P. 1
-דורון-קינזותרפיה-סיכום שיעור

-דורון-קינזותרפיה-סיכום שיעור

|Views: 1,050|Likes:
Published by doronasr

More info:

Published by: doronasr on Jan 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2012

pdf

text

original

היפרתוזניק

Fasciitis םיליגרת םוקיש
תורדגה
םירירש יגוס
טסינוגאטורפ הלועפה רקיע תא עצבמ אוה ומוקמ ללגבש רירשה והז . ירקיעה לעופה רירשה-
טסינוגאטנא ירקיעה רירשל דגונמה רירש –
טסיגרניס לוכי אל ודבל דחא רירשש , העונת רוציל תינומרה הלועפב , ירקיעה רירשל רזועה רירש –
העצבל היה
תייטהב אמגודל) העונתל סיסב וא העונתל ריצכ שמשמה , ףוגה קלח תא עובקל ודיקפתמ – עבוק רירש
.םיעבוק םירירש רותב ודבעי ךריה ירירש םינפל וג
םירירש תולועפ
1 . תירטנצנוק תוצווכתה ידכ ךות וכרואב רצקתמ –
2 . תירטנצקא ינוציח םרוג ידי לע תוצווכתה תורמל , ךראתמ –
3 . ירטמוזיא וכרוא תא הנשמ וניא םלוא yווכתמ –
4 . תוכראתהב הוולמה ץוויכ - ירטנצקא
5 . .רוציקב הוולמה יביטקא ץוויכ - ירטנצנוק
6 . ןכמ רחאלו דיג-רירשה סקלפמוק לש ירטנצסקא ץמאמ - החיתמ :םיבלש ינש - ירטמואילפ
תיטסלא היגרנא לש הריגא- ןורתיי .דיג-רירשה סקלפמוק לש ירטנצנוק ץמאמ - רוציק
(תינאכמ תוליעי) הפיחדה בלשב הלוצינו המילבה בלשב דיג-רירשה סקלפמוקב
7 . תוחפל .רירשה qרואב יוניש אלל ,יטטס - ירטמוזיא 6 בו תוליעי - ץוויכ לש תוינש 60-80%
.חכהמ
8 . ירטנצנוק תמועל ירטנצקא גוסמ ץוויכב : תוברועמ תוירוטומ תודיחי תוחפ ,חכ רתוי חתפל ןתינ
ןצמח תוחפ qרוצ ,!לפוטמל רתוי לק היהי ירטנצקא ץוויכ - שלח רירשהשכ ,תודגנתה התואב
.היגרנא ירגאמו
9 . .הכומנל ירטנצסקאבו ההובג תוריהמל תופידע - ירטנצנוקב
תועונת
1 . ישפוח יביטקא לעפומה רבאה לקשמ לש תודגנתה םא םירירשה תועונת –
2 . תודגנתה םע יביטקא , תולוקשמ |וגכ תודגנתהל חוכ תפסוה י"ע תודגנתה דגנ עצובמ –
. ךמות ףוג ,םיציפק
3 . תויביספ (לפטמ) ינוציח םרוג י"ע תועצובמ דגנתמ אל לפוטמה –
תורוגסו תוחותפ תויתעונת תוארשרש
:לועפל היושע םיקרפמה לש תרשרשה ןהבש תורוצ יתש ןנשי
1 ( ) החותפ תיתעונת תרשרש Open Chains ( - רשאכ הצק הענה רביאה עבוקמ ונניא ןתינש ךכ ,
.םירחאה םיקרפמב העונת שחרתתש ילבמ דחא קרפמ עינהל וא םיינש ,דחא קרפמ עינהל םאה טילחהל
:תואמגוד
-םיידי .א ריוואב דיה ףכ רשאכ ףתכה קרפמ תא עינהל ילבמ קפרמה קרפמ תא עינהל םאה רוחבל ןתינ ,
עינהל (..ףתכ תפיפכ ,ףתכ תקחרה) המכשהו ףתכה קרפמ תא קר עינהל ,(קפרמ תטישפ ,קפרמ תפיפכ)
.תרחא היצפוא לוכ וא (...תומכש תקחרה ,תומכש בוריק) המכשה תא קר
-םיילגר .ב הפצרה לע תחנומ הנניא לגרה ףכ רשאכ עינהל םאה רוחבל ןתינ ,רחא עבוקמ חטשמ לוכ וא
וא (הטיעב) ךריהו ךרבה ,לורקה קרפמ תא עינהל וא ,(ךרב תטישפ ,ךרב תפיפכ) ךרבה קרפמ תא קר
.תרחא היצפוא לוכ

2 ( ) הרוגס תיתעונת תרשרש C!se Chains -( רשאכ הצק ענה רביאה עבוקמ ענומה ביצי חטשמ לע
ה!ו!תל םורגת עבוקמה רביאב בצמנש דחא קרפמב העונת לוכש ךכ ,הפציר אמגודל-ותעונת תא
שי (החותפה תרשרשהמ לידבהל) הרוג תיתעונת תרשרשב .רביאב םיקרפמה ראש לש תיביטנידרואוק
הכירצ העונתה -רחא קרפמ עינהלו דחא קרפמ דדובל םאה טילחהל רשפא יאו תרשרש תבוגת ןיעמ
.תרשרשבש םיקרפמה לוכב שחרתהל
-םיידי .א :תואמגוד ומכ ביצי חטשמ לע תחנומ דיה ףכ רשאכ ,חתמ -טומ ,...הכימש תוביכש -הפציר :
.די ףכה לעמ םיאצמנש םיקרפמה לוכב ועצובי םיליגרתה וללה םיבצמב ...םיליבקמ
-םיילגר .ב הפצרה ומכ ביצי חטשמ לע תחנומ לגרה ףכ רשאכ ) : טווק , םיערכמ ,בגה לע הביכש ,
.וידחי ועוני םיילגרה יקרפמ לוכ וללה םיבצמב -(..ןגא תמרהו הפצרה לע םיילגרה תופכ ,תופופכ םייכרב

תוי"ניק תויתעונת תוארשרש תוי"מניקו
תרשרש תויהל היושע הרוג וא החותפ תיתעונת תרשרשש ןיחבהל ןתינ הקומע רתוי תולכתהב
תיתעונת תיטמניק ) "#$%&'(#)* )+'#$* ) תיטניק וא ( "#$%(#)* )+'#$* תועמשמה תא ןיבהל ידכו (
.יבה תא ריכ!הלו רוכ!ל שי לדבההו
היגולוי!יפה ,(ףוגה הנבמ) הימוטנאה ןיב ןילמוגה יחי לע תתשומ םדאה תעונתש רוכ!ל שי יבב
ןיב רוביחה תא רוציל ידכו םדאה לש (וילע םילעופה תוחוכהו יחה תעונת) הקינכמויבהו (ףוגה דוקפת)
היגולוי!יפה ,הימוטנאה ןיב בלשל ףאושה העונתה יעדמב םוחת ,היגולוי!ניקה -דלונ- םימוחתה
.העונתל םירושקה םינוש םיטביה רופישו הנבה ,חותינ םשל ,(יחה) םדאה לש הקינכמויבהו
םילעופה תוחוכב ,(יחה) םדאה לש העונתב תקוע הקינכמויבה ,ליעל םירכ!ומה םימוחתה תשולש ןיבמ
.םתיא דדומתמ אוה וב ןפואבו וילע
לש העונתה תנבהב םיקועה םיפנע ינש ןנשי םיענש םיפוג :(הקימאניד)
#א ) הקי"אמניק $ine%a&i's -( .(תוחוכב קוע אל) ףוגה לש העונתה לש חותינבו רואיתב תקוע
#ב ) הקי"ניק $ine&i's -( דדומתמ אוה ובש ןפואבו ףוגה לע םילעופה םיימינפהו םיינוציחה תוחוכב קוע
םתיא

:תויהל היושע החותפ וא הרוג תיתעונת תרשרשש ןיבהל ןתינ ה! ךמ לע
#א תיתעונת תרשרש תי"מניק החותפ (הרוגס שחרתת איה ,תוחוכ לש הלעפהל הרושק הנניא -
לע םיכמתנ םיענומש םיקרפמה רשאכ אמגודל ,-םילרטונמ- ףוגה לע םילעופש תוחוכה םהבש םיבצמב
םג ירשפא) העונתה תא עצבמ לפטמ ומכ םיענומש םיקרפמל ינוציח םרוגו המודכו םימ ,הטימ ,הפצר ידי
םיקרפמ עינהל רו!יאב םיקרפמ ךרד דחא רו!יאב תוארשרשב שומישה .(רחא תויטמניק דחוימב יטנוולר
.יביפ ןפואב העונת יחווט תלדגהל טרופה םוחתב וא םייוקילו תויולבגומ ,תועיצפ םוקישלו לופיטל
#ב תיתעונת תרשרש תי"ניק הרוגס (החותפ - אוהו םיינוציח תוחוכ םילעופ ףוגה לעש עגרב שחרתת
םצעבו טרופ יגו ןווגמב ,לוגרתב ,הדובעב ,םוימויב יטנוולר .םהילע רבגתהל ידכ תוחוכ ליעפהל ךירצ
תודגנתה יר!יבאו ירישכמ ,הכישמה חוכ) םיינוציח תוחוכ םע דדומתהל ךירצו נ ףוגהש בצמ לוכב וכו (.
.םיימינפו

