You are on page 1of 52

XlV. ÉVFOLYAM 3-4. SZÁM 2006.

JÚLIUS
Tartalom
TANULMÁNY Farkas Adrianna: Szükség van a Jó Szóra 31
Carl Gustav Jung: Pszichológia és költészet 3 Krasko Iván: Apám földje 32
Dsida Jenő: Könyörgés csodáért 4 V. Országos Egyetemi-főiskolai
Devecseri Zoltán: Mozaikok nagyapámról 7 Versmondó Verseny 32
Daniel Hoblea: A Vers 9 Viruel Táutan: rejtetten 33
Egressy Béni Nemzetközi Szavalóverseny 33
EMLÉKEZÉS Szádváriné Kiss Mária: Anyám fekete rózsa 34
Kiss László: Bella István 1940-2006 12 Ion Pitoui-Dragomir: Logos egy máglyán 34
Bella István, a költő 12 Dudás Dorottya: "Regösök húrján" 35
Lutter Imre: Bella István, az ember 13 Lutter Imre: Sokasodó regösök 36
Bella István: Világot írni 14 Dsida Jenő: Jó reggelt, barátom! 38
Bella István: Mintha 15 Szádváriné Kiss Mária: Pest megyei
Bella István: Ima az anyaföldhöz 15 versmondónap 38
Torma Mária - Kabdebó Lóránt: Emlékezés 16 Szászi Zoltán a jubileumi Tompa Mihály
Bella István: Falevőlen talált sanzon 16 versmondó versenyről 39
Bella István: Dorombszó 17 Tompa Mihály: Két madár 41
Nagy András László: Zsűritag voltam
BEMUTATJUK a Felvidéken 41
A közgazdászból lett Lovag... 18
Monostori Martina: Hogyan mondjunk verset? 19 ",VERSENYRE

Petőfi Sándor: Ne feledd a tért... 19 .Szeptembcr végén"


Ungváry Zsolt: Igazán nagy versek 20 Országos Versmondó Verseny 42
versrádió.hu 20 Petőfi Sándor: Csendes élet 42
"Örök pódiumon"
KÖLTÉSZETNAI'I VERSDÉLtJTÁN A VERSMONDÓKKAL 4. Vers- és Prózamondó Verseny 43
TU/ni István: Balassa Bálint sírjánál, "Én itt vagyok - Üzenet Új-Huligániából"
az ] 985-ik év karácsonyán 22 Baka István Vers-, Énckeltvers-
és Prozamondó Verseny 43
A KÖLTÉSZET TAVASZA Szakiskolások Vers- és Prózamondó Versenye 44
Lakatos István: Kézfogás 23 Újházi László: Kasszandra leveleiből 44
Lakatos István: Vers, bor, kézfogások 23
Pátkai Tivadar: Szerenád 24 EGYESÜLETI [,LET
Borbély János: Parázsfények 25 Bartók László: Elnöki beszámoló
Józsa László: Költészet Tavasza Zilahori 25 a Magyar Versmondók Egyesületének
Szilágyi Domokos: A festő halála 26 szakmai munkájáról 45
B. Simon György: Volt nincs nem lesz 26 Korompai Gábor: A felügyelőbizottság
8. Kaleidoszkóp nemzetközi VersFesztivál 27 elnökének közgyűlési beszámolója 48
Pilinszky János: Könyörgés 27 Marcel Lucaciu: UI 49
Magyar Művek Szemléje 29 Popper Ferenc: Beszámoló és közhasznúsági
Gujás Márta: Úton 29 jelentés 49
Simone Györfi: (hajnalban) 29
Zágon Bertalan 1942-2006 51
VERSENYRŐL. ..

Dudás Dorottya: "Lélektől lélekig" 30


Kiss László: A Helikon lángja 30
Zelk Zoltán: Tizennégy sor 30

versmondó M,\GYAIt VERSMONDÖK


EGYfSUI [TI

2 versmondó
Carl Gustav Jung: Pszichológia és költészet
Előszó hagynia szakterületének vastag fallal övezett várát. Hiszen
PSZiChológia, amely hajdanán szerény helyet fog- nem szoríthatja a pszichét a laboratórium vagy a rendelő

A lalt el egy fölöttébb akadémikus kis hátsó szobá-


ban, az utóbbi néhány évtizedben, Nietzsche jós-
latának megfelelően, a közérdeklődés tárgya lett, túllépve
falai közé, hanem követnie kell mindazokon, a talán ide-
gen területeken át, ahol az látható módon megnyilvánul.
Így lehet az, hogy én, eltekintve attól, hogy szakmám
az egyetemek által kiszabott kereten. A pszichotechnika szerint orvos vagyok, ma pszichológusként szólok a költői
formájában beleszól az ipari üzemek életébe, a pszicho- képzelőerőről, noha ez az irodalomtudomány és az eszté-

terápia formájában az orvostudomány széles területeit tika területének felel meg leginkább. Hiszen a költői kép-
fogja át, a filozófia formájában Schopenhauer és Hart- zelőerő másfelől lelki jelenség, s a pszichológusnak mint

mann hagyományát viszi tovább, tulajdonképpen újra ilyent kell figyelembe vennie. Elemzésem során nem
felfedezte Bachofent és Carust, általa a mitológia és a fogok betolakodni sem az irodalomtudós, sem az esztéta
primitív népek pszichológiája az érdeklődés homlokterébe szakterületére, mivel semmi sem áll távolabb szándékom-
került, forradalmasítani fogja az összehasonlító vallás- tói, mint az ő szempontjaikat pszichológiai szempontokkal
tudományt, s nem kevés teológus még a lélek gyógyítására helyettesíteni. Hiszen akkor ugyanannak az egyoldalúság-
is kívánja alkalmazni. Vajon igaza lesz végül Nietzsché- nak a bűnébe esnék, amit az imént rosszalltam. S az sem
nek a scientia ancilla psychologiae állításával? lehet a szándékom, hogy a költői műalkotás átfogó elméle-
A pszichológiának ez a jelenlegi előretörése és terjesz- tévei álljak elő, mivel az teljességgel lehetetlen volna szá-
kedése persze még a kaotikus, egymást keresztező irány- momra. Megfigyeléseim nem tekintendők többnek, mint
zatok kuszaságát mutatja, miközben mindegyik igyekszik a költői jelenséget általában megközelítő pszichológiai
a zűrzavart tulajdon álláspontjának egyre hangosabb hir- szempontoknak.
detésével és egyre harsányabb dogmatizmussal leplezni.
Hasonlóképpen egyoldalúak azok a próbálkozások, ame- Bevezetés
lyek a tudás és az élet e különböző területeit mind a pszi- Nyilvánvaló, hogy a pszichológia - mint a lelki folyama-
chológia segítségével kívánják felderíteni. Az egy- tok tudománya - kapcsolatba hozható az irodalomtudo-
oldalúság és a merev elvek azonban minden olyan fiatal mánnyal. Hiszen az emberi psziché minden tudomány és
tudomány gyermeteg hibái, amely csupán néhány szellemi művészet anyaöle és hordozója. A psziché tudományának
eszközzel kénytelen utat tömi magának. Noha tolerálom ennélfogva képesnek kell lennie egyfelől egy műalkotás
és megértem a külőnféle vélelmek szűkségességét, mindig pszichológiai struktúrájának magyarázatára, másfelől
is hangsúlyoztarn. hogy éppen a pszichológia terűletén az azoknak a lelki feltételeknek a feltárására, amelyek az
egyoldalúság és a dogmatizmus a legnagyobb veszélyeket alkotó ember kreativitása mögött húzódnak. A két feladat
rejti magában. A pszichológusnak mindig szem előtt kell gyökeresen eltérő jellegű.
tartania azt, hogy hipotézise kezdetben nem több, mint Az első esetben bonyolult pszichikus tevékenységek
saját szubjcktív előfeltcvésének kifejeződése, minélfogva "szándékosan" létrehozott produktumával állunk szem-
sohasem léphet fel minden további nélkül az általános ben, az utóbbiban ezzel szemben magával a lelki appará-
érvényűség igényével. Amivel az egyes kutató hozzájárul tussal van dolgunk. Az első esetben az elemzés és inter-
a psziché valamely aspektus ának - mely csupán egy a sok pretáció tárgya a konkrét műalkotás, míg az utóbbiban az
közül - magyarázatához, az csupán egy szempont, és a alkotó ember mint egyedi személy. Noha e két tárgy szoro-
legdurvább hibát követné el kutatásának tárgya ellen, ha san kapcsolódik egymáshoz, és szüntelen kölcsönhatásban
emez egyetlen szempontból valamilyen általános érvényű van egymással, mégis egyik sem magyarázhatja meg a
igazság igényével állna elő. A lelki jelenség oly hallatlanul másikat. Persze, lehetséges egyikből a másikra követ-
színes, formáit és jelentéseit tekintve oly gazdag, hogy keztetni, ám ezek sohasem kényszerű következtetések.
sokféleséget nem szemlélhetjük egyetlen tükörben. Leírá- Legfeljebb csak feltevések vagy szerenesés észrevételek.
sában sem foghatjuk át az egészet, hanem be kell érnünk Goethe anyjához fűződő sajátos kapcsolata némi fényt vet
azzal, hogy az egész jelenségnek csupán egyes részeit Faust felkiáltására: ,,Anyák! Anyák! Mily hátborzongató!"
világítsuk meg. Ám nem teszi lehetövé számunkra annak felismerését,
Mivel a pszichére jellemző az, hogy nem csupán min- hogy anyjához való ragaszkodása miként hozhatta létre
den emberi tevékenység szülőhelye és forrása, hanem az magát Faust drámáját, bármennyire mélyen érzékeljük is e
emberi szellem minden formájában és tevékenységében is kapcsolat fontosságát Goethe, az ember számára, s bár-
kifejezésre jut, így sohasem ragadhatjuk meg a lélek mennyire is sokatmondóak e kapcsolatnak a Faustban fel-
lényegét önmagában, hanem éppen sokrétű megjelenés- lelhető nyomai. S lehetetlen a Nibelungok gyűrűjéből is
formáiban érhetjük tetten és foghatjuk fel. A pszichológus azt a tényt felismerni vagy kikövetkeztetni, miszerint
ennélfogva kénytelen különféle területekkel megismer- Wagner transzvesztita hajlamú volt, még ha létezik is egy
kedni, nem tudálékosság vagy kíváncsiskodás okán, titkos kapcsolat a Nibelungok hősei és Wagner, az ember
hanem az igazság keresése érdekében, s e célból el kell bizonyos beteges nőiessége között. Az alkotó személyes

versmondó 3
pszichológiája ugyan megmagyarázhatja művének néhány ugyanis a szerző pszichológiától mentes szándéka nem
aspektus át, de nem magát a művet. Ha pedig ez utóbbit előlegezi meg a szereplők pszichológiáját, és így nem
sikeresen megmagyarázná, akkor a művész állítólagos csupán helyet hagy az elemzés és értelmezés számára,
alkotóképessége puszta tünetként lepleződne le, ami a hanem éppen az előítélettől mentes ábrázolás során
műnek sem előnyére, sem dicsőségére nem válna. elősegíti azokat. Jó példák erre Benoit regényei vagy a
A pszichológiai tudomány - amely mellesleg szólva Rider Haggard stílusában írt "fiction storyk", amelyek
minden tudomány közül a legfiatalabb - jelenlegi állapota Conan Doyle nevén keresztül az irodalmi tömegtermelés
nem engedi meg olyan szigorú ok-okozati viszonyok ama legnépszerűbb fajtájához, a detektívregényhez vezet-
megállapítását e területen, miként az egy tudománytól nek. A legnagyobb amerikai regény, Melville Moby Dickje
elvárható volna. Csupán a pszichofizikai ösztönök és ref- is ide tartozik. Az izgalmas tényábrázolás, mely látszólag
lexek területén engedi meg a biztos kauzalitás alkalma- mindenféle pszichológiai szándéktól mentes, éppen a pszi-
zását. Azon a ponton azonban, ahol az igazi lelki élet chológus számára fölöttébb érdekes. Hiszen a történet ki
elkezdődik - azaz egy magasabb bonyolultsági fokon -, a nem mondott pszichológiai háttér előtt zajlik, mely annál
pszichológiának be kell érnie a lelki folyamatok részletes tisztábban és egyöntetűbben tárul fel a kritikus pillantás
leírásával, és azzal, hogy eleven képzelőerővel írja le a számára, minél kevésbé van tudatában a szerző tulajdon
psziché bámulatos és csaknem emberfölötti szövevényét. előfeltevéseinek. A pszichológiai regényben azonban
Ugyanakkor le kell mondania arról, hogy e folyamatok maga a szerző törekszik arra, hogy művének eredeti lelki
bármelyikét is .szükségszerűnek" nevezze. Ha egy pszi- anyagát a puszta történésből a pszichológiai okfejtés és
chológus képes volna világos ok-okozati összefüggéseket megvilágítás szférájába emelje, miáltal a lelki hátteret
kimutatni valamely műalkotásban és ennek folyamatában, gyakran az átláthatatlanságig elhomályosítja. Éppen az
akkor megfosztaná az esztétikát szakterületétől és a pszi- effajta regényekből nyeri a laikus a maga "pszicho-
chológia speciális ágává redukálná azt. Noha a pszicho- lógiáját", miközben az előbbi típusú regényeknek csak a
lógiának sohasem szabad felhagynia azzal, hogya komp- pszichológia kölcsönözhet mélyebb értelmet.
lex lelki folyamatok kauzalitását kutassa és megállapítsa Amiről a regény kapcsán beszélek, egy pszichológiai
- hiszen ezzel őnmaga létjogosultságáról mondana le -, elv, amely nagymértékben túllépi az irodalmi műalkotás
sohasem támaszthat igényt azok teljes ismeretére, hiszen eme specifikus formáját. A költészetben is találkozunk
az irracionális alkotóerő, mely éppen a műalkotásban vele, és a Faustban elválasztja az r. részt a Il.-tól. A szerel-
találja meg legvilágosabb kifejeződését, végső soron mi tragédia önmagáért beszél, a II. rész ellenben értel-
dacolni fog minden racionális próbálkozással. Talán min- mezésre szorul. Az r. részt illetően a pszichológus semmit
den tudatos lelki folyamat kauzálisan megmagyarázható; sem kíván hozzátenni ahhoz, amit a költő már találóbb
az alkotó erő azonban, mely a tudattalan átláthatatlan- szavakkal elmondott. A II. rész azonban döbbenetes feno-
ságában gyökerezik, mindig is el fog zárkózni az emberi menológiájával oly mértékben igénybe vette, sőt túlhalad-
megismerés elől. Mindig csak megnyilvánulásaiban lesz ta a költő kifejezőerejét, hogy már semmi scm magától
leírható; sejteni lehet, de sohasem megragadni. A pszicho- értetődő, és minden sorral fokozódik az olvasó igénye az
lógia és az esztétika mindig is egymásra lesz utalva, és az értelmezésre. Pszichológiai szempontból a Faust talán a
egyik nem fogja érvényteleníteni a másikat. A pszicho- legjobban illusztrálja az irodalmi műalkotás két végletét.
lógia elve szerint minden pszichikai anyag levezethető
kauzális premisszákból; az esztétika elve pedig az, hogya Dsida Jenő
pszichikait önmagában létezőnek tekintse, legyen szó a
műalkotásról vagy a művészről. Viszonylagossága dacára
Könyörgés csodáért
mindkét elv egyszerre érvényes.
Az ökör ismeri az ő gazdáját,
a szamár is tudja jászla urát,
1.A mű
csak te. Izrael,
Az irodalmi műalkotás pszichológiai szemléletmódja nem ismered föl a te Uradat.
specifikus viszonyulása révén különbözik az irodalom-
tudomány módszerétől. Az utóbbi számára mérvadó érté- Pedig hajnalodik kelet felől.
kek és tények úgyszólván lényegtelenek lehetnek az előb­ A mérhetetlen fény és árnyék
bi számára; s megfordítva, a fölöttébb kétes értékű irodal- itt áll jobbom felől
mi művek gyakran roppant érdekesek a pszichológus sze- s vezeti vérembe mártott tollamat.
mében. Az úgynevezett pszichológiai regény például nem
azt nyújtja a pszichológus számára, amit az irodalmi szem- A siralmak völgyében nyüzsgő tömeg.
léletmód várna. Önálló egészként tekintve egy ilyen re-
A vakok látni akarnak,
a süketek hallani
gény önmagát magyarázza, úgyszólván tulajdon pszicho-
s a poklosok szája gyógyulásért vonaglik.
lógiájával egyenlő, amit a pszichológus legfeljebb kibő­
víthet vagy kritizálhat. Ezzel természetesen a jelen esetben Arcom patakzó könnyét
különösen fontos kérdés, hogy ti. miért éppen ez a szerző a felkelő nap üstöke letörli
alkotta meg a művet, még nincs megválaszolva. Ez utóbbi s az elnémult sokaság fölött
problémára munkánk második felében térünk vissza. a lángrahasadt egekbe kiáltok:
Ezzel szemben a nem pszichológiai regény általában
több lehetőséget kínál a pszichológiai elemzés számára. Itt Adonai, tégy csodát!
'------------------~
4 versmondó
Az érthetőség kedvéért a művészi alkotás egyik módját séggel más követelményeket támaszt a művészi alkotással
pszichológiai, a másikat látomásos módnak hívom. A szemben, mint a tudatos élmény. Ez utóbbi sohasem
pszichológiai mód anyaga az emberi tudat határain belül lebbenti fel a világmindenséget leplező fátylat; sohasem
mozog, ilyen pl. egy élettapasztalat, egy megrázó vagy haladja túl az emberi lehetőségek határait, s bármennyire
szenvedéllyel teli élmény, általában az emberi sors, ami a is megrázó az egyén számára, könnyebben formálható a
tudat számára ismert vagy legalábbis átérezhető. Ez az művészet követelményeinek megfelelően. Az előbbi ellen-
anyag a költő lelkében asszimilálódik, a közhely től a ben teljességgel szétszaggatja a fátylat, amelyen a világ-
költői élmény szintjére emelkedik, és olyan meggyőző mindenség képe áll, és bepillantást enged a létre nem jött
erővel jut kifejezésre, hogy az olvasó a szokványos s csak dolgok (Ungewordene) felfoghatatlan mélységeibe. Más
homályosan vagy fájdalmasan érezhető, minélfogva a világok látomása ez? vagy a szellem sötét világa? vagy az
rejtett vagy észrevétlenül maradt anyagot a legtudatosabb emberi lélek legősibb kezdete? vagy meg nem született
módon érzékeli, miáltal számára világosabbá és mélyebb nemzetségek jövendő korszakai? E kérdésekre sem igenlő,
értelemben emberivé válik. Az ilyen alkotás nyersanyaga sem nemleges válasz nem adható.
az ember szférájából, örökösen ismétlődő örömeiből és
bánataiból származik; az emberi tudat tartalma, amit a Az örök Gondolat örök szeszélye
költő megvilágít és átszellemít. A pszichológusnak nem szerint formát öltve. formát cserélve.
marad teendője. Vagy talán meg kellene magyaráznia azt, minden teremtmény képe ott lebeg.
hogy miért szeretett bele Faust Margitba, vagy mi
késztette Margitot tulajdon gyermeke meggyilkolására? Ilyen őslátomást találunk a Poimandresban, Hermas pász-
Emberi sors ez, mely milliószor ismétlődik, a törvényszék torában, Danténál, a Faust II. részében, Nietzsche dionü-
és a büntetőkönyv szörnyű egyhangúságát is beleértve. szoszi élményében, Wagner műveiben (A Nibelungok gyű­
Semmi sem marad homályban, hiszen minden meggyő­ rűje, Tristan, Parsifal), Spitteler Olümposzi tavaszában,
zően magyarázza önmagát. William Blake festményeiben és költeményeiben, Fran-
Számtalan irodalmi produktum tartozik ide: a szerelmi, cesco Colonna szerzetes Hypnerotomachiájában, Jakob
miliő-, család-, bünügyi és társadalmi regény, úgyszintén a Böhme költői-filozófiai rebegéseiben és E. T. A. Hoff-
tanköltemény, a lírikus költemények legnagyobb része, a mann Az arany virágcserép című meséjének részint
tragédia és a komédia egyaránt. A pszichológiai műalkotás különös, részint csodálatos képi világában. Korlátozottabb
tartalma, függetlenül művészi formájától, mindig a tudatos mértékben és tömörebb formában ez az élmény a lényegi
emberi tapasztalat szférájából, a legerőteljesebb élmények tartalma Rider Haggard írásainak, amennyiben ezek a
előteréből származik. Azért nevezem az alkotás e fajtáját She köré csoportosulnak, úgyszintén Benoit (főként
"pszichológiainak", mivel a pszichológiai érthetőség és L 'Atlantide), Kubin (A másik oldal), Meyrink (főként a
felfoghatóság határán belül marad. Minden lényeges, amit korántsem lebecsülendő Zöld arc), Goetz (A tér nélküli
átfog, az élmény csakúgy, mint ennek művészi kife- birodalom), Barlach (A halott nap) és mások műveinek.
jeződése, a világosan átlátható pszichológia területén belül A pszíchológiai alkotás anyagával való foglalkozás
marad. Még az élmény pszichikus nyersanyaga sem mutat során sohasem kell feltennünk magunknak azt a kérdést,
semmilyen furcsaságot; ellenkezőleg, mindöröktől fogva hogy miből áll ez az anyag, vagy mit is jelent. A kérdés
ismert: a szenvedély és sorsszerű beteljesülései, az emberi azonban óhatatlanul felmerül akkor, amikor látomásos
sors és szenvedései, az örök természet a maga szépségei- élményről van szó. Fejtegetéseket és magyarázatokat kö-
vel és borzalmaival. vetelünk; ámulatba vagy zavarba ejt, megdöbbent, bizal-
A Faust l. és ll. részét elválasztó szakadék jelöli ki a matlanná tesz vagy éppen visszataszít bennünket. Semmi
művészi alkotás pszichológiai és látomásos módja közti sem emlékeztet belőle a mindennapi életre, hanem álmok,
különbséget is. Itt minden megfordul: az élmény, amely a éjszakai félelmek és az emberi lélek hátborzongató
művészi kifejezés anyagát szolgáltatja, már nem a meg- sejtelmei elevenednek meg általa. A közönség többnyire
szokott; valami különös, amelynek léte az emberi tudat elutasítja az effajta irodalmat, mivel nem a legdurvább
mögőtt húzódik, mintha az ember előtti korok méJyéből érzékekhez szól, és még az irodalomkritikus is gyakran
eredt volna, vagy a fény és sötétség emberfölötti vilá- érezhetően zavarban van. Dante és Wagner ugyan némi-
gából. Ősi élmény ez, mely túlhaladja az emberi meg- képp megkönnyítette a szakember feladatát azzal, hogy az
értést, és amely az esendő embert könnyen hatalmába ősi élményt az előbbinél történelmi, az utóbbinál mitikus
kerítheti. Értéke és súlya az élmény elemi erejében rejlik, események leplezik, amelyek aztán tévesen "anyagnak"
mely idegen és hideg vagy jelentős és fennkölt módon tekinthetők. A műalkotás dinamikája és mélyebb értelme
emelkedik ki időtlen mélységekből; egyrészt sziporkázó, azonban az egyik esetben sem a történelmi vagy mitikus
démoni-groteszk módon zúzza szét az emberi értékeket és anyagban rejlik, hanem az ezekben kifejezésre jutott őslá­
esztétikai formákat mint az örök káosz rémisztő kuszasá- tomásban. Még Rider Haggard esetében is, akit általában
ga, mint crimen laesae majestatis humanae, hogy és megbocsátható módonfiction storyk szerzőjének tekin-
Nietzschével szóljunk, másrészt azonban mint kinyilat- tenek, a yarn (mese, történet) csupán eszköz - talán egy
koztatás, melynek magassága és mélysége minden kép- túlságosan terjengős eszköz - egy jelentős és rendkívüli
zeletünket felülmúlja, vagy mint a szépség látomása, amit tartalom megragadására.
sohasem foglalhatunk szavakba. Ennek a lenyűgöző törté- Különös az, hogy egy mély sötétség veszi körül a
nésnek a zavarba ejtő látványa, mely minden tekintetben látomásos anyag eredetét, ami szöges ellentéte az alkotás
felülmúlja emberi érzéseinket és megértésünket, teljes- pszichológiai anyagának, és ez a sötétség sokszor azt a

versmondó 5
benyomást kelti, mintha szándékos volna. Manapság ciójának feltétlen következményeit, különben nem látjuk,
ugyanis - különösképpen a freudi pszichológia hatása hogy valójában hová vezet ez a fajta magyarázat: a mű­
nyomán - természetesen hajlamosak vagyunk azt fel- alkotás pszichológiájától a költő személyes pszichológiá-
tételezni, hogy e, részben foszlányszerű, részben sejtelmes jához. Az utóbbi léte nem tagadható, azonban az előbbi is
sötétség mögött a legszemélyesebb élmények rejlenek, létjogosult, és nem intézhető el egyszeruen egy tour de
amelyek segítségével megmagyarázható lenne a káosz passe-passe segítségével úgy, hogy személyes "komp-
ama különös látomása, és érthetővé válna, hogy miért lexussá" változtatj uk. Arra a kérdésre, hogy mire szolgál
tűnik olykor úgy, mintha a költő néha szándékosan a műalkotás a művész számára, hogy vajon csupán mint
rejtegetné élményeinek forrását. Innen már csak egy varázslat vagy maszk, mint szenvedés vagy tett bír jelen-
lépésre van az a feltételezés, hogy az effajta művészet tőséggel, itt még nem kívánunk választ adni. Feladatunk
patologikus és neurotikus, mely lépés azonban csak any- inkább abban áll, hogy pszichológiai szempontból értel-
nyiban jogos, amennyiben a látomásos anyag olyan sajá- mezzük a műalkotást, és éppen ezért kell ennek alapját,
tosságokat mutat, amelyek az elmebetegek fantázia- azaz az ősi élményt éppoly komolyan vennünk, mint a
képeiben is megfigyelhetők. És fordítva, a pszichotikus pszichológiai műalkotás esetében, ahol ugyebár senki sem
produktumok gyakran olyan jelentéstartaimat hordoznak, kételkedik a mű alapjául szolgáló anyag valódiságában és
amelyek különben csak egy zseni esetében fellelhetők. komolyságában. Persze itt sokkal nehezebb elhinni azt,
Éppen ezért, természetesen kísértést érzünk arra, hogy az hogy egy látomásos élmény valós lehet, hiszen teljes-
egész jelenséget a patológia szempontjából szemléljük, és séggelolyannak tűnik, amivel a hétköznapi tapasztala-
hogy az ősi élmény különös alakjait pótalakzatoknak és az taink során egyáltalán nem találkozhatunk. üly fatális
elrejtés kísérleteinek tekintsük. Gyakori az a feltételezés, módon emlékeztet valami obskúrus metafizikára, hogy a
hogy egy személyes és intim élmény rejlik a mögött, amit jóhiszemű ész kényszerítve érzi magát a beavatkozásra. És
én "őslátomásnak" nevezek, egy olyan élmény, amire az elkerülhetetlenül arra a következtetésre jut, hogy az effaj-
"inkompatibilitás" jellemző, mivel nem egyeztethető ta dolgok egyáltalán nem vehetők komolyan, különben a
össze bizonyos morális kategóriákkal. Eszerint a kérdéses világ visszasüllyedne a sötét babonába. Akinek éppen
élmény lehetne például egy szerelmi élmény, mely morális nincs hajlama az "okkult" dolgokra, az a látomásos
vagy esztétikai jellegénél fogva összeegyeztethetetlennek élményt mint "gazdag fantáziát", "költői hangulatot" vagy
tűnik a személyiség egészével vagy legalábbis a tudat fik- "költői szabadságot" képzeli el. Bizonyos költők maguk is
ciójával, minélfogva a költő Énje igyekszik mindenestül hozzáj áruInak ehhez azáltal, hogy tisztes távolságot tar-
vagy részben elfojtani és láthatatlanná ("tudattalanná") tanak műveiktől. Így például Spitteler, aki állítása szerint
tenni azt. E célból a patologikus fantázia egész arzenálja Olümposzi tavasza helyett azt is énekelhette volna, hogy:
harcba vonul, és mivel e törekvés mint pótcselekvés nem "Eljött május"! Hiszen a költők is emberek, és amit egy
bizonyul kielégítőnek, a fikciók szinte végtelen sorában költő tulajdon művéről mond, gyakran nem éppen a leg-
kell megismétlődnie. Ez magyarázná a félelmetes, démo- találóbb. Nem kevesebbről van szó, mint hogy védenünk
nikus, groteszk és perverz alakok sokaságának a létrejöt- kell az ősi élmény komolyságát még maga a költő szemé-
tét, egyrészt mint az "el nem fogadott" élmény pótléka, lyes ellenállásával szemben is.
másrészt mint annak elrejtése. Hermas pásztorán, úgyszintén az Isteni színjátékon és a
A költői pszichológia eme nézete igen nagy figyelmet Fauston az eredeti szerelmi élmény utó- és együtt-
keltett, és ráadásul mindeddig ez az egyetlen elméleti hangzása vonul végig, és egy látomásos élményben éri el
kísérlet a látomásanyag eredetének és ezzel e sajátos csúcsát és beteljesülését. Nincs okunk feltételezni, hogy a
műalkotások pszichológiájának "tudományos" magyará- Faust I. részének normális élményét Goethe megtagadja
zatára. Ha pedig most a magam nézetével hozakodom elő, vagy elrejti a ll.-ban, vagy hogya költő normális volt,
azt azért teszem, mert feltételezésem szerint nem annyira amikor az I. részt írta, ám neurotikus állapotba került
közismert, és kevesebb megértésre talált, mint az előb­ volna a II. rész megírásakor. A közel kétezer évet átfogó
biekben vázolt felfogás. Hermas-Dante-Goethe költői hármasnál a személyes
A látomásos élmény visszavezetése egy személyes ta- szerelmi élmény egyöntetűen nem csupán mellé-, hanem
pasztalatra annak eredetiségét vonja kétségbe, puszta éppenséggel alárendelődik a nagyobb látomásnak. E tanú-
"pótlékká" változtatja. A látomás tartalma így elveszti bizonyság jelentős, mivel megmutatja, hogy a műalkotás­
"őslátomás jellegét", egyszeruen tünetté válik, a káosz ban (eltekintve a költő személyes pszichológiájától) a
lelki zavarrá fajul. A magyarázat megnyugodva tér vissza látomás egy mélyebb és erőteljesebb élményt képvisel,
a jól elrendezett kozmosz kereteibe, aminek tökéletességét mint az emberi szenvedély. Ami a műalkotást illeti (amit
a gyakorlati ész sohasem feltételezte. Elkerülhetetlen tö- sohasem szabad összetévesztenünk a költővel mint sze-
kéletlenségei abnormalitások vagy betegségek, amelyek méllyel), a látomás kétségkívül egy valódi ősi élmény,
feltehetőleg szintén az emberi természethez tartoznak. Az bármit is gondoljanak az észemberek. Nem valami köz-
emberen túli szakadékok megrázó pillantása eközben mint vetett vagy másodlagos, nem tünetszerű, hanem valódi
illúzió, a költő pedig mint a csalás elkövetője és áldozata szimbólum, azaz valami ismeretlen lényegiség kifejező­
lepleződik le. Ősi élménye "emberi, nagyon is emberi" dése. Ahogya szerelmi élmény egy valós történés
volt, olyannyira, hogy nem tudott szembenézni vele, ha- megélését jelenti, úgy a látomás is. Nem tudhatjuk, hogy
nem örunaga elől is el kellett rejtenie. tartalma fizikai, lelki vagy metafizikai természetű-e. Lelki
Jobban tennénk azonban, ha világosan szemügyre ven- realitás, amely legalább akkora figyelmet érdemel, mint a
nénk a műalkotás eme személyes anamnézisre való reduk- fizikai valóság. Az emberi szenvedély élménye a tudatos

6 versmondó
tapasztalat határain belül van, a látomás tárgya viszont Az effajta műalkotás nem az egyetlen, amely az éjsötét
azon túl, érzéseinkben az ismertet éljük meg, a sejtelem szférából származik; a próféták és látnokok is ebből
azonban ismeretlen és rejtett dolgokhoz vezet el, amelyek táplálkoznak. Miként Szent Ágoston találóan mondja: "Et
természetüknél fogva titkosak. Ha valamikor tudatossá adhuc ascendebamus interius cogitando et loquendo et
válnak, szándékosan eltitkoljuk és elrejtjük, minélfogva mirando opera tua et venimus in mentes nostras et trans-
már a legősibb időktől titok, kísértetiesség és csalóka cendimus eas, ut attingeremus regionem ubertatis indefi-
látvány lengi körül mindannyit. Rejtve maradnak az ember cientis, ubi pascis Israel in aeternum veritatis pabulo, et
előtt, és az ember deisidaimoniával rejtőzik el előlük a ibi vita sapientia est... " Ám ugyanennek a szférának esnek
tudomány és az ész pajzsa mögött. A kozmosznak, amely- áldozatul a nagy gonosztevők és pusztítók is, akik elsöté-
ben nappal hisz, meg kell oltalmaznia a káosz félelmétől, títik a korok arcát, és az őrültek, akik túlságosan megköze-
mely éjszaka szállja meg - felvilágosodás az éjjeli hittől lítik a tüzet... "Quis poterit habitare de vobis cum igne
való félelemből! Valóban létezne egy eleven hatóerő az devorante? Quis habitabit ex vobis cum ardoribus sem-
ember nappali világán túl? Valami szükségszerü, veszé- piternis? " Joggal mondják ugyanis: "Quem Deus vult
lyes és elkerülhetetlen? Valami szándékosabb, mint az perdere prius dementat. " Bármennyire sötét és tudattalan
elektronok mozgása? Vajon nem áltatjuk-e magunkat, ha ez a szféra, voltaképpen nem ismeretlen, hanem éppen-
azt gondoljuk, hogy birtokoljuk és uraljuk tulajdon lelkün- séggel mindöröktől és mindenütt ismert. A primitív ember
ket? És vajon nem lehetséges az, hogy amit a tudomány számára világképének magától értetődő része, csak mi
"pszichének" nevez, és egy koponyába zárt kérdőjelnek utasítottuk el a babonától való idegenkedésünk és a meta-
tekint, végső soron egy nyitott ajtó, amelyen keresztül fizika iránti félelmünk okán, hogy helyébe a tudat lát-
időnként ismeretlen és rejtélyes módon ható dolgok lép- szólag biztonságosabb és kezelhetőbb világát építsük fel,
nek be a nem emberi világból, és az éj szárnyain az embert ahol a természeti törvények emberi törvényekként érvé-
az emberiségtől eltávolítva egy személyfölötti kötelesség nyesek egy rendezett államban. A költő azonban néha
és elrendeltetés felé terelik? Sőt, úgy tünik, mintha a megpillantja az éjszakai világ alakjait, a szellemeket, dé-
szerelmi élmény olykor csupán kiváltó élményként szol- monokat és isteneket, az emberi sors titkos összefonódását
gált volna, vagy meghatározott célból tudattalanul "elren- az emberfölötti szándékkal, s a megfoghatatlan dolgokat,
delt" lett volna, és mintha az emberi-személyes élményt amelyek a pléromában jönnek létre. Olykor meglát vala-
csupán egy mindennél fontosabb "isteni szlnjáték" mit abból a lelkivilágból, ami a primitív ember félelme és
előjátékának tekinthetnénk. egyszersmind reménysége. Alkalmasint érdekes volna
megvizsgálni azt, hogy vajon a babonától való újkori félel-
münk és az úgyszintén újkori materialista szemléletünk
1- Devecseri Zoltán nem egyéb-e, mint a primitív mágia és szellemektől való
Mozaikok nagyapámról rettegés későbbi fejleménye. Mindenesetre az úgynevezett
mélylélektan érdeklődése és a nem kevésbé erőteljes
1. Házában az öregember ellenállás vele szemben ehhez kapcsolódik.
Istenre neheztel... Már az emberi társadalom kezdetén megtaláljuk a nyo-
papírtalpú bakancs mát az ember azon lelki erőfeszítésének, hogy mágia vagy
töri ébredéseit kiengesztelés útján elűzze sötét balsejtelmeit. Még a
rodoszi kőkorszakbeli sziklarajzokon is megjelenik, az
2. Meglopott körtéit élethű állatábrázolások mellett, egy absztrakt jel - egy
öreg fa siratja körbe rajzolt nyolcágú kereszt, amely ilyen formában
korhadó odvábol madár iszik úgyszólván minden kultúrában felbukkan, és amelyet még
esővizet.
ma is megtalálunk, mégpedig nem csak a keresztény temp-
3. Nagyapám ledűlő háza lomokban, hanem például a tibeti kolostorokban is. Ez az
ún. napkerék, mely ct,')' olyan korból és civilizációból
betemeti a vályút is,
származik, amikor a kereket még korántsem fedezték fel,
kövek pofájára rántva
házőrző akácunk ágait -
s mely csak részben ered valamiféle külső tapasztalatból.
Másfelől azonban szimbólum, belső tapasztalat, és mint
4. Versbe lépve akác is ilyen, valószínűleg éppoly élethű, mint ama híres rino-
jajgathat bakanótát... cérosz a kullancs-madarakkal a hátán. Nem létezik olyan
ám a körtefa odvából primitív kultúra, mely ne rendelkezne a titkos tanok és
vízfészek van abba rakva bölcsességek döbbenetesen fejlett rendszerével, egyrészt
nem szabadul a lélekharang olyan tanokkal, amelyek az ember nappali létén és emlé-
kezetén túli dolgokra vonatkoznak, másrészt olyan böl-
5. Kitört derekú akácnagyapámat csességgel, amely az emberi viselkedést szabályozza. A
elkerülték a méhek. .. férfiszövetségek és a totemklánok megőrzik ezt a tudást,
amit a fiatal férfiaknak adnak át a beavatás során. Az ókor
6. Sohase vert meg. ugyanezt tette a misztériumaiban, gazdag mitológiája
Kezembe ostort se adott pedig e tapasztalat legkorábbi szintjeinek relikviája.

L csak meghalt - Nem meglepő tehát, ha a költő ismét a mitológiai


alakokhoz fordul, hogy élményét megfelelőképpen kife-

versmondó 7
jezze. Semmi sem volna tévesebb, mint annak felté- nem minden kompenzáció ilyen nyilvánvaló; a neurotikus
telezése, hogy ilyen esetekben öröklött anyagból alkot; jellegűek sokkal finomabbak, az álmokban pedig - főként
ellenkezőleg, az ősi élményből merít, melynek sötét volta a saját álmokban - kezdetben teljességgel átláthatatlanok
miatt mitológiai alakokra van szüksége. Így mohón nyúl a nem csupán a laikus, hanem még a szakember számára is,
rokon formákhoz, hogy általuk kifejezze önmagát. Az ősi bármennyire is döbbenetesen egyszerűek, amint megértet-
élmény minden szót és képet nélkülöz, hiszen olyan tük őket. Azonban, mint jól tudjuk, a legegyszerübb dol-
látomás ez, mely "sötét tükörben" jelenik meg. Nem gok gyakran a legnehezebbek. E helyütt a szakirodalomra
egyéb, mint egy kifejeződésre törekvő félelmetes sejtelem. utalnék.
Olyan, mint egy forgószél, mely mindent, ami útjába ke- Ha itt egy pillanatig eltekintünk attól a lehetőségtől,
rül, magával ragad, és amely látható formát ölt, miközben miszerint például a Faust Goethe tudatállapotának szemé-
felfelé kavarog. Mivel azonban a kifejezés sohasem érheti lyes kompenzációját jelentheti, akkor ezen túlmenően fel-
el a látomás gazdagságát, és sohasem merítheti ki annak merül a kérdés, hogy miként viszonyul egy ilyen mű a kor-
korlátlan lehetőségeit, ezért a költőnek hatalmas anyagra tudathoz (Zeitbewusstsein), és hogy vajon nem tekinthe-
van szüksége, ha sejtéseinek akár egy töredékét is ki akar- tő-e ez a viszony is egyfajta kompenzációnak? Nézetem
ja fejezni, és nem nélkülözheti a zabolátlan és ellent- szerint teljességgel félreértenénk a nagy költészet lényegét
mondásos kifejezőeszközöket sem, ha meg akarja jelení- - mely az emberiség lelkéből merít -, ha személyes
teni látomásának különös paradoxonját. Dante élménye tényezőkre próbálnánk visszavezetni. Ahol ugyanis a
átfogja a pokol, purgatórium és mennyország összes ké- kollektív tudattalan az élménybe hatol, és egybekel a kor-
pét; Goethének Blocksbergre és a görög alvilágra van tudattal, ott teremtő aktus jön létre, mely az egész korszak
szüksége; Wagnernek az egész északi mitológiára, bele- szempontjából jelentőséggel bír, hiszen a mű ekkor a leg-
értve Parsifal sagájának gazdagságát; Nietzsche az ősidők mélyebb értelemben a kortársakhoz szóló üzenet. Ezért
legendás látnokának ditirambusához és szakrális stílu- érint meg a Faust valamit minden német lelkében (miként
sához nyúl vissza; Blake India, az Ótestamentum és az már Jakob Burckhardt is egyszer megjegyezte), ezért
apokalipszis fantáziavilágát állítja szolgálatába; Spitteler elévülhetetlen Dante érdeme, s ezért lett Hermas pásztora
pedig régi neveket vesz kölcsön új alakjai számára, kis híján kanonikus mű. Minden kornak megvan a maga
melyeknek szinte félelmetes gazdagsága árad költészete egyoldalúsága, elfogultsága és lelki fájdalma. A korszak
bőségszarujából. Semmi sem hiányzik erről az egész olyan, mint az egyén lelke, megvan a maga különleges,
skáláról, mely a felfoghatatlan-magasztostól a perverz- specifikusan korlátozott tudatállapota, minélfogva kom-
groteszkig terjed. penzációra van szüksége. E kompenzációt a kollektív
E tarka látvány leírásához a pszichológus főként a ter- tudattalan oly módon hajtja végre, hogy a költő vagy a lát-
minológiát és az összehasonlító anyagot kölcsönözheti. nok kifejezést kölcsönöz kora ki nem mondott dolgainak,
Eszerint az, ami a látomásban megjelenik, a kollektív és képekben vagy tettekben valósítja meg azt, amire min-
tudattalan, vagyis azon psziché sajátságos, veleszületett denkinek öntudatlanul szüksége volt - s szolgálhatja ez a
struktúrájának képe, amely a tudat anyaméhét és előfel­ kor javát vagy kárát, üdvözülését vagy pusztulását
tételét képezi. A filogenetikai alaptörvénynek megfelelően egyaránt.
a pszichikus struktúrának, az anatómiaihoz hasonlóan, a Mindig veszélyes dolog tulajdon korunkról beszélni,
korábbi evolúciós fázisok nyomait kell tartalmaznia. S a hiszen nehéz átlátni azt, ami ma kockán forog. Néhány
tudattalan esetében ez valóban így van: a tudat kihagyásai, utalás éppen ezért elegendő. Francesco Colonna műve a
pl. álom, elmezavarok stb. során olyan lelki produktumok szerelem apoteózisa egy (irodalmi) álom formájában, nem
vagy tartalmak lépnek felszínre, amelyek a primitív lelki- egy szenvedély története, hanem az animához, azaz a fér-
állapot összes jegyeit viselik, mégpedig nem csupán for- fiben a nőről kialakult imágóhoz fűződő viszony ábrá-
májukat, hanem jelentésüket illetően is olyannyira, hogy zolása, amit Polia asszony fiktív alakja testesít meg. A
ezeket régi titkos tanok töredékeinek vélhetnénk. Eközben kapcsolat pogány-antik formában játszódik le, ami azért
számos mitologikus motívum bukkan fel, amely modem figyelemreméltó, mivel a szerző, ismereteink szerint, szer-
képi nyelvbe rejtőzik, vagyis például Zeusz sasalakját egy zetes volt. Könyve a középkori keresztény tudatta I szem-
repülőgép helyettesíti; a sárkánnyal való küzdelem vasúti ben a Hádész egyszerre régebbi és újabb világát idézi fel,
szerencsétlenség lesz; a sárkányölő hős a városi opera mely egyszersmind sír és szülőanya. Magasabb szinten
tenorja; a Föld istennője egy zöldségárus testes asszony- Goethe a Margit-Heléna-Mater Gloriosa-Örök Női motí-
ság; a Proserpinát elrabló Plutó egy gátlástalan sofőr stb. vumát mint vörös fonalat szövi bele a Faust tarka hálójá-
Ami azonban különösképpen fontos az irodalomtudomány ba. Nietzsche Isten halálát hirdeti, míg Spittelernél az
számára, az a kollektív tudattalan megnyilvánulásainak istenek virágzása és hervadása az évszakok mítoszává
kompenzatív jellege a tudat állapotára vonatkozóan, ami válik. E költők mindegyike ezrek és tízezrek hangján szól,
annyit jelent, hogy feladatuk egyensúlyba hozni a tudat megjósolva a kortudat változásait. Poliphilo Hypneroto-
egyoldalú, nem alkalmazkodott vagy éppen veszélyes machiája, mint Linda Fierz-David mondja, "a létrejövés
állapotát. E funkció azonban a neurózis ok tünettanában és eleven folyamatának szimbóluma, mely átláthatatlan és
az elmebetegek tévképzeteiben is megfigyelhető, ahol a érthetetlen módon ment végbe a kor embereiben, és a
kompenzatív jelenségek gyakran teljesen nyilvánvalók - reneszánszt az újkor kezdetévé tette meg". Már Colonna
például olyan embereknél, akik szorongva zárkóznak el az idejében elkezdődött egyrészt az egyház meggyengülése a
egész világtól és hirtelen ráébrednek arra, hogy leginti- szakadás révén, másrészt a nagy utazások és tudományos
mebb titkaikat mindenki ismeri és beszéli. Természetesen felfedezések kora. Egy világ hanyatlott le, és egy új kor-

8 versmondó
meghatározott lelki etiológiájuk van, vagyis érzelmi okaik
vannak, és valós vagy képzelt koragyerekkori élmények-
ben gyökereznek. Néhány tanítványa, így főként Rank és
Stekel, hasonló megközelítést alkalmazott, és hasonló
eredményekre jutott. Tagadhatatlan, hogy a költő szemé-
lyes pszichológiája alkalmasint művének gyökeréig és
végső elágazásaiig követhető. Ez a nézet, miszerint a
személyes tényezők sok tekintetben meghatározzák a
költő anyagának megválasztását és megformálását,
önmagában nem újkeletű. A freudi iskola érdeme, hogy
megmutatta, meddig terjed ez a befolyás, és hogy milyen
sajátos analóg kapcsolatokban jön létre.

Daniel Hoblea
A Vers

Medrében magányosan a Vers


a lény ujjongva mártózik tükreiben

ezernyi poeegér tapodná tisztaságát


vívva a hosszú szárnyak ellen
felszínen úszó hullák- végül
iszapos peremén
hódolnak néki

ocsmány fekete rovar mindegyik


padlásról alászállva igyekszik
szétrágni szóhadseregét
(villámba égetett mentéjű védnökök)
a sötét éjszakába kergettettek
fénycsóva szemektől égettettek
szak vált láthatóvá, akárcsak Polia paradox, a régi és az új
emez ellentmondását hordozó alakjában, Francesco szer-
(mély kriptáiban nyugszik
zetes modern lelkében. A vallásos szakadás és a tudo-
mányos világfelfedezés után három évszázaddal Goethe mindenik förtelmes voltuk
az isteni nagyságot fenyégetően megközelítő fausti ember örökkön tartó homályra ítéltetik)
képét rajzolja meg, és megkísérli Faust embertelen alakját
az Örök Nőivel, az anyai Sophiával egyesíteni. Utóbbi az
medrében egyedül a Vers
anima legfőbb formája, amely levetkőzte Polia, a nimfa a lény a parton :

L
pogány kegyetlenségét. E kompenzatív törekvésnek azon-
önnön mosolyában tükrözve
ban nem volt tartós hatása, hiszen Nietzsche újból birtok- fiirodni készül.
(fordította: Simone Györfi)
ba vette az emberfölötti embert, akinek ráadásul saját
pusztulásába kellett vetnie magát. Hasonlítsuk össze
Spitteler Prométheusz és Epimétheusz cimű művét a kor- Freud számára a neurózis pótkielégülés. Tehát valami
társ drámával, és megértjük a nagy műalkotás profetikus inautentikus, valami tévedés, ürügy, mentség, a tények el-
jelentőségét. utasítása, röviden: valami, ami lényege szerint negatív,
aminek nem kellett volna megtörténnie. Az ember nem
2. A költő mer egy jó szót sem szólni a neurózis érdekében, hiszen
Az alkotás titka csakúgy, mint az akarat szabadságának az látszólag nem egyéb, mint egy értelmetlen és ezért
titka, transzcendentális probléma, amit a pszichológus bosszantó zavar. A műalkotás, mely látszólag egy neu-
nem tud megválaszolni, hanem csupán leírni. Hasonló- rózishoz hasonlóan elemezhető és a művész személyes
képpen az alkotó ember is egy olyan rejtély, amit külön- elfojtásaira visszavezethető, kétes módon a neurózis köze-
bőzőképpen próbálhatunk megfejteni, ám mindhiába. lébe kerül, ahol abban az értelemben talál jó társaságra,
Mindamellett a modern pszichológia újból és újból hogya freudi módszer ehhez hasonlónak tekinti a vallást,
megvizsgálta a művész és művészete problémáját. Freud a filozófiát és egyebeket is. Nem lehet legitim ellen-
úgy vélte, megtalálta a műalkotás kulcsát azáltal, hogy azt vetésünk ez ellen, amennyiben e puszta szemléletmódnál
a művész személyes élményszférájából vezette le. Lehet- maradunk, és nyiltan elfogadjuk azt, hogy itt nincs
ségesnek tűnt, hogy egy műalkotás, valamilyen neuró- egyébről szó, mint azoknak a személyes tényezőknek a
zishoz hasonlóan, .Jcomplexusokra" vezethető vissza. kihámozásáról, amelyek természetszerűleg minden
Freud nagy felfedezése volt az, hogyaneurózisoknak műalkotásban jelen vannak. Ha azonban eb')' olyan állítás-

versmondó 9
sal állunk szemben, miszerint egy ilyen analízis magát a hiszen lelkében két hatalom áll harcban egymással:
műalkotás lényegét is megmagyarázná, akkor ezt kate- egyrészt a közönséges ember jogos vágyakozása a
gorikusan el kell utasítanunk. Valamely műalkotás lényege boldogságra, elégedettségre és létbiztonságra, másrészt a
ugyanis nem abban áll, hogy különleges személyes vonat- gátlástalan alkotói szenvedély, mely alkalmasint minden
kozásokat tartalmaz - valójában minél több van belőlük, személyes vágyat földbe tipor. Innen adódik, hogy számos
annál kevésbé beszélhetünk művészetről -, hanem éppen művész személyes sorsa olyannyira kielégítetlen, sőt
abban, hogy a személyes jelleg fölé emelkedik, és a tragikus, de nem a sors valamilyen baljós rendeltetése,
művész szelleméből és szívéből szól az emberiség szelle- hanem személyiségük valamilyen kisebbrendűsége vagy
méhez és szívéhez. A személyes jelleg a művészet korlá- alkalmazkodóképességük elégtelen volta miatt. Kevés az
tozása, sőt bűne. Az a .müvészet", amely kizárólag vagy olyan alkotó ember, akinek ne kellene drágán fizetnie az
túlnyomórészt személyes, valóban megérdemli, hogy alkotói tűz isteni szikrájáért. Olyan ez, mintha minde-
neurózisként bánjanak vele. Amikor a freudi iskola azzal a gyikük az életenergia korlátozott tartalékával született
véleménnyel áll elő, miszerint minden művész egy infan- volna. A művészben - ha valóban művész - lakozó leg-
tilis-autoerotikus módon korlátozott személyiséggel ren- nagyobb erő, azaz éppen alkotóereje, a legtöbb energiát éli
delkezik, akkor ez az ítélet igaz lehet a művészre mint fel, s oly keveset hagy meg belőle, hogy semmilyen
személyre, de nem alkalmazható a benne lakozó alkotóra. különösebb egyéb értékre nem futja már. Ellenkezőleg, az
Hiszen ez utóbbi nem autoerotikus, nem heteroerotikus, és alkotás gyakran annyira felemésztheti emberi erejét, hogy
egyáltalán nem erotikus semmilyen értelemben, hanem a személyes egója csupán kezdetleges vagy alacsonyabb
legmagasabb fokon objektív, személytelen, sőt embertelen rendű szinten létezhet. Ez gyakran mint gyerekesség és
vagy éppen emberfölötti, hiszen művészként művével meggondolatlanság, vagy mint gátlástalan, naiv egoizmus
azonos, nem pedig egyszeruen ember. (ún. "autoerotizmus"), mint hiúság és egyéb hiba nyil-
Minden alkotó ember a paradox tulajdonságok ket- vánul meg. E kisebbrendűségeknek annyiban van értel-
tőssége vagy szintézise. Egyrészt emberi-személyes léttel mük, hogy egyedül ily módon kölcsönözhetnek az Érmek
bír, másrészt viszont egy személytelen, alkotó folyamat. elegendő életerőt. Némely művész személyes autoerotiz-
Emberként lehet egészséges vagy beteges; személyes pszi- musa olyan, mint a törvénytelen vagy mellőzött gyere-
chológiája ezért személyes fogalmakkal magyarázható és keké, akik már kora éveiktől kifejlesztették magukban
magyarázandó. Művészként azonban csak alkotó tettéből azokat a rossz tulajdonságokat, amelyek megvédik őket
magyarázható. Nagy hibát követnénk el például, ha egy egy szeretet nélküli környezet romboló hatásától. Az ilyen
angol gentleman, egy porosz tiszt vagy egy bíboros gyerekek ugyanis könnyen válnak gátlástalanul önzőkké,
modorát személyes etiológiára akarnánk visszavezetni. A passzívan úgy, hogy egész életükben infantilisak és gyá-
gentleman, a tiszt és a magas rangú egyházatya objektív, moltalanok maradnak, aktívan pedig úgy, hogy az erkölcs
személytelen tisztségeket képvisel, amelyeknek megvan a és törvény ellen vétenek. Talán érthető, hogy a művészt
maguk belső, objektív lélektanuk. Noha a művész a hiva- műalkotás a segítségével kell megmagyaráznunk, nem
talos tisztségviselő ellentéte, mégis létezik egy titkos pedig természetének hiányosságaival és személyes
analógia közöttük, amennyiben egy specifikus művész­ életének konfliktusaival. Hiszen ezek nem egyebek, mint
pszichológia inkább kollektív, mintsem személyes jellegű. annak a ténynek sajnálatos következményei, hogy ő mű­
Hiszen a művészet egy veleszületett ösztöne, mely meg- vész, azaz egy olyan ember, akire nagyobb teher neheze-
ragadja és eszközzé teszi őt. A benne akaró erő nem ő dik, mint a közönséges halandókra. Egy rendkívüli képes-
maga, a személyes ember, hanem a műalkotás. Mint ség nagyobb energiaráfordítást igényel, minélfogva az a
személynek lehet tulajdon szeszélye vagy akarata, és többlet, mely a mérleg egyik serpenyőjét nyomja, keve-
lehetnek saját céljai is, mint művész azonban magasabb sebbet nyomhat a másikon.
értelemben "ember", kollektív ember, az emberiség tudat Az, hogya művész tudatában van-e műve benne végbe-
alatt tevékeny lelkének hordozója és alakítója. Ez a menő keletkezésének, növekedésének és érlelődésének,
hivatása, mely sokszor olyan nehéz terhet jelent, hogy vagy saját szándékos felfedezésének képzeli azt, nem vál-
sorsszerűen feláldozza neki boldogságát és mindazt, ami a toztat semmit azon a tényen, hogy valójában a mű belőle
közönséges emberi lény számára az életet érdemessé teszi nő ki. Utóbbi úgy viszonyul hozzá, mint a gyerek az
leélni. Ahogy C. G. Carus mondja: .Különös dolog anyjához. Az alkotás pszichológiája voltaképpen női pszi-
jellemzi a zsenit, hiszen ezt a kiváló adottság okkal ren- chológia, mivel az alkotói mű tudattalan mélységekből
delkező szellemet figyelemreméltó módon az tünteti ki, növekszik, nyugodtan mondhatjuk: az Anyák birodal-
hogy életét minden szabadsága és tisztasága mellett a mából. Amikor az alkotói erő az uralkodó, akkor az életet
tudattalan, eme benne lakozó rejtélyes isten mindenütt és a sorsot inkább a tudattalan irányítja és alakítja, mint-
irányítja és meghatározza, hogy látomások keletkeznek sem a tudatos akarat, a tudatot föld alatti áramlat ragadja
benne - nem tudja, honnan; hogy valami munkára és magával, miközben ő maga nem egyéb, mint a történések
alkotásra sarkallja - nem tudja, hová; és hogy a létrejövés tanácstalan szemlélője. A létrejövő mű a költő sorsa és
és fejlődés kényszere uralkodik rajta - nem tudja, mi- pszichológiájának meghatározója. Nem Goethe hozza
végre." létre a Faustot, hanem a "Faust" nevű lelki komponens
Ilyen körülmények között egyáltalán nem meglepő, Goethét.
hogy éppen a művész - egészében tekintve - különösen És mi ez a "Faust"? A "Faust" egy szimbólum, nem
gazdag anyaggal szolgál a kritikusan elemző pszichológia csupán szemiotikai utalás valami régóta ismertre, vagy
számára. Élete szükségszerűen tele van konfliktusokkal, ennek allegóriája, hanem olyasvalaminek a kifejezése, ami

10 versmondó
minden német lélekben ősidőktől él és hat, s amit
Goethének kellett világra segítenie. Vajon írhatta
volna-e valaki más, mint egy német, a Faustot vagy
az Im-ígyen szóla Zarathustrát? Mindkettő olyan
húrt pendít meg, ami a német lélekben rezeg, egy
"eredeti képet" idéz fel - ahogy Jacob Burckhardt
egyszer nevezte -, egyfelől egy gyógyító és tanító
alakját, másfelől a komor varázslóét; egyrészt a
bölcs, a segítő és megváltó archetípusát, másrészt a
bűvész, a csaló és az ördög képét. Ez a kép eltemetve
és szunnyadva rejtőzik a tudattalanban ősidők óta,
míg az idő kedvező vagy kedvezőtlen szele életre
nem kelti, ti. akkor, amikor valamilyen nagy tévedés
eltéríti a népet az igaz ösvénytől. Hiszen amikor az
emberek eltévelyednek, vezetőre és tanítóra, sőt gyó-
gyítóra van szükségük. A csábító tévút méreg, mely
egyszersmind gyógyszer is lehet, míg a megváltó
árnyéka ördögien pusztító. Ezek az ellentétes erők
először magában a mitikus gyógyítóban lépnek
működésbe: az orvos, aki sebeket gyógyít, maga is
sebet visel, aminek Chiron a klasszikus példája. A
kereszténységben ez Krisztus, a nagy Gyógyító
oldalán vérző seb. Faust oldalán azonban, eléggé
jellemző módon, nincs seb, a morális probléma nem
érinti: az ember lehet mindkettő, fenséges és ördögi
egyaránt, amennyiben meg tudja osztani személyi-
ségét, és csak ekkor lehet "hatezer lábbal túl jón és
rosszon". A kárpótlás ért, amitől Mephisto látszólag
elesett, száz évvel később véres számlát nyújtottak
I -
be. De ki hiszi még komolyan azt, hogya költő rnin- .ff:l"'~c7~ ~<"-'?
denki igazságát mondja ki? És ha igen, hogyan kel- ,.,.,..,..1 LJ~ -o r-

lene tekintenünk akkor a műalkotásra?


Önmagában az archetípus sem nem jó, sem nem rossz vagy túl kevés benne a félelem, és ha egy öreg bölcs
(böse). Morálisan indifferens numen, és csak a tudattal tanítóról álmodik, az azt jelenti, hogy vagy túl sokat tud,
való összeütközése során lesz belőle az egyik vagy másik, vagy tanítóra van szüksége. E kettő pedig valamilyen
vagy ellentmondásos kettősség. A jó vagy a rossz eldön- rejtélyes módon ugyanaz, amire csak akkor jövünk rá, ha
tését tudva vagy tudatlanul az emberi hozzáállás ered- hagyjuk a műalkotást megközelítőleg úgy hatni ránk, mint
ményezi. Számos ilyen őskép létezik, ám ezek mindaddig ahogy az a költőre is hatott. Ahhoz, hogy felfogjuk az
nem jelennek meg az egyének álmaiban vagy a műalkotá­ értelmét, hagynunk kell, hogy úgy formáljon bennünket,
sokban, amíg a tudatnak a középúttól való eltérése nem ahogy a művészt is formálta. És ekkor megértjük a költő
kelti életre őket. Ha azonban a tudat hozzáállása egy- ősi élményének természetét is: megérintette azt a jótékony
oldalú, és ezért téves útra tér, akkor ezek az "ösztönök" és megváltó mélységet, ahol még senki sem szigetelődött
életre kelnek, és az egyének álmaiba, valamint a művészek el a tudat magányában, hogy egy szenvedéssel teli tévútra
és látnokok látomásaiba küldik képeiket, hogy ezáltal újra térjen; ahol minden ember szíve együtt lüktet, és ezért az
helyreállítsák a lelki egyensúlyt. egyén érzése és cselekedete még az egész emberiséget
Ily módon teljesül a nép lelki szükséglete a költő eléri.
művében, és ezért jelent a mű a költő számára ténylegesen Az újra lemerülés a participation mystique ősi állapo-
és valóságosan többet, mint személyes sorsa, ha tudatában tába a műalkotás és a mű hatásának titka, hiszen az él-
van ennek, ha nincs. A költő legmélyebb értelemben ménynek ezen a szintjén már nem az egyén él meg vala-
eszköz, és ezért alá van rendelve művének, minélfogva mit, hanem a nép, és itt már nem az egyes ember jólétéről
nem szabad azt várnunk tőle, hogy értelmezze saját művét. és fájdalmáról van szó, hanem a nép életéről. Éppen ezért,
A legtöbbet teljesítette azzal, hogy megalkotta azt. Az a nagy műalkotás objektív és személytelen, és mégis a leg-
értelmezést másokra és a jövőre kell bíznia. A nagy mű mélyebben megérint. És ezért van az is, hogy a költő
olyan, mint egy álom, mely minden világossága ellenére személyes élete legfeljebb előny vagy akadály, ám
sem értelmezi önmagát, és sohasem egyértelmű. Egy álom sohasem lényegbevágó művészete számára. Személyes
sem mondja azt, hogy "ezt kell tenned", vagy "ez az életrajza lehet egy filiszter, egy bátor ember, egy ideg-
igazság"; megmutat egy képet, ahogy a természet is beteg, egy elmebeteg vagy egy bűnöző életrajza: lehet
lehetővé teszi a növény számára, hogy növekedjék, a érdekes és elkerülhetetlen, ám a költőre nézve lényegtelen.
következtetéseket pedig nekünk kell levonnunk. Ha
valakinek lidérces álma van, az azt jelenti, hogy túl sok Fordította: V. Szabó László

versmondó II
Bella István 1940-2006
Akadozik a szó. A hír döbbenet! Milyen igazságtalanság tem ről? ! - első számát gyorsan be is tiltották. De azután
ez! Miért Ő, miért most, miért nincs remény sohasem? két újabb mégis megjelenhetett, mielőtt végleg meg tudták
szüntetni. (És a nyolcvanas évek Medvetáncáig - megint
egy ima félét mormoltam JózsefAttila! - nem is volt komolyabb próbálkozás.)
halkan magamban - A második-harmadik számot Bella István szerkesztette,
a lap köré gyűlt egy egész induló nemzedék, a modern iro-
majd szitkozódtam dalom történetét tanító Koczkás Sándor alkotókörének
diákjai: Asperján György (a betiltott szám szerkesztoje},
mire föl a nagy sietség Horgas Béla, Győri László, Mezei Katalin, Rózsa Endre
dologidőben és mások. Azután meg Ág}: Istvánnal, Buda Ferenccel,
Kalász Lászlóval, Raffai Saroltával, Ratkó Józseffel és
Serfőző Simonnal ő is tagja lett a Heteknek, amelynek ver-
úgy ragad el bennünket sei - az új Írásban, a Kortársban, a Napjainkban, máshol
oly halkan és csendesen - és kötetei hamarosan nap világo t láttak.
hogy nem tudunk rendesen
elköszönni sem ..... Bella István 1940. augusztus 7-én született, Székesfehér-
váron, ám az ugyancsak Fejér megyei Sárkeresztúr a gyer-
mekkor színhelye, s a majdani költő élményeinek első for-
Bella István nincs többé közöttünk - meghalt. rásvidéke. Édesapja ebben a faluban volt tanító, tehát nyil-
Dehogy. Nem! Velünk van, velünk marad! vánvalóan tekintélyes ember.
Hallom a hangját, fel tudom idézni indulatait, és fúlemben A gyermekkori idill azonban csakhamar véget ért,
zümmögnek versei - tehát él. hiszen idősebb Bella István karpaszományos tizedesként
ÉL! ÉL! ÉL! Mint a nagy költők valahányan, kiket nem vonult be a második világháborúban, és kisújszállási hadi-
emésztett el a múló idő, akinek versei nap mint nap velünk fogságba esése után, 1944 novemberét követően meghalt.
vannak - ők az élő emlékezet. Halálának körűlményei bizonytalanok. Költőnk jelentős
Melyik emléket idézzem fel, melyik emberről szóljak? versei közé tartozik a Halotti beszéd, amely e korai tragi-
Az irodalomszervező Bella Istvánról, a nagyszerű, konok, kus élménynek is tükröződése. Az apa hiánya mindmáig
igazságos költőről - majd az irodalmárok írnak mélta- elkíséri Bella Istvánt, ám édesanyján kívül a sors melléje
tást -, arról az emberről, aki a versmondókat szerette, és rendelt több nagyszerű embert. Közöttük pl. Tanka Jánost,
sohasem szűnt meg értő, érző, megbocsátó, igazi pedagó- a költőt és tanítót, aki sokat segített az ifjún.
gus lenni. Idézzem azt az embert, aki tudott lelkesedni Még csak 14 éves, amikor Hazafelé c. verse megjelenik
csöppnyi örömökért is, mint a nagy sikerekért. a Fejér megyei napilapban. Középiskolás-éveit a székes-
Számtalan közös munkánkról: hogy hogyan lehet a fiata- fehérvári József Attila Gimnáziumban tölti. Ebben az idő­
lokkal, a felnövekvő nemzedékkel megszerettetni a ben a család nehéz körülmények között él, az anya betaní-
kortárs magyar irodalmat, a magyar lírát. tott munkás, s az ő fizetése meg a nagymama özvegyi
És hogyan tudunk segíteni, segíteni . nyugdíja a szerény megélhetés alapja. Már a sárkeresztúri
iskolában a fiatal fiú kezébe kerűl az Irodalmi Újság, a
Úgy leszünk méltók életm űvéh ez, költészetéhez, hogy az Csillag és az Új Hang, tehát ígen korán olvassa az irodal-
örökül hagyott súlyos stafétabotot megpróbáljukfelemelni mi sajtót. A gimnáziumban egyre inkább elmélyül érdek-
és továbbvinni: a magyar költészet verskincseit hitelesen lődése. Elérkezik 1956, s a forradalom történései megra-
továbböröldteni. gadják. Verset is ír, de - szerencséjére - nem közlik. Részt
Kiss László vesz több megmozdulásban, például a megyeszékhelyhez
közeli Csórra élelmiszert és ruhát visz, és gyűjt a Pesten
küzdőknek.
Bella István, a költő Először nem veszik föl az egyetemre, később azonban
1965-ben ribillió volt az ELTE-n. Ma föl sem tűnne, de megkezdheti tanulmányait az ELTE magyar-könyvtár sza-
akkor a hivatalosság nagyon is fölfigyelt rá, hogy az kán. Egyre közelebb kerül az irodalmi élethez, a 60-as
Eötvös Klubba (régen és ma Centrál kávéház) be sem évek közepén része van a Tiszta szívvel c. antológia
lehet férni, mert összegyűlt az ifjúság az egyetemisták megszületésében. Verseit közli az új Írás és a Napjaink, s
folyóiratának bemutatójára. A Tiszta Szívvel - micsoda csakhamar kialakul az a szellemi közeg, amely a "Hetek"
kétfenekű cím: senkinek sem lehet kifogása a kor szent néven lesz ismert a magyar költészetben. Bellán kívül ide
költőjének, JózsefAttilának híres műve ellen, másrészt vi- tartozik Ágh István, Buda Ferenc, Kalász László, Raffai
szont jelezheti-e valami jobban a lázadást, mint a köl- Sarolta, Ratkó József és Serfőző Simon. Az ő számukra a
teményre utalni, amely miatt kizárták őt a szegedi egye- József Attila-i hagyomány éppoly fontos mind morális,

12 versmondó
mind esztétikai értelemben, mint a közvetlen elődjüknek
tekintett Illyés Gyula, majd Nagy László vagy Juhász
Ferenc lírája. Közöttük Bella István költészetében
különösen fontos a népköltészeti hagyomány, az archaikus
nyelv, valamint a modem, huszadik századi irányzatok
együttes hatása. Értéket jelent a nyelvteremtő erő, a dal
folyamatos jelenléte.
Bella István első verseskötete, a Szaggatott világ 1966-
ban jelenik meg. Ebben már fölfedezhetők az imént
hangsúlyozott minőségek, persze még a falusi gyerekkor
alaprétegei, az árvaság és a nehéz sors dominálnak első­
sorban. S aztán sorjáznak kötetei, bár vannak a pályán
.üresjáratok", már ami a publikációk rendszerességét
illeti. És vannak különösen emlékezetes versei, a már jel-
zetteken kívül pl. a Sárkeresztúri ének, a Testamentom, a
Szeretkezéseink, az Önarckép vagy az Igék és igák. Külö-
nös színt képviselnek pályáján a gyermekversek, a külön-
féle, zenéhez kötődő müvek, legfőképpen talán a Margit-
passió. Ugyancsak fontos része az életműnek a müfor-
dítás, különösen a finnugor népek folklórjának közvetítése
és a lengyel irodalom több alakjának szolgálata.
S ami még az életrajzot illeti: 1971 és 1977 között Bella
István üzemi újságíró a Magyar Papirnál, s közben a
Papíripari Vállalat népművelője. Ám volt könyvtáros is a
Ganz-Mávagnál, s hogy egész mást mondjunk: főszer­
kesztő a székesfehérvári Városi Televíziónál a 90-es évek-
ben. Hosszú időt töltött az Élet és Irodalom szerkesztő­
ségében. tagja volt az Árgus c. folyóirat szcrkesztősé­
gének, valamint munkatársa a Magyar Naplónak. A rend-
szerváltás után pedig a Beza Bt. keretein belül könyv-
kiadássai is foglalkozik.
A Magyar Versmondók Egyesületéve1 előbb a Ber-
L!!=-gjelent -v
zsenyi, a Ratkó, Radnóti versmondó versenyek, később a Szaggatott világ, 1966
Kaleidoszkóp VersFesztivál és a Bajai Versművészcti Az ifjúság múzeuma, 1969
Szemmárium révén kerül kapcsolatba. A VersFesztiválnak Hetedik kavics, 1975
kezdettől fogva fővédnöke. Igék és igák, 1977
Előbb József Attila-díjas, majd 200 I óta Kossuth-díjas A zöld pizsamabéka, 1979
költő, író és műfordító. Emberi délkörön, 1982
2006. április 20-ára virradó éjjel elhunyt. Az ég falára, 1984
Áni Máni nap-tára, 1985
(Népszabadság, Digitális Irodalmi Akadémia, Versmondó)
Az arcom visszakérem, 1988
Képszavak, 1988
,-----~

IL Díjak, elismerések-----"I Arccal a földnek, 1991


Testamentom, 1992
1970 József Attila-dij Szeretkezéseink, 1996
1986 József Attila-díj Ábel a sivatagban, 1998
1988 Az Év Könyve jutalom Tudsz-e még világul? Összegyűjtött versek, 1999
1988 DétY Tibor-jutalom Áni Máni azoknihalász, 200 I
1992 A Magyar Művészetért Díj Hu-péri, hu-ör. .. 1996
1993 A Magyar Honvédség és a Magyar Írószövetség Galczyúski, Konstanty Ildefons: Búcsú az utcalámpáktól,
Nívódíja 1996
1994 A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje
1995 A Magyar Honvédség és a Magyar Írószövetség Bella István, az ember
Nívódíja Egy kocsmába ültünk be, Pista és én. Azután, hogy a
1996 Horizont-díj Magyar Televízió egyik kulturális műsorában vendéges-
1996 A Magyar Honvédség és a Magyar Írószövetség kedtünk. Várt még ránk egy másik, de csak két órával
Nívódíja később, úgy döntöttünk tehát, hogy egy pofa sör és
200 l Kossuth-díj egymás társaságában töltjük el a köztes időt.
2003 Versgondnok-díj Nem kellett igazán kérdeznünk a másikat. Úgy beszél-
2006 Ki viszi át a szerelmet-díj gettünk, ahogya jó barátok: ott folytattuk a társalgást, ahol

versmondó 13
néhány héttel korábban abbahagytuk. Mintha fel sem áll- tettem a kocsiba és úgy beszélgettünk, útban az egyetem
tunk volna közben. Így ment ez akkor is, ha hónapokig felé, mintha évek óta ismernénk egymást. Igaz, én ismer-
nem tudtunk találkozni. Pista elmesélte, hogy épp hol tart tem is a költészete által.
fehérvári könyvével, amin már jó ideje dolgozik - az írás
folyton lefoglalta, emiatt nem maradt ideje írni. Még töb- Bella István
bet... Beszéltünk mindenféléről: irodalomról, versről, Világot írni
közös alkotóbarátokról, terveztük a hónapokkal későbbi
bajai verstábor és a Kaleidoszkóp VersFesztivál program- Köveket hoztam haza Szibériából
jaít, aminek a fővédnöke volt kezdettől fogva. Elmesélte meg nyirfakéregéjt, s pár száműzött virágot
különös, egyébként sokszor hallott históriáját apja sírjával lepréselve egy könyvben; hósivatagából
kapcsolatban. Beszélt a Verskarácsony antológiáról, amit a kivesztek a szavak, s csak a télIáncolt virágok
kihűlő teste hagyott valami fagymaszat
kortársak műveiből szerkesztett, én meg elmeséltem azt a
írást maga után ...
hihetetlen élményt, amit a fiatal versmondók vele történt
De bárha kiszakadt
találkozása jelentett nekem. A tizen-, huszonéves alkotók lélegzeted a szo, nem magát a világot
nem egyszeruen, mint költőt rajongták körül, de mint apát, akartad írni mindíg: fa-fát, láng-lángot,
nagyapát, testvért, barátot vagy cimborát. És akkor jöttem a lehetetlent, tilos- és hiánymagadat?!
rá, és tudom azóta is, hogy a költő elsősorban ember, és
csak azután költő. Amikor Kányádira rácsodálkozott a Írnék én nyírfakéregre is, ha azt lehet.
kisiskolás, hogy ő a nagy Kányádi Sándor, pedig a költők Mint a fegyencek. De bárha nyárfa lenne
mind halottak - hát erre cáfolt rá Pista is. Élő legenda volt, - én, boldog - minden versem. Megéli a telet,
élő költő marad halála után. Nem szűnhet meg, mert aki s élő fény marad minden levele, sejtje.
ismerte a verseit, az ismerte őt, és költészetével magába Ükére üt vissza: az emberi nemre,
így előre: az egyetlenegyszer egyre
szívta az embert. Tettre késztetett, az olvasóból vers-
- rám, rád, őrá - ki milliárdszor lehet,
mondót tudott avanzsálni, mert érthető, tiszta, ember-
de csak most él, most hal, és most szeret,
közeli írásai egyenként szóltak mindenkihez. Az is nyer, végtelenét a mostba lehelve.
aki csak ezután ismerkedik meg Bella Istvánnal, a költő­
veI. Ha megtalálja a mester tanításait, a gyermek érzéseit, És mentem ott. Ég alatt. Földfelett.
átéli Áni Máni kalandjait, megtanulja, milyenek a Hogy megtaláljam. Ne hagyjam a földben.
Szeretkezéseink, az tud beszélni Világul, érti a nyelvet és De nem moccant. És nem adott jelet.
érzi az embert. És nem mozdult egyetlenegy göröngy sem.
Most is úgy kavarognak a gondolatok, ahogy ott, akkor Csönd és napfény zuhogott. Fölöttem
homokpergő ég, napsárga márga.
perzselt a levegő a kocsmában. Beszélgettünk, úgy délután
Körben a tajga. Némán. Szuronyos-zdlden.
négy tájban álltunk fel, és csak az ajtóban, fizetés után
Mint rettenetes, fölzúgó kaszárnya.
jutott eszünkbe, hogy lett volna egy másik beszélgetés egy
másik helyen. Ott, szemközt a televízióban. Az elmaradt, Ezután csak nyárfáim szeretem.
az igazi beszélgetés nem. Az azóta is tart. Az októberes fákat. Csontmagányuk.
Szikkadt mosolyuk. Öszos, levéltelen
A Kaleidoszkóp VersFesztivál kapcsán ismerkedtünk meg. lombjaikat. Szájtalan susogásuk.
Akkor még VersNapoknak hívták a rendezvényt, és csak Ezután csak csontjaik ölelem.
háromnapos volt, a Miskolci Egyetemen tartottuk. Pista Akár a földben ölelném apámat.
volt az első költő, aki a VersFesztivál vendége volt. Porlik az idő. Malmok: könyörtelen
Később nem véletlenül kértük föl fővédnöknek, sokat tett
kötvények s rigók bérlik koponyárnat.
azért, hogy a többiek, a többi kortárs költő, író és mű­
Azt szeretném, ha nem lenne szavam
fordító csatlakozzon a fesztiválhoz. Arany János elhíresült semmire sem, és minden megénedne.
mondásával élve, akkor gondolta a fene, hogy ilyen gyor- A csönd, ha csönd, konduljon hangtalan
san őszinte barátság alakul ki közte és a Versmondók de üsse át aföldet harangnyelve.
között. Bartók László elnök ajánlotta őt, mert amellett, Kongat a sziv is, öröklét-telente
hogy zseniális költő, korrektségéről és odaadásáról volt az emberéjben, ha ég-föld máglyapiros ...
ismert. Telefonon hívtam fel, beszéltünk, ő jól fogadta a
felkérést, érdekesnek találta a helyzetet, hogy a saját ver- Dobd el, emberfia, a versem! Kezedben
seit kell majd bírálnia. Kénytelen volt végighallgatni a fiistöl, föllángol, ég a papiros.
mások szájába adott történeteket, egyhuzamban renge-
teget. Ő volt ugyanis a választható kortárs szerző. Nem A beszélgetések hosszúra nyúltak, nem tudtuk abbahagy-
járt kocsival, nem volt neki, vonattal érkezett. Én mentem ni. Jöttek a sztorik, Pista egy percre sem pihent. Végül
ki elé autóval a Tiszai pályaudvarra. Mivel csak nem utazott haza, pedig akkoriban már nem szívesen aludt
fényképről és interjúkból ismertem, keresnem kellett. másutt, inkább csak otthon. Az első nap végén döntött úgy,
Aztán egy kissé tétovázó, apró termetű embert vettem hogy marad. Persze, először mi sem tudtuk, hogy alakul
észre. Rögtön szimpatikus volt, ahogy hezitált, ő is próbált majd a program, volt elképzelésünk, de gyakorlatunk
szemkontaktust teremteni az emberekkel, hátha egyikük kevesebb. Vele családiasabb hangulatban telt a fesztivál.
én vagyok. Találkozott a szemünk, aztán a kezünk, beül- A versmondások, bemutatók közötti szünetekben együtt

14 versmondó
olvasgattuk a Kaleidoszkóp Könyvsorozat frissiben meg- mondó lány, aki a ruhatárban elhelyezett adminisztrációs
jelent tagját. Pista megszerette a kötetet, a következőt már pultnál ült, észrevette az érkező költőt. Odaköszönt, Pista
ő lektorálta. Visszahozhatatlanok azok a beszélgetések, viszonozta. Szóba elegyedtek, a lány őszintén érdeklődött
amik közte és az először publikáló diákszerzők között felőle, Pista megjelent a zárónapon, egy nappal később, és
folytak. Azóta közülük nem egy saját kötetet jelentetett hozott neki egy dedikált kötetet, amibe azt írta: "a leg-
meg. Biztos vagyok benne, hogy az élmény örökre rá- kedvesebb ruhatárosnak szeretettel. .. ". Mert az hitte, hogy
nyomta bélyegét az írásukra. az. Akkor lepődött meg, amikor a pályakezdő fiatallal né-
hány órával később a színpadon találkozott újra. Hatal-
Jött a Bajai Versművészeti Szemínáriumba nyáron a vers- masat csodálkozott. Később is jót nevettünk a történeten,
mondókhoz. Nem mulasztotta el a bajai halászlét sokad- a lány pedig a mai napig féltve őrzi ritka, pillanat szülte
szorra megkóstolni. Pedig majd' hogy nem volt rá ideje, ereklyéjét.
mert folyton a nyakán lógott, aki érezte a vers erejét.
Márpedig ott, a Magyar Versmondók Egyesületének nyári A Versmondókkal a Magyar Versmondók Egyesülete
fellegvárában, mindenki érezte. Bella szellemiségét nem alakulásától együttműködött.
lehet onnan kiölni. Minden kötete minden alkalommal Az utolsó interjújában a Versmondó folyóirat riportere
kézről kézre jár. Mert mondható verseket írt. És ez any- megkérdezte tőle, hogy a vers és a versmondás mióta része
nyira fontos, mint amikor egy zeneszerző komponál. Ha az életének? A válasz, amely hosszabb változatban most is
nem tud játszani a hangszeren, nem érezheti, mi születik. hallható a Versrádióban, az interneten (www.versradio.hu).
Bella az alkotás mindhárom fázisában jelen volt. a következő volt:
Gondolkodott és írt, megszólaltatta a verseit, és meghall-
gatta azokat. És mindhárom fázisban érzett. "A vers mégiscsak fontos. A vers létezik és él, és vannak
százak és ezrek, akik a létezésükben tagadják, hogy
Bella István elkövetkezett a vers és sziv nélküli világ ...
Sok divat bejohet. most az antivers, a prózavers volt a
Mintha divat, de most a legújabb nemzedék már visszatért a
klasszikus formákhoz - de egyetlenegy közös: megtalálni
Csak olyan lesz, apám, ha meghalok,
mintha bezárnál, s én, kamra-sötétben azt az egyetlenegy szot, amit mindegyik költészet önnön-
pókhálós-fények, teknőc-limlomok magával kifejez, és azt hiszem, hogy ez az egyetlen szó -
hallgatásában egyfénycsíkhoz lapulok, az igazság. A másik kulcsszó pedig az őszinteség ...
s tudom, nem jössz többé soha értem ... A díjak, egyebek, siker, közönségsiker nem oszt, nem
szoroz, és nem csak az irgalmas idő itt a líra. A jövendő
És olyan lesz, fiam, ha meghalok, ítélete minden egyes szó leírásakor elkezdődik, és nem
mintha elbújnék. s te, folyamsötétben lehet jobb, nem lehet rosszabb attól. Hanem, ha valaki
iszamos fények, homályidomok igazi költő, akkor igazi szavakban marad meg. "
zúgásában kiáltgatsz. hol vagyok.
és nem érted, hogy én miért, miért nem ...
Két éve, a VersFesztiválon azt mondta a közönségnek: ő
És olyan lesz, anyám, ha meghalok, az e földi védnök, Orbán Ottó, aki akkor távozott tőlünk,
mintha visszafogadnál, s én, élő sötétben, az égi védnök. Most szerepet cserélt. Egyéb nem történt,
lélegző fények, homály-liliomok mert kitörölhetetlenül velünk marad. Most már mint égi
világűrmélyén szívedhez lapulok, védnök. Lutter Imre
és hallgatom visszhangját a földnek: éltem.

Állandóan írt és mindig időhiánnyal küszködött. Ha fel-


I Bella István
mentem hozzá, az István utcába, általában csak pár percre Ima az anyafö/dhöz
ugrottam föl. Eredetileg legalábbis azt terveztem. De pon-
tosan tudtam, hogy abból órák lesznek. Ha a beszélgetés Két idézőjel közt némuló idézet:
odáig fajult, akkor zongorázott egyet (mellesleg hihe- születés és halál igézetében élek.
tetlenül jól játszott, klasszikust, jazz-jellegűt, improvizá- csak azt nem tudom, kinek az igéje
ciót, mindent). Máskor az épp aktuális kiadványát dumál- vagyok - csöndé? fényé? - vagy az istené-e?
tuk végig, vagy a készülő könyvét mutatta meg. Politi- Valamikor apám szerelmes szava voltam,
záltunk, közéletieskedtünk, hittünk ebben-abban, cigaret- anyám szája szélén övémként mosolyoltam.
tázgattunk. Volt egy hatalmas hamutálcája, egy évnyi Apám, anyám a földé, de ki fogadt örökbe
dohányvég belefért volna. Az mindig ott volt a zongora engem, a szo, a fény-e és percre vagy örökre,
mellett. És gyakorlatilag sosem jöttem el dedikált ajándék hogy ha el kell hullni, ha el kell halkulni,
kötet nélkül, mint ahogy én sem mentem fel úgy, hogy ne szó és száj nélkül is - a hallgatáson túli
lett volna egy-egy írás, könyv vagy más kedves ajándék Akkoron - akkor és addig beszéljek,
neki. amíg fű, föld, gyökér, kő meg nem értnek,
s mit bűntelen ütöttem, a testemnyi sebet,
Három éve a Merlinbe jött be a Kaleidoszkóp Vers- megbocsátja fölöttem az anyaföld s beheged.
Fesztivál utolsó előtti napján. Az egyik szervező-vers-

versmondó 15
hogy nem tudtam, ez az ifjúság." A második kötet mindezt
Emlékezés idézőjelbe tette: "Most már tudom: van ifjúságom. I S ez
Lobog a fekete lobogó az Írószövetség ablakában. annyi: elmúlt. Elmúló I észvesztésekben sírva játszom I
Meghalt Bella István költő. Összeszorul a szívünk. ami még megjátszható."
Tudjuk-e, felfogjuk-e, mekkora a veszteségünk?
Előjön a sok személyes emlék. 1995-ben versmondók A felnötté válás kötete a harmadik, az l 975-ben megjelent
blattoltak költők jelenlétében a Ferencvárosi Művelődési Hetedik kavics című. A természet és a történelem képei
Központban. Ez nem az én műfajom, de amikor meg- adják a választékot, hogy belőlük sajátos lírai hangulatait
tudtam, hogy egyik alkalommal Bella István is ott lesz, komponálhassa verssé.
elmentem blattolni. Nagy örömömre az ő versét húztam,
igazi nagy verset, a Székely Dózsa György imáját. Bella
akkor arról beszélt, hogy ez a szombat délután neki hitet Bella István
ad, mert egy csomó ember itt azért találkozott, hogy Falevélen talált sanzon
verseket mondhasson. 1999 áprilisában, Nagykállóban
meghallgatta előadóestemet, melyben az ő Testamentom c. Igen, és egyszer meghalok,
verse is benne van. Gratulált, és megkért, hogy a gálán és nem leszek, csak puszta név,
olvassam fel egyik vers ét. Nehéz, keserű vers volt, az vagy az se, falevélvacok
Üvegvisszaváltó. A Más ég, más föld című antológia, a résekből egy szin visszanéz,
Hetek új antológiájának ötlete ott, Nagykállóban látszott
végre megvalósíthatónak számomra. Jánosi Zoltánnal nem látja ember, se madár,
együtt nagy lelkesedéssel dolgoztunk a köteten, akkortájt te sem, pedig mondom: "vagyok",
napi kapcsolatban voltam Bella Istvánnal is. Emlékezetes - bár torkom sincs, s hangom akár
könyvbemutatók születtek 200 l-ben Miskolcon, Hatvan- az augusztusi csillagok
ban, Békéscsabán és Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múze-
umban, ahol a többi költővel együtt ő is jelen volt. elég a nincsben, mielőtt
Emlékezzünk most Bella Istvánra Kabdebó Lóránt szólhatnék. .. Fű, hamu dadog.
írásával, és idézzük fel a verseit. Simitsd meg majd a levegőt
Torma Mária testeddel, s tudd, hogy az vagyok

Bella István a hatvanas években induló költői nemzedék-


nek kezdetektől kiemelkedő tagja. Képgazdag és dalolóan Mindez a költő számára egyben a világba-történelembe
robbanásig feszülő volt mindig is megszólalása. Már első ágyazottság megértését is jelenti. A kötet három kiemel-
kötete, az 1966-ban megjelenő Szaggatott világban nagy kedő .hosszúverse" nyitja meg Bella István érett költői
visszhangot keltett. Pedig mi volt - máról visszatekintve- pályáját. A Szeretkezéseink a szerelem extázisának tudati
ez a las ftizet? Játék a szavakkal. Az ifjúság színes-szép reflexióit rögzíti; hang-, fény-, érzésemlékeket villant fel,
álmai peregtek a verssorokban: napfény, szerelem, derű és a nyelvi asszociációk kavargásával jellemez; egyetlen
ború. De mindez minduntalan vissza-visszacsatolódott: találkozás átélésével keresi a szeretkezés helyét a világ
egy-egy rosszat sejtető fogalomra utalt vissza. Mint az rendjében és az emberi történelemben: vállalja az aktus
álmodó, aki fel-felhorkan, mert valami szúrja, döfödi, és egyetlen pillanatát, de átéli a benne összegeződő "ősök
rosszról álmodik. Akkor hirtelen kimondja, mi fáj, aztán ritmusát" is. Az Oszip Emiljovics Mandelstam éjszakái
vissza: folytatódjék az álom. című versben az ember mindentől megfosztottan, kitaszí-
Akik akkor olvastuk, tudtuk, hogy a szép vers csak a tottan jelenik meg. Mindaz összegeződik benne, amit
költő álma, .metaforája" - mint akkoriban írtam -, és Bella István életében elsirat: halálra kiszemelt apja, elbukó
valójában mindezt azért írja, mert nem mondhatja el kortársai és saját félelmei játszanak bele az emlékídézés-
közvetlen szavakkal "rosszkedvünk telét", Persze, ma már be. A teljesség extázisa és a kiszorítottság félelme után a
azt is tudom, hogy a költő nemcsak időjárás-jelentő, nem- Sárkeresztúri ének a személyes számvetés. Ez lehet elő­
csak a közvetlen fájdalmak - így-úgy - kidallója, hanem hangja azóta írott verseinek, köteteinek is.
időjós is: közelgő költői divatok előrejelzője. Hol voltunk
a hatvanas években a szecesszió újrafelfedezésétől, a stíl- Ami ezután következett? Mintha Babits Mihály nemzeti
romantika uralomra segítésétől? Akkor magam is utáltam költészetét folytatná: személyes érzelmek és nemes-
- mai kedves stílusomat - a szecessziót. Bella pedig - ma patétikus hanghordozás. Az irodalomelmélet azt mondaná:
úgy látom akarva-akaratlan - visszaérzett a századforduló intertextualitás. Csokonaitól, főleg Vörösmartytól, Ady tól
magyar költőire. Elsők között ismét Adyra. Persze, egé- és természetesen József Attilától is minden ott vissz-
szen másfajta Adyra, mint alaről akkor beszélni illett. Az hangzik ódai hangoltságú, közösségi tematikájú költé-
ifjú Bella a fiatal, kezdő nyugatos költők merész szin- és szetében. Magasra emelte önmaga mércéjét? A kor köte-
képvilágával kísérletezett, és éppúgy, mint ők, ő is vissza- lezte erre. Aki minden gesztusában, mozdulatában,
visszaérzett korábbi diákköltők formálására. Ma már szerelmes gerjedelmében kénytelen tudomásul venni,
Csokonait is hallom a kezdő versek mögött. hogy figyelik, kísérik, bármikor bármiért lecsaphatnak reá
Második kötete Az ifJúság múzeuma címet kapta, - annak állandóan tudatosítania kell: itt élned, halnod kel!.
témáját tekintve ugyanaz volt, mint az első, mégis fordí- Így éltek költő elődei is - szemben a mindenkor aktuális
tottja. Arról ő maga azt írta: ,,Az volt a jó az ifjúságban I világvégge!.

16 versmondó
I
Persze kérdezem: mit tehet a költő ez ellen a szörnyű tora is). A nyelv súlyos kifejezőereje, de egyben derűs
fegyelmező erő ellen? Játszhat a rettegés közben. Weöres játékossága is támogatja versírás közben: ezért olyan
Sándortól tanulta, a magyar népköltészetből leste el, és a szépre formázottak, kedvesen közelítőek legkeseredettebb
liturgia latin szövegeiből hallja ki (hiszen gyermekfejjel versel lS.
katonának vitt kántortanító apja helyett ő volt a faluja kán- Kabdebó Lóránt
-------------------

l
Bella István ha a lét begorombol,
mindig magára gombol.
Dorombszó S bár a világ kűnn tombol,
halál csahol a lombbol,
Ki tudja, miket gondol úgy néz az áiomolombol,
egy macska, ha dorombol. tudatalatti limlombol,
Ki se látszik a gondból. létanalizis-akolbál,
Kiugrana karomból. mint fény egy csillagatomból.
Élete kész karambol. Mcssze-magában barangol.
Szőrből van és korombol, S egy kicsit elborongón
sok völgyből, kis halomból, igazít adorombon,
két ég-pupillagombboí, halálból hangokat hangol,
nút - bárki bármit gondol - és dorombol és dorombol.
J
Lapzárta után érkezett a szomorú hír, hogy elhunyt Domokos Mátyás Széchenyi-, József Attila- és Magyar Örökség-
díjas irodalomtörténész, író, kritikus, a Széchenyi Akadémia alapító tagja. A versmondás igazi letéteményese volt:
a Radnóti, az Illyés és a József Attila és más országos versmondó versenyek zsűrielnökeként segítette a versmondók
munkáját.
A következő lapszámban emlékezünk munkásságára.

versmondó l 7
A közgazdászbóllett Lovag...
"Vágatlanul", ahogy a cím birtokosa gondolkodik Az ember ezáltal válik emberré, ha van belső érzelmi
töltete. A fiatalok művészetnevelése ezért nagyon fontos,
"Az ember a kultúra által válik emberré. Ez a legtöbb, hiszen ki mondd ma verset? Nem divat. .. Na és?
amit adni lehet. Egy olyan belső iránytű, ami mindig meg- Szerintem az a sikk, ha nemcsak a divatot képes, hajlandó,
mutatja, hova kell menni. " akarja követni az ember. És tessék: évről évre 300-nál is
több fiatal akarja megmutatni lelkének legrejtettebb titkait
A művészetet nem lehet a szó gazdasági értelmében véve vers sel, prózával, önálló esttel a Kaleidoszkóp nemzetközi
eladni, mert nem árucikk. A vers, a művészet, a kultúra VersFesztiválon. Gondoljunk bele: néhány fővel indult
nem tartozik a szponzorálandó dolgok közé, mert nem ki- egy 2-3 napos fesztivál Miskolcról, s ma egy sok száz pro-
fizetődő. Ezért támogatni kell. Soha nem hittem másképp. dukciót felvonultató, nemzetközi elismertségnek örvendő,
A piacgazdaság csak azt értékeli, ami közvetlen hasznot Közép-Európában egyedüli vers- és pódiumművészeti
hoz. Sajnos, Magyarországon veszélyes folyamat zajlik, fesztivál. Ez már piaci szempontból is értékelendő tény.
mert az operaházak és a színházak nagyon rosszul állnak Megmagyarázhatatlan, mégis teljesen evidens folyamat.
gazdaságilag. Egy tehetős embemek kötelessége támogat- A múlt hónapban a Verskultúra Lovagjává avanzsáltak.
ni a művészetet, a gazdagoknak presztízsük által felelőssé­ Nagyon nagy meglepetés volt. Megtisztelő a kitüntetés,
gük van. Itthon most van kialakulóban a piacgazdaság ezt őszintén mondom. Nagyon nagy becsben tartom ezt a
kultúratámogató rétege. Ennek a rétegnek viszont még díjat, mert nem a hatalomtól kaptam. Olyan emberek ad-
rengeteget kell edzenie, mert megvannak a maga lépcsői. ták, akikkel hivatali kapcsolatom nincs. Értéke van annak,
Nem ugorhatja át őket. Fokról fokra jár, de legalább ami a tettekben látszik, ez erkölcsi elismerés. Örömmel
mozog, mer feljebb lépni és megnézni, hol tart. A többség tölt el, ám ez jövőbeli kötelezettségeket is ró rám, hisz
most éppen ott, hogyalátványelemeket szerzi be. Iroda- mostantól kezdve példamutatóként kell elöl járnom a
házat, autót, ékszert, órát. .. Még a fizikai gazdagságot kultúra támogatásában.
fitogtatja, a lelki gazdagságot nem egészen érti. Majd Amikor megkaptam a díjat, tettem egy felajánlást. Én
rájön, hogy fontos mutatni. anyagilag tudom segíteni a versköltészetet és a pódium-
művészetet. Ennek példájára jó lenne, ha még több nemes
Életem során számtalan szakmailag kifogástalan emberrel lelkű ember lenne Magyarországon. Olyan, aki észre-
találkoztam. Végeredményben a szakmai kiválóságok ki- veszi, hogy egyszer él. És a tárgyak, a pénz értéke elszáll,
nevelése a Miskolci Egyetem főprofilja, célja is. De nem csak akkor nem, ha maradandó, elveiben, erkölcsileg és
lehet csak szakmailag élni. Érteni kell a világot, az érzelmileg is vállalható célba fekteti. Azt gondolom, ez
embereket, érezni a körülöttünk élőket. Az emberi kap- kézzelfogható. Az érzelmi világunk gazdagabbá válhat, ha
csolatokat. A művészetet. Mert az is csak erről szól. Az ezt mások is látják. Hiszen, aki nem éli át Csontváry
igazi értelmiségi értékeli a szellemi szépséget. Megőrzi. magányos cédrusának önmagát átszúró fájdalmát, az nem
A kultúra is ilyen, megőrzendő érték. Ilyen a versmű­ él át valójában semmit. ..
vészet, a filmművészet, az irodalom, a színházművészet. Egy közgazdász vallomása a mai kulturális közéletről.
Mind az ember lelkét, szívét, értelmét mozgatja meg Dr. Besenyei Lajos, a Verskultúra Lovagja
egyszerre. Lejegyezte: Molnár Diána

Hogyan mondjunk verset?


- A költők és a versek Galán Géza tolmácsolásában -
Szerenesémnek mondhatom, hogy az elmúlt fél évben a költőember feltárulkozása, élete, jelleme vonásainak az
néhányszor hallhattam és láthattam Galán Géza produk- olvasó előtti kibomlása.
cióit. Csakhogy a színész szövegszerkesztése nem a véletlen
műve. Legalább annyi derül ki ezáltal Galán Gézáról, mint
A Magyarok Házában előbb Mács József pozsonyi íro Petőfiről.
könyvbemutatóján adott elő színesen - palóc akcentussal Azután CD-n hallgattam meg a Petőfi-monodrámát,
is - egy regényrészletet, később Döbrentei Kornélt mon- Vannak pillanatok az életben, amikor rá kell ébrednem,
dott karakteresen. Az 56-os forradalom évfordulóján a hogy hiába vagyok bizonyos értelemben a nyelv ismerője,
Lehel téri katolikus templomban az istentisztelet után el- tudója, sőt, tudósa, nincsenek szavaim, hogy kellőképpen
mondta a Himnuszt. Nemcsak mondta! Élte az Istenhez lefessem azt, amit érzek, gondolok. Vagyis nemcsak a
szóló fohászt. Helyettünk is. A zsúfolt templom hívei zene leírhatatlan - ami egyszeruen a műfaj által használt
hosszú percekig felállva tapsoltak. eszközök okán szavakkal megközelíthetetlen -, hanem
olykor a nyelvet alapnak használó irodalom is az.
Csaknem egy évvel ezelőtt kerűlt a kezembe az Egy-
személyes színpad c. kötet, amelyben a Petőfi percei mo- Aztán legutóbb élőben is láttam az előadást az Új
nodráma szövege található. Olvasva is megrendítő élmény Színházban! Roppant izgalmas volt számomra az az

18 versmondó
intellektuális út, amit bejártam azáltal, hogy más-más
közvetítőeszköz segítségével kerültem egyre közelebb
ehhez a darabhoz. Hiszen először olvastam, majd CD-n
hallgattam meg, most meg már láttam is, hallottam is,
élőben. Jó volt ez az út, megrendítően szép.
Különlegességét az adta, amit csak a színpad adhat. Az
"itt és most" egyediségét, azt, hogy holnap már nem így
szólna. A pillanat mámorát nyújtotta. A színész a jelen idő
légtornásza, mindent belead a .játékba", idegei, szíve-
lelke, elméje a legmagasabb hőfokon működik, ez kiszív-
ja az energiákat belőle, ám ugyanakkor másfajta erőkkel
tölti fel. Különösen, ha a közönség fogékony a pillanatra,
a színész egyéniségére, a műre. Ilyenkor alighanem azt is
megéli a színész, hogy a közönségből egy közösséget te-
remt, aminek alkotója, részese, vezetője. Együtt érző és
lélegző organizmus ez, már nem egyszerüen egymás mel-
lett üldögélő egyedek halmaza, hanem valami új szer-
vezet. Milyen nagyszerü dolog is színésznek lenni!
Legalább olyan nagyszerű, mint Petőfinek lenni... SŐt...
Mert újra meg újra meg lehet idézni a testben rég holt
költő szellemét, újra lángra lehet lobbantani a lelkét, és
ezen keresztül éltetni másokat. Az igazi színész valóban
pap. Mert táplálja a lelket, mozgósítja az elmét, a leg-
nemesebb érzelmeket kelti fel, mindezt valami isteni elv,
cél érdekében. Ami arról szól, hogy az ember nem pusztán
tagoltan beszélő, két lábon járó, fogyasztó állat, hanem
eszmék önkéntes rabja, olyan eszméké, amelyek éltetik és
üdvözítik.
Ezek után hallgathattam meg azt a két lemezt, amely 50
magyar verset tartalmaz Galán Géza előadásában.
,-
Petőfi Sándor
N e feledd a tért...
Moore után angolból
Miben látom kiváló versmondásának a titkát?
Ne feledd a tért, hol ők elestek, Van egy technikai oka is ennek a képességnek, ami elvileg
Az utolsó s a legjobb vitézek: alighanem megtanulható, de manapság mintha egyre ke-
Mind elmentek és kedves reményink vesebben vennék erre a fáradságot maguknak. Tudniillik
Velök mentek, egy sírban enyésznek. az, hogy egészen csodálatosan artikulál, bármilyen hang-
erőt és hangnemet használjon is. Vagyis ha suttog, akkor is
Oh. ha visszanyern ők a haláltól minden hangját érteni, ha mennydörög, akkor sem folynak
A sziveket, mik előbb dobogtak, össze a hangok. Ez persze "csak" technika, mondhatná
Újra vini a szabadság harcát valaki. Naná, de hallottam én már sokszor olyat, hogy nem
Szine előtt a magas mennyboltnak! értettem szavát, félmondatát az előadónak, aztán amíg
Pillanatra ha lehullna láncunk, gondolatban elbódorogtam, megkeresendő, mit is nem
hallottam, addigra egy mondattal odább járt már. Tehát
Melyet ott ránk a zsarnok szoríta:
Nincsen ember, nincsen isten, aki lemaradtam a szöveg egy részéről, elveszítettem a fonalat.
Minket újra megkötözni bírna! Ez látszólag külsőség, de valójában nagyon is nagy szere-
pe van abban, hogy a hallgató akadálymentesen tudja-e
Vége van... de bár a történetben követni a gondolatmenetet, és amellett a versmondó egyé-
Ottan áll a győző-név ragyogva. ni látásmódját. Már ha van szegénynek. Meghallgattam
Atkozott az a dicsőség, amely több nagy verset is, és arra ébredtem rá, hogy Galán Géza
A szabadok sziveit tapodja. nem szaval.
Legalábbis nem a megszokott és általam gyakran unt
Sokkal drágább a sír és a börtön, értelemben. Nem ad teret álpatetikus hangoknak, nem
Melyet honfi-névnekfénye tölt meg, csábul el felületes trükköknek. Vagyis úgy mond verset,
Mint a győzedelmi oszlop, amit mintha az nem is vers lenne. Félreértés ne legyen: megvan
A szabadság romjain emeltek. minden a versben, ritmus, rím a helyén marad, csakhogy
I ------ ----- nem ezekre a csengő-bongó elemekre koncentrál, hanem a

versmondó 19
lélekre. Nem, nemcsak egyszerűen a gondolatmenetre, azáltal, hogy a formára nagyon is odafigyel, szépen mond-
attól ugyanis értelmes és intellektuális lenne ugyan az ja az archaikus vagy magasztos, ma már szinte egyáltalán
előadása, de aligha tőbb. Valami egészen mást éreztem. nem használt nyelvi alakokat. Azt a képzetet kelti, hogy
Azt, hogy van egy gondolatsor, ami a költő lelkéből tört hiszen ez a nyelvezet élő és kortárs. Nem kell gondo-
elő, s ezeket a lelki tartalmakat formálja szavakká, ezáltal lkoznom nekem, a hallgatónak, hogy megértsem, nem kell
teszi érthetővé. Ezt az állapotot teremti újjá, nem pedig törnöm magam, hogyan is kell kiejteni egy-egy szót vagy
csak "elszavalja" másnak az alkotását. Valahogy az egész fordulatot. Olyan természetességgel mondja a szót, hogy
olyan, mintha ülnénk a kiskertben a padon, és baráti ettől egyszeriben barátságossá válik az évszázadokkal
beszélgetés-monológ formájában adna ki magából hol ezelőtti nyelvezet is. Szóval, amit a régi görögök már rég
komoly, súlyos, mély gondolatokat, hol kedves, humoros tudtak, hogya forma és tartalom mennyire összetartoznak,
elmélkedéseket. Nem bratyizik, de nem is a koturnus tete- az most új értelmet nyer.
jéről pózolva (vagyis bizonyos értelemben ránk lenézve, Szilágyi Domokos Hogyan írjunk verset c. költemé-
átvitt értelemben is) okítja a hallgatót. És van-e komo- nyévei kapcsolatban Galán Gézának volt egy megjegy-
lyabb és bensőségesebb szellemi helyzet, mint egy pohár zése: "Ezt úgy akartam elmondani, hogy az is kiderűljön ~
bort meginni a kerti padon? Lehet-e oldottabb és mégis hogyan mondjunk verset!"
hatalmasabb súllyal bíró szituáció ennél? Amikor meg tud Nem akármilyen feladat! Ugyanis Szilágyi legalább
nyilatkozni a szellem és a lélek? Nincs kényszer, nem kell annyira filozofikus, mint amennyire ironikus, önironikus.
sietni, minden a helyén van, még a Nap is a legjobbkor A felszínen csillogó és karneváli, ám a mélyben az
bukik alá a horizonton. Tökéletes alkalom. Galán Géza élet (-vers) értelmét kereső.
nem ,játssza meg" magát versmondáskor, nem színész- Hogyan írjunk-mondjunk verset?
kedik. Hogy mennyire igaz ez, arra pl. abból jöttem rá, Jól. Életre. Halálra.
hogy Arany, Vörösmarty vagy Csokonai nyelvét abszolúte Sejtem, Galán Géza ezt tudja.
természetesen maivá tudja tenni. Nem úgy, hogy elharapja Monostori Martina
a szavak végét vagy nyeglén artikulál, ellenkezőleg. Pont (MTA Budapest - tudományos munkatárs)

Igazán nagy versek


Ha hadseregünk már nincs is, ha diplomáciailag folyton Galán Géza nem szaval, nem kiabál és nem zokog -
megaláznak, ha szomszédaink és az Unió csak kacag raj- "csak" mondja a verset. Gyönyörű orgánumával, andalí-
tunk, ha történelmünket el akarják hazudni - azért költé- tóan, egymás után a magyar költészet csupa csodáját.
szetben vitathatatlanul nagyhatalom vagyunk. Olyannyira, "Olyan a versmondása, mint nyárestén ülni a barátokkal a
hogy ez a sok szegény indoeurópai lefordítani - s így lugasban, egy pohár bor mellett, és hagyni megnyilatkozni
felfogni - sem képes gyönyörű verseinket. Épp ezért kell az emberi lélek mélyét. Egyszerre oldott és súlyos
nekünk kettőzött energiával óvni, ismételni és a köztudat- helyzet!", írja róla Monostori Martina. No persze, tud ját-
ban tartani őket. szani, hangot váltani, színészkedni is, ha kell, mint például
Galán Géza, a felvidéki születésű színművész (akivel Szilágyi Domokos Hogyan írjunk verset című művében.
néhány hete a Demokrata arcképrovatában is találkozhat- Nehéz volna néhányat kiemelni az 52 + l versből (min-
tunk) évtizedek óta kiveszi részét ebből a misszióból. den hétre egy, és a Hazám ráadásként). Különös, de meg-
Önálló Petőfi-estje félezernél is több előadást ért meg a rázó a Himnuszt prózában hallgatni; számomra, így negy-
világ különbözö pontjain. Nemrég megjelent dupla CD-je ven felé közeledve, most először nyeli igazán értelmet a
a Nagy versek címet viseli. Sokan ismeretlen költőkre Párisban járt az ősz, vagy ahogy Galán Géza megérteti
vagy nagy költők kevésbé jó verseire koncentrálnak, hogy velünk, hiába írják kicsinyek olvasókönyvébe és mondatják
a más előadókkal való összevetést, vagy az ismertség hat-nyolc évesekkel a Mamát - az bizony nem gyerekvers!
miatt esetleg fenyegető unalmat elkerűljék. Galán Géza Mindenkinek, aki szereti a verseket, vagy mondjuk
felvállalja, hiszen végtére is, ezek valóban irodalmunk diákjaival meg akarja szerettetni, jó szívvel ajánlható a CD.
legszebb, legnagyobb versei közé tartoznak. Ungváry Zsolt

versrádió.hu
A Magyar Versmondók Egyesülete hosszas előkészítő műv ét, mely előadót helyezi műsorba. A rádió site-ján
munka után, április 8-án, a Költészet Napja tiszteletére a versrendezvények legjobb előadói, a folyóirat-bemu-
megrendezett versdélutánján, a nyilvánosság előtt indí- tatókon elhangzó művek, a Kaleidoszkóp VersFesztivál
totta el Magyarország első, állandó versrádióját. előadásai, írók és költők saját interpretáció i, valamint a
Magyar Versmondók Egyesülete hivatásos és pályakezdő
Az új tematikus honlap műsora két részből áll. művészei hallhatók. Emellett a versrádión újraindul a
A www.versradio.huinternetes címre érkezve a látogató Duna Televízióban korábban nagy sikerrel futott Kalliopé
a Versrádió műsorát hallja. A honlapon böngészve azon- dalnokai e. versműsor, hallható és olvasható interjú a saját
ban bármikor lehetősége van megszakítani az adást, és a és a társszervezetek művészeivel.
főmenüben kiválasztani a számára érdekes programot. A Versrádió a multimédia adta lehetőségek minél széle-
Ezáltal a hallgató gyakorlatilag maga dönti el, mely szerző sebb tárházát hasznosítani kívánja. A videofelvételek hang

20 versmondó
formátumban is hallgathatók lesnek, egy-egy esemény A Versrádió támogatója és stratégiai partnere: a Klubrádió.
közvetítésekor a hanganyagokon túl fotók és írásos beszá-
molók is megtekinthetők majd, ahogy a hallható híreket Partnereink:
bővebb formában el is olvashatjuk.
Előadó-művészi Jogvédő Iroda
A Versrádió hiánypótló kíván lenni a magyar médiapiacon. My Music
Nonprofit adóként műkődik, 24 órás adása versekkel Parnasszus Költészeti Műhely
kapcsolatos híreket és verselőadásokat tartalmaz. Az adó Petőfi Irodalmi Múzeum
negyedévente vált tematikát. Az első negyedév témája a Spanyolnátha folyóirat
szerelem, a műsorba ezzel kapcsolatos versek, beszélge- Versmondó folyóirat
tések, pódiumi estek és elemzések kerülnek. A felvételek
folyamatosan készülnek. A Vers oldalai:

A szerkesztők ana is lehetőséget adnak, hogy a versked- Magyar Versmondók Egyesülete: www.vers.hu
velők saját verseiket vagy megzenésítéseiket is beküldjék, Versmond ó folyóirat: www.versmondo.hu
akár freestyle formában. A megfelelő színvonalú produk- Versrádió : www.versradio.hu
ciókat az azonos elnevezésű .freestyle" linken teszi közzé, Kaleidoszkóp VersFesztivál: www.versfesztival.hu
A hanganyagokat és a kívánságokat a versradio@versra- Versmondók linkgyűjteménye: www.c3.huJ-vers
dio.hu e-mail címen várja a rádió szerkesztősége. és az ezekhez kapcsolódó Versmondó Fórum.

al VlelrSl1ll Ir) IndllÍ) IR11\ 81 II


'-------'-----------=--'----'-------'----'---~--'----~~-~----~~---~

A véletlenül betérő vendég, ha nem hallott a Versmondók szerepe. A szépkorúak közül Mihályi Jánosné, aki auto-
költészetnapi versdélutánjáról, azt hihette, valamelyik didakta módon képezte magát a vers mondás gyönyörű
politikus sért épp kampánycsender, amiatt az a rengeteg útvesztőiben, nem azért lett Magiszter, mert zsűriszerepre
kamera és fotóriporter az Apáczai Kiadóban. Ma már vagy műsorvezetésre készülne. Viszont olyasvalamit
önmagában ez is győzelem, hogyaválasztások előtti képvisel, amit csak ritkán képesek adni emberek. Varázsol!
szombaton a média szinte valamennyi rangos képviselője Mások, mint Korhecz Imola, Dudás Dorottya vagy Wahl
eljött, hogy megnézze, hogyan ünnepelnek a Versmondók. László, sokszor, sok helyütt bizonyította, hogy birtokában
Volt is rá okuk, és garantáltan nem csalódtak. van annak a tudásnak, ami a hivatásos szakma felé vezető
úton elengedhetetlen. Most a címe t elismerésként kapták a
Idén első ízben avatott a Magyar Versmondók Egyesülete Magyar Versmondók Egyesületétől. A Magiszter Versmon-
lovagot, a Verskultúra Lovagját. Prof. Dr. Besenyei Lajos, dók a Kaleidoszkóp VersFesztiválon a hivatásos művészek
a Miskolci Egyetem leköszönő rektora nem pusztán szem- kategóriájában kapnak meghívást versenyezni.
tanúja volt, ahogya Kaleidoszkóp VersFesztivál elindult,
ahogy a Kaleidoszkóp Könyvsorozat életre kelt, vagy
ahogy az Egy Maszk drámaműhely, az Egyetemisták
Miskolci Amatőr Színjátszó Köre a régi egyeterni színját-
szó hagyományokat új köntösben, nagy szakmai háttérrel
hozta vissza a 21. század Miskolci Egyeternének életébe.
Szcrves alkotórésze lett ő maga is. Anyagi és erkölcsi
támogató, felelösségének teljes tudatában. A gálaesten,
amikor a díjat a közönség és a sajtó jelenlétében átvette,
újabb meglepetéssel rukkolt elő: bejelentette, hogy
közbenjárására az Oktatási újabb összeggel támogatja a
Kaleidoszkóp VersFesztivált. Lovagi hozzáállása mind a
szponzorok, mecénások, mind a cím odaítélőinek példa-
értékű. A Versmondók a maguk részéről ezt megfelelő
keretek között köszönték és köszönik meg. (Interjúnkat a
Verskultúra Lovagjával ebben alapszámban olvashatják.)

Magiszter Versmondó. Már ílyen cím is létezik. Azt az űrt


hivatott betölteni, ami a hivatásos előadóművész és a szó
pozitív értelmében vett amatőr versmondó között tátong.
Nevezetesen: egyre több azon versmondóink száma, akik
rendszeres meghívottjai közőnségtalálkozóknak, fel-
olvasóesteknek, akik pódiumi estekkel járják az országot,
műsorokat vezetnek, előadnak. Mindemellett nincs előadó­
művészi képesítés ük, és valljuk be, gyakran nincs is rá
szükség. Mert egész egyszeruen többségüknek más a

versmondó 21
Ki viszi át a szerelmet-díjat ítélt oda a Magyar Vers-
mondók Egyesülete Káelné Kovács Ritának is aki az
Északkelet-magyarországi Regionális Versmond6 Egye-
sület alelnökeként egy éve ténylegesen vezeti a szerve-
zetet: az Uni-Hotel igazgatójaként helyet biztosit az Egy
Maszk drámaműhelynek, az Egyetemisták Miskolci
Amatőr Színjátszó Körének, irányítja és szervezi a Vers-
Fesztivál előkészületeit, gondozza a könyvsorozatot.

Ki viszi át a szerelmet-díjat kapott Bella István Kossuth-


és József Attila-díjas költő is, aki betegsége miatt nem
tudott részt venni az ünnepségen. A díjat még kézbe
vehette, de már nem sokáig lehetett velünk. (Bella
Istvánra külön írással emlékezünk.)

És még egy újdonság. Hosszas előkészületi munka után


útjára indult a Versrádió, Magyarország első állandó, te-
matikus költészeti-versmondó adója (www.versradio.hu).
Az interaktív rádió beindítását a Versmondók a Költé-
Ha már a díjaknál tartunk. Idén az Északkelet-magyar- szetnapi versdélutánra időzítette a kabinet, és visszaszám-
országi Regionális Versmondó Egyesület Versgondnok lálás után, ünnepélyes keretek között, Holics Szilvia mar-
kitüntetését Turczi István író, költő, műfordító, a Parnasz- ketingigazgató irányításával startolt az új weboldal. Ez
szus főszerkesztője, a Magyar Írószövetség költői szak- egyébként az ötödik internetes oldala a Magyar Vers-
osztályának vezetője, a Pen Klub alelnöke kapta. Turczi mondók Egyesületének, amely ugyancsak a Vers Oldalai-
István, a Kaleidoszkóp VersFesztivál igazgatósági tagja nak tagja. (A Versrádió bemutatkozó írását az előzőekben
évek óta rendszeres résztvevője, szervezője, segítője a olvashatják.)
Magyar Versmondók Egyesülete, és különösképp a mis-
kolci székhelyű tagszervezet eseményeinek, tevékeny- Az esten felléptek a Magiszter Versmondók, A jelen-
ségének. Munkája nyomán számos költő, iró lépett az iro- lévőket Pataki András szervezési igazgató, Bartók László

dalom nagyszínpadára, miután publikáltak a Kaleidoszkóp elnök, Lutter Imre kreatív alelnök és Kárász Eszter színész
Könyvsorozatban. köszöntötte. A gála résztvevői voltak a Parnasszus költői:
Székely Szabolcs, Székelyhídi Zsolt és vezetőjük, Turczi
István, fellépett Huzella Péter zeneszerző-előadóművész
Turczi István és a Kaleidoszkóp VersFesztivál díjazott versmondói. Kiss
Balassa Bálint sírjánál, László, az egyesület elnökhelyettese, alapító elnöke
örökös tiszteletbeli tagságáról vehetett át díszoklevelet.
az 1985-ik év karácsonyán
A versdélután keretében találkozót szervezett az egyesület
Egy ideje már itt állunk a míves vaskerítés
előtt, turisták, idetévedtek; otthontalanok.
a Kaleidoszkóp VersFesztivál, a Bajai Versművészeti
Tél-ihlető hó hull, a kápolna tornyán
Szeminárium és a Színész- és Előadóművész-felkészítő
Műhely résztvevőinek. Kérésükre az egyesület biztosította
köd gubbaszt, s csak sejteni vélem:
szállásukat a hétvégére.
az ott távol az Alacsony-Tátra.
A paplak felől végre hatalmas kulcs érkezik,
Egyúttal a Magyar Versmondók Egyesülete ünnepi, éves
mögötte kendőbe bugyolált, szótalan nénike.
küldöttközgyűlést tartott. (Részletek: itt, a Versmondóban.)
Akik belépünk, most mind egyedül vagyunk.
Megilletődött, feszületléptékű magány.
A versdélutánt a Versmondók nagyszabású fogadással
Tömjénillat, csontig hatoló hideg,
zárták.
madár suhanása minden mozdulat.
Előbb az oltár, aztán a sírfelirat,
szinte hallom, a karcsú oszlopok izülete
mint ropog. A festett ablakokból behulló
Magiszter Versmondók:
reggeli fény szétmállik a szentképeken.
Domány Zoltán, Dudás Dorottya, Holics Szilvia, Horváth
Mintha a fűles sapkába zárt gyermeki csend
Ildikó, Korhecz Imola, Mihályi Jánosné, Popper Ferenc,
visszhangozna. Tornyok tűszúrása, befagyott
Wahl László.
tavak ezűstje, szivemig érő végtelen hó-ölelés.
A versdélután partnerei voltak:
Mintha régi karácsonyok tisztító fényessége.
Harangoznak. Katartikus rosszkedv fog el - -
EconoConsult Kft.
Kondor Béla Közösségi Ház
Bár fölösleges, mégis az órámra nézek.
Nemzeti Kulturális Alap
Alig két óra innen a magyar határ. ..
Ram-Bit Kft.
"Indulj, ha van hová menned. "
Versmondó folyóirat

22 versmondó
Kézfogás Egyesületének elnökét, valamint Nagy Istvánt, aki a ma-
gyar-román találkozások lelke és last but not least Kiss
A "Költészet Tavasza" című versmondó verseny Zilahon
Lászlót, a Magyar Versmondók Egyesületének alapítóját,
néhány év alatt irodalmi-költészeti-müvészeti fesztivállá
elnökhelyettesét, aki a magyarországi Nemzeti Kulturális
teljesedett. A program lényege: két-három napon át irók-
Örökség Minisztériumának munkatársa.
költők, versmondók, tanárok és más jó szándékú iro-
A jelen kötet létrejöttéről legelőször 2005 áprilisában
dalom- és művészetbarátok találkoznak egymással...
Zilahon, az ötödik alkalommal megrendezett Költészet
Egymással - megosztva tudást, hitet, élményekkel hite-
Tavasza magyar nyelvű versmondó fesztiválon esett szó.
lesített érzelmi-szellemi produkciókat.
Ekkor a zilahi loan Sima kiállítási csarnokában diapozití-
vokon keresztül megismerkedhettünk Szentendre városá-
Jelentős programok sorára hívott bennünket a Szilágy
val, majd bemutatásra került egy festménykiállitás,
Megyei Hagyományőrző Művelődési Központ, az
valamint egy költői est. Kevés költő volt akkor jelen...
RMDSZ Zilah Városi Szervezete és a Pro Zilah Egyesület:
annyi, ahány ujj van kezeimen.
Kurcsis László győri grafikusművész tárlatát Szabó Attila
Éppen ezért, ebben a kötetben csak tíz költő szerepel: öt
nyitotta meg, elmélyült szakmai értékelést nyújtva a lelkes
Szilágy megyei román költő és öt magyar költő (két Szilágy
közönségnek. Ezt követően azt a kétnyelvű verseskötetet
megyei, három magyarországi). Tíz költő - annyi, ahány
mutatták be, amelynek összeállítását Cristián Contras
ujj van két kézen.
javaslatára az előző fesztivál költő résztvevőinek művei­
Öt román költő és öt magyar költő: megannyi jelképes
ből válogattak. Zece poeti - Tíz költő címmel.
kézfogás.
Számtalan kézfogásra került sor, számtalanszor koc-
*** cintották össze borospaharaikat a román és magyar
művészek, számtalan magyar és román vers elmondására
Vers, bor, kézfogások került sor az elmúlt esztendőkben - ezentúl még több vers-
Ezelőtt több mint 10 évvel kezdődött, a zilahi Emke háznál. re, még több borra és még több kézfogásra szomjazunk.
A magyar nyelvre fordított zilahi román költők talál- És mert Valentin Mcsesan költő nincs többé köztünk, és
kozóján vettem részt. Elsőrangú nézőközönség előtt jelen- verseit immár az angyalok recitálják. az ő soraiból
tek meg a következők: Valentin Mesesan, Daniel Hoblea, szeretnék idézni:
Daniel Sduca, Marcel Lucaeiu. Cristian Contras és a "Az ablakon keresztül beomlik az éj
vendéglátók részéről, Kerekes Edith, Szabo Vilmos és per- miként egy szemérmetlen gondolat
sze Szabó K. István, verseink fordítója, jelenleg székelv- a kocsmában a költők
udvarhelyi rendező. - a hold Virágzik szíveik alatt -
Az előadás, házi sütemények és finom sámsodi bor után szavaik mércéjét
elengedtük magunkat, és élveztük a jókedvet, a Gróf csillagos poharakban mérik
(Valentin Mesesan) sajátos vicceit, melyekben mindig órás bujaság után
Marie és János, valamint Ion és Marika jelennek meg. maghintett asszonyok
Az elkövetkező években a Szilágy Megyei Művelodési kifestett arcuk rejti ínségeik
Kiizpont, úgyszintén a zilahi Caiete Silvane Kiadó két amott egy szűrke sarokban
kollektív verskötetet adott ki. Az első a kétnyelvű (román és egy lelkiismeretes pók
magyar) ALB NEGRUlFEHÉR FEKETE, melyet 2003 számlálja lábait
novemberében a budapesti Román Kulturális Központban egy kéregető
is bemutattunk, a második a háromnyelvű (román, magyar csapzott kalapjában
és német) POEMEIVERSEKIGEDICHTE, mely több olvassa napsugara it... "
helyen került bemutatásra: 2004 júliusában a bécsi (Lehetséges kép)
Román Kulturális Kiizpontban, szeptemberben Győr Cristian Contras
városának Polgármesteri Hivatalában.
Intézetünk minden évben megrendezi Zilahon a A tíz költő névsora következzék:
Költészet Tavasza elnevezésű fesztivált. Ez alkalmakkal Daniel Hoblea
kitűnő képzáművészeket és kultúrembereket ismerhettünk B. Simon György
meg, akik értékükkel nemcsak hogy gazdagították Szilágy Marcel Lucaeiu
megye művészeti életét, hanem abban is segítségünkre Devecseri Zoltán
voltak, hogy verseinket és mondanivalónkat Magyar- Ion Pitoiu Dragomir
országon is hallathassuk. Így sikerült közelebbről is megis- Gujás Márta
mernünk a kapuvári Devecseri Zoltán, a szentendrei Gujás Daniel Sauca
Márta, Hatházi Áron és a gyulai Ujházi Ferenc költőket; a Simone Györfi
győri Borbély Károly és a szentendrei Krisboi Tibor Viore Tautan
képzőművészeket Popper Ferencet, a Magyar Versmondók t Újházy László

versmondó 23
Tisztelettel emlékeztünk a néhány héttel korábban elhunyt életforrása, a kígyó nem a bölcsesség megtestesítője, a
Újházy Lászlóra, aki érett költőként búcsúzott költőtár­ hegyi barlangban már nem laknak hatalmas démonok.
saitól és a versbarátoktól- bárcsak marasztalhattuk volna. Nem szólnak az emberhez a kövek, a szellem szárnyai
összetörtek, a lárma megöli a gondolatot, minden meg-
A verskötet gazdagsága remélhetően az idén meghívott fosztatott önnön misztériumátol, semmi sem szent. többé.
győri irodalmárok körének is biztatás t nyújt. ... Az élet csatatér. Mindig is az volt, és az is marad, és ha
nem lenne így, az a létezés végét jelentené.
Pátkai Tivadar
Szerenád Emberi létünknek elengedhetetlen szüksége van olyan
általános ideákra és meggyőződésekre, melyek értelmet
ablakod alatt generálnak életünknek, és lehetővé teszik számunkra, hogy
ácsorgó dal vagyok az univerzumban megtaláljuk helyünket. Meg kell tehát
Magyarország keressük azokat a kérdéseket, amelyek utatjelölnek ki szá-
munkra, ahhoz, hogy elgondolhatóvá váljék az, amit
kék hegedűjén .Jétként " definiálunk.
törékeny
tavaszi égben
Emberi létünk gigászi palletáján rálelünk azokra a
kalász hegedűjén kérdésekre, amelyek elvezetnek a művészethez, jelen eset-
pengő ben a költészethez.
tücskös levegőben A költészet szellemiségünkfontos alkotóeleme, tág teret
nyújt a személyiség kibontakozására. lehetővé teszi szá-
orsók hegedűjén
munkra, hogy kimondjuk a kimondhatatlant, kiszabadít a
könnyő
sztereotípiák börtönéből.
fonál-fényben

fűst hegedűjén "Nem az égboltozat térségét kutatom, nem csillagtávolsá-


pisló gokat mérek, nem aföld nehézkedés i viszonya iránt érdek-
pályaudvari csöndben lődöm: én vagyok kutatásaim tárgya, én, az emlékező, én,
a lélek" - írja Szent Agoston.
ablakom alatt
ácsorgó dal vagy
Minden ember csak a saját űrjében kuporog, az Eggyel
Magyarország
társalog, de mihelyt formálni kezdi önmagát, felismeri,
L hogy a világ tündér-változatok műhelye, lehull róla a bék-
A győri Műhely alkotói közül ezúttal Pátkai Tivadar, lyó, misztériumokat celebrál.
Borbély János és virtuálisan, verseivel - Villányi László
főszerkesztő szerepeltek. A Hazánk Kiadót a főszerkesztő A költészet teremtette világoktól igazából nem is válaszo-
Szabó József mutatta be. kat várunk, hanem csak megbízható jeleket, amely
A Költészet Tavasza fő programja mégiscsak a szom- mérhetetlen szenvedéseink kútfője. A vers az örökké-
bati versmondó verseny volt, melyet Szilágy megyei valóság metafizikai rejtélyét boncolgatja, a megismerés
középiskolások számára rendeztek, tizenhét résztvevővel. elixirje felé tör utat, s olyan kérdéseket/lehetséges vála-
szokat realizál bennünk, amelytől elmélyedünk és meg-
*
Verset olvasni: gyángyszemet fűzni a Múzsák nyakláncába fulladunk önnön bölcsességünkben.
Elhangzott a "Költészet Tavasza" versmondó versenyen A vers nem más, mint az önmagát Idmondó értelem
megnyitóján, Zilah on. felett érzett öröm. Az a hiperreális tér, ahova a szavak di-
gitalizált hálózata nem elegendő. Olyan, mint egy véges
Az embert megigézi az örökkévalóság, s ezt kérdezzük gömb, amely folytonosan tágul a végtelen térben,
magunktól: "jöldi vendégeskedésűnk"során vajon vissz- tágulásával mind nagyobb és nagyobb zónákat hódít meg
hangot vernek-e tetteink? Hallják-e nevünket idegenek, ha az ismeretlen dolgok birodalmából.
már rég nem leszünk? Tudják-e majd, kik voltunk, s mily
lángolón szerettünk? Verset olvasni annyit jelent, mint egy újabb gyöngyszemet
Az emberi lét szomorú igazság, hisz feloldhatatlan fűzni a Múzsák nyakláncába. Kívánom, hogy az itt
ellentétek szövevényéből áll: nappalból és éjszakából, elhangzó versek ilyen gyöngyszemek legyenek.
boldogságból és szenvedésből, jóból és rosszból! Még Lakatos István
abban sem vagyunk biztosak, hogy az egyik felűlkereked­
het a másikon, hogya jó legyőzi-e a gonoszt, vagy az A verseny hagyományához híven egy kiemelt klasszikus
öröm a fájdalmat. Világunk egyre embertelenebbé válik. verse szerepelt kötelezőként, ezúttal Dsida Jenő versei
Az ember magányosnak érzi magát, mivel kívül rekedt a közül választhattak a diákok, a szabadon választott mű
természeten, és elveszítette a természettel való érzelmi pedig valamelyik ma élő erdélyi költő alkotása lehetett.
azonosságát. A mennydörgés többé már nem a haragvó Az előadók többsége a versválasztással jól élt, jó hatást
isten hangja, a villámlás nem az Ő bosszúálló nyila. A téve a hallgatóságra, s természetesen a Kiss László vezette
folyóban nem énekelnek a nimfák, a fa már nem az ember zsűrire.

24 versmondó
Talán csak annyit említünk negatívumként, hogy Dsida
Borbély János Jenő kitűnő hosszúverséből nem volt szerenesés rész-
leteket előadni. A szabadon választott költők se ma élők
Parázsfények voltak többnyire, noha ez bocsánatos "vétek", főként ha
cigarettaparázs fényben Áprily Lajos, Hervay Gizella, Szilágyi Domokos szintű
visszavillan arcom: alkotók szerepelhettek, valóban élő és maradandó
kolyokkoraból rámaradt művekkel.

emlék-csuha kemencemeleg A versenynek nem lehet mindenki győztese, de igenis


későbbről: üveg medocnoir valamennyien nyertesei voltak a résztvevők: a helyi, a
zöld damaszt asztalon budapesti, a győri támogatók jóvoltából senki sem tért
vagy önnön arca valami haza könyvjutalom nélkül. Kiss László zsűrielnök szak-
véletlen tükörből épp mai tanácsokkal látta el a versmondókat, megköszönte a
megőrizni készül egy mondatom felkészítő tanárok munkáját, és a legjobban szereplő
versenyzőket meghívta Győrbe, az ősszel megrendezendő
töredezett szíjon rozsdás csat nemzetközi Radnóti Miklós Versmondó Versenyre.
milyen időt mérhetne még Devecseri Zoltán
ez a szép nevű poveda óra?
zsellér-kort baka-kort:
Lvov káposztásgödrének telét?
eltűnt feleség árvájának
lemenő-felkelő napjait?
apám
előző álom: hamvasztás iszonya
milyen az milyen az?

rígatom Atlantiszt
merüljön fölfelé
tornyaival böködve
a hold apály-szívét
haját bontsa meg újra
Mézes Annus becézzen
még madonna Márta

fogadott apám N. N.
vagy Yoric:k Pista
mennék utánad
gyalogút vezet Normandiába
folyók nevét odáig felsorolom
ezüst köröket írhatnak fölém szuperszonikus
repülőgépek hírt a tanyáról egyik se hoz
súlyától letörne szárnyuk
kertben október-ország körtét érlel
egyetlen körte íz ... hol van hol van?
többé gyermekkorod neked se
táviratozhat
rígatom Atlantiszt merüljön fölfelé

apám és fogadott apám


május október halottai
enni adtatok verset adtatok
pannon égbolt: szétfoszlott szivárvány
ködből kés pendül: tanllltam megtanultam?
Költészet Tavasza Zilahon
most elkezdődhet a vers Magyar és román költők találkozójára, kiállításmeg-
reményfutama nyitóra, illetve szavalóversenyre került sor az elmúlt hét
fut rajtnál a célszalagot végén Zilahon. A háromnapos rendezvénysorozat mintegy
á~zakíNaflltegyedül előfutára volt az e hét végén sorra kerülö, szintén három
meghajolt szívét napon át tartó fontos eseménynek, amelyen a költészet,
akarja hallani: él él illetve a magyar nyelv napját ünneplik a Szilágy megyei
parázsfényben villan városban.
arcom arcotok A vers, a kultúra ünnepévé fejlődött az elmúlt hét végén
Zilahon megtartott rendezvénysorozat. Tíz évvel ezelőtt

versmondó 25
Fejér László újságíró kezdeményezte a szilágysági magyar
B. Simon György
és román költők találkozóját, amely egy pohár jó bor mel-
lett kitűnő alkalmat nyújtott az ismerkedésre, közeledésre. Volt nincs nem lesz
Azóta szélesedett a kapcsolat és magyarországi költők is
esténként a csendet hallgatod
bekapesolódtak. Hatodik éve pedig a Költészet Tavasza talán újra megszólal tegnapod
címmel szavalóversenyt is rendeznek ilyenkor. A rendez- de az őszirózsák elhallgattak
vény a Szilágy Megyei Hagyományőrző Központnak, a vak éj - köpenyben télmadarak -
Pro Zilah Egyesületnek, illetve az RMDSZ városi szerve-
zetének köszönhető. igen a forradalm ira préselt őszirózsák:
A Költészet Tavasza pénteken délután kezdődött a egy szorgalmas gyűjteménybe rakták
megyei múzeum képtárában, a Sima-házban, Kurcsics s te csak hallgatod a csöndet
de nincsenek már gerincroppantó
László győri grafikus kiállításának megnyitójával. Ekkor
békeévek csak csönd -
ismertette Fejér László a Szabó Vilmos festő életművéből sötét köpenyében huszár vágtat...
válogatott albumot is, illetve az erre az alkalomra meg-
jelentetett antológiát, amely öt magyar és öt szilágysági az égre hintett galambok
ágaikat máglyára hordták
Szilágyi Domokos
A festő halála román költő verseit tartalmazza. A kétnyelvű kötet
fordítása Simone Györfi munkája. Ezt követte a tíz költő
te is megszöktél ecsetek bemutatkozása, a beszélgetések, versek felolvasása - ter-
szinekfények vásznak elől mészetesen mindez két nyelven, hiszen a győri, kapuvári,
illetve szentendrei vendégek nem beszélik a román nyelvet.
amint tárggyá váltál
Szombaton délelőtt kezdődött a szavalóverseny, amely-
alakjuk vesztik számodra a tárgyak
idomtalan idomok re 17 középiskolás diák nevezett be. A pártatlanságot Kiss
suhannak kilobbant szemed előtt László, a Magyar Versmondók Egyesületének elnök-
helyettese és Nagy István, az MVE Budapesti Egyesüle-
üres nyomod kong az utcakövön tének képviselője biztosították, de ők már szilágyságiaknak
barátod az árnyéko knak előreköszön számítanak, hiszen minden jelentős rendezvényünkre
eljönnek a testvérváros, Szentendre küldöttségével együtt.
keresd majdföl afestők külön poklát
adj enni az éhenhalt Derkovitsnak A versmondók megítélésében részt vállalt Bíró Péter, Győr
művelődési folyóirata, a Műhely szerkesztője is, valamint
megmosdatnak Szabó József, a Hazánk Könyvkiadó igazgatója.
talán zene is szól majd A szavalóverseny a kötelező Dsida Jenő-művel
anyókák mondják: milyen szép temetés kezdődött, majd a szabadon választott verseket kizárólag
adjon az Isten nekünk is ilyet erdélyi magyar költők műveibőllehetett válogatni. Amint
kislányok tág szemében könny leszel
értékelő szavaiban Kiss László megjegyezte: "fontos,
asszonyok arcán riadt rémület leszel
hogy a kortárs erdélyi irodalom, Szilágyi Domokos,
egy darabig még szerves fájdalom leszel
hát hadd gyászoljuk egy percig halálodban halálunk Hervay Gizella és a többiek is bekerüljenek az egyetemes
jó most sírni egy kicsit magyar irodalmi köztudatba",
és aztán jó elfeledni a halált
a tieddel a magunkét is Az első díjat Szegedi Zita, a Tanítóképző XI. osztályos
és jó újra fölfedezni az életet diákja kapta, akit egyúttal meghívtak a magyar nyelvterület
a magunkéval a tied is egyik legrangosabb szavalóversenyére, a Győrben ősszel
sorra kerülő Radnóti Miklós Szavalóversenyre. Második
a fényt amelyet számunkra loptál
a színt amelyet számunkra loptál lett Berki Anikó, a "Silvania" fő gimnázium kilencedikes
a mozdulatot amelyet számunkra loptál diákja, harmadik díjat Mike Ágnes szilágysomlyói diák
a mosolyt amelyet számunkra loptál kapta. Ezenkívül még kilenc különdíjat adtak át.
a mámort amelyet számunkra loptál A kulturális hétvége vasárnap délután a Kálvineumban
a józanságot amelyet számunkra loptál fejeződött be aTerbete néptánccsoport előadásával, szá-
az igent amelyet számunkra loptál mukra a jól ismert Szilágyi Pityu és zenekara húzta a
a nemet amelyet számunkra loptál ropogós talpalávalót. A táncok közötti szünetekben a ma-
a hitet amelyet számunkra loptál gyar nóta aratott nagy sikert Fekete Orsolya, Galis Lore-
(hiszen Prométheusz vagy te is) dana, illetve Kovács Tibi előadásában.
boldog orgazdák hadd vegyük át Ezzel kezdődött Zilahon a vers ünnepe, amely a
s a vágyat kiszólni ki-nem-szólt szavaid
hétvégén folytatódott, hiszen az Erdélyi Anyanyelvápolók
lépni lépetlen-maradt lépéseid
mosolyogni kialudt mosolyaid Egyesülete Zilahon tartja meg a Magyar Nyelv Napjainak
s oly súlyos életűvé válni mint te rendezvényeit. A háromnapos programban nem csak
hiszen tanácskozás, hanem anyanyelvi vetélkedők is lesznek az
halál után már haláltalan az ember ország magyar lakta megyéinek diákjai számára.
Józsa László

26 versmondó
A Magyar Versmondók Egyesülete
az Északkelet-magyarországi Regionális Versmondó Egyesület
és a Budapesti és Közép-magyarországi Versmondó Egyesület szervezésében
meghirdeti

A 8. KALEIDOSZKÓP NEMZETKÖZI VERSFESZTIVÁL
szinpadi versenykategóriáit.
Pódiumművészeti szemle és minősítő fesztivál külföldi Pódiumi Estek Fesztiválja
vendégszerepléssel! A Fesztiváligazgatóság külön kategóriákat hirdet hivatá-
A Kaleidoszkóp nemzetközi VersFesztivál Közép-Európa sos és nem hivatásos versmondók, színjátszók és művészek
legnagyobb kőltészeti és pódiumművészeti seregszemléje, számára.
ahol a vers valamennyi írott és színpadi formája bemu-
tatkozik. Az egyhetes versenysorozaton hivatásos és nem Nem hivatásos művészek nevezhetnek az alábbi
hivatásos versmondók, színészek és előadóművészek a kategóriákban:
tévéképernyőn, külön kategóriában mérhetik össze tudá-
sukat, tehetségüket. Előadóest
I-2 szereplős, melynek repertoárjában többnyire magyar
A versenyek felmenő rendszerűek, az első öt napon versek vagy prózák szerepelnek (maximum 40 percben).
versenyzők közül a legjobbak továbbjutnak a döntőre. A
versenyprogramok közönség előtt zajlanak, bizonyos Monodráma
előadások a fesztiválprogramban is helyet kapnak. A
maximum 30 percben.
Kaleidoszkóp minősítő fesztivál: a Magyar Szín-Játékos Performance
Szövetség a produkciókat és az előadókat kérésükre mi- egy- vagy többszereplős, többnyire versekre és prózákra
nősíti. A zsűri pódiumművészeti szemlét tart a fesztiválon:
épülő, rendhagyó előadás (maximum 30 percben).
a Magyar Versmondók Egyesülete fölvállalja a legjobb
előadások népszerűsítését, kiajánlását. A 4 millió forint Mozgásszinházi előadás
összdíjazású versenyek legjobbjait a rangos Kaleidosz- versekre vagy prózákra épülő koreográfia (maximum 30
kóp-díjak mellett svédországi, finnországi, valamint erdé- percben).
lyi vendégszereplés várja.
Műhelyprodukciák
A fesztivál idöpontja: 2006. október 7-14. nyári táborokban, szemináriumokban, műhelyekben
A színpadi versenyek helyszíne: Merlin Színház, készült vers- vagy prózaprodukciók, előadások (maximum
Budapest. 30 percben).

SZíNPADI VERSENYKATEGÓRIÁK
Klasszikus és Kortárs Versmondó Szalon Pilinszky János
Nevezhet minden, 12. életévét betöltött, nem hivatásos Könyörgés
versmondó, két verssel, melyek közül az egyik a felsorolt
évfordulós klasszikusok valamelyikének egy költeménye, Tág szemmel már csak engemet figyel.
a másik egy szabadon választott kortárs költő verse (aján- mint néma tó a néma csillagot.
lott kortársak listája a VersFesztivál honlapján, segéd- nem mer beszélni, szólni hozzám, mégis
anyagok címen). ha megölném is. hinné: jó vagyok.

Választható évfordulós klasszikus költők: Szegényt, csak egyszer tudnám még szeretni!
Kosztolányi Dezső, Kondor Béla, Pilinszky János, Zelk az övé lenni, ha nem is egészen;
Zoltán, Ratkó József, Vas István, Nemes Nagy Ágnes. megváltanám egy futó. tiszta csókkal,
hisz egyek voltunk rég a drága mélyben.
VersZenei Fesztivál
Énekelt és megzenésített versek versenye Csak egyszer engedd még magamhoz vonnom,
éreznem újra félszeg, gyenge vállát,
Bármely (szabadon választott) énekelt vagy megzenésített
irgalmazz meg szegénynek és nekem.
vers, zenekari kísérettel vagy anélkül. A dalok száma az
szivemben nincs már más, mint durva dárdák.
clődöntőkön nincs korlátozva. Hivatásos és nem hivatásos
előadók, zenekarok, egyűttesek is versenyezhetnek.
Szerelm em, lásd meg ősz haját a szélben,
Megfelelő számú jelentkező esetében önálló kategóriában kis békezászló, oltalmat keres,
indulnak a Tinódi Lantos Sebestyén műveit feldolgozó oldj fel maró, magányos bánatombol,
vagy a műfajnak megfelelő egyéb repertoárral induló ha senkiért, az anyámért szeress.
előadók; valamint az utcazenei együttesek és előadók.

versmondó 27
Hivatásos előadónak tekintjük azokat a művészeket,
akik:
• a Színház- és Filmművészeti Egyetem prózai vagy
musicalszínész szakán végeztek,
• közép- vagy felsőfokú vers- és prózamondó, illetve
előadóművész képesítéssel rendelkeznek,
• akiket a Magyar Versmondók Egyesülete Magiszter
Versmondó címmel tüntetett ki,
• valamint azokat, akik ugyan a fenti feltételeken kívül
esnek, de legalább egy évtizede bizonyíthatóan
hivatásszerűen foglalkoznak vers- és prózamondás-
sai (színházakban, televízióban, rádióban, önálló
esteken vagy egyéb fellépéseken).

A VersFesztiválról televíziós és rádiós felvétel készül, a


döntőbe jutottak előadását a Magyar Rádió rögzíti. A ran-
gos Kaleidoszkóp-díjak mellett a legjobbakat külföldi
vendégszerepléssel, irodalmi utazásokkal, képzőművé­
szeti alkotásokkal, folyóirat-előfizetésekkel, könyvjutal-
makkal és szakmai továbbképzésekkel jutalmazzuk.
A Kaleidoszkóp VersFesztivál saját honlapja interaktív
módon, közvetítéssel, segédanyagokkal, fórummal, élő
beszélgetésekkel segíti a versenyzőket a felkészülésben,
és minden információt, programot naprakészen tartalmaz.
Emlékestek Az irodalmi terasz címe: www.versfesztival.hu
versösszeállítások, drámajátékok Bartók Béla 125. szüle-
tési évfordulója, vagy az 1956-os forradalom és szabad- A fesztivál társadalmi fővédnöke:
ságharc évfordulója kapcsán (maximum 30 percben). dr. Demszky Gábor, Budapest főpolgánnestere.
Utcaszínházi előadások
Fesztiváligazgató:
kocsmadarabok, népi vagy népies játékok, pajzán előadá­
Lutter Imre előadóművész, a Magyar Versmondók
sok (maximum 30 percben).
Egyesületének kreatív alelnöke.
Monológok, szindarabrészletek, egypercesek, egyéb
prozádiák szinpadra adaptálva Jelentkezési határidő: 2006. szeptember 20.

A pódiumi estek fesztiválján egyetlen előadás sem halad- Jelentkezési díj:


hatja meg a 40 perces időtartamot, egyéni prózai produk- 2500 Ft/fő/kategória, a jelentkezési díj tartalmazza a szál-
ciókban, a monológok kategóriájában formától függet- lást (a versenynap éjszakájára).
lenül az öt percet.
Jelentkezési cím:
Kalliopé Szinpada Káelné Kovács Rita, Miskolci Egyetem, Uni-Hotel
Nem hivatásos előadók és társulatok esetében az elmúlt év 3515 Miskolc-Egyetemváros,
legjobb produkcióit a Magyar Versmondók Egyesülete és
a Magyar Szín-Játékos Szövetség meghívja versenyezni. vagy elektronikusan
Kategóriájuk neve: Kalliopé Színpada. Itt kap helyet a
Magyar Szín-Játékos Szövetség szervezésében a Magyar nem hivatásos versenyzők
Művek Szemléje is (felhívás a következő oldalon). a jelentkezo@versfesztivaLhu címen
(a jelentkezési lap letölthető vagy automatikusan beküld-
Hivatásos művészek nevezhetnek az alábbi hető a VersFesztivál honlapján),
kategóriákban:
hivatásos művészek versenyére
Előadóest
a versenyzo@versfesztival.hu címen
l-2 szereplős, melynek repertoárjában többnyire magyar
(a jelentkezési lap letölthető vagy automatikusan beküld-
versek vagy prózák szerepelnek.
hető a VersFesztivál honlapján).
Monodráma
maximum 30 percben. További információ: 06 (30) 619-8634
"Térjen, térj be egy versre!"
Performance
egy- vagy többszereplős, többnyire versekre és prózákra Az idei fesztivált Bella István Kossuth-díjas költő,
épülő, rendhagyó előadás. fövédnök emlékére ajánljuk.

28 versmondó
Magyar Művek Szemléje Uray György emlékére
a Kaleidoszkóp VersFesztiválon
A Magyar Szin-Játékos Szövetség - a Magyar Versmondók Egyesületével - ötödik alkalommal hirdeti meg
a Magyar Művek Szemléjét, a Kaleidoszkóp nemzetközi VersFesztivál keretében.
A szemle időpontja: 2006. október 8-12.
Helyszíne a fesztiválnak otthont adó fővárosi Merlin Színház
(az előadásokra öt napon át, 14 és 19 óra között kerül sor a színház- és a kamarateremben).
A Magyar Művek Szemléjére magyar szerzők színművéből vagy magyar szerzők prózai,
illetve verses művei alapján készült előadásokat várunk műfaj, létszám és játékidő megkötése nélkül.
Jelentkezhet bármely nem hivatásos színjátszó-, bábos- vagy mozgásszínházi együttes
(gyermekszínjátszó csoportokat nem áll módunkban fogadni).
Az előadások bemutatására korlátozott idő áll rendelkezésünkre.
Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a Magyar Szín-Játékos Szövetség tagegyesületei, illetve azok,
akik jelentkezésükhőz valamilyen referenciaanyagot (ajánlás, megjelent kritika, videofelvétel) mellékelnek.
Az előadásokat a Magyar Szín-Játékos Szövetség által felkért szakértők minősítik és értékelik.
A Magyar Művek Szemiéjén legjobbnak ítélt előadás részt vesz a Kalliopé Színpad értékelésében, ahol az elmúlt
év (magyar szerzők műveiből készült) aranyminősítéses produkciói kerülnek bemutatásra és díjazásra.
A díjak
belföldi wellnesshétvége a produkció résztvevőinek, legjobb rendezésért vagy szerepért járó díj képzőművészeti
alkotások, könyvkülönlegességek, folyóirat-előfizetések, részvétel a nyári verstáborokban, szemináriumokban,
fellépési lehetőség és médiapromóció.
Részvételi díj: a Kaleidoszkóp Fesztivál többi kategóriájához hasonlóan 2500 Ft/fő,
amely tartalmazza a szállást és az étkezést, valamint a fesztivál programjain való részvételt
(csekket a jelentkezés elfogadása után küldünk).
Jelentkezési határidő: 2006. szeptember 15.
Cím: Magyar Szin-Játékos Szövetség, 1239 Budapest, Vecsés út 31.
Email: nal@mail.datanet.hu
További információ: Nagy András Lászlótól 06 (30) 907-3577
vagy Balogh Ferenctől.
Kérjük, jelentkezésükhöz - a készülő műsorftizet számára - mellékeljenek (lehetőleg e-mail-ben) 5-6 soros
ismertetéseket az együttesről, a bemutatásra szánt produkcióról, szereposztásos színlapot, valamint fotókat.
www.versfesztival.hu

---~----------------------- ---------------
Gujás Márta Simone Györji
Úton (hajnalban)
Szivembe mélyen eltemetve
hajnalban,
Hangod zenéje muzsikál.
Élsz-e még, kedves? szabadon járják reményeink az utcát,
S vajon szép-e még a táj? feltartóztathatatlanul,
Hol boldog voltam, az aligfelsejlő álom
S ahol szépnek találtál titokzatos burkolatában
Engem is
Hisz sziveddel néztél, hajnalban,
Mint én tettem ébren habár őzikeszemmel,
S ha alszom is minden lépésnél várnak rád csodák
Arcod már régen elmosódott, s a véletlenül arra tévedő
Múlttá váltak képek, illatok járókelő statiszta csupán

Csillagporos ködfátyol/al kéne a percek pantomimjában


Letakarni mindent,
Mi szép volt, hajnalban
S egykor izgatott. boldogan virraszt a költő
Beleveszve az őszi tájba az újjászületendő nap
Illetlenség érezni perzselő nyarat, ártatlanságában
Ha úgy tetszik, eltakarom a
Fejem búbján incselkedő havat.
I -

versmondó 29
"Lélektől lélekig"
Siklósi Irodalmi Gyermekfesztivál
2006. március 17-18.
Kicsik, még kisebbek, édesek, aranyosak, mind képvisel- beszédre való tanulás/tanítás folyamatát az előadásokban.
tették magukat e versenyen. Az ország határain belülről Hangerő, artikulációlll Összességében egy "érzelem- és
- Kelet-, Nyugat-, Észak-, Közép- és határokon túlról - értelemdús" nap részesei lehettünk, ahol agyerekekből
Felvidék, Vajdaság, Erdély, Kárpátalja - mind érkeztek még szivből szól a hazaszeretet, vagy csak egyszerűen a
gyerekek. Első este egy kedves műsort adtak elő a siklósi szeretet hangja. Nekem többször könnyes lett a szemem, de
Batthyány Kázmér Általános és Alapfokú Művészeti ezek a könnyek örömkönnyek voltak ... kell ennél több?
Általános Iskola tanulói, hallhattuk Inhoff Ede trombita-
művészt is, miután megtekintettük a siklósi várat és a A zsűri tagjai:
mária gyűdi csodálatos templomot a hegyoldalban. A gye- B. Aradi Éva igazgató, Kazinczy-díjas
rekeknek a .Jiazaszeretet" témakőrből kellett verset válasz- Bauer Nóra, a NKÖM főtanácsosa
taniuk. Az anyagokkal nem is volt gond, a beszéddel annál Vajda Márta színművész
inkább. Bár óriási élmény volt hallgatni a különböző táj- Dudás Dorottya Radnóti-díjas, Magiszter versmondó
egységek nyelvezetét, nem éreztem a tudatos művészi Dudás Dorottya

A Helikon lángj a
A helikoni láng meggyújtásával vette kezdetét 2006. A kulturális seregszemlét, az eredeti kezdeményezés gon-
április 27-28-29-i a háromnapos keszthelyi Újkori dolatának megfelelően, valamennyi dunántúli középiskola
Középiskolás Helikoni Ünnepségek nagyszabású ren- művészetekben jeleskedő 3800 tanulója számára rendez-
dezvénysorozata. ték. Több száz fiatal érkezett Keszthelyre Németország-
A Balaton fővárosának vezető képviselői 27-én délelőtt ból, Hollandiából, Csehországból, Lengyelországból. A
a Festetics-kastély parkjában megkoszorúzták a kulturális részt vevők folyamatosan növekvő száma igazolta, hogy
seregszemle életre hívójának, Festetics Györgynek a szob- igény van erre a találkozóra, mivel a középiskolák zöme
rát, majd a Helikoni Emlékműnél folytatódott az ünnepség. tudatosan készítette fel diákjait a helikoni szereplésre.
- Bízom benne, hogy a nagy hagyornányú Helikoni
Ünnepségeket minden keszthelyi magáénak érzi - mondta Az idei vers- és prózamondó verseny szereplőit, a közel
ünnepi köszöntőjében Mohácsi József polgármester. száz diákot Bayer Anna pedagógus, Kiss László, Radnóti-
Nagyné Varga Melinda, a kultuszminisztérium köz- díjas rendező, a Magyar Versmondók Egyesületének
művelődési főosztályvezetője köszöntőjében úgy fogal- elnökhelyettese és Szilágyi Tibor színmüvész- aki egyben
mazott: a következő három napon szívesen forgatná vissza a zsűrielnöki tisztet is betöltötte - értékelte.
az idő kerekét, szívesen lenne dunántúli kőzépiskolás és
venne részt most a kilenc helyszínen rendezett, reggeltől
Fődíj
estig tartó versenyprogramban, a színpadi előadásokban, a
versenyfilmek és videók premierjében, a képzőművészeti Árvai Péter, Szabadhegyi Oktatási Központ Magyar-
bemutatókban. Német Óvoda, Ált. Iskola és Gimnázium, Győr.

