You are on page 1of 40

vers

XIII. ÉVFOLYAM 3-4. SZÁM 2005. JÚLIUS


Tartalom
TANULMÁNY
Beke Albert: Gyurkovics Tibor költészete 3 ... VERSENYRE
Gyurkovics Tibor Versmondó Verseny 4 FELHíVÁSOK
Gujás Márta: In Memoriam József Attila 10 "Szeptember végén"
Marcel Lucaciu: Levelek Izoldához 10 Országos Versmondó Verseny 32
József Attila százéves, Baka István halálának
EGYESÜLETI ÉLET - RENDEZVÉNYEK tízéves évfordulója alkalmából
A Magyar Versmondók Egyesületének versíró és verselemző, illetve novellaíró
beszámolója II pályázat 32
A Magyar Versmondók Egyesületének III. Mensáros László Nemzetközi
közhasznúsági jelentése 13 Vers- és Prózamondó Verseny 33
Felügyelőbizottsági beszámoló .Szögedi" Szép Szó
Magyar Versmondók Egyesülete Vers- és Prózamondó Verseny 33
Küldöttközgyűlése 14 Országos Mécs Károly Szavalóverseny 34
Daniel Sáuca: A pokol nyugati részlegén 14 B. Simon György: Rekviem 34
Beszámoló és közhasznúsági jelentés VII. Nemzetközi Kaleidoszkóp VersFesztivál 35
az MVE Győr-Moson-Sopron Megyei Daniel Hoblea: Minthogyha 35
Szervezete 2004. évi tevékenységéről 15 Radnóti Miklós Regionális és Nemzetközi
A Költészet Napja a Vers Évében 16 Vers- és Prózamondó Verseny 36
Simonfy József: OPUSZ 52 16 Devecseri Zoltán: Balázs-áldás 36
"KI VISZI ÁT A SZERELMET" Ion Pitoiu-Dragomir: Nőszirom, kegyelem 36
Köszöntőlevélféle Lukács Jánosnénak,
Julikának 17 KÖNYVAJÁNLÓ
Cziczó Attila: Nyelvében él a nemzet... 17 Torma Mária: Az előadó-művészet mesterei
Sz. Csordás Éva: "Faluról falura" 18 két kötetben megörökítve 37
Cristian Contras. Kakastemető 18 Gróh Gáspár irodalomtörténész
ajánló sorai az első kötethez 38
VERSENYRÓL. ..
A harmincéves szavalóverseny 19
Arany János verseny Körmenden 19
A Il. Nemzetközi Juhász Gyula
Vers- és Prózamondó Verseny döntője, 2005 20

XIV. TOMPA MIHÁLY


VERS- És PRÓZAMONDÓ VERSENY
Tözsér Árpád: A Tompa Mihály-napok
köszöntése 21
Szászi Zoltán: Áldás, békesség,
nagytiszteletű Tompa Mihály uram! 22
Szászi Zoltán: Homok a fogaskerekek közt? 23
Ádám Zita: "Világteremtő, hűséges szavak" 24

A KÖLTÉSZET TAVASZA v., ZILAH


Devecseri Zoltán: A Költészet Tavasza
V. ünnepi programjáról, Zilah,
2005. április l-3. 25
Kiss Lehel: Őszi áhítat 26
Horváth Attila: Versben mondom el 27
Bábics Valéria: Hiszek a szóban 28
Tóth Zsóka: Penyigei kilenc kislány 29
Udud István: Kilenc letört rózsa
(A penyigei tragédia) 30
Csonka Márta: Ha június, akkor Latinovits 31

versmondó
2 versmondó
Beke Albert
Gyurkovics Tibor költészete
Nem az a célunk, hogy Gyurkovics Tibort agyba-főbe a hódolatot, hogy politikai összeköttetései révén elintézi:
dicsérjük és az egekbe magasztaljuk, hanem hogy tisztába díjakat és kitüntetéseket adat az őt körülajnározó és neki
jöjjünk annak a költészetnek a kivételes értékeivel, ame- hódoló szürke kis embereknek, és most már az Isten sem
lyet ő hozott létre. vitathatja el tőle azt a jogot, hogy önmagát igenis nagy
Tudnunk kell ugyanis, hogy a Kráter Könyvkiadó, költőnek tartsa, és ezt elvárja, sőt megköveteli a világtól
amelynek az igazgatója Turcsány Péter, most adja ki folya- is. Tehát ő igenis nagy költő! S a következő időkben ő is
matosan Gyurkovics Tibor életművét, amelyből eddig díjakat, kitüntetéseket kell hogy kapjon.
nyolc kötet jelent meg. Az utolsó kettőben, 935 oldalon Gyurkovics Tibor viszont ezzel egy teljesen ellentétes
- jegyezzük meg jól: 935 oldalon! - a verseket utat jár. Ő ugyanis fütyül a hódolók megszerzésének jel-
olvashatjuk. Ezzel az életműkiadással lehetőségünk van zett módjára, és vagy tudatosan, vagy tényleg csak jóked-
rá, hogy komolyan számba vegyük azt a hatalmas véből, de mindenütt jelen van, mindenütt szerepel, fellép,
munkásságot, amelynek a költészet csupán az egyik, ámde kiállításokat nyit meg, sőt még főzőversenyen is részt
a legfontosabb része. Mert Gyurkovics Tiborban elsősor­ vesz, egyszóval nyüzsög, és néhány évvel ezelőtt még
ban és mindenekelőtt költőt kell látnunk. Ezzel nem be- arra is képes volt, hogy saját színművében színészként
csüljük alá sem a színműveit, sem a prózáját, hanem fellépjen.
csupán a fontossági sorrendet állapítjuk meg. Tehát mond- Tehát fölmerül a nagy kérdés: vajon mindezt azért
juk ki még egyszer, hogy Gyurkovics mindenekelőtt teszi-e, mert így akarja költészetét népszerűsíteni, vagy
költőnek született. A latin mondás szerint "poeta non fit, pedig egyszerűen csak azért, mert szeret bohóckodni és
sed nascitur", Azaz: a költő nem lesz, hanem annak szerepelni. Ezt a kérdést mi, kivülállók, nem tudjuk eldön-
születik - tehát eleve annak kell születnie. teni, hanem csupán azt állapíthatjuk meg, hogy ez saját
Hetek óta Gyurkovics Tibor verseit olvasom, s egyre költészetének népszerűsítése szemszögéből - téves út.
inkább arra a felismerésre jutottam, hogy határozottan Miért? Azért, mert az emberekben a nagy művészről,
nagy költészettel állunk szemben. Sőt, nyugodtan és tár- tehát a nagy költőről is, van egy elképzelt, sablonos kép,
gyilagosan megállapíthatjuk, hogy napjainkban és a je- és a közönség elvárja, hogy a nagy költő ehhez igazodjon.
lenlegi Magyarországon ez a költészet a legjelentősebb, A nagy költőt a közönség roppant komoly, fenséges alak-
vagyis a legnagyobb. Nyomatékosan hangsúlyozni kiván- nak képzeli, szinte olyannak, aki már saját szobraként
juk, hogy egy nagy költészetről beszélünk, és nem egy pózol egy talapzaton. Arany Jánost, Adyt vagy Babitsot
nagy költőről. Persze kérdezhetné valaki, hogy aki ezt a például nem tudjuk egy főzőverseny résztvevőjeként el-
nagy költészetet megalkotta, az nem nagy költő? Erre az képzelni. Ez teljességgel lehetetlen! Tehát ha Gyurkovics
a válaszunk, hogy nagy művészek nincsenek, hanem csak ilyesmit csinál, akkor rontja a valóban nagy költészetének
nagy művek. Goethe sem volt nagy művész, amikor éppen hitelét. Pedig tényleg nagy költészetet hozott létre, ezt
a WC-n ült. Nagy művet létrehozni csak kegyelmi álla- bizonyítja verseinek említett két kötete.
potban lehet. Prózaibban fogalmazva: kivételes és csak Aztán Gyurkovics szereti a különös ruhadarabokat is:
nagyon ritkán megadatott testi-lelki és szellemi koncent- olyanokat, amelyek feltűnők! Például kedveli a különböző
rációt igényel, s az ilyen állapotot nem lehet prolongálni. kalapokat: a betyáros szalmakalapot meg a másféléket is...
Éppen ezért az a személy, aki azt a bizonyos nagy művet Pedig már Tonio Kröger megmondta Thomas Mann no-
létrehozta, az élet más alkalmaiban ugyanolyan átlagos, vellájában: ,,Elég kalandorság már az is, ha az ember
hétköznapi ember, mint bárki más. művész. Külsőleg öltözködjünk rendesen, a mindenét, és
A mondottak ellenére a közbeszédben mégis nagy mű­ viselkedjünk rendes ember módjára..."
vészeket, nagy költőket szoktunk emlegetni, és érdemes Ismételten hangsúlyozzuk: a jelenlegi magyar iroda-
szembenézni azzal a problémával: hogyan lesz manapság lomban Gyurkovics költészete a legrangosabb és legna-
valakiből "nagy költő". Vegyünk egy átlagos, azaz tipikus gyobb. Akkor is ez a legfajsúlyosabb, ha ezt a pályatársak
esetet: adva van egy bizonyos valaki, aki verseket ír. vagy nem tudják, vagy pedig nehezükre esik elismerni.
Tegyük fel, hogy az illető talán költőnek is nevezhető. Na Hiszen művészek között - és ezt tételszerűen kijelent-
most ez az illető körülveszi magát olyan emberekkel, akik hetjük - nincs őszinte barátság, hanem csak irigység és
abszolút szürkék, semmi különösebb tehetségük nincs, és féltékenykedés van. Ismerjük a Molnár Ferencről szóló
a versíró - ha jó politikai összeköttetései is vannak! - történetet, amely jól példázza ezt az igazságot. Bródy
ezeket a szürkék hegedőseit elhelyezi jó állásokba, magas Sándor ugyanis - a legenda szerint - jó barátja volt A Pál
pozíciókba, s ezzel az illetőket száz százalékig lekötelezte utcai fiúk szerzőjének, aki azonban erősen kételkedett
önmaga iránt. Ezek a kis szürke, semmi emberek aztán állítólagos barátja őiránta való szeretetében. Közös isme-
elkezdik a költőt az egekbe magasztalni: tanulmányokat és rőseik azonban erősen bizonygatták, hogy de igen, Sándor
könyveket abortálnak róla, és lihegnek a meghatottságtól, szeret téged... Mire Molnár Ferenc válasza: szeret,
hogy az illető milyen nagy költő. Ő pedig azzal honorálja szeret..., de akkor miért ír darabokat?

versmondó 3
Hát így néz ki a művészek közötti barátság! Ismeretes, ték Babitsot dicsérni. Ady azonban hallgatott. Éppen ezért,
hogy a Goethe és Schiller közötti barátság is csak az iro- a társaság taktikát változtatott: szapulni és ócsárolni kezd-
dalomtörténetben létezik, meg a weimari közös szobrukon ték Babitsot. S ezzel kiugrasztották a nyulat a bokorból,
pózolnak együtt, de a valóságban halálosan irigyek voltak mert egy idő után Ady megszólalt, és ezt mondta: Hát
egymásra. S különben is: általános tanulság, hogy a kor- igen, Mihály jó verseket ír - én pedig költő vagyok.
társak annyira a korábbi nagy alkotások bűvöletében él- De térjünk vissza Gyurkovics Tiborhoz!
nek, hogy nem képesek saját koruk nagy műveit és szer- Mindenekelőtt van egy nagyon fontos bejelentésünk:
zőit felismerni. Márpedig az igazi nagyalkotásokra éppen éspedig az, hogy Szabó Lőrinc nem halt meg, hanem itt él
az jellemző, hogy eltérnek az addigi művektől, mert gyö- közöttünk, csak most Gyurkovics Tibornak hívják. De
keresen újat hoznak, másképpen látják a világot, mint az sietünk kijelenteni: ő nem Szabó Lőrinc reinkarnációja,
előttük lévők. A magyar irodalomban is vannak ilyen hanem a mi korunkban ugyanaz, vagy hasonló jelenség,
félreismert vagy egyáltalán nem elismert jelentős mint hatalmas elődje volt annak idején. Tehát nem II.
_"I éspedig valóban jelentős! - költők. Itt van például Szabó Lőrinc, hanem l. Gyurkovics Tibor.
Gulyás Pál esete, akiről Németh László írta meg, hogy Mit jelent ez? Azt, és csakis azt, hogy Gyurkovics az
még családtagjai is csak akkor hitték el, hogy valóban jó elmúlt évtizedeknek és napjainknak is olyan kvalitású
költő volt, amikor a temetésére maga a miniszter is ko- alkotója, aki nemzeti és esztétikai szempontból egyaránt a
szorút küldött. Ez volt szemükben az igazi bizonyíték arra, legjelentősebb költészetet hozta létre. Tudjuk, hogy ez
hogy "Pali" valóban jelentős alkotó lehetett. sokakban - főleg a mostani költőkben és holdudvarukban
Vagy itt van Ady és Babits úgynevezett barátsága. - ellenérzést kelt, de aki elolvassa Gyurkovics verseit, és
Ismerjük azt a közös fényképüket, amelyen egymás mel- van benne annyi igazságszeretet, hogy nem az előítéleteire
lett ülve a Károli Bibliára hajolnak, s ebből a poeta doctus vagy a hivatalos véleményre hagyatkozik, annak be kell
hívei valamiféle kölcsönös tiszteletre és szeretetre követ- látnia: valóban így van. Nyissuk ki ezt a most megjelent
keztetnek. Sokan ismerik azonban azt a történetet, amely két kötetét bárhol, bármelyik versnél, s azt fogjuk tapasz-
arról szól, hogy közös ismerőseik szerették volna meg- talni, amit Ady mondott saját magáról: ,,Az egész élet ben-
tudni: vajon mi lehet Ady igazi véleménye Babits költé- nem zihál." Nos, Gyurkovics költészetében ugyanúgy
szetéről. S ahhoz a taktikához folyamodtak, hogy elkezd- benne .zihál" az egész élet, mint nagy elődjében. Nincs az
életnek olyan apró vagy nagy jelensége, ami Gyurkovics-
A Magyar Versmondók Egyesülete, nál költészetté ne válna. Pedig sohasem hajszolta az
a Kráter Műhely Egyesület és a Versmondó folyóirat élményeket, vagyis mindig csak olyan élményekről ír,
a Vers Évében meghirdeti a amelyek alkatilag vele azonosak. Nem erőlteti a magas
hőfokú érzéseket, tehát nem műveli az álarclírát, és nem
Gyurkovics Tibor
hajszolja a tapsot, hatást és eget-földet megrázó vissz-
Versmondó Versenyt. hangot. Nem idomul a közönség várakozásához, nem 10-
A verseny célja a kortárs költészet jeles képviselőjén, valja bele magát hamis lírai szerepekbe. Ő mindig őszinte,
Gyurkovics Tibor költön keresztül a hazai vers- és mindig valódi élményeiről ír: verseiben egyénisége
és prózairodalom megismerése, népszerűsítése. legigazibb vonásai nyilvánulnak meg. Élményei mindig
igazak, s olyan költői erő nyilatkozik meg bennük, ame-
A nevezés feltétele:
Várjuk minden versmondó, verskedvelő lyek őt napjaink páratlan költőjévé avatják. Amikor úgy-
jelentkezését, kortól függetlenül, aki vállalkozik nevezett hazafias verset ír, akkor sem esik abba a hibába,
Gyurkovics Tibor egy művének elmondására. amelyet oly sok pályatársánál tetten érhetünk: vagyis
Nevezni egy verssel vagy prózávallehet. hazafias költészete soha nem dagályos, hamis, felfújt, üre-
Az előadni kívánt mű időtartama nem haladhatja meg sen kongó - és pláne nem hazug. Nála ugyanis az őszin­
az 5 percet. teség mindig együtt jár egy bizonyos bensőségértékkel.
Gyurkovics lírájának másik alapvető sajátossága a
A verseny helye és időpontja:
hűség. Ez nemcsak azt jelenti, hogy hű önmagához, hanem
Budapest, 2005. december
(a pontos időpontról a versenyzőket értesítjük, azt is, hogy hű marad azokhoz az erkölcsi normákhoz,
illetve a www.vers.hu honlapon közétesszük). amelyek az embert emberré teszik, és hű marad ahhoz a
Nevezési határidő: 2005. november 20. társadalomhoz is, amely saját korát jelenti, s amelyet mű­
vészi helytállásával igyekszik jobbá tenni. Mindig megvan
Jelentkezési cím: benne az a bátorság, hogy teljes egyéniségével korának
Versmondó-szerkesztőség, 1074 Budapest, Huszár u. 8.
életében álljon, és amit igaznak lát, amit átél, azt ki is
További információ az alábbi elektronikus címen fejezi. Tehát nem menekül el korának valósága elől, és
kérhető: versmondo@versmondo.hu nem rejtőzködik el holmi patetikus és hazafias szólamok
mögé. Mélyen átérzi, hogy a valóság elől nem lehet meg-
A szakmai zsűri a díjazottakat a közelmúltban
megjelent, Gyurkovics összes versét tartalmazó, futamodni, vállalni kell önmagát és korát. Tehát az a társa-
kétkötetes, dedikált művel és más értékes dalmi felelősségtudat, amely Gyurkovics költészetében
ajándékokkal jutalmazza. egyértelműen jelen van: egyéniségének alapvető tulajdon-
ságából következik.
A verseny védnöke: Gyurkovics Tibor költő Lírájának következő alapvető vonása az eredetiség, ami
egyúttal abszolút egyediséget is jelent. Az ő versei annyi-

4 versmondó
ra egyszeriek, senki máséval össze nem téveszthetők, Az utolsó szó bizonyítja Gyurkovics nyelvalkotó fantá-
hogy ha nem szerepelne is a neve versei felett, akkor is ziáját is: főnévből alkot módhatározót, éspedig oly módon,
tudnánk, hogy ezeknek csakis ő lehet a szerzőjük. Egyéni- hogy a szó megőrzi eredeti jelentésének hangulatát is.
ségének eredetisége a hétköznapi életben is megnyilvánul, Nagyon stupid az olyan olvasó, aki nem érzi ki ebből a
és ez verseiben is visszatükröződik. S eredetiségéből versből a nagy költészet varázsát. Mert ennek igenis van
fakad, hogy a világot is újszerűen látja, és ez mutatkozik ismertetőjele: az alkotó-teremtő képzelet, amelynek meg-
meg élményeinek alakításában, formálásában is. Gyurko- nyilatkozásai: a költői élet- és természetszemlélet, vagyis
vics szemléletének eredetiségéből következik, hogy a mítoszaikotás, továbbá a szóképek: azaz a mítoszaIko-
költészetének értéke meghatványozódik, mert senki tásnak formálóeszközei. S ezekhez hozzátartozik még az
máséra - főként Illyésére, hál' Istennek - nem hasonlít. újság és eredetiség, továbbá a mítoszalkotásnak az érte-
Kifejezőeszközei is teljesen egyediek: nem emlékeztetnek lem, vagyis a józan ész előtt is megálló módja.
senki máséra, és nem téveszthetők össze egyetlen XX. Babits azt mondta, hogy minden nagy írói teljesítmény:
századbeli költőével sem. Versei telítve vannak élettel, s egy új attitűd az élettel szemben. S aki elolvassa Gyurko-
éppen ezért minden konvenció és sablon idegen tőle. vics verseit, annak éreznie kell, hogy ezekből az élettel
Következésképpen epigonjai sem lehetnek, hiszen stílusa szemben valóban egy új beállítottság érződik ki. Akkora
annyira egyedi és új, hogy nevetséges volna, ha valaki érzészuhatag árasztja el az olvasót, hogy szinte az
utánozni próbálná. Sőt Gyurkovics annyira őseredeti önmegsemmisüléstől kell félnie, mert teljesen hatalmába
tehetség, hogy még a leghagyományosabb formákban is keríti az a varázs, amely ezekből a versekből árad. Nézzük
nagy értékeket tud létrehozni, anélkül hogy ezt különö- például ebből a szemszögből Gyurkovics egyik legszebb
sebben erőltetné. S költészetében az eredetiség sohasem szerelmes versét, az Áldás-t. Ez nem egy szokványos sze-
téveszthető össze az eredetieskedés sel. relmes vers, hiszen nemcsak az imádott nő iránti hódolat
Minden ember érzelmi életének egyik nagy tartománya és szeretet árad belőle, hanem vallásos líra is, mert benne
például kétségkívül az anyjához fűződik. A költők közül is van az Isten iránti hódolat:
mindenki írt az anyjáról, szép vagy kevésbé szép verset, Téged, akit még úgy szeretnem
de valamilyet biztosan. Gyurkovics Tibor kötetében is adatott, ahogy nem szerettem
találunk egy olyan költeményt, amelynek az a címe, hogy senkit se, talán csak az Istent...
Anyám. Ez a vers azonban egészen más, mint bármelyik
másik költőé. Abban különbözik más költők hasonló Ám a vers kifejez egy bizonyos panteisztikus életérzést is,
témájú verseitől, hogy ő nem lirizál, nem biedermeier éspedig oly módon, hogy az olvasó végül is nem tudja
vagy szentimentális hangvétellel beszél az anyjáról, ha- eldönteni, hol kezdődik az Isten iránti imádat, és hol csap
nem epikus módon: egy helyzetképben mutatja be azt, át ez a túláradó érzés az imádott nő iránti szerelem kife-
akinek a legtöbbet, az életét köszönheti. Ámde ez a hely- jezésébe. És ráadásul benne van a költő önszeretete is:
zetkép olyan, hogy mögötte ott érezzük a költő legmé- tehát annyira összetett és zsúfolt a vers mondandója, hogy
lyebb, legforróbb líráját is, csakhogy anélkül, hogy az 01- ember legyen a talpán, aki szét tudná szedni a költemény
vasókból valamiféle szentimentális, szívfacsaró érzéseket komplex közölnivalóját az egyes érzelmi szálakra. De nem
akarna előpumpálni. is szabad! Hagynunk kell, hogy úgy hasson ránk a vers,
Vagy itt van a Fecske című verse. A cím alapján esetleg ahogy a költő megírta, mert így nyújt egységes esztétikai
azt hihetnénk, hogy ez is csupán egy a már oly sok fecske- hatást, és vétek volna ezt barbár módon logikailag ele-
versből. Még magyar nóta is született róla: sokan ismerjük
mezgetni.
azt, amely így kezdődik: "Szállj ide, szállj oda fecske- Gyurkovics annak az embemek, illetve modem, azaz
madár, / kérdezd a rózsám, hogy mért csapodár..." Nos, valóban korszerű művésznek a megtestesítője, akit leg-
Gyurkovics verse egészen más, méghozzá minőségileg találóbban a polgár jelzővel határozhatunk meg. Ez azt
más! Első olvasásra mindenki észreveszi, hogy ez a vers jelenti, hogy magába tudja olvasztani a népi és az urbánus
nagyon mély értelmű, és nagyon mély lírai húrokat rezdít értékeket, felette áll a még ma is dúló harcoknak, és
meg az olvasóban. Benne van ugyanis a tárgytalan el- Magyarországot nem csupán lakóhelyének, érvényesülési
vágyódás: terűletének, hanem a szó legteljesebb értelmében hazájá-
minden emberben fecske ül nak tekinti. Ebből következően hazafias költészete is gyö-
a fecskejaj a fecskekód keresen más, mint az előtte járóké vagy némely mostanság
el kéne szállni fecskemód. .. nagynak kikiáltott pályatársáénak. Itt van például az Ebek
harmincadja című verse, amelynek műfaja - a költő saját
De benne van ebben a versben az örök ember örök megjelölése szerint - kuruc dal. S már a vers első sza-
sóvárgása valami meghatározhatatlanul jobb, szebb, tehát kaszai megmutatják, hogy költőjük szerint hazánk alap-
valami másféle élet után is. És benne van az otthon utáni vető bűne és baja ma is ugyanaz, mint amit Kölcsey felró
sóvárgás és a visszatérés vágya: Himnuszában a magyarságnak, vagyis a széthúzás, az
és visszajönni ha a nyár összetartás teljes hiánya:
megint fecskékért kiabál Sose lesz itt egység
Jövök, jövök! - azt mondani sose lesz itt, István,
ahogy a fecskék hangjai széthúzó fejünket
Megyek, megyek! - így fecsekül... verje meg az Isten!