היצפסויפורפ propríoceptíon
ה היצמרופניא ה תישוח .ללחב ףוגה לש ומוקימו ובצמ לע םיחוודמש ףוגב םינטלוקמ העיגמה
לש בצמב עקנ .לקשמה יווישב העיגפ ךכמ האצותכו ב העיגפ הנשי
qוגה יקרפמב העונת יפקיה תלבט
קרפמה ותרוצ העונתה גוס העונת ףקיה
תולעמב
ךרי ירודכ הפיפכ FL 125
הטישפ EXT 40
הקחרה ABD 25
בוביס ROT 80
ךרב בכרומ ילילג הפיפכ FL 125
הטישפ EXT 15
בוביס ROT 50-70
לוסרק ילילג תיבג הפיפכ DFL 35
תיפכ הפיפכ PL-FL 45
חירבה םצע הקילחמ המרה ELV-ABD 25-30
הדרוה ADD 5
ףתכל העורז תירודכ הפיפכ FL 90
הטישפ EXT 40
הקחרה ABD 90
בוריק ףוגה דע
בוביס ROT אלמ
קפרמ ילילג הפיפכ FL 130
הטישפ EXT 0-5
בוביס ROT 180
You may begin exercising the muscles of your foot right away by gently stretching them as follows :
לש לגרה ףכ ירירש ת לי!"הל לי#תהל $יל%כי $ת $כ &י' % י&י ל! ת%(י&!) ה #ית' ה $הלש :*'+ל&כ
:איה ףוגה ירוזא לכב לופיטה לש תיללכה תינבתה
םילזונה רוזיפל תיביטקא תויתעונת
היצפסואירפורפ ,קוזיח ,תוחיתמ ,תיביספ תויתעונת ,תירטמוזיא – .םיירקיעה םילוגריתה םה הלא
ילנוטיצקנופ לוגרת – תובכרומ תועונת לוגרת .
ךשמהכ ותיבב לפוטמה לש יאמצע לוגריתל םידעוימ היפרטויזניקה יליגרת ,|ורקיעכ
.לופיטה תועשל רבעמש לופיט
לש הרקמב םגו תיקרפמ היעב לש הרקמב םג העונתה חווט תלדגהל |ורקעב ושמשי םיאבה םילופיטה
.קרפמה תא םירבועה םירירש תשלוח וא םירירש ירוציק – תירירש היעב
= ל לעמ לש תוחיפנ 5 .(היציביהניא) ותוא םיצוחה םירירשה תשלוחל תמרוג אוהש קרפמ לכב מ"ס
היצפסואירפורפו םירירש קוזיח וא הנימז תנעשמ לפוטמל תתל הליפנ תנכס םהב שיש םיליגרתב
.|וחטיב תשוחת ול תתלו הליפנ עונמל ידכ ךרוצה תדימב וב ךומתל
:אוה לופיטה ינושארה בלשב PRICE .
1 #העונתו )המרה )השיבח )חרק )החונמ )הנגה
Protection * עוגפה +וקמה ,ע הנגה
Rest * --, החונמ ./ תועש
Ice * חרק ב 0אמ ,יעי 1 , +ינושארה +ימיה 22 ,- 3ק0 1 תועש
Compression * תוחיפנהו +ומי0ה 4וסיר, תי"ס,א השיבח
Elevation * המרה ב,ה הבוג, ,עמ , Exercise * הני0ע תויתעונת
= תוולנ תועונת שיש ,ול השקש רמוא לפוטמהשכ ?קזנמ ענמיהל ידכ יפיצפסה ליגרתה תא קיספהל יתמ
תקספה .לקשמ יוויש דוביא שישכ ,דוערל ליחתמ רביא / לגרה רשאכ ,תויצסנפמוק ,היוצרה העונתל
.םיניקת תיביטקא העונת יחווט תגשה רחאל הייהת |ותנ ליגרתב שומישה
תופיעתהל תורושקה ל"נה תועפותה תא תוארל םג לכויש ידכ הארמ לומ הדובע לע לפוטמל yילמהל
.יחכונה ליגרתה תקספהל היצקידניא תווהמו
ב םיליחתמ .העש לכ תושעל רשפא קוזיח יליגרת 10 ל הגרדהב םימדקתמו תורזח 30 .תורזח
םינתונ ילמיסקמ ירטמוזיא yמאמב 6-8 לש תוירוטומה תודיחיה לכ סויגל שורדה |מזה והז – yוויכ תוינש
.רירשה
תינפוג תוליעפ םע םירתא
http:}}www.studio123.co.il}index2.php7id=9&lessonld=483
לוסרקב עקנ
לוסרקב העיצפה ןונגנמ
לוסרקב היצניפוס עוציב |מזב שחרתמ
םיעגפנ לוסרקה לש (ינוציח) ילרטילה דצב םירירשה לכ
הסיחד רבש תויהל לוכי , תילרטלה העוצרה לש החיתמ
רה םיבלשב א םינוש העונת תלבגהו תוחיפנ הארנ
:םיעגפנ לאנורפה ירירש Peroneaís –Peroneus brevís
Peroneus Longus
תעונת םישוע םהינש EVR
לופיט
• שארל לעמ לגרה ףכ לש המרה
• : לגרה ףכב תועונת D-FL , PL-FL תוחיפנה רוזיפל
• ) לטסידמ השיבח !כרמהמ קחורמ ( ) למיסקורפל רתויב ךומ ,רתויב בורק (
• הפמיל תוטולב שיש תומוקמב העשפמהו ךרבה ןוויכל יויע ( הפמילה תוטולב) תועשפמהו ךרבה ירוחאמ יויע
יטוקאה בלשב
םינוויכה תעברא לכב תועונת עצבלו לגרה תא םירהל D , PL ,INV , EVR
– תויתעונת לש |ושאר בלש .תיביטקא העונת
.תוירכב ךרבל תחתממ ךמתנ |חלושל ךרבה |יבש חוורה .תוהבגומ וילגרו .בגה לע בכוש לפוטמ
¬ רקיעב .םילזונה תא רזפל ידכ םינוויכה לכל תויביטקא לוסרק תועונת עצבמ לפוטמה DF
= .רוריקהמ (תוחיפנה תניחבמ) רתוי תיתועמשמ איה יטוקאה בלשב לגרה תמרה
רחאל תועש המכ הימוג לפוטמל |תינ תוחיפנה תדירי Teraphy band תועונת עצבל( תימצע החיתמ) :
הימוגה תודגנתה דגנ םינויכ עבראב
¬ דצמ לקשמה תרבעה י"ע לגרל לגרמ לקשמ תרבעה ,תוליבגמ םיילגרה תופכשכ לק קוסיפב הדימעב
.דצל
¬ העונת תילגעמ (ףצרב לוסרקה תועונת תא תבלשמה) םייקושה לש
רובעכ 3 םימי היצפסוירפורפ לע דובעל – propríoceptíon חטשמ לע הדימעו הבישיב ( לקשמה יוויש)
(התיפ) ביצי אל
םיליגרת
תוחיתמ
• ) ךרבה ףופיכו העוגפה לגרה לא לקשמ ריבעהל ךרבה תא ףפוכל המידק העוגפה לגרה – הדימע
D-FL (
• המידק םייכרב ףופיכ ךות |ימי לגרל לאמש לגרמ לקשמ תרבהע קושיפב הדימע – הדימע
• העוגפ אלה תימדקה לגרה ףופיכ ריקב תועגונ האירבה לגרה תונוהב ריק לומ הדימע – yנל ליגרת
םיכישממ הרוחא טעמ העוגפה תירוחאה לגרה תא קיחרנ בלש לכב ריקב ךרבה לש העיגנ דע
ב םיליחתמ ריקב ךקבה םע תעגל תוסנל 15 דע הגרדהב םיעיגמ 'נש 60 עצבל שי 'נש 4-6
םויב םימעפ
ירחא 15 םימי
המרה עצבל םייפתכה הבוגב םיידי תופכ , רתויש המכ רשי בג הרוחא העוגפ לגר ריקה לומ הדימע
ראשיהל בקע תדרוהו 15 (הפצירב עגונ בקעהשכ) החיתמב 'נש
םיקוזיח
םירוססקא , םירוסקלפ , סואנירפ , רוירטספו רוירטנא םילאיביט : םיאבה םירירשה תא םיקזחמ
סואלוס סוימנקורטסג
סוימנקורטסג
עצבל 10 דע םדקתהל םויב תוילע 30 לש םיטסב 10
• תועבצאה תוצק לע הילע םיילגר יתש -הדימע
• תועבצאה תוצק לע הילע תחא לגר לע הדימע – הישקה
• הישקה 2 לקשמ תפסוה –
העונת חווט רופיש
הגרדמ לע הדימע 1/3 הגרדמה לע לגרה ףכמ 2/3 תוהשלו ךומנ בקע דירוהל הגרדמל yוחמ
תחא לגר םע - הישקה
סואנורפ
ל לגרה ףכ לש העונת עוציב ( דנבהרט) ימוג רוביח - |חלוש לע וא אסכ לע הבישי EVR תודגנתה ךות
העיצפה |ונגנמל דגנתמה |וויכל רקיעבו םינושה םנוויכל הרוגח וא דנב יפרטה םע דובענ הלחתהב
עקנה לש –
היצנורפ כ"דב – .םיסואנורפה תלועפ תא בייחת לוסרקה לש ילרטלה דצל דנב יפרטה תכישמ
¬ יהמ |יבי לפוטמהש ידכ העונתה תא ליבוהל לוכי לפטמה ,דנב יפרט – היימוג םע |חלושה לע הבישיב
.ףוגה לקשמ תא תאשונ הניא לגרהש |וויכ רתוי לק הז בצמ .תשקובמה העונתה
הימוג םע החיתמ – הדימעב 2 , תחא לגר -הישקה , םיילגר
¬ yחל הליעפמו ילאידמה ולוסרק ביבסו |חלושה לגרל הרושק דנב יפרט ,העוגפה לגרה לע דמוע לפוטמה
|וויכל תילטסידה קושה לע ידדצ INV |וויכב םיסואנורפה י"ע yחלל דגנתהל ךירצ לפוטמה . EVR .
(היצפסורפ) לקשמ יויש
¬ ךות לקשמה יוויש תרימשל |ויסינ התיפ תחנומ הילעש הגרדממ הדירי ,הגרדממ הדירי ,התיפ לע לוגרת
.דצל דצמ שארה בוביס ידכ
¬ ,םינוויכה לכב לוסרק תועונת עוציבו התיפה לע תוכרוד םיילגרה יתששכ הליחת – תומוצע םייניעב לוגרת
תא םיפיסומ ךשמהב ,דבלב היצפסואירפורפ הלחתהב .תחא לגרל רבעמ לקשמ יוויש תגשה רחאל
יפרטה לש הדיצה החיתמ + התיפה לע הדימע לשמל ,היצפסואירפורפה לע דנב יפרטה לש תודגנתהה
.דנב
¬ לע אוהשכ רודכ yיפקמ (לשמל לסרודכ |קחש) לפוטמה יביטרופס דוקפתל רוזחל ידכ :םיאטרופס
תרזעב עדיש ידכ לקשמ יווישמ לפוטמה תא איצוהל |טרטמש תולועפ – ו"כו רודכ ול םירסומ ,התיפה
הריהמה תיביטפסואירפורפה תונגראתהה .ימניד לקשמ יווישב תוריהמב |גראתהל היצפסואירפורפה
.תוידיתע תועיצפ תעינמב רוזעת
¬ התיפה לע (סיסבה חטש תנטקה) םיילגרה תופכ תא דימצהל לוגרתה לש םימדקתמ םיבלשב
¬ עגמל אב בקע) הז |פואב תכלל םג ךכ-רחאו לדוגא ירוחאמ בקע – לגר ינפל לגר דומעל – הפצרה לע
.(םינפלמ לדוגאה םע
.|פואה ותואב סרברב תכלל
¬ .התיפל התיפמ םהילע םיכלוהו תותיפ המכ םימש
¬ (הפקיהב םיציפק י"ע העירי קיזחמה לוגעה קושיחה) – טרופס ינודעומ לש הנילופמרטב שומיש
חוכ תורצויש – עקנה |וויכל תוציפק ,תחא לגר לע ךכ-רחאו םיילגר ינש לע תוציפקל INV יכ ירשפא –
.ךכורמ דואמ הנילופמרטה לש טקפמיאה
,הרוחאו המידק תוציפק
.הפצרה לע תוציפק
= ל העיגמ לגרהשכ 85% .תיביטרופסה תוליעפל רוזחל ליחתהל רשפא |יקתה הדוקפתמ
לגרה לע דמוע אוה |כמ רחאל ,לוכי אוהש קוחר יכה המידק yפוקו תחא לגר לע דמוע לפוטמה ,הקידבב
הרזחה יזוחא תא םיעבוק תוציפקה יקחרמ תא תדידמ יפל .לוכי אוהש קוחר יכה הנממ yפוק בושו היינשה
.שקובמה דוקפתל
ל הרזח 85% .םישדוח השולש רחאל כ"דב תשחרתמ דוקפת
סופטלפב לופיט
= ליג דעו םידלי לצא סופטלפ 16 המ ונל |יאו ינבמ סופטלפ הז זא הביכשב םג םייק סופטלפה םא .ךרעב
|וקיתל |תינ סופטלפה זא הדימעב תסרוק ךא הביכש בצמב תמייק תירטנלפה תשקה םא לבא ,תושעל
.רגובה ליגב םיסרדמב ךרוצה תא לטבמ ירירשה |וקית .ירירש קוזיח י"ע
|שקלפ רטנלפ |וויכל םיקוזיח לש םיליגרת ,yפח הזיא תועבצאה םע םימירמ :לוגרתה PL-FL
