aktywizacyjnych.
Wan rol w procesie profilowania pomocy odgrywa rzetelno i kompletno
danych zgromadzonych w karcie rejestracyjnej bezrobotnego, prawdziwo informacji
przekazywanych przez bezrobotnego w trakcie wywiadu oraz, co szczeglnie wane,
umiejtno interpretowania odpowiedzi i zachowa osoby bezrobotnej przez pracownika
powiatowego urzdu pracy prowadzcego wywiad.

2.2. Oglne zaoenia punktacji odpowiedzi na pytania


Kade pytanie w Kwestionariuszu zaopatrzone zostao w kafeteri odpowiedzi.
Kafeteria moe mie charakter dychotomiczny i wtedy moe zosta udzielona tylko jedna z
dwch odpowiedzi, albo moe skada si z szeregu moliwych odpowiedzi, na ktre
bezrobotny odpowiada, udzielajc jednej lub wicej odpowiedzi (zgodnie z instrukcj).
Kadej odpowiedzi przypisana jest konkretna liczba punktw. W zalenoci od udzielonej i
zaznaczonej przez pracownika w formularzu Kwestionariuszu odpowiedzi naliczana jest
okrelona liczba punktw.
Poszczeglnym odpowiedziom na pytania przypisana zostaa warto punktowa
w zakresie od 0 do 8 punktw. Jeli udzielona odpowied wskazuje na bardzo wysoki poziom
oddalenia bezrobotnego od rynku pracy albo bardzo niski czy wrcz cakowity brak
gotowoci do powrotu na rynek pracy system przypisuje takiej odpowiedzi maksymaln
warto 8 pkt. Warto 0 przypisywana jest w tych przypadkach gdy odpowied na pytanie
wskazuje, e z punktu widzenia danego pytania nic nie przeszkadza w powrocie bezrobotnego
na rynek pracy. Nie w kadym przypadku maksymalna liczba punktw wynosi jednak 8 pkt.
Niektre pytania wa bardziej, a inne mniej w caociowym wyniku dla poszczeglnej
zmiennej.
Wysoka liczba punktw wskazuje na mniej korzystn sytuacj osoby bezrobotnej na
rynku pracy. Im wysza bdzie wic liczba punktw uzyskanych w odpowiedzi na pytania
przypisane do zmiennej (O), tym wicej barier napotyka bezrobotny na rynku pracy i tym
trudniejsze jest dla niego wejcie lub powrt na rynek pracy. Z kolei im wysza suma
punktw uzyskanych w odpowiedzi na pytania przypisane do zmiennej (G), tym mniejsza
potrzeba i wola bezrobotnego do tego by pracy szuka i j podj. W efekcie wysoka liczba
punktw dla obu zmiennych wskazuje bardzo niski potencja zatrudnieniowy osoby
bezrobotnej na rynku pracy, a bardzo niska ilo punktw wskazuje, e ten potencja jest
wysoki i tym samym osoba powinna mie due szanse znale si na rynku pracy i atwo
powinno by urzdowi pracy przywrci j do aktywnoci zawodowej.

__________________________________________________________________________________
Strona 7 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

W efekcie zsumowania punktw


uzyskanych w odpowiedzi na wszystkie
pytania osoba bezrobotna uzyskuje wynik
w postaci dwch liczb odpowiadajcych
dwm
zmiennym
(G, O). Wynik ten mona przedstawi na
wykresie, gdzie jedna zmienna stanowi o
odcitych, a druga rzdnych.

Y(31,75)

X(38,29)

G
Dla przykadu, jeli w wyniku
profilowania osoba X uzyskaa wynik
38 pkt dla zmiennej (G) i 29 pkt dla zmiennej (O), a osoba Y uzyskaa wynik 31 pkt dla
zmiennej (O) i 75 pkt dla zmiennej (G) to mona zobrazowa to na wykresie (obok), jako dwa
punkty X (38,29) i Y (31,75).

Osoba bezrobotna o wysokim potencjale zatrudnieniowym (niski wynik zmiennej O i


niski wynik zmiennej G) powinna znale si w profilu pomocy I. W profilu pomocy II
znajdzie si osoba bezrobotna, ktra ma redni wynik w obu zmiennych, natomiast w profilu
pomocy III osoba, ktra ma wysokie wyniki dla obu zmiennych lub bardzo wyskoki wynik
dla jednej zmiennej i redni wynik dla zmiennej drugiej.
W wyniku uwag pracownikw powiatowych urzdw, zgoszonych w czasie pilotau
Kwestionariusza, do mechanizmu ustalania profilu pomocy wprowadzono dodatkowe
zaoenia. Dotycz one sytuacji, gdy osoba bezrobotna odpowiadajc na poszczeglne pytania
udzieli jednoczenie takich odpowiedzi, ktre w jednoznaczny sposb wskazuj na to, e
powinna zosta objta profilem pomocy I lub profilem pomocy III. W takiej sytuacji system
automatycznie ustali dla niej profil pomocy I lub III, niezalenie od wyniku punktowego jaki
wyliczony zostanie z punktw dla zmiennej (O) i dla zmiennej (G), ktre wskazuj na inny
profil pomocy.

2.3 Budowa Kwestionariusza


Kwestionariusz skada si dwch integralnych czci: Czci I i Czci II. Podzia taki
ma wycznie charakter funkcjonalny. Przygotowujc to narzdzie przyjto zaoenie, e czas
powicony na wywiad dla potrzeb profilowania pomocy powinien by moliwie jak
najkrtszy zatem musi by efektywnie wykorzystany. Majc to na uwadze zdecydowano, e
pracownik przeprowadzajcy wywiad z bezrobotnym nie bdzie zadawa mu pyta, na ktre
odpowied mona uzyska na podstawie danych, ktre urzd ju posiada w karcie
rejestracyjnej.
Cz I - to osiem pyta, ktre dotycz danych jakie na temat kadej osoby
bezrobotnej dostpne s w jej karcie rejestracyjnej. Jak wiadomo rejestracja w urzdzie pracy
jest warunkiem wstpnym, aby mona byo przeprowadzi profilowanie.
Odpowiedzi na pytania w tej czci generuj si automatycznie po zainicjowaniu przez
pracownika urzdu pracy procesu profilowania. Moliwe jest to dziki powizaniu
Kwestionariusza z baz danych systemu SyriuszStd. Pracownik nie musi wic zadawa
__________________________________________________________________________________
Strona 8 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

bezrobotnemu w czasie wywiadu pierwszych omiu pyta, dziki czemu w znaczny sposb
skraca si czas niezbdny do ustalenia profilu pomocy.
Cz II - to szesnacie pyta, ktre pracownik prowadzcy wywiad zadaje osobie
bezrobotnej. Pytania zadawane s w okrelonej kolejnoci. Po uzyskaniu odpowiedzi na
pytanie pracownik zaznacza j na formularzu Kwestionariusza.
Pytania tej czci pozwalaj na pozyskanie szeregu informacji o osobie bezrobotnej,
ktrych urzd pracy nie gromadzi w trakcie rejestracji.
Pytania 9 i 10 to pytania szczeglnie skonstruowane. Pozwalaj uzyska dodatkowe
informacje dotyczce uprawnie i umiejtnoci zawodowych bezrobotnego oraz ich
przydatnoci na lokalnym rynku pracy (patrz str. 38 instrukcja).
Wikszo pyta Kwestionariusza to pytania jednokrotnego wyboru, co oznacza e
odpowiadajc na takie pytanie bezrobotny moe udzieli tylko jednej odpowiedzi i t
prowadzcy wywiad zaznacza. Wyjtkiem od tej zasady s pytania 13, 16 i 18 gdzie
bezrobotny moe dokona wikszej liczby wskaza, stosownie do instrukcji.
Poniej zamieszczone zostay krtkie informacje uzasadniajce, dlaczego
poszczeglne pytania znalazy si w Kwestionariuszu i do ktrej zmiennej zostay przypisane.

2.3.1 Czd I Kwestionariusza - omwienie pytao


Na tym etapie pracownik urzdu pracy nie musi zadawa pyta i odnotowywa
odpowiedzi, system wczytuje odpowiedzi na podstawie informacji zawartych w karcie
rejestracyjnej bezrobotnego. Z tego powodu naley dokada wszelkiej starannoci, aby
informacje pozyskiwane od bezrobotnego podczas rejestracji oraz informacje wprowadzane
do systemu SyriuszStd w trakcie pozostawania bezrobotnego w rejestrze, byy kompletne.
1.

Wiek bezrobotnego
Pytanie bada zmienn O.

Moliwo podjcia pracy czsto zaley od wieku osoby bezrobotnej. Badajc zatem wiek
ustala si odlego osoby bezrobotnej od rynku pracy. Wyodrbniono pi grup wiekowych
(>25, 25-30, 30-40, 40-50, <50). Jak wynika z licznych bada osoby nalece do kadej
z nich charakteryzuj si okrelonymi cechami, majcymi wpyw na ich sytuacj na rynku
pracy.
2.

Pe bezrobotnego
Pytanie bada zmienn O.

Szanse w dostpie do zatrudnienia i awansu zawodowego kobiet s mniejsze. Obiektywnie


sabsza pozycja kobiet na rynku pracy jest efektem utrwalonych przekona co do rl kobiet
i mczyzn w rnych sferach ycia spoecznego. Pracodawcy nierzadko preferuj
zatrudnianie mczyzn pomimo tego, e kobiety nie ustpuj poziomem kwalifikacji
mczyznom.

__________________________________________________________________________________
Strona 9 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

3.

Poziom wyksztacenia bezrobotnego


Pytanie bada zmienn O.

Poziom wyksztacenia ma istotny wpyw na szanse znalezienia zatrudnienia. Wyksztacenie


ma wpyw na aktywno zawodow, umiejtno poruszania si po rynku pracy i czsto
przekada si na posiadanie okrelonych kompetencji spoecznych. Badania wskazuj, e
poziom wyksztacenia ma znaczcy wpyw na czas pozostawania bez pracy. Tworzc
Kwestionariusz przyjto, e im nisze wyksztacenie tym wicej barier w dostpie do pracy.
4.

Dowiadczenie zawodowe w cigu ostatnich 5 lat


Pytanie bada zmienn O.

Powszechnie wiadomo, e pracodawcy wol zatrudnia osoby, ktre mog si wykaza


okrelonym dowiadczeniem zawodowym, poniewa zakadaj, i bd one miay potrzebne
kompetencje zawodowe i ogln znajomo zasad funkcjonowania w rodowisku pracy.
Zbadanie aktywnoci zawodowej w okresie ostatnich piciu lat pozwala na identyfikacj osb
bezrobotnych, ktre funkcjonoway ju na rynku pracy, a jednoczenie pozwala sprawdzi,
czy osoba nie ma zbyt dugiej przerwy w pracy, ktra moe by postrzegana przez
pracodawc jako czynnik niekorzystny, obniajcy przydatno pracownika.
5.

Znajomo jzykw obcych przez bezrobotnego


Pytanie bada zmienn O.

Znajomo jzykw obcych jest w wielu branach atutem na rynku pracy, pozwalajcym na
atwiejsze znalezienie zatrudnienia. W ofertach pracy zgaszanych do powiatowych urzdw
pracy oraz w ogoszeniach o pracy dostpnych na komercyjnych portalach pracodawcy
bardzo czsto wskazuj na konieczno znajomoci co najmniej jednego jzyka obcego.
Wymg ten nie dotyczy wycznie stanowisk kierowniczych i specjalistycznych, ale coraz
czciej rwnie stanowisk niszego szczebla.
6.

Stopie niepenosprawnoci bezrobotnego


Pytanie bada zmienn O.

Sytuacja osb niepenosprawnych na rynku pracy jest obiektywnie gorsza ni osb zdrowych.
Pracodawcy preferuj zatrudnianie osb, ktre nie posiadaj ogranicze zdrowotnych.
Niejednokrotnie, nawet wysokie kwalifikacje zawodowe osoby niepenosprawnej, nie
zwikszaj jej szans na podjcie pracy. Pracodawcy czsto bdnie zakadaj, e
niepenosprawno moe by czynnikiem ograniczajcym prawidowe wykonywanie
obowizkw zawodowych.
7.

Czas pozostawania bez pracy bezrobotnego


Pytanie bada zmienna O.

Osoba bezrobotna wraz z upywem czasu pozostawania bez pracy traci motywacj do jej
podjcia oraz pewno siebie w poszukiwaniu zatrudnienia. Dezaktualizuj si jej
kwalifikacje,
a co za tym idzie staje si mniej atrakcyjna dla pracodawcy. Mona przyj, e osoby
__________________________________________________________________________________
Strona 10 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

bezrobotne pozostajce bez pracy do 6 miesicy s zazwyczaj aktywne, mobilne, elastyczne


oraz posiadaj wysok motywacj do poszukiwania pracy. Im duszy okres pozostawania
bez pracy tym sytuacja bezrobotnego na rynku pracy staje si gorsza.
8.

Ile razy w cigu 5 ostatnich lat bezrobotny odmwi oferowanej przez urzd
pracy propozycji pomocy, przerwa inn form pomocy lub nie stawi si?
Pytanie bada zmienn G.

Osoba bezrobotna moe wykazywa si mniejsz lub wiksz motywacj do podjcia pracy
i zaangaowaniem w jej poszukiwanie. Przy niskim poziomie obu lub jednej z tych cech moe
niechtnie odnosi si do propozycji pomocy kierowanej do niej przez urzd pracy lub
przerywa formy pomocy, do ktrych skierowa j urzd pracy. Jedn z czstych przyczyn
odmowy przez bezrobotnego przyjcia propozycji pomocy lub przerwania okrelonej formy
pomocy jest generalny brak zainteresowania pomoc oferowan przez urzd pracy z powodu
wykonywania pracy nierejestrowanej potocznie zwanej prac na czarno lub w szarej
strefie gospodarki.