versmondó 5
Szétszaladó gondok két kötet versét, akkor be kell látnunk, hogy igenis az.
egybe nem állanak. Mert az Ebek harmincadja nem egyedi jelenség költé-
sose jön itt létre szetében, hanem csupán egy a sok hasonló közül. Ámde ő
az álom-állapot. nem úgy hazafias költő, ahogy az olvasók azt iskolai
tanulmányaik alapján elvárják, hanem egészen máskép-
Az állam-állapot, pen, vagyis ironikusan. De hát lehet, illetve szabad a
a bőséges ország, hazáról ironikusan beszélni? Szabad is, lehet is: bizo-
lyukas asztaláról nyíték rá Gyurkovics költészete. Döntő igazolása ennek a
széthullnak a morzsák. .. Program című vers. Ugyanis mi az, ami ebben a legszem-
betűnőbb? Először is a költő rendkívül ironikus életszem-
Bizonyára minden olvasó érzi, mert éreznie kell: ez nem lélete. Gyurkovicsnak szinte minden versében jelen van az
egy szokványos hazafias, vagy pláne hazafiaskodó vers, irónia. Nem hivalkodóan, nem erőszakoltan, de igenis ott
hanem igazi kuruc dal. Tehát olyan érzelmeket fejez ki, van. (Mellékesen: alighanem ebből fakad bohóckodási
amelyek nem szokványosak, és nem érzelgősen beszélnek hajlama is.)
a hazáról, hanem azon a hangon, amelyet Kölcsey használt Másodszor: szembeszökő ennek a versnek a képalkotási
először és aztán Vörösmarty. Vagyis miről van szó? Arról, módszere is. Gyurkovics óriási élettapasztalattal rendelke-
amit az említett két nagy előd és maga Gyurkovics is zik, és az életanyagát mozgósítani tudja: úgy rántja egybe
hangoztat: hogy a magyarság legnagyobb bűne a belső életbeli megfigyeléseit a legtávolabbi területekről, hogy az
viszálykodás és a zsákmányon való marakodás ahelyett, olvasó szinte levegő után kapkod, ha lépést akar tartani
hogy a közös ellenség ellen összefognánk. ennek az óriási életanyagnak a költői feldolgozásával.
Kérdem: van-e ennél aktuálisabb panasz? Vajon nem Végül pedig figyeljünk fel arra is, hogy a költő milyen
ez-e ma is a magyarság legnagyobb bűne? A vers páratlan formakultúrával rendelkezik. Ez manapság azért
egyértelműen kimondja, hogy a magyarság semmi jót nem is különösen dicsérendő, mert gyakran olvasunk olyan
várhat az ellenségétől, a mindenkori ellenségétől, hiszen szövegeket, amelyeket a szerzők úgy akarnak nekünk, az
annak a haza ,,nem sajátja zsákmány". Ugyanis mi lenne a olvasóknak el- és beadni, mintha versek lennének. Ámde
megoldás? Az, amit Gyurkovics "az álom-állapot'l-nak nem érezzük, nem tudjuk, hogy miért lennének azok. S
tüntet fel, és ez pedig nem más, mint "az állam-állapot". vajon miért hiszik szerzőik, hogy szövegeiket verseknek
Tehát a cél, a mindenkori cél, ez utóbbi állapotnak az lehet tekinteni? Gyurkovicsnál azonban soha nincs ilyen
elérése, amely azonban csak álom... És miért az? Azért, problémánk, mert nála mindig vannak kitűnő rímek, nagy-
mert sorsunk intézői nem azonosak azzal néppel, amely- szerű enjambement-ok, gondolatátvitelek egyik verssorból
nek a sorsáról egyezkednek: vagy versszakból a másikba, egyszóval érezzük, hogy
Eleget egyezett
ezek valóban igazi költemények.
hamis egyezséget,
És mindezek tetejében tudjuk, hogy itt valóban a
hazáról van szó, de nem az elvont szülőföldről, hanem
lappangó íze és
arról a hétköznapi gondról-bajról, amellyel a jelenlegi
szaga lett a vérnek.
hazában élő ember küszködik, és amibe esetleg bele is
Büdös az asztallap, lehet halni.
büdös ez az ország, Hogy ki a nagy költő: az napjainkban majdnem csak a
jólforgó szájunkban reklámtól függ. De ha nem dőlünk be a propagandának,
büdösek a morzsák, hanem saját fejünk után megyünk, akkor világosan és
tisztán látjuk, hogy ezekben a versekben valóban egy nagy
hogy ki kell okádni lélek nyilvánul meg, akinek ugyanúgy nem kellenek
a patak partjára. "a megálmodott álmok", mint ahogy Adynak sem kellet-
csahos gazdáinak tek, mert nem "a szürkék hegedőse", hanem úgy tud a ma-
arany portájára. gánember panaszairól beszélni, hogy abban benne van
minden egyes ember közös panasza is. Nem hiszem pél-
A vers befejezése szinte hősies magatartást vár el tőlünk, s dául, hogy az egész magyar költészetben lenne még egy
önérzetesen vallja, hogy: olyan vers, mint az Unom. amely a szplínt, vagyis az élet-
Európa őrzői. untságot, a levertséget és csüggedt hangulatot ilyen nagy
nem csahos kutyái átéléssel és kifejezőerővel tudná velünk átéreztetni. És
voltunk, fogainkat meg ráadásul Gyurkovics ezt úgy tudja kifejezni, hogy nem
lehet számlálni, veszi el az olvasó életkedvét, hanem egy csipetnyi humort
is belecsempész a versbe, s ezzel visszaadja azt a hitünket,
vagy büszkén állunk ki hogy mégiscsak érdemes tovább élnünk. Pedig a vers
saját erdeinkben, egésze az egyetemes életuntságot sugározza:
vagy mindkét kezével
verjen meg az Isten! Unom a hazugságokat.
unom a végigjárt utat.
Gyurkovicsot nem úgy tartják számon, mint aki a hazafias a hómezőt, az elveszőt.
költészet kiváló művelője lenne, holott ha elolvassuk ezt a a távozó t, az érkezőt,

6 versmondó
unom a mélybe vájt lyukat. félkor frakkba öltözik, mintha bálba készülődne, s noha
az ösvényt. az alagutat... az előző napon minden a kedvére történt, mégis szíven
lövi magát.
És a vers legvégén: Miért? Meghökkenve lapozunk vissza, vajon nem
unom az estebédeket, kerülte-e el valami a figyelmünket. De nem, ennek az ön-
gyilkosságnak semmi közvetlen oka nincs. És ez a befe-
a söröket, a nézetet,
jezés mégsem értelmetlen, ellenkezőleg: még a többi no-
s az Istent. aki maga van
vellára is hirtelen új világosságot vet. Egyszerre rájövünk,
egy oduban, egy oduban.
hogy valamennyinek a hőse ugyanígy bármikor szíven
lőhetné magát, hiszen semmi sincs, ami az élethez fűzné
Tehát a költő unja az Istent is, aki viszont minket, a teremt-
őket. És ugyanez a helyzet Gyurkovics versében is: köl-
ményeit unja, hiszen "maga van egy oduban", De ezt az
temény ura, hőse agyonzabálja magát, mert - mint a vers-
egészet nem szabad a logika síkjára áttenni, hanem meg
ben olvassuk:
kell hagyni annak, ami valójában: egy hangulat kifeje-
zésének. S ha így nézzük a verset, akkor azt kell monda- a börtönök az eszmék
nunk, hogy tökéletes. Mint ahogy utolérhetetlen az ehhez elől még mit ehetnék
a témakörhöz tartozó másik nagy vers is, a Zabáló. A har- magamba ökleWig
madik versszaktól kezdve valóban egy iszonyatos zabálás- egész a sárga földig. ..
róI van benne szó:
S tovább:
Zabálok mint a disznó
hogy ne lássak ne halljak
s röfögök hozzá; így jó
se álmot se hatalmat...
Leeszem magam szafital - olvassuk a versben már korábban. És az sem véletlen,
és bronzra sült malaccal hogy a versben kétszer is, éspedig nagy nyomatékkal elő­
fordul a Kelet-Magyarország mint földrajzi megjelölés.
leeszem amellényem
Erről az országrészről mindenki tudja, hogy hazánk leg-
szűkülő véredényem
elmaradottabb része. Amikor tehát a versben a nagy zabá-
és tárkonyos fácán nal lás éppen Kelet-Magyarországon megy végbe, akkor ezál-
röhögök tele szájjal tal az fejeződik ki, hogy nincs itt semmiféle magasabb
rendű cél, hanem csak a puszta létért való küszködés - és
egész afulladásig
örülni kell, ha legalább jóllakhatunk. Tehát az evésnek, sőt
Keletmagyarországig
zabálásnak ez az erősen naturalista leírása: életpótlék, ál-
cselekvés. Akinek tehát a vers elolvasása után nevethet-
Erről a versről alapvetően két dolgot lehet mondani: az
nékje támadt, az nem értette meg Gyurkovics alapvető
egyik, hogy ez egy hatalmas menekülő poéma. Menekülés
mondandóját.
a valóság elől! Ezt fejezi ki az első két versszak:
Evésben tombolom ki
mit sose mondhatok ki.
a jobb és a baloldalt
amit a század óhajt...

A másik lényegbevágó megállapításunk pedig az, hogy


ebben benne van Krúdy egész életművének legalább a
fele. Ugyanis akinek enni támad kedve a Krúdy-figurák
szakácskönyvi lelkendezései közben, az nem értette meg
Krúdy igazi mondanivalóját. Tudniillik az a kiskocsma,
ahol az ő történetei lejátszódnak, közvetlenül a nihilizmus
partján fekszik. Krúdy szakácskönyvi leírásaiból azt kell
megéreznünk, hogy hőseinek nincs semmi, az égvilágon
semmi, amiért lelkesedhetnének, csak az asztal örömei, és
e mögött irónia és fájdalom érződik. Lelki problémáik a
gyomrukban vannak, s életük legfontosabb pillanatait kis-
kocsmákban, teli tányérok mellett élik át. Komlós Aladár,
aki az egész XX. századi magyar irodalomtörténet-írás
egyik legkitűnőbb képviselője volt, figyelte meg, hogy
Krúdynak van egy novellája, amelynek a befejezése olyan
váratlan és merész, hogy talán csak a dadaistáknál találni
párját. Arra a novellára kell gondolnunk, amely Szerti-
ment lapszerkesztő kitűnő gabelfrühstückjét írja le a Hét
Bagoly nevű belvárosi vendéglőben, és amely meg-
lepetésszerűen úgy végződik, hogy a szerkesztő úr éj-

versmondó 7
De költőnk megújította a hagyományos szerelmi költé- abelüket, zsigereiket féltik
szetet is. Neki ugyanis senki máséval össze nem téveszt- (senki se viseli el, ha megértik).
hető költészete van: olyan, amelyben a mai polgár valóban
Lengek előttük, rángatozom, ők meg
otthon érezheti magát. Korábban azt mondtuk, hogy ő a
azt érzik, meg akarom ölni őket.
mai kor Szabó Lőrince. S aki ebben kételkedik, az köny-
nyen meggyőzheti magát, ha elolvassa a Péntek című
Az idézett sorokban a ku1csmondat ez: "senki se viseli el,
hatalmas verset, amely egymagában összesíti A huszon-
ha megértik". Hát erről van szó! Ebből egyértelmű en
hatodik év összes kínlódását, gyötrődését és eget hasító
kiderül, hogy Gyurkovics meg akarja érteni az embereket,
fájdalmát. És persze kimondhatatlan gyönyörét is! Aki ezt
tehát nem elítélni akarja őket, nem ítéletet akar tartani
nem érzi, annak az esztétikai érzékéhez képest - Szabó
felettük, és nem fölébük akarja magát trambulinozni,
Dezsővel szólva - "egy tapír tyúkszeme éjjeli felvételre
hanem egyszeruen csak meg akarja őket érteni. És miért?
alkalmas érzékeny lemez". Nem holmi üres dicséret ez,
Azért, mert alapvetően és mélyen humanista művész, aki
hanem egyszeruen csak annak a kézzelfogható ténynek a
hisz abban, hogy az embereket jobbá lehet tenni, vagyis
megállapítása, hogy Gyurkovics költészete olyan össze-
hogy a művészetnek igenis van nevelő hatása. S ezt azzal
foglalása a mai ember életérzésének, amely egyedülálló,
tudja leghatásosabban elérni, ha megmutatja az emberek-
tehát páratlan. Nem azt mondjuk, hogy aki elmerül benne,
nek önmaguk igazi lényét, és ha felismerjük saját
gyönyörködni fog, hanem önmagára talál, és ez min-
gonoszságainkat, aljas ösztöneinket, akkor talán elundoro-
denféle elragadtatásnál és élvezetnél sokkal többet ér.
dunk bűneinktől, és egy fokkal jobbá válunk. Lényegében
Gyurkovicsnak ugyanis az a célja, hogy az olvasót ön-
a kereszténység is erre törekszik, s ilyenformán Gyur-
magával való szembenézésre késztesse. Ezt fejezi ki a
kovics művészi törekvése alapjában véve teljesen azonos
Bikaviadal című verse is, amely kimondottan provokatív
a krisztusi gondolkodással.
célzatú:
Csakhogy az emberek jobban érzik magukat a bűnben
Vannakjobb emberek. Én nem vagyokjó.
és a sárban, ezért tehát a jobbító tanok hirdetőit meg-
Olyan vagyok, mint bikának a posztó.
kövezték és magukra hagyták. Aki tehát prófétai szerepet
Hergelem őket. Gyötröm. Izgatom. vállal, annak vállalnia kell a tökéletes magányt is. Igaza
És nem mindenkinek kell izgalom. van Máminak, aki kategorikusan kijelenti: "Minden ember,
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) akit Isten szerepre jelöl ki, magányos. Jézus leszólt a ke-
resztről anyjának, mint aki elutasít minden emberi együtt-
Kíméletlennek és ingerkedőnek
érzést. A Szentírás legfélelmetesebb szava ez. És Jézus
éreznek engem, ha szeretem őket,
mondotta, hogy aki őt követi, elhagyja családját, elhagy
pedig csak ki akarom hozni a mindenkit. A szerepre kijelölt ember soha nem követel
belsejüket - hogy kiomoljanak. kevesebbet önmagától és követőitől. Nem lehet megváltani
a világot, s közben legjobb férjnek, fiúnak és atyának
A költő persze tisztában van azzal, hogy nem várhat maradni, négy gyerekkel, hitvessel, kanárival és öregségi
szeretetet és hálát attól a közösségtől, sem a hazától, sem járulékkal. A szerep mindig magányt, kietlen egyedüllétet,
a legközvetlenebb hozzátartozóitól, akiket önvizsgálatra könyörtelen, csaknem embertelen magatartást követel.
késztet. Hiszen az önmagunkkal való szembenézés kelle- Minden ember, aki vállalja az emberek ügyét, kénytelen
metlen, és aki erre késztet bennünket, az iránt negatív vállalni ezt a magányt és embertelenséget is. Aki ezt nem
érzésekkel vagyunk. vállalja, kókler; még akkor is, ha megfeszítik."
Döfnekfelém, pedig csak lebegek Aki azonban Gyurkovics Tibort akár személyesen, akár a
- az orruk előtt piros lehelet. róla írt könyvekből ismeri, abban egy olyan kép alakul ki
róla, hogy abszolút társas lény, azaz szereti a vidám társasá-
Dühben forog a két szemük. Meredten got, sőt szeret annak a középpontjában lenni, szeret jókat
néznek azok is rám, kiket szerettem. enni és inni, kedveli a nagy nevetéseket, és egyáltalán nem
magányos teremtés. Tudjuk azonban, hogy Ady is ilyen
Ágyékuk izzik, szarvuk vérsavas,
volt: állandó csapat vette körül, akár a Három Hollóban
viccelek velük - ők rámrontanak.
iszogatott, akár a Meteor kávéházban darvadozott. Ennek
ellenére azt sóvárogta, hogy .Szeretném magam megmutat-
A fenti sorok pontosan kifejezik azt, amit az önvizsgálatra
ni, hogy tátva lássanak, hogy látva lássanak". Vagyis a külső
kényszerítettek éreznek a költővel szemben. S vajon
szerep, a látszat, majdnem azt mondtuk, hogy a póz, elfedte
nincs-e igazunk? Miért kellene szeretnünk egy olyan
igazi lényét, amilyennek önmagát valójában érezte. És
költőt, aki nekünk kellemetlenséget okoz? S egyáltalán:
ugyanezt érzi önmagáról Gyurkovics Tibor is. És ezt kell
mi készteti erre Gyurkovicsot? Talán csak a lényéből
elfogadnunk hiteles önarcképnek, hiszen önmagának miért
fakadó gonoszkodás, vagy valami egyéb? Az ő válasza
hazudna vagy alakoskodna? A Hazám, családom című ver-
erre ez:
sében megrendülten hja:
Ki akarom emelni múltjukat,
homályukat, csiklandásaikat A tökéletes egyedüllét
úgy élek mintha menekülnék
az elemezhetetlen állati úgy élek mint a jó barom
mélyüket szeretném kiontani, ha akarom ha nem akarom

8 versmondó
Majd úgyis agyonvernek engem Őrületnek
akár saját épületemben pipaszárán
magyarok és nem magyarok [listölöga
kik nem örülnek ha vagyok... magyar ármány
ez is szívja
Tehát a külső szerep elfedi legigazibb önmagát, vagyis azt az is ontja
a szubjektumot, akinek saját magát valójában érzi. De Trianonból Trianonba.
Gyurkovics nem azért magányos, mert "ilyennek szüle-
tett", tehát nem alkati okokból érzi magát társtalannak és Ez a néhány kis rövid sor egyébként arra is jó példa, hogy
elszigeteltnek, hanem a körülményekből következően, igenis lehet a nemzeti tragédiánkról nemcsak tragikus
vagyis attól fiiggően, hogy a világ "dicsérhető és üthető"­ pátosszal, nagy képpel és búsongó arccal beszélni, hanem
nek érzi, mindig attól fiiggően, hogy miképpen alakulnak gunyorosan és könnyedebb hangon is, mégpedig anélkül,
a konstellációk. Vagyis a társadalom őt csupán eszköznek hogy ezáltal csökkenne a költő szavának hitele.
szeretné felhasználni: De tetten érhetjük Gyurkovics alapvetően szarkasztikus
és humoros életszernIéletét olyan verseiben is, amelyek-
Majd tesznek áldozati főnek
ben pedig nem a humoros hatás felkeltése látszik elsőd­
éppen azok akik megölnek
leges céljának. Sok ilyen versét lehetne idézni, de közülük
halott szobromhoz könyörögnek
is kiemelkedik a Honderű, amely rendkívüli tömörségé-
v~~~öffekv~~anej0jek
ben egész kis nemzetkarakterológiát rajzol:
(---------------------------)
Vagy éppen dicsőítenek A meglevő a lehetségest
ha így kívánja a sereg a tehetség a tehetségest
akár sírom dombjára dőlnek egymás közül úgy irtja ki
de mind röhögnek mind röhögnek hogy el se lehet mondani
Magyar így irtja ki a magyart
Hogy megkaptam amit akartam
ha tündöklőt ha rosszat akart
magyar és magán-alkonyatban
virágotféregfát a nyű
hír rang kacsók - mi vesz körül még?
- marad a híres honderű
a tökéletes egyedül/ét.
Így harapják át egymás torkát
Figyeljünk fel arra, hogy a költő "magyar és magán- így harapja át Magyarország
alkonyat'l-ot emleget, ami azt jelenti, hogy nemcsak a Magyarország vékony nyakát
magánélet futhat zátonyra, hanem a magyarságé is, azaz kilencszáz éve legalább ...
hogy hiába ,,hír rang kacsók", hiszen mit ér mindez, ha a
népnek .mínt olyannak" az élete alkonyatban ér véget... Miért vékony Magyarország nyaka? Mert így nagyon
Gyurkovics Tibor illúziók nélkül nézi nemcsak a könnyű átharapni. És ki cselekszi ezt meg? Maga a ma-
közvetlen kömyezetét, hanem általában a magyarságot is. gyar, egyik a másiknak. De hiszen erről van szó a
Ámde ez az önáltatás nélküli szemlélet, ez a remény- Himnuszban is, csak komolyabb hangon:
vesztettség és kiábrándultság nála nem jelent keserűséget
Hányszor támadt tenfiad
is egyúttal, mert ő - sajátságos módon - derülten tud
Szép hazám. kebledre.
kiábrándult lenni, sőt olykor még humorral is tudja nézni
S lettél magzatod miatt
a világot.
Magzatod hamvvedre?
Kitűnően illusztrálja ezt aDalocskák című ciklusa,
amelyben nyolc kis "dal" bizonyítja, hogy szerzőjük egy- Amíg azonban Kölcsey ezen a testvérgyilkosságon két-
szerre látja a dolgoknak színét és visszáját, komoly és ségbeesik, addig Gyurkovics derülni tud rajta:
nevetséges oldalát. Az Elvált című dal például imigyen
szól: Látom: csupa hülye közt élek
Isten engem mégis szeretem e hülyéket
úgy segéljen hisz e hülyék csak azért élnek
nem lesz még egy mert szeretik a hülyeséget.
feleségem
És ebben a befejezésben mutatkozik meg Gyurkovics
de ha lesz még
egyéniségének egyik legigazabb és legjellegzetesebb
kettő három
vonása: a tragikus dolgokon sem hajlandó kétségbeesni,
a gyújtóst a
mert benne bujkál a kis ördög, és valamiképpen nyomban
hátán vágom.
felülkerekedik benne a humoros látásmód. És lényegében
Ennyit ér tehát az emberi "nagy" elhatározás és fogad- igaza is van, hiszen már Leibnitztől megtanulhattuk, hogy
kozás... Persze van rá eset, amikor Gyurkovics még egy nincs a világon abszolút rossz, mert előbb-utóbb minden
ilyen rövid kis szösszenetben is nemzeti jellernképet és rossz jóra fordul. Hiába dúlt a magyarok közt évszáza-
sorstragédiát tud bemutatni. Mert a Pipások lényegében dokon át testvérgyilkos háborúk tömege, mégiscsak meg-
erről szól: vagyunk, élünk, és úgy-ahogy élni is fogunk. Gyurkovics

versmondó 9
tehát optimista, és erre - vagyis a honderűre - szeretné aki több mint egy bizonyos költő vagy színműíró, nem, ő
nevelni olvasóit is. nem költő és nem is prózaíró, hanem egy fenomén, egy
Ez a derűltsége és humora pedig alighanem abból jelenség, egy tünemény, méghozzá egy olyan tünemény,
fakad, hogy ő nem mint egy bizonyos személyt szemléli aki ritka képességekkel van megáldva, és aki elvárja, hogy
önmagát, hanem természeti jelenséget lát saját magában, benne ezt a fenomént lássuk. Ezt a vele készített interjúk-
aki olyan, mint az időjárás: egyre megy neki, hogy esik ban is többször elmondta, de megírta az Én úgy vagyok
vagy havazik, nem tehet magáról: nem esik kétségbe, ha című versében is:
tragédiát lát, és nem viháncol örömében akkor sem, ha Nem tehetek magamról. Esek vagy
valami szívderítő történik körűlötte. Tudja, hogy a világ havazok,
forgandó: hol kerék, hol talp. Alapvetően persze az áldoza- sütök, borulok, égetek.
tokkal érez rokonszenvet, azokkal, akikből a zsarnokság
Mint természeti jelenséget kezeitek
csinált mártírt és vértanút, és akikről tudja, hogy végül is a barátaim is engemet.
nem lehet őket legyőzni, mert az igaz és jó ügy hosszú
távon legyőzhetetlen. Ha tehát Gyurkovics Tibor költésze- Ebben a tanulmányban igyekeztünk Gyurkovics Tibor
tét és egész életművét konkrét politikai szempontból néz- költészetének minden jellegzetességét és erényét, értékét
zük, akkor egyértelműen azt kell megállapítanunk, hogy bemutatni. Ez persze még így is nagyon vázlatos és
határozottan a nemzeti oldalon áll. Ezt bizonyítja például hiányos, ám a tengert sem lehet kikanalazni. De a sor
a Srác '56 című verse is, amelyben: az ötvenhatos mártír most amúgy is az olvasókon és a reklámcsinálókon van,
fiataloknak állít emléket, és amelyet egy nagy nemzet- hogy síppal, dobbal, nádi hegedűvel világgá kürtöljék: itt
vigasszal fejez be: van egy nagy költészet, amelyet önmagunk épülésére
6 jaj nekünk és jaj neki olvasnunk és ismernünk kell. Szerencsénk van, hogy
az anyja sem kell már neki ennek a nem mindennapi költőnek, aki ezt a nagy értéket
kis mennyei sehonnai létrehozta, kortársai lehetünk, hiszen az utókor már csak
Leteríthetnek sortüzek tankönyvekből ismerheti majd meg. Igyekeznünk kell
nem ölték meg a szívedet azonban az olvasásával, mert különben sohasem fogjuk
Lyukas zászlódat lengeted. önmagunkat utolérni, hiszen ez a hatalmas életmű -
reméljük és bízunk is benne - még nagyon sok évig
Említettük az előbb, hogy Gyurkovics Tibor természeti tovább épül, és további nagyon szép versekkel ajándékoz
jelenségként szemléli önmagát: vagyis olyan valakinek, meg bennünket.

Gujás Márta Marcel Lucaeiu


In memoriam Józse!Attila Levelek Izoldához
Apám szemében elfelejtett mosoly bújkál, XLVII
Anyám ölelése elmaradt vigasz,
nagyon messziről
Nagyanyám hiánya szüntelen fáj, az esővizes
És a volt lett az igaz. Marsról
írok Papuriából
Utcán játszadoztunk, sehol-nincs
Körben áll országból én
Egy fiú és egy kisleány, szegényes ablakomba
Nem élnek már ők sem, bekopog
Csillagszemük őrszem az eső
Ipi-apacs Halál miként helybéli hírek
Nem ér a nevem, nagy felhők apró
Játszótársaimat keresem. pátriája
kimondja
Fonnyadó virág az élet a gyalogolás
Roskadó szemétdombon
ezentúl
A rothadás éled
adóztatik
Nehezen emészthető bús falat a lélek
minden
A múlt barázdás fényárnyainál kinyírt remény
Megszépült jelenben kutatni indulok bevallandó leszen
Elveszett reményeim szeretteim szemében tán túl sok ez szerelm em
Míg az idő csöves alagutján hozzájuk indulok egy gondolatba
merülve várom
Ipi-apacs Halál nem ér a nevem sürgősen a te
Játszótársaimat keresem rendeleted

10 versmondó
A Magyar Versmondók Egyesületének beszámolója
(2004. május 15. - 2005. június 4. közötti időszakról)

Tisztelt Közgyűlés, Hölgyeim és Uraim, Lutter Imre vezetésével elkészült a József Attila szüle-
Kedves Versmondó Barátaink! tésének századik évfordulója tiszteletére a VERS ÉVE
A Magyar Versmondók Egyesülete mint közhasznú szer- programcsomag.
vezet végzi munkáját a magyar anyanyelvű versmondás, Kezdeményeztük és segítettük több regionális egye-
a költészet népszerűsítése érdekében, szerte a Kárpát- sület létrehozását. Megalakult, illetve a megalakulás jogi
medencében, valamint lehetőség szerint a diaszpórában. úton van, de már tevékenykednek:
Tavaly május IS-én Budapesten, a Fészek Klubban - a békéscsabai Délkelet-magyarországi Egyesület (Józsa
tisztújító közgyűlésen lett megválasztva a jelenlegi veze- Mihály),
tőség, a kabinet, az egyesület irányító-végrehajtó testülete. - Dél-magyarországi Egyesület (Balogh Zsuzsanna),
Az eltelt egy esztendő munkájáról ezúton számolok be az - Pest Megyei és Budapesti Egyesület (dr. Lutter Imre),
elnökség és a kabinet nevében. - Székelyföldi Egyesület Székelykeresztúron (Illyés
Izabella),
Szervezeti tevékenység - partiumi Aradon (Puskel Tünde Emese).
A tisztújító közgyűlésen, a módosított alapszabály értel-
Reméljük, ezen regionális egyesület hamarosan olyan
mében, megújítottuk az irányítás testületi formáját. Meg-
intenzitással tud és akar dolgozni, mint a Győr-Moson­
alakult a kabinet, mely közvetlen operatív és döntéshozó
Sopron Megyei Egyesület és az Északkelet-magyarországi
munkát végez az elnökségen belül. Az elnökség tagjai még
tagszervezetünk.
a regionális szervezetek elnökei.
Így immár 12 regionális egyesület és 7 tagszervezet
dolgozik a Kárpát-medencében a versmondásért, céljaink
A Kabinet hét főből áll, úgymint: megvalósításáért.
elnök (Bartók László), Ez azt is jelenti, hogy a Magyar Versmondók Egyesüle-
elnökhelyettes (Kiss László), tének immár az ún. "ernyőszervezet" szerepét is el kell lát-
kreatív alelnök (Lutter Imre), nia. Ezért is volt, egyebek mellett, szükség a szervezeti és
szervezési alelnök (Popper Ferenc), tartalmi forma megújítására.
gazdasági és szervezési igazgató (Pataki András), A kabinet tagjai társadalmi megbízatásként látják el
marketingigazgató (Dudás Dorottya, aki időközben feladataikat. Tiszteletdíjat, fizetést nem kapnak. Ez évi
visszaadta megbízatását). Ez utóbbi státusz nincs jelenleg szűkös anyagi lehetőségeink miatt ebben az évben még
betöltve, keressük azt, aki ezt a munkát felvállalja. költségeiket (telefon, utazás, internet stb.) is csak részben
Kabinettitkár (Németh András). vagy egyáltalán nem tudtuk téríteni. A pályázaton elnyer-
A kabinet munkáját segíti még Wahl László. hető összegek köre szűkül, illetve a beadott pályázatokra
egyáltalán nem vagy csak csökkentett támogatást kapunk.
Tíz alkalommal tartottunk kabinet-rnunkaértekezletet és
egy alkalommal kibővített elnökségi ülést, Baján. Szakmai munka, versenyek, táborok
Elkészült az egyesület marketingterve, mely hivatott Számosan sok versmondó versenyt támogattunk anyagilag
segíteni az egyesület gazdasági megerősödését, népszerű­ és szakmailag, ezért ezen beszámolóban csak felsorolás-
sítését. Sajnos megfelelő végrehajtó személy híján ez csak szerűen említem. Azért is, mert a megújult internethonla-
töredékeiben valósult meg, azáltal, hogy a kabinet tagjai punkon és a Versmondó folyóiratban bőségesen értesül-
átvállaltak bizonyos feladatokat, elsősorban a sajtó- és hetett a részletekről az érdeklődő.
médiamegjelenés területén. Pápán rendeztük a tavalyi "Regösök húrján" gyermek-
Kidolgozásra került a kabinettagok feladat és versmondó verseny döntőjét. Ebben az esztendőben már
hatásköre. lezajlottak az idei elődöntők Budapesten és Veszprémben.
Az évek óta megtervezésre és végrehajtásra váró etikai Ferencz Zsuzsanna volt a főszervező.
kódex is megszületett. Tavaly ősszel a hagyományos Radnóti verseny részesei
Ajánlás készült a zsűrizés megújítására. voltunk, Popper Ferenc és Németh András rendezte. (Erről
Szintén a zsűrizés megújítását segíti az a lista, mely aján- részletesebben a főszervező, Popper Ferenc szól.)
lást és iránymutatást ad azon szakemberekről, akik Illyés versmondó verseny Ozorán - Balassi-évfordulós
érdemesültek a versmondó versenyek ítészi feladatainak verseny Esztergomban.
elvégzésére. Egyetemi, főiskolai verseny Győrben. - Zilahi költészeti
A Versmondásért Alapítvánnyal évek óta fennálló konf- találkozó.
liktust, nézeteltéréseket és szembenállást feloldottuk és JózsefAttila verseny Tatabánya, valamint az előválogatók.
tisztáztuk. Penyigei kisleányok balladamondó találkozó.
Idén első alkalommal készítettünk éves költségvetést, Csokonai versmondó verseny Kaposvárott.
valamint kialakítottuk az ügyiratkezelés szabályait. X. jubileumi Mécs László verseny Pápán.
Megalakult az Egyesület kitüntetési kuratóriuma. Latinovits vers- és prózamondó verseny Balatonszemesen.

versmondó II
Meg kell említeni a Tompa Mihály versenyt is, melynek tehetségek gondozását, segítését a hivatásos pályára
döntőjére Rimaszombatban került sor, és amely versenyen kerülésért és helytállásért.
összesen közel 3000 versmondó vett részt, és szakmai
támogatásunkkal segítettük. Megjelenés a sajtóban és a médiumokban
Részesei voltunk szintén szakmai támogatással és díjfel- Egy szervezet munkájának hatékonysága attól is függ
ajánlással a hagyományos ajkai Nagy László vers- és súlyozottan, hogy mennyire képes úgymond eladni magát.
prózamondó versenynek. A minél szélesebb körű megismertetés volt a kabinet egyik
Kaleidoszkóp VersFesztivál Miskolcon és Budapesten. nagyon fontos feladata. Ennek érdekében újult meg az
(Lutter Imre fesztiváligazgató szól részletesebben.) egyesület honlapja. Megszereztük a www.vers.hu honlap
Az idén is megrendeztük a versgálát JózsefAttila születés- címet, így még könnyebb az intemet-elérhetőségünk.
napján az Apáczai Kiadó színháztermében. Megújult portálunk tartalmilag és formailag is. (Lutter
Díjakkal, szakmai tanácsokkal, illetve az előzsűrizésben Imre bővebben.)
Kiss László személyében részesei voltunk a hivatásos A Versmondó folyóiratnál megszüntettük a szerkesztő­
előadóművészeknek és színészeknek meghirdetett József bizottságot, és a kabinet irányítása alá vontuk.
Attila versmondó versenynek, melyet a Magyar Rádió és a Megjelentünk egy-egy rendezvény kapcsán a Magyar
Duna Televízió közvetített a veszprémi Petőfi Színházból Televízióban, a Duna Televízióban, a TV2-nél, a Hír-
a költő századik születésnapján. tévénél, az RTL-ben, a Főnix Tévében és számos helyi
A fentieken kívül még számos kisebb helyi versenyen és televízióban. A Magyar Rádióban, a Civil Rádióban, a
találkozón vettünk részt és adtunk szakmai támogatást. Rádió C-ben több alkalommal nyilatkoztunk.
Országos napilapokban és helyi újságokban is számos
Szakmai tevékenységünk legfontosabb része, hogy minél alkalommal foglalkoztak az egyesület rendezvényeivel és
több lehetőséget adjunk a versmondással foglalkozóknak munkájával.
továbbképzésekre, táborokra, szemináriumokra.
Gazdálkodás
Ezek közül az alábbiakat emelem ki: Egyesületünk fő bevételi forrása a pályázatok elnye-
réséből származik. Ezen túlmenően a tagdíjakból, vala-
Csopaki hagyományos versmondótáborunkat, mely 10-16 mint az l %-os adófelajánlásokból van bevétel. A pályá-
évesek részére szerveződik, immár évtizede, minden év zatokból elnyert összegek céltámogatások, tehát az csak az
június végén. adott feladat elvégzésére költhető.
Egyre magasabb szinten folyik a képzés Baján. Tavaly Az egyesület működtetésére rendkívül csekély összeg áll
nyáron már tíznapos szemináriummá bővült. rendelkezésre. Szponzorszerzési akcióink eleddig nem
Szintén Baján rendeztük tavaly első alkalommal a színi pá- vezettek eredményre. Alkalmasint rendezvényeket szpon-
lyára és előadóművész-vizsgára felkészítő műhelyünket. zorok támogattak díj akkal, tárgyjutalmakkal, dologi
Szakemberekkel segítettük a székelykeresztúri és a vajda- támogatással (szálláskedvezmény, útiköltség-kedvez-
sági Topolyán és Szabadkán rendezett táborokat. mény stb.). Ezek nagyon nagy segítségek voltak, mégis az
Elindult a Fészek Klubban a Versklub Kárász Eszter veze- egyesület megnövekedett feladataival járó költségeket
tésével, valamint szintén a Versklub részeként Pataki nem sikerült előteremteni (részletek a költségvetési beszá-
András tartott a budapesti Kondor Béla Közösségi Házban molóban).
egy 80 órás kurzust.
Szintén Pataki András nevéhez fűződik egy leendő Vers- Néhány mondatban összefoglalva
színház terveinek elkészítése. Jelenleg egy megfelelő Hatalmas, szinte grandiózus tervekkel indultunk tavaly a
helyszín fellelése és annak finanszírozási feltételeinek tisztújító közgyűlés után. Ezek közül sok dolgot meg-
megtalálása folyik Lutter Imre irányításával. oldottunk, de így is csak töredékét sikerült terveinknek
megvalósítani.
A VERSMONDÓK KÖNYVTÁRA sorozatban megjelent Az ok elsősorban, hogy a kabinet tagjai más egyéb
Kortársaink címmel egy kötet, Kiss László gondozásában, munkájuk, hivatásuk idejéből próbálnak időt és energiát
az egyesület kiadványaként. elcsenni az egyesület feladatainak elvégzéséhez.
A szakmai munkát segíti a Versmondó folyóirat, melyről a Szembesülnünk kellett azzal is, különösen nekem, hogy
főszerkesztő Kiss László szól részletesebben. hihetetlenül sok adminisztratív munkát ró ránk a honi
Szakmai feladatunk részét képezte eleddig a hivatásos bürokrácia.
kőzép- és felsőfokú előadóművész-képzés, valamint a Mind a pályázatok beadásánál, mind elszámolásánál
vizsgáztatás. Mivel öt évvel ezelőtt volt utoljára képzés és rendkívüli a teher. Igazolások, számlák, űrlapok stb. És
vizsga, ezért elkezdtük szervezni a vizsgáztatást és mindenhol pénzt kémek. Közjegyző, bank, cégbíróság,
képzést. Sajnos tőlünk független törvényi okok, illetve posta és még sorolhatnám. És az idő. Sorban állás a cég-
azok megváltozása miatt tervünk nem valósulhatott meg. bíróságon, várnhivatalnál, az adóhivatalnál, a postán, a
Várjuk az illetékes által kiadott jogszabályi háttér meg- bankban. És mindenhol azt nézik, hogyan nem lehet
valósítását, és annak megfelelően választjuk ki a lehető­ valamit elintézni.
ségeket. Hazánk mai bürokratikus állapota olyan gúzsba köti
Talán a szakma sikerének is tudhatjuk be, hogy több kezünket, ami nagyon sok energiát vesz el a valódi és
egykori kiváló versmondó került be a Színházművészeti hasznos szakmai, szervezeti munkától. Az EU megálla-
Egyetemre, a kaposvári főiskolára, a Színiakadémiára, pítása szerint ma Magyarországon háromszor nagyobb a
valamint különböző színiiskolákra. Bár nem ez a legfőbb bürokrácia intézményrendszere, mint a közösség más
feladata az egyesületnek, de azért fontosnak tartjuk a országaiban. Ez bizony sokszor kedvünket szegi.

12 versmondó
Mindazonáltal, rövid távon elképzeléseink egy jelentős
részét sikerült megvalósítani. Megerősítettük szervezeti
egységünket, megalapoztuk a szakmai munka jövőjét,
mely hosszabb távon lesz remélhetőleg érzékelhető, az
egyesület népszerüsége és ismertsége, úgy tűnik, kis-
mértékben nőtt. Új tagszervezeteink létrehozásával még
többekhez jut el a vers mondás és vershallgatás művészete.
Köszönet mindenkinek, aki bármely módon segítette
munkánkat. Köszönet az Oktatási Minisztériumnak, a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának, a Nemzeti
Civil Alapprogramnak, a Nemzeti Kulturális Alapnak.
Köszönet azon iskoláknak, tanároknak, művelődési
intézményeknek és szakembereiknek, akik a versmondás
ügyét bármilyen formában támogatták.
Köszönjük a Magyar Művelődési Intézet segítségét,
személy szerint Tóth Zsuzsannának és Tóth Zsókának.

Néhány mondat a jövőről


Szükséges a szakmai munka további fejlesztése. Ennek
érdekében a Magyar Művelődési Intézettel közösen elin-
dítjuk tanárok, felkészítők részére a versrendezői képzést.
Továbbra is feladat egy önálló Versszínház beindítása.
Előadóművész-vizsgára felkészítő kurzusok szervezése.
November végén szeretnénk a Vers Éve zárórendez-
vényét megszervezni.
A zsűrizés új módszerének minél szélesebb körü ter-
jesztése.
További regionális szervezetek, műhelyek, egyesületek Radnóti Miklós Nemzetközi Vers- és Prózamondó
létrehozása. Verseny.
A következő nyári táborok, szemináriumok szakmai - Illyés-, Balassi-, József Attila-, Latinovits-, Csokonai-,
szintjének magasabb szintre emelése. Mécs László-, Tompa Mihály-verseny,
A gazdálkodás megerősítése. Pályázatok, szponzorok, Penyigei kisleányok balladamondó verseny, Zilahi
egyéb bevételek és a kiadások további ésszerűsítése. Költészeti Találkozó.
Továbbfokozni a sajtóban és a médiumokban való meg- - Egyetemi-főiskolai Versmondó Verseny.
jelenést a versmondás népszerűsítése érdekében. - Létrehoztuk és működtettük a Versklubot Budapesten, a
Az előbbieken kívül a hagyományos rendezvények Fészek Klubban.
még magasabb szintű támogatása, szervezése. - Kiadjuk a Versmondó című folyóiratot, valamint
működtetjűk a www.vers.hu honlapunkat.
Balatonszemes, 2005. június 4.
Bartók László
a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke A 2004. év pénzügyi adatai a következők
Bevételek:
*** Tagdíj 998800
Tábori befizetések 267000
A Magyar Versmondók Egyesületének NKÖM, NCA, NKA, OM 4300000
közhasznúsági jelentése Önkormányzat 500000
A Magyar Versmondók Egyesületének fő bevételi forrásai Egyéb támogatás 639315
pályázatok elnyeréséből származik. Fő támogatóink a Újságeladás 4143
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Banki kamat 9367
Kulturális Alapprogram, az Oktatási Minisztérium, a Szja 1% 47151
Nemzeti Civil Alapprogram, de kaptunk támogatást Buda- Nyitó egyenleg 2638061
pest Főpolgármesteri Hivatalától is. Bevételt képezett még Bevételek összesen: 9403837
a tagdíj és az l %-os felajánlás. Kiadások:
Anyagbeszerzés 714415
A pályázatokból nyert pénzeszközök felhasználásával
Személyi kiadások 477 800
működtettük az egyesületet, illetve valósítottuk meg és
Működési költség 7279947
támogattuk a versmondórendezvényeket.
Támogatás 400000
- Költészetnapi VersGála.
Értékcsökkenés 47417
- "Regösök húrján" nemzetközi gyermekversmondó ver-
seny. Bankköltség 80525
Kiadások összesen: 9000104
- XVIII. Bajai Vers- és Prózamondó Szeminárium.
- 1. Szín- és Előadóművész-felkészítő Műhely, Csopaki Egyenleg 403733
gyermekversmondó-tábor, Bank 403733
- Kaleidoszkóp VersFesztivál. Budapest, 2005. június 4. Bartók László elnök

versmondó 13
Felügyelőbizottsági beszámoló történt: az egyesület egységes arculatának kialakítását a
Magyar Versmondók Egyesülete kabinet tagjai együtt végezték el, a magánszféra mint
Küldöttközgyűlése
mecenatúra bekapcsolására nem történt kísérlet. A
konzekvenciákat a terület felelőse levonta, és távozott
A Magyar Versmondók Egyesülete 2004. május 15-én a kabinetből. Tisztségének betöltése folyamatban van, a
megtartott küldöttközgyűlése a tisztújítás során meg- megfelelő személy kiválasztása nyílt pályázati eljárás
választotta az egyesület új felügyelőbizottságát, amely során történik. A felhívás egy hónapja jelent meg.
három tagból áll: elnöke Korompai Gábor, tagjai Folyamatban van egy saját archívum kialakítása, amely
Bakonyiné Pálinger Anna és Kiss Melinda. az egyesületről szóló megjelenéseket gyűjtené össze. Az
A felügyelőbizottság a küldöttközgyűlést követő első, illetékességet a kabinet a következő ülésén tisztázza.
alakuló kabinetülés után megkezdte az elmúlt ciklus alatt Az elnökség, amely a regionális tagszervezetek vezetőit
végzett munka és az új kabinet tevékenységének átfogó tömöríti, eddig egyszer ülésezett, a folyamatos kommu-
ellenőrzését. A későbbi félreértések elkerülése végett
nikáció azonban biztosított.
felkérte a kabinetet, hogy dolgozza ki a vezetőségi tagok Alapvetően megállapítható, hogy az egyesület és kabi-
részletes hatásköri leírását, pontosan elkülönített netje komoly lépéseket tett az irányba, hogy súlyát növel-
illetékességgel és feladatkörökkel. A kabinet ezt a soron je a kulturális életben, mind a szakmai körökben, mind az
következő ülésén elfogadta, az tb rendben találta.
átlagközönség esetében. Jogilag minden ügylet, pénz-
Bartók László egyesületi elnök jelenlétében négy alka- mozgás, szakmai döntés helytálló volt.
lommal találkoztak a könyvelővel, Relter Jánosnéval.
Közösen áttekintették az egyesület gazdálkodását, Korompai Gábor
könyvelését, jegyzőkönyveit és beszámolóit. A több napot
igénybe vevő ellenőrzések során rendellenességet nem
talált az tb. Daniel Sáuca
A kabinet alapszabályban meghatározott módon tartot-
ta üléseit, amelyről minden esetben feljegyzés készült. Az
A pokol nyugati részlegén
üléseken a felügyelőbizottság képviseltette magát, s azt
És elkezdtünk kövekkel dobigáini
mind tartalmi, mind formai szempontból rendben találta.
Fennakadások pénzügyi tekintetben mutatkoztak: az
Munkalátogatásba jött megint a halál
elfogadott éves gazdálkodás végrehajtása jelen pillanatban
S felőled érdeklődött, zöld-kékszemű
nem tünik reálisnak, mert a pályázati és egyéb támogatá-
sok folyósítása akadozik, ez azonban nem róható fel a szerelm em
kabinetnek. Többé a vérző térbe nem tudtam köveket
Az így kialakult helyzet során felhalmozott kiadások, hajigáini
illetve tartozások kiegyenlítése folyamatban van, a biztos És kacsintgatni kezdett a halál
bevételi forrásokat is figyelembe véve az egyesület stabil Azt mondtad minden kiszakadt a térből
anyagi háttérrel rendelkezik. Mi haszna oly szavaknak, mint halál
A hatásköri leírások tekintetében az eltelt időszakban az Költői hangzása úgy sincs, mi ketten sem
vehető észre, hogy nem minden vezetőségi tag teljesítette vagyunk már
az abban meghatározott feladatokat. Ez egyrészt akadozó És csontjaink az első emelet lávájában
kommunikációnak, másrészt a koordináció hiányossá- fürödnek
gainak is betudható. A felügyelőbizottság a korrekcióra De lám a halál megint meglátogatott
javaslatot tesz. Aláírás alatt - azt mondta - adjunk át
Szakmailag az egyesület az alapszabályban meghatáro- Szemeket, szivet, agyat, kezeket, lábakat,
zott kritériumoknak minden szempontból eleget tett, májat,
olyannyira, hogy a korábban elfogadott irányelveket és gyomrot és lépet
közhasznú feladatokat idén először teljesítette: ezek az Beleket, végbélnyílást, heréket, petefészket,
érdekérvényesítés, a nem szorosan a szervezethez tartozó tüdőt
rendezvények szakmai koordinációja, a virtuális versiroda Mig semmi épen nem maradt
működtetése és a kapcsolattartás eszközeinek bővítése a
Mindent kiadtunk, s jött megint a halál
tag és nem tag versmondókkal, verskedvelőkkel. Az utób- Aláírta az átvételt
bira példa az internetes megjelenés, amely jelentős vál-
És ott maradtunk egyedül a vérző éter közepén
tozáson ment át egy év alatt. Két új internetes lap kezdte
És elkezdtünk kövekkel dobigáini
meg működését, ezek közül a vers.hu domainnév meg-
Az ég közepén fekvő szigeten csak Isten
szerzése és a felület kialakítása jelentette anyagilag a
legtöbb megterhelést, a kiadás azonban már az első hó-
napokban megtérült. A havi, heti, napi és órás statisztikai Az ég közepén fekvő szigetről szinte semmit
mutatók igen kedvezőek, az arculat és a tartalom egyaránt Kék mosolyodról szinte semmit
professzionalitást tükröz. Szemedről, melyet kimeszelt az idő, szinte

Akadozva halad a kapcsolatok bővítése, az egyesületi semmit


tagsági kedvezményrendszer még várat magára, ahogy a Kipenészedett bakancsomról szinte semmit
taglétszám bővítés e és a társszervezetekkel történő együtt- Rothadó kezeimről szinte semmit
működések kialakítása (bár ez utóbbira volt egy-két szinte semmit, szinte semmit
példa). Marketingügyekben komolyabb áttörés nem Az ég közepén fekvő szigeten csak Isten

14 versmondó
Beszámoló és közhasznúsági jelentés
a Magyar Versmondók Egyesülete Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete
2004. évi tevékenységéről
Azok kedvéért, akik most vesznek részt először közgyűlé­ Határon túli programjaink: szakembereink évek óta
sünkön, szeretném röviden bemutatni szervezetünket. A zsűriként szemlélik a Tompa Mihály Országos Vers- és
Magyar Versmondók Egyesülete Győr-Moson-Sopron Prózamondó Verseny járási és kerületi döntőit. Magam ez
Megyei Szervezete 1997-ben alakult, s azóta folyamato- évben az országos döntő zsűrijében is részt vehettem
san tevékenykedik. Rimaszombatban.
Jelenleg több mint 200 tagunk van. Tevékenységi kö- A magyar tannyelvű alapiskolák sokaságában tartot-
rünket kibővítve, tagjaink sorában nemcsak megyei, de a tunk rendhagyó irodalomórákat, a galántai és dunaszerda-
határon túli területekről, Mátyusfóld, Csallóköz és Rév- helyi járásokban. A helyszínek közül néhány: Jóka, Vága,
komárom versmondói is megtalálhatók, szép számban. Ez Vágsellye, Vágfarkasd, Negyed, Zsigárd, Felsőszeli,
nagyrészt annak köszönhető, hogy remek az együtt- Tallós, Nagymegyer, Ekecs, Dunaszerdahely stb. Szak-
működés a galántai és dunaszerdahelyi Csernadok- embereink két alkalommal a versmondókat felkészítő
szervezetekkel. pedagógusoknak tartottak továbbképzést Pereden és Vág-
sellyén.
Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy a 2004. évi Rendhagyó irodalomórákat nemcsak a határon túl, de
programunk gazdag volt. megyénkben is tartottunk, ezeknek aktív közreműködői
A tavaszi hónapokban rendeztük meg az általános isko- Versmondóstúdiónk középiskolás és főiskolás tagjai.
lások részére kiírt Kormos István Vers- és Prózamondó Versmondóink közreműködtek a Megyei Irodalmi Hét
Versenyelődöntőit,öt településen. A legjobbak - összesen rendezvényein, valamint a Győri Könyvszalonban.
45-en - jutottak a november elején Mosonszentmiklóson- Munkánkhoz az elengedhetetlen anyagi hátteret pályá-
Kormos István szülőhelyén - megrendezett döntőbe, mely zatok révén teremtjük meg.
azáltal, hogy csallóközi és mátyusföldi résztvevői is Támogatott bennünket a városi, illetve a megyei ön-
voltak, regionálissá, sőt nemzetközivé bővült. Társaink kormányzat, továbbá a Nemzeti Kulturális Alapprogram, a
a rendezésben a Radnóti Irodalmi Társaság, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Művészeti
Bartók Béla Megyei Művelődési Központ voltak. és Szabadművelődési Alapítvány, az Ifjúsági, Családügyi,
A középiskolások megyei kulturális fesztiválja a Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium és a Nemzeti
Kisfaludy Napok, melynek versmondó versenyét mi ren- Civil Alapprogram is.
deztük. A mintegy 80 induló magas színvonalat képviselt.
E versenyen arany, ezüst, illetve bronz fokozatot lehet
nyerni. Pénzügyi beszámoló
A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere
János Tanítóképző Főiskolai Karral közösen megren- Bevételeink:
deztük a III., illetve idén már a IV. Országos Egyetemi- Nyitó egyenleg: 515 E Ft
főiskolai Versmondó Versenyt. Az ország különböző Központi alapokból
felsőoktatási intézményeiből 40, illetve az idén 32 vers- (NKA, NKÖM, ICSSZEM, MSZA, NCA), 2858 E Ft
mondó vett részt. Önkormányzati támogatás (város, megye) 350 E Ft
Folyamatosan működtetjük Versmondóstúdiónkat Rendezvények bevételei (tábor, rendhagyó,
heti rendszerességgel. A stúdió tagjai sikeresen működtek Radnóti, egyetemi versenyek, Könyvszalon) 1007 E Ft
közre a különböző rendhagyó irodalomórákon, a me- Adó l%-a 88 E Ft
gyében, illetve a határon túli területeken, valamint a Győri Banki kamat 8 E Ft
Könyvszalon rendezvényein. Összesen: 4826 E Ft
Az elmúlt évben is megrendeztük hagyományos nyári
bentlakásos Versmondótáborunkat általános és közép-
Kiadásaink:
iskolás fiataloknak. Ezúttal 29 versmondó két csoportban Anyagi jellegű kiadások 588 E Ft
dolgozott egy héten keresztül. Személyi kifizetések
Megyei szervezetünk volt a házigazdája, lebonyolítója (zsűrik, rendhagyó órák stb.) 1060 E Ft
az 1971 óta megrendezésre kerülő versenyek versenyé- Egyéb kifizetések
nek, a Radnóti Miklós Országos Felnőtt Vers- és (étkezés, szállás, utazás, számlák stb.) 915 E Ft
Prózamondó Versenynek. Az elmúlt két év országos Járulékok 317 E Ft
jelentőségű versenyeinek legjobbjai kerültek meghívásra,
SZJA-befizetés 213 E Ft
összesen 66 fő.
Összesen: 3093 E Ft
A 2004. november l2-l3-án megrendezett versenyen
három Radnóti-díj, három Radnóti-diploma (a közép-
iskolás korosztályok részére) került átadásra, továbbá Záró egyenleg 2004 végén: bank 1731 E Ft
három pedagógusi Radnóti-díjat is átadtunk, az irodalom Pénztár 2 E Ft
népszerűsítéséért. Összesen: 1733 E Ft

versmondó 15
,
A Költészet Napja a Vers Evében
Furcsa kettősség: ünnep az ünnepben - Költészet Napja a "szóváltásból" csak akkor tudtak kikeveredni és a pub-
Vers Évében, április ll-e a JózsefAttila-centenáriumban... likum is csak akkor ocsúdott fel, amikor az év versének
szóval a vers dupla ünnepe. választott Turczi-iratot követően berobogott néhány
avantgárd kinézetű turista a terembe, egyenesen a szin-
Kettősség: tükör a tükörben - számvetés a költészettel, nap- padra! A srácok márciusban, a költészet világnapján
jainkkal, a vershez fűződő viszonyunkkal. Április ll-én. szedték a sátorfájukat, és nekivágtak a meredeknek:
fejükbe vették, hogy versekkel hódítják meg a hétköz-
Apáczai Kiadó, Molnár Ferenc Terem, 19 óra. napokba bágyadt fejeket és szíveket. Ez tényleg mere-
Volt ebben az estében valami különös. Valami más. Ha a dek. De mégiscsak ... költőkről van szó, mert ez három
Magyar Versmondók Egyesületéről van szó, és közeledik ifjú poéta volt. Mellesleg a Vándorlásban jó néhány tár-
a Költészet Napja, minden verskedvelő tudja, mit vár, suk is akadt, és ha azt a háttér-információt is tudjuk,
mire számíthat. A versé a főszerep a színpadon, a néző­ hogy a vállalkozás mögött Kinizsi Ottó, a lelkes titán áll,
téren, a folyosón és a kávézóban. Évek óta telt ház és akkor ez is sikerre van ítélve. Szóval jöttek ők, a háti-
jókedv mellett. Most is ugyanaz a várakozás előzte meg a zsákos, tornacipő s, fáradt fiatalok, a Vándorlás utolsó
rendezvényt: rövid, de annál komolyabb beszélgetések napján, április ll-én a zsákból kipakolták a tárgyakat,
versmondók és hallgatók között, Huzella Péter és Turczi amiket ajándék gyanánt, ellenszolgáltatásként kaptak a
István irodalmi eszmecseréje, bizalmat ébresztő mosoly az helyben megtalált közönségtől, aztán - mert a házhoz
egyesület vezérkarának néhány prominens képviselőjétől. ment produkció az ügynököknek nem egy helyen szelle-
Pedig pontosan tudták, hogy ha valamikor, akkor a Vers mi táplálékot is nyújtott - jött a velős, megrázó vagy
Évében ezen a napon biztosan nem lesz telt ház. No nem kacagtató élménybeszámoló.
azért, mert az emberek megcsömörlöttek volna a rájuk
zúdított rímhalmaztól, hanem épp azért, mert József Attila Kiss László elnökhelyettes, a Versmondó főszerkesztő­
ma a főprojekt, kissé epésen szólva ő a magyar költészet jének díjátadása után (Bartók elnök és még többen a
egyetlen, pénzzé váltható, közismert költője 200S-ben. vezetők közül ezerfelé szakadtak a vidéken zajló ren-
Rosszul hangzik, de tény. És tény az is, hogy boldog- dezvények miatt) a srácokkal, a versmondókkal, a közön-
boldogtalan élt is a lehetőséggel, és született sok telt séggel és a művészekkel pohárpezsgőztünk, és megint
házas, félházas, vagy esetenként hangtalan, néma ren- csak nem szaladtunk el. (Hiszen mi elől?) Valóban volt mit
dezvény április ll-e hetén, megközelítőleg 300 kicsiny megtárgyalni. Mert - mondanom sem kell - sokan
hazánkban. Ezek között vannak a legnagyobb pénzt és észrevettük, hogy volt ebben az estében valami különös.
PR-t felemésztett programok is, mint a profiknak szer- Valami más. Amit mi JózsefAttilának centenáriumában, a
vezett József Attila Versmondó Verseny, a szokásos Vers Évében is megéreztünk és megőriztünk. Ahogy azt
Nemzeti Színház-i versverseny, Galkó Balázs nonstop kell. Szerintünk...
JA-kötetbemutatója, virrasztás a temetőben, sok színház Lutter Imre
és művelődési központ sajátságos emlékezése. Koszorút
rá. Ezek egy részét rádiók, tévék is közvetítették, arról - Az Északkelet-magyarországi Regionális Versmondó
hogy meg ne törjem az ünnepi varázst - inkább ne Egyesület VersGondok-díját kapta: Vass Tibor költő, az Uj
elmélkedjünk, ez kinek volt jó, inkább ártott-e, mint Holnap és a Spanyolnátha folyóiratok szerkesztője.
használt, amikor idolként tisztelt művészünk a színpadon,
premier plánban kész díszletet vitt föl magával egy vers-
hez, vagy úgy gesztikulált, hogy a Dunánál új balett-
előadás zajlott... Mindegy már. Sokan látták ezeket, sokan
ezért ki se mozdultak otthonról, sokan lettek így passzív
részesei a költészetnapnak. Mi ezt nem akartuk... Simonfy Józse!
Mást tettünk tehát. Úgy 70-80 ember társaságában Pataki
OPUSZ 52
András rendező, az egyesület szervezési igazgatója ha szinűltig
határozott léptekkel bevonult az Apáczai Kiadó Molnár öregen ébredtem megtelek
Ferenc Termének színpadára, és elmondta, lesz egy olyan időm hólyagja mint motorba
pontja az estének, ami önmagát generálja, de nem tudjuk, kipukkadt az olajszintet
mikor és hogyan zajlik majd. Így is lett. Versmondó irtózatosan szelel magamról töltöm
versmondót követett, centenáriumos versek mellett több fel a nappalt
más évfordulós költő, Csokonai, Nagy László, Tamkó vártam mennyei az éjszakát
Sirató Károly, Vörösmarty is megszólaltatott. Egyéni türelemmel
produkciók, társas előadásrészletek, úgymint Hajdú vártam mennyei
Anett és Kiss Bálint, a két Kaleidoszkóp-fesztiváldíjas nappalomba hullott türelemmel
önálló estjének piciny, de velős szelete, amit egészében egy temetőbogár
(premierként!) nem egészen két héttel azelőtt mutattak rázza magáról fölöttem angyal
be New Yorkban, a Fészek Klubban, nagy sikerrel. És a sötétséget húz el
jött Huzella, az egyesület régi frontembere, és azonnal vészesen s a
kirángatta az érző közönséget az elmélkedésből: ő vártam mennyei világot rámhúzza
vezényelt a gitárjával és vele versben énekelt mindenki. türelemmel mint vizet
Bő negyedórás irodalmi futam zajlott Turczí István a vécében
költő, a Parnasszus főszerkesztője és Pataki között, a

16 versmondó
"Kl VISZI AT A SZERELMET"
Köszöntőlevélféle Lukács Jánosnénak, Julikának

Kedves Julika!
Nekem jutott az az igazán megtisztelő feladat, hogy április ll-én, a Költészet Évében, JózsefAttila J00. szűletés­
napján, átadhattam neked Egyesületünk elnökségének a megbízásából elismerését - Nagy László örök kérdés-
verseimét tartalmazó - "Ki viszi át a szerelmet" plakettet.
Akkor röviden csak annyit mondtam, hogy az "örök" újrakezdő versmondónak. Ebben a mondatban benne volt:
aki a Radnóti-díj után sem pihent egy percet sem, akinek a versmondás az élete, sikeresen jelen van majdnem min-
den versmondóeseményen, aki szüntelenül eredményesen hirdeti a vers, a versmondás semmi mással össze nem
hasonlithatá hatalmát, aki egy olyan sajátos versmondói stilust képvisel, amelynek a gyökere az az "agitatív
attitűd", amely ma már egyre ritkább versmondói magatartás.
Te vagy az egyike azoknak, akiket a Nagy László-i gondolat megillet, Te vagy az a kiválasztott, akinek van tudása,
hitele és művészi ereje, hogy .fogáhan tartva" átvigye" a Szerelmet a túlsó partra!"

Bartók László, a Magyar Versmondók Egyesülete elnökének e-mailje az Egyesületünk elnökségének:


Tájékoztatlak benneteket, hogy március JS-én a Magyar Köztársaság elnöke a Magyar Köztársasági Ezüst
Érdemkereszt kitüntetést adományozta Lukács Jánosné versmondónknak.

Gondolom, hogy azok az emberek is így látták, akik körében 200S. március JS-én a Magyar Köztársaság
elnökének kitüntetését, a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet átvetted.
Kevés versmondónak adatott meg, hogy" versmondóként " ilyen magas kitüntetésben részesüljön. (Utoljára, ha
jól emlékszem, dr. Böhm Edit kapott állami kitüntetést, felterjesztésünkre.)
Nagyon büszkék voltunk rád. Én arra gondoltam, hogy lám-lám, a mi munkánk (és természetesen elsősorban
a Tiéd és versmondóké) mégis figyelemre mélto, és megbecsülik. Talán ebben a világban is kell a vers és a
versmondó, mert nélkülünk is van" világ" - de minek.
Remélem, a sorrend nem bántó számodra, hogy időrendben a második, Egyesületünk elismerését emlitettem
először. Én úgy gondolom - nem kisebbítve bármilyen elismerés értékét -, hogy egy kicsivel nagyobb értéke van
annak az elismerésnek, amelyet egy szakmai közösség ítél meg számunkra.

Julika!
Mondd a verset! Mondd, amíg csak lehet, mert úgy gondolom, hogy mi vagyunk a elhivatottak, mert mi imádjuk
a "tücsök-hegedűt ", és a mi kötelességünk a " Vers-Szerelem" meg- és fenntartása.
Kiss László

Nyelvében él a nemzet,
egy kisebb része pedig Ámerikában, ott is van ám Fészek Klub, a megapoliszban,
még a magyart is beszélik, sőt igénylik(!)
A vers az, amit mondani kell - idézi Kányádit Lutter Imi, ketten kiérdemeljék a címet: Hajdú Anett, a pécsi - PTE
a TV2 száguldó riportere, aki nem mellesleg a vers- Babits Gyakorló Gimnázium - végzős gimnazista s a
mondók mindenese is, egy fanatikus, vele beszélgettem e Szlovákiában élő, Győrben tanuló Kiss Bálint; jól jegyez-
jeles napon. zük meg ezt a két nevet!
Merthogy a Vers Évének ma van a csúcspontja, ki ne Miért pont New York? Mert hívtak versmondókat, s ki
tudná, József Attilára emlékezünk - centenárium! - tele menjen, ha nem az, aki éppen bizonyította tehetségét; már
van a város idézetekkel, fényképekkel, hihetetlen, de csak a közös műsort kellett összeállítani, sikerült, mert
Attila még mosolyogni is tudott, örüljön hát mindenki, ehhez is ért a két fiatal; két telt házas fellépés a Magyarok
ahogyan két fiatal is boldogan tért haza New Yorkból, Házában és a Fészek Klubban, siker, öröm, rádöbbenés,
mert jutalomutazást nyertek oda, erről mesélt dr. Lutter hogy tényleg, a verset mondani kell, igaz, kicsit másképp,
Imre, a Magyar Versmondók Egyesületének kreatív alel- mint néhány évtizede, mert a jelen a költészetben is létező
nöke, a Kaleidoszkóp VersFesztivál igazgatója. fogalom; írva, mondva egyaránt.
A fesztivál '98 óta létezik, legfőbb célja, hogy szóljon a Imre nevetve meséli, amikor néhány magyar vendég-
vers, hallja a közönség, mondja a verselő, teszik is lelke- kőművessei (Kelemen, mi?) találkoztak egy ivóban,
sen, korhatár nélkül, tavaly háromszázan vállalták a bizony ők is meglepődtek, milyen hatása van a mondott
pódiumot, egy hétig tartott a VERS ünnepe, hogy aztán szónak, persze Anett is kellett hozzá, meg az a fél négy-

versmondó l 7
zetrnéter, ami egy pillanat alatt változott át pódiummá, de
ez egy ilyen ,,műfaj", csak kevesen hiszünk benne, Cristian Contras
emberek!
Ezért kellenek ők, a szószólók, akik képviselik ezt a Kakastemető
hungaricumot, a versmondást, gondoltad volna, kedves
olvasó?, és az ikonok: József Attila, Ady, Faludy, Bella I.
Aki halottasházban lakik
István, Varró Dániel (utóbbi kettő a Kaleidoszkóp két
az tudja:
élharcosa, pártolója), a végletek persze, mert a költészet Azokban az órákban. hat és kilenc között
is a végletek világa, s nem a páros/páratlan rímek ter- az egész ország sötétbe öltözött.
mőföldje, a vers "tartalma" nem a költő "világfájdalmas Az első kukorékolásra
életérzése", gondolta a fene, mondta Arany, mert a vers a még az a fazakas is emlékszik, ki eladta
hallgatóé, az olvasóé, a versmondóé, mindenkié. földjét az éjszakai dorbézolás után.
Ezért dolgoznak a Versmondó Egyesület (www.vers.hu)
elnökségében néhányan, hogy mindenkihez eljusson, fel- Karmába kapta immár a Gonosz az élőket
használva mindent, ami mai, sms, internet, már vers küldő és ráncigálja őket .
szolgálat is van, lepd meg szerelmedet Kosztolányival, Asszony, íme fiad! .
Ébenfa szemek,
elmondja helyetted a versmondólány, mert nagyon jó, ha
kőkarmok,
olvasol, ha írsz, ha mondasz verset, de vannak elég borostyán csőr
sokan!, akik ehhez értenek is, igazán, önzetlenül, bízd bádog taréj.
rájuk, látod, már a tengerentúlon is hódítottak! Amit írtam, leírtam!
Engem már meggyőztek, Kányádi és Lutter után én is
vallom: a verset mondani kell! Hagyjátok, csak egy botor madárárus!
Cziczó Attila Fejében két vasketrec
s egy labirintus,
belül rubinszemű poeegér táncol körbe.
*** hallgasd, Vigasztalóm!...
A második kukorékolás!
"Faluról falura"
Nagyon jó tapasztalatokkal zártuk a múlt évben meg- ll.
kezdett "Faluról falura" program keretében a rendhagyó Kinyíltak már a sírok,
irodalomórákat. Az asztalon a szétporladt csontok
2004 decemberében és 2005 januárjában eljutottunk Ne érints!
megyénk számos kis településére. Úrkúton, Szentgál on és Ujjad ne nyalogasd!
Ajkarendeken ,,A reformkor költészetéből" hallhattak iro- Tollaim homokként szeneszálltak.
mennybe repültek,
dalmi összeállítást zenével.
vak angyal szedte össze őket,
Kislődön az egész általános iskola - az elsősöktől a
aranyozott párnába dugta.
nyo1cadikosokig - egy jó hangulatú, Petőfi költészetét be-
mutató verses-zenés összeállítást hallhatott, diákok és Tanltom,
tanárok. Noszlopon és Balatonvilágoson ,,1100 év magyar holnap te is
történelme" címmel verses-zenés bemutatót hallhattak a azon a párnán pihentetedfejed,
felső tagozatos diákok. Itt nagyobb hangsúlyt kaptak az álmodban hallod hangom,
élőzenei betétek, hiszen a különböző korokat idézték fel. érinted bádog testem.
Valamennyi előadást színesített hivatásos zeneművészek
közreműködése, nagyon magas szinten! Nagyalásonyban
Uram, játsszál ujjaiddal
Hajában.
és Bakonyszentlászlón a "Bakony erdő gyászban van"
Halál, érintsd meg szárnyaiddal.
című műsorunkat kérte az iskola, amely versben, dalban
és prózában a bakonyi betyárok életéről szólt. Olasz- Ne féljetek!
faluban a felső tagozatos diákok, Halimbán és Lovász-
patonán a 6-7-8. osztályos diákok József Attila költé- lll.
szetével ismerkedtek meg. Balatonfőkajáron a Nyugat Ezt az embert nem ismerem!
költői mutatkoztak be egy-egy versük tolmácsolása által, Ti sem ismeritek'
ugyancsak felső tagozatos diákoknak. Érdeklődést, értő Csak a gyermekek látták, a pataknál
figyelmet tanúsítottak a diákok az órák alatt, amely szá- Amint éppen Zsidó-Királyt játszottak. ..
munkra nagy eredményt hozott! Érdemes tovább folytatni Az egyik vállán rőt rongy,
másiknakfején bogáncskorona.
e nemes vállalást, az irodalmat s a költészetet eljuttatni az
a harmadik kezében nádszál.
általános iskolák diákjaihoz!
Komolyan vettük munkánkat, az irodalmi ismeretter- Tegnap éjjel vihar volt
jesztést. A verseket a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad, lediintotte a templom tornyáról a kakast
valamint a Naturart Művészeti Együttes tagjai adták elő, nem találták meg többé.
Felföldi Gábor, Szilvásiné Csordás Éva, Molnár Erzsébet, Ruháim megosztották maguk kozt,
Pa1csikné Hornyák Ilona. A zenei közreműködőink, Ingemet elkockázták
Marosfalvi Imre és Kallainé Gutscher Ágnes, a Kreatív
Art Stúdió művészei, valamint a József Attila-műso­ Színfehér szárnyú kiskakas
rokban közreműködő Berzevici Zoltán megzenésített ver- repdes a szakácsné kisfiának vállán,
egyensúlyoz sután...
seit éneklő énekes-gitáros művész.
Vígasztalóm.
Sz. Csordás Éva

18 versmondó
A harmincéves szavalóverseny verseny megszületésének körülményeit. Az iskola Arany
János születésének 180. évfordulóját méltó módon kíván-
Március ebben az évben sem múlt el Petőfi Szavalóverseny
ta megünnepelni, ekkor született meg a határokon átívelő
nélkül. A költőről elnevezett szentesi iskolában három
versenynek, az Arany János Vers- és Prózamondó Verseny-
évtizede rendezik meg a versenyt. melyre a megyéből több
nek a gondolata. A verseny megőrizte az alapgondolatot,
ezer diák pályázik. A felmenő rendszerű megmérettetésen
Arany lírai hagyatékának méltó ápolását, amely évről évre
legjobban szereplők jutalma könyv és szép szó.
megújul, kibővül a jubiláns költők - idén József Attila -
méltó bemutatásával. Jövőre 10 éves jubileumához
A pedagógus egyik kötelessége az, hogya negatív kul-
érkezik a versenysorozat. Ebből az alkalomból mind-
turális hatások ellen megvédje, szépre, jóra tanítsa diákjait
azokat szeretnék meghívni, azokat a gyermekeket, akik
- véli a Petőfi Sándor nevét viselő iskola igazgatója.
helyezéseket értek el. Közülük már olyan is van, aki a
Mészáros László azt mondja, nagyon fontos a humán
versmondást, a színészetet választotta hivatásul.
nevelés, amelynek nálunk évtizedekben mérhető hagyo-
mánya van. 1957-ben adott engedélyt az akkori kulturális
minisztérium az ének tagozat elindítására, az iskola
kiskórusa és nagykórusa is híres. A humán tárgyak mellett
a diákok nyilvánvalóan a reál tantárgyakból is megfelelő
képzést kapnak.

Az iskola névadójának különösen szép emléke van. Ha-


lálának körülményeiről ma sem tudunk biztosat, nem ma-
radt ideje megöregedni, fiatalon veszítette el őt a magyar
kultúra, úgy is fogalmazhatnánk: Petőfi soha nem halt meg.
A róla elnevezett iskolában először 1973-ban rendezték
meg a szavalóversenyt, s azóta minden évben megtartják.
1996-ban hirdette meg az intézmény első alkalommal a
megye diákjai számára is a versenyt. A tanulók először az
osztály előtt szavalnak, majd iskolai fordulók következnek,
a területi verseny után a megyei döntő. A felmenő rend-
szerü megmérettetésen több ezer diák vesz részt, érkeznek
tanulók Szegedről, Hódmezővásárhelyről, Szegvárról és
más településekről, a rendezvény heteken át tart.
Az első és második osztályosok területi versenyének
már van győztese, az iskola diákja, László Balázs. A fiú a
Szeget szeggel című költeményt szavalta, mint mondta, a
tanulásban édesanyja és a tanító néni segített neki. A diá-
kok egyébként a magyar vagy világirodalom bármely
szerzőj ének bármely művét választhatják. A zsűri elnök-
ségében Bácskai Mihály és Bácskai Mihályné Erzsike
szokott ülni, s mond véleményt az előadásokról.
Németh Zsolt országgyűlési képviselő, Vasvár polgár-
Fontos a hangsúly, a levegővétel, az előadás dramaturgiája mestere egy filozofikus kérdéssel kezdte köszöntőjét.
- állítja Józsa Józsefné, a győztes kisfiú osztályfőnöke. Eltöltjük, vagy elmúlatjuk a rendelkezésünkre álló időt?
Mint mondta, valamennyi diákja esetében észleli, hogy a Vagyis hasznosan töltjük, avagy haszontalanul tékozoljuk
vers, a szereplés jótékony hatással van a fejlődésükre. el azt az időt, amelyhez ifjúságunk legemlékezetesebb és
A költemények ismerete bővíti a szókincset, elmúlt korok legmeghatározóbb korszakai köthetők, s amely meghatá-
nagy szerzőinek szavai segítik a választékos önkifejezést. rozza későbbi jövőnket is. Ekkor dől el, milyen lesz a
Így az irodalom jelen van a mindennapi életükben. viszonyunk barátainkhoz, a szerelemhez, a munkához, a
hazához. Akik ezekben az években segítenek megtölteni
*** tartalommal életüket, ők a felkészítő tanárok, ezért
köszönet nekik. De köszönet azoknak is, akik hagyják ezt,
Arany János verseny Körmenden vagyis azoknak a fiataloknak, diákoknak, akik hagyják,
Télies időben, izgalommal vártuk az Arany János Vers- és hogy a vers és próza előadásának varázslata megszülessen.
Prózamondó Verseny résztvevőit. Akik, ha késve is, de Ami egy kisebb csoda. Majd angol költőt idézett, ki azt
megérkeztek Vasvárra. A nyitó ünnepségen Merklin mondta: "Csak egy költő vagy egy szent képes aszfaltot
Ferenc, a verseny narrátora köszöntötte a megjelenteket, öntözni abban a boldog reményben, hogy fáradozása jutal-
majd Hollósy László iskolaigazgató idézte fel a múltat, a maként a járdábólliliom nyílik."

versmondó 19
Nos, a csoda nemcsak akkor jön létre, ha az a virág kinyí- A versenyzők közül Gergye Eszter három díjat is átve-
lik az aszfalton, hanem akkor is létrejöhet, ha hiszünk eb- hetett. Egyfelől a kategóriája l. helyezettjének járó díjat,
ben. Majd Fazekas Mihálynak, a Lúdas Matyi szerzőjének majd a zsűri különdíját és végül Merklin Ferenctől, aki
példáját említette, aki, midőn katonának állt, s 1782-ben alapítványi díjban is részesítette a tehetséges vasvári ver-
ezredével a Rajna mentén egy rekviráláskor nem kincset senyzőt. Gratulálunk!
rabolt, hanem egy polgári családban azt kérte, hogy a A verseny záróaktusaként Dévai Nagy Kamilla nemcsak
könyvtárba vezessék, ahol azután .zsákmányolásként" ver- értékelte a gyermekek teljesítményét, hanem gitár kíséret-
set olvasott. Ilyen zsákmánnyal megrakodva térjenek meg tel dalaiból koncerthangulatot varázsolt az iskola aulájába,
a versenyzők a vasvári versengésről - indította útjára a a hallgatóság legnagyobb örömére. Balogh József költő­
határon túlról, a Dunántúlról és távolabbról érkezett diák- tanár versét lánglelkű előadásban tolmácsolta, és zárta be a
ság 2005. évi versengését Németh Zsolt polgármester. 2005. évi versengést. A résztvevők többsége így búcsúzott:
Találkozunk jövőre, a 10. jubileumi versenyen.
A gyerekek két kategóriában (I. kategória: Arany János- és -sok-
József Attila-versek; II. kategória: gyermek- és ifjúsági
irodalom), 6 csoportba osztva versengtek, majd ezt köve- ***
tően az aulában az első három helyezett mutatta be
produkcióját. A II. Nemzetközi Juhász Gyula
Vers- és Prózamondó Verseny döntője, 2005
A 2005. évi verseny végeredménye Április l ő-án, szombaton II órakor kezdődött Szegeden a
I. kategória: Arany János- és József Attila-versek II. Juhász Gyula Vers- és Prózamondó Verseny döntőjének
egész napos programja a Bartók Béla Művelődési Köz-
I csoport
pont, a Magyar Versmondásért Alapítvány, a Csongrád
l. Kiss Adrián, Sárvár, Szent László Általános Iskola
Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ és a Dél-alfól-
2. Virányi Zsófia, Miskolc, Földes Ferenc Gimnázium
di Versmondók Egyesülete szervezésében és rendezésében.
3. Málik Anita, Miskolc, Földes Ferenc Gimnázium

