NH9_K32-UEH

NỘI DUNG
I

II

III
Page  2

THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

UỶ NHIỆM CHI

THỰC TRẠNG THANH TOÁN BẰNG UỶ
NHIỆM CHI
NH9_K32-UEH

KHÁI
NIỆM

THANH TOÁN
KHÔNG DÙNG
TIỀN MẶT

ĐỐI
TƯỢNG

Page  3

Ý
NGHĨA

ĐẶC
ĐIỂM

NH9_K32-UEH

TTKDTM là phương thức chi
trả thực hiện bằng cách trích một số
tiền từ tài khản bên chi chuyển
sang tài khoản (TK) bên thụ hưởng.
TTKDTM là nghiệp vụ trung
gian của NH, NH chỉ thực hiện
thanh toán khi có lệnh của chủ TK
bao gồm các tổ chức kinh tế, đơn vị
và cá nhân mở TK tại NH.
Page  4

NH9_K32-UEH

BÊN
BÁN
BÊN
MUA
NH
BÊN BÁN
NH
BÊN MUA
Page  5

NH9_K32-UEH

NH đóng vai
trò là tổ chức
trung gian
cung cấp dịch
vụ thanh toán

Sự vận động của
tiền tệ độc lập với
sự vận động của
hàng hóa.
(Thời gian&không
gian.)

Vật trung gian trao
đổi xuất hiện dưới
dạng tiền ghi sổ
và được ghi chép
trên các chứng từ
sổ sách kế toán.

NH vừa là người tổ
chức vừa là người
thực hiện các
khoản thanh toán.
Page  6

NH9_K32-UEH

Page  7

Đẩy nhanh vòng quay
vốn tạo điều kiện thúc
đẩy quá trình sản xuất
và lưu thông hàng hóa

Giảm chi phí vận
chuyển, lưu thông tiền
mặt, tiết kiệm phần lớn
chi phí phát hành tiền
mặt cho lưu thông

NH trở thành trung tâm
thanh toán đối với các
khách hàng của mình

Hiện đại hóa cơ chế
thanh toán, phát triển
phương thức TTKDTM
NH9_K32-UEH

KHÁI
NIỆM

PHÁP
LUẬT

ƯU
NHƯỢC

NỘI
DUNG

QUI
ĐỊNH
Page  8

QUI
TRÌNH

UỶ NHIỆM
CHI

NH9_K32-UEH

UNC là lệnh chi do chủ tài khoản
lập mẫu in sẵn để yêu cầu ngân
hàng hoặc kho bạc nơi mình mở tài
khoản, trích một số tiền nhất định từ
tài khoản của mình để trả cho
người thụ hưởng về tiền hàng hóa
dịch vụ hoặc chuyển vào một tài
khoản khác của chính mình.

Page  9

NH9_K32-UEH

Luật các tổ chức tín dụng năm 1997.
Quyết định 101/QĐ-NH ngày 30-71991.
Quyết định 22/QĐ-NH1 ngày 21-31994.
Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày
20/9/2001.
Quyết định số 1092/2002/QĐ-NHNN
ngày 08/10/2002.
Quyết định 226/2002/QĐ-NHNN.
Luật sửa đổi bổ sung.
Page  10

NH9_K32-UEH

Đối với khách hàng
•Người trả tiền phải có tài
khoản tại ngân hàng.
•các chủ tài khoản bên trả tiền
bắt buộc phải có đủ số dư
trên tài khoản.
•Khi có nhu cầu chi trả, khách
hàng đến NH phục vụ mình
lập UNC theo quy định.
Page  11

NH9_K32-UEH

Đối với ngân hàng
•NH tiếp nhận và kiểm tra tất cả
các yếu tố trên UNC, số dư TK
của bên trả tiền.
•NH tiếp nhận UNC và thực hiện
ngay trong ngày làm việc nếu
UNC hợp lệ.
•Điều kiện, thủ tục thanh toán,
thời hạn thực hiện lệnh chi hoặc
uỷ nhiệm chi do tổ chức cung
ứng dịch vụ thanh toán thoả
thuận với người sử dụng dịch vụ
thanh toán.
Page  12

NH9_K32-UEH

•Chữ lệnh chi hoặc uỷ nhiệm chi, số
sê ri
•Họ tên, địa chỉ, số hiệu tài khoản
người trả tiền.
•Tên, địa chỉ người cung ứng dịch vụ.
•Số tiền thanh toán bằng chữ và bằng
số.
•Nơi, ngày tháng năm lập uỷ nhiệm
chi.
•Chữ ký của chủ tài khoản hoặc
người được chủ tài khoản uỷ quyền
•Các yếu tố khác do tổ chức cung
ứng dịch vụ thanh toán quy định
không trái pháp luật.
Page  13

NH9_K32-UEH

Page  14

NH9_K32-UEH

Page  15

NH9_K32-UEH

Page  16

NH9_K32-UEH

Page  17

TH1

TH2

Bên mua và bên
bán mở tài khoản
trong cùng 1
Ngân hàng

Bên mua và bên bán
có tài khoản ở 2
Ngân hàng khác
nhau

www.themegallery.com
NH9_K32-UEH

* TH1: Bên mua và bên bán mở tài khoản
trong cùng 1 Ngân hàng

BÊN BÁN

(4
)