.|שיטור לנרטניא לש |וויכל ךריה לש קוזיח + תועבצאה תא םירהל – סופטלפל םיליגרת INTR-R
תוגרדמב הדיריב ישוק
םיריזחמו הרשי לגר םידירומ , הגרדמה לע םיריאשמ העוגפ לגר – ךומנ הבוגב לוגרתה תא םיליחתמ
הגרדמה לא התוא דיפקהל השוע אל לפוטמהש EXT-R בקעה תא םירמ אלו
לגר חלשנ , הגרדמה לא רוזחנו המידק האירבה לגרה תא חלשנ הגרדמה לע העוגפה לגרה תא ריאשנ
לע תלוקשמ ףיסונ ת םיטס סמ עצבל שי הפופכה לגרה תא רשיינ דיימו בקעה םע עגינ המידק האירב
לש ילרטילה דצב תרבוחמ הימוגהשכ הרשיה לגרה לע ימוג םע תודגנתה ףיסונ ,האירבה הרשיה לגרה
.הרשיה לגרה
לוסרקב םירבש
לש הלבגה שי .םירבד םתוא םירוקו תונורקע םתוא רתוי וא תוחפ DF תוחיפנ ,
תוחיתמל הנכהכ תיביספ כ"חאו םילזונה רוזיפל תיביטקא– תויתעונת
.ימינפ עוביק וא סבג לש יצחו שדוח ירחא עיגמ לפוטמה – תוחיתמ – העונת יחווט תרזחה
|שפסויפורפ , םירירש קוזיח
.רבד ותוא רתוי וא תוחפ לופיטה לוסרקב םירבשו םיעקנ .םיבכרומ םיליגרת - דוקפתל הרזח
םייר!
המוארטהמ האצותכ תוחיפנ תמייק םייבק לפוטמל |תינ (יטוקא) העוצרב ערק ירחא םינושארה םימיב
,םיסוקסינימ ,תועוצר לש העירק/החיתמל םורגל הלולע לקשמ תאישנ + בוביס תליפנ – המוארט תועיצפ
.תילמיסקורפה האיביטב םירבש ,הקיפה תריבש :תופסונ תומוארט
םיעקנ לש החיתמ :ךרבב MCL (Medíaí coííateraí íígament וא ( ACL (Anteríor crucíate
íígament ל םג ביחרהל רשפא ,תוירקיעה תוחיתמה |ה הלא – ( PCL לו LCL םיסוקסינימב תועיגפו
.תונטק תומוארטמ תויהל תולוכיש
דרי-אמגוד) ,העיצפה |ונגנמ – הרקמה רופיס תא ונממ ונלביק ,תיגרוריכ תוברעתה ינפל לפוטמ עיגמ
וא סוקסינימב ערקב םידשוח ,ירחא םוי תוחיפנ התייה םא ,תוחיפנ התייה םא ,(ךרבה תא בבוסו תוגרדמב
.(הזונגאיד) הנקסמל עיגהל ידכ ,ךכל םידעוימה םייפיצפסה םיטסטה תא ול םישוע – העוצר
םימיב זא .העוצרב וא סוקסינימב ערק שיש ,אפורהמ בתכמ ונלביקש וא ,הנקסמל ונעגהש חיננ
םיירוטסנפמוקה םייונישה .הכילהב תביציב םייוניש שי ,םייבק םע עיגמ לפוטמה יטוקא בצמ םינושארה
.ףידע םייבקב שומישה ףידע |כל – םיירוטסנפמוקה םירוזאב תועיצפל םורגל םילולע הכילהב
,לגרה לע ךורדל לוכי ישוקב ,לבגומ העונת חווט ,החופנ ךרב םע עיגמ לפוטמה
לופיטה – יטוקאה בצמה לש יסאלק לופיט : ríce המרה השיבח,חרק תויבוק החונמ
|שנטסקאו |שקלפ – תויביספו תויביטקא תועונת תושעל ונממ םישקבמ ,םייכרבה יתש |יב תוחיפנ םיוושמ
,ךרבה לש
) תמרומ לפוטמה לגר :תויתעונת eíevatíon ב תירכב תכמתנו טעמ הפופכ ,ךרבה ,( Popííteaí fossa
אוהשכ |חלושה לש שארה קלח י"ע הכומת לגרה רמולכ ךופה בכוש לפוטמה ( ךרבה לש ירוחאה קלחה)
.םרומ בצמב
ה לש yוויכ קר שקבל רשפא – בקעה תא םירהל לכוי אל לפוטמה הקיפב רבש לש םירקמב 4 אלל ישאר
הגרדל ליבגמש המ – העונת 1 ה רירשב העיגנ.גניטסט לסמב 4 ול רזועש יוריג רירשל תקפסמ ישאר
ב yוויכ שי |יידע ךכב חילצמ אל אוה םא םג .בקעה תא םירהל תוסנל לפוטמל םירמוא .yווכתהל
.ספסירדאוק
העונת לכ ,ינושארה בלשב |שקלפ רטנלפו |שקלפ יסרוד רקיעבו ,לוסרקב תועונת שקבל םג רשפא
ספסירדאוקה תא yווכל ךיא עדוי וניא לפוטמהש הרוק .םילזונה זוקינו םדה תמירז תא רפשת לוסרקב
ה תא yווכל ונממ שקבנ הזכ הרקמב .העיגפה תובקעב 4 ישאר וא |יבהל ול רוזעל ידכ האירבה לגרב
ה תא yווכל ךיא שיגרהל 4 ישאר .הלוחה לגרה לש ל גניטסט לסמ תקידבב 4 תחא הגרדב ישאר
דגנכ ,|רזמה |וויכל הסופ לאטילפופה תציחל י"ע ךרבה תא רשיל ,ובג לע בכושה לפוטמהמ םישקבמ
ה תא ליעפהל לפוטמהמ שקבל רשפא ךכ םג – .ךרבל תחתמ תחנומה הכימתה 4 .םילזונה רוזיפל ישאר
.הרטמה התואל ירוטומ טסט ב שמתשהל םג רשפא
ה תלעפהב הרזעל תפסונ תורשפא 4 ה תלועפל יגולוריונ יוריג |תונה |שקלפ יסרודב שומיש איה ישאר
4 ישאר
,חרק ,תוחיפנה תדרוה – םילזונה רוזיפל לגרה לש המרהו תויתעונת ונישע זא
¬ .|חלושהמ לוסרקה תא םירהל ליחתהל ונממ םישקבמ |מז רחאל
¬ .רשילו |חלושה לע םיבקעה תרירג י"ע ךרבה תא ףפוכל שקבל
¬ סוטקרהו ,הכימת םינתונ |טבה ירירששכ סאוספויליאה הז דבועש רירשה םנמא ,לגרה לכ לש המרהה
רירשה חוכ ללגבו תוחיפנה ללגב ,םינושארה םיבלשב השק דואמ דואמ איה וזה העונתה .סירומפ
.תחפומה
¬ לפוטמה תא ביכשהל רשפא .ךרבה רושייל תולעמ המכ תורסח - ,לבגומ |שנטסקאה לש חווטהש דיגנ
תעינמל לוסרקה תא ךומתלו םייכרבה |ב תירכ .היצטיוורגה תעפשה תא לטבל ידכ דצה לע varus לש
.רשייל ליחתהל ונממו ךרבב רתוי לודג ףופיכמ םיליחתמ רירשה לש העונתה חווט תא רפשל ידכ .ךרבה
¬ |פואב לגרה תא רשיל הסנמו yוחב םיילגרהשכ |חלושה לע בשוי לפוטמה םירחא םיבלשב ךכ רחא
תפחודו הטמלמ העיגמ האירבה לגרה ךכ רחא ,לוכי אוהש המכ דע ךרבה תא רשיימ לפוטמה – יביטקא
.ךרבה רושייל בקעה |מ הלוחה לגרה תא
a בקעב האירבה לגרה תכימת תא םיקיספמ הלש יביספה רושייה םומיסקמל העיגה הלוחה לגרהשכ
םיקוזיח .ירטמוזיא yוויכב רמולכ (היצטיוורגה דגנכ) הרשיה ךרבה חנמ לע רומשל לפוטמהמ םישקבמו
כ"דב םישוע 6-8 תוינש
a .ירטנצקא yוויכ לש הלעפה ךות טאל טאל ףפוכתהל ךרבל תתל לפוטמהמ םישקבמ ףוסבל
= ה תלועפל יוריג |תונ |שקלפ יסרוד 4 ישאר ה רציימש תיביטקאה העונתב רזוע |כלו 4 ישאר .
.ירטנצקא yוויכ ףוסבלו ירטמוזיא yוויכ ךשמהב ,הלחתהב ירטנצנוק yוויכ בלשמ ליגרתהש ךכ
) (.םינושארה םיבלשב לפוטמל לק רתוי היהי ירטנצקאה yוויכה
¬ .תלוקשמ וא דנב יפרט |וגכ ישוק תוגרד ףיסוהל רשפא ךרבה לש אלמ רושי רחאל ,םימדקתמ םיבלשב
= .ליבקמב תויהל הכירצ ףופיכבו רושייב תומדקתהה .ךרבב ףופיכהו רושייה לע ליבקמב דובעל ךירצ
ת םירירשה תשלוחו רוציקמ םגו קרפממ תועבונה תולבגמ יבגל :ךרבב |שקלפה לוגר לע םילעופה
.קרפמה
¬ רתויש המכ הייהת לגרהש הסננ ךרבה לש רושייו ףופיכו םייכרבה |יב הדרפהל תירכ דצה לע הביכשב
לסמ תקידב ומב םצעב הז .הלוע ישוקה תגרד |שנטסקא רתוי שיש לככ .|שנטסקאב ,ףוגל ךשמהב
הגרד גניטסט 2 .
¬ .|טבה לע הביכשב
a .לוכי אוהש המכ דע ךרבה תא ףפוכמ לפוטמה - ירטנצנוק yמאמ
a לגרה תא ותיא ףחודו תלגרתמה לגרה לש תונוהבה ירוחאמ לא היינשה ולגר ףכ בקע תא איבמ לפוטמה
.ךרבה ףופיכ לש |וויכל תלפוטמה
a אל קושהש החנהב) היינשה לגרה תכימת תא לפוטמה ריסמ ,ול ירשפאה ךרבה ףופיכ לובגל ועיגהב
הרבע 90 .ךרבה רושייל תלעופה היצטיוורגה דגנכ ירטמוזיא yמאמב בצמב ראשנו (|שקלפ לש תולעמ
a .המילב ידכ ךות יטיא בצקב קושה תדרוה - ךרבה רושיי – ירטנצקא yמאמ
תא חותמל םג רשפא ךשמהב 4 ישאר תלגרתמה לגרה בקע תא תפחוד היינשה לגרה .תיביספ העונת י"ע
ה לש הכראה – ףופיכל האיבמו 4 ישאר ךשמל החיתמב בצמב םיראשנ .תלגרתמה לגרה לש 30 .תוינש
בקעה בורקל הרוגחה תחיתמו לוסרקה ביבס הרוגחב שומישב רבד ותוא תושעל רשפא .(החיתמב ליגרכ)
.סאוספויליאהו סירומפ סוטקרה רוציקמ האצותכ ךריה קרפב ףופיכ רצוויי אלש בל םישל ךירצ .|בשיל
תושעל רשפא רבד ותוא .הזודרולה תרבגהלו (ףוגה תניחבמ רוחאל) |בשיה תיילעל איבי ךריה קרפ ףופיכ
.הדימעב םימדקתמ םיבלשב וא דצה לע הביכשב
V לע תובולש םיידיה תופכשכ הזחה תיב |וויכל ךרבה תא םיאיבמשכ – בגה לע הביכשב ךרבה ףופיכ
אלו ומצע קרפמב ףופיכ תייעבב לפטי , ךרבה לש, הפיפכה תרבגהל הזחה תיב |וויכל ותוא תוכשומו קושה
ה רוציקמ תעבונה ףופיכ תייעבב 4 ישאר וא ימוג םע םג רבדה ותוא תושעל רשפא .סירומפ סוטקר,
.הרוגח
¬ ה לש יטטס yוויכ) דאוק קיטטסה םע קיספהל רשפא יתמ :הלאש ,םיקוזיחל הרזחבו 4 ישאר ?(
תעבונ ותלבגהש אלמ העונת חווט תגשה ינפל וליפא ,דבלו יביטקא |פואב דבוע רירשהשכ ,הבושתה
.תדרוי תוחיפנה רשאכ |כו ,ומצע קרפמה לש תויעבמ וא רירשה תשלוחמ דירוהל רזוע דאוק קיטטסה
תוחיפנ . .העונת תושעל לוכי אל לפוטמה יכ – רירשה לש ירטמוזיא – יטטס yוויכו הרשי לגרל הנווכה
V תוגרדב הליבקמ תומדקתהבו ליבקמב רומאכ םישוע |שקלפה לשו |שנטסקאה לש םיליגרתה תא
.המצע העונתה תניחבמו םמצע םירירשה תניחבמ םהלש ישוקה
= חילצמ אל אוה לבא רירשה תא דבל ליעפמ לפוטמהש וליפא .דואמ רוזעל םילוכי תויביספ תועונתו יוסיע
תויביספ תועונת – רירש לש החיתמ ומכ תרחא הלבגה אלא השלוח ללגב אל אלמה העונתה חווטל עיגהל
.רוזעל תולוכי
לע yוחלל שממ רשפא .ליעי הבושת ?םיסוקסינימ לש תויעבב ךרבה רוריק ליעי המכ דע הלאש
רוריקה רמולכ – באכה תא שיגרי לפוטמהו (ילאידמה סוקסינימה לע הארמ) יקרפמה וקב סוקסינימה
.המינפ רדוח
V ל םייתעש לכ חרק םימש ינושארה בלשב .םינושארה םימי השולשב ליעי דואמ חרק 20 תוקד
לכ םירחואמ רתויה םיבלשבו 4 תועש 20 .חרק תוקד