2.3.2 Czd II Kwestionariusza - omwienie pytao


Na tym etapie pracownik urzdu pracy prowadzi wywiad z osob bezrobotn zadajc
pytania od 9 do 24. Po ustaleniu jaka jest odpowied bezrobotnego pracownik zaznacza j
i przechodzi do pytania kolejnego.
9.

Czy bezrobotny posiada aktualne uprawnienia zawodowe potwierdzone


odpowiednimi dokumentami?
Pytanie bada zmienn O.

Z bada oraz z dowiadczenia pracownikw powiatowych urzdw pracy wynika, e osoba


bezrobotna posiadajca aktualne uprawnienia zawodowe ma zdecydowanie wiksze szanse na
podjcie zatrudnienia ni osoba, ktra nie dysponuje adnymi uprawnieniami, bd dysponuje
uprawnieniami, ktre utraciy swoj aktualno.
10.

Czy bezrobotny posiada umiejtnoci zawodowe?


Pytanie bada zmienn O.

Z bada oraz z dowiadczenia pracownikw powiatowych urzdw pracy wynika, e osoba


bezrobotna posiadajca umiejtnoci przydatne na rynku pracy ma wiksze szanse na podjcie
zatrudnienia ni osoba, ktra nie posiada adnych umiejtnoci przydatnych na rynku pracy.
11.

Miejsce zamieszkania pod wzgldem oddalenia od potencjalnych miejsc pracy.


Pytanie bada zmienn O.

Miejsce zamieszkania jest wanym czynnikiem uatwiajcym lub utrudniajcym


poszukiwanie i podejmowanie pracy. W maych miastach i na wsi tworzy si niewiele miejsc
pracy, wiele osb musi wic do pracy dojeda, czasami daleko. Brak moliwoci dotarcia z
miejsca zamieszkania do potencjalnych miejsc pracy stanowi dla niektrych osb bardzo
powany problem ograniczajcy ich szanse na podjecie pracy.

__________________________________________________________________________________
Strona 11 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

Przez oddalenie od potencjalnych miejsc pracy rozumie si w tym pytaniu przede wszystkim
brak moliwoci dotarcia z miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej do miejsc, w ktrych na
lokalnym lub regionalnym rynku pracy jest wicej moliwoci znalezienia pracy.
12.

Czy ma Pan/Pani moliwo dojazdu do pracy (w tym do pracy w systemie


zmianowym oraz w weekendy)?
Pytanie bada zmienn O.

Mimo istniejcych sieci komunikacji zbiorowej oraz rosncej liczby samochodw w


gospodarstwach domowych osoby bezrobotne nadal wskazuj jako jeden z kluczowych
problemw w podjciu pracy utrudniony dojazd do pracy, w szczeglnoci w weekendy bd
do
pracy
w systemie zmianowym.
13.

Prosz wskaza przyczyny utrudniajce Pani/Panu podjcie pracy.


Pytanie bada zmienn O i zmienn G.

Rne czynniki mog by indywidualnie uznawane za przyczyny utrudniajce osobie


bezrobotnej podjcie pracy. Przyczyny wskazywane przez bezrobotnych maj te rny
charakter. Cz z nich to czynniki obiektywne, cakowicie niezalene od bezrobotnego takie
jak brak ofert pracy czy te to e na rynku dostane s gwnie propozycje pracy w tzw.
szarej strefie. Inna cz to czynniki, ktre pozostaj w zwizku z dotychczasow histori
ycia i dowiadczeniami zawodowymi np. niskie kwalifikacje czy mae dowiadczenie
zawodowe.
Pytanie bada jednoczenie dwie zmienne, przy czym system automatycznie kwalifikuje
dokonane wybory i odpowiednio nalicza punkty do zmiennej O lub zmiennej G.
14.

Jak Pan/Pani sdzi czy w najbliszym czasie samodzielnie znajdzie Pan/Pani


prac?
Pytanie bada zmienn G.

Niektre z osb rejestrujcych si w urzdzie pracy wcale nie oczekuj, e pracownicy urzdu
pracy bd im pomaga w szukaniu pracy. S rzeczywicie samodzielne, aktywne, zaradne.
Maj przekonanie, e poradz sobie same, czasem deklaruj e potrzebuj tylko niewielkiego
wsparcia ze strony urzdu pracy, aby na rynek pracy powrci.
15.

Co jest gwnym powodem Pana/Pani rejestracji w urzdzie pracy?


Pytanie bada zmienn G.

Motywy skaniajce osob do rejestracji w urzdzie pracy s bardzo rne, czasami wcale nie
jest to ch uzyskania pomocy w znalezieniu pracy. Pytanie ma na celu uzyskanie
jednoznacznej odpowiedzi jaki jest gwny powd rejestracji.
16.

Czy szuka lub szuka Pan/Pani samodzielnie pracy?


Co Pan/pani robi/robi w celu samodzielnego poszukiwania pracy?
Pytanie bada zmienn G.

__________________________________________________________________________________
Strona 12 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

Osoby rejestrujce si w urzdzie pracy nie zawsze potrafi lub chc samodzielnie
poszukiwa pracy. Wynika to albo z braku odpowiednich umiejtnoci poszukiwania pracy
albo
z braku motywacji. Odpowied na pierwsze pytanie ma czsto charakter deklaratywny. Jeli
bezrobotny udzieli odpowiedzi twierdzcej, pracownik urzdu pracy powinien j
zweryfikowa poprzez zadanie pytania dodatkowego o sposoby samodzielnego poszukiwania
pracy.
17.

Czy w cigu ostatniego miesica przygotowywa/a Pan/Pani samodzielnie


dokumenty aplikacyjne (yciorys, list motywacyjny)?
Pytanie bada zmienn G.

Umiejtno napisania czytelnego CV i listu motywacyjnego zachca pracodawc do


zwrcenia uwagi na kandydata. Czsto osoby deklaruj ze potrafi napisa dokumenty
aplikacyjne, jednak naprawd nigdy samodzielnie tego nie robiy. Korzystay z pomocy
innych
osb
lub
z gotowych wzorw. Odpowied na to pytanie moe wykaza jedn z przyczyn
utrudniajcych znalezienie pracy.
18.

Co jest Pan/Pani w stanie zrobi w celu zwikszenia swoich szans na podjcie


pracy?
Pytanie bada zmienn G.

Osoby bezrobotne nie zawsze s otwarte na podjcie dziaa, ktre mog poprawi ich
sytuacj na rynku pracy. Niektrzy chcieliby aby urzd pracy zaatwi im prac. Nie chc
przyj do wiadomoci, e aby znale zatrudnienia musz podj powane starania, a
czasem nawet duo zmieni w swoim yciu.
Wskazanie rnych moliwoci dostosowania si do wymaga rynku pracy wskazuje na
wiksz otwarto, czasem wrcz na determinacj w poszukiwaniu pracy.
19.

Majc do wyboru podjcie pracy za minimalne wynagrodzenie lub pozostawanie


bez pracy co by Pan/Pani wybra/a?
Pytanie bada zmienn G.

Wysoko wynagrodzenia jest wanym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o podjciu


pracy. Jednak osoby zdeterminowane do powrotu na rynek pracy najczciej gotowe s
podj prac nawet jeli nie mog uzyska satysfakcjonujcych je zarobkw. Jeli bezrobotny
odpowiada, e nie podejmie pracy za najnisze wynagrodzenie moe to wskazywa, e
istniej jakie czynniki, ktre maj dla niego istotne znaczenie i z ktrych zrezygnowa nie
chce aby wej lub powrci na rynek pracy. By moe jest to pomoc rodziny albo orodka
pomocy spoecznej, ale moe to by rwnie praca nierejestrowana.
20.

Jak czsto jest Pan/Pani gotw/owa kontaktowa si z urzdem pracy?


Pytanie bada zmienn G.

__________________________________________________________________________________
Strona 13 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

Czstotliwo kontaktw osoby bezrobotnej z urzdem pracy w znacznej mierze zaley od jej
inicjatywy. Dowiadczenia pracownikw urzdw pracy jednoznacznie wskazuj, e osoby
aktywnie poszukujce pracy s otwarte na kontakty z urzdem. Bardzo czsto zdarza si,
e zgaszaj si do urzdu poza terminami, bez wezwania urzdu z pytaniem o nowe oferty
pracy.
21.

Co poza uzyskaniem dochodu skania Pana/Pani do podjcia pracy?


Pytanie bada zmienn G.

Ludzie rnie postrzegaj prac. Niektrzy uwaaj, e jest to tylko trudny obowizek
zwizany z uzyskiwaniem rodkw na ycie, inni nie wyobraaj sobie ycia bez pracy,
twierdz, e dziki pracy maj moliwo samorealizacji, satysfakcji, rozwoju, uczestniczenia
w ciekawych przedsiwziciach, czy kontaktw z innymi ludmi.
Pytanie ma na celu sprawdzenie jak warto ma praca dla osoby bezrobotnej. Czy do
poszukiwania pracy nie motywuj jej jedynie czynniki zewntrzne wymogi przepisw
opieki spoecznej, kurator sdowy, etc.
22.

Od kiedy moe Pan/Pani podj prac?


Pytanie bada zmienn G.

Nie wszyscy bezrobotni rejestrujc si w urzdzie pracy i deklarujc zgodnie z definicj


ustawow, e s zdolni i gotowi do podjcia zatrudnienia, rzeczywicie speniaj to
wymaganie. Przyczyny braku gotowoci do podjcia pracy mog by rne. Mog to by
czynniki, na ktre osoba bezrobotna ma bardzo ograniczony wpyw, takie jak brak
moliwoci rozwizania problemw z opiek nad maym dzieckiem, uczestniczenie w
trwajcym kursie, konieczno odnowienia uprawnie zawodowych etc. W takich sytuacjach
osoba bezrobotna bdzie gotowa do podjcia pracy dopiero po okrelonym czasie, a nie od
razu. Ale zdarzaj si te przypadki, e bezrobotni nie s zainteresowani podjciem pracy, bo
zaley im de facto tylko na ubezpieczeniu lub uzyskaniu zawiadczenia o statusie
bezrobotnego.
23.

Czy posiadajc ubezpieczenie zdrowotne z innych rde/z innego tytuu


zarejestrowaby/aaby si Pan/Pani w urzdzie pracy?
Pytanie bada zmienn G.

Pytanie pozwala oceni, czy na pewno ubezpieczenie zdrowotne nie jest gwnym powodem
rejestracji. Jest pytaniem kontrolnym do pytania 15.
24.

Jakie ma Pan/Pani moliwoci kontaktu z urzdem pracy i potencjalnymi


pracodawcami?
Pytanie bada zmienna O.

Rozwj technologii teleinformatycznych sprawia, e kontakty pomidzy klientami i


instytucjami mog mie rn form i tym samym staj si mniej uciliwe. Ich czstotliwo
zaley nie tylko od urzdu, ale take od inicjatywy klienta. Jednak nie wszystkie osoby
bezrobotne potrafi i maj moliwoci komunikowania si z urzdem pracy na odlego, z
wykorzystaniem tych form. Nowe rozwizania prawne dopuszczaj, aby urzdy pracy
__________________________________________________________________________________
Strona 14 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

kontaktoway
si z bezrobotnymi w formie elektronicznej czy telefonicznej.

2.4

Profile pomocy

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


oraz przepisami wykonawczymi do ustawy (rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki
Spoecznej w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego) formy pomocy przewidziane
w ramach poszczeglnych profili pomocy s rne i czas realizacji Indywidualnego Planu
Dziaania (IPD) w ramach poszczeglnych profili pomocy jest take rny.
Pracownik powiatowego urzdu pracy niezwocznie po rejestracji bezrobotnego ustala
dla niego profil pomocy. Nastpnie przygotowuje w cigu 60 dni od daty ustalenia profilu
pomocy Indywidualny Plan Dziaania dla tego bezrobotnego. Czas przewidziany na realizacj
IPD dla profilu pomocy I wynosi 180 dni, dla profilu pomocy II 540 dni a dla profilu
pomocy III 720 dni.
Jeeli w wyniku realizacji IPD nie uda si doprowadzi bezrobotnego do podjcia
pracy wwczas pracownik powiatowego urzdu pracy dokonuje analizy przebiegu IPD i
ponownie ustala profil pomocy.
Jeli w wyniku realizacji IPD, na jakimkolwiek etapie nastpi zmiana lub zmiany
majce istotny wpyw na potencja zatrudnieniowy bezrobotnego, pracujcy z nim pracownik
urzdu pracy, powinien rozway czy nie jest wskazane ponowne ustalenie profilu pomocy
dla tego bezrobotnego.

Na przykad, dla bezrobotnego realizujcego dziaania przewidziane dla profilu


pomocy II, ktry nie ma adnych kwalifikacji zawodowych, istotn zmian bdzie ukoczenie
szkoy lub szkolenia, ktre daj mu kwalifikacje zawodowe umoliwiajce znalezienie pracy.

