You are on page 1of 3
“Шинэ ажилтан авах журам” - ын хавсралт №2 Маягтыг өөрийн гараар

“Шинэ ажилтан авах журам”-ын хавсралт №2

Маягтыг өөрийн гараар хар буюу хар хөх өнгийн бэхээр бөглөнө үү.

УЛААНБААТАР БУЯН” ХХК- ИЙН АЖИЛТНЫ АНКЕТ

БУЯН” ХХК - ИЙН АЖИЛТНЫ АНКЕТ Регистрийн дугаар НД - ын

Регистрийн дугаар

НД-ын дэвтэрийн дугаар

Горилж буй ажлын байрны нэр:

Горилж буй ажлын байрны нэр: ЭМД - ын гэрчилгээний дугаар 1.

ЭМД-ын гэрчилгээний дугаар

1. ХУВЬ ХҮНИЙ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

1.1. Эцэг/эх/-ийн нэр

Нэр

1.2. Төрсөн

он

сар

өдөр

Хүйс

1.3. Төрсөн аймаг, хот

Төрсөн газар

1.4. Үндэс, угсаа

сум, дүүрэг

Овог

Нийгмийн гарал

1.5. Гэр бүлийн байдал (зөвхөн гэр бүлийн бүртгэлд байгаа хүмүүсийг бичнэ үү).

Зураг

3x4 см

(Сүүлийн нэг

жилийн дотор

авхуулсан байх)

Таны юу Гэр бүлийн гишүүдийн эцэг|эх-ийн нь болон өөрийн нь нэр
Таны юу
Гэр бүлийн гишүүдийн эцэг|эх-ийн нь
болон өөрийн нь нэр
Төрсөн он
Төрсөн аймаг, хот, сум
дүүрэг
Одоо эрхэлж буй ажил
болох

1.6. Садан төрлийн байдал (Таны эцэг, эх, төрсөн ах, эгч дүү, өрх тусгаарласан хүүхэд болон таны эхнэр|нөхөр|-ийн эцэг, эхийг оруулна уу).

Таны юу Садан төрлийн хүмүүсийн эцэг |эх|-ийн нь болон өөрийн нь
Таны юу
Садан төрлийн хүмүүсийн эцэг |эх|-ийн
нь болон өөрийн нь нэр
Төрсөн он
Төрсөн аймаг, хот,
сум, дүүрэг
Одоо эрхэлж буй ажил
болох
1.7. Оршин суугаа хаяг
аймаг, хот
сум, дүүрэг
Гэрийн хаяг
Гэрийн утас, гар утас
Факс
И-мэйл
1.8. Шуудангийн хаяг
Индекс

1.9. Таньтай яаралтай холбоо барихад туслах хоѐр хүний нэр, утас, гэрийн хаяг, таны юу болохыг бичнэ үү.

Овог нэр

Таны юу болох

Утас|Хаяг

2. БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

2.1 Боловсрол (ерөнхий, тусгай дунд, дээд боловсрол, дипломын, бакалаврын болон магистрийн зэргийг оролцуулах).

Сургуулийн нэр Орсон он, сар Төгссөн он, сар Эзэмшсэн боловсрол,
Сургуулийн нэр
Орсон он, сар
Төгссөн он, сар
Эзэмшсэн боловсрол, мэргэжил, гэрчилгээ,
дипломын дугаар
2.2 Гавъяа шагнал
Шагналын нэр
Шагнагдсан он
Хаана ажиллах хугацаандаа шагнагдсан

2.3 Мэргэшлийн бэлтгэл (Мэргэжлийн болон бусад чиглэлээр нарийн мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан байдлыг бичнэүү).

Эхэлсэн Хугацаа Хаана, ямар байгууллагад дууссан он, Ямар
Эхэлсэн
Хугацаа
Хаана, ямар байгууллагад
дууссан он,
Ямар чиглэлээр
|хоногоор|
Үнэмлэх, гэрчилгээний
дугаар, олгосон огноо
сар, өдөр
3.
УР ЧАДВАРЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
3.1
Ур чадвар (та өөрийн ур чадварын түвшинг 1-3 баллаар үнэлнэ үү /1-тааруу, 2- дунд, 3- сайн).
 

