SULIT 015/2 Matematik Kertas 2 Julai 2006 40 Minit

MATEMATIK UPSR http://matematikupsr.bravehost.com PRA UPSR 2006

MATEMATIK
KERTAS 2 40 minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
NAMA : ……………………………………………. KELAS : ………………………….

Soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah

Markah Penuh

Markah Diperoleh

1. 2. 3.
4.

5.

Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. Jawab semua soalan . Semua jawapan hendaklah ditulis dalam kertas soalan ini. Semua kerja kira mengira hendaklah ditunjukkan dalam kertas soalan ini. Anda mungkin kehilangan markah jika langkah pengiraan tidak ditunjukkan. Jika anda hendak menukar jawapan , padamkan pengiraan yang telah dibuat . Kemudian tulis jawapan yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak

015/2 ©2006 Hakcipta Jamaluddin Mohamed.http://matematikupsr.bravehost.com

[Lihat Sebelah SULIT

SULIT
Untuk Kegunaan Pemeriksa

..Muka 2..

PraUPSR

[ 40 markah ]
Jawab semua soalan

1

1.

Nyatakan nilai digit 8 dalam nombor 15.85

1 2. 2 2 0 3 5 Rajah 1 3. 7

[ 1 Markah ] Dengan menggunakan semua nombor dalam Rajah 1, bentukkan satu nombor dengan angka 7 berada di nilai tempat Ratus.

1

[ 1 Markah ] Nyatakan satu pecahan setara bagi pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah, dalam Rajah 2.

Rajah 2 3

1 4. 45 043 – 1 722 =

[ 1 Markah ]

4

1

[ 1 Markah ]

015/2 ©2006 Hakcipta Jamaluddin
Mohamed.http://matematikupsr.bravehost.com

2

[Lihat Sebelah SULIT

SULIT
Untuk Kegunaan Pemeriksa

..Muka 3.. 5. Rajah 3 menunjukkan berat bagi sebiji manggis. Nyatakan berat , dalam g , manggis itu.

PraUPSR

5 Rajah 2 [ 1 Markah ] 6. 4 3 − = 5 5

1

6

2 7. 7.05 X 12

[ 2 Markah ]

7

2 8.

[ 2 Markah ] Jadual 1 menunjukkan bilangan wang kertas dan syiling. Wang Bilangan RM2 3 5 sen 5 Jadual 1

8

2

Hitungkan jumlah wang di atas. [ 2 Markah ]

015/2 ©2006 Hakcipta Jamaluddin
Mohamed.http://matematikupsr.bravehost.com

3

[Lihat Sebelah SULIT

SULIT
Untuk Kegunaan Pemeriksa

..Muka 4.. 9. 136 + 32 ÷ 4

PraUPSR

9

2 10. Rajah 4 menunjukkan berat bagi dua buah buku.

[ 2 Markah ]

1.05 kg 2.5 kg Rajah 4 Hitungkan beza berat bagi dua buah buku di atas.

10

2 11. 1 Pukul berapakah jam selepas pukul 6.30 pagi? 4

[ 2 Markah ]

11

2

[ 2 Markah ] 4
[Lihat Sebelah SULIT

015/2 ©2006 Hakcipta Jamaluddin
Mohamed.http://matematikupsr.bravehost.com

SULIT
Untuk Kegunaan Pemeriksa

..Muka 5.. 12. Namakan setiap bentuk yang berikut:

PraUPSR

3 cm

3 cm

3 cm

4 cm 12 7 cm 2 [ 2 Markah ] 13. Jadual 2 menunjukkan pungutan mata bagi satu pertandingan nyanyian bagi 3 orang peserta. Peserta Amran Fitri Mila Mata 43.7 47 78.8 Jadual 2

Hitungkan purata pungutan mata bagi setiap peserta tersebut.

13

2 14. 14 16.4 ml - 7.8 ml

[ 2 Markah ]

2 [ 2 Markah ]

015/2 ©2006 Hakcipta Jamaluddin
Mohamed.http://matematikupsr.bravehost.com

5

[Lihat Sebelah SULIT

SULIT

..Muka 6..

PraUPSR

15. Rajah 5 terdiri daripada beberapa segitiga sama sisi yang sama besar. Hitungkan perimeter bagi kawasan yang berlorek. 6 cm

15

Rajah 5

3 16. P 7 cm Q

[ 2 Markah ]

4 cm

S

Rajah 6

R

Rajah 6 terdiri daripada segiempat tepat PQRS. Hitungkan , dalam cm2, luas bagi kawasan yang berlorek.

16

3

[ 3 Markah ] 6
[Lihat Sebelah SULIT

015/2 ©2006 Hakcipta Jamaluddin
Mohamed.http://matematikupsr.bravehost.com

SULIT 17.

..Muka 7..

PraUPSR

Rajah 7 Rajah 7 menunjukkan isipadu air dalam sebuah bekas. 0.75l air lagi telah dituang ke dalam bekas itu. Hitungkan , dalam ml , isipadu air yang terdapat di dalam bekas tersebut.

17

3 18.

[ 3 Markah ]

GULA 30 KG

Rajah 8 Rajah 8 menunjukkan berat bagi satu guni gula. Gula tersebut kemudiannya dibungkus semula di dalam 20 pek kecil yang sama berat. Hitungkan, dalam g, berat setiap pek tersebut.

18

3

[ 3 Markah ] 7
[Lihat Sebelah SULIT

015/2 ©2006 Hakcipta Jamaluddin
Mohamed.http://matematikupsr.bravehost.com

SULIT
Untuk Kegunaan Pemeriksa

..Muka 8.. 19.

PraUPSR

RM25

Diskaun 20% Rajah 9 Rizal membeli sehelai baju seperti dalam Rajah 9. Berapakah jumlah wang yang perlu dibayar oleh Rizal?

19

3

[ 3 Markah ] Imrani mula mengulangkaji pelajarannya pada Jam 2030. Dia 3 selesai mengulangkaji 1 jam kemudian. 4 Pada pukul berapakah Imrani selesai mengulangkaji pelajarannya? 20.

20

3

[ 3 Markah ] KERTAS SOALAN TAMAT

015/2 ©2006 Hakcipta Jamaluddin
Mohamed.http://matematikupsr.bravehost.com

8

[Lihat Sebelah SULIT