__________________________________________________________________________________
Strona 15 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

Usunita zostaje bardzo powana bariera w dostpie do rynku pracy i tym samym zmniejszy
si powinna odlego bezrobotnego od rynku pracy (obnienie wartoci zmiennej O). Jeli
bezrobotny ma rwnie wysok gotowo do powrotu na rynek pracy (niski wynik dla
zmiennej G) istnieje due prawdopodobiestwo, e w wyniku powtrnego profilowania
ustalony dla niego profil pomocy II zostanie zmieniony na profil pomocy I. W innym
przypadku wywiad moe by przeprowadzony z uwagi na zmian w sytuacji yciowej osoby
bezrobotnej, np. zmiana miejsca zamieszkania, zmiana stanu zdrowia (orzeczenie o
niepenosprawnoci), etc.
Poniej przedstawione zostay najwaniejsze informacje dotyczce poszczeglnych
profili pomocy bezrobotnym. Obejmuj one:
podstawowe wymagania okrelone przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy oraz rozporzdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoecznej
w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego,
charakterystyk typowych osb ktre mog korzysta z pomocy w ramach
poszczeglnych profili pomocy dla bezrobotnych,
opisy przykadowych osb, ktre korzystay z pomocy przewidzianej dla
poszczeglnych profili pomocy.
Naley tu wyranie podkreli, e zamieszczone w podrczniku charakterystyki nie
obejmuj caej zoonoci przypadkw indywidualnych, a wskazane w nich problemy nie
decyduj ostatecznie o tym, z jakiego profilu pomocy powinna korzysta indywidualna osoba
bezrobotna. Niezalenie wic od tego czy bezrobotny naley do grupy wyrnionej ze
wzgldu na jak cech opisan w poniszych przykadach np. wiek, miejsce zamieszkania,
niepenosprawno, posiadanie maych dzieci, czas pozostawania bez pracy etc., to wsparcie
ktre otrzyma w okresie rejestracji w urzdzie pracy zalee powinno wycznie od tego jaki
jest jego potencja zatrudnieniowy.
Pracownik urzdu pracy ustalajc profil pomocy powinien zachowa
obiektywizm i neutralno oceny, unika automatycznego stosowania swoich
dowiadcze i wykluczy wszelkie uprzedzenia i schematy postpowania, ktre
mog narazi interes osoby bezrobotnej.

2.4.1 Profil pomocy I


Okres, w ktrym realizowany jest IPD przewidziany dla profilu pomocy I, czyli dla
osoby o wysokim potencjale zatrudnieniowym, nie moe by duszy ni 180 dni.
Osoba, dla ktrej ustalony zosta profil pomocy I powinna przede wszystkim zosta
objta pomoc w formie porednictwa pracy, a w uzasadnionych przypadkach poradnictwem
zawodowym lub innymi formami pomocy okrelonymi w ustawie tj.:
sfinansowaniem szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych
kwalifikacji zwikszajcych szans na podjcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej lub dziaalnoci gospodarczej,
__________________________________________________________________________________
Strona 16 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

sfinansowaniem kosztw egzaminw umoliwiajcych uzyskanie wiadectw,


dyplomw, zawiadcze, okrelonych uprawnie zawodowych lub tytuw
zawodowych oraz kosztw uzyskania licencji niezbdnych do wykonywania danego
zawodu,
zwrotem kosztw przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania u pracodawcy stau,
przygotowania zawodowego dorosych lub odbywania zaj z zakresu poradnictwa
zawodowego,
przyznaniem jednorazowo rodkw na podjcie dziaalnoci gospodarczej, w tym na
pokrycie kosztw pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa zwizanego z podjciem
tej dziaalnoci,
przyznaniem pracodawcy wiadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w penym
wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powracajcego na rynek
pracy po przerwie zwizanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego
sprawujcego opiek nad osob zalen, ktry w okresie 3 lat przed rejestracj w
urzdzie pracy jako bezrobotny zrezygnowa z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej z uwagi na konieczno wychowywania dziecka lub sprawowania opieki
nad osob zalen,
przyznaniem poyczki na podjcie dziaalnoci gospodarczej,
przyznaniem na wniosek bezrobotnego do 30 roku ycia bonu szkoleniowego
stanowicego gwarancj skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego
szkolenie oraz opacenia kosztw, ktre zostan poniesione w zwizku z podjciem
szkolenia,
przyznaniem na wniosek bezrobotnego do 30 roku ycia bonu staowego
stanowicego gwarancj skierowania do odbycia stau u pracodawcy wskazanego
przez bezrobotnego na okres 6 miesicy, o ile pracodawca zobowie si do
zatrudnienia bezrobotnego po zakoczeniu stau przez okres 6 miesicy,
przyznaniem na wniosek bezrobotnego do 30 roku ycia bonu zatrudnieniowego,
przyznaniem na wniosek bezrobotnego do 30 roku ycia bonu na zasiedlenie w
zwizku z podjciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub dziaalnoci gospodarczej.
Osoby bezrobotne z I profilu pomocy s klientami, z ktrymi najlepiej wsppracuje
si urzdom pracy. S blisko rynku pracy i s gotowe do podjcia pracy, bez wsparcia
instrumentami rynku pracy. Posiadane przez nie kwalifikacje s najczciej przydatne na
rynku pracy, a motywacja do podjcia pracy wysoka. Osoby te, chc podj prac dla niej
samej,
bo nie wyobraaj sobie, e mogyby y bez pracy. Rodzina i konieczno jej utrzymania,
to czsto bardzo wany powd, dla ktrego nie tylko chc, ale i musza pracowa. W sytuacji
bezrobocia czuj si niekomfortowo i gotowe s zrobi wiele, aby ten stan zmieni.

__________________________________________________________________________________
Strona 17 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

Jedn z cech posiadanych najczciej przez osoby bezrobotne z profilu pomocy I s


wysokie kompetencje spoeczne, midzy innymi atwo nawizywania kontaktw. Pozwala
im to na tworzenie pozytywnego wizerunku w czasie rozmw kwalifikacyjnych. Oprcz
kompetencji spoecznych posiadaj czsto kompetencje organizacyjne, ktre s wynikiem
dotychczasowego dowiadczenia zawodowego, bd yciowego. S skonne do
samoksztacenia i rozwoju.
Aktywnie poruszaj si po rynku pracy. Poszukuj pracy samodzielnie przegldajc
pras, portale internetowe oraz oferty bdce w dyspozycji urzdw pracy, korzystaj te
z sieci kontaktw osobistych. Inicjuj kontakty z pracownikami powiatowych urzdw pracy
bo s przekonane, e same odpowiadaj za swoje ycie zawodowe. Maj przygotowane
dokumenty aplikacyjne i najczciej potrafi przygotowywa aplikacje w zalenoci od
stanowiska, na ktre skadaj dokumenty.
Generalnie cechuje je mobilno. Mog korzysta z systemu komunikacji zbiorowej,
ale czsto posiadaj prawo jazdy oraz samochd. S najczciej elastyczne, rozumiej, e
zakres wykonywanych obowizkw moe si zmienia w zalenoci od potrzeb
pracodawcw. Maj adekwatn samoocen, przez co znaj swoj warto na rynku pracy i
maj wiadomo swoich moliwoci, jednak poszukujc pracy nie stawiaj warunkw, ktre
nie maj szansy by spenione. Zgadzaj si przyj oferty pracy mniej patne w stosunku do
poprzedniego miejsca pracy liczc na to, i poprzez swoj prac, efektywno i
zaangaowanie wypracuj sobie podwyk uposaenia.
Osoby bezrobotne z profilu pomocy I maj rne wyksztacenie, ale raczej nie ma tu
osb, ktre cechuje cakowity brak kwalifikacji. Okrelane s jako fachowcy/specjalici.
Posiadaj te uprawnienia do wykonywania zawodu nabyte w trakcie szkole oraz
umiejtnoci wynikajce z dowiadczenia zawodowego. Czsto znaj jzyki obce w stopniu
pozwalajcym na co najmniej podstawow komunikacj.
Oprcz osb z dowiadczeniem zawodowym w profilu pomocy I mog si take
znale absolwenci szk, ktrzy posiadaj kwalifikacje oczekiwane przez rynek pracy. Brak
dowiadczenia zawodowego moe by kompensowany zaangaowaniem w poszukiwanie
pracy oraz otwarciem na wyzwania jakie stawia przed nimi rynek pracy.
Przykad I
Mczyzna w wieku 28 lat. Posiada wyksztacenie podstawowe oraz 5 letni sta pracy
w zawodzie murarz. W tym czasie pracowa w 3 zakadach pracy. W czasie zatrudnienia
uczestniczy w szkoleniach zawodowych rozwijajcych posiadane kompetencje. Prac utraci
na skutek redukcji zatrudnienia zwizanej z zakoczeniem inwestycji przy EURO 2012.
Spowolnienie na rynku usug budowlanych spowodowao, e przez zim nie mg podj
zatrudnienia. Liczy, e wraz z nadejciem wiosny bdzie mg spenia si zawodowo,
najlepiej w duym przedsibiorstwie budowlanym. Posiada wasny samochd, jest
dyspozycyjny i moe pracowa w delegacji. ona pracuje. Dziecko uczszcza do przedszkola.
Przykad II

__________________________________________________________________________________
Strona 18 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

Kobieta w wieku 34 lat. Ukoczya szko redni w zawodzie technik handlowiec. Przez 13
lat bya zwizana z jedn z sieci handlowych, gdzie pracowaa na stanowiskach kasjer,
sprzedawca, zastpca kierownika sklepu oraz kierownik marketu. Z uwagi na przejcie sieci
przez konkurencj pracodawca przeprowadzi racjonalizacj sieci sprzeday i zlikwidowa
market, w ktrym pracowaa. W czasie zatrudnienia przechodzia szkolenia z zakresu obsugi
klienta, aktywnej sprzeday, zarzdzania personelem. Jest zainteresowana powrotem do
zawodu. Zdaje sobie spraw, e moe si to wiza z cofniciem w rozwoju zawodowym,
jednak
liczy,
e jej zaangaowanie w pracy na niszych stanowiskach zostanie zauwaone przez
pracodawc, co otworzy jej drog do awansu. Posiada prawo jazdy, jednak z samochodu nie
korzysta. Maonek pracuje osigajc dochody zapewniajce utrzymanie rodziny. Dwjka
dzieci uczszcza do szkoy i jest samodzielna. Od urzdu oczekuje pomocy w dotarciu do
pracodawcw oraz w przygotowaniu dokumentw aplikacyjnych.
Przykad III
Mczyzna, wiek 19 lat, zamieszkay w miecie, wyksztacenie zawodowe w kierunku
mechanika samochodowa. Posiada znajomo jzyka angielskiego. Przez 3 lata zatrudniony
by w ramach przygotowania zawodowego modocianych, posiada prawo jazdy kat. A i B. Ma
wasny motocykl, ktrym moe dojeda do pracy, nie by karany. Wiedz na temat
dokumentw aplikacyjnych wynis ze szkoy. Chce znale prac, bowiem wzorzec
wyniesiony
z domu, to oboje pracujcy rodzice. Uwaa, e posiada kwalifikacje do wykonywania
zawodu. Poszukiwa samodzielnie pracy przed rejestracj w Urzdzie Pracy jednak
poszukiwania zakoczyy si na kilku rozmowach kwalifikacyjnych. Od urzdu oczekuje
pomocy w zakresie wskazania potencjalnych pracodawcw.
Przykad IV
Mczyzna, wiek 37 lat. Mieszka w odlegoci 20 kilometrw od centrum pracy, jakim jest
miasto liczce ponad 100.000 mieszkacw. Posiada do dyspozycji samochd, ponadto
miejscowo jest dobrze skomunikowana z miastem. Ma wyksztacenie wysze w zakresie
zarzdzania i marketingu. Posiada 12-letnie dowiadczenie zawodowe, w tym przez ostatnie 5
lat prowadzi wasn agencj reklamow. Dziaalno zlikwidowa z uwagi na spowolnienie
gospodarcze. Wczeniej pracowa w dziale marketingu lokalnego producenta wyrobw
cukierniczych, gdzie odpowiada za obsug zagranicznych klientw. Zna jzyk niemiecki na
poziomie C1 oraz angielski na poziomie B2. Ma bardzo dobre kompetencje techniczne.
Deklaruje gotowo do podjcia pracy za co najmniej 4.000 z bowiem spaca kredyt
zacignity na budow domu. ona pozostaje w zatrudnieniu, jednak otrzymywane przez ni
wynagrodzenie jest niewystarczajce i kadego miesica musz si posikowa topniejcymi
oszczdnociami. Osoba bezrobotna jest gotowa do dojedania do pracy w promieniu 50
kilometrw od miejsca zamieszkania.

