You are on page 1of 3

MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN

Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang berkaitan dipelawa


untuk mengisi kekosongan jawatan di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan
Cawangan Labuan seperti berikut :-

(A)
BIL
1.

TARAF JAWATAN : KONTRAK

PENEMPATAN : MAIWP LABUAN

JAWATAN
PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM (GURU TADIKA ISLAM)

GRED

KEPERLUAN

S17

Nota :
Sila layari laman sesawang MAIWP: http://www.maiwp.gov.my untuk membuat
permohonan melalui Borang Perjawatan MAIWP/BKP/BP/08.
1)

Pemohon dikehendaki mencatatkan nama jawatan yang dipohon di Bahagian


atas, sebelah kiri sampul surat.

2)

Calon-calon yang disenarai pendek sahaja yang akan dipanggil menghadiri


temuduga.
Borang permohonan yang telah lengkap hendaklah dihantar kepada:
PENGURUS
MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN CAWANGAN LABUAN
BLOK 4 TINGKAT 12C
BANGUNAN UJANA KEWANGAN
PETI SURAT 80960
87019 WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN
(U.P. : Unit Sumber Manusia)
TARIKH TUTUP : SEBELUM ATAU PADA 14 OKTOBER 2014

MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN (MAIWP)


Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang berkaitan
dipelawa untuk mengisi kekosongan jawatan di MAIWP
1

. 1.

Jawatan

Pembantu Hal Ehwal Islam (Guru Tadika) Gred S17

Kumpulan Perkhidmatan:

Pelaksana

Klasifikasi Perkhidmatan :

Perkhidmatan Sosial

Penempatan

Labuan

Taraf Jawatan

Kontrak

GRED

Jadual Gaji Matriks

S17
Syarat Lantikan

JADUAL GAJI MATRIKS


(Min) RM928.00 (Max) RM3,375.00

KGT
RM95.00

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kelayakan seperti


berikut:
(a)

Warganegara Malaysia;

(b)

Berumur tidak
iklan jawatan;

(c)

kurang

dari

22

tahun

pada

tarikh

tutup

SPM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan


dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Agama Islam dan
Lulus Bahasa Arab;
(Gaji Permulaan ialah pada Gred S17 : RM928.00) atau;

(d)

SPM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh


kerajaan
dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran
Pendidikan Al-Quran dan Sunnah dan Pendidikan Syariah Islamiah
serta Lulus Bahasa Arab;
(Gaji Permulaan ialah pada Gred S17 : RM928.00) atau;

(e)

Sijil IV Senawi atau Sijil Tinggi Agama Malaysia dari Sekolah Agama
Bantuan Penuh Kerajaan; atau
(Gaji Permulaan ialah pada Gred S17 : RM928.00) dan;

(f)

Kepujian mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu


(termasuk lulus Ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia
atau Kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

1. CARA PERMOHONAN

2. PERMOHONAN BERIKUT AKAN DITOLAK :

i. Permohonan hendaklah dibuat menggunakan


Borang Perjawatan yang boleh diperolehi
dengan melayari laman web MAIWP di
http://www.maiwp.gov.my
ii. Setiap permohonan
dengan

hendaklah

disertakan

i. Tidak disertakan dokumen yang diperlukan;


ii. Tidak lengkap atau tidak jelas;
iii. Tidak dikemukakan melalui Ketua Jabatan
dan
iv. Tidak ditandatangani.

a. Salinan
Sijil
bagi
kelayakan
yang
disyaratkan, sijil berhenti sekolah dan sijil
kelahiran.
b. Gambar
c.

3. UMUR PADA TARIKH TUTUP IKLAN


Pemohon-pemohon
lantikan
terus
hendaklah berumur tidak kurang dari 22
tahun;

Resume adalah digalakkan


4. TARAF JAWATAN : KONTRAK

iii. Permohonan daripada Pegawai-pegawai yang


sedang berkhidmat dalam perkhidmatan
awam, Badan berkanun atau kuasa tempatan
hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan
masing-masing dan pastikan salinan kenyataan
perkhidmatan yang dikemaskini dan laporan
penilaian prestasi tahun 2013 disertakan
bersama.
iv. Borang permohonan yang telah lengkap diisi
hendaklah dihantar dalam sampul surat dan
disudut atas sebelah kiri hendaklah ditulis nama
jawatan yang dimohon.

5. HANTARKAN PERMOHONAN KEPADA;


PENGURUS
MAJLIS
AGAMA
ISLAM
WILAYAH
PERSEKUTUAN CAWANGAN LABUAN
BLOK 4, TINGKAT 12C, UJANA KEWANGAN
PETI SURAT 80960
87019 LABUAN
(U.P: Unit Sumber Manusia)
SEBELUM ATAU PADA :
14 OKTOBER 2014
CATATAN AM
Hanya pemohon-pemohon yang layak selepas
tapisan
sahaja
akan
dipanggil
untuk
temuduga.
Pemohon-pemohon yang tidak menerima
sebarang jawapan selepas 6 bulan dari tarikh
iklan
ditutup
hendaklah
menganggap
permohonan anda tidak berjaya.