םיבאכמ םילבוסה םישנאל .םוקמה תא שחלאמ |כו חופנה רוזאל םדה תמירז תומכ תא דירומ םג חרקה
ךשמל רוריק – חרק חינהל yלמומ םתנש תא םידרוטה 20 .|ושיל םיכלוה םהש ינפל תוקד
ה רחאלש חרק םע היעבה 20 וילאש רוזאל תרבגומ םד תמרזהל םרוגו ותלועפ תא ךפוה אוה ךרעב תוקד
תא גישמ רוריק – חרקהש תוארלו ינרע תויהל לפטמה לע |כל .םדה תמירז תא תיחפהל םיניינועמ ונחנא
ש רוכזל שי .הפוצמה הרטמה 20 שי |כל ונלש לפוטמב הנוש תויהל לוכי אוהו יטסיטטס |מז הז תוקד
רוריקה תואצות ירחא בוקעל
.םיקוזיח qשמה
וא העוצר הז םא ,העיגפה הפיא יולת לכה .סמוע ילב ,לקשמ תאישנ אלל תויביטקא תולועפ םע ונלחתה
רסוח שיגרמ אוה םא ,ול באוכ םיוסמ בלשב םא ,ליגרתה םע חונ שיגרמ לפוטמה המכ דע ,סוקסינימ
.לקשמ תאישנ לש םיליגרתל םדקתהל איה |בומכ הרטמה .ליגרתה םע תוביצי
שי הלא םיליגרתב יכ ,|בומכ דואמ |טק ,לקשמ תאישנ לש םיליגרת םע ליחתהל אקווד בהוא לארש)
.(העיגפה לש םינושארה םיבלשב קזנל |וכיס תוחפ
¬ םינושארה םיבלשב רשפא דצל דצמ לקשמ תורבעה .לק קוסיפב דמוע לפוטמהשכ
לקשמ תרבעה םשל הגרדהב רבוגה תימדקה ךרבה ףופיכ י"ע המידק לקשמ ריבעהל העיספ תדימעב
לש ףופיכ .העוגפה לגרה לא תויתגרדהב הלדג 20-30 .הזה בלשב קיפסמ הז תולעמ
a .ךרבה תעונת תא ליבגיש ריק לומ דומעל רשפא .תונוהבה תוצקמ המידק רובעת אל הקיפהש גואדל
a רצוויי אלש גואדל varus @ vaígus תועבצא |יב היהי הקיפה זכרמש – 2-3 רומשל ידכ לגרה ףכ לש
.קרפמה תוביצי לע
¬ תא רשייל םיצור וליאכ המידקו הטמל |וויכב לגרה תא yוחלל ,המידק העוגפה לגרה םע העיספ תדימעב
רה ךותל לגרה צ הז ליגרת .המידק לגרה תקלחה תא ענומ הפצרהמ ךוכיחהש אלא המידק רקיעבו הפ
ב ירטמוזיא yמאמ רציימ אוהו העונת אלל השענ 4 ישאר נ + ש י א .לקשמ ת
a ךרבבו ךריה קרפב רושיי רשפאל אל
¬ לפוטמהו ריקב תועגונ העוגפה לגרה ףכ תועבצא תוצקשכ ריקה לומ תושעל רשפא ליגרתה ותוא תא
ה לש ירטמוזיא yמאמ בוש .ריקה תא וליאכ ףוחדל רומא 4 ישאר .ךרבבו ךריה קרפב העונת אלל ,
¬ .סגנירטסמהה לש ירטמוזיא yמאמ רמולכ ,הפיפכל - רוחאל תודגנתה םע תושעל רשפא רבדה ותוא
.תולק הפופכ ךרב אצומה תדוקנ
¬ .ריקה לא דומצ בקעהשכ ריקה לא בגה םע הדימעב תושעל |תינ ךרב תפיפכ ליגרת ותוא
V םהב |יא זאש אלא הבישיב םג תושעל רשפא ךרבה רושייו הפיפכ לש הלאה םיירטמוזיאה םיליגרתה תא
לש טנמלאה תא תאישנ .לקשמ
רשפא הזכ הרקמב .לוגריתל העירפמש |שקלפיסרודה |וויכל העונת תלבגה שי רצוקמ סליכאה דיג םא
.|שקלפ רטנלפמ םצעב ליחתת העונתהש ידכ בקעל תחתמ ההבגה םישל
¬ .םירוטקודבאהו םירוטקודאה לש םקוזיחל םידדצל םג דובעל |תינ הטישה התואב
V .ל"נה םיליגרתה עוציבב תוחונ יאל םורגל תולוכי תוילרטלוקה תועוצרב וא תובלוצה תועוצרב תויעב
¬ .רוזחו ךולה לקשמ תרבעה .הגרדמ לע םג תושעל רשפא הפיחדהו לקשמה תרבעה לש ליגרת ותוא
הגרדמה לע םילוע אל רמולכ.דאוקל ףסונב סואטולגהו גנירטסמהה תא םג ליעפמ הגרדמה לע לוגרתה
הייהת אל הקיפהש דיפקהל בוש .הגרדמה לע תאצמנה העוגפה לגרה לש ךרבה תא םיפפוכמ אלא
תועבצא לעמ היהתשו תועבצאל תימדק 2-3 לע ליגרתב ליחתהל רתוי חונ היהי םילפוטמה בורל .
טאל טאלו ההובג הגרדמ םע ליחתהל רשפא .הגרדמה םע השק תוחפ תצק דבוע דאוקה יכ ,הגרדמה
לש אלמ רושיל עיגהל |יא ליגרתה ךשמב .דאוקה לש רתוי הקזח הלעפהל רתוי הכומנ הגרדמל תדרל
לשמל .חוכה לש םיליגרתה לכב ךכ .סמעומ בצמב דאוקה תא |מזה לכ רומשל |וצרה ללגב ךרבה
.ליגרתה ךרואל קפרמה לש רושיי היהי אל ספסייבה לע הדובעב
= אוה ץוויכה qשמ םיימנידו םיטטס קוזיח יליגרתב 6 ידכ רירשל שורדה ןמזה הז יכ תוינש
.הלועפל וסנכי ולש תוירוטומה תודיחיה לכש
¬ תא רשיימ לפוטמה .ריוואב תויולת וילגרשכ םילופיטה |חלוש לע בשוי לפוטמה :דאוקה קוזיחל ךרד דוע
הנתשמ טנמומה יכ יתייעב הזה ליגרתה .לוסרקל םירושקה תלוקשמ וא ימוג דגנכ רוזחו ךולה ולגר
.הריזג תוחוכ םירצונו תוביציל עירפמו
V לוגרתה |ונגסב הרוגס תרשרש cíose chaín תא רפשמ ,תינמז וב םירירש המכ לגרתמ אוה יכ ףידע
ה תאו היצנידרואוקה היצפסויפורפ .היצקנופל בורק הזש לקשמ תאישנ הרוגסה תרשרשב שי |כו
ה יליגרת תא cíose chaín םהב םיבלשמ רשאכ רומאכ םיללכשמ היצפסויפורפ יפה לע לגר: ת הדימע ה
םע 2 התיפה לע םיילגר , .התיפה לע תועונתה בולישו ו"כו םייניע תמיצע ,תחא לגר לע
¬ |קימעהלו .הרזחב תולעלו |בשיה םע וב תעגל ,רוחאמ הבגומ אסכ – תולק תופיפכמ ליחתהל .םיטווקס
תועבצא |יב |זכרמשו ילטי'גסב תונוהבה וק תא תורבוע |ניאש תוקיפ ,רשי בג לע דיפקהל ךכ רחא 2-3
.בקעל תחתמ ההבגה תתל העונתה תא ליבגמ סליכא דיג םא .ילטנורפב
לנרטסקאה תאו םירוטקודבאה תא םג םיקזחמ קוסיפ לע רומשל הארוהו םייכרבה ביבס ימוגב שומיש
.סרוטטור
.היצפסויפורפ ה תא רפשל ידכ התיפ לע םג םישוע ליגרת ותוא
¬ רושייל םיעיגמ אל הפ םג .תחא לגר לע טווקס םיפופיכו תחא לגר לע הדימע – םדקתמ רתוי ליגרת
.ליגרתה עוציב |מז לכ ךשמב רירשה לש הפיצר הדובע לע רומשל ידכ אלמ
¬ .העיגפה ירוזאו םישרדנה םינוויכה יפל דנב יפרט םע הדימעב םיפסונ םיליגרת
¬ לע הביכר :תלובס ,העונת חווט רופיש ,הענהו תויתעונת תניחבמ םיבוט תויהל םילוכיש םיליגרת דוע
.םיליעומ םג הלאה םירבדה לכ ,םי לוח ,אשד ומכ םיביצי אל םיחטשמ לע הכילה םיינפוא
¬ ימוגה .לקשמ תעיסנ םיעו ימוג םע תודגנתה יליגרת .ךרבה לש יקרפמ ךות – ירוססקא בוצייל םיליגרת
ב ערק לש הרקמב .רוחאל וא םינפל ךשומ ךרבל תחתמ וא ךרבה לעמ PCL םירירשה תא לגרתל םיסנמ
ה .סמועב תאשל העוצרל ורזעיש PCL היימוגה םא .רומפל סחיב רוחאל האיביטה תזוזת תא תענומ
ה דגנכ ,רוחאל האיביטה תא תכשומ PCL ל רוזעל ידכ סייגתמ דאוקה PCL רשאכ.סמועב דומעל העוגפה
ה לע סמוע הליעפמ איה המידק האיביטה תא תכשומ היימוגה ACL ב דימת .גנירטסמהה וסייגתי זאו ACL
.גנירטסמהה תא קזחל בושח
ל רוזעל סייגתמה גנירטסמהה תא קזחמ הז רוחאל רומפה תא תכשומו ךרבל לעמ תרבוע היימוגה םא
ACL .
ה לע סמוע רצונ ,המידק רומפה תא תכשומו ךרבה לעמ תרבוע תכשומ היימוגה םא PCL סייגתמ דאוקהו
ל רוזעל ידכ PCL .סמועב דומעל
תופסות :
ACL :מ םרגיהל הלוכי העוצרה לש העיצפ –
1 .סוגלול תמרוג ילאידמ אוה חוכה |וויכשכ ךרבה לש ינוציחה דצב הכמ – ינוציח םרוג
תושחרתמש דואמ חיכש הז בצמב 3 ,טנמגיל לרטלוק לאידמב :|הו "שודק אלה שולישה" תועיגפ
בו ילאידמה סוקסנימב ACL .
2 :םייתעונת םימרוג .
ףכ לע האיביאה לש ינוציח בוביס – תרחא תצק בותכ רפסב) האיביטה לע רומפה לש ינוציח בוביס .א
.קודבל – תעבוקמ לגר 78% ה תועיצפמ ACL .(הז העיצפ |ונגנמב תומרגנ
םע תכשוממ הכילה ךרבב |שנטסקארפיה .ב ACL טנמגיל לרטלוק לרטלב עוגפל הלולע העוגפ
) םייופר םתושעלו הלוספק לרטל ורטסופבו íax ל |כו .( quadríceps avoídance gaít .
PCL .הפופכ ךרבהשכ תירוירטנאה היביטב הקזח הכממ תעגפנ –
!םלש ערק כ"דב |ה תובלוצה תועוצרה לש תועיצפה
MCL .סוגלוו רצויש חוכמ תעצפנ –
LCL רתוי תועגפנש חיכש יתלב אל םורוו רצויה יטמוארט חוכ :העיצפה |ונגנמ .תוקוחר םיתיעל תעצפנ –
.סוקסינימהו,הלוספקה , תחא העוצרמ
ישילש" רו#יש" $שו% & םייר!! תוי%ור תוי#!
ול'( לרו)( םור*%י+ ,יי(
|תוליעי םג .רתויב תלבגומ איה ףוגב רחא םוקמ לכב וא רומפב וא הקיפב קוחשה סוחסה שודיח תורשפא
רוציל ודעונ וטרופיש םיליגרתה .קפסב תלטומ םיקוחש םיסוחס םקשל ידכ וחתופש תופורתה לש
|יטקהל עגמה חטש תלדגה ללגב ,ךכבו רומפהו הקיפה לש םייקריפה םיחטשמה |יב רתוי הבוט המאתה
.ףסונ רבטצמ קזנ עונמלו בצמה תא רמשל ידכ קזנהו באכה yחלה תא
,היצפסואירפורפ ,קוזיח ,העונת יחווט ,תויתעונת :הגוהנה תיללכה המכסה איה םילופיטה רדס לש המכסה
ידוקפת לוגרתו םירירש חוכל דע םיכחמ אל אמגודל – םינושה לופיטה יבלש |יב הבר הפיפח שי . 5 קרו
תגשה רחאל היצפסואירפורפה לע הדובעה תא סינכהל רשפא .היצפסואירפורפ לע םידבוע ותגשה רחאל
.(ליבקמב היצפסואירפורפו קוזיח) םהינש לע דובעלו קוזיחב תומדקתה
:ילש תונשרפו הבחרה
a תיביספ תויתעונת |כמ רחאל .יטוקאה בלשב תוחיפנה תדרוהמ קלחכ הליחת תיביטקא :תויתעונת
.העונתה יחווט לע הדובעל הנכהכ
a ?יתנגה םזאפס דירוהל הנווכה םאה :העונת יחווט
a קזוח תגרדב ליחתהל לוכי "קוזיחה 1 קזוח תגרדל ךישמהל , 2 תסמעה אלל לעופ רירשה הבש
.העיגפה לש םינושארה םיבלשב תירטנצנוקה הלועפה לע הפידע תירטנצסקאה הלועפה .היצטיוורגה
ינפל םישוע (לפוטמה ףוג לש) לקשמה תאישנ יליגרת תא .(ירטמוזיא yמאמ םע ליחתהל שי יתעדל)
.הרוגס תרשרשב םיליגרת שיו החותפ תרשרשב םיליגרת שי .קזח |פואב רירשה תסמעה

