November 2014

Lôoj§ûL

Rs.2/-

UXo (12)

CRr (9)

With best compliments from :
Mrs. SARASWATHY & Major. T.K. JAYARAM & FAMILY

EDITOR'S PAGE
The second expansion of the
Modi cabinet has been on predicted
lines barring a few surprises. The
regional imbalance and the caste
considerations have been generally
met. The Induction of senior Shiva
Sena leader. Mr.Suresh Prabhu
who had joined the B.J.P. on the day
of Swearing in is good news and has
been given the Important portfolio of
railways. With promise of
modernisation and the bullet trains
his task is well cut out. The
appointment of Mr.Sanaad Gowda
to law
may look a demotion
but with a plethora of new
legislations to be passed for
economic Reforms his role in
governance is not stymied. Mr.Ravi
Shankar Prasad may feel hurt that
his portfolio has been changed but
he is in-charge of I/T and
communications which has been
very profitable sectors that have to
be handed efficiently. The defence
gets a full time Minister in
Mr.Parikkar who has a reputation of
being honest and simple ala
Mr.Antony of the U.P.A.

The wrangle between the
Shiva Sena and the BJP is yet to
die down both sides sticking on
to a stand that makes it difficult to
mend ways. It is sad because for
the BJP the only natural ally in
the whole of india has been only

the Shiva Sena. That alliance
in the long run would prove
fruitful to both the parties for to
have another leader with
charisma like Mr.Modi is not
going to be easy.
The News Report that
the five Tamilnadu fishermen
have been sentenced to death
in Srilanka is a sad one.
Already with a dwindling faith in
the Srilankan Government
being fair to the tamils these
acts come as additional
heartburns. It is high time the
Lankan govt did something to
regain the love of Indians
especially the tamil as a fair
democratic country. As we go
the press we hear the good
news the fishermen are to be
sent back home following
efforts from the centre and a
presidential pardon.
The world diabetic day is
to be celebrated on the 14 th of
November and we are also
conducting a diabetic detection
camp to spread the awareness
of early detection.

NOVEMBER 2014

2

Bk§Wô Uô¨Xj§u úLôRôúR®
R¬ùLôiP ùYeLUômTô :

§ÚUôp ÁÕ Td§ ùLôiÓ
AkR
Td§«úXúV
§û[jÕ,
§ÚUôûXúV
Ru
ùLôÝkR]ôL
Y¬jÕ, AYàdúL BhThÓ Cߧ«p
ùTÚUôàPú]úV
Id¡VlThP
TWUTôLYRoL[ôLj §LrkR TdR
£úWôuLs
ÁWôTôn,
BiPôs
B¡úVô¬u YWXôßLs SUdÏj
ùR¬Ùm. CYoLs Y¬ûN«p Bk§W
Uô¨Xm R¬ùLôiPô Gu\ £±V
¡WôUj§p ©\kÕ, NRô NoY LôXØm
§ÚúYeLPYû] ¨û]jÕ EÚ¡
Ruû] AolT¦jÕ, §ÚúYeLP
ØûP Vôû]úV Ru LQY]ôLl
Tô®jÕ,§ÚUûX«p cYô¬úNûY
ùNnÕ TWkRôUû] AûPkRôs.
UôjÚcR¬ ùLôiP ùYeLUômTô.
Bk§Wô
Uô¨Xj§p

LôXj§p LÓm Y\h£ HtTPúY WôV
ÕodLjûRf
úNokR
UdLs
Ae¡ÚkÕ
ùY°úV
¡[m©
©Wj§ªhPô Gu\ ¡WôUj§p JÚ Sôs
CWÜ Re¡]o. LôûX«p AeÏ
CÚkR ùTiU¦ R«o Tôû]«p
R«o LûPkÕ ùLôi¥ÚkRúTôÕ.
(R«o
Tôû]dÏ
ùRÛe¡p
R¬ùLôiP GuTÕ ùTVo). c XhѪ
SW£mU¬Pm TgNm ¾W úYi¥d
ùLôi¥ÚkRôs. AlúTôÕ R«o UjÕ
¨uß ®hPÕ. AYs Ru ûLûV
®hÓl TôodL LôWQm ùR¬V®pûX.
AYs LQYo YkÕ TôojR úTôÕ c
XhѪ
SW£mUo
£ûX
R«ol

Tôû]«p
CÚlTûRd
LiPôo.
R]dÏ úLô«p Lh¥ Y¯TP SpX
LôXm ©\dÏm Gu\ ANì úLhL
FoUdLs c XhѪ SW£mUÚdÏ
BXVm GÝl© ùTÚUôÞdÏ R¬
ùLôiP SW£mUo (R«o Tôû]
SW£mUo) Guß §ÚSôUm ChÓ
Y¯lThÓ YkR]o. ¡WôUj§u ùTVÚm
R¬ ùLôiPô Guß B«tß.
CkR BXVj§p c XhѪ
SW£mUo
NôkR
ùNôì©VôL
GÝkRÚ°«Úd¡\ôo.
Wô_úLô×Wm,
T­ÀPm, ùLô¥ UWm, ALXUô]
©WNôWm B¡VYtú\ôÓ á¥V. CkR
BXVj§p TôgNWôRW BLUlT¥
éû_Ls SûPùTß¡u\]. ¿§Uu\m
YZdÏ Guß ùNpXôUp UdLs
CeÏs[ T­ÀPjûR YXm YkÕ
BWj§ ùNnÕ NjV ©WôUQm GÓjÕ
ùLôsYÕ YZdLm. G]úY R¬
ùLôiP
¡WôUm,
NjVlWUôQ
úbj§WUôLj
§Lr¡\Õ.
CkR
BXVj§p ùNgÑ XhѪ, B§XhѪ
Nu]§LÞm,
AàUàdÏf
Nu]§Ùm Es[]. úUÛm CeÏ
AYR¬jR
TdûR
§¬ùLôiP
cùYeLUôm TôÜdÏj R² Nu]§
Es[Õ.
Bk§W Uô¨Xm YôVpTôÓ
Gu\ F¬p CÚkÕ 6 ¡.Á.
ùRôûX®p
R¬ùLôiP ¡WôUm
AûUkÕs[Õ.
XhѪ
SW£mUo
YmNj§p
YkRYoLs
¨úVô¡
AkRQoL[ô]
¡ÚxQnVô
UeLUômTô
RmT§Vo
ÏZkûRl
úTßdLôL YÚk§ §ÚlT§ ùYeLúPNl
ùTÚUôû[ Aà §]Øm úYi¥d

NOVEMBER 2014

3

ùLôiÓ
CÚdûL«p
JÚSôs
UeLUômTô ®Pm JÚ £ß ÏZkûR
YkÕ R«o NôRm úLhL AYs R«o
NôRm
GÓjÕd
ùLôiÓ
YkÕ
ÏZkûRdÏ
FhP
ØtThPúTôÕ
AdÏZkûR R«oNôRl Tôj§WjûR
GÓjÕd ùLôiÓ J¥ Uû\kRÕ.
c ¡ÚxQ TWUôjúY Ru²Pm R«o
NôRm ùTtßf Nôl©hPRôL UeLUômTô
ùUn£­ojRôs.
c
ùYeLúPNl
ùTÚUôû[Ùm U]m EÚ¡ AYoLs
úYi¥
ùLôiP]o.
§ÚUûX
úYeLPYu AmNUôL R]dÏ ÏZkûR
©\dLl úTôYRôL UeLmUô L]Üd
LiPôs. AkRd L]Ü T­jRÕ.
§ÚúYeLPYu AÚ[ôp 1730 Bm
BiÓ

ùTi
ÏZkûR
AYoLÞdÏ
©\dL,
ùYeLPúNo,
AXúUÛ UeLô B¡V ùTVoLû[
CûQjÕ
ùYeLUômTô
Guß
ùTV¬hÓ AdÏZkûRûV Y[ojR]o .
£ßªÙm c ùXhѪ SW£mUo BXVm
ùNuß BXVd ûLeL¬VeL°p
DÓlThPôs. ÑlWU¦V BfNôoVô
GuTY¬Pm
CWôUôVQm,
TôWRm
TôLYRm, úTôu\Ytû\l T«u\ôs.
§ÚUQ
YVÕ
YkRÜPu
ùYeLUômTôÜdÏ RÏkRYWû]j úR¥
§ÚQm ùNnÕ ûYjR]o. B]ôp
ùYeLUômTôúYô
CpX\j§p
DÓTô¥u± Td§úUp DÓlThPôp c
úYeLPØûPVôû] úV RuàûPV
T§ Guß á± TWYNlThÓ YkRôs.
úSôn YônlThÓ AYs LQYu
C\kR úTôÕ RuàûPV UQYô[u
c ùYeLúPNl ùTÚUôú[ Gußm,
Rôu ¨jV ÑUeL­ Gußm á±
Ru²Pm CÚkR UeLXl ùTôÚhLs
ALt\lTÓYûRj RÓjRôs. AY[Õ
Td§ûVd
LiP
¡WôU
UdLs
ùYeLPUômTô
AXúUÛ
UeLô

