You are on page 1of 3

“Шинэ ажилтан авах журам”-ын хавсралт №2

Маягтыг өөрийн гараар хар буюу хар хөх өнгийн бэхээр бөглөнө үү.

“УЛААНБААТАР БУЯН” ХХК- ИЙН АЖИЛТНЫ АНКЕТ
Регистрийн дугаар
НД-ын дэвтэрийн дугаар

ЭМД-ын гэрчилгээний дугаар

Горилж буй ажлын байрны нэр: ___________________________
1.

ХУВЬ ХҮНИЙ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

1.1. Эцэг/эх/-ийн нэр _________________________

Нэр _____________________________

1.2. Төрсөн _______ он ____ сар ____ өдөр

Хүйс ____________________________

1.3. Төрсөн аймаг, хот ________________________

сум, дүүрэг _______________________

Төрсөн газар ____________________________

Овог _____________________________

1.4. Үндэс, угсаа_____________________________

Нийгмийн гарал ___________________

Зураг
3x4 см
(Сүүлийн нэг
жилийн дотор
авхуулсан байх)

1.5. Гэр бүлийн байдал (зөвхөн гэр бүлийн бүртгэлд байгаа хүмүүсийг бичнэ үү).
Таны юу
болох

Гэр бүлийн гишүүдийн эцэг|эх-ийн нь
болон өөрийн нь нэр

Төрсөн он

Төрсөн аймаг, хот, сум
дүүрэг

Одоо эрхэлж буй ажил

1.6. Садан төрлийн байдал (Таны эцэг, эх, төрсөн ах, эгч дүү, өрх тусгаарласан хүүхэд болон таны эхнэр|нөхөр|-ийн эцэг,
эхийг оруулна уу).
Таны юу
Садан төрлийн хүмүүсийн эцэг |эх|-ийн
Төрсөн аймаг, хот,
Төрсөн он
Одоо эрхэлж буй ажил
болох
нь болон өөрийн нь нэр
сум, дүүрэг

1.7. Оршин суугаа хаяг ___________________________________ аймаг, хот ___________________________ сум, дүүрэг
Гэрийн хаяг

_______________________________________________________________________________________

Гэрийн утас, гар утас _________________________

Факс ______________ И-мэйл

______________________

1.8. Шуудангийн хаяг _______________________________ Индекс __________________________________________
1.9. Таньтай яаралтай холбоо барихад туслах хоѐр хүний нэр, утас, гэрийн хаяг, таны юу болохыг бичнэ үү.
Овог нэр

Таны юу болох

Утас|Хаяг

2.

БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

2.1 Боловсрол (ерөнхий, тусгай дунд, дээд боловсрол, дипломын, бакалаврын болон магистрийн зэргийг оролцуулах).
Сургуулийн нэр

Орсон он, сар

Эзэмшсэн боловсрол, мэргэжил, гэрчилгээ,
дипломын дугаар

Төгссөн он, сар

2.2 Гавъяа шагнал
Шагналын нэр

Шагнагдсан он

Хаана ажиллах хугацаандаа шагнагдсан

2.3 Мэргэшлийн бэлтгэл (Мэргэжлийн болон бусад чиглэлээр нарийн мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан байдлыг бичнэүү).
Эхэлсэн
дууссан он,
сар, өдөр

Хаана, ямар байгууллагад

Хугацаа
|хоногоор|

Үнэмлэх, гэрчилгээний
дугаар, олгосон огноо

Ямар чиглэлээр

3. УР ЧАДВАРЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
3.1 Ур чадвар (та өөрийн ур чадварын түвшинг 1-3 баллаар үнэлнэ үү /1-тааруу, 2- дунд, 3- сайн).
Түвшин

Хувь хүний ур чадвар
Өөрийгөө
таних
мэдэх

1

2

Бүлгээр ажиллах ур чадвар

3

Өөрийн эрхэмлэн дээдлэх зүйлс ба тэргүүлэх
чиглэлээ тодорхойлох
Танин мэдэх хэв маягаа тогтоох