2.4.2

Profil pomocy II

__________________________________________________________________________________
Strona 19 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

Okres, w ktrym realizowany jest IPD dla osoby, korzystajcej z pomocy


przewidzianej dla profilu pomocy II, nie moe by duszy ni 540 dni.
Osoba taka moe korzysta z wszystkich usug i instrumentw rynku pracy oraz
dziaa aktywizacyjnych zleconych przez urzd pracy oraz innych form pomocy, z
wyczeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o ktrym mowa w art. 62a ustawy i
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W stosunku do osoby bezrobotnej zakwalifikowanej do profilu pomocy II naley
zastosowa wsparcie w postaci usug i instrumentw rynku pracy, dziki ktrym moe ona
wej lub powrci na rynek pracy albo przej do profilu pomocy I. Osobie takiej naley
powici uwag w zakresie podtrzymywania motywacji do dziaa na rzecz wejcia lub
powrotu na rynek.
Bezrobotnych objtych profilem pomocy II z reguy cechuje rednia gotowo do
powrotu na rynek pracy i rednie oddalenie od rynku pracy, cho moe by i tak, e wyniki
dla tych zmiennych odbiegaj od redniej jeden w kierunku wartoci niszych, a drugi w
kierunku wartoci wyszych.
Czsto posiadaj kwalifikacje, ktre jednak nie koresponduj z oczekiwaniami
pracodawcw. Cz osb spenia wymogi pracodawcw, jednak brakuje im motywacji do
podjcia rzetelnych stara w celu uzyskania zatrudnienia. Niska motywacja wynika z
nieskutecznych prb podjcia pracy. Kontaktoway si z pracodawcami, odbyway rozmowy
kwalifikacyjne, wysyay szablonowe dokumenty aplikacyjne, jednak nie daway one
pozytywnych rezultatw.
W profilu tym mog znale si take osoby, ktre przez bardzo dugi okres
pracoway w jednym zakadzie pracy i wykonyway jeden zakres obowizkw. Najczciej
zwolnione zostay przez zakad pracy z przyczyn ekonomicznych. Wielu z tych osb
dotychczas prac udawao si podejmowa dziki pomocy znajomych. Rejestruj si w
urzdzie, poniewa licz, e urzd moe im pomc, ale same nie maj adnych pomysw na
to jak rozwiza swoje problemy.
Dua cz bezrobotnych z tej grupy jest bierna w kontaktach z urzdem pracy. Za
tak postaw czsto stoj pobudki natury finansowej. Z jednej strony sytuacja finansowa nie
zawsze zmusza ich do podejmowania pracy, bo np. pracuj w tzw. szarej strefie, a z drugiej
korzyci pynce z faktu posiadania statusu bezrobotnego s na tyle istotne, e jego
posiadanie przez jest postrzegane przez te osoby ale take przez ich otoczenie jako przejaw
zaradnoci.
Sab stron wielu bezrobotnych jest brak umiejtnoci autoprezentacji i
profesjonalnego przygotowywania dokumentw aplikacyjnych. Na rozmowach
kwalifikacyjnych bardzo si stresuj, nie potrafi odpowiedzie na kluczowe pytania. Brak
znajomoci realiw rynku pracy powoduje, e stawiaj pracodawcom wygrowane warunki,
ktre
s
nieadekwatne
do ich moliwoci zawodowych.
U wielu osb z tej grupy w yciorysach zawodowych pojawiaj si przerwy, ktre nie
maj pokrycia w ewidencji urzdu pracy. Jest to zwizane z aktywnoci w tzw. szarej

__________________________________________________________________________________
Strona 20 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

strefie, bd prac za granic albo z biernoci zawodow, ktra spowodowana bya np.
opiek nad dziemi lub osobami zalenymi. Z okresem biernoci zawodowej mog by
zwizane wiadczenia pielgnacyjne oraz inne formy wsparcia udzielanego przez system
pomocy spoecznej.
Powan przeszkod w wejciu lub powrocie na rynek pracy dla wielu bezrobotnych
s ograniczenia w zakresie moliwoci dotarcia do potencjalnych miejsc pracy. Jeli nie
posiadaj wasnego samochodu, a system transportu zbiorowego nie zapewnia im
wystarczajco rozwinitej siatki pocze, wwczas nie maj moliwoci podjcia pracy w
systemie zmianowym lub w weekendy. Niech bezrobotnych do podejmowania pracy poza
miejscem zamieszkania zwizana jest take z oferowanym przez pracodawcw
wynagrodzeniem. W wielu przypadkach, gdy odlego od miejsca zamieszkania do miejsc
pracy jest bardzo dua i pochania znaczn cz moliwego do uzyskania wynagrodzenia
uwaaj, e podejmowanie pracy jest dla nich nieopacalne.
Z uwagi na liczne ograniczenia w dostpie do rynku pracy, osoby bezrobotne
potrzebuj wskazwek i indywidualnego wsparcia. Wzmocnienie motywacji do podjcia
zatrudnienia w powizaniu z odpowiednio dobranymi formami pomocy mog pozytywnie
wpyn na zaangaowanie si osb bezrobotnych w proces aktywizacji.
Przykad I
Kobieta, wiek 48 lat, wyksztacenie oglnoksztacce. Pracowaa jako fakturzystka i posiada
uprawnienia do obsugi kasy. Ma 28 letnie dowiadczenie zawodowe oraz bardzo dobr
znajomo jzyka niemieckiego. Zostaa zwolniona z powodu likwidacji firmy 2 miesice
temu; nigdy nie bya zarejestrowana jako osoba bezrobotna. Dotychczas nie karana,
zamieszkuje
w maym miasteczku, a w PUP zarejestrowaa si z uwagi na przysugujce jej prawo do
zasiku dla bezrobotnych. Gdyby miaa ubezpieczenie z innego rda nie zarejestrowaaby
si. Twierdzi, e poszukuje pracy z wynagrodzeniem nie mniejszym ni otrzymywanym w
ostatniej pracy, tj. 2.500 z. Pracy szuka samodzielnie, twierdzi e potrafi przygotowa CV i
list motywacyjny jednak jest to szablonowy dokument dostpny w Internecie. Brak
odpowiednich kwalifikacji utrudnia jej znalezienie pracy, aby je podwyszy, gotowa jest
uczestniczy
w szkoleniu zawodowym.
Przykad II
Kobieta po 40 roku ycia. Posiada wyksztacenie rednie lub zawodowe oraz kilkuletni
przerw w yciorysie zawodowym. Wspmaonek pracuje za granic. Jest zarejestrowana,
zgoszona do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z dziemi. Czas powica na wychowywanie
dzieci oraz prowadzenie domu. Pozostaje w kontakcie z urzdem pracy bowiem zaley jej na
cigoci zarejestrowania i ubezpieczeniu zdrowotnym. Nie odmawia przyjcia propozycji
pracy, jednak informujc w czasie rozmowy kwalifikacyjnej pracodawc o czsto
chorujcych dzieciach stawia siebie w niekorzystnym wietle. Uczestniczy w zajciach
grupowych oraz szkoleniach proponowanych przez PUP, bowiem nie koliduje to z jej
rozkadem dnia.

__________________________________________________________________________________
Strona 21 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

Przykad III
Mczyzna w wieku 35 lat, ukoczy szko redni o profilu technicznym. Wyuczy si
zawodu murarz i pracowa w tym zawodzie przez okres 15 lat. Jest onaty, ma dwjk dzieci.
Zosta zwolniony z przyczyn ekonomicznych. Jego ona zostaa przeniesiona do pracy do
ssiedniego miasta, dlatego podj wraz z maonk decyzj o zmianie miejsca zamieszkania.
Zacz poszukiwa pracy w nowym miejscu. W urzdzie pracy zarejestrowa si zaraz po
ustaniu zatrudnienia. Zosta mu przyznany zasiek. Jego stan zdrowia jest bardzo dobry.
Zaley mu na szybkim znalezieniu pracy, poniewa ma dwjk dzieci i kredyt mieszkaniowy.
Nie bardzo jednak potrafi poszukiwa pracy w nowym miecie.
Przykad IV
Kobieta w wieku 40 lat, o wyksztaceniu gimnazjalnym, nieposiadajca adnych
dodatkowych uprawnie ani umiejtnoci. Pracowaa 7 miesicy w okresie ostatnich 3 lat, nie
posiada orzeczenia o stopniu niepenosprawnoci. Nie zna jzykw obcych. Mieszka na wsi.
Ostatnia jej rejestracja w urzdzie pracy zostaa przerwana z powodu niezgoszenia si w
wyznaczonym terminie. Korzysta z pomocy opieki spoecznej. Twierdzi, e gdyby miaa
moliwo zgoszenia si do ubezpieczenia zdrowotnego z innego rda nie rejestrowaaby
si w urzdzie pracy. Nie podejmowaa prb samodzielnego poszukiwania pracy oraz nie
potrafi przygotowa dokumentw aplikacyjnych. Chtnie na skierowanie urzdu pracy posza
na kurs opiekunek, jednak nie chciaaby pracowa za najnisze wynagrodzenie. Do szkolenia
zmotywowaa j mama, ktra powiedziaa jej, e par lat temu urzd pracy sfinansowa jej
szkolenie, po ktrym znalaza prac. W opinii kobiety trudno jej bdzie podj prac w cigu
najbliszych 6 miesicy, bo brak jej dowiadczenia zawodowego, odpowiednich kwalifikacji
oraz umiejtnoci autoprezentacji. Moe dojeda z bratem do pracy do miasta, nie bya
karana.

2.4.3

Profil pomocy III

Okres, w ktrym realizowany jest IPD dla osoby, korzystajcej z pomocy


przewidzianej dla profilu pomocy III, nie moe by duszy ni 720 dni.
Osoba taka moe korzysta z nastpujcych form pomocy:

Program Aktywizacja i Integracja,


dziaania aktywizacyjne zlecone przez urzd pracy,
programy specjalne,
skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy1
spdzielni socjalnej zakadanej przez osoby prawne2,
w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.

lub podjcia pracy w

Zgodnie z art. 62b ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy naley pamita, e po zakoczeniu udziau osoby bezrobotnej w Programie
1

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2011 nr
43 poz.225 z pn zm.)
2
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2016 roku o spdzielniach socjalnych (Dz.U. 2006
nr 94 poz. 651 z pn. zm.)
__________________________________________________________________________________
Strona 22 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

Aktywizacja i Integracja musi by ponownie ustalony profil pomocy, a w przypadku zmiany


profilu niezwocznie naley dostosowa IPD i przedstawi bezrobotnemu propozycj pomocy
okrelon w ustawie.
Osoby bezrobotne z profilu pomocy III najtrudniej przywrci na rynek pracy,
bowiem albo utraciy cakowicie motywacj do pracy i jej poszukiwania albo w zamierzony
sposb unikaj wszelkich form pomocy, bowiem ich celem jest wycznie utrzymanie statusu
bezrobotnego z uwagi na moliwo korzystania z systemu ubezpiecze spoecznych. Czsto
s to osoby, ktre nie maj adnego zawodu, nie maj adnego lub mae dowiadczenie
zawodowe, albo maj dug przerw w zatrudnieniu. Czsto wskazuj na ograniczenia
zdrowotne, niepotwierdzone orzeczeniem o niepenosprawnoci, jednak stanowice w ich
opinii barier nie do pokonania w powrocie na rynek pracy.
Dla czci osb z tej grupy stan bezrobocia wynika z cakowitego braku chci do
podjcia zatrudnienia. Taki stan bardzo czsto ma swoje podoe o charakterze mentalnym.
Pozostawanie poza rynkiem pracy jest wyborem, a nie ma uzasadnienia w obiektywnych
trudnociach w podjciu pracy. Osoby te czsto posiadaj kwalifikacje i umiejtnoci
zawodowe, ktre s poszukiwane przez pracodawcw, potrafi te porusza si po rynku
pracy i szuka pracy, ale nie chc tego robi. Ich kontakty z urzdem pracy ograniczaj si do
minimum i najczciej s wymuszone przez pracownika powiatowego urzdu pracy. W czasie
tych kontaktw bezrobotni s bierni, udzielaj tylko wymaganych informacji, wiadomie nie
podajc tych, ktre mogyby by bardzo przydatne w procesie aktywizacji. Sytuacja
finansowa tej grupy osb najczciej nie zmusza ich do podejmowania pracy, ale status
bezrobotnego jest na tyle wanym profitem, e rejestruj si w urzdzie.
W tej grupie znajduje si te wielu dugoletnich beneficjentw pomocy spoecznej,
uzalenionych od pomocy Pastwa. Czsto s to osoby obarczone tzw. bezrobociem
dziedziczonym. Typowa strategia yciowa takich osb to dokonywanie porwna co jest
bardziej opacalne: korzystanie z pomocy spoecznej, czy podjcie zatrudnienia. Z jednej strony
konieczno porannego wstawania, dojazdy do pracy, konieczny wysiek i najczciej niskie
dochody, z drugiej strony niewielka ale staa pomoc Pastwa bez wielkiego wysiku. Wynik
porwnania sprawia, e przedkadaj brak aktywnoci i korzystanie z pomocy spoecznej.
W profilu pomocy III powinny znale si take osoby, ktre pracuj w tzw. szarej
strefie. Nie s one zainteresowane propozycjami pomocy ze strony urzdu pracy, gdy
wietnie radz sobie finansowo. Jedyna rzecz, ktra ich interesuje to utrzymanie statusu osoby
bezrobotnej ze wzgldu na ubezpieczenie zdrowotne.
Podobnie ma si sytuacja w przypadku osb, ktre sprawuj opiek nad osobami
zalenymi a take wiele kobiet, ktre wychowuj dzieci i prowadz gospodarstwo domowe.
W tym drugim przypadku sytuacja rodziny bywa najczciej w miar ustabilizowana,
maonkowie pracuj, czsto nielegalnie albo poza granicami kraju. W obu tych grupach
rejestracja jest potrzeba, ze wzgldu na moliwo objcia zarwno siebie, jak i dzieci
systemem ubezpieczenia zdrowotnego.
Kolejna grupa to cz osb niepenosprawnych, zwaszcza jeli s samotne i nie maj
wsparcia w rodzinie. Niepenosprawno, np. ruchowa, utrudnia lub uniemoliwia
samodzielny kontakt z pracodawc, a brak wsparcia bliskich obnia motywacj. Inna grupa
__________________________________________________________________________________
Strona 23 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

niepenosprawnych to osoby bdce pod ochron rodziny, ktra utrudnia bezrobotnemu


prby usamodzielnienia.
Naturalnie w tej grupie mog te znale si osoby zamieszkae w miejscowociach
niekorzystnie ulokowanych wobec rynku pracy. Jeli maj dodatkowo szereg innych
ogranicze obarczaj odpowiedzialnoci za taki stan innych (pastwo, urzdy, gospodark)
atwo usprawiedliwiajc si tym samym z braku wasnej aktywnoci i nie prbuj
podejmowa adnych prb, aby co w swoim yciu zmieni.