(AXoúUp UeLô) AYRôWm Guß
á± AYû[ úRÜPmUô Guß
Y¯lThP]o.
JÚ Sôs Ru ¡WôUj§­ÚkÕ
úYeLPYû] R¬£dLl ×\lThPôo.
ØR­p BXVj§tÏs AàU§dL
UßjR AofNLoLs AYs U]ûR
A±kÕ
Htßd
ùLôiP]o.
§ÚúYeLPYu ÁÕ B\ôdLôRp
ùLôiP cùYeLPUômTô HWô[Uô]
¸ojRû]Ls CVt±]ôs. Ruû]
U\kÕ
BXV
ûLeLoVeL°p
DÓlThPôs.
c
ùYeLPôNX
UaôjªVm, R¬ ùLôiP cXhѪ
SW£mUo ®XôNdLûR, £Y SôPLm,
®xÔ Tô¬_ôRm, úTôu\ TX
èpLû[ CVt±]ôo. úVôLj§Ûm
£\kRúRo dÏ AxPôeLúVôL NôWm
Gu\
èûXÙm
CVt±]ôs.
HWô[Uô] L®Ls CVt±V UôjÚ c
ùYeLUômTô
Rôu
CVt±V
¸ojRû]L°p
Øj§ûWVôL
¡ÚxQUnVô®u ULs ùYeLUô
mTô Guß T§Ü ùNn§Úd¡\ôs.
Ru EPp ùTôÚs B®
Aû]jûRÙm §ÚúYeLPYàdúL
AolT¦jR
c
ùYeLUômTô
KqùYôÚ Sôs CWÜm HLôkR úNûY
BWj§ ûLeLoVj§u úTôÕ Rh¥p
ØjÕdLû[ ûYjÕ úYeLPYû]
YQe¡ YkRôs. §]Øm LôûX«p
§ÚúYeLPYu
Nu]§
LRÜLs
§\dLlTÓm úTôÕ AeÏ £R±d¡PkR
ØjÕdLû[d LiÓ
ÕÔdÏt\
AofNLoLs CRtÏ ùYeLUômTôúY
LôWQm
Gu\±kÕ
AYû[
ùRôûX®p Es[ Õm×Ú úLôQô
Gu\ ÏûLdÏ Aàl©]o. B]ôp
c úYeLPYu AÚ[ôp AYs
Ae¡ÚkÕ JÚ ÏûLlTôûR Y¯úV
Ru
úNûYûVj
ùRôPokRôs.