Түвшин
1

2

3

Үр нөлөөтэй баг бүрдүүлэх
Бусдын эрх мэдэл, бүрэн эрхийг хүндэтгэх

Өөрчлөлтийг хүлээн авах

Мэдлэг, мэдээллээр бусадтай хуваалцах

Стрессийн хүчин зүйлсийг намжаах
Цагийг зүй зохистой ашиглах
Эрх мэдлээ төлөөлүүлэх
Зүй зохистой хандлагыг хэрэглэх
Бүтээлч хандлагыг ашиглах
Шинэ санаачлагыг дэмжих

Түвшин

Хүмүүс хоорондын харилцааны ур чадвар
Бусадтай бие
биенийгээ дэмжсэн
холбоо тогтоох
Эрх мэдлийнхээ
хүрээнд бусдад
нөлөөлөх
Бусдад урам
хайрлах

1

2

Халамжлах

Үүрэг хүлээх

Зөвлөгөө өгөх

Хариуцлага хүлээх

Бусдыг сонсох

Нийтийн зорилгод тууштай байх

Эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх

Өөрийгөө хөгжүүлэх

Бусдад нөлөөлөхы

Асуудал боловсруулах

Бусдад бүрэн эрх олгох

Оновчтой шийдвэр гаргах

1

2

3

Үр нөлөөгүй үйл ажиллагааг илрүүлэх

Дээр дурьдсанаас бусад ур
чадвараасаа заримыг нэрлэнэ үү

Урам зориг оруулах орчин бий болгох
Амжилтыг урамшуулах

Зөрчлийг
зохицуулах

Түвшин

Бусад ур чадвар

3

Түвшин
1

2

3

Шалтгааныг тогтоох
Тохирох стратегийг сонгох
Сөргөлдөх явдлыг арилгах

3.2 Гадаад хэлний мэдлэг түвшинг /+/гэж тэмдэглэнэ үү.
Гадаад хэлний
нэр

Сонсож ойлгох
Дунд

Сайн

Онц

Ярих
Дунд

Сайн

Унших
Онц

Дунд

Сайн

Бичих
Онц

Дунд

Сайн

Онц

3.3 Компьютерийн болон оффисийн тоног төхөөрөмж, технологи эзэмшсэн байдал түвшинг /+/ гэж тэмдэглэнэ үү.
Эзэмшсэн программын
нэр

Түвшин
Дунд
Сайн

Эзэмшсэн оффисийн тоног
төхөөрөмж, технологийн нэр

Онц

Дунд

Түвшин
Сайн

Онц

Интернэтийн орчинд ажиллах
Дотоод сүлжээ ашиглах
Скайнер
Оффисийн
тоног
төхөөрөмж
ашиглах

Принтер
Хувилагч
Факс
Гэрэл зургийн болон видео
бичлэгийн аппарат г.м

3.4 Урлаг, спортын ямар нэгэн авъяас.
Ямар төрөл

4.

Зэрэг, шагнал

ТУРШЛАГЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

4.1 Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал:

Ажилласан байгууллага, газар, түүний хэлтэс, алба

Албан тушаал

Ажилд орсон
огноо

Ажлаас гарсан
огноо

5. АНКЕТ ХҮЛЭЭН АВСАН ТЭМДЭГЛЭЛ
Ярилцлага хийсэн
хүний нэр

Албан тушаал

Огноо

Тэмдэглэл
Маш сайн

Сайн

Боломжийн

Үнэн зөв бөглөсөн:............................................................................../гарын үсэг/
.............. оны............ сарын ...........-ний өдөр

Баярлалаа. Танд амжилт хүсье!
Таны анхааралд:
Та дараах материалуудыг өөрийн анкетандаа хавсаргана уу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3% цээж зураг /3х4 хэмжээтэй/
Нийгмийн даатгалын дэвтэр, эрүүл мэндийн дэвтэр /эх хувь/
Диплом, боловсролын гэрчилгээ, мэргэжлийн үнэмлэх /эх хувь/
Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
Өмнө ажиллаж байсан газрын ажил байдлын тодорхойлолт
Гурван үеийн товч намтар
Хорооны тодорхойлолт

Дунд

Муу