Arany oklevél
Zelk Zoltán: Tizennégy sor
Hogy ifjú tested átsüt a halálon, l. Szakács Zsuzsanna, Nagyboldogasszony
másfélezer magányos éjszakámon, R. K. Gimnázium, Kaposvár
hogy vakmerőn és jogtalan szeretlek, 2. Németh Henrietta, Jókai Mór Közgazdasági
hogy árvaságom ablakát beverted, Szakközépiskola és Leánykollégium, Pápa
hogy lelkem fölvérzi a hulló ablak, 3. Margo Orsolya, Krúdy Gyula Középiskola, Győr
hogy a temetők rám ujjal mutatnak,
4. Batthyányi-Nagy Annamária, Bánki Donát Szakképző
hogy vén szememben nincs egyéb dicsőség,
nincs más erény már, csak az ifju szépség, Iskola és Kollégium, Ajka
hogy gyűretlen hasad, tündöklő térded 5. Kiss Gábriel, Bárdos László Gimnázium, Tatabánya
napkeltét lesik a didergő éjek, 6. Stelly Zsófia, PTE Babits Mihály Gyakorló
hogy nyitott szemmel alszom, mint a holtak, Gimnázium és Szakközépiskola, Pécs
mert arcod fénye nem szűnikfölöttem,
7. Horváth János, Szent István Gimnázium, Esztergom
s kiver a boldogság, mint a verejték-
oly gyönyörű! oly elviselhetetlen! 8. Hutvágner Éva, Széchenyi István Gimnázium,
Dunaújváros

30 versmondó
Ezüst oklevél 10. Bogdán Norbert, Toldi Ltp-i Általános Iskola és
1. Áldozó Krisztián, Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium, Kaposvár
Gimnázium, Pécs
2. Szakács László, KMÖ Eötvös József Gimnázium Bronz oklevél
és Kollégium, Tatabánya l. Keczer Ibolya, Széchenyi István Gimnázium
3. Takács Roland, Petőfi Sándor Gimnázium és és SZKI, Pécs
Szakközépiskola, Pápa 2. Fekete Ildikó, Krúdy Gyula Középiskola, Győr
4. Jámbor Aliz, Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg 3. Tischler Fruzsina, Vetési Albert Gimnázium,
5. Becsei Tamás, PTE Babits Mihály Gyakorló Veszprém
Gimnázium és Szakközépiskola, Pécs 4. Fullár Fanni, Bibó AGSZ, Hévíz
6. Bazsó Adrienn, Batthyány Lajos Gimnázium és Eü. 5. Bognár Veronika, Bibó AGSZ, Hévíz
SZKI, Nagykanizsa 6. Balogh Éva, Csány László Közgazdasági SZKl,
7. Németh András, Lovassy László Gimnázium, Zalaegerszeg
Veszprém 7. Horváth István, Asbóth Térségi Középiskola
8. Bajgár Ramóna, Dr. Mező Ferenc Gimnázium Nagyváthy János Tagintézmény, Keszthely
és Közgazdasági SZKI, Nagykanizsa 8. Bókkon Tímea, Vajda János Gimnázium, Keszthely
9. Longauer Dóra, Apáczai Nevelési és Általános Műv. 9. Koloszár Csaba, VSZK, Keszthely
Központ, Gimnázium és Szakközépiskola, Pécs -KL-

Szükség van a Jó Szóra


Tizedik alkalommal rendezték meg a Dobré slovo - Jó Szó - Változtak-e ezzel a verseny szabályai?
versenyt Komáromban. - Igen, mivel a magyarországi szlovák tanítási nyelvü
iskolák diákjai lettek az Y. és VI. kategória versenyzői, Az
- Milyen gondolat vezérelte a verseny elindítását? elmúlt években a magyarországi szlovákok 10 iskolája
- A szlovákiai magyar tannyelvű iskolákban a szlovák képviseltette magát a komáromi Selye János Gimnázi-
nyelv és irodalom tanítása fontos. Elképzelhetetlen az iro- umban. Érkeztek diákok és kisérő pedagógusok Tót-
dalom, a kultúra és a művészetek ismerete nélkü!. Ezért a komlósról, Szarvasról, Nagycserkeszről, Piliscsévről,
verseny fő célja az, hogy fejlesszük diákjaink szókincsét, Pilisszántóról, Budapestről, Dabasról, Békéscsabáról,
nyelvi és kommunikációs készségét, megszerettessük Pilisszentkeresztről, Pitvarosról. A verseny bővítésének
velük egy másik nép irodalmát és kultúráját, valamint célja a kapcsolatteremtés volt a magyarországi szlovák és
lehetőséget adjunk azoknak a tanulóknak, akik szívesen a szlovákiai magyar diákok és a pedagógusok között.
szerepelnek nagyközönség előtt.
- A nemzetközivé bővülő eseményt az elmúlt évek során
- Hogyan indult s miként bővült a rendezvény? több neves személy is támogatta.
- A verseny az elmúlt évek során a szlovákiai magyar - Az évek során a versenyben fővédnökséget vállalók
diákok részére indított helyi kezdeményezésből több járás között a magyar és szlovák társadalmi élet legmagasabb
iskoláit megmozgató rendezvénnyé nőtte ki magát. A rangú képviselőit találjuk. A rendezvény fővédnökei
kerületi megmérettetésnek immár hagyományosan a Selye voltak: Rudolf Schuster, Bastrnák Tibor, Szigeti László,
János Gimnázium ad otthont, ahol a Komáromi, Lévai, Rudolf Chmel, Görgey Gábor. Tavaly Dávid Ibolya, a
Érsekújvári, Vágsellyei és Nyitrai járás győztesei vehet- magyar parlament alelnöke és Csáky Pál, a szlovák kor-
nek részt. mány alelnöke volt a verseny fővédnöke, akik személyes
A vers- és prózamondó versenybe az alapiskolák felső jelenlétükkel is megtisztelték a rendezvényt. Dávid Ibolya
tagozatosai, valamint a nyolcéves gimnáziumok alsó Babits soraival nyitotta meg a versenyt: "Hiszek a
tagozatos diákjai kapcsolódhatnak be. testvériségben..." Utalt arra, hogy a Duna menti népek a
történelem folyamán, s ma is, egymásra voltak és vannak
I. kategória - versmondás - 5., 6. osztály - prímó, utalva, ezért nincs helye köztük ellenségeskedésnek.
sekundó. Határok nélkül élni jó, de nem elég - mondotta. Ezért van
Il. kategória - próza 5., 6. osztály - prímó, sekundó. szükség az ilyen rendezvényekre, amelyek egyúttal
Ill. kategória - versmondás - 7., 8., 9. osztály - terció, gyógyírt jelentenek a 20. század sebeire. A "Jó Szó" híd
kvartó, kvintó. is, amelyen átkelve jobban megismerhetjük egymás
lY. kategória - próza 7., 8., 9. osztály - terció, kvartó, kultúráját. Csáky Pál ünnepi felszólalásában azt hang-
kvintó. súlyozta, hogy a mások kultúrája iránti nyitottság kreati-
vabbá teszi az embert.
A rendezvény akkor vált nemzetközivé, amikor a szerve-
zők nemcsak a szlovákiai magyar fiataloknak akartak - Főszervezőként hogyan értékeli az idei, jubileumi évet s
szereplési lehetőséget adni, hanem megszólítottak olyan annak eredményeit?
nemzetiségi iskolákat is Magyarországon, ahol oktatják a - A verseny megrendezésére a tizedik, jubileumi évben
szlovák nyelvet. 2006. április 27-én került sor a Selye János Gimnázium

versmondó 31
dísztermében. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy A győztesek oklevelet kaptak, és az oktatásügyi minisz-
ebben az évben is támogatásra talált rendezvényünk Ivan térium, valamint a Nyitrai Kerületi Hivatal jóvoltából
Gasparoviö és Sólyom László köztársasági elnökök értékes könyvjutalomban részesültek. A vetélkedő minden
személyében, akik a rendezvény fővédnökei voltak, és évben élvezi a városi önkormányzat támogatását is, és
támogatásukról biztosították a versenyt. szerves része a Komáromi Napok rendezvénysorozatának.

A többórás megmérettetes után a következő eredmények Krasko Iván


születtek: Apámjöldje
I. kategória
Napestig nap süt, mégis oly nedves
l. Belán Dóra - Ógyalla.
apáim földje,
2. Majer Kitti - Komárom.
századokon át jobbágyok könnye
3. Noémi Ziacková - Zsigárd.
hullt a rögökre.
Századokig hullt, nem aszhat ki a
n. kategória
jobbágyok földje,
l. Nyúl Dóra - Léva.
tűzhetsz tüzes nap, e könnyek most is
2. Benczová Gabriella - Gímes.
fájnak orákre.
3. Borovská Viktória - Vágsellye.

III. kategória Végezetül idézzük fel Bugár Bélának, a szlovák parlament


l. Magyar Csilla - Nagycétény. alelnökének szavait, aki tavaly levélben üdvözölte a vers-
2. Németh Krisztina - Léva és Varga Anna - Ógyalla. és prózamondó verseny résztvevőit
3. Jókai Ágnes - Komárom. "Az Európai Unióban különösen fontossá vált egymás
elfogadása, egymás kultúrájának megismerése. Ettől vál-
IV. kategória hat a sokszínű Európa egységessé, és ez teremti meg a
I. Horváth Viktória - Komárom. nemzetek békés egyűttélésének alapjait. A mai verseny
2. Keil Tibor - Zselíz. nagyban hozzájárul ennek a feladatnak a teljesitéséhez.
Bebizonyosodott, hogya Jó Szora mint versenyre szűkség
V. kategória van, de igen nagy szűkségűnk van a jó szóra a szó hétköz-
1. Schmillig Dóra - Nagycserkesz. napi értelmében is. Manapság hiánycikk a jó szó. Egyre
2. Szabó Renáta - Pitvaros. inkább kiveszik az emberi kommunikáció kelléktárábol.
3. Kóka Szilvia - Nagycserkesz. Pedig egy-egy jó szó csodákra képes, legyőzi a fájdalmat,
s hallatán új reményre ébredünk. Ne fukarkodjunk hát
VI. kategória használatával. Ajándékozzuk meg egymást és magunkat a
l. Danyi Béla - Pitvaros. jó szó örömével!
2. Tóth Tamás - Nagycserkesz. Farkas Adrianna

V. Országos Egyetemi-főiskolai Versmondó Verseny


Győr, 2006. április 28-29.
"A vers az ember legtöményebb megnyilvánulása, certre, amit Bartók Béla születésének 125. évfordulója
leganyagtalanabb ropűlése, legforróbb vallomása a létről. alkalmából rendeztek a NYME Karainak oktatói és hall-
A legszentebb, a legszebb játék. A kifejezhetetlen kör- gatói. A lélekemelő zenés-verses megemlékezést, a
betáncolása, megidézése, ritka szertartás, mives fohász. " versmondó verseny első fordulóját ünnepi állófogadás
(Latinovits Zoltán) zárta.
"Aki verset mond, annak költővé kell növekednie. Azzá
Idén immár ötödik alkalommal adott otthont a NYME kell lennie, hogy eljátszhassa a költő szerepét, elmond-
Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar a Magyar hassa a verset. " (Latinovits Zoltán)
Versmondók Egyesülete által létrehívott egyetemi-főisko­ A második fordulón választott költők: Radnóti Miklós,
lai rendezvénynek. Kányádi Sándor, József Attila, Szilágyi Domokos, Petőfi
Balogh József, Győr Megyei Jogú Város polgármestere, Sándor, Heltai Jenő, Ady Endre, Tóth Éva, Pilinszky
valamint dr. Cseh Sándor, a NYME AC SJ TF Kar főigaz­ János, Weöres Sándor, Váci Mihály, Márai Sándor és
gatójának ünnepi köszöntője után kezdődhetett is a Garai Gábor voltak.
"Legszentebb játék, a legszebb játék": a VERSMONDÁS. Bizony, a zsűri - Popper Ferenc, Magyar Versmondók
Karinthy Frigyes, Heltai Jenő, Szabó Lőrinc, Csorba Egyesületének alelnöke, Radnóti-díjas, Horváth lldikó,
Piroska, József Attila, Baka István, Nagy Gáspár, Kiss Ady- és Radnóti-díjas versmondó, Bodó Veronika,
Judit Ágnes, Arany János, Zelk Zoltán, Vass Tibor, Pardi Kazinczy-érmes és Radnóti-díjas versmondó - egyöntetű
Anna, Illyés Gyula, Márai Sándor és Jókai Anna szépséges véleménye szerint csak keveseknek sikerült az a "ritka
sorai csendültek fel a délutáni órákban. A produkciók kel- szertartás, míves fohász", amivel "költővé növekedtek" az
lően felkészítették a lelkeket az esti zenés irodalmi kon- előadók, s megszületett a katarzis.

32 versmondó
Előfordult, hogyaversválasztás kívánnivalót hagyott
maga után, vagy az előadó öltözete volt túl meghökkentő,
nem az alkalomhoz illő. A nyelvi és nem nyelvi jelek har-
móniáját sem volt könnyű mindenkinek, minden esetben
megteremteni. rJ'
"Egy verset jól elmondani, akárcsak a szavakat, nem ~, .
Szépen, de jól ejteni, tehát igazul, izesen. hitelesen, hittel,
áttételesen. pontosan és határozottan; magamból kisza-
kadni, a hallgatóságba belezuhanni: a választottak
megkonnyebbűlése. Kivételes öröm. Mintha az ember a
világ egy kis pontján rendet csinálna. " (Latinovits Zoltán)

Akiknek ez az öröm megadatott:


Díjazottak
1. helyezett: Bors Anikó (ELTE BTK Bp.) Magyar
Versmondó Egyesület 30 OOO Ft-os díj és Győr Megyei
Jogú Város díja.
2. helyezett: Németh Edina (Széchenyi István Egyetem
Jog- és Gazdaságtud. Kar Győr) MVE 25 OOO Ft díja.
3. helyezett: Salamon Judit (Széchenyi István Egyetem
Nemzetközi Kapcsolatok Győr) MVE 20000 Ft díja.

Különdíjasok
Lázár Virág (NYME Tanítóképző Főiskola, Győr) NYME
ACSJ TF Kar díja: József Attila grafika.
Dávid Adám (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK,
Bp.) NYME ACSJ TF Kar díja: József Attila grafika.
Viruel Táutan
Giliczéné Komjáthy Andrea (NYME Tanítóképző Főiskola
Győr). GY-M-S Megyei Önkormányzat könyvutalványa. rejtetten
Csikos Ildikó (Tessedik Sámuel Főiskola, Békés) NYME
ACSJ TF Kar könyvjutalma. " Ugyebár a barátod az, amott fent a létrán? ",
kérdezi ártatlanul az árnyék s szavát én értem csupán,
Baranya Nóra (Eszterházy Főiskola, Eger) GY-M-S
valamint az a fa, ott, déltájt csapott belé a
megye könyvutalványa.
villám. "Jól látod, válaszolok neki ugyanabban
Egyedi Monika (Pázmány Péter Kat. Egy. BTK, Bp.) a titokzatos kódban, ezentúl vigyáznom
A Miskolci Egyetem és az Eszterházy Károly Főiskola kellene ... Nem is tudom, minő erő vonzotta
közös kiadványa. a magosba, mikiizben, mint jó viccen, nevetett.
Valamennyi résztvevő, a 17 versenyző, egy díszes oklevél- Eltört lába alatt egy létrafok, barátként
lel, a zsűri szakszerü értékelésével s egy ízletes ebéddel véletlenül épp mellette valék. Vállamban
búcsúzott Győrtől. megfogódzott vidáman (mikor kint, mikor
Én ismét Latinovits szavait idézem: "Hallom, amint a idebent gyakran használtuk ám együtt a létrát)
hangok elmúlnak, egymás után, mint az élet. Másrészt elfelejtvén estében, hogy talán
tudom, hogya VERS NEM MÚLIK EL." elnézést kérne, esetleg támaszom megköszönné ...
Hiszem, hogy így igaz! S már várjuk a jövő évi "Csak nem várnál-e el ilyesmit egy baráttól !? ",
fedd meg az árnyék. napnyugta felé haladva.
találkozást, megmérettetést.
Bodó Veronika Seszinű palástjába rejtve élek azóta.
a zsűri tagja, a NYME Apáczai Csere János (fordította: Simone Györfi)
Öveges Kálmán Gyakorló Iskola szervező tanára

Egressy Béni Nemzetközi Szavalóverseny


Szervező: Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma - környékéről, valamint Kárpátalja és Vajdaság területéről
Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár érkeztek versenyzők.
Az Egressy Béni Nemzetközi Szavalóversenyt immár Ebben az évben 140 versenyző vett részt a versenyen,
tizenegyedik alkalommal rendezték meg, méltó módon ebből 82 fő határon túli területekről érkezett. A 7-18 éves
megemlékezve a város neves szülöttj éről. korosztály legjobbjai 10 kategóriában versenyeztek, 19
A versenyre a területi elődöntőkön legjobban szereplő iskola képviseletében.
diákok kaptak meghívást, az encsi körzet legjobbjai, Ka- A versenyen eredményesen szereplő tanulók és fel-
zincbarcika és környéke, valamint a határon túli terü- készitő tanáraik értékes könyvjutalmat és valamennyi
letekről, Felvidékről: Rimaszombat, Rozsnyó, Szepsi és versenyző oklevelet kapott.

versmondó 33
Anyám fekete rózsa
magyar nyelvű nemzetközi vers- és prózamondó-találkozó
Tizenhatodik alkalommal rendezték meg Veresegyházon dik évben már régiós versennyé nőtt, a létszám meg-
az Anyám fekete rózsa nemzetközi vers- és prózamondó- háromszorozódott, a harmadik alkalom országos hatókör-
találkozót. A döntőt Csáky Pál, a Szlovák Köztársaság rel és mintegy 300 résztvevővel zajlott. A kör tovább
miniszterelnök-helyettese nyitotta meg, aki többek között bővült, előbb meghívott határon túli versbarátok érkeztek,
kiemelte: "Ha az emberi lélek megcélozható és elérhető, majd meghirdetett nemzetközi versennyé vált. Négy éve
van remény. Ha egy jambus kihozza az emberséget, ha egy tartjuk az 1200 fő körüli résztvevőlétszámot. A kilencedik
jól irányított verssor el tudja érni az emberek lelkét, az egy találkozótól került át a székhelye Veresegyházra, de az
győzelemmel ér fól..." Tíz elődöntőn mintegy 1200 elődöntők szerte az országban és a határon túl folytak.
versmondó vett részt, akikből 120 jutott a döntőbe, közel Ugyanaz a zsűri hallgatja végig az elődöntőket és a döntőt
fele a határon túlról érkezett. is, tagjai az évek során változtak, de a szemlélet nem, így
egységes szemlélet és színvonal jellemzi az értékeléseket.
A zsűri tagjai voltak: Dinnyés József, Dőlle Zsolt, Dániel A vers sel történő találkozáskor - az én versmondás-
Kornél, Kerekes László, Tóth Lajos. értelmezésemben - a versmondóban megjelenik egy film,
az a film, amiről a vers szól, és ha ezt a filmet jól tudja
Pest megyéből díjazott lett: Erdélyi Tímea (Kerepes)
közvetíteni, akkor megtörtént a vers életre keltése, az
ifjúsági kategóriában első, Valentyik Anna (Dabas)
üzenet eljutott a befogadóhoz. A tizenhat év alatt még soha
negyedik, Vörös Vilmosné (Nagykőrös) szépkorú kategó-
nem volt reklamáció a zsűri döntésével szemben, és a
riában negyedik, és különdíjat kapott Mohai Tamás
közönségdíj általában megegyezik a zsűri döntés ével.
(Veresegyház).
Ez egy összművészeti fesztivál, megjelenik benne a
Ebben az évben először a PMKl is támogatta a vers ünnep zene, a képzőművészet, a színház is, a hangsúlya talál-
megrendezését. S aki mindezt megálmodta és tizenhat éve kozáson van. A döntő résztvevőit három napig vendégü!
működteti, Dániel Kornél Bessenyei György-díjas népmű­ látjuk, és programokat szervezünk számukra. Nagyon
velő, színjátszó rendező, akit egy rövid számvetésre kértem. sokan rendszeresen visszajárnak, a tizenhat év alatt több
tíz házasság köttetett a versbarátok között. Milyen
- Mi késztetett anno, Erdőkertes művelődési házának szervezőgárda áll a rendezvény mögött és évről évre
vezetőjeként, hogy elindítsd ezt a rendezvényt? Miért más hogyan biztosított az anyagi háttere?
ez a vers- és prozamondo-találkazo, mint általában az A szűk családom bonyolítja a szervezést, természetesen
ilyen tipusú alkalmak? az egyes helyszíneken a tárgyi-technikai feltételeket a
Az ember mindig keres valami újat. Én egyrészt magyar- befogadó intézmény biztosítja. Rengeteg szponzort gyűj­
népművelés szakot végeztem, másrészt a Színház- és tünk egész éven át, és pályázunk, pályázunk. Veresegy-
Filmművészeti Főiskolán szinházelméletet, tehát kétsze- házon létrehoztunk egy alapítványt Szigeti Balázs vezeté-
resen is kötődöm a vershez. A versünnepet valamihez sével és ez adja a szervezeti hátteret a rendezvényhez, s az
akartam kötni, s az Anyák Napja kiváló lehetőségnek anyagi támogatások is ezen keresztül történnek. Valahogy
kínálkozott, hiszen szélesebb körben ehhez az ünnephez tizenhat éve bevált a búcsúzó mondat: jövőre ugyanitt.
nem kapcsolódott sehol semmilyen nagyobb rendezvény. További sok sikert, és várjuk a tizenhetedik Anyám
Így indult területi programként az Anyák napja versünnep fekete rózsa találkozót 2007-ben.
és a címe pedig egy Csoóri Sándor-verscím lett. A máso- Szádváriné Kiss Mária

~j~-n Pf/oui-Dragomir --~---I


Logos egy máglyán
még hátramaradt - mondtad
a harmat feltalálása
ajkára tetted volna csizmád
s szemétre került volna
minden hét lakat alatt
tartott kiáltás
asportból mártirkodá
izmai görcsben állnak
a kuvikbagolykoncert
végső akkordjai
után is...

maradt még időd úgyhát


(tükrödben) szétszaggatni
utolsó műved
(fordította: Simone Györfi)

34 versmondó
"Regösök húrján"
5-8. osztályosok X. Dunántúli Regionális Vers- és Prózamondó Versenye
"Különbékém, keserű remete. • Kevés volt a kiugró teljesítmény (megjegyzés: szá-
vállat vont és dolgozott: semmi se momra EGY ilyen volt, az 5-6. osztályos kategóriá-
vonzotta már, csak a kivételek ban Balogh Máté előadása a Weöres-verssel (Kisfiúk
és - mint végső remény - a gyermekek. " témáira).
Szabó Lőrinc: Különbéke • Mi az, hogy ,jó vers", mi az, hogy "rossz vers"?
• Mi a helyes "testtartás"?

Elsőként "az érem világos oldala": Tudjátok: verset mondani nem kötelező, ha erre vállalko-
• Nagyon tisztességesen felkészült versenyzőket lát- zol, szorgalom és tanulásvágy vezéreljen. Hogyan lehet
tunk, hallottunk. játszva tanulni? Vagy van egy jó tanárod, vagy rájössz ma-
gad, vagy eljössz Balatonszemesre egy interaktív táborba!
• Mindenki "ünneplőben" volt lélekben, öltözetét
.. ,- de mi az, hogy interaktív?
tekintve is.
• Helyes beszéd, kiejtés, hangerő jellemezte a vers-
mondókat (egy-két kivétellel) - ez nagy dolog! HELYEZÉSEK
• Tiszták vagytok lélekben, gondolataitokban. 1. kategória (5-6. osztályosok)
• .Tűzzel teli" egyéniségek vagytok. l. Balogh Máté
• Szépek vagytok, aranyosak vagytok. 2. Kiss Franciska
3. Gracza Virág
• Kifejezésvágy vezérel Benneteket.
4. Sándor Anna
• Van hitetek. 4. Kőszegi Léda
• Vannak álmaitok.
Különdíj
• Ügyesek vagytok!
Kánya Bendegúz
• Jó erős középmezőny állt össze a "kínálatból". Podlócz Eszter