Przykad I
Mczyzna w wieku 35-40 lat posiadajcy wyksztacenie wysze. Trzy lata wczeniej zosta
wyrejestrowany z tytuu nie zgoszenia si w wyznaczonym terminie. Przez ten czas pracowa
za granic, bez umowy o prac. W urzdzie pracy zarejestrowa si dla ubezpieczenia
zdrowotnego, poniewa jak twierdzi, ma chwilowy przestj w zatrudnieniu i gdzie musi by
ubezpieczony. Nie jest zainteresowany podjciem pracy w kraju, ze wzgldu na niskie
zarobki. Kolejny wyjazd bdzie moliwy za 6 m-cy i w tym czasie chciaby przej badania
kontrolne, poniewa nie byo go sta na opiek zdrowotn za granic.

Przykad II
Kobieta w wieku 25-30 lat posiadajca wyksztacenie zasadnicze zawodowe. Ma na
utrzymaniu dwoje dzieci i yje w nieformalnym zwizku. Jej konkubent pracuje za granic.
Korzysta z pomocy spoecznej i wykonuje prace spoecznie-uyteczne. Nie jest
zainteresowana podjciem pracy z uwagi na brak moliwoci opieki nad dziemi. Obawia si
e w przypadku zatrudnienia utraci benefity pomocy spoecznej. Moe liczy na zwrot
kosztw zakupu podrcznikw, finansowanie obiadw dla dzieci, otrzymuje dotacje na
mieszkanie; wyranie mwi, e podjcie zatrudnienia zupenie jej si nie opaca. Twierdzi, e
wymiar czasu pracy w miesicu, w ramach prac spoecznie-uytecznych, w zupenoci jej
wystarcza i dziki temu ma czas dla dzieci, a finansowo daje sobie wietnie rad.

Przykad III
Kobieta w wieku 56 lat, posiadajca wyksztacenie gimnazjalne oraz nieposiadajca adnych
dodatkowych uprawnie i umiejtnoci zawodowych. Nie pracowaa w okresie ostatnich 3 lat.
Nie posiada orzeczenia o stopniu niepenosprawnoci, ale twierdzi e nie moe pracowa
ciko fizycznie, bo ma dolegliwoci krgosupa i problemy z cinieniem. Mieszka na wsi.
Ostatnio bya w rejestrze osb bezrobotnych, jednak zostaa wyrejestrowana z ewidencji
z powodu nie zgoszenia si w wyznaczonym terminie. Korzysta z pomocy opieki spoecznej.
Jak twierdzi, gdyby miaa moliwo uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego w innym miejscu
nie rejestrowaaby si w urzdzie pracy. Podejmowaa bezskutecznie prby samodzielnego
poszukiwania pracy, w miejscu zamieszkania i poprzez rodzin. Nie potrafi przygotowa
dokumentw aplikacyjnych. Moe dojeda do pracy do miasta systemem komunikacji
publicznej.
__________________________________________________________________________________
Strona 24 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Strona 25 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

3. Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych za pomoc Kwestionariusza


Procedura postpowania
Prawidowe ustalenie profilu pomocy dla bezrobotnego przez pracownika
powiatowego urzdu pracy wymaga nie tylko indywidualnego podejcia do kadej osoby
bezrobotnej, ale take szerokiej wiedzy o rynku pracy i dowiadczenia w pracy z osobami
bezrobotnymi. Waciwe przeprowadzenie wywiadu, umiejtno zadawania pyta
pomocniczych oraz umiejtno interpretowania nie tylko odpowiedzi, ale i zachowa osoby
bezrobotnej jest jednym z podstawowych warunkw ustalenia prawidowego profilu pomocy,
dostosowanego do potrzeb osoby bezrobotnej, a co za tym idzie efektywnego udzielenia jej
wsparcia podczas dalszej wsppracy.
Ustalenie profilu pomocy odbywa si zgodnie z przedstawion niej sekwencj dziaa:

Przygotowanie si
do wywiadu
z bezrobotnym

Uruchomienie
kwestionariusza
w systemie
SyriuszStd

Przeprowadzenie
wywiadu
z bezrobotnym

Ustalenie profilu

Pracownik powiatowego urzdu pracy ustalajc potencja zatrudnieniowy osoby


bezrobotnej ma realny wpyw na dziaania podejmowane przez urzd pracy wobec tej osoby.
Powinien wic dooy wszelkich stara, tak pokierowa rozmow, aby pozyska informacje,
ktre pomog w ustaleniu rzeczywistej sytuacji osoby bezrobotnej na rynku pracy i jej szans
na wejcie lub powrt na rynek pracy. Jeli ma do czynienia z osob, ktra wczeniej bya ju
zarejestrowana w urzdzie pracy powinien przed spotkaniem, majcym na celu ustalenie
profilu pomocy, zapozna si z kart rejestracyjn bezrobotnego. Jest tam szereg istotnych
informacji, takich jak formy pomocy, ktrymi zosta objty bezrobotny, czstotliwo
zgaszania si do urzdu, przyczyny wyrejestrowania, ilo dokonanych rejestracji,
korzystanie
z pomocy instytucji zewntrznych etc. Pozwoli mu to na bieco weryfikowa udzielane
przez bezrobotnego odpowiedzi.
Bezrobotny moe nie pamita pewnych informacji, ktre odnotowane zostay w
karcie rejestracyjnej. Ale moe si te zdarzy, e nie chce w czasie wywiadu ich
przypomina lub po prostu zwraca na nie uwagi. W przypadku stwierdzenia rozbienoci w
danych z karty rejestracyjnej i odpowiedzi bezrobotnego na konkretne pytanie pracownik

__________________________________________________________________________________
Strona 26 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

powinien ustali rzeczywisty stan rzeczy, odwoujc si do posiadanych informacji na temat


bezrobotnego.

3.1 Wprowadzenie do elektronicznej wersji Kwestionariusza


W ramach rozwoju systemy informatycznego SyriuszStd zaimplementowano
funkcjonalne rozwizania pozwalajce na okrelenie potencjau zatrudnieniowego osb
bezrobotnych za pomoc Kwestionariusza.
W module Formalna Obsuga Beneficjenta w Danych klienta RP znajduje si
nowa zakadka pn.: Kwestionariusze do profilowania.

EKRAN 1

W zakadce tej dostpne s zarwno informacje o aktualnym ustalonym profilu pomocy jak
rwnie dane historyczne zwizane z wczeniej prowadzonymi wywiadami.
Funkcjonalno systemu SyriuszStd pozwala rwnie na wykonywanie selekcji
zoonej oraz przygotowywanie raportw w oparciu o okrelone warunki zwizane z
ustalonym profilem pomocy. Moliwe jest zatem wyszukanie bezrobotnych z okrelonym
profilem, ktrymi opiekuje si okrelony doradca klienta etc. Moliwe jest rwnie
wyszukiwanie bezrobotnych wg udzielonych przez nich odpowiedzi na okrelone pytania.
Funkcjonalno ta moe by wykorzystywana przez powiatowy urzd pracy np. przy
wyszukiwaniu osb bezrobotnych, ktrym urzd zamierza zaproponowa np. udzia w
szkoleniu, oferty pracy za granic, oferty pracy w systemie zmianowym itd.
__________________________________________________________________________________
Strona 27 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

Okno Kwestionariusze do profilowania zawiera tabel z nastpujcymi etykietami:

Data kwestionariusza data wykonania profilowania,


Status status Kwestionariusza,
Profil zatw. profil pomocy zatwierdzony przez pracownika,
Profil syst. profil pomocy wyznaczony przez system na podstawie wypenionego
Kwestionariusza,
Pracownik wykonujcy badanie nazwa uytkownika, ktry przeprowadzi
wywiad.

EKRAN 2

Obok tabeli znajduje si wykres graficzny przedstawiajcy histori wynikw profilowania


pomocy i zmian profilu w ukadzie odcitych (O) i rzdnych (G).

__________________________________________________________________________________
Strona 28 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

EKRAN 3

W zakadce Kwestionariusze do profilowania" udostpniono nastpujce przyciski:


Przegldaj

podgld szczegowych danych Kwestionariusza

Dodaj

zainicjowanie otwarcia okna nowego Kwestionariusza


w celu ustalenia profilu pomocy

Modyfikuj

modyfikacja danych w wypenionym Kwestionariuszu


(nieaktywny dla uytkownika),

Usu

usunicie wypenionego Kwestionariusza (nieaktywny


dla uytkownika)

Historia odpowiedzi

wywietlenie wszystkich odpowiedzi do poszczeglnych

__________________________________________________________________________________
Strona 29 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

pyta wybranego Kwestionariusza


EKRAN 4
EKRAN 3

Przycisk Dodaj dostpny jest tylko w przypadku osb aktywnych o statusie bezrobotnego
i wywietla okno, w ktrym znajduje si Kwestionariusz.
Okno Kwestionariusz do profilowania pomocy dla osb bezrobotnych zawiera dane
szczegowe wybranego wywiadu, tj. informacje oglne, odpowiedzi na pytania,
podsumowanie wynikw oraz dane dotyczce zatwierdzenia profilu, tj.:

Dane oglne:
Data Kwestionariusza data wykonania profilowania,
Status - status Kwestionariusza.
Pytania i odpowiedzi:
Nr pytania,
Tre pytania,
Tre odpowiedzi.
Podsumowanie:
Liczba punktw dla zmiennej G oraz O,
Profil.
Zatwierdzenie:
Profil zatwierdzony lista wyboru z profilami pomocy z domylnie wywietlanym
profilem wynikajcym z udzielonych odpowiedzi,

__________________________________________________________________________________
Strona 30 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

Opis profilu zatwierdzonego, domylnie profil wynikajcy z odpowiedzi udzielonych


na pytania Kwestionariusza,
Uzasadnienie korekty profilu opis powodw przypisania osoby do profilu pomocy
innego, ni wynikajcy z odpowiedzi udzielonych na pytania Kwestionariusza,
Dane uytkownika wykonujcego badanie i zatwierdzajcego wynik Kwestionariusza,
Data zatwierdzenia wynikw Kwestionariusza.

EKRAN 5

W oknie Kwestionariusz do profilowania pomocy dla osb bezrobotnych dostpne s


przyciski:
Generuj cz. 1

wcinicie przycisku wywouje przypisanie odpowiedzi na


pytania czci I Kwestionariusza, wstawia aktualn dat oraz
zmienia status na "wygenerowano"

Wyznacz profil

wcinicie przycisku powoduje sprawdzenie kompletnoci


odpowiedzi, a nastpnie wyliczenie sumy punktw
wg zmiennych oraz wywietlenie informacji o ustalonym
profilu pomocy

Zakocz badanie

wcinicie przycisku powoduje zmian statusu na


zatwierdzony, zapamitanie identyfikatora uytkownika
zatwierdzajcego ustalony profil pomocy oraz pozostaych
informacji zapisanych w Kwestionariuszu

Akceptuj

wcinicie przycisku powoduje akceptacj wprowadzonych


w Kwestionariuszu danych

__________________________________________________________________________________
Strona 31 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

Anuluj

wcinicie przycisku powoduje anulowanie wprowadzania


danych w Kwestionariuszu

EKRAN 6

Dodatkowe funkcjonalnoci
System SyriuszStd w sposb automatyczny wywietla bdzie:
alert o koniecznoci ustalenia profilu pomocy dla bezrobotnego niezwocznie po jego
rejestracji,
alert o koniecznoci przygotowania IPD przed upywem 60 dni od ustalenia profilu
pomocy dla bezrobotnego,
alert 30 dni przed zaplanowanym terminem zakoczenia IPD,
alert zwizany z koniecznoci ustalenia kolejnego profilu pomocy po bardzo
istotnym etapie IPD, gdy spodziewamy si przeomowych zmian w sytuacji
bezrobotnego np. ukoczy szko, zdoby zawd etc.

__________________________________________________________________________________
Strona 32 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

3.2 Instrukcja do Kwestionariusza do profilowania pomocy dla osb bezrobotnych


Kwestionariusz do profilowania pomocy dla osb bezrobotnych

Pytania

Cz I (generowana przez SyriuszaStd)


1. Wiek bezrobotnego
2. Pe bezrobotnego
3. Poziom wyksztacenia bezrobotnego
4. Dowiadczenie zawodowe w cigu ostatnich 5 lat
5. Znajomo jzykw obcych przez bezrobotnego
6. Stopie niepenosprawnoci bezrobotnego
7. Czas pozostawania bez pracy bezrobotnego
8. Ile razy w cigu 5 ostatnich lat bezrobotny odmwi oferowanej przez urzd
pracy propozycji pomocy, przerwa inn form pomocy lub nie stawi si?
Cz II - wywiad
9. Czy bezrobotny posiada aktualne uprawnienia zawodowe potwierdzone
odpowiednimi dokumentami?
10. Czy bezrobotny posiada umiejtnoci zawodowe?
11. Miejsce zamieszkania pod wzgldem oddalenia od potencjalnych miejsc pracy.
12. Czy ma Pan/Pani moliwo dojazdu do pracy (w tym do pracy w systemie
zmianowym oraz w weekendy)?
13. Prosz wskaza przyczyny utrudniajce Pani/Panu podjcie pracy.
14. Jak Pan/Pani sdzi, czy w najbliszym czasie samodzielnie znajdzie Pan/Pani
prac?
15. Co jest gwnym powodem Pana/Pani rejestracji w urzdzie pracy?
16. Czy szuka lub szuka Pan/Pani samodzielnie pracy?
17. Czy w cigu ostatniego miesica przygotowywa/a Pan/Pani samodzielnie
dokumenty aplikacyjne (yciorys, list motywacyjny)?
18. Co jest Pan/Pani w stanie zrobi w celu zwikszenia swoich szans na podjcie
pracy?
19. Majc do wyboru podjcie pracy za minimalne wynagrodzenie lub
pozostawanie bez pracy co by Pan/Pani wybra/a?
20. Jak czsto jest Pan/Pani gotw/owa kontaktowa si z urzdem pracy?
21. Co poza uzyskaniem dochodu skania Pana/Pani do podjcia pracy?
22. Od kiedy moe Pan/Pani podj prac?
23. Czy posiadajc ubezpieczenie zdrowotne z innych rde/z innego tytuu
zarejestrowaby/aaby si Pan/Pani w urzdzie pracy?
24. Jakie ma Pan/Pani moliwoci kontaktu z urzdem pracy i potencjalnymi
pracodawcami?