H.O.P.S תולכתסה observatíon :לע םילכתסמ :
.היצנורפב וא היצנ יפוסב לגרה ףכ םאה .לגרה ףכ לש תשקה תניחבמ םיילגרה תופכ חנמ
+ תסמב םייוניש שי םאה) םיילגרה לש תירירשה הסמה לע המידקמ םילכתסמ 4 C |יב 2 (םיילגרה
+ שי םאה ER וא IR שיש האר לארש ילצא ?ךריה קרפמב IR הקיפהש יפל תאז האר אוה .ינמיה ךריב לק
.הצוחה - הדיצה תיוזב תצק
+ |ייע ךירצ) .רומפל סחיב הקיפה לש הייטסה תא תוארל לכונ ,םורדנסהמ לבוסה ,דחא לכ לצא אל
תוברקתמ םייכרבה םא - |וחבלו הגרדממ yופקל לפוטמהמ שקבנ רבדה תא שיגדהל ידכ (ךכל תנמוימ
.|שיטור לנרטניא השוע רומפה יכ םורדניסל |מיס הז התיחנב + לעש תירוחאה לגרה תוגרדמ תדיריב
.ךרבה ףופיכ |מזב המינפ תסרוק ההובגה הגרדמה
תוילופיט תושיג
סוטסוה תא וליפא וא סילאידמ סוטסוה תא קזחל ךירצש הרמא |ורחאה |מזל דע תחוור התיהש השיגה
|אכמ .דרי הקיפה לש ילרטלה דצב קיזמה yחלהו ילאידמ |וויכב ךשמית הקיפהש ידכ קילבוא סילאידמ
.ודגנכ םירוטקודאה yוויכו םיילגרה |יב רודכ םע םיטווקס תושעל לש םיליגרתה ועבנ
לנרטסקאהו םירוטקודבאה :םיילרטלה םירירשה תא אקווד קזחל איה םורדניסב לופיטל השדחה השיגה
.סרוטטור MRI בבותסמש רומפה הזש אלא ךרבב העונתה |מזב הצוחה הזז הקיפהש אל הזש הארמ
המינפ IR הארנ הז – אסכהמ הציפקמ התיחנה |מזב |שקודאל סרוק וליאכ רומפהש |ורש המיגדהש יפכ
|יב רודכ וצחל םהבש) םימדוקה םיליגרתה םגש ךכל רבסהה .ךרבבש העונתה |מזב .(תפפוכתמ ךרבהשכ
ךכב אוה וליעוה (קילבוא סילאידמ סוטסווה וא סילאידמ סוטסווה תא קזחל ידכ ,טווקסה |מזב םייכרבה
ה לכ לש ללוכ קוזיחל םרג טווקסה םצעש 4 C ה קוזיחשו 4 C ךותב הקיפה לש התחטשהל םרג
הביסה .ותחפ קזנהו yחלהו הקיפל רומפה |יב עגמה חטש לדג ךכמ האצותכ .רומפבש הלש הליסמה
תועבצא לעמ רמולכ ,טווקסה |מזב ךרבה לש יוצרה חנמה לע רמש םייכרבה |יבש רודכהש איה היינשה
2-3 ילגר חנמל רומפה לש הסירק ענמ םייכרבה |יב רודכה . X .
.לקשמ תאישנ ,הכילה ,טווקסב תשחרתמ |שיטור לנרטניאל רומפה תסינכ
לש תילרומפה הליסמה לש ילרטלה דצה לא הלטפה לש התציחלל םרוג האיביטה לש ינוציח בוביס םג
.הקיפה
י"ע הקיפה לש חנמה תא רפשל רשפא "גניפייט" זאו "הקבדה" י"ע הקיפה תא המינפ ךושמל םיסנמש
.םורדניס |ייפ לרומפולטפה הזש םיעדוי תמאב ונחנא זא םידוקפת ינימ לכב לקומ לפומה בצמ םא
V תוגרדמב ,הדימעל המיקב ,תכשוממ הבישיב באכ ,הכילהב באכ :םה םורדנסה לש םימוטפמיסה – רתוי
ההובג רתויה הגרדמה לעש לגרה לש ירטנצקאה yמאמב תוגרדמ תדיריב – הדימעב |כו ,רוחאמש לגרה
ה תא םיצווכמ רשאכ 4 C . + םג
.|ייפ לרומפ ולטפל דשח תויהל לוכי הז תוגרדמ תיילעב עיפומ באכהשכ + ךירצ
אל הזש בל םישל Fat pad syndrome , + םא
.תופסונ תוירשפא תונחבה דועו.|ודנט הלטפה לש סיזונידנט וא סיטינידנט אל הז
+ היהי באכה םורדניס |ייפ לרומפולטפב .באכה םוקימ יפל רקיעב איה תונושה תויורשפאה |יב הנחבהה
.הלטפל ביבסמו הלטפב
.(|ודנט הלטפה |וויכל רתוי עיבצי הקיפל תחתמ באכ)
V ה תשלוח איה הקיפב םיבאכל תפסונ הביס 4 C רירשה תשלוח . ךותב הקיפה תחטשה יאל תמרוג
.באכו םיקזח םיימוקמ םיצחל תריציו רומפהו הלטפה |יב םצמוצמ עגמ חטשל ,|כלו ,התליסמ a הזז הלטפה
תרוצב c םירצונ זאו התליסמב קוידב הענ אל הלטפה םירירש תשלוחב .לרטלל בושו לאידמל לרטלמ ,
.םיצחל
¬ ב Open chaín – הובג הקיפה לע yחלה רושייב רתוי ךרבהש לככ ,ההובג הטימ וא |חלוש לע הבישי
תא ליבגהל יאדכ |כל.רבוג yחלהו |טק עגמה חטש זאו בוט תבשוי אל הקיפהשכ רקיעב |וכנ רבדה ,רתוי
ל רושייה 45-60 .הזה ליגרתה תא תושעל אל yילממ לארש .דבלב תולעמ ¬ ב
Cíose fhaín דע איה טווקדב הצלמהה |כל .לדג yחלה םג ךכ לדג ףופיכהש לככ ,טווקס רמולכ 45
.תולעמ
.סרוטטור לנרטסקאה לשו םירוטקודבאה לש השלוח איה רומפה לש ימינפה בוביסל תירקיעה הביסה
ינשמ הווש קחרמב תויהל רומא אוהו הקיפה זכרמ תא םינמסמ :הקיפה םוקימל תידפוטרוא הקידב שי
דע איה וז הדידמב הקיפה לש תילמיסקמה תילרטלה הייטסה .םיליידנוקה 1 םישועש םירירשה .מ"ס
סומיסקמ סואטולג ,סוידמ ס|אטולג םה |שקדבאו |שיטור לנרטסקא TFL .םיירוחאה ראשהו סימרופיריפ
.סוידמ סואטולגהו סומיסקמ סואטולגה םה דובעל ליחתהל םיצור ונחנא םהילעש םיבושחה םירירשה
לש ילאידמה בוביסה תא עונמל ידכ סוידמ סואטולגהו סומיסקמ סואטולגה קוזיחל םיליגרת
הקיפה לע ידדצה yחלה תורצוויהו רומפה .
לש ףצר ושעי םיאטרופס 10 םיליגרת 3 םישוע ליגרת לכב .םויב םימעפ 3 לש תורזח 10 וא רתוי וא תוחפ
6 לש 30 תא םיריבגמ וא ליגרת ד|ע םיפיסומ םעפ ידימו הגרדהב דואמ םיליחתמ יאטרופס וניאש ימ םע.
.ליגרתה לש ישוקה
¬ לע תחא תופופכ םייכרבה יתש .האירבה לגרה לש דצה לע בכוש לפוטמה .|שיטור לנרטגקאה קוזיחל
ףופיכ ,היינשה 90 ףופיכ ךרבב 90 היינשהמ תחאה םייכרבה יתש תא קיחרהל שקבמ לפטמה .ךריב
הלודג הנניא העונתה .תודומצה םיילגרה תופכ |יב קתנל ילבמ – יב זז אל |גאה דוע לכ קר הכישממ איה
.ךרבה לעמ היימוג רושקל רשפא ליגרתה לע תושקהל ידכ.|ותחתה בגה םע אלו ךריה םע דובעל םיצור
אוה ,תלובס תונבל ליחתהל ידכ ,הזה ליגרתה לש |ונימה .יתגרדה |פואב עובשכ רחאל אוה ימוגל רבעמה
הלחתהב םויב תחא םעפ תאז םיעצבמ .םישולשל םישולש |יב החונמ תוקד יתשו םישולש םימעפ שולש
םויו |כ םוי תושעל לפוטמל ודיגתש םג תויהל לוכי .לופיטה יכרצו לפוטמה תומדקתהל םאתהב ךכ רחאו
.םירורב םיללכ |יא .אל
לקשמ תאישנ אלל םיליגרת
¬ ךכ ךריבו ךרבב םירשיימ הנוילעה לגרה תא הפופכ תראשנ הנותחת לגר .אירבה דצה לע בכוש לפוטמה
לנרטסקא םישוע הזה הבוגבו |גאה הבוגב הנוילעה לגרה תא ריאשהל ךירצ .ףוגה ךשמהב איהש
בקעה תא ךכ רחאו הרקתל תועבצאה תא הנפת איה לפוטמל הארוהה .רוזחו ךולה |שיטור לנרטניאו
אוה הפ |ונימה .|גאה תא זיזהל ילב בוש .הרקתל 3 םימעפ 10 אלו ףוגה ךשמהב היהת לגרהש בושח
ה זא המידק תכלוה לגרה םא .המידק היהת TFL לע |כל סוידמ סואטולגה לע דובעל םיצור ונחנא ,דבוע
בוריקל yחולש ימוגב םישמתשמ הגרדהב הזה ליגרתה תא תושקהל ידכ .ףוגה וקל ךשמהב תויהל לגרה
לגרהמ הרוחאו הטמ יפלכ |וסכלאב רשקנ ימוגה .ימוגה yחל תחת תויצטורה תא םיכישממו םיילגרה
לרטנל ידכ הטישפ לש |וויכב סומיסקמ סואטולגה לע ףסונ yמאמ םייק |כלו הנותחתה לגרה לא הנוילעה
.המידק הנוילעה לגרה תא עינהל ימוגה לש yחלה תא
¬ קר אלא תויצטור |יא הז ליגרתב .ימוגה םע ךשמהבו ימוגה ילב םיליחתמ .|שקדבאל ךריה לכ לש המרה
םישוע הז ליגרת םג .|אכל דע ול םירמוא |גאה לש בוביס םיאור םא בוש .|שקדא - הדרוהו ושקדבא 3
םימעפ 30 .
¬ סואטולגה קוזיחל ליגרתה .|גאה בחורבו תופופכ םייכרבה ףוגה ידיצל םיידיהשכ בגה לע בכוש לפוטמ
.|גאה תמרה ידכ ךות הפישנב |טב סינכהל - תוביציל .(רשג) |גא תומרה י"ע גנירטסמההו סומיסקמ
םרומ |גאה םע ראשיהל 10 הז תא םישועו תוינש 7 .םימעפ
a .הלעמל םיידי םירהל לפוטמל םירמוא תושקהל ידכ
a ראשיי |גאהש דיפקהל .תכמותה לגרה לש ךריל ךשמהב איהשכ ריוואב תחא לגר םימירמ תושקהלידכ
|זואמ – ךשמל החונתב ראשיהל .תמרומה לגרה לש דצב עוקשל הייטנ |גאל שי 10 קוזיחל .תוינש
|יב ברקמ חוכ רוציל ידכ לפוטמה יכרב לעמ היימוג םיכרוכ .ימוג י"ע הזה חנמב |שיטור לנרטסקאה
:רבסה .|גאה בחורב םייכרב קוסיפ לע הרימש ידכ ךות |גאה תא םירהל לפוטמהמ םישקבמו ,םיילגרה
ב תאצמנ תמרומה לגרה open chaín לגרה תאז תמועל ,היצקודבא י"ע תישענ ימוגל תודגנתהה |כלו
ב תאצמנ תכמותה cíose chaín הפיפח שי .|שיטור לנרטסקא תעונת י"ע תישענ ימוגל תודגנתהה |כלו
.|שקדבאה תא םיעמבמה םירירשה |יבל |שיטור לנרטסקאה תא םיעצבמה םירירשה |יב
a ,םייכרבה ביבס היימוג םיפיסומ ךכ רחא ,םיילגרה תופכל תחתמ התיפ וא לילג םימש תושקהל ידכ
םימדקתמש |בומכ .ךומתל הראשנש לגרה לש ךריל ליבקמב הלעמל תחא לגר םירהל םישקבמ ךכרחא
.ליגרתה ךותב הגרדהב
¬ םינושארה םיבלשב םינתונש ףסונ ליגרת – תדימעב 6 |שנטסקאו |שקדבאב תחא לגר םירהל םישקבמ .