NOVEMBER 2014

4

c LôVj¬ Nô¬P©s ¥Wvh
ùTÚUôÞm Ru TdûR«u BWj§Ùm
ùTWméo, ùNuû] - 11.
Rôu R]dÏ CWÜ éû_ Ø¥V
úYiÓm G] AofNLoLs L]®p
17 Bm BiÓ ®Zô
LhPû[«P AofNLoLs R]Õ RYû\
Sôs : 30.11.2014, Oô«ß
EQokÕ AYû[ HLôkR úNûY«u
úSWm : UôûX 3.00 U¦
úTôÕ AàU§jR]o. Cu\[Üm AYs
ØRp 6.00 U¦ YûW
NkR§«]úW CûRj ùRôPokÕ ùNnÕ
CPm : GYo®u Ts° Y[ôLm,
YÚ¡u\]o.
ùYeLUômTô
ùLô[jço, ùNuû]-11.
ØjÕdLû[d
Lô¦dûLVôL
RûXûU :
Bd¡VRôp CkR BWj§Øj§VôÛ
§Ú. Dr.N.TWúUvYWu
BWj§ Guß AûZdLlTÓ¡\Õ. CkR
BWj§«u úTôÕ JÚ ùYs°j Rh¥p ¨ßY]o, c LôVj¬ Nô¬P©s ¥Wvh
£\l× ®Úk§]o :
ùYt±ûX TôdÏ CYtßPu CY°u
CxP ùRnYYUô] ØjÕUôûXL[ôp
§Ú. Dr.P.úYÔúLôTôp, M.P.
AXeL¬lThP cXhѪ SW£mUo £ûX
TôWôÞUu\ §hPdÏÝ RûXYo
B¡VûY
ûYdLlTÓ¡u\].
§Ú.
Dr.©W¾lú_ô§ wúVô§
§]kúRôßm LûP£ úNûYVô] HLôkR
ùTôÕ ùNVXô[o,
úNûY A§LôûX 1.30 U¦V[®p
Ø¥kÕ. §ÚdLôl©PlThÓ ÁiÓm 3.30 A¡X Ck§V TWôUQo NmúU[m
§Ú.úYXôÙRm, M.C.,
U¦dÏ c Yô¬ ÑlWTôR úNûYÙPu
UiPXdÏÝj RûXYo,
AÓjR Sôs éû_Ls ÕYeÏ¡u\].
ùNuû] UôSLWôh£
1817 Bm BiÓ CYo R]Õ 89 YÕ
YV§p ËYNUô§ AûPkRôo.JÚ Ts°
§Ú. S.ÏÚêoj§,Indian Express
Y[ôLj§Ûs[ ClTdûR«u NUô§
§Ú. ×Úú`ôjRUu,
TdRoL°u
TôoûYdLôL
§]Øm
Rô[ô[o, GYo®u ÏÝUm
§\kÕ ûYdLlTÓ¡\Õ. úUÛm CY¬u
§Ú. ©.YWRWô_u, RômTWôv
£ûX §ÚlT§ CW«púY úUmTôXj§u
¸r Es[Õ. Au]ô¬u ù_Vk§ûV SuùLôûPVô[oLû[ £\l©jRp :
§ÚlT§ úRYvRô]j§]o £\lTôLd
§Ú. S.YôÑúRYu,
ùLôiPô¥ YÚ¡u\]o. áoU ù_Vk§
ÕûQj RûXYo,
Sô[ô] CúR Sô°p Rôu Rô[l TôdL
c LôVj¬ Nô¬P©s ¥Wvh
Au]UnVô®u
ù_Vk§Ùm
£\l× Th¥Uu\m :
ùLôiPôlTÓ¡\Õ.
Su±ÙûW :

ùRôÏl× :
Sô.ÏÚêoj§,
ùT¬VôoSLo

§Ú.

TW¦dÏUôo

ÕûQj RûXYo,
c LôVj¬ Nô¬P©s ¥Wvh
Aû]YÚm YÚL! YÚL!! YÚL!!!
ùRôPo×dÏ :

§Ú.TW¦dÏUôo, 93855 53655
§Ú.YWRWô_u, 96262 43565
§Ú.L.TWúUvYWu, 98410 55750
§Ú.E.K.WÏWôUu, 98402 75192
NOVEMBER 2014

5

×WôQj§p ã¬Vu

ã¬V TLYôu J° ùTôÚk§V
ULô
Nd§
TgNéReL°u
RûXYu- Ad² ùNôìTUô]Yu.
NoY
YpXûU
TûPjR
TLYôu ULô®xÔ Gu¡\ cUu
SôWôVQu, Ru Ej§«u Yô«XôL
SôuØLu
Gu¡\
©WmUû]
TûPjRôo.
SôuØLu
Gu¡\
©WmUu TûPl× ùRô¯ûX SPj§
YkRôo.
R ] Õ
ù R ô ¯ Û d Ï
JjÕûZlTRtÏ
NlR
¬µLû[
TûPjRôo. CkR NlR ¬µL°p
ØR­Pm Y¡jRYo Uã«u ×RpYo
Lô£VTo Gu¡\ زYWôYôo. CYo
ùTÚm úYR ®tTu]WôYôo. RhN
©Wô_ôT§«u ùTiLs 12 úTûWÙm
§ÚUQm ùNnÕ ùLôiÓ AYoLs
êXm úRYoLs ¬µLû[l ùTt\ôo.
CYoL°p Lô£VT زYÚdÏm
AYWÕ ØRp Uû]® A§§dÏm
©\kRYoLs
ÕYôRN
B§j§Vo
BYôoLs. CYoLs 12 úTo. CkR
Tu²YÚm SôWôVQu §ÚYÚ[ôp
Juß úNojÕ ã¬V TLYôu Gu\
ùTVo
ùTt\ôo.
cUu
ULô®xÔúY ã¬Vu Am^UôL
®[eÏ¡\ôo.
CûR cUu SôWôVQu
¸ûR«p
""Sôu
ã¬V]ôL
®[eÏTYu '' Gu¡\ Y¬ YÚ¡\Õ.