Zmienne
O Oddalenie
od rynku pracy
G Gotowo
do powrotu na
rynek pracy

O
O
O
O
O
O
O
G

O
O
O
O
G/O
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
O
O 12 pyta
G 11 pyta
O/G - 1 pytanie

__________________________________________________________________________________
Strona 33 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

Rozpoczcie ustalania profilu pomocy dla bezrobotnego


Na wstpie pracownik urzdu pracy powinien wyjani bezrobotnemu jaki jest cel
ustalenia profilu pomocy i opisa krtko jaki bdzie przebieg rozmowy.
Osoba bezrobotna powinna otrzyma wyjanienie, e do ustalenia profilu pomocy, z jakiej
bdzie moga korzysta w urzdzie pracy wykorzystany zostanie Kwestionariusz skadajcy
si z szeregu pyta. Naley rwnie podkreli, e suy on do okrelenia sytuacji
bezrobotnego na rynku pracy oraz jego szans na wejcie lub powrt na rynek pracy
i dostosowania pomocy do jego potrzeb, a wynik zaley przede wszystkim od szczeroci
i zaangaowania bezrobotnego.
Poniej przedstawiona zostaa propozycja takiej informacji:
Chciaabym/bym Pani/Pana poinformowa, e w ramach nowego sposobu
pracy z osobami bezrobotnymi, ktrego celem jest lepsze poznanie Pani/Pana
potrzeb przeprowadz z Pani/Panem krtk rozmow. W trakcie tej rozmowy
zadam kilkanacie pyta, wykorzystujc specjalnie przygotowany elektroniczny
Kwestionariusz.
Cz informacji na Pani/Pana temat ju znam, poniewa zostay one
zarejestrowane w trakcie Pani/Pana rejestracji. Wiem, jakie ma Pani/Pan
wyksztacenie, dowiadczenie zawodowe, jak dugo Pani/Pan pozostaje bez pracy
itd. O to nie bd wic pyta.
Bardzo prosz, aby Pani/Pan szczerze i wyczerpujco odpowiedzia/a na wszystkie
pytania. Odpowiedzi bd odnotowywa w specjalnym formularzu. Na koniec
rozmowy powiem Pani/Panu jaki efekt ona przyniosa i omwi uzyskany wynik.

_______________________

Ustalanie profilu pomocy skada si z trzech nastpujcych po sobie etapw:

I ETAP informacje o bezrobotnym w systemie SyriuszStd


Etap pierwszy nie wymaga aktywnego udziau osoby bezrobotnej. Odpowiedzi na osiem
pierwszych pyta wygenerowane zostan automatycznie przez system SyriuszStd. W tym celu
w zakadce Kwestionariusze do profilowania, ulokowanej w module Formalna Obsuga
Beneficjenta - > Obsuga klienta Rp - > Dane klienta RP, pracownik ustalajcy profil pomocy
powinien wcisn przycisk Dodaj.

__________________________________________________________________________________
Strona 34 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

EKRAN 7

Nastpnie naley wcisn przycisk Generuj cz. 1. System odczyta rekordy waciwe dla
aktualnej daty.

EKRAN 8

__________________________________________________________________________________
Strona 35 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

Algorytm wyboru odpowiedzi na pytania cz. I


Odpowiedzi na pytania cz. I Kwestionariusza bd ustalane wg nastpujcych algorytmw:
1. Wiek bezrobotnego
Przypisanie wartoci wieku nastpi na podstawie odczytu daty urodzenia osoby bezrobotnej
z pola Dane klienta RP - > Dane osobowe - > Data ur., w odniesieniu do aktualnej daty.
2. Pe bezrobotnego
Przypisanie wartoci pci nastpi w wyniku odczytu pola Dane klienta RP - > Dane osobowe > Pe (mczyzna, kobieta).
3. Poziom wyksztacenia bezrobotnego
Przypisanie wartoci poziomu wyksztacenia nastpi w wyniku odczytu pola Dane klienta RP
- > Kwalifikacje, gdzie:
brak lub niepene podstawowe, gimnazjalne, podstawowe - > odpowied (a)
rednie oglnoksztacce - > odpowied (b)
rednie zawodowe 4-letnie, pomaturalne/policealne, rednie zawodowe, zasadnicze
zawodowe - > odpowied (c)
wysze, w tym licencjat - > odpowied (d)
4. Dowiadczenie zawodowe bezrobotnego w cigu ostatnich 5 lat
Przypisanie wartoci odbywa si bdzie na podstawie danych zarejestrowanych w polu Dane
klienta RP - > Okresy zaliczane, osoby bezrobotnej obejmujcych 5 lat wstecz wzgldem
aktualnej daty, posiadajcych nastpujce rodzaje okresu zaliczanego:

Zatrudnienie
Inne okresy
Umowa o prac nakadcz
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Urlop wychowawczy
Ubezpieczenie z tytuu prowadzenia
dziaalnoci gospodarczej
Umowa agencyjna
Umowa zlecenie
Czonkostwo w rolniczej spdzielni
produkcyjnej

Zatrudnienie za granic (bya opacana


skadka FP)
Zatrudnienie w okresie aresztowania
lub pozbawienia wolnoci
Zatrudnienie w ramach przygotowania
zawodowego modocianych
Zatrudnienie za granic osoby, ktra si
przesiedlia
Zatrudnienie za granic
Zatrudnienie w PGR
Zatrudnienie za granic E301
Kontraktowa suba wojskowa

System wyliczy liczb lat, miesicy i dni, a nastpnie przeliczy na miesice (przyjmujc,
e miesic liczy 30 dni). Algorytm wyliczania jest zgodny z algorytmem stosowanym przy
wyliczaniu stau pracy na podstawie zarejestrowanych okresw zaliczanych.

__________________________________________________________________________________
Strona 36 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

5. Znajomo jzykw obcych przez bezrobotnego


Przypisanie wartoci odbywa si bdzie na podstawie danych zarejestrowanych w polu Dane
klienta RP - > Kwalifikacje - > Jzyk obcy, wg nastpujcego klucza:
brak rekordu - system przypisze odpowied (a) brak znajomoci jzyka obcego,
kod stopnia znajomoci w mowie i pimie jako saby system przypisze odpowied
(b) - podstawowa znajomo, saba znajomo
kod stopnia znajomoci w mowie lub pimie jako biegy system przypisze
odpowied (c) - dobra znajomo, bardzo dobra znajomo, biega znajomo.
6. Stopie niepenosprawnoci bezrobotnego
Przypisanie wartoci odbywa si bdzie na podstawie wyszukania orzecze o niepenosprawnoci osoby bezrobotnej z pola Dane klienta - > Orzeczenia o niepenosprawnoci.
System bdzie sprawdza, czy istnieje w rekordach aktualne orzeczenie o niepenosprawnoci. Jeli tak, to przypisze nastpujce odpowiedzi:
jeli stopie niepenosprawnoci Lekki lub III grupa to odpowied (b)
jeli stopie niepenosprawnoci Umiarkowany lub II grupa to odpowied (c)
jeli stopie niepenosprawnoci Znaczny lub I grupa to odpowied (d)
Jeli w trakcie wyszukiwania system nie odnajdzie rekordu zaznaczona zostanie odpowied
(a) osoba zdrowa (brak orzecze).
7. Czas pozostawania bez pracy bezrobotnego
Przypisanie wartoci nastpi poprzez wyszukanie w rekordach Dane klienta RP - > Okresy
zaliczane ostatniego okresu zaliczanego, ktrego kod rodzaju okresu naley do wymienionych
w pkt.4 (traktowanych przez system jako okresy zatrudnienia). System wyliczy liczb lat,
miesicy i dni, a nastpnie przeliczy na miesice (przyjmujc, e miesic liczy 30 dni).
8. Ile razy w cigu 5 ostatnich lat bezrobotny odmwi oferowanej przez urzd pracy
propozycji pomocy, przerwa inn form pomocy lub nie stawi si
System sprawdzi czy osoba bezrobotna jest zarejestrowana jako bezrobotna po raz pierwszy
jeli tak, to przypisze odpowied (a) - brak odmw.
Jeli osoba bezrobotna bya wczeniej zarejestrowana to system przeszuka zdarzenia
z ostatnich 5 lat w Danych klienta RP - > Zdarzenia i statusy i przypisze odpowied wg
nastpujcych kodw typw zdarze, w zalenoci od liczby tych zdarze:
DD

odmwiono bez uzasadnionej przyczyny przyjcia propozycji odpowiedniej pracy


lub udziau w innej formie pomocy lub z wasnej winy przerwano szkolenie, sta,
wykonywanie prac lub inn form pomocy

odmwiono poddania si badaniom lekarskim lub psychologicznym, majcym na


celu ustalenie zdolnoci do pracy

NN

osoba nie stawia si w PUP w wyznaczonym terminie i nie powiadomia


o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa

__________________________________________________________________________________
Strona 37 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

NPF

po skierowaniu nie podjto szkolenia, przygotowania zawodowego dorosych,


stau, wykonywania prac, lub innej formy pomocy okrelonej w ustawie

PPZ

uczestnik przygotowania zawodowego dorosych, z wasnej winy przerwano


program tego przygotowania, nie przystpiono do egzaminu kwalifikacyjnego,
czeladniczego lub sprawdzajcego

PPA

odmwiono bez uzasadnionej przyczyny udziau w dziaaniach w ramach


Programu Aktywizacja i Integracja lub z wasnej winy przerwano udzia
w dziaaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja

AA

nie wyraono zgody na ustalenie profilu pomocy.

W zalenoci od liczby wyszukanych zdarze nastpi zaznaczenie odpowiedniej odpowiedzi


z zakresu od (b) do (f).

II ETAP Wywiad
Ta cz ustalania profilu pomocy pozwala okreli odpowiedzi na kolejne 16 pyta
zadawanych przez pracownika urzdu pracy osobie bezrobotnej w trybie wywiadu.
Naley zadba o to, eby w czasie wywiadu osoba bezrobotna nie moga ledzi tego,
co pracownik zaznacza w Kwestionariuszu. Najlepiej jeli pracownik i osoba bezrobotna
siedz naprzeciwko siebie.
Naley pamita, e rola pracownika urzdu przeprowadzajcego wywiad sprowadza si do
funkcji niedyrektywnego przewodnika, ktry akceptuje swego rozmwc i jego odpowiedzi.
Jeli osoba bezrobotna nie rozumie pytania lub nie potrafi sformuowa odpowiedzi, wwczas
pracownik urzdu powinien jej pomc poprzez dodatkowe objanienia ukierunkowujce
mylenie lub zadajc pytania dodatkowe np. Co jest najwaniejsze? Co ma najwikszy
wpyw? W razie koniecznoci pracownik urzdu moe przypomnie osobie bezrobotnej jej
wczeniejsze wypowiedzi, ktre powinny uatwi sformuowanie odpowiedzi na zadane
pytanie.
Jeli osoba bezrobotna po udzieleniu odpowiedzi na ktre z kolei pytanie z wasnej
inicjatywy bdzie chciaa wrci do wczeniejszego pytania i zmieni odpowied naley
to zrobi i dokona korekty wczeniej zaznaczonej odpowiedzi na wskazane pytanie.
Pracownik zadaje kolejne pytania. Warto zadba o to, aby pytania zadawane byy w sposb
jak najbardziej naturalny i pynny, tak jakby bya to zwyczajna rozmowa. To sprawi,
e bezrobotny nie bdzie si denerwowa, rwnie pracownik uniknie stresu w przypadku gdy
trzeba bdzie co bezrobotnemu wyjani lub zweryfikowa odpowied odnoszc si do
informacji posiadanych na podstawie znajomoci danych zapisanych w karcie rejestracyjnej
bezrobotnego. Dlatego pracownik powinien wczeniej dobrze pozna Kwestionariusz oraz
zapozna si z kart rejestracyjn bezrobotnego.
Zadajc pytanie pracownik nie powinien odczytywa przewidzianej dla danego pytania
kafeterii odpowiedzi! Naley zadba o to, aby osoba bezrobotna samodzielnie formuowaa
odpowiedzi. Pracownik nie powinien jej niczego sugerowa a w szczeglnoci nie wolno mu
__________________________________________________________________________________
Strona 38 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

narzuca jej swojego zdania. Kiedy osoba bezrobotna udzieli odpowiedzi pracownik zaznacza
je na formularzu Kwestionariuszu (ekran nr 9).