II csoport Időközben lezajlottak az ország kűlönböző városaiban


l. Gergye Eszter, Vasvár, Kardos László Általános Iskola (Debrecen, Budapest, Pécs, Nyíregyháza) megrendezett
2. Sági Márton, Budapest, Német Általános Iskola területi elődöntők is.
3. Hajdú Franciska, Szombathely, Paragvári Utcai Általá- Az országos döntőbe végül a közel száz elődöntős
nos Iskola; közül 33 versenyző került. A megmérettetés egy komoly
Kajári Ágnes, Székesfehérvár, Szent Imre Gimnázium szakmai zsűri közreműködésével történt, melynek tagjai:
dr. Sződy Szilárd dramaturg, a Magyar Rádió munkatársa,
III csoport
dr. Sönfeld Mária előadóművész és Bánffy György
l. Salánki Ágnes, Kárpátalja
Kossuth-díjas színművész, a zsűri elnöke.
2. Fehér László, Kárpátalja
A szegedi döntőt Veszelka Attila költő, a Szegedi Írók
3. Nagy Béla, Pápa, Weöres Sándor Általános Iskola;
Társaságának alelnöke nyitotta meg. A versenyen felvált-
Nyikos Dávid, Szombathely, Bolyai János Gyakorló
va hangzottak el a szabadon választott Juhász Gyula-
Iskola;
versek, valamint a nyugatos vagy kortárs költők művei.
Varga Nóra, Kárpátalja;
Bánffy György színművész rendkívül hangulatos és
VágenhofJer Bettina, Pápa, Weöres Sándor Általános
tanulságos szakmai értékelése után sor került a díjak
Iskola;
átadására.
Krajczár Milán, Szombathely, Bolyai János Gyakorló
Minden versenyző az emléklap mellé kapott egy
Általános Iskola
Szegedtől Szegedig Antológiát a Bába és Társa Könyv-
II. kategória gyermek- és ifjúsági irodalom kiadó felajánlását, valamint a Csongrád Megye Kortárs
I csoport Fotóművészete c. kiadványt és a Magyar Versmondásért
Alapítvány kiadványát, a Rokon Népek Antológiáját.
l. Szele Tamás, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola,
Kőszeg
Felnőtt-kategóriában:
2. Baumgartner Dóra, Általános Iskola, Vasszécseny;
I. helyezett Herbály Jánosné, Bugac
Szatmári Krisztina, Béri Balogh Ádám Általános
II. helyezett Bereczky Szilárd, Hévíz
Iskola, Győrvár
III. helyezett Stolmár Nándorné, Székesfehérvár
3. Borka Barnabás, Kertvárosi Általános Iskola, Makó

II. csoport Ifjúsági kategóriában:


1. Gál Kristóf, Debreceni Egyetem Kossuth Lajos gya- I. helyezett Kalocsai Kristóf, Baja
korló Általános Iskola, Debrecen II. helyezett Nagyhegyesi Zoltán, Kecskemét
2. Huszár Bianka, Kardos László Általános Iskola, Vasvár III. helyezett Tóth Ákos, Kecskemét
3. Tüzér Gréta, Kárpátalja
Minden helyezett a Szeged Megyei Jogú Város Polgár-
Különdíjas: Widnyánszky Atti/a mesteri Hivatalának pénzjutalmát vehette át. Mindkét

20 versmondó
kategória első helyezettj ei Macskássy Izolda festő­ Előadás után a versenyzők hangulatos vacsora közben
művésznő egy-egy képét kapták ajándékba. Az ifjúsági értékelték a nap eseményeit, barátkoztak, beszélgettek.
kategória első 10 helyezettje pedig értékes könyvjutalmat Reméljük, hogy a hagyományt ápolni tudjuk, és a két
kapott, a Tehetséges Ifjúságért Alapítvány felajánlását. év múlva megrendezésre kerülő III. Nemzetközi Juhász
Gyula Versenyen is méltó emléket állíthatunk majd Juhász
Különdíjat kapott még: Gyula költészetének, példaadó életművének.
Polyákné Márta Krisztina, Szűcsné Barát Zsófia,
Szirovicza Judit, Szegedi Judit, Nagy Enikő, Szakács A rendezvénysorozat támogatói:
Zsuzsa, Szabó Mátyásné, Vörös Vilmosné, Lukács Mónika, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti
FődiAnna, Puskás Zsófia, SmirnyákAnikó, Liszi Melinda, Kulturális Alapprogram, Szeged Megyei Jogú Város
Varga Emese Edit. Önkormányzata, Tehetséges Ifjúságért Alapítvány, Leszi
Könyvkiadó, Bába és Társa Könyvkiadó, Sík Sándor
Az ünnepélyes díjkiosztást követően a versenyzők könyvesbolt, Macskássy Izolda !estőművésznő.
meghallgatták Meister Éva szolnoki színművésznő elő­
adásában a Csöndes kiáltvány avesztesekért című zenés Dálnoky Zsófia
pódiumműsort, mely méltó befejezése volt a napnak. a Bartók Béla Művelődési Központ munkatársa

Tözsér Árpád
A Tompa Mihály-napok köszöntése
Ülök 2005. április 19-én, délután 5-kor a pozsonyi dol- gyar nyelv sűrítményeit, dichtungjait (tudjuk: a német
gozószobámban, a Dudvág utca 29.-ben, ablakom és én a Dichtung egyszerre jelent sűrítményt és költeményt)
nagy csallóközi síkságra nézünk, kezemben toll, s papíron fogják nekünk, ahogy József Attila mondta: megvallani
azt játszom, hogy 2004. április 21-e van, Rimaszombatban akkor, amikor a társadalom nyelvhasználatában éppen
vagyok, a Daxner téri Művelődési Házban, s köszöntöm a hígítási folyamat zajlik, de olyan nagy mérvű, hogy az már
XlV. Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny részt- szinte reprimitivizálódás.
vevőit. Elhatározom, hogy a magyar nyelvről, a magyar Igen, a mai ember egyre inkább csak úgy használja a
versről és az előadóművészet szépségeiről és buktatóiról nyelvet, mint ahogy primitív, kőbaltás őseink használták,
fogok beszélni, s közben magam is az előadás szépségei- azaz vagy csak ösztönéletét, tudattalanát megjelenítő in-
vel és buktatóival küzdök, mint Jákob az angyallal, hisz dulatszókban beszél, vagy - afféle számítógépes ősember­
ezt a szöveget, amit most ugyan mintegy magánbeszéd- ként - egy szigorúan gyakorlati célú, néhány száz szóból
ként vagy még inkább tudatnaplóként vetek papírra, 2005. álló, nyomorúságos BASIC nyelven értekezik. Azt mond-
április 21-én elő fogom adni, tehát úgy kell fogalmaznom, ja, hogy "hi}, az anyád!" vagy azt, hogy "monetáris
hogy a szövegemnek konkrét címzettje legyen, azaz az piac ", A nyelv lélek- és tudatmodelláló funkciója elsat-
egyes szám első személy a többes szám második személy- nyult: az ember már nem érez késztetést a "lélektől
hez, illetve hát személyekhez szóljon benne, s azt a látsza- lélekig" vezető út bejárására. Nemrégen, gyermekkorunk-
tot keltse, hogy én tudom, hogyan kell hitelesen előadni ban, még az utcán is köszöntünk mindenkinek, az ide-
egy szöveget, hogyan kell elmondani egy verset vagy egy geneknek is, ma, ha beszállunk egy liftbe, a falnak fordu-
novellát úgy, hogy az az értelmezése is legyen az elmon- lunk, hogy ne kelljen szólnunk a véletlen utastársunkhoz,
dottaknak, s hogy közben a hallgatók valóban a szövegre ahhoz, akinek egyébként néhány percig szinte a szíve
és a szöveg értelmére figyeljenek, s ne arra, hogy az elő­ verését is halljuk. Lemondunk a látszatra magáért való tár-
adó illabiális á-kat ejt, selypít, és izzad a homloka. Itt salgásról, s nem vesszük észre, hogy ezzel lemondtunk a
vagyok, írok, s azt kell játszanom, hogy nem itt vagyok, és lelkünknek s az éppen elkövetkező társas pillanatainknak
nem írok, hanem beszélek. Méghozzá arról beszélek, hogy a megformálásáról, modellálásáról is.
hogyan kell beszélni.
Mert beszélni nemcsak annyit tesz, hogy valakivel valamit
TIsztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Versmondók, Kedves közlünk: beszélni annyit tesz, mint egy szituációban meg-
Rimaszombati Közönség, Barátaim! formálni és kellemessé, de legalábbis elviselhetővé tenni
Az előbbi retorikai ujjgyakorlatom és eszmefuttatásom magunkat. A lovagi és reneszánsz korban az udvari etikett
pusztán arra szolgált, hogy megérzékítsem, milyen bonyo- által előírt társalgási nyelv szinte a költészet szinonimája
lult dolog még egy olyan egyszerű kis szöveg megfogal- volt. Az udvari ember - benne van a szóban - udvarias
mazása és előadása is, mint egy köszöntőbeszéd, majd ember volt, s szinte versben beszélt. A mai beszélt nyelv
pedig, e beszéd elmondása után, mélyen fejet hajtsak azok elképesztő eldurvulása - ha példa kell, kapcsoljuk be a
előtt, akik itt, ma és még két napon át verseket és szép- tévét! - összefügg a költészet, az irodalom háttérbe
prózát fognak előadni, azaz értelmezni számunkra. A ma- szorulásával, illetve fordítva: a költészet, az irodalom

versmondó 21
nyelve azért szorul háttérbe, mert a társalgási nyelv, mindig valamiféle költészeti heg emón, s talán nem
lelkünk állapotát hűen tükrözve, sosem látott mértékben véletlen, hogy a felvidéki magyar vers- és prózamondók
elalpáriasodott. versenye immár tizennegyedik alkalommal itt kerül
megrendezésre. S ilyen alapon talán elmondhatjuk, hogy
S íme, észrevétlenül a tárgyunkhoz jutottunk: a költészet- ha Gömör korábban a szlovákiai magyar irodalom faluja
hez, az irodalomhoz mint a társalgási nyelv, a képzelet volt, mára a felvidéki magyar irodalom Parnasszusává
sűrítményéhez, lelkünk és viselkedésünk modelljéhez. nőtte ki magát. S nemcsak az irodalom Parnasszusává,
A BASIC nyelv - nevezzük így a költészettől megfosztott, hanem, az előbb elmondottak értelmében, a költészet, az
szegényes mai beszédformánkat - a rideg, reális életszi- irodalom mint nyelv, mint az embert emberhez kötő szép
tuációk üzleti nyelve, a társalgás és a költészet nyelve beszéd iskolájává is.
viszont a képzeletünk anyaga.
S ki ne tudná, hogy ennek az idei Parnasszusnak, iskolá-
Voltaire, a munka apoteózisaként, még azt mondta: nak van egy rendkívüli aktualitása is: az egyetemes ma-
Műveljük kertjeinketl, én azt mondom: Műveljük tár- gyar irodalom költőóríása, JózsefAttila 1905. április ll-én,
salgási nyelvünket és a képzeletünketl, és akkor előbb­ azaz száz évvel ezelőtt született. Ebből az alkalomból az
utóbb visszajutunk a költészet műveléséhez és élvezé- UNESCO 2005-öt József Attila-évnek nyilvánította, s így
séhez is. ma és az egész évben folynak a József Attila-ünnepségek
Magyarországon, s mindenhol, ahol a költészet nyelvét
Nagy megelégedésemre és oromomre szolgál, hogy értik és beszélik. Meg vagyok róla győződve, hogy az
mindezt itt, a szülőföldemen, abban a Gömörországban elkövetkező napokban sok szép József Attila-verset is
mondhatom el, amelyből régen, nagyon régen, mikor hallunk majd erről a pódiumról, s így mi is csatlakozunk a
romanti-kus hevületünkben a "bűnös várossal" szemben JózsefAttila-ünnepségekhez.
a "tiszta forrást", a falut tartottuk egyedül méltónak arra,
hogy a költészet témájává tegyük, szóval innen akkori- Ezeknek a gondolatoknak a jegyében köszöntöm az idei,
ban annyi falut dicsőítő költő és vers került ki, hogy a XlV. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó
végül szinte már az egész Gömör a szlovákiai magyar Verseny résztvevőit és közönségét, s kívánok mindnyá-
irodalom falujának tűnt. Nos, ez a Gömör ma a falu- junknak sok szép művészi élményt, hogy a vers, a novel-
romantikáját ugyan már levetkőzte, de az itt lakó vagy la, a mese egyetemes nyelvében és élményében mindenki
innen elszármazott költők nagy számánál fogva még találkozzon mindenkivel.

Szászi Zoltán
Áldás, békesség, nagytiszteletű Tompa Mihály uram!
Lám csak, megint micsoda kikelettündér varázspálcájától szabadságnak. Mára a test ugyan szabad, de a lélek
éledő gyönyörüséges tavasz köszöntött ránk itt a Rima iszonyatos ketrecekben sínylik. Agyonhajszolt világ e
völgyében is. Eljöttünk hozzád, Miska bátyánk, hogy üd- miénk, melyben alig-alig szakítunk pillanatot a megállá-
vözöljünk. Hogy elmondjuk neked: az oldott kéve széthul- sokra. Ily ritka pillanat ez a mostani. Megállottunk most itt
lása ugyan még mindig tart, de mi néhányan, mint a előtted. Néped sarjai, kik hisznek még a betű, a szó, a vers
kenderzsúp, mellyel a kévék derekát kötik, olyan elnyűhe­ lélekformáló erejében. Egészen apró leánykák és legény-
tetlenek vagyunk az általad is ránk testált összetartó erőtől. kék, kamaszok és felnőttek, szívük dobbanása most itt
Igyekeztünk megmaradni e hosszú télben is tavasz- morajlik előtted csendesen bent a kebelekben, már várja a
lelkűnek, hogy sok borongás és barna, hideg esték után holnapot, hogy megmérettessék. A bronzba feszült patkó-
most szép szóval köszöntsük egymást s téged itt, szülő­ törő kezed itt előttünk, a méla, gomolygó gondolatoktól
helyeden, Rimaszombatban. bús homlokodra néha galambok szállnak. Állsz itt, mint
Lám, már tér viseli a neved, iskola is, hitedhez hű utó- állandó embere Rimaszombatnak, megingathatatlanul.
dok gimnáziuma, s mi egy olyan versmondó versenynek Árnyékod írja az időt, tavasztól tavaszig számolod az
vagyunk itt küldöttei, mely szintén a Te neved viseli. Az elmenőket, s látod tán még azt is, kinek fordul meg egy-
örökösök mohóságával hörpöljük az isteni ambróziaként egy verssor a fejében, látva itt téged. Már nem vagy
fogyasztható verset, s tán hisszük is, lelkünk szebbé válik egyedül, Sándorunkkal néha titokban biztos összesug-
tőle. Miska bátyánk, te már csak tudod, ki itt állsz bronz- dolództok, már nincs harag a régi szundikálás miatt ott
ba feszülten, látod mi minden történik éjjel és nappal, Murány várában, tán évődtök is néha kicsit. Miska
micsoda idők vannak megint. bátyánk, engedd meg, hogy az utókor tiszteletét tolmá-
Bolond az idők járása, felborult rendű világban, meg- csoljuk, hogy elmondjuk, megmutassuk, vagyunk, s
tépázott értékek tudatával kell hogy éljünk. A Te világod remények szerint leszünk is még. Hoztunk virágot, hisz
milyen volt? Milyen pályát rajzolt elő neked a teremtő, mindig is szeretted, de a lábad elé helyezett virág most a
mikor sorsod eleve elrendeltségének lehetőségeit meg- mi lelkiismeretünk. Mert méltatlanok vagyunk sokszor mi,
alkotta? Mi volt még akkor ez a város, mi volt az ország, utódok, az elődök által teremtett s ránkhagyott dicső örök-
mi volt az ember? Micsoda idők voltak akkor azok, mikor ségre. Elkótyavetyéltük ránk bízott hagyatékunkat, mára
szabadságért éltetek, s haltatok! Ma értékét nem tudjuk a már csak morzsái maradtak annak. Ezért kell a megőrző

22 versmondó
találkozás, amikor verset mondunk, a nyelv játékosságát,
szépségét mutatjuk meg. A pillanat véges, Neked, ott a
csillagok között a mi cselekvésünk milyaprónak tűnhet.
Ám ha figyelmes vagy, megérezheted, őszintén, tiszta
szívvel jöttünk. A garabonciás költők áldásait kimondani
kész szájjal teszünk most hitet egyszerre múlt, jelen és
jövendő mellett. Hogy ne oldott kéve legyünk, hogy ne
fájjon neked látni a mát. Hoztuk az üzenetet: kell a vers!
S mi lehetne ennél szebb hittétel egy költő, Rimaszombat
állandó emberének szobra előtt. Áldás, békesség!

***
Homok a fogaskerekek közt?
Abban egy véleményen voltunk az idén tizennegyedszer
megrendezett Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verse-
nyen részt vevő szakemberekkel, hogy ilyen nagy töme-
geket akiivizálni képes, irodalmat népszerűsítő rendezvény
nemigen található még egy a Kárpát-medencében. Az is-
kolai fordulóktol az országos döntőig ugyanis több mint
háromezer fiatal mondott verset.

Több zsűritag, illetve a szülők és a pedagógusok szerint


idén valamivel halványabb volt a verseny. Igazán nagy,
kiugró tehetségeket, míves, magas színvonalú produk-
ciókat csak a harmadik és az ötödik kategóriában lehetett
látni. Korábban pontosan ez, az alapiskolák felső tago-
zatos diákjait versenyeztető kategória volt a leggyengébb, Néhány szó a szervezésről

s a negyedik, a középiskolásoké volt a legerősebb. Az idei Úgy látszik, Rimaszombat képes a versenyt működtetni.
év tehát egy érdekes évjárat. Néhány zsűritag olyan javas- A jó összbenyomáshoz áldozatos munkájukkal hozzá-
lattal is élt, hogy a legkisebbek kategóriájában fesztivál- járultak a szállásmesterek, a zsűrititkárok, a vendéglátás-
jellegűvé kellene tenni a fellépést. Az apró gyermek ver- sal foglalkozó csapat munkáját pedig bármelyik óriáscég
senycentrikus nevelése talán nem is igazán egészséges, és hoszteszszolgálata megirigyelhetné. Ez sokszor volt
a felfokozott elvárások miatt az ilyen apró versmondóknak gyógyír a szervezés szakmai bakijaira. Hogy melyek vol-
bizony sokszor könnybe lábad a szernük, ha nem jutnak a tak ezek a bakik, és kik követték el őket, ezt majd a
döntőbe. Csernadok Rimaszombati Területi Választmánya fogja
A zsűri idei összetételére nem igazán érkezhet panasz: értékelni a közeljövőben. Én csak néhány konkrét hibát
túlsúlyban voltak a független, helyi kapcsolatokkal vagy említenék meg: a szombat esti gála ziláltsága, a nehéz
érdekeltséggel egyáltalán nem rendelkező magyarországi helyzetbe hozott konferansziék, a hangosítás és világosítás
zsűritagok, a szlovákiai előadó-művészéti szakmából és hiánya az elődöntőkön, a kommunikációs zavarok.
az irodalmárok közül pedig az élvonalbeliek kerültek be Sorban véve: a szombat esti gála menete este hétkor, a
a keretbe. Gondok voltak viszont a versenyfelhívással, kezdés idején még igencsak zilált volt. A különdíjak ad
amely pontatlan, nem egyértelmű. Bár az szerepel a kiírás- hoc besorolása, a Kulcsár Tibor-díj kiosztásakor történt
ban, hogy minden versenyzőnek legalább két verssel kell malőr - nevezetesen hogy a laudálót nem szólították meg,
beneveznie, de az sehol sincs leírva, hogya döntőben hanem szó szerint kirángatták a színpadra - nem vetnek
kötelező a másik produkciót bemutatni. Így olykor igazán igazán jó fényt a rendezvényre. Csanaky Eleonóra mint
jó versmondók elpufogtatták a puskaport az elődöntőben, Kulcsár Tibor-díjas és mint régi zsűritagja, mozgatója
és a döntőben már egy jóval halványabb produkcióval ennek a versenynek, nem érdemelte meg azt a figyel-
voltak kénytelenek versengeni. Lesz tehát dolga a Szlová- metlenséget a felelős szervezőtől, hogy az a laudálót, a
kiai Magyar Vers- és Prózamondók Egyesületének, hogy színpadra hirtelenjében kirángatott Bárdos Ágnest, egy-
végre tisztázza a játékszabályokat. szerűen nem tájékoztatta a rá váró feladatról. Bárdos
Néhány fiatal előadót külön is meg kell említenem. Ágnes frappánsan oldotta meg ugyan feladatát, de az
A harmadik kategória győztesei, Mézes Mátyás (vers) és ilyesmi rangos díj átadásakor nem elfogadható gyakorlat.
Ölveczky András (próza) kiemelkedő produkciójukkal A díjátadáskor az est házigazdáit, konferansziéit szintén
nagy hatást gyakoroltak a publikumra. Az ötödik kategória nehéz helyzetbe hozta a felelős szervező. Klein Melinda és
versenyét szemlélve megállapíthatjuk: figyelemre méltó Juhász László alig kapott információt, szinte semmi
két új tehetséggel gyarapodott a szlovákiai versmondók kézzelfogható tény, adat nem állt rendelkezésükre, és csak
tábora. Tarr Csilla és Kuklis Katalin produkcióitól szinte az ő sokéves szakmai gyakorlatukon múlott, hogy ezúttal
remegett a levegő. Mindketten igazi pódiumművésszé nem kerekedett botrány a dologból. Feladatukat - mind-
értek az idei versenyen, megérdemelt, szép sikert aratva. ezen hátráltató körülmények ellenére - kiválóan

versmondó 23
megoldották, de a versenyzőkkel, a díjátadókkal és a kon- jókedvvel tökéletesen oldotta a hangulatot, szép emlé-
feransziékkal szemben ez ismételten méltánytalan eljárás- keket hagyva a résztvevőkben.
nak minősíthető. Hála istennek, ebből jóformán semmit
nem vett észre a közönség. Néhány szó a jövőről
Információim szerint a Csernadok Művelődési Intézete
Néhány szó a kísérőrendezvényekről a jövő évtől már hathatósabban bele kíván kapcsolódni a
Ezen a téren nem volt semmilyen fennakadás, minden verseny szervezésébe. Ez pozitívumként értékelendő.
kiállítás időben, nagy érdeklődés mellett nyílt meg, 2006-ban ismét Rimaszombat fogadja majd a Tompa
Csanaky Eleonóra és Écsi Gyöngyi műsora, Csepi Zsu- Mihály Országos Vers- és Prózamondó Versenyre bene-
zsa és csapatának bábszínházi játéka, a füleki Apropó vezett és a döntőig eljutott versmondókat. A versenysza-
diákszínpad József Attila születésének századik évfor- bályzat pontosítása, a feltételek jobb bebiztosítása, egy
dulójára készített műsora, a Pozsonyi Magyar Kulturális szűkebb, szakmai szervezői csapat felállítása és a munka
Intézettől ajándékba kapott előadás a Duna Tánc- komolyabbanvétele azonban szükséges. Hogy ne legyen
színháztól magas színvonalú volt, ékére válhatna bármi- kaotikus, olykor taposómalomnak, zaklatott ritmusúnak
lyen nemzetközi vagy más országos fesztiválnak. A tűnő ez a nemes versengés. Mert igény van! Van érdek-
Motolla Műhely kézműves-foglalkozása pedig igazi lődés, vannak felkészítő pedagógusok, vannak lelkes helyi
pihentető volt a versenytől kicsit megfáradt gyerekek segítők és részfeladatokat tökéletesen megoldani tudók.
számára. Kiemelkedően jól működött a Fesztiválklub, Az összehangolás pedig csak akarat és felelősség kérdése.
szinte állandóan zsúfolásig telve, műsorral, játékkal, Szászi Zoltán

"Világteremtő, hűséges szavak"


Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Tompa Mihály tam" és hallattam tanítványaimmal, Fazekas Lúdas
Országos Vers- és Prózamondó Verseny résztvevőit, gyer- Matyija jogos igazam tudatában tanított bátornak lenni.
meket, pedagógust, mindenkit, aki igaz gondolatok tol- A haza szeretetére, az anyanyelv őrzésére és tisztán
mácsolóinak követeként jött el Gömör szívébe, Rima- tartására 20 generáció magyar költője és írója tanított. Én
szombatba. igazi szerelmese voltam első összefüggő nyelvemlé-
keinknek, mert költőjükkel, lejegyzőjükkel éltem át azt a
Köszöntöm a .ficfás" Tisza mellől jötteket, a Bodrogköz mindent legyőző kényszerítő erőt, amely magyar nyelven
és Ungvidék küldötteit, a Bódva karsztos völgyéből szólaltatta meg a Halotti Beszédet és az Ómagyar Mária-
érkezetteket, Mátyusföld és a rónás Csallóköz magyarjait, siralmat. Azt hiszem, bátor emberek lehettek, isten áldotta
mindenkit, akit a szép szó és költészet szeretete hozott tehetségükkel nem éltek vissza.
közénk.
A költők, az írók váteszek, akik átéletik velem mélyen azt,
Nemrégiben arról vallottam, hogy mit jelent számomra a amit ők éreztek, megláttatják velem azt, amit én nem
vers, a könyv, az írott szó, a költő gondolatainak hangos látok, így segítenek nekem, földi halandónak észrevenni a
tolmácsolása. Nekem életem a betű és a hiteles ember mindennapok csodáját, magamba építeni, mint épületbe
igaz, hangos üzenete: a költő, az író üzenete, mert lélek a köveket, hogy több, hogy jobb, hogy érzőbb legyek.
van benne, érzéseim rokon érzésekre találnak, barátra Anyanyelvünk őre, Kazinczy újra megtanított bennünket
lelek, nekem is hasonló hullámhosszon rezgett a lelkem, magyarul. Kölcsey nemzeti imája nemzeti történelmünk
amikor a poklok tüzét jártam, vagy a mennyországba vonulatán vezetve alázatos büszkeségre nevel, a jövő cse-
emelkedtem. lekvő alakítására buzdít. Büszkeségre neveljenek a míves
gondolatok, de ne elvakulásra. Hiszen mindannyian em-
Ezeknek az üzeneteknek az igazában sohasem kételked- berek vagyunk, mindannyian megismételhetetlenek, így
tem, mert soha nem hagytak cserben. Ha bánatos voltam, mindannyian kisebbségiek is. Ezért nem árt a szavakkal,
vigasztaltak, ha örültem, boldoggá tettek, anyanyelvem- mindennapi szavainkkal meggondoltan bánni, mert a
ben erősítettek, emberi minőségemben építettek. Ezek a használatban lévő szavak békíthetnek és lázíthatnak,
bölcs versek és könyvek, regények tanítottak meg gondol- minősítenek és összehangolnak a "világteremtő, hűséges
kodni, eltöprengni elsősorban az életről, annak folyásáról, szavak" (Szemlér Ferenc: Szavak).
tartalmáról, a munkáról, emberi kapcsolataimról, arról, mi
dolgunk a világon nekünk, kis nép fiainak, akiknek világot Mérhetetlen felelősség és kimondhatatlan alázat kell a
megváltó álmaink vannak. szavaink, szókapcsolataink, gondolataink kimondásához,
az érzelmi töltések hajlításához, felerősítéséhez vagy
Nekem a szerelmet Petőfi, Ady, József Attila, Faludy halkításához, elsuttogásához.
György versei jelentik. A szabadságot Petőfivel értettem
meg legmélyebben, a rabság embert megaiázó és gúzsba Nemzeti kisebbségiként szeretem az odafigyelő, gyen-
kötő érzését Radnóti tanította meg nekem, Babits a földi géhez hajoló szavakat, hogy magasodjon, akinek szól,
érzések lírába öntésének zsenije volt, Arany Toldijában szeretem az összetartó és megtartó szavakat, mert szétvert
- Sütő Andrással szólva - "nyelvünk erdőzúgását hallot- és hajszolt világunkban csak az érdek tart össze, nem a

24 versmondó
közös eszme, a közös sors, a közös jövő. Vigyázni kellene üzeneteit mondjuk el egymásnak a legnagyobb odafi-
a minősítő szavakra, a kizáró nem módosítószóra, a kasz- gyeléssel és átéléssel.
tosító igenekre, mert bezárják és elzárják a kapcsolatokat,
a gondolat nem jut el lélektől lélekig. Kerülni kell a Életemben a vers segített a megtisztuláshoz, a felemel-
megosztó, és szeretni az összekapcsoló szavakat, mert egy kedéshez, a vers adta a mindennapok szürkeségének elvi-
emberöltőt megélve, az ember indulatai lecsillapodván, seléséhez szükséges erőt, kitartást, a mégis megmutatását,
bölcsebben tud élni. Bölcsebben, de soha nem igazán jól. a szép és okos szó segít mindannyiunknak, kisebbségi
létünkben muszáj Herkulesekké válni. A szó, az anyanyelv
Furcsa világot élünk. Furcsa szavakat használunk minden- szava, amire vigyázni nemcsak kötelesség, hanem külde-
napjainkban. Vissza kell hozni a méltóságteljes szavakat, tés, mert
az egymás megbecsülését és egymás megértését segítő "Úgy szabták rám ezt a nyelvet: / Lelkem csak ezzel felel-
aktív igéket és száműzni a méltatlanul minősítő mellék- het." ,,A nyelv csak élve tündököl, / Balga, ki gyilkosként
neveket, a rest főneveket pedig egymással-egymásért rátör. / A kincs helyén hiány marad, / S nem lesz a rabló
munkára sarkalló igévé kell átalakítani. gazdagabb." (Horváth István: A nyelv csak élve tündököl.)