BLúY Sôm ã¬V TLYôû] ã¬V
SôWôVQu Guß ùNôp¡ú\ôm.
B]ôp
ú_ô§`j§p
ã¬V
TLYôû] £Y AmNUôL ùNôpÛYo.
TûPl× ùRô¯p ®ûWYôL
SPkÕ,
EX¡p
ËYWô£Ls
ùTÚ¡]Rôp EXL TWôU¬lûT
a¬, £Yu, ©WmUô CYoLs
êYWôÛm LY²dLlThPÕ. BLúY
WôbNoLû[ LY²dL SYd¡WL
ÏÚ
AûUdLlThÓ
ARtÏ
RûXYWôL
ã¬V
TLYôû]
¨VªjRôoLs.
ã¬V TLYôu H±fùNpÛm
WRm Jtû\ NdLWjRôp B]Õ.
ARu

Øû]
ÕÚY
UiPXjÕPu CûQdLlThÓ CkR
JÚ NdLW úRûW HÝ Ï§ûWLs
CÝjÕf ùNp¡u\].
CRu úUp ã¬V TLYôu
AUokÕd
ùLôiÓ
ùNp¡\ôo.
ã¬V²u £±V Rôn ®kûRdÏl
©\kR AÚQu NôW§VôL CÚkÕd
ùLôiÓ
ã¬V
WRjûR
ùNÛjÕ¡\ôo.
ã¬V
TLYôu
CjúR¬p
AUokÕd
ùLôiÓ
SYd
¡WLjûRÙm, ©WTgNjûRÙm SPj§
YÚ¡\ôo.
ã¬V²u
úR¬u
©u]ôp CÚkÕ Ø²YoLÞdÏ
©\kR AßTRô«Wm Yp¡pVoLs
Gu¡\
×j§WoLs
ã¬Vû]l
×LrkÕ Õ§Tô¥d ùLôiúP ©u
YÚ¡\ôoLs G] ×WôQm áß¡\Õ.
Lô£VT¬u AúSL ×j§Wo
L°p ã¬Vú] bj§¬V RoUjûR
T¬TôX]m ùNnÕ YÚ¡\ôo. ã¬V
TLYôàdÏ
NØeûL,
©WûT,
ûWYR C[YW£, NôVôúR® Gu¡\

NOVEMBER 2014

6

SôuÏ Uû]®Vo EiÓ.
NØeûLdÏ ûYYÑjRUu,
VUu,
AÑ®²
úRYoLs
(CWhûPVo)
Gu¡\
Bi
ULuLÞm
VØû]
Gu¡\
ùTiÔm ©\kRôoLs.
©WûT
©WRYu
Gu¡\
ULû]Ùm, ûYWR SôhÓ C[YW£
ûYWRu
Gu¡\
ULû]Ùm
ùTtù\ÓjRôoLs.
NØeûL«u
NôVXô¡
NôVôúR® NôYo¦, N² Gu¡\
©sû[Lû[Ùm,
Cx¥,
RT§
Gu¡\ ùTiLû[Ùm ùTt\ôs.
ØRp
Uû]®
NØeûL
ã¬V²u êXm SôuÏ UdLû[
ùTt\ ©u× Sô[ûP®p ã¬V
TLYôu ùYlTjûR G§oùLôs[
CVXôÕ RuàûPV ¨Z­ÚkÕ JÚ
ùTiûQ EÚYôd¡ AYÞdÏ
NôVôúR® Gu¡\ ùTVûWÙm ChÓ
R]Õ
©sû[Lû[Ùm,
ã¬V
TLYôû]Ùm TôojÕd ùLôs[f
ùNôp­hÓ R]Õ Rôn Åh¥tÏ
úTôn®hPôs.
NôVôúR®
NØeûL«u
LhPû[lT¥ ã¬VàPu úNokÕ
AYs
©sû[Lû[Ùm
R]Õ
©sû[Lû[l úTôX Tô®jÕd
ùLôiPôs. NôVôúR®dÏ ã¬Vu
êXm 4 ©sû[Ls ©\kRôoLs.
CRu©\Ï
NôVôúR®Vôp
8
ÏZkûRLû[Ùm N¬VôL LY²dL
Ø¥VôUp úTôn®hPÕ.
CR]ôp
NØeûL
ULu
VUàdÏm NôVôúR®dÏm NfNWÜ
HtThÓ, Uôt\ôu Rôn úTôp SPkÕ
ùLôiPûRl ùTôßdL CVXôUp
VUu, Rôn NôVô úR®ûV Gh¥
EûRjÕ®hPôu.
AR]ôp
NôVôúR® VUû] NôTm ùLôÓjÕ

