Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
56Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Doğru Akım Esasları

Doğru Akım Esasları

Ratings:
(0)
|Views: 30,459|Likes:

More info:

Published by: AbdurrahmanSahinkaya on Jan 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2014

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
ELEKTR
İ
K ELEKTRON
İ
K TEKNOLOJ
İ
S
İ
 DO
Ğ
RU AKIM ESASLARI
ANKARA 2007
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
 ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
nda kademeliolarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
, denenmekve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir ve yap
ı
lmas
ı
 önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerindenula
şı
labilirler.
 
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
 
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
 i
AÇIKLAMALAR..............................................................................................................iiiG
İ
R
İŞ
..................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-1.................................................................................................31. DO
Ğ
RU AKIM................................................................................................................31.1. Do
ğ
ru Ak
ı
m Kavramlar
ı
............................................................................................31.1.1. Do
ğ
ru Ak
ı
m
ı
n Tan
ı
m
ı
........................................................................................31.1.2. Do
ğ
ru Ak
ı
m
ı
n Elde Edilmesi.............................................................................31.1.3. Do
ğ
ru Ak
ı
m
ı
n Kullan
ı
ld
ığı
Yerler......................................................................31.1.4. Ohm Kanunu......................................................................................................41.2. Devre Çözümleri.......................................................................................................51.2.1. Seri Devre..........................................................................................................51.2.2. Kir
ş
of’un Gerilimler Kanunu..............................................................................61.2.3.Paralel Devre......................................................................................................81.2.4. Kir
ş
of’un Ak
ı
mlar Kanunu...............................................................................101.2.5. Kar
ışı
k Devre...................................................................................................111.2.6. Çevre Ak
ı
mlar
ı
Yöntemi..................................................................................131.3. Bobinler ve Kondansatörler.....................................................................................151.3.1. Do
ğ
ru Ak
ı
m Devresinde Bobin........................................................................151.3.2. Bobin Ba
ğ
lant
ı
lar
ı
............................................................................................161.3.3. Do
ğ
ru Ak
ı
m Devresinde Kondansatör..............................................................171.3.4. Kondansatör Ba
ğ
lant
ı
lar
ı
..................................................................................19UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...........................................................................................22ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.................................................................................29PERFORMANS DE
Ğ
ERLEND
İ
RME...........................................................................32Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-2...............................................................................................332. DC KAYNAKLAR........................................................................................................332.1. Piller.......................................................................................................................332.1.1. Pil Çe
ş
itleri ve Yap
ı
lar
ı
....................................................................................332.1.2. Pillerin
İ
ç Direnci.............................................................................................362.1.3. Pillerin EMK’ s
ı
(Elektromotor Kuvvet)...........................................................362.1.4. Pillerde Güç.....................................................................................................382.1.5.Pillerde Verim...................................................................................................382.2. Aküler.....................................................................................................................382.2.1.Akü Çe
ş
itleri ve Yap
ı
lar
ı
...................................................................................382.2.2. Akü Kapasiteleri..............................................................................................422.3. Dinamolar...............................................................................................................422.3.1. Dinamo Çe
ş
itleri..............................................................................................422.4. Kaynak Ba
ğ
lant
ı
lar
ı
.................................................................................................432.4.1. Kaynaklar
ı
n Seri Ba
ğ
lant
ı
s
ı
..............................................................................432.4.2. Kaynaklar
ı
n Paralel Ba
ğ
lant
ı
s
ı
ve Sak
ı
ncalar
ı
...................................................442.5. DC Kaynaklar
ı
Kullan
ı
rken Dikkat Edilecek Hususlar.............................................452.6. Elektromanyetizma.................................................................................................462.6.1. Ak
ı
m Geçen
İ
letken Etraf 
ı
ndaki Manyetik Alan...............................................472.6.2. Ak
ı
m Geçen Bobinin Çevresindeki Manyetik Alan...........................................472.7.
İ
çinden Ak
ı
m Geçen
İ
letkenin Manyetik Alan
İ
çerisindeki Durumu........................482.8. Manyetik Alan
İ
çinde Bulunan
İ
letkenin Hareketi...................................................48
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (56)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
Özgür Kızılkaya liked this
ercanus liked this
trcagan liked this
Salim Yıldız liked this
BeRna PekAkca liked this
Kadir Savaş liked this
Özlem Kaplan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->