A mai este és az elkövetkező két nap kivételes e ren- Ádám Zita


dezvény szervezői és résztvevői életében. Mi most nagyon
is hiteles és egyértelmű szavakat, építő gondolatokat (Elhangzott a Tompa Mihály Országos Vers- és Próza-
közlünk egymással, hisz a költő, az író legveretesebb mondó Verseny megnyitóján.)

A Költészet Tavasza ~ ünnepi programjáról, Zilah, 2005. április 1-3.


József Attila 1905-2005
Ebben az évben ötödik alkalommal rendezték meg a Április l-én 10 órakor nyitották ünnepélyesen a József
Költészet Tavasza versmondó versenyét Zilahon, Szilágy Attila szavalóversenyt. Először erről az eseményről szól-
megyei középiskolások részvételével, anyaországi rész- junk! A megnyitó szavakat elmondó tanár úr többek között
vétellel és támogatással. Kiemelkedő ünnep az idei, hiszen arról beszélt, hogyan kerülhetünk közelebb egymáshoz mi
József Attila születésének 100. évfordulója szolgált az emberek, akik "fényévnyi távolságra vagyunk egymástól,
UNESCO által is jegyzett alkalomként, hogy a Szilágyság egyik ember a másik embertől, ... kaotikus összevisszaság
irodalombarát közössége méltóképpen emlékezzen világ- ez, amelyből Kozmoszt teremteni már-már sziszifuszi
irodalmi nagyságú költőnkre. feladatnak tűnik ... Van-e közünk a művészethez?! ...
József Attila "látszólag" csak 32 évet ért meg: "el- A költészet alkalmas arra, hogy a bennünket akadályozó
mondhatjuk József Attiláról, hogy bár 1905-37 között élt, göröngyöket hamuvá porlassza. Töprengésre szólít fel,
napjaink költője, a mi költőnk, hiszen mi ismertük meg hogy emberi létünk kibogozhatatlan kérdéseire lehetséges
valójában, mi olvassuk, s korunk rendelkezett úgy, hogy válaszokat találjuk. Megnyitja számunkra azt a lehetőséget,
születésnapján, április ll-én legyen a Magyar Költészet hogy. .. visszanyerjük szabadságunkat, ne váljunk önnön
Napja. Tehát József Attila nem volt, hanem van és lesz, technikai világunk rabjává. A vers és annak olvasása ki-
amíg verseit olvassák és szeretik. Álma valóra vált." - szabadít bennünket a saját személyes időnk fogságából.
Előbbi sorokat B. Simon György szilágysomlyói költő Versolvasás közben eloldódnak a szálak, amelyek egyetlen
jegyzi Költő, ki megtalálta hazáját c. emlékező írásában helyzethez kötöttek bennünket, és képesek leszünk arra,
(Szilágyság, 2005. április l., 11. old.). hogy helyzetünk határain túlra lendüljünk anélkül, hogy
Amikor a Józsa László szerkesztette közéleti és köz- ezzel elvesztenénk eredeti helyünket. A költészet a látható
müvelődési hetilapból idéztem, azonnal kínálta magát egy világ tükre: olvasás közben azonban túlláthatunk aláthatón.
másik írás is, a lap vezércikke. Országos első helyen a Szi- Megnyílik számunkra a szöveg által kínált másik világ pers-
lágyság címmel, amelyből arról értesülünk, hogy: "Véget pektívája. A költészet a lélek legteljesebb kitárulkozása, az
ért a »Mikes Kelemen« magyar nyelv és irodalom tantárgy- önmegismerés legszabadabb formája. Lényege az, hogy
verseny országos szakasza. Az Aradon tartott rendezvényen fényt gyújtson a puszta létezés sötétségében. A verseket
15 megye magyar diákjai mérték össze tudásukat. Szilágy azonban segíteni is kell. Segíteni kell abban, hogy megnyíl-
megyét nyolc diák képviselte.... A szilágyságiak 8,645-ös janak, hogy mi magunk készek legyünk arra, hogy feltörjük
átlageredménnyel az első helyen szerepeltek." Mi azt most a szavak kódját, s a képek vibráló fényében a szavak által
ne kövessük, kik és milyen sorrendben kerültek Szilágy újrateremtsük önnön világunkat:
megye mögé, ehelyett lássuk, mit jelentett a szervezök, a " Hiába fürösztöd önmagadban,
résztvevők és a vendégek számára a négynapos program s Csak másban moshatod meg arcodat... "
különösen az a szavalóverseny, amelyen ezúttal kizárólag írja a XX. századi költészet géniusza, József Attila. Ez a
József Attila-versek hangzottak el - 16 Szilágy megyei másik lehet tett, de lehet vers is, amely mindannyiunkat
középiskolás versmondó előadásában. megszólít, mert egzisztenciális egymásrautaltságunk for-
2005. március 31-én érkeztek a "külföldi" vendégek mája az a beszélgetés, amelyben megértetjük önmagunkat
Zilahra, Budapestről, Szentendréről és Kapuvárról. és egymást, amelyben talán kikeverhető ama jobbra érde-

versmondó 25
mes emberi minőség! Ti vagytok az, aki eligazítja az üres A Zene-Tánc-Mozgás Kulturális Egyesület vezetője,
keretekben a képeket, mert anyag-alakzatai alighogy Nagy István, kilenc különdíjat is kiosztott (könyvjutal-
élnek, máris tubusaikba sorolnának tiszta festéket. mak, részvételi lehetőség a nyári szilágycsehi színjátszó-
és versmondótáborban).
Ez a mai nap mindenképpen ünnep! A költészet ünnepe! Kiss László, a zsűri elnöke részletes értékelést fogal-
100 éve annak, hogy megszületett a magyar költészet talán mazott meg aszavalóverseny zárásaként:
mindmáig legnagyobb alakja: József Attila. Ebből az alka- " ...Nemcsak kint van tavasz, hanem itt benn, a lel-
lomból az ő verseit hallgathatj uk ma Szilágy megyei künkben is, a szépségünkben, a jóságunkban, a hangunk-
diákok előadásában. A kötelező vers József Attilától a ban is, a beszédünkben is. Egy csodálatos szép délelőttöt
Tiszta szívvel, s emellett egy-egy szabadon választott kaptunk... a versmondóktól, azoktól a pedagógusoktól,
József Attila-verset mondanak el a versenyzők. Akik eze- akik a versmondókat felkészítették vagy segítették
ket a verseket értékelni fogják: fölkészíteni ... , értelmes gondolatok szóltak a költő
- Kiss László, a zsűri elnöke, Radnóti-díjas és a Magyar által. .. , József Attila, a legnagyobb által, akitől a magyar
Versmondók Egyesületének alelnöke és az NKÖM irodalom és a világirodalom is sokat kapott ... Megható-
vezető főtanácsosa. dom, amikor a határon túl hallok magyar verset, miközben
tudom, hogy a magyar nyelvet és a magyar kultúrát pon-
- Fekete János Szentedre Város Polgármesteri Hivatalá-
tosabban őrzik itt, fontosabb számukra-számotokra, az
nak müvelődési irodavezetője.
önök számára, mint akik egy biztonságosabb zónában
- Dr. Gujás Márta költő, Szentendréről. élnek az innen számított határokon túl... köszönjük azok-
- Devecseri Zoltán, a kapuvári Rábaközi Művelődési nak az embereknek, akik a lehetőséget biztosították a mai
Központ és Városi Könyvtár igazgatója, költő, a versmondó verseny megrendezéséhez... (taps)
Magyar Írószövetség tagja és József Attila éve, a Vers Éve Magyarországon és itt is,
- Nagy István, Budapestről, a ZTM elnöke. nagy feladat ez, s azt tapasztalom, hogy nagy felkészült-
séggel, nagy bátorsággal, nagy odaadással rendezik a
különböző versmondó versenyeket. Ez a verseny a leg-
Maga a versmondó verseny nehezen leírható, annyi
azonban mégis biztos, hogy kitünően felkészült-fel- színvonalasabbak közé tartozik! Olyan felelősséggel és
készített diákok mondták el József Attila verseit. Vala- olyan felkészültséggel hallottunk megszólaini vers mon-
mennyiüket jellemezte a tökéletes szövegtudás, a szép dókat, ami ritkaság ... , főleg ha azt is kimondjuk. hogy
beszéd készsége és az érzelmi azonosulás. Érvényes is József Attila költészetét megérteni iszonyúan nehéz, azt a
volt a zsűri "nehéz helyzetéről" mondható közhely, mert zseniális gondolkodásmódot, azt a zseniális költészetet,
az első hely egyértelműségét hangsúlyozva, 2-2 amit József Attila képvisel- pontosan megfejteni nagyon-
második, illetve harmadik helyet kellett hirdetnie. A sor- nagyon nehéz. A kötelező verssel kezdjük: a Tiszta szívvel
rend tehát: címü költeménye nem olyan könnyű ám, mint amilyennek
látszik. Nehéz korszerüen megfogalmazni, el kell gondol-
I. helyezett: Mike Ágnes kodnunk a vers rejtelmein. Az tudott megbirkózni ezzel a
II. helyezett: Márton Ágota és verssel, aki az egyéniségét is belevitte, övé volt vers, mert
Pocsveiler István, a saját gondolatait, a saját véleményét is belefogalmazta a
III. helyezett: Szegedi Zita és versbe."
Berki Anikó A szabadon választott József Attila-versekben több-
ségében megvalósult az azonosulás, az értő versmondás ...
Olyan versek is megszólaltak, amelyeket ritkán lehet hal-
lani (pl.: Tavaszi ének, Útra készség), és nagyon jó
Kiss Lehel "tolmácsolásban". Kiss László praktikus tanácsokat is
"
Oszi áhítat adott a versmondóknak a továbbiakra, hogy miképpen vál-
hatnak igazi, hiteles előadókká - gondolva itt a megje-
Uram, ma ismét engedted, hogy lássam lenésre, versválasztásra, magára a kész produkcióra. Az
arcod a ködlepte Meszesen. előadás része a költő, a rnü és a versmondó ... Mert hatni

Pecséted édes aszívemen kell a közönségre, ki kell vívnunk a hallgatóság figyeimét.


- boldog vagyok, mert nincs örömöm másban. A Költészet Tavasza 2005. évi programjai között ejt-
sünk szót a kísérő programokról is, hiszen Krizbai Sándor
Hallottam a hangod, és újra vágyom szentendrei festőművész tárlata, valamint Krizbainé Szabó
Tanulni Tőled, s zengeni neked Éva múzeumi pedagógus előadása Zilah testvérvárosának
völgyekbe zúgó őszi éneket művészeti életéről - "Szentendre, a művészetek városa"
- gazdag vagyok. mert nincs más címmel méltó társa volt a József Attila szavalóversenynek.
gazdagságom. Ugyancsak fontos esemény volt a román-magyar költők
találkozója, hiszen ekkor határozták el a szervezők, Veress
Valahol messze reszket az égbolt. Emő zilahi képviselő úr kezdeményezésére, hogy öt-öt
Valahol messze reszkettem... rég volt... magyar és román költő 20-20 alkotását kiadják egy két-
De most már tiszta, s nagyszerű vágyam: nyelvű antológiában, még idén, lehetöleg a Zilahi Napok
alkalmából.
Hadd legyen mindig új ez az ének, József Attila születésének 100. évfordulóját, úgy
Hogy eztán jobban szeretlek Téged, véljük, Zilah városa, Szilágyság kulturális vezetése, a
s hogy nincs élet máshol, másképpen, másban. megyei önkormányzat képviselői méltóképpen ünne-
pelték: arányosan a költő nagyságához.
Devecseri Zoltán

26 versmondó
Versben mondom el
A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Lázár Virág, Laza Réka, Nagypál Zoltán, Nánási Ágnes
Tanítóképző Főiskolai Kar adott otthont a 2005. május Katalin, Nemesbüki Dávid.
6-án és 7-én a Magyar Versmondók Egyesülete által meg-
A harminc versenyző szinte az ország minden részéről kép-
rendezett IV. Országos Egyetemi-főiskolai Versmondó
viselte felsőfokú iskoláját. Érkeztek Nyíregyházáról, Sze-
Versenynek, ahol közel 30, hazai felsőoktatásban tanuló
gedről, Pécsről, Budapestről és a közelben működő főisko­
hallgató mérheti össze tudását. A legsikeresebbek meg-
lákról-egyetemekről egyaránt. Mégis, a verseny eredmé-
hívást kaphattak a Radnóti Miklós Országos Versmondó
nyének tekintetében egyértelműen mondható, hogy váro-
Versenyre, ahol akár megszerezhetik az "Ország Legjobb
sunk elismert helyen szerepel a magyar versmondásban.
Versmondója" címet is.
A győztes, Mocskonyi Gergely a Széchenyi István
A kétnapos rendezvényen az ország szinte minden
Egyetem Zeneművészeti Karán tanul. A második és har-
szegletéből érkeztek az egyetemi és főiskolai hallgatók.
madik helyezett hallgatók pedig a Nyugat-magyarországi
Az egri Eszterházy Károly Főiskoláról, a székesfehérvári
Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar
Kodolányi János Főiskoláról, a Szegedi Tudomány-
színeit képviselték.
egyetemről, valamint Bajáról, Pécsről, Nyíregyházáról és
Rohanó világunk felgyorsult életstílusa a versek megszó-
Esztergomból is érkeztek versenyzők. Megyénket a
laltatásában is érezhető, mondta összegző beszédében a
Nyugat-magyarországi Egyetem társkarairól érkező
zsűri elnöke, Kiss László, a Nemzeti Kulturális Örökség
szavalók, míg városunkból a Széchenyi István Egyetem és
Minisztériumának szakfőtanácsosa. Megjegyezte, hogy a
az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar tanuló i
versmondás nem a színpadi megjelenítéssel, hanem a ver-
képviselték. A versenyt Baróthy Zoltán, a Kar főigazgató­
sek szeretetével kezdődik. Külön kiemelte, hogy a katarzis
helyettese nyitotta meg, majd pedig dr. Szakács Imre, a
élményének megéléséhez és a közönség számára történő
Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke köszön-
átadásához fontos kérdéseket kell megválaszolnia a vers-
tötte a versenyzőket.
mondónak. Felvállalja-e a képviselt gondolatokat, felméri a
A Magyar Versmondók Egyesülete 1992 óta szervez
közlés szándékát, valamint annak megvalósítási lehető­
országos jelentőségű irodalmi versenyeket szerte az
ségeit. A kétnapos megmérettetésen a zsűri találkozott olyan
országban. A legrangosabb a minden év novemberében
előadással, mely kevéssé hordozott üzenetet a ma emberé-
megrendezett Radnóti Miklós Országos Versmondó Ver-
nek, így korszerűsége is kérdéseket vont maga után. Az idei
seny, ahol "Ország Legjobb Versmondója" címet is meg-
versenyen a versmondók egy új kategóriában is megméret-
szerezheti a legkiválóbb előadó. Kétévente három Radnóti-
tek, ez pedig a gyorsaság és az idő. Sajnos sokan nem a nor-
díjat is kiosztanak, valamint az ifjúsági kategóriában három
mál beszédtempóban adták elő a költeményeket. A tapasz-
Radnóti-diplomát is átadnak a legjobbaknak. A mostani
talt tendencia azonban általános, de talán jó lenne, ha a
versenyen az első három helyezetten kívül Győr városa,
versek világa, mintegy utolsó bástyaként, megőrizné a nyu-
Győr-Moson-Sopron megye, a vendéglátó Tanítóképző
godt tempót és a helyes ritmusú szövegmondást.
Főiskolai Kar, a Magyar Versmondók Egyesülete külön-
Kiss László zárszavában megköszönte a szervezők
díjakkaI is elismeri a sikeres indulók tehetségét.
munkáját. A humánértékek kiemelésében fontos szerepet
Két Weöres Sándor-vers és előadásuk győzte meg a
tölt be a jövő értelmiségének hagyományos megméret-
zsűri t arról, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem
tetése, így a versenyzők tágabb tájékozottságra tesznek
Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Karán
szert választott szakmájukon túl.
megrendezett lY. Országos Egyetemi-főiskolai Vers-
A kétnapos szakmai értékelő munkában kollégái voltak
mondó Versenyben, Mocskonyi Gergelynek ítélték oda az
Popper Ferenc, a Magyar Versmondók Egyesületének
első díjat. A dobogó második fokára Podhradská Lea, míg
elnöke, valamint Németh András, a Győr-Moson-Sopron
harrnadikra Giliczéné Komjáthy Andrea állhatott.
Megyei Versmondók Egyesületének titkára és Francsicsné
dr. Hegyi Marianna, a győri Tanítóképző Főiskolai Kar
Különdíjban részesültek:
Baranya Nóra, Tóth Kata, Egyedi Mónika, Posta tanára. Horváth Attila
Marianna, Holics Réka, Kozalek Petra, Simon Borbála, NYME-ATFK sajtóreferens

Kedves Laci!
Magamról és a versmondásról röviden el szeretném neked mondani, hogy amióta utoljára találkoztunk ezen a tava-
szon, három összeállítást készítettem JózsefAttila versei ből, és elő is adtam őket. Aprilis ll-én Zilahon, az EMKE-
házban, május 5-én Varsolcon (ez egy nagyközség 15 km-nyire Zilahtól, közel Krasznához) egy anyák napi összeállí-
tással voltam, majd május l7-én Kolozsváron, Egyed Emese meghívására, a Babes-Bolyai Tudományegyetemen a
JózsefAttila-napokon. Nagy élmény volt számomra verset mondani mindenfele.
József Attila-év van, és se szeri se száma a szavalóversenyeknek, én pedig ennek nagyon örvendek. Olyan szilágy-
sági falvakban is szerveztek versenyt, megemlékezést, ahol eddig soha semmit nem csináltak, nemhogy szavaló-
versenyt. A városokban, nagyközségekben egyik szavalóverseny a másikat érte egész tavaszon. Többek között
említésre méltó a Varsolcon hetedik alkalommal megrendezett "Kányádi Sándor" szavalóverseny, ahol még óvodá-
sok is szavaltak. Zsűritagként voltam jelen, és nagy-nagy élmény volt számomra, hogy mennyi tehetséges gyerek van
abban a három faluban, amelynek meghirdették a versenyt (Kraszna, Varsolc, Perecseny). Elmerengtem magamban
azon, hogy vajon miért voltakjobbak az óvodások, a kisiskolások, mint a nagyok. Azt hiszem, őket még nem befolyá-
solja senki, vagy sokkal inkább ösztönösen érzik, hogyan kell mondani a verset.
Kerekes Edit

versmondó 27
Hiszek a szóban
Az ajkai Nagy László Vers- és Prózamondó-találkozó Széki Patka László, Dukai István költő, városunkból
előkészítésének utolsó simításait végezve, kopogtatott az Fábián Lujza könyvtáros, rendező, Utassy Istvánné, a
ajtómon egy kedves barátom, Felsőrákosi T. Mihály, s egy Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont igaz-
gyűrött papírdarabkán az alábbiakat nyújtotta át: gatója és Paulics István, az Oktatási, Művelődési és
"Az út szélén meggyulladtak a vérző Krisztusok Sportiroda vezetője. Az elődöntőket követően - hagyo-
A ménes régen elszaladt mányainkhoz hűen - Iszkázra látogattunk. A Nagy László
Nincsen aki nyerítésre bírná a holdat. Emlékház udvarán Pálfy Margit színművész előadásában
Az Atlantiszon tenyeredből esznek gyönyörű Nagy László-verseket hallgattunk, majd a
Iszkázi parazsat a pegazus-lovak. " Túlpart együttes megzenésített verseket muzsikált
Ő így készült az ünnepre, megidézve a költő emlékét. nekünk, és közreműködésükkel táncházra is lehetőség
nyílt.
2005. A vers éve. Hármas évforduló. 100 éve született A vasárnapi döntőben 25 versmondót hallhatott a zsűri
József Attila, 80 éve látta meg a napvilágot az iszkázi kis és a közönség. Közülük a legjobbak gazdag ajándékokat
faluban Nagy László, és 200 éve halt meg Csokonai Vitéz vehettek át a társrendező, Nagy László Szellemi Öröksége
Mihály. Alapítvány jóvoltából.
Nem tudom, és talán nem is akarom tudni, mennyire élő
a költészet, hányan vannak köztünk, kiknek mindennap- Az idei találkozó végső mérlege a következőképpen
jaiban jelen van a vers, és gyakorta lapozgatnak verses- alakult:
kötetet. Nem kell hogy aktába írják, miről álmodozunk, a 5-6. osztály
versolvasó nem statisztikai számadat, hanem a világra l. Berta Csongor - Szabadka
érzékeny lélekkel figyelő, kívánesi befogadó. S a vers va- 2. Tóth Szandra - Várpalota
rázslat, a pálca mindannyiunk kezében ott lehet. És akkor 3. Nemes Evelin - Úrkút
a költők beszélnek. Hitről és fájdalomról, boldogságról és 4. Medve Dóra - Szabadka
csalódásról, erkölcsről és gazságról, szépről és szomorú- 5. Fróman Alina - Ajka
ról. Mindig és mindenkor az emberről. Soha el nem
halkuló, bűvölő szájjal azt üzenik, hogy szeretni kell, hogy 7-S. osztály
legyünk fehérek közt európaiak, hogy önmagunkban l. Szabó Dorottya - Ajka
megfüröszthetjük ugyan, de csak másban moshatjuk meg 2. Nagy Béla - Pápa
arcunk. Hogy imádjunk tücsökhegedűt, s feszüljünk fel a 3. Agó Krisztina - Szabadka
szivárványra, hogy műben az embert ünnepeljük, s hogy 4. Nagy Petra - Budapest
vigyük át a túlsó partra. Mondják, bizony hogy újra kell 5. WágenhofJer Bettina - Pápa
kezdeni mindent, és hogy mégis, és csak azért is, s hogy
íme megleltük hazánkat, ahol nevünket hibátlanul írják Középiskola
fölibénk, de rendezzük végre dolgainkat, mert sorsunk l. Csikós Borbála - Pápa
közös sors. 2. Dunár Ildikó - Ajka
3. Batthyány-Nagy Annamária - Ajka
Nagy Lászlót olvasva: 4. Edvi Henrietta - Pápa
"Ha van pártatlan ítélet a kőltőről: az a verse. Mert meg- 5. Szűcs Brigitta - Ajka
nyugtat e bizonyosság: hiszek a szóban. Kötelességem 6. Savanyú Gyöngyvér - Zirc
figyelni a szóra. Bánnom a szóval: odaadás és felelősség. 7. Balogh Erika - Várpalota
Hiszem azt is, elvezet a pecsétek mögé, ahol éppen rám
várnak a titkok. Vezet ahhoz, ami még nem létezik a világ- Felnőttek
ban. Vezet a szakadékok mentén, szüntelen a halál ajkain." l. Zalán Barbara - Nagykanizsa
2. Dudás Dorottya - Budapest
Kányádi Sándor írja: 3. Csabai Anna - Budapest
"Higgy a versnek, és mondd, mert a vers az, amit mondani 4. Holics Szilvia - Veszprém
kell." 5. Kovács Krisztina - Ajka

S a versbarát fiatalok az idei találkozón, mintegy ötvenen, Különdíjban részesült Holics Szilvia, a találkozó nagydíj át
éltek a lehetőséggel. Az ország különböző pontjairól ér- pedig (gyönyörű rézkarc sorozat) ez alkalommal Zalán
keztek hozzánk, a helyieken kívül többek közt Buda- Barbara vehette át.
pestről, Nagykanizsáról, Pápáról, Várpalotáról, a határon Szeretném újfent megköszönni Ajka Város Önkor-
túlról pedig szabadkai vendégeket üdvözölhettünk. mányzata és a Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvány
A házigazdák nevében Mádai Péter alpolgármester és támogató segítségét és törődését.
az Ajka-Padragkút Táncegyüttes köszöntötte a megjelen- Végezetül idézzük ismét Nagy László szavait: "tisztá-
teket. A zsűri tagjai között foglalt helyet Buda Ferenc nak a tisztát őrizzük meg, oltalmazzuk minden időben.
Kossuth-díjas költő, Nagy László fia: Nagy András Ámen."
grafikusművész, Pálfy Margit színművész, Fenyvesi Ottó, Bábics Valéria

28 versmondó
Penyigei kilenc kislány
(Országos Népballadamondó Verseny, Penyige, 2005. május 21.)