EKRAN 9

Wskazwki do sposobu prowadzenia wywiadu


W przypadku niektrych pyta osoba bezrobotna moe mie wtpliwoci lub trudnoci
ze sformuowaniem odpowiedzi. Moe mie te trudnoci z rozstrzygniciem co ma wybra,
co jest dla niej najwaniejsze lub stanowi najwikszy problem.
W poniszej tabeli zamieszczone zostao kilka wskazwek dotyczcych sposobu rozwizania
niektrych problemw, ktre mog pojawi si w trakcie prowadzenia wywiadu. Naley
jednak pamita, e maj one charakter pomocniczy i nie s wyczerpujce, ani
obowizkowe dla pracownika prowadzcego wywiad.
Uwaga dotyczca pytania 9 i 10.
System SyriuszStd na podstawie informacji z karty rejestracyjnej bezrobotnego przypisuje
automatycznie w formularzu odpowiedzi wynikajce z tych informacji, wywietlajc
jednoczenie informacje o posiadanych przez bezrobotnego uprawnieniach i umiejtnociach.
Zadaniem pracownika prowadzcego wywiad jest ustalenie, czy wykazane uprawnienia i
umiejtnoci s przydatne, czy te nieprzydatne na lokalnym rynku pracy. Jeli bezrobotny w
trakcie wywiadu udokumentuje nowe uprawnienia lub wskae inne umiejtnoci zawodowe
pracownik powinien uzupeni te informacje w karcie rejestracyjnej, po zakoczeniu
wywiadu.
__________________________________________________________________________________
Strona 39 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

Nr
pyt.
9

Tre pytania

Wskazwki

Czy bezrobotny posiada aktualne


uprawnienia zawodowe potwierdzone
odpowiednimi dokumentami?

Podczas zaznaczania odpowiedzi na to pytanie system


SyriuszStd wspomaga pracownika urzdu pracy. Jeeli
w karcie rejestracyjnej bdzie informacja, e bezrobotny
posiada uprawnienia, zostan one wywietlone poniej
pytania jako podpowied dla pracownika i zaznaczona
zostanie odpowied (a) tak. Odpowied (b) nie
zostanie zaznaczona tylko wtedy, jeli w polu przewidzianym na wpisanie w karcie rejestracyjnej
uprawnie zawodowych nie bdzie adnego zapisu.

a) tak*
b) nie
*Jeli odpowied a) to czy:
a) uprawnienia przydatne na
lokalnym rynku pracy
b) uprawnienia nieprzydatne na
lokalnym rynku pracy

10

Czy bezrobotny posiada umiejtnoci


zawodowe?
a) tak*
b) nie
*Jeli odpowied a) to czy:
a) umiejtnoci przydatne na
lokalnym rynku pracy
b) umiejtnoci nieprzydatne na
lokalnym rynku pracy

W przypadku zaznaczenia przez system odpowiedzi (b)


nie, mona zapyta bezrobotnego, czy posiada
uprawnienia zawodowe, ktrych by moe nie wskaza
podczas rejestracji. W przypadku odpowiedzi
twierdzcej pracownik powinien rozway wsplnie z
osob bezrobotn ich przydatno na lokalnym rynku
pracy i zaznaczy odpowied (a) lub (b).
Dopuszcza si, e t kwesti pracownik moe te
oceni samodzielnie, jeli bezrobotny nie potrafi
dokona oceny przydatnoci swoich uprawnie.
Podczas ustalania odpowiedzi na to pytanie system
SyriuszStd wspomaga pracownika urzdu pracy. Jeeli
w karcie rejestracyjnej bdzie informacja, e bezrobotny
posiada umiejtnoci zawodowe, to zostan one
wywietlone poniej pytania jako podpowied dla
pracownika i zostanie zaznaczona odpowied (a) tak.
Odpowied (b) nie zostanie zaznaczona przez system
tylko wtedy, jeli w polu przewidzianym na wpisanie
w karcie rejestracyjnej umiejtnoci zawodowych nie
bdzie adnego zapisu.
W przypadku zaznaczenia przez system odpowiedzi (b)
nie, mona zapyta bezrobotnego, czy posiada jakie
umiejtnoci zawodowe, ktrych nie wskaza podczas
rejestracji. W przypadku odpowiedzi twierdzcej
pracownik powinien rozway wsplnie z osob
bezrobotn ich przydatno na lokalnym rynku pracy
i zaznaczy odpowied (a) lub (b).

11

Miejsce zamieszkania pod wzgldem


oddalenia od potencjalnych miejsc
pracy.
a) aglomeracja miejska

Dopuszcza si, e t kwesti pracownik moe te oceni


samodzielnie, jeli bezrobotny nie potrafi dokona
oceny przydatnoci swoich umiejtnoci.
Jako podstaw do wyboru odpowiedzi mona przyj
liczb mieszkacw danej miejscowoci.
Aglomeracja miejska - ukad miejski skadajcy si
z duego miasta (metropolii) oraz obszaru podmiejskie-

__________________________________________________________________________________
Strona 40 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

b) due miasto z obszarami


przylegymi
c) rednie miasto z obszarami
przylegymi
d) mae miasto
e) wie
f) wie lub osada znacznie oddalona
od rynku pracy

go, w ktrym znajduj si mniejsze miasta okrelane


jako satelitarne. Bardzo dobrym przykadem jest
aglomeracja warszawska. Metropoli jest Warszawa,
a w strefie podmiejskiej znajduje si wiele miast np.
Pruszkw, Woomin, Otwock, Piaseczno, Nowy Dwr
Mazowiecki itd.
Due miasto z obszarami przylegymi miasto, ktre
zamieszkuje co najmniej 100 tys. mieszkacw. Do tej
odpowiedzi naley zakwalifikowa rwnie mniejsze
miejscowoci znajdujce si w bezporednim
ssiedztwie duego miasta.
rednie miasto z obszarami przylegymi miasto
zamieszkiwane przez mniej ni 100 tys. mieszkacw.
Mae miasto - miasto zamieszkiwane przez mniej ni 25
tys. mieszkacw.
Wie gmina wiejska pooona w umiarkowanej
odlegoci od wikszej miejscowoci, skomunikowana
z ni rodkami transportu zbiorowego, umoliwiajcymi
dojazd do pracy i z pracy do domu w czasie nie
duszym ni 3 h.
Wie lub osada znacznie oddalona od rynku pracy
miejscowo, ktra pooona jest w znacznej odlegoci
od potencjalnego rynku pracy, bez moliwoci
korzystania przez osob bezrobotn ze rodkw
transportu zbiorowego.
Pracownik powinien zweryfikowa uzyskan odpowied
w oparciu o swoj znajomo lokalnego rynku pracy.
UWAGA
Jeli pracownik na podstawie danych z karty
rejestracyjnej wie z ca pewnoci gdzie zamieszkuje
osoba bezrobotna, moe nie zadawa jej tego pytania
i sam zaznaczy waciw odpowied.

12

Czy ma Pan/Pani moliwo dojazdu do


pracy (w tym do pracy w systemie
zmianowym oraz w weekendy)?
a) tak, mam moliwo dojazdu do
pracy (jestem w stanie doj lub
zorganizowa sobie rodek
transportu)
b) tak, mog korzysta z transportu
zbiorowego
c) nie mam moliwoci dojazdu do
pracy (brak moliwoci skorzystania
z jakiegokolwiek rodka transportu)

Mona wyjani bezrobotnemu, e chodzi o taki dostp


do rodkw transportu, ktry bdzie umoliwia
systematyczny dojazd do miejsca pracy.
UWAGA
Pytania mona nie zadawa osobom, ktre mieszkaj
w miecie, w ktrym jest dobrze zorganizowany
transport zbiorowy i osobom, o ktrych wiemy,
e z miejsca ich zamieszkania mog bez problemu
dotrze do miejsc pracy.

__________________________________________________________________________________
Strona 41 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

13

Prosz wskaza przyczyny utrudniajce


Pani/Panu podjcie pracy /wybr
wielokrotny/
brak odpowiedniego wyksztacenia
nieodpowiednie kwalifikacje
brak znajomoci jzykw obcych
brak dowiadczenia zawodowego
zbyt duga przerwa w pracy
brak odpowiednich ofert pracy
propozycje pracy bez ubezpieczenia
(praca nierejestrowana)
h) jak jest to tylko praca sezonowa
i) pracodawcy proponuj tylko umow
zlecenie, umow o dzieo lub
wspprac po zarejestrowaniu
wasnej dziaalnoci gospodarczej
j) zbyt wysokie wymagania
pracodawcw
k) zbyt dua konkurencja
l) zbyt niskie wynagrodzenie
proponowane przez pracodawcw
m) utrudniony dojazd do pracy
n) nieodpowiedni wiek
o) brak umiejtnoci poszukiwania
pracy i autoprezentacji
p) brak dyspozycyjnoci - opieka nad
dziemi i/lub osob zalen
q) brak dyspozycyjnoci - kontynuacja
nauki
r) ograniczenia zdrowotne
s) brak moliwoci pracy w systemie
zmianowym
t) zbyt czste zmiany pracy
u) brak przekonania o potrzebie
podjcia pracy
v) brak przyczyn
Jak Pan/Pani sdzi, czy w najbliszym
czasie samodzielnie znajdzie Pan/Pani
prac?
a) mam due szanse, eby samodzielnie
znale prac
b) mam szanse samodzielnie znale
prac, ale potrzebuj pomocy ze
strony urzdu pracy
c) nie mam szans na samodzielnie
znalezienie pracy, to urzd pracy
powinien znale mi prac
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

14

Osoba moe uznawa, e przyczyn utrudniajcych


podjecie pracy w jej przypadku jest wiele, dlatego w tym
pytaniu moe wskaza ich tyle, ile rzeczywicie uzna za
waciwe.
W przypadku podania przez bezrobotnego wielu
przyczyn, pracownik urzdu powinien zaznaczy
wszystkie wskazane odpowiedzi.
Jeeli natomiast bezrobotny nie bdzie w stanie
samodzielnie okreli adnej przyczyny utrudniajcej
mu podjcie pracy naley wwczas w inny sposb zada
pytanie np. Co powoduje, e jest Pan/Pani bez pracy?
Co stoi na przeszkodzie, eby podj/podja Pan/Pani
prac? itd.
Wskazwka do odp. (g). Praca nierejestrowana to:
* Praca najemna wykonywana bez nawizania stosunku
pracy, czyli bez umowy o prac, umowy zlecenia,
umowy o dzieo lub jakiejkolwiek innej pisemnej umowy
pomidzy pracodawc i pracownikiem bez wzgldu na
sektor wasnoci (rwnie u osb fizycznych i w
indywidualnych gospodarstwach rolnych); praca nie
moe by rwnie wykonywana na podstawie
powoania, mianowania lub wyboru;
* Z tytuu wykonywania pracy nierejestrowanej
pracownik nie uzyskuje ubezpieczenia spoecznego,
a wic uprawnie do korzystania ze wiadcze
spoecznych; okres wykonywania tej pracy nie jest take
zaliczany jako skadkowy z punktu widzenia ZUS,
a pracodawca nie odprowadza na konto ZUS i Funduszu
Pracy odpowiednich sum z tytuu wypacanego
wynagrodzenia; od dochodw z pracy nierejestrowanej
nie s pacone podatki dochodowe.
* Praca na rachunek wasny, jeli z tytuu prowadzonej
dziaalnoci gospodarczej nie s realizowane obowizki
finansowe wobec pastwa (np. podatki).
W razie problemu z udzieleniem odpowiedzi naley
wyjani bezrobotnemu, e urzd pracy moe z rn
intensywnoci uczestniczy w dziaaniach osoby
bezrobotnej zmierzajcych do powrotu na rynek pracy.
Zachca si osoby aby same aktywnie poszukiway
pracy.

__________________________________________________________________________________
Strona 42 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

15

16

17

Co jest gwnym powodem Pana/Pani


rejestracji w urzdzie pracy? /jeden
wybr/

Jeeli bezrobotny nie bdzie potrafi odpowiedzie na


tak zadane pytanie mona zada je w inny sposb np.
Dlaczego rejestruje si Pan/Pani w urzdzie pracy?

a) pomoc w podjciu pracy rozumiana


jako otrzymanie odpowiedniej oferty
pracy
b) ch uzyskania pomocy z urzdu
pracy w formie stau, szkolenia etc.
c) uzyskanie ubezpieczenia
zdrowotnego
d) ubieganie si o pomoc w orodku
pomocy spoecznej
e) potrzeba uzyskania zawiadczenia do
innych celw
f) uzyskanie wiadczenia
przedemerytalnego
g) uzyskanie prawa do zasiku dla
bezrobotnych
Czy szuka lub szuka Pan/Pani
samodzielnie pracy?
a) tak
b) nie

Osoba bezrobotna moe przedstawi kilka powodw.


Naley j poprosi, aby wybraa jeden, ktry jest dla niej
najwaniejszy. Jeli nie bdzie w stanie wybra,
pracownik moe zaznaczy t odpowied, ktrej osoba
bezrobotna powicia najwicej czasu w swojej
wypowiedzi.

Co Pan/Pani robi/robi/robia w ramach


samodzielnego poszukiwania pracy?

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi (b) nie naley


przej do nastpnego pytania.

a) wysyam CV i list motywacyjny


b) przegldam ogoszenia o pracy w
prasie
c) przegldam ogoszenia o pracy w
internecie
d) dzwoni do pracodawcw
e) umawiam si na spotkania z
pracodawcami
f) korzystam z pomocy urzdu pracy
g) korzystam z pomocy agencji
zatrudnienia
h) korzystam z pomocy znajomych,
rodziny
i) bior udzia w targach pracy
j) staram si znale jak praktyk
albo sta, nawet bezpatny
k) dziaam jako wolontariusz
Czy w cigu ostatniego miesica
przygotowywa/a Pan/Pani
samodzielnie dokumenty aplikacyjne
(yciorys, list motywacyjny)?
a) tak
b) nie

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi (a) tak naley


ustali w rozmowie z bezrobotnym, co konkretnie robi
w ramach samodzielnego poszukiwania pracy. Jeeli
bezrobotny nie bdzie w stanie poda adnego dziaania
naley zmieni odpowied na (b) nie.

Jeeli bezrobotny bdzie mia wtpliwoci, o jak


aktywno chodzi, mona podpowiedzie, e chodzi np.
o kontakty z pracodawcami, wyszukiwanie ofert pracy w
portalach internetowych, przegldanie prasy itd.