LôpLs ×ÝjÕ AÝ¡l úTôL
N©jÕ®hPôs. Lt× ùS± RY\ôUp
SPkÕ
ùLôiPYs
NôVôúR®
AY[Õ NôTm T­jÕ ®hPÕ.
EPú]
VUu
Ru
RkûRVô¡V
ã¬V
TLYô²Pm
ùNôp­
RmØPu
CÚlTÕ
EiûUVô] Rôn ApX Gußm
NØeûL«u ¨Zp AYs Gußm
ùNôp­ Øû\«hPôu. EPu ã¬V
TLYôu VUû] úRt± Rôn NôTm
¿eL £Yû] úSôd¡ RYm ùNnÕ
®úUôN]m
úR¥d
ùLôs[
ùNôu]ôu.
©\Ï ã¬Vu R]Õ Uû]®
NØeûLûVj úR¥ R]Õ UôU]ôo
Åh¥tÏ úTôn ã¬V²Pm Es[
ùYlTjûRd Ïû\jÕ ùLôiPôu.
©\Ï
NØeûL«Pm
AuTôL
CÚkÕ
ã¬V
TLYôàdÏ
AR u © \ Ï
NØeûL
êXm
AÑ®²
úRYoLs
Gu¡\
CWhûPVoLs
©\kR]o.
CkR
AÑ®²
úRYoLú[
27
ShNj§WLÞdÏ ØRp ShNj§WUôL
AÑ®²VôL SYd¡WL UiPXj§p
ØRp CPm ©¥jRôo.
ã¬V Y¯«p YkRYoLs
Rôu ã¬V ÏXjúRôo BYôoLs.
ã¬Vu ULu ûNY ARUà ØRp
BÏRô« YûW 73 RûXØû\Ls
ã¬V YmNm CÚkRÕ.
Y[Úm ......
ÏÚ¡ÚTô ú_ô§`ô
A.¡ÚxQêoj§, (ú_ô§Po)
LôVj¬ ETôNLo,
ùTeLðo ×Lr
£-1, £jWô AÓdÏUô¥,
ØjûRVô SLo, SuUeLXm,
úLô®XmTôdLm, ùNuû] -117.
ùNp : 93424 45814

NOVEMBER 2014

7

TLYj ¸ûR

LoUúVôLm
"" CxPlTPô®hPôÛm HR]ôp
çiPlThÓ JÚYu TôYm ùNn¡\ôu ''
G u ß
T ôojRu
®] Y
""LôUjRôp çiPlThP JÚYu TôYm
ùNn¡\ôu, CdLôUm ùTôpXôRÕ, AÕ
¨û\úY\ôR úTôÕ úLôTjûR çi¥
TôYf ùNVpLû[ ׬V ûYd¡\Õ.
ùTÚk¾²
úLh¡u\
CdLôUm
JÚYàûPV TWU G§¬ '' Guß ®[d¡V
TLYôu
¡ÚxQu
úUÛm
ùNôpÛYRôYÕ "" ùSÚlTô]Õ AûR
ãrkÕs[ ×ûL«]ôÛm, LiQô¥
AÝd¡]ôÛm,
LÚYô]Õ
LoTlûT«]ôÛm GlT¥ Uû\dLlThÓ
CÚd¡\úRô
AqYôú\
LôUØm
Uû\k§Úd¡\Õ. ÖLof£ (AàT®jRp)
ØÝûU ùT\ôR LôWQjRôp §Úl§
GuTÕ HtTPôUp R¡jÕd ùLôiÓ
CÚd¡u\
BûN«]ôp
A±Ü
êÓiÓ ¡Pd¡\Õ. CkR LôUjûR
FÓÚ®l TôojRôp Im×XuLÞm,
U]Øm ×j§Ùm Rôu CRàûPV
CÚl©Pm
Guß
ùR¬¡u\Õ.