לש דצב םמורתי אל |גאהש הרימש ךות הלעמלו הרוחא |וסכלאב הענ לגרה ,(|יתשמ בלכש ומכ) דחיב
.יקפוא ראשיהל ךישמיו תמרומה לגרה a י"ע תושקהל
תמרומה לגרל |שיטור לרטל םג ףיסוהל תוסנל רשפא .םייכרבל לעמ הרושקה היימוג
¬ |פואב |וילעה ופוג גלפ תא |חלושה לש וכרואל ,וילע ביכשמו םילופיטה |חלוש דיל דמוע לפוטמה
ליגרתב ומכ תלפוטמה לגרה תא םירמ לפוטמה .תוירבמולה תוילוחהמ אלו ךריה קרפמ אובי ףופיכהש
.תמרומה לגרל |שיטור לרטל םג ףיסוהל רשפא .(|שקדבא) הדיצהו (|שנטסקא) הרוחא |וסכלאב םדוקה
a לעמ ,רתוי דוע תושקהל ידכ ,וא םייכרבה לעמ הרושק תויהל הלוכי היימוגה .היימוג םע תושקהל
.םיילוסרקל
(רקיעב סוידמ סואטולגו סומיסקמ סואטולגה קוזיחל) לקשמ תאישנבו הדימעב םיליגרת
¬ הפופכ תלגרתמה לגרה ,הבישיבו הדימעב 90 , 90 וא ריק) עובק והשמל דצהמ הדומצ ךרבבו ךריב
.|שיטור לנרטסקא לש העונת י"ע הדיצה ותוא ףוחדל הסנמו (הדבכ הטימ
לקשמ תאישנב םיליגרת
¬ |שקדבאב היינשה לגרהשכ תחא לגר לע םידמוע .|שקדבא לש העונת – ךותב םייכרבה יתש .ריוואב
תדמועה לגרה לש םג סוידמ סואטולגה דבוע וז העונתב .היימוגה – לש םגו ,ינשה דצב דרי אל |גאהש ידכ
,תדמועה לגרב לקשמ תאישנ + |שקדבא רמולכ ,םיילגרה יתש לע דובעל רשפא |כל .ריוואבש לגרה
.ריוואבש לגרב דבלב |שקדבאו
¬ .|שיטור לנרטסקא תלועפל ךריה תא תצלאמה היימוג םע םיטווקס רבחל
¬ |טרס תכילה ליגרת – המידק ךלוה לגרתמהו תלגרתמה לגרה לוסרקלו |חלושה לגרל הרושק היימוגה .
|וסכלאבו yצאמב תויטיאב םירזוח ךכ רחאו רשפאמ ימוגהש המכ דע םיכלוה הככ .חתמנה ימוגה דגנכ
.ירטנצסקא
¬ .ידדצ ימדק |וכלאב אלו הדיצה הכיהב םג תושעל רשפא םדוקה ליגרתה תא
¬ |וויכל תלגרתמה לגרה תא ךשומ תלגרתמה לגרה לעש ימוגהו התיפה לע םיילגרה יתששכ הדימעב
.היינשה לגרה
¬ |אכמ .|שקדא לש |וויכל התוא ךשומ ימוגהשכ קזחל םיצור התואש לגרה םע קר התיפה לע דומעל
םיטווקס ףיסוהל רשפא – .|שיטור לנרטסקאה קוזיחל
לגרה תא תכשומ היימוגהו התיפ לע לגרה ית
קיר'%ור' +י'י+רו!
(לארש יפל סומיסקמ ללוכ) םיסואטולגה לכ ,םירוטטורה לכ לש םה רטנכורט רטירגב םירבחתמ םידיגה
ה לש סילרטל סוטסוה םגו 4 ב רטנכורט רטירגל רבוחמש C orígen ליחתמ אלא קרפמה תא רבוע וניא)
.(ילטסידה וקלחמ
ה לש) סילרטל סוטסוה לש םירירשה תחיתמב דקמתמ סיטיסרוב קירטנכורטב יפרטויזניקה לופיטה
4 ליעפהל םהלש םידיגל םרוג הלא םירירש לש רוציקה .(ו"כו סימרופיריפ) ךריה לש םירוטטורה לשו ,(C
תא הפרמ איהש |וויכ תקלדה לע הלקמ הלא םירירש תחיתמ .סיטיסרובל ךכ י"עו הסרובה לע ךוכיחו yחל
.תוירטנכורטה תוסרובה לע לעפומה ךוכיחהו yחלה
+ו'+ול תו-ית)
.+ילר'ל סוטסוה תא חותמל תורשפא |יאש ללגב
ה לש תללוכ תחיתמ י"ע ותוא םיחתומ ,ודבל סילרטל 4 בקעה בוריק אוה הלאה תוחיתמה לש |ורקיעה .C
.ךריה לש |שנטסקא לע הרימש ךות ךרבה תפיפכ "ע |בשיל
¬ 1 הנומת. 22 לפוטמה . |טבה לע בכוש םדיצשכ תחתמנה לגרה לש דצבש דיב םיזוחא הרוגח וא ימוג .
חתמה תא שיגרמש אוהש דע לגרה תא ךשומ לפוטמה .לוסרקל רבעמ ףיקמ (הרוגח/ימוגה לש) ינשה
|יב החיתמה תחונתב תוהשל .ךריה לש ימדקה קלחב 15-30 היהי אלשו רשי ראשיי בגהש בושח .תוינש
החיתמה תא תושעל חונ רתוי היהי םישנאה בורל .החיתמה |מזב היצסנפמוק היהת ולש – ךריה לש ףופיכ
ךריה תעונתש אוה |טבה לע הביכשה חנמב |ורתיה .(ךשמהב תראותמ הדימעב החיתמה) הדימעב תאזה
.|חלושה לע תחנומ ךריהש ללגב תולק רתיב תענמנ |שקלפל המידק
¬ 2 הנומת . 23 לפוטמה דצה לע בכוש רשי חנמב היהת לגרהש ידכ םייכרבה |יב תירכ םימש .אירבה
דיה י"ע הלועפה התוא תא םיעצבמ .(|שקדבא/|שקדא תניחבמו |שנטסקא /|שקלפ תניחבמ) ףוגל ךשמהב
םישימג םישנאב) המצעב וא הרוגחה וא ימוגה י"ע תכשומש ,(תחתמנה לגרה לש דצ ותואבש) הנוילעה
הז חנמב ליגרתה לש |ורסיחה .|בשיה |וויכל בקעה תא (רשיה חנמה תוויע אלל לוסרקב זוחאל םילוכיש
חורבל ךריל לק רתוי הברה דצה לע הביכשה חנמבש ךכב אוה |טבה לע הביכשה חנמב ליגרתה תמועל
|שנטסקאב היהת ךריהש דיפקהל בושח |כל .רירשה תחיתמ תא |יטקמה יוצר אל (המידק) |שקלפל
.לדגת אל תינתומה הזודרולהשו
¬ 3 |מז) . 06:17 הנומת , 24,25 האירבה לגרה לע דמוע לפוטמה .ילמשח םילופיט |חלושל םיאתמ(,
,בושח .|וויכל |תינ והבוגש םילופיטה |חלוש לא םרומ תחתמנה לגרה ףכ בג .םילופיטה |חלוש לא ובגשכ
.ושקלפב אלו |שנטסקאב היהת ךריהשו תודומצ םייכרי ,רשי בג לע רומשל |בומכ
¬ 4 ףוקשמ וא דומע לא ובגשכ דומעל לפוטמה תא תוחנהל רשפא הזודרולה תלדגה תא עונמל ידכ .
תחנומ לפוטמה לש היונפה ודי (דומעל וא ףוקשמל רבעמ ) ול רבעמ דצב לגרה תחיתמ תא רשפאמה
םע לגרה תחיתמ |מזב הזודרולה תא |ותחתה בגה י"ע דיה תא yחול לפוטמה .תינתומה הזודרולה ךותב
|גאה לש ירירטסופ לוגלג י"ע תישענה |ותחתה בגה רומיקמ תמרגנ דיה תציחל .ודיב וא הרוגחה
¬ .(טליט קיבלפ רוירטסופ) 5 הנומת . 25 .
ךרוצל היונפה דיה םע וב םיקיזחמו רחא והשמ וא |חלושה דצל םידמועשכ תושעל רשפא רבד ותוא
.ימוגה וא הרוגחה תרזעב וא המצעב החיתמה תא תעצבמ תחתמנה לגרה לש דצבש דיהו ,תוביצי
+רו''ור ל%ר'+ק$ל ת-ית) / |מז) 07:21 הנומתמ לחה 26 קלח (
.תוילרואנ תוחיתמו בג תויעבל רשקהב םג םישוע הלאה םיליגרתהמ
¬ 1 ךרבבו ךריב הפופכ סיטיסרובה לש דצבש לגרה ,הרשי אירבה דצבש לגרה ,בגה לע בכוש לפוטמה .
ךרבב תזחוא הפופכה לגרל ידגנה דצבש דיה ףכ .היינשה ךרבה לש ילרטלה הרבעמ |חלושה לע תכרודו
תחיתמ ללגב (הרקתה |וויכל) המידק לתפתמ |גאה לש באוכה דצה |חלושה |וויכל התוא תכשומו הפופכה
החיתמה תחונתב ראשיהל .|חלושל תודומצ ראשיהל תומכשה יתש לע סרוטטור לנרטסקאה 15-30
.תוינש
םילבוסה םישנאב לקתנ לארש םימעפ הברה :|אכל הרושק אלש הרעה = םייכרב יבאכמ אל םתביסש
,ו"כו הבוט אל הכילה ,הקיפה לש בוט אל םוקימ ,המוארט תוללוש ךרבה לש תונושה תוקידבה יכ ,הרורב
תקידבמ ול ררבתה .םירזוע םניא ךרבל םידעוימה םינושה םיליגרתה םגו SLR ה ירירשש גנירטסמה
.יצחו שדוחכ ךות םיבאכה תלקהל םיבר םירקמב םירזוע םתחיתמל םיליגרת יכו םירצוקמ
ה ירירש םימרוג םימעפ הברה גנירטסמה ל םג םירצוקמה |ותחת בג יבאכ בוביסל םימרוג םהש ללגב
.תוילוחה חנמב בחרנ יונישלו |ותחתה בגה לע סמועל םרוגה |גאה לש ירוחא
,ות-ת !ג
תוצופנה תוביסה תחא + :|ותחת בג יבאכל תוביס
הרגמש טלבל םרגש תוילוחה לע סמוע + םיבציימה םירירשה לש השלוח איה
בג יבאכל םרוגש גנירטסמהה לש רוציק + .בצע
.תוביס |ומה דועו + סאוספויליאה לש רוציק +
ישוקב אוה .והשמ םירהש ללגב םיימוי וא םוי ינפל בגה ול ספתנש והשימ עיגמ ,יטוקאה בלשהמ ליחתנ
אטאטמ לש לקמ םע םיזז ישוקב םהשכ םיעיגמ הלאה םילפוטמה םימעפ הברה .לגרה לע ךורדל לוכי
.וילע |עשיהל רוזעל רשפא ךיא
:םהל ,ךשמתמ ,השק בצמה רשאכ ,םימעפ הברה +
.|רטלוו לש הקירז לבקמ לפוטמה ,ומצע לע רזוחו
.םינושארה םימיה תשולשב לפוטמב תעגל |יאש איה תלבוקמה העדה .תוקולח תועדה - ???|ידע יוסיע +
בלשב םישוע אל דנלטיימ םג .םזאפסה תא ריבגמ הז יכ יטוקאה בלשב קומע יוסיע תושעל אל ,|פוא לכב
.יטוקאה םישורדה םילכה תא |יא םיסעמכ ונלו תקיודמ הקידב רשפאמ וניא יטוקאה בצמה הרקמ לכב
לופיטה תעיבקל אפורל לפוטמה תא חולשלו יוסיעמ ענמיהל יואר |כל .םינוכנ לופיטו |וחביא תושעל
.שורדה + "'יש"
ת0ל)ו)" ,ות-ת" !גל תוית#ו%ת יליגרת $י" .
– באכה תדוקנל דע תימוקמ תויתעונת !!!באכל סנכיה אל תושקונה תא תצק דירוהל ידכ בוט הז .
.יטוקאה בלשבש תיתנגהה לפוטמה לש תיביטקא העונת תויהל הכירצ העונתה . אל תיביספ העונת תושעל
םורגל וא בגה לש יתנגהה םזאפסה תא רימחהל הלולע תיביספה העונתה יכ ,(יטוקאה בלשב דחוימב)
.לשמל סיזטסלולידנופס לש הרקמב ומכ םיקזנל
/ י'וק$" !לשל ,ות-ת" !גל תוית#ו%ת
תא םישפחמ |ושאר רבד לפוטמל החונה החונתה תא ססבנ החונה החונתה לע .אצומה תדוקנכ
תאצויה תויתעונת לש בחר |ווגמ רשפאת םגו לפוטמל החונ םג היהתש החונתל ףאשנ |בומכ .תויתעונתה