Хувь хүний ур чадвар

Түвшин

 

2

1 3

 

Өөрийгөө

Өөрийн эрхэмлэн дээдлэх зүйлс ба тэргүүлэх чиглэлээ тодорхойлох

     

таних

Танин мэдэх хэв маягаа тогтоох

     

мэдэх

Өөрчлөлтийг хүлээн авах

     

Стрессийн хүчин зүйлсийг намжаах

     

Цагийг зүй зохистой ашиглах

     

Эрх мэдлээ төлөөлүүлэх

     

Зүй зохистой хандлагыг хэрэглэх

     

Бүтээлч хандлагыг ашиглах

     

Шинэ санаачлагыг дэмжих

     

Хүмүүс хоорондын харилцааны ур чадвар

Түвшин

 

2

1 3

 

Бусадтай бие

Халамжлах

     

биенийгээ дэмжсэн

Зөвлөгөө өгөх

     

холбоо тогтоох

Бусдыг сонсох

     

Эрх мэдлийнхээ

Эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх

     

хүрээнд бусдад

Бусдад нөлөөлөхы

     

нөлөөлөх

Бусдад бүрэн эрх олгох

     
 

Үр нөлөөгүй үйл ажиллагааг илрүүлэх

     

Бусдад урам

Урам зориг оруулах орчин бий болгох

     

хайрлах

Амжилтыг урамшуулах

     
 

Шалтгааныг тогтоох

     

Зөрчлийг

Тохирох стратегийг сонгох

     

зохицуулах

Сөргөлдөх явдлыг арилгах

     

3.2 Гадаад хэлний мэдлэг түвшинг /+/гэж тэмдэглэнэ үү.

Түвшин Бүлгээр ажиллах ур чадвар 1 3 2 Үр нөлөөтэй баг бүрдүүлэх
Түвшин
Бүлгээр ажиллах ур чадвар
1 3
2
Үр нөлөөтэй баг бүрдүүлэх
Бусдын эрх мэдэл, бүрэн эрхийг хүндэтгэх
Мэдлэг, мэдээллээр бусадтай хуваалцах

Бусад ур чадвар

Түвшин

2

1 3

Үүрэг хүлээх

Хариуцлага хүлээх

Нийтийн зорилгод тууштай байх

Өөрийгөө хөгжүүлэх

Асуудал боловсруулах

Оновчтой шийдвэр гаргах

Дээр дурьдсанаас бусад ур чадвараасаа заримыг нэрлэнэ үү Түвшин
Дээр дурьдсанаас бусад ур
чадвараасаа заримыг нэрлэнэ үү
Түвшин
1 3
2

Гадаад хэлний

Сонсож ойлгох

 

Ярих

 

Унших

 

Бичих

нэр

Дунд

Сайн

Онц

Дунд

Сайн

Онц

Дунд

Сайн

Онц

Дунд

Сайн

Онц

3.3

Компьютерийн болон оффисийн тоног төхөөрөмж, технологи эзэмшсэн байдал түвшинг /+/ гэж тэмдэглэнэ үү.

Эзэмшсэн программын нэр Түвшин Дунд Сайн Онц
Эзэмшсэн программын
нэр
Түвшин
Дунд
Сайн
Онц

3.4 Урлаг, спортын ямар нэгэн авъяас.

Эзэмшсэн оффисийн тоног төхөөрөмж, технологийн нэр

 

Түвшин

Дунд

Сайн

Онц

Интернэтийн орчинд ажиллах

     

Дотоод сүлжээ ашиглах

     
 

Скайнер

     

Оффисийн

Принтер

     

тоног

Хувилагч

     

төхөөрөмж

ашиглах

Факс

     

Гэрэл зургийн болон видео бичлэгийн аппарат г.м

     
Ямар төрөл Зэрэг, шагнал 4. ТУРШЛАГЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 4.1
Ямар төрөл
Зэрэг, шагнал
4.
ТУРШЛАГЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
4.1 Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал:
Ажилд орсон
Ажлаас гарсан
Ажилласан байгууллага, газар, түүний хэлтэс, алба
Албан тушаал
огноо
огноо
5.
АНКЕТ ХҮЛЭЭН АВСАН ТЭМДЭГЛЭЛ
Ярилцлага хийсэн
Тэмдэглэл
Албан тушаал
Огноо
хүний нэр
Маш сайн
Сайн
Боломжийн
Дунд
Муу
Үнэн зөв бөглөсөн:
/гарын
үсэг/
оны
сарын
-ний
өдөр

Баярлалаа. Танд амжилт хүсье!

Таны анхааралд:

Та дараах материалуудыг өөрийн анкетандаа хавсаргана уу.

1. 3% цээж зураг /3х4 хэмжээтэй/

2. Нийгмийн даатгалын дэвтэр, эрүүл мэндийн дэвтэр /эх хувь/

3. Диплом, боловсролын гэрчилгээ, мэргэжлийн үнэмлэх /эх хувь/

4. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

5. Өмнө ажиллаж байсан газрын ажил байдлын тодорхойлолт

6. Гурван үеийн товч намтар

7. Хорооны тодорхойлолт