Ck§¬VeL°u

ùNpÛm
U]Øm, APeLôR U]m CVdÏm
×j§Ùm, EiûU A±ûY Uû\jÕ,
ú R L j ú R ô Ó
R u û ]
AûPVô[lTÓj§d
ùLôsÞm
GYûWÙm
CdLôUUô]Õ
TXYûLVôL UVdÏ¡u\Õ. AR]ôp
Ï¥ULuL°p
£\kRY]ô]
¿
Im×XuLû[Ùm, ×XuLs Y¯
ùNp¡u\
BûNûVÙm,APd¡d
ùLôsYôVôL. ×Xu APdLjûR ûLd
ùLôiÓ Lp® A±ûYÙm AàTY
A±ûYÙm A¯d¡u\ ùTôpXôR
LôUjûR ùLôuß ®Ó. (ARôYÕ
BûN Y¯f ùNpÛm ×XuLû[ Ùm
U]ûRÙm ×j§ûVÙm BÞûU
ùNnÕ LôUjûR ER±j Rs°
®ÓYRôÏm).
(JÚ
U²RàdÏ
Ck§¬VeLs G]lTÓm Im×XuLs
EVoYô]Õ BÏm. AûR®P U]m
úUXô]RôÏm
U]ûR®P
×j§
£\lTô]Õ.
×j§ûVd
Lôh¥Ûm
EjRUUô]Õ
Aû]jûRÙm
A±¡u\ BjUôYôÏm. Y­ûUVô]
úRôÞûPV Ao_ø]ô, ¿ CqYôß
×j§dÏ úUXô] BjUôûY A±kÕ
(EQokÕ) U]ûR U]jRôp ¨ûX
¨ßj§
ùYpYRtÏ
A¬Rô]
LôUUô¡V G§¬ûVd ùLôuß ®Ó).
( LoU úVôLj§u Wj§] ÑÚdLUôL
LoUm Btß¡u\ JÚYu GlT¥
TXû] G§oTôWôUp BûN Y¯
SPdLôUp, U]ûR ¨ûX ¨ßj§
AkRWôjUô®u Y¯ SPdL úYiÓm
GuTûR
TLYôu
¡ÚxQu
TôojRàdÏ GÓjÕûWd¡u\ôo.
(LoU úVôLm ¨û\Üt\Õ)

NOVEMBER 2014

Ït\ôXm Ys°SôVLm
8

c LôVj¬ Nô¬P©s ¥Wvh Nôo©p LôVj¬ ¾ojRm Utßm £WôjR
UiPTm £\lTôLf ùNVpThÓ YÚ¡u\Õ. £WôjR UiPTd
Lh¥Pj§u úUtáûW TÝRûPk§ÚkRûRd LiÓ ×§VúRôo
úUtáûWûV AûUj§P " Innerwheel Club of Nanganallur "
(IW Dist-323) AûUl©u UL°o A¦«]o BoYm Lôh¥]o.
AYoL°u º¬V ØVt£«p JÚ AÚûUVô] úUtáûWVô]Õ
Aû]jÕ
YN§LÞPu
úYVlThÓ
ùTôÕUdLÞdLôL
§ÚU§. vYoQXRô ú_ô§dÏUôo, District Chairman
Innerwheel (Dist-323) AYoL[ôp 06.08.2014 Auß
AolT¦dLlThPÕ. AkR AûUl©û]f úNokR Aû]YÚdÏm c
LôVj¬ Nô¬P©s ¥Wvh R]Õ U]UôokR Su±«û]j ùR¬®jÕd
ùLôs¡\Õ.