:איה החונה החונתה כ"דב .הנממ
.הארנכ בגה לע הביכשב תופופכ םייכרבהשכ +
+ +¬ לארש תא לואשל ?בגה לע הביכשב ,סוריק תחונת םג +
םישל :תויתעונת תויורשפא |ווגמ םע הבר תוחונ תבלשמה תצלמומ החונת וא + + אסכ לע םיילגר
תופופכ ךרבהו ךריהש ךכ בגה לע הביכשב (םילופיטה |חלוש לע דמועה) 90 , 90 .תולעמ הנומת) 28 .(
|גאה תא לגלגל רשפא הז בצממ טליט קיבלפ רוירטנאלו רוירטסופל לפוטמל הרורב היהת העונתהש ידכ .
ה לע וידי תופכ תא לפטמה חינמ ASISs רומאכ תושעל |יא יכ הבר תונידעב) ול שיחממו לפוטמה לש
.העונתה תא ,(קזנל םורגל וא םזאפסה תא ררועל תולוכיש תויביסאפ תועונת
ךירצ הבש הדוקנה םצעב וא ,לוגרתה תומיצע/תומכ תעיבקל םיירקיעה םידדמה דחא :לארשל הלאש =
באכה תא שיגרמ אל לפוטמה םהבש םירקמ שי לבא .באכה אוה ,החונמ תתל ידכ ליגרתה תא קיספהל
?ךכל ךתוסחייתה יהמ .זוזל לוכי אל אוה ,תיבב ,תועש המכ ירחא לבא העונתה ידכ ךות
בצמל עיגהל אל ידכ םינטק םינונימב םיליחתמ |כל תוילרואנ תוחיתמו קוזיח יליגרת יבגל |וכנ הז :הבושת
םויב םיימעפ תושעל ותוא ונכרדהש רחאל .רתוי דוע ול באכי לופיטהמ תועש המכ רחאל וא תרחמלש הזכ
לש החיתמ 10 ,הלקה התייה אל םא וליפא וא הרמחה התייה אלש םיאורו (דואמ לק |ונימ) תוינש
.(תויתגרדהב םינונימה תרבגהב האלה םיכישממ
םיילגר ,בגה לע) אצומ תחונת התואמ תפסונ תויתעונת ¬ 90,90 איה ,(אסכ לע תוהבגומ תויצטור .
הלודג העונתו |גאב הלק העונת רצוי הז .|חלושה בחורל דצל דצמ דחי תוענ תודומצ םייכרבהו םייכריה
לפוטמה ילגרל תחתממ אסכה תא ליגרתה רמגב איצויש אוה לפוטמה אלו לפטמהש בושח .ךריב רתוי
לע תוכרוד םיילגרה תופכו תופופכ םייכרבהשכ |חלושה לע תויטיאב |תחנהו לפוטמה ילגרב הכימת ךות
םזאפסהו ,סאוספויליאה לש היוצר יתלבו ידמ הקזח הלועפ היהת ודבל תאז השעי לפוטמה םא .|חלושה
.שדחמ ררועתהל לולע (םירוסנטסקאב) יתנגהה
הנומת ¬ 30 לפוטמה הבש םדוקה ליגרתה םויס לש אצומה תחונתמ תועצובמה רתוי תוקזח תויצטור .
דחיב תוענ לפוטמה יכרבשכ תולבקתמ ,|חלושה לע תוכרוד וילגרה תופכו תופופכ ויכרב ,ובג לע בכוש
.|חלושה חטשמ |וויכל דצל דצמ בלשב באכ עונמל בושח .באכ עונמלו לקהל לוכי םייכרבה קוסיפ
תושעל yלמומ באוכ אל הז דוע לכ :םינונימ .יטוקאה
.םהיניב תוחונמ םע תוקד יתש דע הקד יצח לש םירוזחמב
לע תוכרוד וילגר תופכו תופופכ ויכרבשכ ובג לע בכשל שקבתמ לפוטמה רשאכ :הבושח הרעה =
בגה לא סמוע תריצימ ענמיהל ידכ דחיב םיילגרה יתש תא אלו לגר לגר םירהלו ףפוכל וילע ,|חלושה
¬ .יטוקא בצמב אצמנה
הנומת) 31 .טליט קיבלפ רוירטסופו רוירטנאל תויתעונתל ףסונ ליגרת (
תיב |וויכל וידי י"ע תוכושמו וידי תופכב תוזוחא תופופכה ויכרב ,ובג לע בכוש לפוטמה :אצומה תחונת
.תילמיסקורפה קושה לע ךרבל תחתמ תצק וא ךרבב תוזחוא ,קויד רתיל ,םיידיה תופכ .ולש הזחה
זאו ,טליט קיבלפ רוירטסופ ךכ י"ע תורצויו הזחה תיב |וויכל ויכרב תא תוקדהמ וידי תופכ :תויתעונתה
קיבלפ רויר טסופה חנממ תאצל |גאלו הזחה תיבמ קחרתהל םייכרבל תורשפאמו yחלה תא תוררחשמ
הרעהב רבסומש יפכ לגר לגר אלא אצומה תחונתל דחיב וילגר יתש תא איבי אל לפוטמה .טליט
.הנורחאה לגר םע םג הז ליגרת תושעל רשפא a
.|חלושה לע הרשי תחנומ היינשה לגרהשכ דבלב תחא
תא תוכשומ םיידיהשכ ,בגה לע) אצומ תחונת התואמ .תונטק תויצטור תושעל ,םדוקה ליגרתל ךשמהב ¬
.הלאמשו הנימי - דצל דצמ םיילגרה תענה י"ע ,(הזחה תיב |וויכל םייכרבה
ךרילו |ותחתה בגל תוחיתמ
הנומת) ¬ 33 הפופכ היינשה לגרהו |חלושה לע הרשי תחא לגר .בגה לע בכוש לפוטמ :אצומ תחונת ,(
כ ךשמל הכושמו וידי תופכ יתש י"ע הזוחא הלש ךרבהשכ 30 .הזחה תיב |וויכל תוינש םיעצבמ ךכ רחא
.היינשה לגרה יבגל רבדה ותוא היצטור לש לוגרת ¬
.סיטיסרוב קירטנכורטל רשקהב סרוטטורה תחיתמב ראותש יפכ םישוע .|ותחתה בגה תחיתמל ראשיהל
ךשמל החיתמב 30 .תוינש הנומת) ¬ 35 (
תחא ךרב ףפוכמ ובג לע בכוש לפוטמה .גנירטסמההל הלק תינושאר החיתמ 9 זאו .|חלושה לע הכירד
מ לודג |שקלפל ,לגרה תא םירמ 90 תוילוחל רבוחמה סאוספיוליאה לע סימעהל אלש ידכ) תולעמ
רושיי י"ע תישענ החיתמה .ךרבה לש ירוחאה דצל בורק ךריה ירוחאמ וידיב התוא קבחמו (תוינתומה
|וויכמ תימניד אלא תיטטס הניא וזה החיתמ .התוא תוקבחמה םיידיה י"ע |שקלפב תעבוקמ ךריהשכ ךרבה
.(ברנ קיטאיס) בצע לש החיתמ םג תברעמ איהש
םזאפסה תושדחתהל םורגל ,|וכנ תעצובמ אל איה םא ,הלוכי םילופיטה |חלושמ המיקה :הבושח הרעה =
.יתנגהה הביכש לש בצממ |חלושהמ םוקל הנוכנה ךרדה
בגה לע ילאמשה הצקה לא קחרתמ אוה זא .|ימי דצל םוקל הצור לפוטמהש חיננ
,תופופכ םייכריו םייכרב םע |ימי דצ לע הביכשל בבותסמ ,|חלושה לע ךרודו ויכרב ףפוכמ ,|חלושה לש
התוא ךושמל הסנמ רבכ םיילגרה לש לקשמה |אכ .הטימל yוחמ לגר לגר דירוהל ליחתמ אוה |אכמ
ףוגהשכ .הלעמל ופוג תא התיא ףחודו הזחה ינפל המידק תילאמשה ודי תא איבמ לפוטמה .הבישיל
|ימי די קפרמ תא רשיימ אוה |אכמו ףתכל תחתמ לא |ימי די תמאו קפרמ תא סינכמ אוה ,םמורתהל ליחתמ
.בשייתמו
.בגה לע בכשל לוכי וניאש ימל |ותחתה בגל תויתעונת
טליט קיבלפ רויר טסופו רוירטנטאל |גאה לש הנידע תויתעונת תושעל לוכי בכשל ול השקש ימ ¬
עקשה תא דימצהל תוסנלו ריקל םיילגרהו בגה םע דמציהל איה הז תא תושעל םיכרדה תחא .הדימעב
רומיק י"ע בגה םע דיה תא yוחללו ריקה |יבל בגה לש עקשה |יב דיה תא םישל רשפא – ריקל בגה לש
.טליט קיבלפ רוירטסופה י"ע השענה |ותחתה בגה
ינתומה רוזאה רורחשל הרוחאו המידק תונידע |גא תועונת תושעל רשפא .השק לקשמה תאישנ םע a
לע תחנומ באוכה דצבש לגרהשכ ףרפרש .באוכה דצב בגהמ yחלהו לקשמה תאישנ תא תיחפהל ידכ
.ריקה לא |ותחתה בגה תא |יגוריסל קיחרהלו דימצהל שקבלו ריקל דומצב תאז תושעל יוצר
תינתומה הזודרולה תא תרשיימו הריבגמה ,רוחאלו םינפל |גאה לוגלג לש תויתעונתה התוא תא ¬
רשפא ,|יגוריסל תושעל תדימעב 6 .
תעפוהל |ושארה םויב רבכ עצבל רשפא הלאה םיליגרתה תא .קסיד תצירפל םג דואמ בוט הז ליגרת
.היעבה
– ילרטנ בצמל רוזחלו בגב לק |שנטסקא תתל הדימעב¬ שישכ תושעל אל .באכל עיגהל אל
.סיזטסילולידנופס .קסיד תצירפב לקהל לוכי הז
.היפרהל הרזחו ויתומא לע תונעשיה י"ע |שנטסקא תצקל בגה תא חקולו |טבה לע בכוש לפוטמה ¬
סיזטסילולידנופס |יאש יאנתב .המידק הילוחה תשילג תא ריבגמ |שנטסקאה יכ עיגהל אל הרקמ לכב
.באכל תא תחקל רשפא באוכ תוחפ רבכשכ םירחואמ רתוי םיבלשב .(|וחביאל םג שמשל הלוכי וז העונת)
קלחהש אוה הביכשב לוגרתב |ורתיה _ .|שנטסקאל תולעלו המידק םיידיה
.ליגרתה לש סמועה תחפומ ךכמ האצותכ .לקשמ יוויש לע רומשל ךרוצ |יאו עבוקמ |ותחתה
תו-ית) תוילרו$%
הלא ומצע בצעה לש הנניא החיתמה ,תונרקה ,השוחת רסוח ,yוצקע ,לומינ םיללוכ םיילרואנ םימוטפמיס
הזו ינשה םע דחא רשק םהל שיש ליבקמב םירירש המכ לש החיתמ וז .בצעב תוכמותה תומקרה לכ לש
שי םא .םייפוקסורקימ םיערק רצוויהל םילוכי םוקמ לכב החיתמ לכ ומכ .בצעה לש החיתמה לע עיפשמ
בצעה לע yחל שי אמגודל םא .עגפנ רתוי דוע בצעה יתייעבה רוזאב אקווד זא ,םיוסמ רוזאב בצעה לע yחל
.החיתמה רקיע רצווית יתייעבה ,yוחלה םוקמב םש ,רחא רבד לכוא רירש וא ,קסידמ תמיוסמ הדוקנב
וא yחל םוש ףיסומ וניא לפטמה .דבלב לפוטמה י"ע רזענ יביטקא וא יביטקא |פואב תושענ תוחיתמ
העונתה תא עצבל ךיא לפוטמה תא דמלל ידכ ,העונתה תא תוולל לוכי לפטמה .באכל עיגהל |יא .העונת
םימעפ שולש .םויה ךשמב םינטק םינונימ םע איה הלחתהה .yחל וא חוכ תפסוהמ רומאכ ענמיהל וילע ךא
ל תימניד החיתמ ,םויה ךשמב 10 החיתמ - תיתעונת אלא תיטטס היהת אל החיתמהש בושח .תוינש
לרואנ םצעב םישוע רמולכ .|מז ךרואל חותמ בצעה תא ריאשהל אל ידכ ,היפרהו באכל העיגמ הניאש
.תוחיתמה תובקעב שיגרה אוה ךיא ותוא םילאוש לפוטמה תא םישגופש האבה םעפב .|שיזיליבומ
ללכ כ"דב .היתובקעב הבטהל םיפצמו הרצק תויהל הכירצ איה ךא תרחואמ תינמז הרמחה |כתית