A Magyar Művelődési Intézet, a Magyar Versmondók


Egyesülete, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkor-
mányzat Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési
Intézete és Penyige Község Önkormányzata 2004
tavaszán balladamondó versenyt hirdetett a penyigei
kilenc kislány emlékére.
Penyige, közel nyolcszáz fős település Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében, ahol 1905. május 5-én szörnyű
tragédia történt: kilenc kislány fulladt egyszerre a Szenke
vizébe.
A l 10 éve történt balesetet sokan és sokfelé megéne-
kelték, balladafolyamot indított el, amelynek variánsait, a
tragédiával kapcsolatos történeteket, a rokonok, szemtanúk
emlékezéseit, Emlékkönyv címmel őrzi az erre az alkalom-
ra megjelentetett könyv, Kormány Margit szerkesztésében.
Penyige. a bal/adás falu. ahogyan sokan emlitik; őrzi a
kislányok emlékét és - 100 év távlatából - még tetten
érhető a bal/ada születésének konkrét eseménye.
E két okból szövetkezett elsőként a Magyar Művelő­
dési Intézet és Penyige Község Önkormányzata, hogy
országos balladamondó versenyt szervezzen 2005. május
21-én Penyigén. Ezt követően kerestünk partnereket és
támogatókat a verseny megrendezéséhez. Az időpont
talán nem kedvezett teljes mértékben, hiszen az iskolai év
végéhez közeledve a középiskolások, egyetemisták és
főiskolások ugyancsak elfoglaltak, ennek ellenére a
versenyre jelentkezők között a legfiatalabb 14, a leg-
idősebb 85 éves volt.
Külön örömünkre szolgált, hogy a többszörös országos A szakmai programon, a verseny lebonyolításán kívül
győztesek mellett eddig ismeretlen fiatal versmondók is feltétlenül szólni kell a penyigeiek szíves vendégszere-
jelentkeztek, elsősorban Szeged és Nyíregyháza környé- tetéről, ahogyan nem csupán szűkebb településüket, de
kéről. Ez nyilván annak következménye, hogy az említett fontosnak találták bemutatni szeretett vidéküket is. Így
településeken dolgozó kollégáink több csatornán adták csodálhattuk meg a versenyt követő vasárnap délelőttjén a
tovább az információt, hirdették a versenyt. túristvándi vízimalmot, a szatmárcsekei temetőt ·és a Köl-
A kiírás értelmében két népballada előadásával szere- csey-emlékházat, valamint ellátogattunk Móricz Zsig-
peltek a háromfős zsűri előtt, amelynek elnöke dr. Böhm mond szülőházába, Tiszacsécsére.
Edit előadóművész, főiskolai docens, tagjai: Wiegmann A verseny utáni első héten a versenyzőktől és kísérők­
Alfréd rendező és dr. Bodnár Zsuzsanna néprajzkutató től érkezett köszönőlevelekben - amelyeket nagy öröm-
voltak. mel vettünk kézhez - a következőket olvashattuk:
A zsűri elnöke szakmai értékelésében kiemelte a rend- ,,A résztvevők nevében szívesen írtuk a vendégkönyvbe
kívül tisztességes felkészülést, a díjazott versenyzők pontos a következő sorokat:
versértelmezését, árnyalatos kifejezésmódját, drámai erejét. Testünk-lelkünk gyönyörűségben fürdött az elmúlt két
A felnőtt-kategória versenyzőit példaként állította a napon. Amit láttunk, hallottunk s egyéb érzékszerveinkkel
fiatalok elé, mert itt és most valóban példát mutattak az érzékeltünk, mind csupa-csupa gyönyörűség volt. Köszön-
igényes - önismereten is alapuló - választásból, az elhiva- jük a penyigeieknek. Megtanultuk tőlük, hogyan lehet és
tott előadói magatartásból. kell ezt a maréknyi hazát szeretni, megőrizni, ápolni tárgyi
Nagy örömmel és meglepetéssel vettük a penyigeiek és szellemi értékeit. Isten tartsa meg őket és utódaikat
érdeklődését, mert - láss csodát! - zsúfolásig megtelt a sokáig erőben egészségben. Soha többé ne éljenek meg
művelődési ház, és végigkövették a verseny menetét, sőt, olyan tragédiát, mint amilyen száz éve történt ebben az
az eredményhirdetést követően különdíjról is döntöttek, és elragadóan bájos faluban. - (Udud István.)
adták át a penyigei szilvapálinkát és szilvalekvárt Domány "Ú gy éreztük magunkat végig, mintha egy nagy család-
Zoltán zentai versmondónak. ban lennénk, amelynek minden tagja megtesz minden tőle
Az emléknap komplex programjában szerepelt - a telhetőt azért, hogy ez a találkozás egymással a kultúra
balladamondáson kívül - a Szabolcs-Szatmár-Bereg me- jegyében örökre bevésődjék a szívünkbe, és persze a ma-
gyében meghirdetett rajzverseny eredményhirdetése (ter- gyar kultúra történetébe."
mészetesen a penyigei balladáról), könyvbemutató, séta és ,,A penyigei emberek vendégszeretete, összefogása,
megemlékezés a sírkertben, valamint a kopjafánál, és hagyományaik iránti tisztelete, igényessége példaértékű
láthattuk a penyigei asszonyok által készített szebbnél kell hogy legyen mindannyiunk számára."
szebb rongybabákat, rongyszőnyegeket, csuhészakajtókat, Úgy gondoljuk, két akarat ritka szerencsésen találko-
de jártunk a szilvalekvárfőzés rejtelmeit bemutató zott a "Penyigei kilenc kislány" népballadamondó verseny
Lekváriumban is. megrendezésében.

versmondó 29
A penyigeiek - élükön Kőrösi Miklósné polgármester Háziipari Szövetkezet felajánlása), gyöngynyaklánc
asszonnyal - őrzik és ápolják emlékeiket, szeretnék, ha (Tordainé Tóth Enikő munkája).
településük minél ismertebbé válna, minél többen látogat-
nának Penyigére és töltenének időt ebben a pihenésre, Különdíjasok:
kikapcsolódásra ideális környezetben. Gergely Lajosné nyugdíjas, Szamosszeg. A Penyigei
A Magyar Művelődési Intézet pedig a magyar népbal- Önkormányzat 20 OOO Ft-os díját vehette át.
ladák megismerésére, a balladamondás nem könnyű fel-
adatára bírta a jelentkezőket, azzal az elhatározással, hogy A TIMP Kiadó könyvcsomagját nyerték:
balladamondó versenyt hirdetett partnereivel Penyigén. Polyákné Márta Krisztina tanító-gyógypedagógus, Szeged.
Jóval több eredménye született az együttműködésnek, Börcsök Rita egyetemi hallgató, Szeged.
mintsem gondoltuk volna. Köszönhető ez a korrekt partneri Virág Hajnalka középiskolás, Szeged-Szőreg.
viszonynak, a megrendezésben részt vevő szervezeteknek, Molnár Kitty Enikö középiskolás, Mindszent.
illetve kollégáknak, a rendezvény minden pillanatában Peregi Dóra általános iskolás, Domaszék.
érezhető odafigyelésnek, szívélyességnek, szeretetnek.
Talán nagy szavaknak tűnnek az imént leírtak, de A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János
Penyigén valóban jó érzéssel volt tele minden résztvevő, Tanítóképző Főiskola adjunktusának, Lanczdorfer Zsu-
vendég, kísérőtanár, családtag, érdeklődő. zsannának könyvfelajánlását nyerte:
Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap Kuratóriumának Adám Szabina középiskolás, Méhtelek.
szíves támogatását, amellyel lehetővé tették, hogy egy
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kis településen országos Tordainé Tóth Enikő által készített gyöngynyakláncot
versenyt rendezhessünk, sokfelé vigyék Penyige jó hírét, vehette át:
és lehetőséget adjunk az amatőr versmondóknak, ballada- Liszi Melinda középiskolás, Szabadka.
mondóknak a magyar népköltészet páratlan értékeinek fel- Román Boglárka középiskolás, Szeged.
mutatására.
Minden résztvevő emléklapot és ajándékcsomagot vehe-
Fődíjatnyert: tett át, amelyben a Magyar Művelődési Intézet, a
Udud István nyugdíjas tanár, Fehérgyarmat. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei
Nyereménye: a Magyar Művelődési Intézet 50 OOO Ft-os Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet és a
díja, Penyige Önkormányzatának 30 OOO Ft-os díja, a Penyigei Önkormányzat kiadványai, valamint egy szilke
Magyar Versmondók Egyesületének könyvcsomagja. penyigei szilvalekvár volt.
Tóth Zsóka
A felnőtt-kategória helyezettjei: a program elindítója és felelőse
I. helyezett: Domány Zoltán élelmiszer-ipari mérnök,
Zenta. Udud István: Kilenc letört rózsa
Nyereménye: iparművészeti tál (Balku Gyula penyigei (A penyigei tragédia)
önkormányzati képviselő felajánlása), a TIMP Kiadó
könyvcsomagja. Hallottátok hírét szép Szatmár megyének?
II. helyezett: Herbály Jánosné nyugdíjas tanár, Bugac. Szép Szatmár megyében Penyige községnek?
Nyereménye: szőttes teritő szalvétával (a Hevesi Nép- Penyigei árnyas, bús temetőkertbe'
művészeti és Háziipari Szövetkezet felajánlása). Kilenc kislány van egy sorban eltemetve.
III. helyezett: Mihályi Jánosné nyugdíjas posta-főfel­
ügyelő, Szerencs. Megáradt a Szenke, kavarog a habja,
Nyereménye: Penyigei hímzett kötény (Hadi Zoltán egy rozoga csónak illeg-billeg rajta.
penyigei önkormányzati képviselő felajánlása). Kilenc gyönge kislány szorongva ül benne,
III. helyezett: Lukács Jánosné nyugdíjas, Tata. búzát tisztítani a túlpartra menne.
Nyereménye: szőttes kötény (a Hevesi Népművészeti és
De a fele útban felbillen a csónak,
Háziipari Szövetkezet felajánlása).
s ők mind a kilencen a vízbe borulnak.
- Én istenem, ne hagyj, ne hagyj belehalni,
Az ifjúsági kategória helyezettjei: ne hagyd gyenge testem a halnak megenni!
I. helyezett: Liszi Melinda középiskolás, Szabadka.
Nyereménye: iparművészeti tál (Balku Gyula penyigei Kilenc drága kislány, kilenc letört rózsa
önkormányzati képviselő fölajánlása), a TIMP Kiadó kiterítve fekszik fehér koporsóba '.
könyvcsomagja. Kilenc édesanya talpig feketébe'
II. helyezett: Tukacs Noémi középiskolás, Penyige. jajgatva kiált fel az egek egére.
Nyereménye: kerámiakészlet (Szolanics Andrea alkotása,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önk. Pedagógiai, - Istenem, istenem, mért büntettél minket?
Közművelődési és Képzési Intézetének felajánlása).
Mért vetted el tőlünk drága gyermekünket?
Szemünkfénye volt ő, a mi reménységünk,
III. helyezett: Munkácsi Anita középiskolás, Nyíregyháza.
soha nem feledjük, ameddig csak élünk.
Nyereménye: szőttes párna (a Hevesi Népművészeti és
Háziipari Szövetkezet felajánlása), a TIMP Kiadó könyv- Penyigei árnyas, bús temetőkertbe'
csomagja. kilenc kislány van egy sorban eltemetve,
III. helyezett: Nyakó Mária középiskolás, Tiszalök. kilenc drága kislány, kilenc letört rózsa,
Nyereménye: hímzett blúz (a Hevesi Népművészeti és emléküket őrzi e szomorú nóta.

30 versmondó
Ha június, akkor Latinovits
Legkedvesebb rendezvényem, ahogy évről évre leírom, a 3 óráig közösen énekeltünk musicaleket, szép dalokat,
Latinovits Versmondó Verseny. Hosszú hónapokig szer- csodálatos, soha el nem felejthető hangulatban.
vezés, levelezés, meghívások, telefonok özöne, izgalom,
várakozás. Aztán pénteken az érkezések. Idén a kiírás A szombati napunk a hivatalos megnyitóval folytatódott,
szerinti 15 órai érkezés helyett már 8 órakor megérkezett Kiss László és Kocsisné Liber Márta képviselő asszony
az első szavaló, és ki sem mozdult a nagyteremből, mert őt nyitotta meg az ország egyik legrangosabb versenyét. Ezt
is magával ragadta az a hangulat, ahogy elkészült díszlet, Kiss László mondta, aki a Győri Radnóti Verseny után
a virágok a helyükre kerültek, a hangosítás próbái, s ter- elismerően nyilatkozta, hogy a balatonszemesi verseny az
mészetesen Latinovits Zoltán hangjával, verselésével, a mi országban a második helyre küzdötte fel magát. A verseny
izgalmunk és őszinte szeretetünk a rendezvény és a közre- a zsűri bemutatásával kezdődött.
működők iránt.
A nap folyamán folyamatosan érkeztek a versenyzők, a A zsűri elnöke Kiss László, a Magyar Versmondók Egye-
kísérők, a zsűri tagjai, még több virág, a koszorúk, a gyer- sületének alapító elnöke, tagjai: Dévai Nagy Kamilla
tyák, melyeket az esti koszorúzáshoz készítettünk össze. előadóművész, Linka Ágnes, a Magyar Rádió szerkesztő
Ha valaki tapasztalja ezt a hangulatot, megérzi, hogy na- riportere, Siposhegyi Péter író, Nemes Márta, a balaton-
gyon nehéz ilyenkor kimenni a színháztermünkből. Szín- szárszói József Attila Szavalóverseny rendezője és Vinkó
padbejárás Latinovits Zoltán majd embernagyságú fény- Tünde, a Reich Károly Általános és Zeneiskola tanára.
képe alatt, a fogason lógó ruhája, cipőj e mellett. A díszlet Elkezdődött a verseny. A 35 középiskolás az ország
gyertyatartóján 29 gyertya égett 2 napon át. számos városából érkezett (Tatabánya, Sárospatak,
Péntek este színháztermünkben eljött a köszöntés pil- Bicske, Sopron, Pápa, Baja, Győr, Debrecen, Budapest,
lanata, a zsűrielnök szakmai tapasztalatainak átadása, és a Pécs, Szeged, Eger stb.) és hat diák a szomszédos orszá-
legmegrendítőbb pillanat, amikor a versenyzők, kísérők, gokból, Csehország, Szerbia, Szlovákia, Erdély.
egy-egy szál, nemzeti szalaggal átkötött virággal a A 25 felnőtt versenyző szintén az egész ország terü-
Latinovits-emlékhelyre, a sírhoz vonultak. letéről, egyikük Komáromból, Szlovákiából. Délelőtt a
A sírnál megérkezésünkkor, magnetofonról, a megható középiskolások versenyéről a Petőfi Rádió felvételt ké-
csendben Latinovits Zoltán mondott verset a megrendült szített, melyet rendszeresen hallhatunk nyáron a vasárnap
közönségnek. Ezután Siposhegyi Péter író és Kiss László délutáni műsorukban, több héten át. A délutáni program
mondott beszédet Latinovits Zoltán szavalataiból készített összeállítással
kezdődött, majd a felnőtt versenyzők mondták el verseiket.
Kedves Barátaim! Amíg a zsűri tanácskozott, Dévai Nagy Kamilla és
Ezek a kultuszhelyek nem a holtnak szólnak, az élőknek Siposhegyi Péter "Tenyeremben hordom lelkem" című
akarnak üzenni. Az élőknek Latinovits Zoltán azt üzeni, JózsefAttila-jubileumi verses-zenés összeállítását hallhat-
hogy érdemes volt. Érdemes volt, mert az ő munkás- tuk, majd Sass Sylvia Kossuth-díjas operaénekes fest-
sága egy olyan minta a magyar kultúrtorténetben, a ményeiből készült kiállítás megnyitójára került sor, ame-
magyar szinházművészetben, a magyar versmondó lyet Siposhegyi Péter és a művésznő édesanyja, Sarolta
művészetben, ami meghatározó, és nem lehet szó nélkül asszony nyitott meg. Megható történeteket mesélt arról,
elmenni mellette. Nem élt hiába! Jóllehet közel harminc hogyan kezdett operaénekes lánya festeni.
éve nincs közöttünk, de egészen biztos vagyok abban, Közben persze az izgalom egyre fokozódott, hiszen
hogy az ő hite. az ő szakmai tudása. amit átadott kezdődött a várva várt eredményhirdetés, melyet immár
nekünk, amit elles tünk tőle, amit megtanultunk. az itt tizenegy éve megelőz a közreműködök házi köszöntése.
van velünk, és ebben a tudásban, ebben a hitben 11 éve minden alkalommal Császár Bíró Lilla a verseny
Latinovits Zoltán ma is él. Igaz, hogy a síremléke az ő bemondója, és ugyancsak 11 éve Császár Bíró Szabolcs a
tragikus életét pontosan ábrázoló kettétört szikla, de azt rendezvény hangosítója, és a Latinovits-összeállítás ren-
gondolom; hogy a mi dolgunk ezen aföldön az. hogy ne dezője. És nagy sokára megszületett az eredmény is.
legyenek kettétört sziklák; hogy a szolgálatot, a vers
szolgálatát, amitfölvállaltunk, azt akadálymentesen és A középiskolások versenyét, ahogya Somogyi Hírlap írta:
az ő hitével tudjuk továbbvinni. "tizenegy éve először somogyi versenyző nyerte".
Kiss Lász/ó, a Magyar Versmondók Egyesületének
I. Mezőji Melinda, Siófoki Perczel Mór Gimnázium.
alapító elnöke, elnökhelyettese
II. Antal Szabina, Győr, Móra Ferenc Gimnázium.
Egy csokor virággal álltam ott, azért mert Tinka néni, III. Krupi Bernadett. Sárospatak, Református Kollégium.
- Latinovits Zoltán édesanyja (május 2-án volt 95 éves)-
Felnőtt-kategóriában
előző nap még azt remélte, hogy el tud jönni, majd
megkért, hogy a csokrát tegyem a sírra. Mindenkit nagyon LATINüVITS-DÍJAS: Torma Mária. Budapest.
sok szeretettel üdvözölt, és nagyon köszönte, hogy 29 év II. Wahl László, Budapest.
III. Rutka Gergő, Budapest.
után is ilyen szépen emlékezünk az ő fiára. Az intéz-
ményeink koszorúzása után mindenki a sírra tette virágait, Színvonalas, izgalmas verseny volt, sok különdíjas és
közel száz szálat, és mindenki mécsest gyújtott színész- jutalmazott versenyzővel. Hatalmas tapssal búcsúztunk
királyunk emlékére. egymástól: .Jövőre veletek ugyanitt" szlogennel.
Hivatalosan ennyi volt a program péntek estére, de És ahogy a címben írtam, szinte hihetetlen volt, hogy
valahogy mindenki visszajött a művelődési házba, ahol ennek a szívet-lelket melengető versenynek egyszer csak
egyszer csak mindenki egy nagy körben ült a nagyterem vége lett.
parkettáján (középiskolások, felnőttek egyaránt), és éjjel Csonka Márta

versmondó 31
FELHívÁs
Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet, Magyar Versmondók Egyesülete,
Petőfi Sándor Szülőház és Emlékmúzeum meghirdeti

a "Szeptember végén"
ORSZÁGOS VERSMONDÓ VERSENYT
A nevezés feltételei:
l. A versenyre amatőr versmondókjelentkezését várjuk, akik betöltötték 14. életévüket,
és befejezték tanulmányaik nyolcadik évfolyamát.
2. A jelentkezők hat verssel nevezhetnek, az alábbiak szerint:
- öt Petőfi Sándor-vers; - egy, Bács-Kiskun megyéhez kötődö, rendszeresen publikáló kortárs költő verse
(pl.: Buda Ferenc, Dobozi Eszter, Kabdebó Tamás, Kiss Benedek).
3. A versenyzők más országos versenyen helyezést elért produkcióikkal nem nevezhetnek.
A "Szeptember végén" szavalóverseny lebonyolftása:
A verseny egyfordulós, a zsűri minden versenyzőtől három produkciót hallgat meg.
Az egyes produkciók ideje lehetőleg ne haladja meg az 5 percet!
A nevezési lapot 2005. szeptember 2-ig kérjük elküldeni a következő cfmre: BKMÖ Közművelődési Intézet
6000 Kecskemét, Katona József tér 8.
Nevezési lap kérhető a fenti címen vagy e-mail ben a hirlevel@bacskultura.koznet.hu címen.
A verseny időpontja: 2005. szeptember 30.
Helyszíne: Petőfi Sándor Szülőház és Emlékmúzeum, Kiskőrös, Petőfi tér 5.

A Szegedi Írók Társasága,


a Dél-alföldi Versmondó Egyesület és a Katolikus Ifjúsági Alapítvány
József Attila
születésének százéves,
Baka István
halálának tízéves évfordulója alkalmából
versíró és verselemző, illetve novellaíró pályázatot hirdet.
A pályázat jeligés, jelentkezni mindhárom kategóriában maximum 3 pályaművel lehet.
Korhatárkikötés nincs. Elegendő pályázat esetén ifjúsági, felnőtt- és szépkorú-kategóriákban adunk ki díjat.
A zsűri neves szakemberekből áll. A helyezettek értékes díjakat kapnak.
A legjobb művek írói arany, ezűst és bronz fokozatot érhetnek el, illetve a színvonalas tanulmányokat
megjelentetjük a Magyar Versmondók Egyesületének Versmondó című szakmai lapjában.

Téma: megkötés nincs, de kiemelten díjazzuk azokat a műveket,


melyek JózsefAttila és Baka István életével foglalkoznak.
Beküldési határidő: 2005. szeptember 30.
A Dél-alfóldi Versmondó Egyesület, 6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 41/a eimére.

Ünnepélyes eredményhirdetés: 2005. december 3-án, JózsefAttila halálának évfordulónapján lesz.


A kiírók szándéka a legjobb írások antológiai megjelentetése.
Nevezési díj: versíró- és verselemző-kategóriában 800 Ft, novellakategóriában 1000 Ft.

A pályázatok jeligések. A borítékon kérjük feltűntetni: .versíró pályázat" és a jeligét.


A mellékelt borítékban nevüket, életkorukat és elérhetőségüket, ill. a nevezési díj befizetését igazoló postai
utalvány másolatát vagy átutalási bizonylat másolatát kérjük elküldeni!
A nevezési díjat a 10201006-50271058 számlaszámra kérjük befizetni!
Bővebb felvilágosítás kérhető: 06/30449-4242 (Németh János) telefonszámon, valamint a delvers@freemail.hu
e-maii címen. A www.delvers.fw.hu honlapon folyamatosan közöljük a pályázattal kapcsolatos tájékoztatásunkat.

32 versmondó
A Mensáros László Alapítvány, az Anyanyelvápolók Szövetsége,
a Magyar Kultúra Alapítvány és a Magyar Versmondásért Alapítvány
meghirdeti a
III. MENSÁROS LÁSZLÓ
Nemzetközi Vers- és Prózamondó Versenyt.
Mensáros László születésének 80. évfordulója tiszteletére harmadik alkalommal hirdetjük meg a nemzetközi
vers- és prózamondó versenyt, ahol a versmondók az amatőr versmondómozgalom
egyik legrangosabb elismerésében, Mensáros-díjban részesülnek.

A nevezés feltétele:
• A versenyre nem hivatásos vers- és prózamondók jelentkezését várjuk,
akik betöltötték 14. életévüket, és befejezték általános iskolai tanulmányaikat.
• Négy szabadon választott vers vagy próza a magyar irodalomból.
• Egy vers vagy próza Mensáros László XX. század című előadóestjének anyagából.
• A versenyzők más országos versenyen helyezést elért produkcióikkal nem nevezhetnek.

A versenyt két kategóriában: ifjúsági (14-20 év) és felnőtt-kategóriában hirdetjük meg.


A Mensáros-díj és a szponzorok által felajánlott különdíjak az Örkény Színházban,
a verseny gálaestjén kerülnek átadásra.
Jelentkezési határidő: 2005. szeptember 15.
Az októberben kezdődő elődöntök időpontjáról és helyszíneiről írásban értesítjük a jelentkezőket.

Az elődöntők helyszínei: Kazincbarcika, Szeged, Kaposvár, Győr, Budapest, Érsekújvár.


A verseny döntője: 2006. január 28-29.
Jelentkezni név, lakcím (irányítószám), életkor, telefonszám vagy e-maii cím, a választott elődöntő helyszínének
feltüntetésével, valamint a választott öt vers vagy próza megnevezésével az alábbi címen levélben,
faxon vagye-mailben lehet:

MAGYAR VERSMONDÁSÉRT ALAPÍTVÁNY


1201 Budapest, Hatvani u. 33. Tel./fax: 284-2780
E-maii: balu63@axelero.huvagyinfo@versmondas.hu
Bővebb felvilágosítás: Virág László 06/70/940-8256

A Dél-alföldi Versmondó Egyesület, a Szegedi Írók Társasága,


A Bartók Béla Művelődési Központ és a Katolikus Ifjúsági Alapítvány
idén is meghirdeti, immár harmadik alkalommal a
"Szögedi" Szép Szó Vers- és Prózamondó Versenyét
A verseny József Attila születésének 100. és Baka István halálának 10. évfordulójához kötődik.