R.MURUGANANTHAM, B.E.,
Engineer / Builders & Flat Promoters
th
No.29/16, 1 St Floor, Jai Nagar, 19 Street, Extn.
Arumbakkam, Chennai - 600 106.

Cell : 94442 31601
NOVEMBER 2014

9

LAKSHMI SRINIVASARAO VRIDHASRAMAM

Old Age Home - Architect's view
Sri Gayatri Charitable Trust, Perambur
with the blessings of Almighty and of the
Acharyas is engaged in social service
activities in and around Perambur for nearly a
decade.
Lakshmi Srinivasarao Viridhdhasramam home for the aged is under construction at
Manavur, a small town sandwitched between
the holy places of Thiruvallore and
Thiruvalankadu, famous vaishnavite and
saivite places respectively.
The inaugural construction work was
blessed by Kanchi Kamakoti Peedathipathi
His Holiness Sri Jayendra Saraswathi
Swamigal on 21 -09-2008 and we are
desirous of dedicating the home for the aged
by the end of year 2014. The Phase I of the
project has already been completed and was
inaugurated by Mrs Lakshmi Srinivasarao on
4th September 2009.
The tenements are to be constructed
according to the needs of the inmates, self
sufficient one bed room apartments (Around
400 Sq. ft. Area) and a large dormitary which
will accomodate around 20 persons.
The complex will have a common Kitchen
cum Dining hall where only vegetarian food of
high quality will be served. A Library and a
recreation hall to be built will be of an added
value to the inmates. Regular medical
attention to the inmates will also be provided.
The Sathyanarayana temple at the head of
the complex will be the place of religious
activities

that will bring tranquility, psychological
comfort and spirituality to the inmates.
There has been a delay in the construction
work of the vriddhas ram for want of funds. As
the project is ,n a peripheral area we are
desirous of constructing a major part of the
vriddhasram in a single phase to
accommodate the inmates atieast 20 of them
simultaneously. Hence the donors are
requested to help us construct the project as a
early as possible. Considerable development
of the porject site as taken place with the
electricity and water supply being provided.
The approach roads to the site are well
developed the site is 4 km from perambakkam
on the Thandalam - Thakkolam National High
way and 15 km from the greenfield airportand
3 km from the suncity.
A Gosala and kitchen garden will be added
attractions. The approximate cost of single bed
room appartment will be around 5 lacs per unit
The cost of construction of the dormitory will be
around Rs. 30 Lacs. Donors names will be
inscribed for donation over Rs. 2000 and
rooms will be named after the Donor for Rs. 1.5
lakhs. Tax Exemption under 80G is available.
The Donors are requested to send the
donations by cheque / DD in favour of (Sri
Gayatri Charitable Trust, Perambur) by speed
post. All communications may be addressed to
“The Home for aged” Sri Gayatri Charitable
Trust 8/7, Bharathi Road, Perambur, Chennai 11. Ph : 25514625,26703676. With the divine
blessings of the almighty and with the support
of the public we are hopeful of completing the
project ahead of schedule. -Trustees

NOVEMBER 2014

10

CmUôR ¨Lrf£Ls
05.12.2014

§ÚiQôUûX Lôoj§ûL ¾Tm

06.12.2014

ùT[oQª éû_

08.12.2014

TWÑWôUù_Vk§

Founder Trustee

NOVEMBER 2014

11

:

ï¦Í> ¶Â¼¦VÃì 2- gD ¼>] (02.10.2008) E«VìÝ>ºï^ \â|D ØÄFB kÄ]BVï ""
yìÝ>'' Ö¦Ýç> ¶|Ým "" p ĺï«V \ÇV_ p«V\VÐÛì ÇV_'' / p \VÝkVßÄVöBVì ÇV_ ''
gþBçk mkÂï©ØÃu®, Ãé E«VìÝ>ºïçá ØÄFm kòþ[Ūì. "" E«VìÝ> \õ¦ÃD ''\u®D
ïVBÝö yìÝ>D gþBçk Ãé«m g>«kVKD ØÃö¼BVìï¹[ gEBVKD ¶ç\B©
ØÃu®^ám.

GAYATRI SPEAKS (ENGLISH & TAMIL MONTHLY NOVEMBER 2014)
Posted at Egmore RMS/1
(Patrika Channel)
Posted on 17.11.2014
DELIVERED BY INDIA POST

NOVEMBER 2014

12