Lássuk a még javítandó részeket: II. kategória (7-8. osztályosok)


l. Helfenbein Dávid
• Miért nem mutatjátok meg az érzelmeiteket? Szere- 2. Aradi Balázs
lem, gyűlölet, öröm, bánat, vágy, humor, játék... stb. 3. Horváth Csenge
jobban az embert szeretném látni a versmondókban, 3. Sipos Berta Őszike
mint a magvas gondolatatokat. 3. Felde Rebeka
• Túl nagy befolyásuk van a felkészítő tanároknak.
"Több szabadságot a gyerekeknek!" tanítsuk meg Különdíj
őket először gondolkodni szerintem, aztán a tanulás Hatvani Mátyás
már játék lesz. Möntör Máté
Garbacz Gréta
• "Nem tudtok versenyezni", ez mit jelent? Aki "be-
gubózik" egy sikertelenség után, az az ember hogyan Különdíj
fog fejlődni? kérdezzétek ki a zsűri véleményét tel- Kovács Boglárka
jesítményetekről, összegezzétek mindezt saját véle- Druskóczi László
ményetekkel, dolgozzatok szorgalmasabban, még
nagyobb alázattal, és fogjatok hozzá egy újabb cél Felkészítő munkájukért jutalomban részesültek az első
eléréséhez! helyezett gyermekek nevelői:
- Bunyevácz Tamás, Tótújfalu (Balogh Máté tanára),
• Tudjátok, kik azok a kortárs költők? (ha nem, gyertek
- Gulyás Jánosné, Szekszárd (Helfenbein Dávid tanára).
el a balatonszemesi táborba, mert többek között
"tisztába tesszük" a klasszikus és kortárs fogalmakat Zsűri tagjai:
a művészetek területén és egyéb szakszavakat, Kiss László, a Versmondók elnökhelyettese
melyek, véleményem szerint, már nem fordulnak elő Wiegmann Alfréd televíziós rendező
a mai általános iskolai .rnüvészeti" oktatásban. Széky Patka László költő
• Miért mondasz verset? Dudás Dorottya Radnóti-, Magiszter versmondó
• Miért "ezt a verset választottad"?
A nap .Juiziasszonya ":
• Miért a tanárod jön oda az eredményhirdetés után Ferencz Zsuzsanna, a Városi Művelődési Központ igaz-
hozzánk, és nem TE, hogy megkérdezze a vélemé- gatója.
nyünket a produkciódról? Dudás Dorottya

versmondó 35
Sokasodó regösök
- Budapesten és Kecskeméten is megerősödött a verseny -
Április 22-e, szombat, reggel 10 óra, Budapest, Kondor mert alapvetően jól alakul a versek, a versmondás hely-
Béla Közösségi Ház. Tömeg van. Muszáj nyitott szemmel zete, ha a Dunától keletre eső vagy a Közép-magyar-
járnom, mindenütt gyerekekbe botlom. Kiss Marianna, a országi versenyeket tekintem mérvadónak az utánpótlás
ház igazgatója suhan el mellettem, ellenőrzi, hogy minden korcsoportjában.
rendben zajlik-e. Megjelenik Wiegmann Alfréd rendező,
Kiss László Versmondó-főszerkesztő, Pataki András ren- Segítségként érdemes azért szembenézni a felmerülő
dező, színházigazgató, a pedagógusokat pedig felmérni is problémákkal.
nehéz, annyian vannak. Perceken belül kezdődik a A versenyen a megyékből delegált, korábbi ered-
budapesti és Pest megyei döntő. ményeik alapján legkiemelkedőbb 10-14 éves vers- és
prózamondók vehetnek részt. Ők tehát már válogatott
Egy héttel később, a Kecskeméti Kisfaludy Könyvtárban. társaság. Mégis gyakorta előfordul, hogy olyan szövegek
Pintér Julianna, az intézmény vezetője már az ajtóban kerülnek hozzájuk, testközelbe, amelyek irodalmi értéke
fogad. Új épület, versek avatják, gyerekszájból, a frissen erősen megkérdőjelezhető. Amelyek témája minden
mázolt falak művelődésnek szentelt tereit. Itt is rengeteg bizonnyal nem foglalkoztatja az itt versenyzőket, vagy
gyerekfej, köztük néhány ismerős arc, egészséges izga- egész egyszerűen saját korosztályuk, saját egyéniségük
lom, költői légkör. Keresik egymást a tekintetek. Fiúk és számára még nem értelmezhető. A 10-14 évesek keresik
lányok, kisebb és nagyobb regösök a Dunától keletre, önmagukat. Ebben segítségre számítanak az őket körül-
versmondás előtt. vevő felnőttektől. Az identitás keresése a versmondás
terén a szövegekben ölt elsőként testet. Szabó Éva
Soha ennyien nem voltak a két forduló résztvevői, mint szavaival élve: a verssel való találkozás akkor életre szóló
idén. Köszönhető ez nyilván az egyesület megújult arcu- élmény, ha nem mi találjuk meg a verset, hanem a vers
latának és közlésformájának, Kiss Marianna és Pintér bennünket. Nem engedheti meg egyikünk sem, hogya
Julianna hajthatatlan elveinek és kifogyhatatlan energiájá- versekkel találkozás lehetőséget elvegye a gyermektől
nak, a jó marketingnek. a pedagógusok és a versmondók azzal az indokkal, hogy megkönnyíti a dolgát, segít,
oldalán is élénkülő irodalmi aktivitásnak. És annak, hogy odaadja a szerinte megfelelő írást a versmondónak. Mi
egyre inkább kézzelfogható az eredmény: a tehetségku- nem találhatjuk meg helyette a szíve választottját, mert
tatás ontja magából a kiemelkedni képes művészeket, abból többnyire félreértés, rossz házasság születik. így
művészpalántákat. kerül Wass Albert Üzenet haza c. írása vagy Rernényik
Sándor Kegyelem vagy Eredj, ha tudsz c. verse cgy tízéves
Élmény volt mindkét forduló. Csak jóérzéssol fordul- gyerek szájába. Ugyanakkor iránymutatásra szükség van.
hatunk a gyerekek felé, akik versben építik fel világukat, Nem hagyhatjuk magára a keresgélő ifjút, a kis felfedezőt,
és a pedagógusok felé, akik kitartanak a versek ilyen építő mert könnyen szembesülhetünk azzal, hogy Karinthy t
ereje mellett. Kecskeméten a könyvtár költözése miatt két vagy Lázár Ervint kiüti a ringből Nógrádi Gábor, akinek
év szünet után népesült be ismét versekkel az intézmény. legfeljebb nézőként volna ott helye. (Ugyanez mondható
Budapesten újabb rekordot döntött a pódiumimádók el Wass Albert és József Attila szembeállitásával, egyikük
száma. Ebben az évben a rangos fővárosi rendezvény a irodalmi értéke, ha finoma n fogalmazunk is, erősen
VII. Ifjúsági Művészcti Fesztivál keretein belül rendeztük vitatható. Ennek csak azért nem érdemes több helyet szen-
meg a versenyt, amelyen 79 diák vett részt. telni jelen írásban, mert a hazaszeretetről alkotott versek
többsége ebben a korosztályban még irreleváns lenne.
Sok a tehetséges kisdiák, szélesedik a költemények paIet- Normális esetbcn.)
tája, negatív trendek látszanak eltűnni. Ma például már
kevésbé tapasztalható, hogy felkészítő, vagy nevezzűk Régi sztárversek sokasága kerül elő ismét. Gyanítom, ezek
inkább úgy, segítő tanárok, szűlők szövegbe jelölt hang- szövegkönyvck, iskolai segedletek részét képezik, nem az
súly-hanglejtés és gondolatszerkesztés alapján, direkt taní- adott költő kötetében fedezik fel a gyerekek (rosszabb
tanának versmondást. Több teret engednek a fiatalok saját esetben, akik eléjük teszik). A Szeget szeggel, a János
érzéseinek, megérzéseinek. gondolatának, hitének, és ezjó Vitéz, A tudós macskája, A fülem ile, a Petike vagy a Tél
irány. A vers és próza együtt vagy egymás mellett élés e mellett még ezernyi vers van Petőfi, Arany, Vörösmarty és
megint csak jó trend, bár azt minden esetben érdemes nem József Attila köteteiben. Nem kell sokat kutatni.
elfelejteni, hogy egyik sem helyettesítheti a másikat.
Budapesten a próza jóval dominánsabb szerepet kapott, Konkrét példa nélkül is hadd említsek pár nevet.
mint amekkorát talán érdemelt volna. A versek közül is Janikovszky Éva, Nemes Nagy Ágnes, Zelk Zoltán, Szabó
sok volt a nem mondható, tehát inkább olvasni való köl- Lőrinc, Weöres Sándor, Móra Ferenc, Bella István, vagy a
temény. Megint előfordult, hogy iskolai ünnepségekről most is köztünk élők: Lázár Ervin, Varró Dániel,
átigazolt, egyébként sem jó programversek próbálták okí- Kukorelly Endre... a sort hosszan folytathatnánk.
tani a publikumot. A választás szabadsága helyett olykor a Merjünk új utakat találni! Nagyon gazdag a magyar
lustaság győzött. Mindez azonban nem általánosítható, költészet.

36 versmondó
A szó igazi mélységében a művészi teljesítményhez köze-
lítenek bizonyos versmondók már itt, a Regösök húrján is.
Turkevi Nagy Klaudiát nem lehet nem komolyan venni.
Két év alatt akkora utat járt be, hogy ma már - a
kecskeméti versmondók között, ezen a versenyen egyedü-
!iként - vállalja kamaszos érzelmeit, érzelmi és értelmi
fejlödését, nővé válását, annak valamennyi problémájával,
nehézségével és szépségével. A legnehezebb dolgot
választotta: én-versben (Kosztolányi: A szegény kisgyer-
mek panaszaiból részlet) mondta el, milyen most a kap-
csolata a világgal. Felvállalta az érzéseit, a maga
teremtette világot. Jó úton halad. Ugyancsak a kecskeméti

f!~ fordulón Kasza Zsanett (Varró Dániel: Túl a Maszat-


hegyen) virtuóz, játszi könnyedséggel előadott szövege az

/«ff{(U~
én fülemben az ő története. Levett a lábamról. Jó szöveget
jól adott elő. Példaértékű.
Budapesten: Gászpor Benedek (Petőfi: Szeget szeggel)

mr~~~
és Sodró Ábel (Zelk Zoltán: Alszik a szél) színekkel dol-
gozik, élvezik a történetet, emiatt el is hiszem, hogy az
övék. Hangok, karakterek, személyiségek jelennek meg
előadásukban, abszolút következetesen.

Az élményt minden zsűritag, mint a közönség szerves


része, és mint élményben részesülő nevében köszönöm.
Nem diplomatikusan, igazán. Megérte ott lenni mindkét
helyen.
Lutter Imre

Zsűri, Kecskemét
Lutter Imre zsűrielnök, előadóművész,
a Versmondók kreatív alelnöke.
Szabó Sándor,
a Kecskeméti TV főszerkesztője.
Csörsz Tünde,
--- a kecskeméti Helyőrségi Klub igazgatója.
Kulcsár Mariann, drámapedagógus.
A hangképzésről sokat nem érdemes beszélni. Objektív
mérce, nem a tájszólásról van itt szó, hanem a tiszta Zsűri, Budapest
beszédről, amely nélkül nehezen figyelek a témára, mert Wiegmann Alfréd,
arra koncentrálok, hogy ne zavarjon a hangképzés. Tehát színházi és televíziós rendező.
mégiscsak érdemes beszélni. Vagyis gyakorolni. Nyilván Pataki András rendező,
időigényes munkáról van szó, de elengedhetetlen ahhoz, a Forrás Színház igazgatója.
hogy színpadra léphessen az előadó. Lutter Imre előadóművész,
a Versmondók kreatív alelnöke.
Ha megfigyeljük, bizony a tanulságok nem szólnak más- Kiss László rendező,
ról, mint a Magyar Versmondók Egyesülete nyilvánosan is a Versmondó folyóirat főszerkesztője.
elérhető értékelési szempontrendszeréről (www.vers.hu, Bodor-Palkó Pál előadóművész
Egyesület link). Hogy tudniillik a zsűri, tehát a szakmai Dolmány Mária, a Vécsey Színpad vezetője.
közönség három fő szempontot mérlegel: a versválasztást,
a hangképzést és a művészi megvalósítást. Az első szem- DÍJAZOTTAK KECSKEMÉTEN
pont esetében a választás objektívebb mércéje a korosztá- 10-12 évesek:
lyi megfelelőség, szubjektívebb az egyén és a vers kap- I. Szombati Dorottya - Újvidék - Nikola Gyurkovics
csolata. Ez vezet a művészi megvalósitásig, amely egy Általános Iskola - Feketics.
mellényúlással, egy rossz választással alapvetően eldőlhet. ll. Turkevi Nagy Ildikó - Kecskemét, Bányai Júlia
Jó választás esetén sem azt nézi az ember, hogy mennyi Gimnázium.
eszközzel rendelkezik egy kisiskolás, mert nagyon sokkal III. Hojsza Henrietta - Kecskemét, Béke Általános
még nem bírhat. De az ösztönösség, a természetesség Iskola.
kulcsa lehet a jó versmondásnak, és előrevetíti a vers- IV. András Petra - Dombegyháza, Általános Iskola.
mondó fejlődési irányát. Itt kezdődik a művészi meg- V. Petyovszki Zita - Kecskemét, II. Rákóczi Ferenc
valósítás. Általános Iskola.

versmondó 37
13-14 éves kategória: Könyvjutalomban részesültek
J. Kasza Zsanett - Újvidék, Vajdasági Magyar Vers- l. Vermes Adám
mondók Egyesülete. 2. Horváth Evelyn
II. Simonyi Lili - Újvidék, Vajdasági Magyar Vers- 1. Bicskei Tamás
mondók Egyesülete. 2. Kunovics Anita
Ill. Turkevi Nagy Klaudia - Kecskemét, Bányai Júlia 3. Varga Mercédesz
Gimnázium.
IV. Deli Annamária - Gyula, Dürer Albert Általános
Iskola. Dsida Jenő
V. Nyerges Dóra - Kecskemét, Vásárhelyi Pál Általános
Iskola. Jó reggelt, barátom!
DÍJAZOTTAK BUDAPESTEN
A két szemem lobogó reflektor,
10-12 évesek öles nyalábbal veti a fényt;
l. Sodró Abel egyszer szeszélyes csipkebokor
2. Gászpor Benedek toppan elém,
3. Petro Enikő majd egy hideg torony -
4. TÚIY Melinda
később talán egy élet, akit elgázolok.
5. Arvai Levente
Olyan furcsán nyílnak a gondolataim,
6. Csata Zsuzsanna
kicsi angyalok ideges szárnya
Könyvjutalomban részesült: hömpölygeti a homályt.
l. Dosek Boglárka Nincs osszefűggés a dolgok között.
2. Kránicz Annamária
Milyen jó volna izgalom nélkül
3. Forrai Mercédesz
találkozni egy emberrel és ráköszönni:
4. Erdős Mátyás
- Jó reggelt, barátom,
13-14 évesek kategóriája: hogy aludtál? -
A Pápán megrendezésre kerülö döntőre továbbjutott: És behunyt szemmel
l. Szeghő Katalin adni át magamat valami
2. Bojtos Luca józan és nyugodt, örökfolyamatnak.
2. Kósa Attila
3. Pálya Pompónia
j
Pest megyei versmondónap
Pest Megyei Közművelődési Intézet tizenegyedik alka- Az Illyés Gyula Országos Vcrsmondó Versenyre tovább-
lommal, április végén tartotta hagyományos megyei vers- jutottak: Balogh Ferenc, Vörös Vilmosné.
ünnepét aMegyeházán. Ajó hangulatú szakmai találkozón Szádváriné Kiss Mária
a középiskolás diákok mellett több felnőtt is részt vett.
A Pest megyei versmondónap egyben előválogatója volt a A 2006. április 29-én a Megyeháza épületében megren-
"Vigyél hírt a csodáról", a .Cantata profana" és az lllyés dezett versmondónap sikeres és szép nap volt. A szervezők
Gyula Országos Versmondó Versenyeknek. A zsűri (Benke és résztvevők igazi szívvel-lélekkel dolgoztak a nap sike-
Éva Radnóti-díjas főiskolai docens, Nyakó Júlia szín- réért, jó volt a hangulat, sok értékes versel hallottunk. Bár
művész és Tóth Zsóka Radnóti-díjas előadóművész) nagy helyezést nem értem el, mégis sokat tanultam a néha
gonddal és hozzáértéssel elemezte az elhangzott vers- kemény, de annál hasznosabb kritikákból. Azt hiszem, nem
tolmácsolásokat. Az értékelés komoly szakmai konzultá- csak én lepődtem meg az értékelés módján, hanem a többi
cióvá vált. résztvevő is. Több éve mondok verset, járok versmondó
versenyekre, de még nem találkoztam ilyen személyre
Eredmények szabott értékeléssel, bírálattal. Igaz, az olykor-olykor
I. Balogh Ferenc (Inárcs), keménynek tűnő kritika fájdalmas, de a későbbiekben ez
Il. Vörös Vilmosné (Nagykőrös), segíthet leginkább a felkészülésben.
III. Zágoni Szabó Sándor (Maglód). A verseny végeztével a szervező intézmény meghívott
bennünket egy konzultációra, ahol magas szintű szakmai
A "Vigyél hírt a csodáról" országos versenyre tovább- segítséget nyújtanak minden érdeklődő szavaltinak.
jutottak: Balogh Ferenc, Siposhegyi Zoltán (Budaörs), Kiváncsi voltam, mit adhat számomra ez a lehetőség, ezért
Zágoni Szabó Sándor. elmentem a május 3-ai alkalomra. A szemináriumon
A "Cantata profana" című országos versenyre tovább- egyedül én vettem részt az előző heti versmondók közül.
jutottak: Balogh Ferenc, Mikulik Péter (Szigetszent- Persze, rajtam kívül még több versmondó diák és pedagó-
miklós). gus is jelen volt. Az előadást Benke Éva tanárnő tartotta.

38 versmondó
A tanárnő magával ragadó előadásmódjával, kozvetlen- hogy legközelebb is szívesen részt vesznek egy ilyen
ségével mindenkit elvarázsolt. A beszédtechnika-gyakorla- továbbképzésen. Úgy gondolom, ez a nap igazán teljesí-
tokon kívül mindenkinek egyénre szabott tanácsokat, tette a hozzá fűzött reményeket. Remélem, többen is kedvet
tippeket adott; bemutatta az elhangzott verseken keresztül, kapnak, és a következő alkalommal még több versszerető
hogy milyen körülményeket kell tisztázni a versmondának: diák jön el.
ha kiválaszt egy verset elmondásra. Az idö úgy elrepült, Tóth Noémi
hogy észre sem vettük. A jelel/lévők megegyeztek abban, 9. osztály, Kossuth Lajos Gimnázium, Cegléd

Kinek van szüksége vers mondásra ?


Befejeződötta jubileumi Tompa Mihály
Országos Vers- és Prózamondó Verseny
2006. április 29.
Ennek a ténynek megfelel az is, hogy nem a versnek van hiszen egy egész napon át, váltott zsűrikkel zajlott a ver-
szüksége az elmondásra, hanem elmondójának a versre. Itt sengés. Hatalmas munka volt ez a zsűrinek is, a verseny-
azonban már felmerül néhány olyan kérdés és feloldásra szabályzat szerint ugyanis a résztvevők mindkét betanult
váró ellentétpár, mint a mozgalom vagy verseny, vers- versének vagy szövegének a meghallgatása után vonultak
mondás vagy produkció. Az idei jubileumi országos ver- el dönteni. A személyre szóló, alapos, részletekbe menő
senyt ilyen szempontból is szeretném vizsgálni az ilyenkor értékelések, emberi hangon átadott kritikák idén, azt gon-
szokásos egyéb szempontok mellett. dolom, megváltoztatták a mindenkori zsűrik felé irányuló
enyhe ellenszenvet. A kérdés: mozgalom, vagy verseny?
Jubileumi hangulat? Erről annyit, kell a mozgalom, kell az, hogy minél na-
Ezt jó néhányan számon kérték tőlem. Válasz nincs, mert gyobb létszámban mondjanak, olvassanak verset fiatalok
hangulatot az ember magának aJakít ki, persze kell hozzá és idősebbek egyaránt, de az is szükséges, hogy legyen
lehetőség is, mindent nem lehet a spontaneitásra hagyni. egy fórum, ahol mindez megméretik. Az viszont már baj,
Utóbbi alatt a máskor jól működő Fesztiválklub lany- ha egy gyerek, aki az országos döntőben negyedikként
haságát értem. Jelzésértékű, hogy sok prominens szemé-
lyiség vett részt a megnyitón és a gálán, tehát volt súlya a
rendezvénynek. Támogatóból is volt elég, úgy tűnik, ez is
megoldódni látszik. Talán az anyagiak sem voltak szű­
kösek, a szervezők ezúttal nem jelezték, hogy komoly
hiány lenne. A versenyzők és kisérőik a rimaszombati vi-
szonyoknak megfelelően juthattak szálláshoz, ételhez. A
zsűri és a vendégek számára ismét rendelkezésre állt az a
jól és olajozottan működő önkéntes vendéglátó csapat,
amely szinte leste a kívánságokat, hogy teljesíthesse.
Kiváló kisérőrendezvények voltak, sok nézővel, valami
plusz mégis hiányzott. Egy érzés, hogy jubileum van, egy
megerősítő, hangsúlyozó gesztus, hogy ez a miénk. El-
maradásának okát nem tudom.

Mozgalom, vagy verseny?


Tény, a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny a
magyar nyelvterület legnagyobb, legtöbb versmondót
mozgósító versenye. Vannak helyek, iskolák, ahol osz-
tály-, iskolai, városi, kistérségi, kerületi fordulókon kell
megmérni a nagyszámú jelentkezőt, hogy a legjobbak
kiválasztassanak az országos fordulóra. Ez nagyon jó,
bárcsak mindegyik régióba n ilyen érdeklődés lenne. Az
országos verseny döntőjébe bejutni igazi csúcsteljesít-
mény. Hogy hogyan lehet versenyezni versmondásban, s
ki hivatott eldönteni, ki a jobb, ez mindig szubjektív, a
szakmai zsűrin múló döntéssorozat. Idén a szakmai zsűrit
olyan tekintélyekből sikerült összeverbuválni, akiknek
hitelük, hozzáértésük megkérdőjelezhetetlen. Az is mél- .. f =~.
tányolandó tény, hogy ezúttal a versenyen volt a hangsúly, •. ~~~'.q,-
igaz, ez a nézők számára maximális terheléspróba volt,

versmondó 39
végzett, sírva hagyja el a rendezvényt. Ez mintha arra utal- csak kicsit degradálja ezt a megmérettetést. Sokszor az
na, annyira versenycentrikussá, sikerorientálttá váltak a indokokat sem értettem, minek és miért egykori aktuálpoli-
gyerekek is, hogy nem tudatosítják kellőképpen a tényt, tikai hullámok által ihletett, nem igazán jól mondható, nem
hogy már azzal nyertek és gazdagodtak, hogy verseket, is igazán jó verseket mondani, nem is igazán jegyzett
szövegeket tettek magukévá, lelkük és szellemük szerzőktál. Hiányérzetem volt abban is, hogy kevés, na-
épülésére. Mozgalom és verseny megférnek egymással; a gyon kevés volt a jelenkori vers és próza, még kevesebb a
határokra igen óvatosan kell figyelni. Jó lenne az a szak- honi szerzá tollából született mű. Nem vagyok mindig híve
mai háttér, amely képes lenne mind a mozgalmi, mind annak, hogy kicsi, sárga, savanyú, de a miénk alapon kell
pedig a versengési résszel folyamatosan foglalkozni, fenn- verset vagy szöveget választani, de ki kell mondani, se nem
tartani és működtetni azt. Az erre való próbálkozások java kicsi, se nem sárga, se nem savanyú az itthoni líra és
része eddig dugába dőlt, lásd: a civil szerveződésként próza. Jelzés, hogy mennyire nem olvasott, mennyire nincs
megalakított szakmai társulás csendes kimúlása. becsülete. Más kérdés, mi ennek az oka.

Versmondás, vagy produkció? Zárszó gyanánt


Ez itt a kérdés, jelen esetben az egyik legsúlyosabb, hiszen Rimaszombatban ilyenkor, áprilisban már másfél évtizede
már fentebb is jeleztem, sikerorientált világunk deformáló a verset, az írott szót, az irodalmat ünnepeljük. Idén az
hatása talán éppen ebben a kérdésben fogalmazódik meg értékteremtésen volt a hangsúly, jó szemű és jó érzékű
legjobban. A döntőbe jutottak között sokan már nem pásztorok terelgették a nyájat, talán jó felé is. Fontos, hogy
először álltak a pódiumon, vannak olyanok, akik évek óta, arról beszéljünk, hogy van, és komoly súllyal jelen van ez
kategóriát váltva, állandóan a csúcson vannak. Hol igazi az esemény, amelynek összetartó ereje, szakmai háttere
versmondással és szövegmondással, hol meg produkció- biztosíthatja mozgalomként és versenyként való létjogo-
val. A kettő között is csak hajszálnyi a különbség, talán sultságát. A verseny már része a vidék és a város életének.
csak annyi, hogy míg az igazi versmondás és szöveg- Már része a résztvevők életének. Igény van, befogadás is.
mondás esetében a belülről jövő energiákon, az énnek a Most még az feladat, hogyan lehet kiépíteni és állandósítani
vers vagy a szöveg általi megfogalmazásán van a hang- egy olyan szakmai hátteret, amely a mozgalom háttérereje,
súly, addig a produkcióknál ehhez még hozzájárul egyfajta hogyan lehet megtartani azt az értő és jó szándékú, fel-
póz, tudatos sikerre való törekvés, némi hatásvadászat, készült zsűrit, legalább részben, amely idén döntött a díjak
sima technikák eszközként való bevetése és, sajnos, sorsáról. Remélhetőleg megtalálják rá az időt, az energiát
indokolatlan patetizmus, fárasztó nyomulás is. Ebben az mindazok, akik ezt felvállalták, hogy továbbéltetik.
évben, a döntőket végighallgatva kevés esetben éreztem
azt, hogy borzongás fut rajtam végig, élmény érik meg A győztesek névsora
bennem. Ha történt ilyen, akkor az az ötödik kategória I. kategória vers: l. Culák Nikolett, 2. Antal Gábor,
versmondóinál történt. Kuklis Katalin és Nagy Gábor 3. Varga Szilvia, 4. Lakatos Lili.
szereztek feledhetetlen pillanatokat. Ők igazi tisztaság, I. kategória próza: l. Németh Dóra, 2. Karvai Barbara.
értékteremtés, mély alázatú, tiszta önmegfogalmazás él- 3. Lebocz Dóra, 4. Kaszner Máté.
ményével ajándékozták meg a hallgatóságot. Ez meg-
őrződött még az egészen kicsikben, az első kategória ll. kategória vers: l. Renczés Viktória, 2. Zsapka
bájos, kedves, játékos előadóiban, valamint néhány har- Krisztina, 3. Jávorka Emma, 4. Majer Kitti.
madik kategóriás versenyző produkciójában volt érezhető If. kategória próza: I. Kusza Ádám, 2. Tóth András,
3. Béhr Márton, 4. Szitka Mária.
az, hogy a nagyot próbálás, a tehetség ereje mellett tudtak
magukra is figyelni. Ölveczky András, Horváth Viktória,
III. kategória vers: l. Horváth Viktória, 2. Jókai Ágnes, 3.
Jókai Ágnes és Gál Katalin döntösöket emelném ki.
Szabó Donáta, 4. Király Krisztina.
Csalódás volt viszont számomra a középiskolások
III. kategória próza: l. Ölveczky András, 2. Melecsky
versenye. Ennyi patetizmust, ennyi versválasztásbeli mel-
Réka, 3. Gál Katalin, 4. Juhász Attila.
léfogást régen nem tapasztaltam. Igazából csak "produk-
ciók" voltak, minden lehetséges technikai trükk beveté- IV. kategória vers: l: Havasi Péter, 2. Kovács Ildikó,
sével, néhány igaz mondatot leszámítva. Havasi Péter 3. Básti Andrea, 4. Berényi Dávid.
Márai-megfogalmazásában a szerző súlya hiányzott, IV. kategória próza: l. Konczi Róbert, 2. Matyó Anett,
Kovács lldikó inkább színészi teljesítményt nyújtott. 3. Koronczi László, 4. Farkas Melinda.
Mindkettőjük számára nyitott a pálya, ám óvatosabban
kellene megközelíteniük és magukévá tenniük aszöveget. V. kategória vers: l. Kuklis Katalin, 2. Nagy Gábor,
Magyarán: néha a kevesebb több, a belsőségesebb a hite- 3. Demko András, 4. Csicsó Gyöngyi.
lesebb. A versválasztás kérdésére visszatérve talán annyit V. kategória próza: l. Motyka lldikó, 2. Rakottyai
még, nem illik egy másik határon inneni vagy túli ver- Katalin, 3. Brutovksy Gabriella.
senyre elkészült versről még két bőrt lehúzni.
VI. kategória, megzenésített versek: l. Csánó Szabina és
Volt nemrég egy Wass Albert-verseny, ebből kifolyólag az Halász Gábor, 2. Grassl Ferdinánd és l1ka Adrián -
oda kiválasztott, témában és hangulatban oda való versek Industria Duó, 3. Óváry Anna, különdíj: Jön Vuk.
itt, a Tompa Mihályrol elnevezett versenyen is megjelentek. Szászi Zoltán
Nem volna igazán baj, nem is tiltja a versenyszabályzat, Új Szó, 2006. május 2.

40 versmondó
Tompa Mihály
Két madár új meg új lángra gyúl.
Ifjúság, ifjúság. ..! gyors fecske, már
Két madaram volt: az egyik fehér, Ha elmenél magad:
A másikfekete; Minek vivéd el, mért nem hagytad itt
Két madaramnak bizalom vala A másik madarat?
S ifjuság a neve. Elszállott véled a fehér galamb,
De itt hagyának. ..! s oly rideg vagyok, A nyájas bizalom,
Minő a puszta ház, Ki olajágat horda nékem a
Hol nem lakik nyájas galamb, sem a Világból egykoron.
Vigfecske nem tanyáz. Mint a futóborostyán átölel
Ifjúság, ifjúság. .. gyors fecske, te! Élő fát és romot:
Szárnyad hová ragad? Az emberekhez lelkem és karom
Hát elvivéd éltemtől ily korán Forrón ragaszkodott.
A szép meleg nyarat? És most kerűlöm őket... borzadás
Nem látlakfényes villámok között Fut végig lelkemen:
Vigan cikázni fenn ... ? Hogy e mosolygó hóhérok keze
Nem látlak többé mélységes habon Fogja be majd szemem.
Elcsapni hirtelen]? A két madár örökre elrepiilt. ..!
Ah, véled minden, minden oda van ... Mellettem ki marad?
Virág, dal, szerelem! Az életben, ha már gyönyört nem is,
Fajo borongás emlegetve az De fás nyugtot mi ad?
Elmultat szűntelen; Föl, föl munkásság s életküzdelem!
Hull a barna fürt, az arc pírja vész ... Rengjen zajtól a ház:
S az élet átkaúl: Ha benne többé nincs fehér galamb,
Nem akar a lélek vénűlni, sőt S vígfecske sem tanyáz!

Zsűritag voltam a Felvidéken


Zsűritagként részt vehettem a szlovákiai magyar vers- tőjében", Nekem a leginkább felkészült korosztály, a
mondók ünnepén, Rimaszombatban. Jól éreztem magam, 12-16 évesek jutottak, majd a "döntőben" a prózamondók.
jó szervezés mellett, jó emberek között, jó versmondókat Nem munka, élvezet volt őket hallgatni, majd értékelni.
hallgatva, igazán élvezetes volt. Még a kora reggeli Nagy öröm volt zárszóként arról szólni, hogy már semmi
kezdési időpontokkal együtt is. szükség mentségre-biztatásra, arra, hogy "igaz, hogy
A rendezvény (számomra) meglepően nagyszabású silány, de szeretni kell, mert magyarul van, mert segít
volt, főként tudva, hogy mennyi és mennyire népes járási megőrizni a magyarságot" stb. Ahogy ez emlékeim szerint
találkozó előzte meg a .xlöntöt". Értesüléseim szerint volt még akár l Oéve is.
mintegy 2000, 6 és 90 év közötti versmondó mérette meg Kritikai megjegyzésre alig van ok. Talán csak a gála-
magát év közben, közülük mintegy 250 kapott meghívást műsor sikerületlen szerkesztése és a Magyarországról
Rimaszombatba. Lenyűgöztek a létszámok is, a színvonal meghivott Kún Attila-társulat méltatlan táncműsora fel-
is (ez igaz akkor is, ha éppen, győztesek, azaz a kiemel- hánytorgatható.
kedően jók hiányoztak a mezőnyből). Lenyűgözött a szer-
vezettség, a rengeteg háttérszereplő, akik mind tudták és Végül egy jelenségre igyekeztem felhívni a szlovákiai
pontosan elvégezték a dolgukat színpadon, büfében, ok- magyarok kulturális életéért felelősséget vállalók figyel-
levelek megírásakor, a zsűrikben. mét: nagyobb figyelmet kellene fordítani a középiskolás
Lenyűgözött Kamenár Éva titkár hihetetlen energiája, korú versmondókra (ez Szlovákiában 16 éves kortól szá-
kedvessége, hogy mindenkihez volt jó szava, ölelése, gon- mít). A ragyogó alapiskolás versmondók száma is, minő­
doskodó jó tanácsa. És mindennek hátterében Huszár sége is csökken a középiskolákba lépve, nyilván, mert
László, a CSEMADüK Művelődési Intézete igazgatójá- abbahagyják a versmondást. Kár értük, nem kellene
nak szorgos munkája, ami biztonságot adott minden hagyni, több, többféle alkalom szervezésével talán többen
közreműködőnek. megtarthatók lennének a magyarul verset mondók kö-
És jóleső volt a versmondók minősége, műveltsége, rében.
igényes műsorválasztása, felkészültsége. Öt korcsoport-
ban, 25-25 vers- és prózamondó közül választhattuk ki a Gratulálok!
4-4 legjobbat, akik újabb lehetőséget kaptak a "döntő dön- Nagy András László

versmondó 41
FELHíVÁs

Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet, Magyar Versmondók Egyesülete,


Petőfi Sándor Szülőházés Emlékmúzeum
meghirdeti

A "Szeptember végén"
ORSZÁGOS VERSMONDÓ VERSENYT

A nevezés feltételei:
I. A versenyre amatőrversmondók jelentkezését várjuk, akik betöltötték 14. életévüket,
és befejezték tanulmányaik nyolcadik évfolyamát.
2. A jelentkezők hat verssel nevezhetnek az alábbiak szerint: - öt Petőfi Sándor-vers
- egy Bács-Kiskun megyéhez kötődő, rendszeresen publikáló kortárs költő verse
(pl.: Buda Ferenc, Dobozi Eszter, Kabdebó Tamás, Kiss Benedek).
3. A versenyzők más, országos versenyen helyezést elért produkcióikkal nem nevezhetnek.