Naley upewni si, e osoba bezrobotna rozumie co


oznacza sformuowanie dokumenty aplikacyjne.
Mona wyjani, e chodzi o yciorys, podanie o prac,
czy list motywacyjny.
Aby zweryfikowa rzetelno odpowiedzi pozytywnej

__________________________________________________________________________________
Strona 43 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

c) nie, poniewa nie byo takiej potrzeby

18

19

Co jest Pan/Pani w stanie zrobi w celu


zwikszenia swoich szans na podjcie
pracy? /wybr wielokrotny/
a) zmieni miejsce zamieszkania
b) dojeda do pracy powyej 1,5 h
w jedn stron
c) podj prac w niepenym wymiarze
d) podj prac w elastycznym czasie
pracy
e) podj prac w systemie
wielozmianowym
f) podwyszy/uzupeni posiadane
kwalifikacje, przekwalifikowa si
do pracy w innym zawodzie
g) podj prac poniej kwalifikacji
h) podj prac nawet bez umowy
i) pracowa na umow zlecenie lub
umow o dzieo
j) wyjecha za granic
k) zwikszy swoj wasn aktywno
w poszukiwaniu pracy
l) rozpocz dziaalno gospodarcz
m) nie jestem gotw/gotowa nic zrobi
Majc do wyboru podjcie pracy za
minimalne wynagrodzenie lub
pozostawanie bez pracy co by Pan/Pani
wybra/a:
a) podjcie pracy
b) podjcie pracy ale pod pewnymi
warunkami (zaley od miejsca pracy,
od rodzaju pracy, czy w zawodzie
wyuczonym, od moliwoci rozwoju
zawodowego etc.)
c) pozostawanie bez pracy

20

Jak czsto jest Pan/Pani gotw/owa


kontaktowa si z urzdem pracy?
a)
b)
c)
d)
e)

jak najczciej
co najmniej raz w tygodniu
raz na dwa tygodnie
raz na miesic
raz na 3-4 miesice

warto zapyta kiedy ostatnio bezrobotny samodzielnie


przygotowywa takie dokumenty. Jeli nie bdzie umia
poda tego rodzaju informacji moe to wskazywa, e
nie potrafi takich dokumentw przygotowa.
Naley zaznaczy wszystkie wskazane przez
bezrobotnego odpowiedzi.
Jeli osoba bezrobotna bdzie miaa problem ze
zrozumieniem sensu tego pytania mona jej wyjani,
e nie zawsze starajc si o prac mona liczy na tak,
jak wykonywao si wczeniej, w wyuczonym
zawodzie albo w miejscu lub formie dla nas
najkorzystniejszej. Niektre osoby w takiej sytuacji
decyduj si na pewne wyrzeczenia i rezygnacj z czci
wymaga.

Jeeli bezrobotny bdzie mia wtpliwoci jaka jest


aktualna kwota minimalnego wynagrodzenia za prac
naley poda mu aktualn informacj w tym zakresie.
Naley tu rwnie wzi pod uwag miejsce
zamieszkania bezrobotnego. Minimalne wynagrodzenie,
od ktrego odprowadzane s wszystkie skadki na
ubezpieczenie spoeczne, dla osoby mieszkajcej
w maej miejscowoci ma stosunkowo wiksz warto,
ni dla mieszkaca aglomeracji miejskiej. W zwizku
z tym, zadajc pytanie mona odpowiednio zastpi
zwrot minimalne wynagrodzenie na przykad sformuowaniem niskopatna praca, aby stwierdzi, czy dla
bezrobotnego podjcie pracy jest priorytetem.
W pytaniu chodzi o to, eby osoba samodzielnie
okrelia jaka dla niej byaby optymalna czstotliwo
kontaktowania si z urzdem pracy.
Mona wyjani osobie bezrobotnej, e chodzi o jej
gotowo do kontaktu z urzdem pracy w celu uzyskania
rozmaitych form pomocy, np. przedstawienia propozycji
pracy, szkolenia itd.

__________________________________________________________________________________
Strona 44 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

21

22

23

24

f) tak czsto jak urzd bdzie chcia mi


co zaproponowa
g) jak najrzadziej
Co poza uzyskaniem dochodu skania
Jeli osoba bezrobotna wymieni wiele przyczyn
Pana/Pani do podjcia pracy? /jeden
skaniajcych j do podjcia pracy naley poprosi j
wybr/
o wybranie gwnego powodu, w razie koniecznoci
przypominajc wszystkie odpowiedzi, ktre wymienia.
a) ch bycia aktywnym
Mona te zasugerowa t odpowied, ktrej bezrobotny
b) perspektywa rozwoju zawodowego i
powici najwicej czasu.
osobistego
c) konieczno utrzymania
siebie/rodziny
d) inni tego ode mnie oczekuj
e) uzyskanie uprawnie do emerytury
f) nic poza uzyskaniem dochodu nie
skania mnie do podjcia pracy
g) nic mnie nie skania do podjcia
pracy (nawet uzyskanie dochodu)
Od kiedy moe Pan/Pani podj prac?
Odpowied od zaraz naley zaznaczy jeeli
bezrobotny owiadczy, e jest gotowy podj prac
a) od zaraz
w cigu najbliszych dni.
b) od zaraz, ale pod pewnymi
warunkami
Jeeli bezrobotny owiadczy, e moe podj prac od
c) nie jestem w stanie tego okreli
zaraz, ale musi przed tym np. zapewni opiek nad
dzieckiem albo inn osob zalen albo poda inne
powody, wwczas naley zaznaczy odpowied (b).
Jeeli bezrobotny odpowie, e nie potrafi wskaza
terminu lub wymieni bardzo odlege terminy np.
przyszy miesic, za dwa miesice itd. wwczas naley
zaznaczy odpowied (c).
Czy posiadajc ubezpieczenie
Warto zwrci uwag, czy istnieje spjno odpowiedzi
zdrowotne z innych rde/z innego
na to pytanie z odpowiedzi na pytanie nr 15. Jeeli
tytuu zarejestrowaby/aaby si
osoba bezrobotna w pytaniu 15 udzielia odpowiedzi
Pan/Pani w urzdzie pracy?
(c), tzn., e gwnym powodem rejestracji w urzdzie
pracy jest uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego, a
a) tak
jednoczenie w pytaniu nr 23 udzielia odpowiedzi (b)
b) nie
warto powrci do pytania 14 mwic np.
W poprzednim pytaniu wskaza Pan/Pani, e gwnym
powodem rejestracji w urzdzie pracy jest ch
uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego czy dobrze
zrozumia Pan/Pani aktualne pytanie?
Jakie ma Pan/Pani moliwoci kontaktu Jeeli bezrobotny nie zrozumie pytania naley wyjani
z urzdem pracy i potencjalnymi
mu, e chodzi tutaj np. o posiadane przez niego rodki
pracodawcami?
komunikacji elektronicznej.
a) wasny adres e-mail
b) Skype, GG, inne komunikatory
c) telefon stacjonarny
d) telefon komrkowy
e) adne z powyszych
__________________________________________________________________________________
Strona 45 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

III ETAP Uzyskanie wyniku, ustalenie profilu pomocy


i zakooczenie wywiadu
Wywiad powinien zosta zakoczony po uzyskaniu odpowiedzi na wszystkie pytania
Kwestionariusza. W celu jego zakoczenia naley wcisn przycisk Wyznacz profil
(ekran nr 10)

EKRAN 10

System uruchomi proces zliczajcy punkty za udzielone odpowiedzi. Jeli w trakcie wywiadu
nie zostaa zaznaczona odpowied na ktre z pyta system wywietli alert i podpowie, na
ktre pytanie brakuje odpowiedzi (ekran nr 11).

Pracownik urzdu powinien pamitad, e po wciniciu przycisku Wyznacz


profil zablokowana zostaje moliwod dokonywania jakichkolwiek korekt
w wybranych podczas wywiadu odpowiedziach. Dlatego jeli w trakcie
wywiadu wystpi wtpliwoci w odniesieniu do zaznaczonych w jego
trakcie odpowiedzi naley te wtpliwoci rozstrzygnd z udziaem
bezrobotnego i dokonad odpowiednich korekt przed wciniciem
przycisku Wyznacz profil.

__________________________________________________________________________________
Strona 46 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

EKRAN 11

Po wciniciu przycisku Wyznacz profil system wyliczy liczb punktw dla zmiennej
Gotowo do wejcia lub powrotu na rynek pracy i dla zmiennej Oddalenia od rynku pracy
i wywietli je w odpowiednich polach. System przedstawi rwnie informacj o ustalonym
profilu pomocy podajc odpowiednie symbole: I, II, III (ekran nr 12).

EKRAN 12
EKRAN 1

__________________________________________________________________________________
Strona 47 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

Nastpnym etapem jest zatwierdzenie profilu ustalonego przez system na podstawie


udzielonych przez bezrobotnego odpowiedzi lub dokonanie jego zmiany.

Zmiana profilu ustalonego przez system moe nastpid wycznie


w sytuacji, w ktrej pracownik urzdu przeprowadzajcy wywiad uzna,
e istniej ku temu uzasadnione przesanki.
Zmiana profilu musi zosta opatrzona przez pracownika urzdu odpowiednim uzasadnieniem,
ktrego naley dokona w polu Uzasadnienie korekty profilu pomocy.
Podstaw zmiany profilu pomocy ustalonego przez system moe by dysonans jaki powstaje
pomidzy postaw reprezentowan przez bezrobotnego w trakcie wywiadu, a jego odpowiedziami na zadawane pytania. Taka sytuacja ma czsto miejsce gdy bezrobotny stara si
manipulowa wasnym obrazem w oczach pracownika.
Jedn z przesanek do rozwaenia zmiany profilu pomocy moe by przekonanie pracownika
prowadzcego wywiad, e osoba bezrobotna odpowiadaa nieszczerze na zadawane pytania.
Kiedy takie przekonanie moe powsta? Najbardziej oczywist sytuacj jest taka, w ktrej
z danych zapisanych w karcie rejestracyjnej bezrobotnego wynikaj zupenie inne informacje
ni te, ktre przedstawia osoba bezrobotna, np. na pytanie Jak czsto jest Pan/Pani
gotw/owa kontaktowa si z urzdem pracy? odpowiada on, e nawet codziennie,
tymczasem z wielomiesicznej lub wieloletniej historii kontaktw z urzdem pracy wynika,
e stawia si w nim tylko wwczas, gdy jest wzywany lub e wiele razy nie stawi si nawet
na wezwanie.
Powodem udzielania przez bezrobotnego nieszczerych odpowiedzi moe by przekonanie
o tym, e dziki temu uzyska jakie korzyci lub uniknie sytuacji, ktre mu nie odpowiadaj
lub ktrymi nie jest zainteresowany w danym momencie. Taka postawa skutkuje zafaszowaniem rzeczywistej sytuacji bezrobotnego, jego gotowoci do wejcia lub powrotu na rynek
pracy i oddalenia od rynku pracy. Jeli pracownik urzdu jest przekonany, e osoba podaje
nieprawdziwe informacje powinien dokona zmiany profilu pomocy, w ramach ktrego urzd
bdzie udziela jej wsparcia.
Dopiero po wpisaniu przez pracownika urzdu uzasadnienia moliwe jest zakoczenie
badania (ekran nr 13).

Naley pamitad, e w systemie SyriuszStd kada zmiana profilu pomocy


jest rejestrowana.

__________________________________________________________________________________
Strona 48 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

EKRAN 13

Zatwierdzenie profilu pomocy nastpuje poprzez wcinicie przycisku Zakocz badanie


(ekran nr 13).
Wynik wywiadu zostanie opisany z wykorzystaniem obu zmiennych: Gotowo do powrotu
na rynek pracy (G) i Oddalenie od rynku pracy (O) i przedstawiony na wykresie. System
przedstawi rwnie informacj o ustalonym profilu pomocy podajc odpowiednie symbole: I,
II, III.
Ustalony profil pomocy obrazuje na wykresie punkt, ktrego wsprzdne to wyliczone przez
system, wartoci punktowe dla zmiennych G i O (ekran nr 14).
Jeli urzd pracy ustala wczeniej profil pomocy dla bezrobotnego, na wykresie bd
widoczne take punkty, pokazujce wczeniej ustalone dla niego profile pomocy. Strzaki
pomidzy punktami pokazuj w jakiej kolejnoci wprowadzane byy zapisy dotyczce
ustalonych dla danej osoby profili pomocy. Rne kolory punktw wskazuj na przypisanie
do danego profilu:
profil pomocy I - kolor zielony.
profil pomocy II - kolor ty,
profil pomocy III - kolor rowy.
Punkt obrazuje zawsze zatwierdzony profil pomocy. Jeli profil pomocy zostanie
automatycznie zmieniony przez system na profil I lub III, ze wzgldu na specyficzny ukad
udzielonych odpowiedzi (patrz str. 8) lub zostanie skorygowany przez pracownika
przeprowadzajcego wywiad, to punkt zostanie narysowany w centrum obszaru
odpowiadajcego zatwierdzonemu profilowi pomocy. Po podwietleniu kursorem takiego
__________________________________________________________________________________
Strona 49 z 50

Profilowanie pomocy dla osb bezrobotnych


__________________________________________________________________________________________

punktu widoczny jest punkt o wsprzdnych odpowiadajcych sumie punktw G i O


uzyskanych na podstawie przeprowadzonego wywiadu, poczony lini przerywan z
punktem centralnym wynikajcym ze zmiany profilu pomocy.

EKRAN 14

____________________

__________________________________________________________________________________
Strona 50 z 50