Page  18

(1
)

BÊN MUA

(3
(2)
)
NGÂN HÀNG
NH9_K32-UEH

* TH2: Bên mua và bên bán có tài khoản
ở 2 Ngân hàng khác nhau

(1)

BÊN BÁN
(5
)
NGÂN HÀNG
BÊN BÁN
Page  19

BÊN MUA
(2
)

(4)
NH9_K32-UEH

NGÂN HÀNG
BÊN MUA

(3)

Đơn vị trả tiền phải lập 3 hay 4 liên uỷ
nhiệm, phải ghi đầy đủ các yếu tố.
Thanh toán viên Ngân hàng, nhận uỷ nhiệm
chi, kiểm tra các yếu tố, phải đối chiếu: dấu,
chữ ký trên uỷ nhiệm chi, kiểm tra số dư tài
khoản tiền gửi của đơn vị trả tiền.
Giấy uỷ nhiệm chi lập sai quy định hay tài
khoản không đủ số dư trả lại cho đơn vị
trả tiền.
Giấy uỷ nhiệm chi có đủ điều kiện thanh
toán thì thanh toán viên phải ghi ngày nhận,
số hiệu tài khoản Nợ, Có vào cả các liên.
Page  20

NH9_K32-UEH

LIÊN 1

Chứng từ ghi
Nợ (TK bên
mua) & ghi
Có ( TK bên
bán)

Page  21

LIÊN 2

LIÊN 3

Gửi đơn vị
trả tiền để
báo Nợ

Gửi đơn vị
được hưởng
để báo cáo

NH9_K32-UEH

NH
Title
BÊN MUA

•1 bảng kê (mẫu số 11, 12
hay liên 3 giấy báo liên
hàng) làm chứng từ ghi Có.
•Liên 1 ghi Nợ tài khoản,
Liên 2 gửi đơn vị trả tiền.
•Liên 3 và 4 uỷ nhiệm chi
đính kèm theo một liên bảng
kê mẫu số 11 12 hoặc liên 1
giấy báo liên hàng để gửi
Ngân hàng bên bán.
Page  22
NH9_K32-UEH

NH
BÊN BÁN

•Liên bảng kê mẫu số 11,
12 (hay liên 1 giấy báo liên
hàng) làm chứng từ ghi Nợ
các tài khoản 719, 820
(hay 831, 851).
•Liên 3 làm chứng từ ghi
Có tài khoản đơn vị được
hưởng.
•Liên 4 gửi đơn vị được
hưởng để báo Có.

ƯU ĐIỂM
•Giảm chi phí in ấn, vận
chuyển, kiểm đếm, bảo
quản tiền mặt.
•Ngân hàng sẽ huy động
thêm vốn để đầu tư cho
nền kinh tế.
•Thanh toán nhanh, thủ
tục đơn giản.
Page  23

NH9_K32-UEH

NHƯỢC ĐIỂM
•Quyền lợi người bán bị
ảnh hưởng do việc chỉ
trả tuỳ thuộc vào thiện
chí bên mua.
•Người bán bị chiếm
dụng vốn.
•Khả năng kiểm soát của
ngân hàng bị hạn chế.

THỰC TRẠNG VỀ
PHƯƠNG THỨC
THANH TOÁN BẰNG
ỦY NHIỆM CHI

Page  24

NH9_K32-UEH

THỰC TRẠNG

UNC & chuyển tiền

Xu hướng cung là
giảm dần tỉ lệ
thanh toán UNC &
chuyển tiền  ủy
nhiệm thu, thẻ,
séc.

được sử dụng nhiều
nhất.
(70%

doanh

số

thanh toán trên địa
bàn TP.HCM)
Page  25

NH9_K32-UEH

Doanh số thanh toán UNC tại ACB
(giai đoạn 2006-2008)
( ĐVT: triệu đồng)

(Nguồn: Báo các thường niên các năm 2006-2008, NH ACB)

Năm 2006
Chỉ tiêu
UNC

Năm 2008

Số tiền

Tỷ trọng

Số tiền

Tỷ trọng

Số tiền

Tỷ trọng

287.621.469

90,55%

425.877.621

90,08%

559.310.835

90,36%

100%

472.762.400

100%

618.996.960

100%

TTKDTM 317.643.200

Page  26

Năm 2007

NH9_K32-UEH

Biểu đồ Doanh số thanh toán UNC tại ACB
(giai đoạn 2006-2008)
Triệu đồng
559.310.835

600.000.000
500.000.000

425.877.621

400.000.000
300.000.000

287.621.469

200.000.000
100.000.000

Năm

Page  27

2006

NH9_K32-UEH

2007

2008

Page  28

NH9_K32-UEH

Nhóm thuyết trình
Lớp NH9-K32
 Nguyễn Thái Hiền
 Nguyễn Thị Tuyết Nga
 Vương Thị Thanh Quy
 Nguyễn Thị Mai Thi
 Phan Thị Thủy Tiên
Page  29

NH9_K32-UEH

CÁM ƠN THẦY VÀ CÁC
BẠN ĐÃ LẮNG NGHE

Page  30

NH9_K32-UEH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful