You are on page 1of 3

Ethnic Phrases / words

Translation

Tawan

Ewan ko

Maku ka du

Pumunta ka dun

Mitay na

Tara na

Magsuy kita mu

Mag-igib na tayo

Lanum

Tubig

Layangen

gutom na ako

nabsuy

busog na ako

mi matakay ka

gising ka na

malagu/masanting ka

maganda ka

marawak ka

pangit ka

mita

Maglakad

mueyumu

Tumakbo

sikita mu

Tayo

naubeng

Payat

labay kita

mahal kita

mangkayli

Nakakatawa

napagal

Napagod

itign mo ako

hintayin moako

manakya

Tumae

maunray

Umihi

mangunguyas

Maghugas

manyagbali

Bahay

kagunaw

Gulay

nalupt

Maaraw

manguran

Umuulan

kimat

Kidlat

Aliko

Kapatid

hAtalagyumo or hinuyngaran mo

Ano ang pangalan mo?

Omnoy taom nina?

ilang taon na kayo?

Anti ako baidi

Saan ka nakatira?

Antoy laken ta magpasya

halika magpasyal tayo doon

Manged a nakem mo

maganda ugali mo

Nina ta kay na

Aalis na kami

Mag ingat kaw tana (or) mag ilag kaw


tana

Mag-ingat ka
kakain na tayo

Mangan kita
kakain na ako
Mangan akoy na
matutulog na ako
Mabelew (or) matuloy kita mey na
malaki ang tyan mo
Maragul ang bituka mo
magpahinga na tayo
Magpahinawa kita
manganganak na ako
Manganak akuy na
masama pakiramdam ko
Nahakitala wini ko
dalian mo na
Parayhan mo na
maganda ugali mo
Masanting ugali mo
masama ang ugali mo
Narawa ka ugali
Kuya
kakaumnini taon mu
nanay
darayumnini taon mu
lolo

apoumnini taon mu
Tatay
bapaumnini taon mu
Bata
alikuumnini taon mu
uuwi na kami
umuli kayana kaka
Laing
Lapa
anong ulam
sabat ta ulam tamo
manliligaw ako
labay kita ali ko
umakyat tayo sa bundok ng Dangas
sumugpa kita muyna sa Dangas
Galit ako sayo
ata ka labay
babalik kami bukas
mag urong kay bukas