Nevezni lehet: általános iskolai, középiskolai, felnőtt- és szépkoTÚ-kategóriákban.


Nevezési díj: 1000 Ft, diákoknak 800 Ft, melyet a küldő intézmény átvállalhat.
Az egyesület tagjainak a tagdíj befizetésének igazolásával a nevezés díjtalan.
A jelentkezők számától függően a kiírók fenntartják a jogot, hogy a kategóriákat összevonják,
vagy előválogatókat tartsanak.
Nevezni lehet: egy JózsefAttila- vagy Baka István-verssel, prózával,
egy szegedi vagy Szegedhez kőtődő költő, író művével.
Nevezési határidő: 2005. október 10.
A döntő 2005. november 26-án, szombaton 10 órakor lesz a Bartók Béla Művelődési Központ dísztermében.
Díjazás: a kategóriák helyezettjei pénzjutalomban részesülnek.
A támogatók által felajánlott különdíjak értékes tárgy- és könyvjutalom.
Nevezni lehet: név, cím, elérhetőség, kategória és a választott két mű megjelölésével
a Dél-alföldi Versmondó Egyesület címén 6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 4l/a
abefizetés számlaszáma: 10201006-50271058
További felvilágosítás: delvers.fw.hu weblapon, ill. a delvers@freemail.hu e-maii címen,
valamint Németh János 06/30 449-4242 telefonszámon.

versmondó 33
A Boldog Jövőnkért Alapítvány és az Országos Mécs László Irodalmi Társaság
Mécs László premontrei pap-költő szellemi hagyatékát megőrizendő és ápolandó, ismét meghirdeti az
Országos Mécs László Szavalóversenyt
*
A XI. Országos Mécs László Szavalóversennyel kapcsolatos tudnivalók:
A szavalóverseny meghirdetője: Boldog Jövőnkért Alapítvány
Levelezési cím: 8501 Pápa, Pf. 192.
Infoline: Telefon: 06-30440-1397 - ifj. Rátz Ottó igazgató - E-maii: bjal@freemail.hu
Kategóriák: I. Ifjúsági (14-18 év), II. Felnőtt (l8 év fölött)
Jelentkezéseket csak írásban fogadunk el.
A jelentkezéshez mellékelni kell:
Ajelentkező nevét, lakcímét (iskolás esetében: iskolája nevét, címét), a szabadon választott verset fénymásolatban.
Jelentkezési határidő: 2005. szeptember 30.
A határidőn túl jelentkezést nem fogadunk el!
Aszavalóverseny időpontja és helyszíne: 2005. október 8. (szombat) 10 órától
8500 PÁPA, Fő u. 2., Pedagógus Művelődési Ház.
Regisztráció: 9 órától. Kérjük, hogy a verseny kezdetéig a szavalók érkezzenek meg!
Kötelező vers: bármely MÉCS LÁSZLÓ-vers.
Nevezési díj: 1000 Ft/fő. (A nevezési díj tartalmazza az étkezést isl)
Ajelentkezést és a nevezési díjat a következő címre szíveskedjenek küldeni:
BOLDOG JÖVŐNKÉRT ALAPÍTVÁNY, 8501 PÁPA, Pf. 192
vagy átutalással: számlaszám: OTP Bank Rt. 11748045-20037570
JUTALMAZÁS:
Kategóriánként az l-5. helyezett oklevél, továbbá értékes tárgynyereményekben
(könyvek, egyéb tárgyak) részesül. Valamennyi résztvevő EMLEKLAPOT kap.
Egyéb: szállást és útiköltséget biztosítani nem tudunk.
Amennyiben a nevezési díjról számlát kérnek, kérjükjelezni! Számlát csak a befizető nevére tudunk kiállítani!

Támogató:
Aedifico Tanácsadó, Marketing és Szolgáltató Bt. (Pápa),
Boldog Jövőnkért Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet
Jó felkészülést kíván a Szervezőbizottság!

B. Simon György Talán a gyermekkor is


Visszatér
Rekviem S építünk újra várakat
És nem lépnek reá óriás csizmák
I Reggelig, évekig megmarad:
A gyermekkoromat. a játszótereket A játszótéren örökre állni fog
Adjátok vissza - játszani akarok GYERMEK-HOMOKVAR
Kisfiút a homokba...
- A csúszdán szállni a végtelenbe III
Születtél a huszadik században
Oh! Áldott sznob felnőttkor Hamvazószerdán vagy nagypénteken
Mit e mételykoros reumás S önmagad adnád aranyért...
Huszadik század, mint - Bárcsak pénzért a szerelmet mérnék -
Kényszerzubbonyt húz reánk. .. De nem születtél virágvasárnap
Nem lehettél kisvirág
De lerántom egyszer majd Mégis idő foga rág
- PIROSLOBOGÓSÜNNEP - S rózsabimbó melled
NAPONKISDOBOSEGYEN Hervadt liliomszál
RUHABANFELVONULÓK - - Tüzes liliom -

II - Bár csak romlott volna el a mentő


Itt ücsörgünk meglettférfiak Vagy szabadnapos lett volna
A huszadik század Az ügyeletes orvos ...
Háromnegyedén is túl - - Azon az átkozott nagypénteken
Talán az ezredforduló... Vagy hamvazószerdán.

34 versmondó
VII. NEMZETKÖZI KALEIDOSZKÓP VERSFESZTIVÁL
2005. október 24-30.
Miskolc-Budapest-Krakkó
Pódiumművészeti szemle és díj eső külfóldi vendég- VERSENYEK
szerepléssei Kortárs Versmondó Szalon - Vers- és Prózamondó
A Magyar Versmondók Egyesülete és két tagszervezete, az Verseny (2 mű, egyenként legfeljebb 4 perc időtartam­
Északkelet-magyarországi Regionális Versmondó Egye- ban):
sület, a Budapesti és Közép-magyarországi Versmondó 1. bármely kortárs költő verse (a kortársak listája a
Egyesület megrendezi a VII. Nemzetközi Kaleidoszkóp VersFesztivál honlapján a Segédanyagok menüpontban
VersFesztivált. található!);
A versenyeken minden, 12. életévét betöltött magyar 2. József Attila (1905-1937)
nyelvű versmondó részt vehet. vagy Vörösmarty Mihály (1800-1855)
A versenyek felmenő rendszerűek. Az első öt, miskolci vagy Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
napon versenyzők közül a legjobbak továbbjutnak a buda- vagy Tarnkó Sirató Károly (1905-1980)
pesti döntőre. vagy Konstatnty Ildefons Galczynski (1905-1953) egy
A zsűri pódiumművészeti szemlét tart a fesztiválon: műve.
az MVE fólvállalja a legjobb előadások népszerűsítését,
kiajánlását. Énekelt és megzenésített versek versenye:
A VersFesztiválról felvétel készül, a döntőbe jutottak bármely (szabadon választott) énekelt vagy megzenésített
előadását a Magyar Rádió rögzíti. A rangos Kaleidoszkóp- vers.
díjak mellett a legjobbakat külfőldi vendégszerepléssel,
irodalmi utazásokkal, képzőművészeti alkotásokkal, Pódiumi estek fesztiválja:
folyóirat-előfizetésekkel, könyvjutalmakkal és szakmai Előadóest: I-2 szereplős, melynek repertoárjában több-
továbbképzésekkel jutalmazzuk. nyire magyar versek vagy prózák szerepelnek.
A Kaleidoszkóp VersFesztivál saját honlapja interaktív
módon, közvetítéssel, segédanyagokkal, fórummal, élő Monodráma.
beszélgetésekkel segíti a versenyzőket a felkészülésben, Performance: egy- vagy többszereplős, többnyire ver-
és minden információt, programot naprakészen tartalmaz. sekre és prózákra épülő, rendhagyó előadás.
Az irodalmi terasz címe: www.versfesztival.hu
Mozgásszínházi előadás: versekre vagy prózákra épülő
koreográfia.
Daniel Hablea Monológok, színdarabrészletek, egypercesek, egyéb
Minthogyha prozódiák színpadra adaptálva, illetve bármely nép-
költészett alkotás (legfeljebb 5 perc).
A pódiumi estek fesztiválján egyetlen előadás sem halad-
AIinthogyhatudnánk hatja meg a 40 perces időtartamot. Az énekelt és meg-
mi vár reánk zenésített verseknek nincsenek megkötései, de meg-
magasabb szférákban, mint zenésítés esetén külön birálja el a zsűri a saját zenéket.
minden magasra
irányzott gondolat. A fesztivál fővédnöke:
Minthogyha valaki Bella István Kossuth-díjas költő.
még mielőtt megszületnénk
megmondta volna Fesztiváligazgató:
hogy lápjünk Lutter Imre előadóművész,
a Magyar Versmondók Egyesületének kreatív alelnöke,
hogy nézzünk
a Vers Éve programigazgatója.
önmagunkat hogy helyezzük
a Lét végtelenébe. Jelentkezési határidő: 2005. október 15.
Minthogyha emlékeznénk
helybenállás-indulás-érkezésre. Jelentkezési díj: 2000 Ft/fő/kategória
Minthogyha minden (egy versenyző több kategóriában is részt vehet).
itt lenne bennünk
mint ügyes kéz által Jelentkezési cím:
legombolyított Káelné Kovács Rita
fonal. Miskolci Egyetem Bolyai Kollégium
Úgy ülünk egymás előtt 3515 Miskolc-Egyetemváros, E/2. épület fszt.
okosan vagy elektronikusan a jelentkezo@versfesztival.hu címen
(a jelentkezési lap letölthető vagy automatikusan beküld-
minthogyha öregebben
hető a VersFesztivál honlapján).
mint az idő
mintha fiatalabban További információ: 06 (30) 211-9687
miként a pillanat.
"Térjen, térj be egy versre!"

versmondó 35
A Magyar Versmondók Egyesülete Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete
a Radnóti Irodalmi Társaság, valamint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Kht.
meghirdeti a

RADNÓTI MIKLÓS
REGIONÁLIS ÉS NEMZETKÖZI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYT
A verseny időpontja: 2005. november 11-12.

Helyszíne: Győr, Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Kht. (Czuczor G. u. 17.)

A nevezés feltételei: két vers, próza vagy műfordítás Radnóti Miklós műveiből és két vers vagy próza
a magyar irodalomból (kezdetektől napjainkig).

A versenyre nevezhetnek: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megyék,


valamint Szlovákia (dunaszerdahelyi, galántai és rév-komáromi járás), Szlovénia
valamint a Vajdaság nem hivatásos vers- és prózamondói.

A jelentkezés alsó határa 14 év, felső korhatár nincs.


A verseny ifjúsági (14-20 év) és felnőtt-kategóriában kerűl megrendezésre.

Nevezési díj: személyenként 2000 Ft, melyet a küldő szervezet, intézmény átvállalhat
(a nevezési díj magában foglalja a szállás és étkezés költségeit).

Jelentkezni név, születési év, levelezési cím és a választott művek feltüntetésévellehet a következő címen:
BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KHT.
9022 GYŐR, CZUCZOR G. U.17.

Jelentkezési határidő: 2005. október 10.

Bővebb felvilágosítás az alábbi címen kérhető:


Bartók B. Megyei Művelődési Központ Kht., 9022 Győr, Czuczor G. u. 17. Farkas Mária, telefon: 96/326-522,
vagy Németh András egyesületi titkár 96/311-325.

A verseny legjobbjai meghívást kapnak a 2006. évi Radnóti Miklós Országos Vers- és Prózamondó Versenyre.

Devecseri Zoltán Ion Pitoiu-Dragomir


Balázs-áldás Nőszirom, kegyelem
Itt az ideje, áttekintsűk:
Szemünkből a tekintet elpárolgott, ama szilánkos pillanatban
Szárazvirággal várt rád tegnap anyád: lopakodtam szívedbe, mikor
Szent Balázs napján a csodás halfogás ajátékbikák
háló-rácsa tárta elénk a sorsod .. korridájára
- csak menet -
Feje párducé, kezében a rózsa jegyet váltottál.
osszegyűrve búcsúzik önmagától:
a padló alól valaki ránkszól, Az állomáson, alakod
s mi megdermedünk egymásba fonódva - átmetszette a nap pengéjét
kacér, te
Fényes tekintet és rózsa nélkül, nem is láttad
hogy én
földre némított vallomással elköszöntünk...
sikoltásom
réttől, erdőtől, égtől-
csiszoltam
miközben
Fiát hívó anya, tagadott sírások útlevél
zsinórjain napi imádságok: nélkül
Érted mécsek égtek, patyolat-ingek, maradt
s torokszoritán a gyertya karjai - a délután...

36 versmondó
Az előadó-művészet mesterei két kötetben megörökítve
Mikor 2001-ben megszerkesztettem és megjelentettem az
Egyszemélyes szinpad című kötetemet, még nem gondol-
tam a folytatásra. Még az első kötet megjelenése előtt is
arra gondoltam először, megszerkesztik majd ezt a kötetet
színháztörténészek, kritikusok. Később rájön az ember
arra, hogy nem szabad arra várni, hogy mások végezzék el
azt a munkát, amire magam is képes vagyok. Így született
meg 200 l-ben az első, majd 2004-ben a második kötet, az
Anyanyelvápolók Szövetsége és a Magyar Versmondásért
Alapítvány anyagi támogatásának és a Felső-Magyar- .
ország Kiadó munkájának köszönhetően.

Az első
kötet három kiváló előadóművész öt nagy sikerű
műsorát tartalmazta. Jancsó Adrienne Kossuth-díjas
előadóművész Botozgató és Kincses Kolozsvár című
műsorait, Bánffy György Kossuth-díjas színművész
anyanyelvi műsorát és két monodrámát: A legnagyobb
magyar című, Széchenyiről szólót és a Galán Géza
szerkesztette Petőfi percei címűt.

A ll. kötetben elhivatott művészek ugyancsak kiemelkedő


sikerű, mesterien megszerkesztett színpadi produkcióinak
szövege kerűlt kiadásra.

Csernus Mariann Weöres Sándor versciklusából szer-


kesztett PSYCHÉ című monodrámája a művésznő pályájá-
nak csúcsát jelentette. A hetvenes évek nagy sikere volt, a veszítettük el. A könyvbemutatón hangfelvételről idéztük
művésznő ötszázszor játszotta. Illyés Kinga maros- meg csodálatos versmondását. A közönség soraiban ott ült
vásárhelyi Széchényi-díjas művész Az élet kenyere címmel az előadó-művészet nagyasszonya, Jancsó Adrienne, jelen
Árpád-házi Szent Erzsébet életéről állított össze pódi- volt Nagy András, Nagy László és Szécsi Margit fia, Pitti
umjátékot. Műsora hiánypótló anyag, megjelentetése Katalin operaénekes, Serfőző Simon, a Felső-Magyarország
fontos ismeretterjesztő célt szolgál. Pálfy Margit Ember- Kiadó vezetője és sokan mások. A bemutató végén a Katoli-
énekű ember című Szécsi Margit-műsora egyik legna- kus Rádió készített velem riportot a két kötet születéséről.
gyobb költőnkről rajzol emlékezetes portrét. Sellei Zoltán
Hej, Rákóczi, magyarok vezére című önálló estje felidézi Fel kell idéznem Gróh Gáspár sorait, aki az első kötet
a nagyságos fejedelem alakját és a körűlötte szerveződő ajánlásakor hajszálpontosan fogalmazta meg azt, miért is
szabadságharc költészetét. fontos számomra és mindannyiunk számára ezeknek az
értékeknek a megmentése.
Mind a négy művész sokat tett a magyar nép szellemi
felemelkedéséért, hiszen modem vándorszínészként Meggyőződésem, hogy a kiadványok megjelentetése

műsoraikkal országjáró és határon túli körutakat tettek. küldetést tölthet be az előadó-művészet rangjának a meg-
őrzésében. Szeretném, ha a pódiumi műsorok műfaját a

A kötet a gazdag irodalmi anyagok mellett tartalmazza a nagy elődök után is igényes, jól szerkesztett műsorokkal
négy művész vallomását pályájáról és a versmondás folytatná a fiatalabb generáció. Szükségünk van olyan
mühelytitkairól. A kritikákkal és a fotókkal az előadói példaképekre, akiket mestereinknek tekinthetünk. Ezek a
stílust és a hatást igyekeztem érzékeltetni. kötetek a hivatásos és amatőr előadók, rendezők számára
A második kötet könyvbemutatója telt ház előtt zajlott példaértékűek. Remélem, kellő szellemi feltöltődést és

a Litea Könyvesboltban 2004 októberében, decemberben biztatást adnak azoknak a fiataloknak, akik vállalkoznak
pedig a Magyar Írószövetségben. Az esten a kötetben arra a nehéz és felelősségteljes munkára, melyet egy-egy
szereplő művészek adtak elő részleteket műsoraikból, előadóest szerkesztése és előadása jelent.

Nagy fájdalmunkra Illyés Kinga már nem érhette meg a


Kívánok ehhez a munkához kellő bátorságot és sok erőt!
kötet megjelenését, 2004. július 28-án, súlyos betegség
után, marosvásárhelyi otthonában érte a halál. Személyében Torma Mária
az egyetemes magyar előadó-rnűvészet egyik csillagát a kötetek szerkesztője

versmondó 37
Gróh Gáspár irodalomtörténész ajánló sorai az első kötethez
A Torma Mária szerkesztésében kiadásra kerülő kötetben kiemelkedő sikerű és egyúttalfontos társadalmi-művészi
feladatot betöltő színpadi produkciók szövege kerül kiadásra. A hetvenes-nyolcvanas években az ezeket közönség
elé vivő művészek nemcsak irodalmi és színházi élményt kínáltak, hanem műsoraikon keresztül olyan értékrendet
is közvetítettek, amelynek megőrzése nélkül aligha lett volna remény a kilencvenes évek változására.

Jancsó Adrienne, Bánffy György, Galán Géza előadásai úgy sugároztak egy művészi, emberi, nemzeti szempont-
ból teljes értékű világképet, hogy az nemcsak közvetlen szellemi élményt adott, hanem ébren tartotta a rendszer
változásába vetett hitet is. Nem politikáról volt szó, hanem kulturális és erkölcsi hagyományról, emberi és nemzeti
minőségeszményről. Arról, hogy egy elembertelenítő, értékellenes, uniformizáló, a múltat eltörölni kívánó rend-
szerben is meg lehet teremteni azokat a helyzeteket, meg lehet keresni azokat a pillanatokat, amelyek fölött nem
rendelkezik a hatalom, amelyekben - ha illékonyan is - de létrejöhetnek a szabadság kis körei, a minőség szigetei,
s egyúttal az esélye annak, hogy ezek növekedjenek, összeérjenek.

Ez a reménység csak részben vált valóra. Alkotmányosan. jogi téren megvalósult az akkor ki nem mondott álom.
A kozgondolkodás, a szellemi élet alakulása azonban nem abba az irányba mutat azóta sem, mint amiben akkor,
talán túlságosan gyanútlanul, bizakodtunk. Ez teszi ma is aktuálissá az évekkel ezelőtti előadások szövegének
közreadását: az akkor példakéntfelmutatott értékek, értékrend ma is, kisebbségi sorsban, védekezésre kényszerül.
Így pedig a valaha oly sikeres műsorok megjelentetése nem csupán tiszteletadás, nemcsak főhajtás a fáradságot
nem kímélő előadók előtt, hanem közrejátszhat annak tudatosításában, hogy napjainkban is ugyanúgy kell fél-
tenünk e tűrt értékeket, mint egykor. Ma nem egy kopottságában és szürkeségében is erőszakos hatalmi rendszer,
hanem egy nehezebben fölismerhető, s ezért talán veszélyesebb fenyegetéssel kell szembenézni: a konzumkultúrá-
val, globális idiotizmussal, az értéktelenség kultuszáva/.

Ezért tartom fontosnak a kötet megjelentetését, és javaslom kiadásának támogatását.

Budapest, 2001. február Gróh Gáspár

Van valami feladatom hogy ezentúl ne azok vezessenek, hanem azok, amelyek
Ember vagyunk, a főld s az ég fia. Vannak földi és vannak a versből sugároznak felém - majd a hallgató felé: de
égi célok. Földi cél a "kincs, hír, gyönyör", az égi cél a közben azt is megtalálni a versben, ami kikerülhetetlenül
"szívöröm". Jó, ha a kettőt egyesíteni tudja az ember: a én vagyok."
megélhetés szívörömöt is jelent egyben - vélekedik Sellei
Zoltán előadóművész az Egyszemélyes színpad II. címet Pálfy Margitot az indulat, a szenvedély, a látvány Szent-
viselő kötetben, amelyben a Hej, Rákóczi, magyarok háromsága vezeti. "Fizikailag is szeretem megérinteni a
vezére című önálló estjének szövegkönyve is helyet hallgatóságot: valaki vállára teszem a kezem, tenyerembe
kapott. Ugyanitt olvasható Csernus Mariann Psyché fogom valaki kezét. Nem szeretem a hideg reflektorfény-
című monodrámájának - mint ismeretes, Weöres Sándor ben állva előadni a verseket."
versciklusából készült - szövegkönyve, Illyés Kinga Az
élet kenyere című - Árpád-házi Szent Erzsébet életéről A nyáron elhunyt Illyés Kinga megrázó vallomása is
összeállított pódiumjátékának - forgatókönyve, valamint olvasható a könyvben: "Hiszek abban, hogy nem vélet-
Pálfy Margit Ember-énekű ember mottójú Szécsi Margit- lenül vagyok a világon. Hiszem, hogy van valami fel-
estjének teljes szövege. adatom az életem folyamán, melyet teljesítenem kell.
Hiszek abban, hogy mindenkinek meg kell találnia a
Nemcsak az előadó-művészet iránt érdeklődők számára maga feladatát, és be kell töltenie a helyét, amely éppen
izgalmas a kötet, hanem azok számára is, akik szeretnek őrá vár. Hiszek abban, hogy minden emberben Istentől
rálelni új minőségre. Egy önálló est természetesen nem kapott életerő és energia van és lélek, mely túléli a földi
csupán a versek egymásutániságát jelenti, hanem egy út létünket."
állomásait (is) jelzi: valahonnan elindulni, s megérkezni Szenkovits Péter
valahová - miközben magasságokba, mélységekbe is elju- Vas Népe, 2005. január 3.
tunk - azaz kirajzolódik az ív. Nem utolsósorban a négy
előadóművész műhely titkaival is megismerkedhetünk, Az Egyszemélyes Szlnpad II. megvásárolható Budapesten
bensőjükbe is bele-beleláthatunk. az Írók Boltjában, a Litea Könyvesboltban, az Unitárius
Könyvesboltban, valamint megrendelhető a Felső-Magyar­
Hogy mire taníthat a versmondás? Erről így vall Csernus ország Könyvkiadónál (3524 Miskolc, Botond u. 17.
Mariann: "Kordában tartani indulataimat, érzelmeimet, T.: 06-46329-191).

38 versmondó
A zilahi magyar-román költőtalálkozón
elhangzott versek szerzői

l. A magyar költőkről:
versmondó
Kiadja a Magyar Versmondók Egyesülete
A verseket mindkét nyelvre Simone Györfi fordította.
Gujás Márta Szentendrén él.
- Devecseri Zoltán Csermajoron (Kapuváron) él.
Simonfy József zilahi születésű, néhány éve Szat-
márnémetiben él. Eddig négy kötete jelent meg, 1992

készülőben az ötödik kötete. Eddig megjelent kötetei:


Hold és Nap, Kriterion, Bukarest, 1992., Bánatkönyve, Támogatónk:
Mentor, Marosvásárhely, 2000., Égdarab, Mentor,
Marosvásárhely, 2002., Holdkóros halak, Mentor,
Marosvásárhely, 2004.
- Müller Dezső zilahi születésű, Vámfaluban (Szatmár
megye) élő református lelkész. Ismert kötete:
Rimánkodó szivverésben, Pallas - Akadémia, Csík-
Nemzeti Kulturális
szereda, 2003. Örökség Minisztériuma
- B. Simon György Szilágysomlyón él, Nagyfaluban
(Szilágy megye), magyar nyelv és irodalom szakos
tanár. Több verse jelent meg a Hepehupában, Szilágy-
ságban.
- Kiss Lehel sarmasági (Szilágy megye) születésű, a
zilahi Református Wesselényi Kollégiumban végezte a
középiskolát, jelenleg Nagyváradon teológus. Versei
a Szilágyságban és a Hepehupában jelentek meg. Felelős kiadó: Bartók László

2. A román költőkről: A szerkesztőség címe:


1011 BudapestI., Corvin tér 8.
- Mindannyian Zilahon élnek.
Elektronikus cím: vers@c3.hu
- Daniel Hoblea: - Két önálló kötete jelent meg: lnvazia Honlap: www.vers.hu e www.versmondo.hu
formelor (Az alakzatok támadása), Zalmoxis,
Kolozsvár, 1996., Securea de diamant (A gyémánt Szerkeszti:
fejsze), Caiete Silvane, Zilah, 2000. A Fehér-Fekete az MVE elnökségénekkabinetje
Alb - Negru kétnyelvű kötetben, valamint a Poeme Főszerkesztő: Kiss László
Versek Gedichte háromnyelvű kötetben is jelen van a Telefon: 06 (30) 922-3573
verseivel, valamint a román nyelvű irodalmi lapok
folyamatosan közlik a verseit. Jelenleg a Népi
Alkotások Központja által kiadott irodalmi folyóirat, ISSN 1217-3282
a Caiete Silvane szerkesztőségi titkára.
Marcel Lucaciu: - Román nyelv és irodalom szakos Dupla szám: ára 400 Ft
tanár. A Versmondó megrendelhető a szerkesztöségeimén,
Daniel Sauca: a helyi Sálájanul napilap, és a Caiete Előfizetési dij egy évre: 1200 Ft

Silvane irodalmi folyóirat szerkesztője. Versei jelentek Megjelenikévente hat alkalommal.


meg a két-, illetve a háromnyelvű kötetben.
- Ion Pitoiu-Dragomir: - Tanár. Több kötete jelent meg. Az egyes számok megvásárolhatók az Írók Könyvesboltjában
Budapest VI., Andrássy út 45.
- Cristian Contras: Két-, illetve háromnyelvű kötetekbe
bekerültek az ő versei is. Caust címmel a holokausztról
írt könyvet.

versmondó 39