דצב |עצבל םיליחתמ בטיה תועצובמ |הש רחאל קרו אירבה דצב תוילרואנה תוחיתמה תא םיליחתמ
.באוכה דצב רשי תוחיתמה תא ליחתהל רשפא יטוקא בצמב וניא באוכה דצהו הדימב קר .באוכה
:תוחיתמה
לאטילפופ) ירוחאה דצל דע עיגמ |חלושה .|חלושה לע בשוי לפוטמה .הידפוטרואב הקידבה ומכ .פמלס ¬
.הזחל רטנס ,בגה ירוחאמ וידי ,ףופכ ובג .הפצרל תועיגמ אל – ריוואב תויולת וילגרו ויכרב לש (הסופ
רושייה .באוכ תוחפה דצבש ךרבה תא תונידעב ףפוכלו רשייל לפוטמהמ שקבנ םיפירחה םיבלשב a
דצבש לגרב רבדה ותוא לפוטמה השעי |כמ רחאל קר a .באכל סנכיהל אלש ידכ תונידעב
לש |שקלפה תקמעהו ,|שיטור לנרטניא ,|שקלפ יסרוד םג ךרבה תטישפל ףיסוהל רשפא .יתייעבה
נה תועונתה םע קחשל רשפא .ראווצה " היהת |מזה לכש בושח .םיוסמ רוזאל החיתמה תא |ווכל ידכ ל
תפסוה י"ע היפרהו החיתמ םע םיקחשמו הפופכ יצח ךרבה ,אמגודל .תיטטס היהת אל החיתמהש – העונת
|ונימל עיגה לפוטמהו םימוטפמיס |יאש האור ינאש הפוקת ירחא .|שקלפ יסרודה תייפרהו |שקלפ יסרוד
חתמתש רמולכ ,יוצר 3-10 םויב םימעפ 30 בושח .תבאוכה לגרה – היינשה לגרל רובעל ליחתמ תוינש
.החיתמה ירחא אל םגו החיתמה |מזב אל קזח באכל עיגהל |יאש בוש שיגדהל
¬ SLR ב ךריה .בגה לע בכוש לפוטמה .ברנ קיטאיאסה תחיתמל 90 ךריה תא תוקבחמ םיידיהו תולעמ
|שקלפיסרוד בלשל הפ םג רשפא .היפרהו באכ אלל ךרבה רושיי לש תויתעונתב לפוטמה ,רוחאמ
.ךריב |שיטור לנרטניאו |שקלפ רטנלפו
¬ SLR תא yמאל אל ידכ הרוגח תרזעב הלעמל הרשי לגרה תא םירהל שקבמ .ברנ קיטאיאסה תחיתמל
העיגמ העונתה .הרשי ךרב לע רומשל .בושו בוש טעמ דירוהלו לגרה תא םירהלו ,|טבהו ךריה בגה ירירש
.ךריה לש |שיטור לנרטניא םגו |שקלפיסרודה תא ףיסוהל רשפא הפ םג .ךריהמ
הנומת ¬ 44 לפוטמה .ברנ לרומפה תחיתמל "גנידנב ינ ורפ" . |טבה לע בכוש ברנ לרומפה לש החיתמה .
ה תחיתמל המודב תעצבתמ 4 איה החיתמה |אכש אלא הסרוב קירטנכורטב לופיטב ונישע התואC
וא ימוגב תזחוא תלפוטמה לגרה לש דצב דיה .תילרואנה החיתמה לש םיללכה יפל רוזחו ךולה – תיתעונת
.|בשיה |וויכל בקעה תכישמל חוכ הליעפמו ,המצעב לוסרקב תזחואש וא ,לוסרקה תא םיפיקמה הרוגח
הנומת a 45 איה ברנ לרומפה תחיתמל תפסונ הייסרוו . דצה לע הביכשב בושח .הרוחאמ הרוגח םע
הזחל רטנסה תאבה י"ע ראווצה ךרד תפסונ החיתמ ףיסוהל רשפא |אכו .ףוגל ךשמהב ךריהש דיפקהל
ףופיכ י"ע תרצונה לש היפרהו החיתמ :תויורשפא יתש |נשי זא .הרדשה טוח תחיתמ תא הריבגמש
תפפוכמ תראשנ ךרבהש וא הזחה םצעל ברוקמ יטטס בצמב ראשנ רטנסהשכ ךרבה לש ףופיכה תייפרהו
תוילרואנה תוחיתמה לכב .הזחה םצעמ רטנסה תקחרהו בוריק י"ע תושענ היפרההו החיתמהו יטטס בצמב
|כתי .םירחא םיקרפממ רתוי ורזעיש םיקרפמ שי םימעפל .םינושה םיקרפמה לכב קחשל רשפא
.רתוי רוזעת ךרבה ךרד וא |שקלפיסקודה ךרד החיתמהש אקווד
בורב היהת תינמז הרמחה .לופיטה רחאל בצמב הערהל םיטונ החיתמה |מזב בוט םישיגרמש םילפוטמה
.ךוראה חווטב רופישל םיפצמ ונחנא לבא החיתמה ירחא םג ךכו ,לק באכ – החיתמה ךשמב םירקמה
כ ולש באכה תא רידגמ לפוטמה םא אמגודל 7 ךותמ 10 ל עיגהל לוכי באכה החיתמה ירחא , 8.5-9 לבא
ל תחתמ באכה דרי ,וליפא םוי ירחא – ךשמהבש םיפצמ 7 . השוע לפוטמה םא םוי ךותב דרי באכה
ךשמל תויביסרגא רתוי תוחיתמ השוע לפוטמה םא .לופיטה םויב תולק תוחיתמ 3-4 םיפצמ תופיצרב םימי
ל תחתמ לא דרי באכהש 7 .תוחיתמהמ החונמ לש עובש רחאל
הנומת ¬ 46 י"ע ברנ קיטאיאסה לש רתויב הקזחה החיתמה . SLR בכוש לפוטמה .היצטור םע בולישב
ףתכהשכ הפצרה |וויכל תעקושו |חלושל yוחמ לא המידק הרשי תאבומ תחתמנה לגרה ,אירבה דצה לע
הנוילעה ףתכהמ אבל הלוכי |אכ תויתעונתה .|חלושב תעגל ידכ רוחאל חטתשהל הסנמ דצה ותוא לש
,ריזחהלו המידק תרשוימה הנוילעה לגרה תעונת י"ע וא ,הלעמל הריזחהלו רוחאל לתפל רשפא התוא
תתל ידכ העוצר ףיסוהל רשפא ,תשגרומ הניא החיתמה םא .ידכ ךות לוסרקב תועונת תושעל רשפא
תא קבוח ינשה הדיצו תידגנה דיה י"ע ךשמנ דחאה הדיצש העוצר י"ע תישענ החיתמה .רתוי הקזח החיתמ
ירחא םיעצבמ הזכ ליגרת .לפוטמה תיילוס 3-4 יטוקא בצמב .םינטק הלחתהב םינונימה .תועובש
.תויתעונת היהת דימתש בושח – תוחיתמב םייטטס םיראשנ אל ,תבאוכ תוחפש לגרה םע םיליחתמ
הנומת ¬ 51 לפוטמה .|ותחת בגל .(תחתמ הלאשה) ?תילרואנ החיתמ .
הזכ |שקלפל עיגהל לוכי דחא לכ אל) ,|חלושה לע ויבקע לע בשוי אוהשכ םייכרב תעירכ תחונתב
.המידק רתויש המכ תוחותמ םיידיהו |חלושב עגונ חצמהשכ תימלסומ הליפתב ומכ ףפוכתמו .(םייכרבב
.|ותחתה בגב הלק החיתמ תרצוי החונתה
.תויתעונת ןיא המל זא ילרואנ הז םאו חתומ הז המ
סאוספויליאה תחיתמ 7 מ הנומת . 3 לגרה .הרשי תירוחאה לגרהו הפופכ תימדקה לגרה העיספ תדימע .
ךשמל החונתב םייטטס םיראשנ .תחתמנה לגרה איה תירוחאה 10-30 .תוינש
,ות-ת" !ג" קו1י-
הלאה םירירשה יכ |גאה תפצר ירירש קוזיחו סינימודבאסרבסנרטה קוזיח לע ססובמ |ותחתה בגה קוזיח
סינימודבאסרבסנרטה תא קזחל בושח |ותחתה בגה תא קזחל ידכ .|ותחתה בגהמ סמועה תא םידירומ
ךירצ םישוע ונחנאש תצמואמ הלועפ לכ וא ,בגה ירירש yוויכ ינפל טעמ – |וכנה |ומזתב yווכתהל ולגרתלו
ךכ רחאו ,תוקפאתה לש השוחת – |גאה תפצר תא הליחת yווכל ךירצ סיטליפה יפל) |טבה תא סינכהל
םירגוסש וליאכ הלעמלו המינפ/הרוחא ינוסכלא |וויכב סינימודבאסרבסנרטה yוויכ י"ע |טבה תא םיכשומ
.(םיליגרתה וא תצמואמה הלועפה ינפל אבל תוכירצ הלאה תולועפה יתש .םייסנכמב תונחה לש 'צר'ציר
.תויתגרדהב הלדג םיליגרתה לש ישוקה תגרד
:םיליגרת
לש האצוה ידכ ךותו ,הקומע המישנ תחקל ¬
.(המינפ |טבה תסנכהב םיכישממו |גאה תיעקרק yוויכב םיליחתמ סיטליפב) .המינפ |טבה תא סינכהל ריווא
הבצמב תראשנ |טבהשכ םיימעפ םושנל לפוטמהמ םישקבמ הפישנה רחאל המינפ תסנכומ |טבהשכ וישכע
.רירשה תא תקזחמ תסנכומה |טבה םע המישנה .תחפנתמ הניאו סנכומה
,דצה לע הביכשב הזה ליגרתה תא תושעל רשפא
,המידק תצק ףוג םע הבישיב
תדימעבו ,הדימעב הז תא תושעל רשפא 6 תדימעב ליגרתה . 6 הנומת – 56 .הטמל לופיל הצור |טבה |אכ ,
,הקומע המישנ םיחקול – רבדה ותוא ,ךשמהה .המינפ התוא םיסינכמ ךיא שיגרהל שממ רשפא |כל
רשפא הז לע .םינפב תקזחומ תראשנ |טבהשכ תומישנ יתש םיחקול .|טבה תסנכה ךות ריווא םיאיצומו
.בגה ירירש קוזיחל םיליגרת ינימ לכ תונבל
תסנכה תא עצבמ ,םילופיטה |חלוש לע בשוי לפוטמה ,ודרי בגב םיבאכהו יטוקא תוחפ רבכ בצמהשכ ¬
לגרו די םירהל םיידיל םילק תולוקשמ ךכ רחא םיידי יתש ךכ רחאו תחא די םירמו ראותש יפכ |טבה
.ריוואה תפיאשב םגו תפישנב םג המינפ תסנכומ |טב לע הדפקה ךות תועצובמ תועונתה שכ .ו"כו ,|וסכלאב
.|ותחתה בגה לש ותוביצי תאו |ותחתה בגה תא םיבצימה םירירשה תא םיקזחמ ךכ
.ךריב |שקלפ םע םיילגרה םע םג תושעל רשפא רבד ותוא a
.םיילגרל תחתמ התיפ םג ףיסוהל רשפא .לובטיפ לע הבישיב תושעל רשפא רבד ותוא a
תדימע לע םינובש םיליגרתל תואמגוד ¬ 6 |טבהשכ לוגרתו |טבה תסנכה ידכ ךות ותאצוה ,ריווא תסנכה +
:הפיאשב םגו הפישנב םג המינפ תקזחומ
לכה ,הבוטה |וימדה דיכו התיפ לע לגר וא די ,םיידגנ לגרו די םירהל ,לגר םירהל ,דירוהל ,|ימי די תמרה a
.תוביציה רופישל
.רתויש המכ ?תושעל המכ :םינונימ
|אכמ .תומכשה לע תונעשהו הלעמל |גא ,תופחוד םיילגר תופכ – רשג תושעל :בגה לע הביכשב ¬
רשקב ונישעש המ לכ ,לילג ,היינש לגר םירהל רמואו התיפ םש ,ריוואב לגר – ישוק ריבגהל םיליחתמ
דע |טבה תא םיסינכמ םישנא םימעפל .המינפ |טבה תסנכה לע אוה שגדה הפש אלא ,|ייפ לרומפולטפל
איצוהלו ףוסה דע |טב סינכהל םהל םירמוא זאו רבדל םילוכי אל רבכ םהש ךכ ידכ 50% .
.ו"כו ריק תפיחד :םיירטמוזיא םיצוויכב ,הכילהב |טבה תסנכה תא בלשל רשפא
תאו |ותחתה בגה לש םירוסנטסקאה תא תקזחמש הרוחא הכילה הז |ותחת בגל םיבוטש םירבדה דחא¬
|טבה תסנכה ידכ ךות ,סומיסקמ סואטולגה

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->