A verseny egyfordulós, a zsűri minden versenyzőtől három produkciót hallgat meg.


Az egyes produkciók ideje lehetőleg ne haladja meg az 5 percet!

A nevezési lapot 2006. szeptember ll-ig kérjük elküldeni a következő címre:


BKMÖ Közművelődési Intézet
6000 Kecskemét, Katona József tér 8.

Nevezési lap kérhető a fenti címen, vagye-mailben a hirlevel@bacskultura.koznet.hu címen

A verseny időpontja' 2006. szeptember 29.

Helyszíne: Kiskőrös

Petőfi Sándor: Csendes élet


És vége a komédiának,
Afiitty s a taps elhallgatott,
A II agy fiiggöny szépen legördült,
S én ott hagyám a színpadot.
l
S most itt vagyo/c. oly messze, messze,
Száz méiföld tőlem a világ,
Ki egykor azt becsavarogtam,
Mint a garaboncás diák.

Itt ülök feleségem mellett


Ebb' a csendes kis faluba '.
Egykor szűk volt a föld, s imé most
Elég tág e kicsiny szoba.

Itt nézem a hajnalt s az alkonyt


És feleségem mosolyát,
S szemem nem kíván többet látni,
Bármily kevés az, amit lát.

Ki tette volna föl felőlem,


Hogy ilyen furcsán járok még? ...
De mikor olyan furcsa, furcsa
Portéka az afeleség!

42 versmondó
"ÖRÖK PÓDIUMON"
4. VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY
Pintér Tibor emlékére
2006. október l4-én, Veszprémben
Rendezők: a Veszprém Városi Művelődési Központ és a Magyar Versmondók Egyesülete.

A verseny célja: Pintér Tibor, az országszerte ismert előadóművész, rendező, népművelő életének 72. évében,
1999. október 15-én hunyt el. Egész munkásságát a vers, az irodalom népszerűsítésének szentelte.
Az elismert szakember művészeti vezetőként, zsűrizései során, valamint módszertani írásaival is sokat tett azért,
hogy a különböző korosztályokból minél többen vállalkozzanak az irók-költők üzenetének megszólaltatására.
Emlékét, szellemi örökségét megőrizni hívjuk immár negyedik alkalommal a versenyzőket Veszprémbe,
ahol Pintér Tibor élt és dolgozott.
A nevezés feltételei: A versenyzőknek a teljes magyar irodalomból szabadon választva három
(közülük egy ma élő) szerző versével vagy prózájával kell készülniük.

A verseny résztvevői:
1. kategória: 5-8. osztályos diákok. II. kategória: 9-12. osztályos kőzépiskolások e Ill. kategória: felnőttek
IV kategória: szépkorúak (60 év felettiek).

A zsűri döntése alapján a korcsoportok legjobbjai díjazásban részesülnek.


Jelentkezés: a név, életkor, foglalkozás, lakcím, telefonszám és a választott művek közlésével
2006. szeptember 20-ig a verseny helyszínén:
Városi Művelődési Központ - Ferencz Zsuzsanna
8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 2. Telefon: (88) 404-549, Fax: (88) 429-693
e-maii: fer.zsuzsaiiifreemail.hu

Nevezési díj: 1000 Ft (csak a Magyarországon élőknek)!

A Baka István Alapítvány és a Bartók Béla Művelődési Központ,


a Csongrád Megyei Művelődési Központ, a Dél-alföldi Versmondók Egyesülete és a Magyar Versmondásért
Alapítvány támogatásával 10. alkalommal hirdeti meg az

"Én itt vagyok - Üzenet Új-Huligániából" Baka István J;érs-, Énekeltvers- és Prózamondó Versenyt
A címváltozás is utal arra, hogyaversválasztásban fontos szerepet kap 1956 ötvenedik évfordulója.
A nevezés feltételei:
A versenyre nem hivatásos vers- és prózamondókjelentkezését várjuk, akik betöltötték 14. életévüket
és befejezték általános iskolai tanulmányaikat. A jelentkezőknek egy Baka István-verssel, egy verssel az egyetemes
magyar irodalomból és egy kortárs magyar verssel vagy prózával kell készülniük, amely 1956 emlékét idézi.
Egy-egy vers vagy próza előadása nem haladhatja meg az 5 percet.
A versenyt ifjúsági (a verseny idején még középiskolai tanulmányokat folytató) és felnőtt- (18 év felett)
kategóriában hirdetjük meg.

A döntő időpontja és helye: 2006. november ll.


Bartók Béla Művelődési Központ (Szeged, Vörösmarty u. 3.).

Jelentkezési határidő: 2006. október 15.


Jelentkezni név, lakcím (irányítószám), életkor, a választott három vers vagy próza megnevezésével az alábbi
címen levélben, faxon vagye-mailben lehet: Baka István Alapítvány, 6723 Szeged, Molnár u. 4.,
e-maii baka-alapítvány axelero.hu és a Bartók Béla Művelődési Központ, 6720 Szeged, Vörösmarty u. 3.
Telefon: 62/475-190, 62/542-825, 62/542-826, fax: 62/426-008, e-maii bbmk@tiszaportal.hu.
Bővebb felvilágosítás:
Baka István Alapítvány - Baka Istvánné - 06/62/630-286,06/20/254-1772, dr. Tényi Jánosné - 06/62/635-281,
06/30/857-2218, Bartók Béla Művelődési Központ - Dálnoky Zsóka 06 /20/ 367-5863

Mindkét kategória legjobbjai a támogatók és szponzorok által felajánlott értékes díjakban részesűlnek.

versmondó 43
SZAKISKOLÁSOK VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYE
A verseny meghirdetője: Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület

A verseny célja:
A szakiskolai oktatásban tanuló fiatalok egy része tehetséges és nagy érzékenységgel fordul a színházművészet
és az irodalom felé. Az ő számukra rendezünk immár 5. alkalommal olyan bemutatkozási lehetőséget,
ahol saját tanulói csoportjukban mérhetik össze tudásukat, mutathatják meg tehetségüket.
Fontos, hogy teljesítményüket életkori és iskolatípusnak megfelelő módon ismerjük el, és ezzel is ösztönözzük
őket a vers és próza szeretetére.

A verseny kategóriái: szakközépiskolában, szakiskolában tanulók


A jelentkezés és a részvételfeltételei:
Csak a megjelölt iskolatípusban tanuló fiatalok jelentkezhetnek. A feladat egy vers vagy prózai mű bemutatása
3-5 perc terjedelemben.
Iskolánként (szakközépiskola 2 fő, szakiskola 2 fő) összesen négy tanuló indulhat.
Minden versenyző egy szabadon választható és egy kötelező művet ad elő.
A verseny szervezői a jelentkezés után mindenkinek megküldik a kötelező művet postai úton.
A verseny nyitott, a felkészítő tanárok és kísérők részt vehetnek a vetélkedő helyszínein.

A versenyen való részvétel kizáró okai:


Kizáró ok lehet a nevezési díj be nem fizetése, vagy az, ha tanuló nem a kötelezően megadott verssel
vagy prózával készül, illetve ha a választott míi nem a kiírásnak megfelelő.

A nevezés modja, határideje:


Jelentkezési határidő: 2006. szeptember 15.

Nevezési lap igényelhető az iskola eimén: Hunyadi Mátyás Szakképző és Szakközépiskola


9200 Mosonmagyaróvár Dr. Gyárfás u. 3.
Dr. Kissné Németh Éva

Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület 1085 Budapest, József krt. 63. címen
Nevezési díj: 3000 Ft/ fő

A háromnapos fesztivál 2006. november] 0-12. között kerül megrendezésre.

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból:


A kötelező mű előadásaután, a zsűri döntése alapján a legjobbak folytathatják a versenyt,
a szabadon választható művekkel.

Az eredmények közzétételének modja:


www.fok.hu/szake weboldalon, a SZAKE Híradóban, és a Budapest TV híradásaiban

Díjazás:
A döntőbe jutott minden tanuló és felkészítője, könyv- vagy tárgyjutalomban részesül a legjobbakat meghívjuk
egy nyári 5 napos táborozásra vagy országjárásra.

A szervezők elérhetősége:
Hunyadi Mátyás Szakképző és Szakközépiskola, tel./fax.:06-96-211-788, e- maii: hunyadiszi@axelero.hu
Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület, 1085 Budapest, József krt. 63.
06-30-257-4624 mobiltelefonon vagy a szucsikagi@t-online.hu email címen.

10házi László:IKasszandra leveleiből


ahogy az élet rövidül. pedig mennyit tanultunk-tudunk,
az ősz egyre fájdalmasabb, de hol már az a tűz, az az akarat!
nem tár ki már a szem erősek is csak azért maradunk:
tengernyi vásznakat. rajtunk ne szánakozzanak.

ahogy az élet rövidül. ne szánakozzanak, de hagyják


nem ráznak már meg a képek- meg legalább a harmoniát,
hisz, nem könyörül az élet ami bennünk még kihajt.
rajtunk, kik szegények. mi már nem akarjuk a bajt.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- . J

44 versmondó
Elnöki beszámoló
a Magyar Versmondók Egyesületének szakmai munkájáról
(2005. június 4. - 2006. április 8. közötti időszakról)

A Magyar Versmondók Egyesülete mint közhasznú szer- A Kárpát-mcdenee magyar lakta területein közel három-
vezet végzi munkáját a magyar anyanyelvű versmondás, száz versmondó verseny, illetve rendezvény volt a Vers
a költészet népszerűsítése érdekében, szerte a Kárpát- Évében. Ezek szinte mindegyikéhez közvetve vagy
medencében, valamint lehetőség szerint a diaszpórában. közvetlenül közünk volt. Sokan csak tanácsot kértek tőlünk
Ismét eltelt közel egy év. Tavaly a balatonszemesi köz- a szervezéshez, mások szakembereket vagy anyagi támo-
gyűlésen adtuk áldásunkat a "Vers Éve" programsorozat- gatást, esetleg díjakat vártak tőlünk, és persze számosan
ra, melyet József Attila születésének centenáriuma alkal- sok eseményt közvetlenül az egyesület hozott létre.
mából hirdettünk meg. Az eltelt egy esztendő munkájáról A közelgő Költészet Napja alkalmából ezúton
ezúton számolok be az elnökség és a kabinet nevében. szeretnék minden versszerető és egyesületünk nevében
nagy-nagy köszönetet mondani és hálámat kifejezni min-
A Vers Éve jó alkalom volt arra, hogy igazából megmu- denkinek, akik segítették e tevékenységünket.
tassuk országnak-világnak, hogyaversmondás több mint Köszönet mindazon intézményeknek, akik pályázati
egyéni hobbi, több mint néhány megszállott önkifejező pénzeket adtak: NKA, NKÖM Mobilitás, Fővárosi Önkor-
eszköze. Világossá vált, hogyaversmondás "hungari- mányzat, Hungarofest Kht. és az adó I %-át felajánlóknak,
kum", anyanyelvápoló és mentő, olyan nemzeti erő, amely valamint szponzorainknak és partnereinknek, akiknek
elengedhetetlen a kulturált, érző és lelkileg-szellemileg jól megjelenést biztosítunk honlapjainkon és a Versmondó
kommunikáló nemzedékek felneveléséhez. És ami nagyon folyóiratban is.
fontos: nem igaz, hogy a költészet, a versmondás iránt
csökken az érdeklődés. Csak oda kell tenni értőn és Szervezeti tevékenység
okosan a kultúra, a művészet "svédasztalára". Egyre több A Kabinet hét főből áll, úgymint:
fiatal vállalja a szereplést, a versmondást. Sajnos, az isko- elnök (Bartók László),
lai oktatásban egyre inkább háttérbe szorul a költészet, az elnökhelyettes (Kiss László),
irodalom és annak megszólaltatása, így nekünk kell ezen a kreativ alelnök (Lutter Imre),
téren vállalnunk. Mive! a Magyar Versmondók Egyesülete szervezési alelnök (Popper Ferenc),
az egyetlen ilyen nagyságú és szervezett, civil kezdemé- gazdasági és szervezési igazgató (Pataki András),
nyezésre létrejött szervezet, ezért kötelességünk, hogy marketingigazgató (Holics Szilvia) - nyílt pályázati
integráljuk, segítsük a művelődési közösségek, iskolák, eljárás során választotta meg a kabinet,
műhelyek, önképző körök szakmai munkáját, versenyek, kabinettitkár (Németh András).
táborok, szemináriumok, továbbképzések szervezésével, A kabinet adminisztratív munkáját segíti még Wahl
rendezésével. László.
Ez hallatlanul nagy munka. Néhány ember társadalmi
munkában, szabad idejében nem is tudja ezt felelősséggel Nyolc alkalommal tartottunk kabinetülést, illetve alkalom-
vállalni magas szinten. Ezért próbáltunk és próbálunk szerűen több tucatnyi informális megbeszélést és munka-
megtalálni minden olyan szervezetet, szakembert, akik értekezletet, azokkal, akik érdekeltek és/vagy felelősek
részt vállalnak e küldetésben. Éppen ezért, az elmúlt voltak egy-egy programért.
időszakban inkább ezen kapcsolatok létrehozásán Kezdeményeztük és segítettük több regionális egye-
fáradoztunk. Inkább néhány nagyobb rendezvényre és sület létrehozását. Megalakult, illetve a megalakulás jogi
formai-tartalmi ügyre koncentráltunk közvetlenül, hiszen úton van, de már tevékenykedik:
ezek kisugárzó hatása segíti minél szélesebb körben a békéscsabai központú Délkelet-magyarországi
megismertetni-megkedveltetni, valamint hitelesebbé Egyesület (Józsa Mihály),
tenni a versmondás ügyét (Bajai szemináriumok, Dél-magyarországi Egyesület (Balogh Zsuzsanna),
"Regösök húrján" versenysorozat, Kaleidoszkóp Budapesti és Közép-magyarországi Egyesület,
VersFesztivál, Versmondó újság, intemetes honlapjaink, Székelyföldön az Erdélyi Magyar Vers Egyesület
sajtómegjelenések). Székelykeresztúron (Illyés Izabella),
Ebben a tevékenységben és munkamegosztásban sike- partiumi Aradon (Puskel Tünde Emese).
res, egészséges és folyamatos együttműködés alakult ki a
Magyar Művelődési Intézettel (Tóth Erzsébet és Tóth Reméljük, ezen regionális egyesületek hamarosan olyan
Zsuzsanna), a Győr-Moson-Sopron Megyei Versmondó intenzitással tudnak és akarnak dolgozni, mint a Győr­
Egyesülettel (Popper Ferenc, Németh András), és az Moson-Sopron megyei és az északkelet-magyarországi
Északkelet-magyarországi Regionális Versmondó Egye- tagszervezetünk. Így immár 12 regionális egyesület és
sülettel (Lutter Imre, Káelné Kovács Rita). 7 tagszervezet dolgozik a Kárpát-medencében, és két

versmondó 45
társszervezet, a New York-i és a Los Angeles-i az óceánon Szakmai tevékenységünk legfontosabb része, hogy
túl, a versmondásért, céljaink megvalósításáért. minél több lehetőséget adjunk a versmondással foglal-
Ez azt is jelenti, hogya Magyar Versmondók Egyesüle- kozóknak továbbképzésekre, táborokra, szemináriumokra.
tének immár egy "ernyőszervezet" szerepét is el kell lát- Ezek közül az alábbiakat emelem ki:
nia. Egyebek mellett ezért is volt szükség a szervezeti és Csopaki hagyományos versmondótáborunkat, amelyet
tartalmi forma megújitására. a 10-16 évesek részére szervezünk immár évtizede min-
A kabinet tagjai társadalmi megbízatásként látják el den év június végén, tavaly ezt áthelyeztük Balaton-
feladataikat. Tiszteletdíjat, fizetést nem kapnak. Ez évi szemesre. A szervezésért köszönet a Kondor Béla Közös-
szűkös anyagi lehetőségeink miatt ebben az évben még ségi Ház munkatársainak és személy szerint Kiss Mariann
költségeiket (telefon, utazás, internet stb.) is csak részben, igazgatónak.
vagy egyáltalán nem tudtuk téríteni. A pályázaton elnyer- Egyre magasabb szinten folyik a képzés Baján a tíz-
hető összegek köre szűkül, illetve a beadott pályázatokra napos Versművészeti Szemináriumunkon, valamint a
egyáltalán nem, vagy csak csökkentett támogatást kapunk. tavaly második alkalommal megtartott, a színi pályára és
előadóművész-vizsgára felkészítő műhelyünkön.
Köszönhető ez Lutter Imrének, a szeminárium és a
Szakmai munka, versenyek, táborok,
műhely vezetőjének, Pintér Juliannának, a Kecskeméti
találkozók, műhelyek, kiadványok Kisfaludy Könyvtár igazgatójának, tanáro knak és elő­
Számos versmondó versenyt támogattunk anyagilag és adóknak.
szakmailag, ezért ezen beszámolóban csak felsorolás- Szakemberekkel és anyagi támogatással is segítettük a
szerűen említem. Azért is, mert a megújult internethonla- székelykeresztúri és a vajdasági Topolyán rendezett
punkon és a Versmondó folyóiratban bőségesen értesül- táborokat.
hetnek a részletekről az érdeklődők.
A szakmai munkát segíti a Versmondó folyóirat, amely
Az alábbi versenyeket szerveztük önállóan vagy azon túl, hogyatagsággal való kapcsolattartás egyik lehet-
valamely regionális szervezettel közösen séges formája, orientáló, rangos szaklapnak minősül,
Pápán rendeztük a tavalyi "Regösök húrján" gyermek- amelyről szakmai kőrők elismeréssel szólnak.

versmondó verseny döntőjét. Köszönet Ferencz Zsuzsan- Immár hagyományosan évi hat számot adunk ki, illetve
nának a veszprémi elődöntő és a pápai döntő lebonyolí- 2005-ben a József Attila-centenárium kapcsán egy jubi-
tásáért. Köszönjük Kiss Mariannak, a Kondor Béla Közös- leumi különszámot.
ségi Ház igazgatójának áldásos tevékenységét a Pest
megyei és Dunán inneni elődöntők megszervezését. Szakmai feladatunk részét képezte eleddig a hivatásos
közép- és felsőfokú előadóművész-képzés, valamint a
Kondor Béla - Szécsi Margit - Nagy László Vers- és vizsgáztatás. Mivel hat évvel ezelőtt volt utoljára képzés
Prózamondó Verseny Kondor Béla születésének 75. évfor- és vizsga, ezért mindkettőt elkezdtük újraszervezni. A
dulóján. Magyar Művelődési Intézettel közösen sikerült tető alá
Egyetemisták és Főiskolások Versmondó Versenye. hozni az előadómüvész-képzés és -vizsgáztatás elő­
készítését. Remélhetőleg, elegendő számú jelentkező
A Radnóti Regionális Nemzetközi Versmondó Verseny. esetén, az idén nyáron és ősszel sikerül ezt abszolválni.
Gyurkovics Versmondó Verseny a költővel - ezt a Kráter Talán a szakmai sikerének is betudhatjuk, hogy több
Műhely Egyesülettel közösen szerveztűk. egykori kiváló versmondó került be a Színház- és Film-
művészeti Egyetemre, a kaposvári Színművészeti Fő­
Társszervezettel közösen rendeztük meg az Örök Pódiu-
iskolára, a Magyar Színház Színiakadémiájára, valamint
mon - Pintér Tibor-emlékversenyt.
különböző színiiskolákba. Bár nem ez a legfőbb feladata
A József Attila Vers- és Prózamondó Verseny. az egyesületnek, de azért fontosnak tartjuk a tehetségek
gondozását, segítését a hivatásos pályára kerülésért és
A Latinovits Versmondó Verseny.
helytállásért.
A Kaleidoszkóp nemzetközi VersFesztivál Miskolcon,
Budapesten, és idén először párhuzamosan egy nemzet- Partneri kapcsolat alakult ki a Parnasszus költészeti mű­
közi helyszínen, Krakkóban. hellyel, a Turczi István vezette szerzői társasággal több
komoly rendezvényt tartottunk - közönségtalálkozókat,
A fentieken kívül még szárnos kisebb helyi versenyeken és folyóirat-bemutatókat, ünnepi emlékesteket. Láthatóan
találkozón vettünk részt és adtunk szakmai támogatást. erősödött a szakmai kapcsolat a költőket, írókat és
műfordítókat tömörítő szervezetekkel, ennek kapcsán
Megalapítottuk a "Magiszter Versmondó" és a "Vers- ember-ember közc!be kerültek a szerzők és a versmondók
kultúra Lovagja" címeket, amelyek a mai napon a Vers- (kíváló példa erre a VersFesztivál).
Gálán kerülnek első alkalommal átadásra. Mindkét cím
létrehozásával az volt a szándékunk, hogyelismerjük Megjelentettük a Versmondók Könyvtára második kötetét,
azok tevékenységét, akik magas szinten művelik a a Kortársainkat, és a Kaleidoszkóp Könyvsorozat 8. anto-
versmondás művészetét, illetve önzetlenül támogatják lógiáját, a Firka a falra c. kötetet. Az előbbi Tóth
ügyünket. Zsuzsanna és Kiss László, az utóbbi Lutter Imre, ill.

46 versmondó
Káelné Kovács Rita és Dukay Nagy Ádám munkájának Ezen túlmenően a tagdíjakból (85 ezer), valamint az
eredménye. l %-os adófelajánlásokból (103 ezer) és újságeladásból
(192 ezer) származott bevétel. A pályázatokból elnyert
Megjelenés a sajtóban és a médiában összegek céltámogatások, tehát az csak az adott feladat
elvégzésére költhető. Az egyesület működtetésére rend-
- Egy szervezet munkájának hatékonysága attól is súlyo-
kívül csekély összeg állt rendelkezésre. Szponzorszerzési
zottan függ, hogy mennyire képes jelen lenni a hétköz-
akcióink, Holics Szilviának köszönhetően, már mutatnak
napokban, a társadalom mekkora részét tudja elérni. A
eredményeket. Alkalmasint rendezvényeket szponzorok
minél szélesebb körű megismertetés volt a kabinet egyik
támogattak díjakkal, tárgyjutalmakkal, dologi támogatás-
fontos feladata. Ennek érdekében megkezdődött a már
sal, kedvezményekkel (szálláskedvezmény, útiköltség-
meglévő honlapok _. a vers.hu, versmondo.hu, a versfesz-
kedvezmény stb.).
tival.hu és a c3-as linkgyűjtemény egységesítése, a láto-
Ezek nagyon nagy segítségek voltak, rnegts az
gatottságtól függő tudatos szerkesztés és koordináció. A
egyesület megnövekedett feladataival járó költségeket
www.vers.hu honlap internetcímének megszerzése iga-
egyelőre nem sikerűlt előteremteni (részletek a közhasz-
zolta várakozásainkat, a tavalyi évben ötször többen láto-
núsági beszámo/óban).
gatták az internetes felületeinket, mint egy évvel koráb-
Ebben az évben már II pályázatot adtunk be és ebből
ban. A neten megjelenő tartalmat valamennyi honlap
jelenleg 3 kerűlt elbírálásra összesen 4, l millió. (1,5 mil-
esetében Lutter Imre alakítja ki, a kabinettel és az elnök-
lió Radnóti versenyre, 1,6 millió Versmondó újságra,
séggel, valamint a tag- és társszervezetekkel konzultálva.
l millió a három évfordulós versenyre: Cantata profana,
A marketing és a felületek értékesítése Holics Szilvia fel-
Vigyél hírt a csodáról 1956-os és Illyés).
adata.

Megjelentünk egy-egy rendezvény kapcsán a Magyar Néhány mondat a jövőről


Televízióban, a Duna Televízióban, a TV2, a Hír TV és az Egyik legfontosabb és legsürgősebb teendőnk a gazdál-
RTL Klub műsoraiban, a Főnix tévében és számos helyi kodás stabilitásának visszaállítása. Egyrészt bízunk a si-
televízióban. A Magyar Rádióban, a Sláger-, a Danubius, keres pályázatokban, másrészt a szponzoráció erős ö-
a Juventus Rádióban, de több alkalommal nyilatkoztunk désében, harmadrészt szigorítjuk a rendezvények költ-
az Info Rádióban, a Civil Rádióban, a Rádió C-ben és a séghatárait. Sajnos működési költségeinknek és dologi
Klub Rádióban is. kiadásainknak még nincs fedezete. Ezúton is kérek min-
Országos napilapokban, a szakmai sajtóban és helyi denkit, aki tud, segítsen ötletekkel, kapcsolatokkal, fel-
orgánumokban számos alkalommal foglalkoztak az ajánlásokkal.
egyesület rendezvényeivel és munkájával.
Internetes megjelenésünk időszaki lapokban és gyűjtő­ Kiemelt rendezvényeink
portálunkon megsokszorozódott, a Kaleidoszkóp Vers-
Fesztivál kapcsán együttműködő partnerünk lett az - Regösök húrján (amelybe idén visszakapcsolódik a
Objektív Hírügynökség, idéntől pedig egészen más Kecskeméti Kisfaludy Könyvtár).
célközönségű magazinokkal is együtt dolgozunk (ilyen pl. Radnóti Miklós Nemzetközi Versmondó Verseny
az Interpress Magazin). (meghívásos rendszerben, Győrött).
Illyés Gyula Nemzeti Versmondó Verseny.
Gazdálkodás Cantata profana Nemzetközi Versmondó Verseny
Egyesületünk fő bevételi forrása a pályázatok elnyeréséből Bartók Béla születésének 125. évfordulója tiszteletére.
származik. Összesen 18 pályázatot adtunk be, és ebből 12 "Vigyél hírt a csodáról" 1956-os évfordulós nemzeti
volt eredményes, 5 millió Ft értékben. Egyéb bevételekkel verseny.
és a 2004-es maradvánnyal együtt 6,2 millióval gazdálked- Latinovits Zoltán Vers- és Prózamondó Verseny.
tunk, ez szigorúan csak a Magyar Versmondók Egyesü-
Bajai Versművészeti Szeminárium, ill. Színész- és
letének a kasszáját jelenti. A bartert és a társadalmi munkát
Előadóművész- felkészítő Műhely.
is beleértve közel tízmillió forintos költségvetéssel
működött a Kaleidoszkóp VersFesztivál, és sok százezer Balatonszemesi Gyermekversmondó-tábor.
forintot fordított a két legnagyobb tagszervezet, a győri és Kaleidoszkóp nemzetközi VersFesztivál (Budapest-
az északkelet-magyarországi egyesület a működésre és a Berlin).
rendezvényszervezésekre. Ez az összeg sem volt azonban
elegendő a "Vers Éve" kiemelkedő programsorozatára. Ha Szükséges a szakmai munka további fejlesztése. Ennek
úgy tetszik, túlvállaltuk magunkat, mert bíztunk a sikeres érdekében a Magyar Művelődési Intézettel közösen
pályázatokban, de ragaszkodtunk a színvonalhoz, elvárá- elindítjuk tanárok, felkészítők részére a versrendezői
sainkhoz. Jelen pillanatban 2 237 millió forint ún. szállítói képzést.
tartozásunk van (ebből 1 millió ÉKrno-i Reg. VME és 200
ezer GYMS megyei VME felé), illetve 650 ezer forint Továbbra is feladat egy önálló Versszínház elindítása,
elnöki kölcsönnel járultam hozzá a költségekhez. A kabinet előadóművész-vizsgára felkészítő kurzusok szervezése, a
tagjai számos esetben késve, vagy még mindig nem kapták zsűrizés új módszerének minél szélesebb körű terjesztése,
meg költségtéritésüket. Köszönet türelmükért. további regionális szervezetek, műhelyek, egyesületek

versmondó 47
létrehozása, a következő nyári táborok, szemináriumok Bővítjük nemzetközi kapcsolatainkat Németországban,
szakmai szintjének emelése. Lengyelországban, Svédországban (ezt a Forrás Színház-
Továbbfokozni szükséges a megjelenésünket a sajtóban zal közösen), az Egyesült Államokban és Izraelben (utób-
a vers mondás népszerűsítése érdekében. bit a Parnasszus műhellyel együtt).
Új, fiatalos arculat kialakítása van folyamatban, az Az előbbieken kívül a hagyományos rendezvények
arculattal párhuzamosan megújítjuk internetes honlap- még magasabb szintű támogatása, szervezése kíván
jainkat, épp a mai napon, ünnepélyes keretek kőzőtt hatékony munkát.
beindítjuk a nemzetközileg egyedülálló interaktív vers-
rádiónkat. Budapest, 2006. április 8.
Hosszú távú együttműködési megállapodás aláírására
készülünk a My Music Managementtel, a Spanyolnátha A Magyar Versmondók Egyesületének Kabinetje nevében:
internetes folyóirattal, a kaleidoskop.hu kulturális portál-
lal, a magyarországi Pen Klubbal és a miskolci Uni- Bartók László
Hotellel. elnök

A felügyelőbizottság elnökének beszámolój a a


Magyar Versmondók Egyesülete Küldöttközgyűlésén
2006. április 8.
A Magyar Versmondók Egyesülete 2005. június 4-én meg- valósítására és finanszírozására. A tárgyalások akkor sza-
tartott küldöttközgyűlése elfogadta Bartók László elnök kadtak félbe, amikor jelezték, hogy a tervezett költség-
éves szakmai és pénzügyi beszámolóját, és jóváhagyta a vetésnek mindössze a tizede áll rendelkezésre. Ekkor
rövid és középtávú egyesületi célokat és feladatokat, azonban az egyesület már meghirdette a Vers Éve pályáza-
köztük a következő év szakmai és pénzügyi tervezetét. Az tot, amelyet csak részben tudott teljesíteni a pályázó ren-
elnök bejelentette Dudás Dorottya korábban megválasztott dezvényszervezők felé. A pénzügyi gondok ellenére erőn
marketingigazgató lemondását, amelyet a kabinet elfoga- felül teljesített a kabinet és az elnökég, a 2005. év minden
dott, és a küldöttközgyűlés tudomásul vett. A tisztség betöl- szempontból áttörésnek tekinthető a szervezet eddigi
tésére a kabinet nyílt pályázati eljárást hirdetett, amelyet műkődése során.

hírlevélben, a központi intemetes oldalon (vers.hu) és a Nem telt úgy el hónap, hogy a jelentős szakmai és
Versmondó folyóiratban is közzétett. A beérkezett pályáza- populárisabb sajtóorgánumok ne számoltak volna be az
tok közül Holics Szilvia elképzeléseit tartotta a legmeg- egyesület tevékenységéről. A honlapok látogatottsága sok-
felelőbbnek, őt a kabinet kooptálta, szeptember l-jétől pe- szorosára nőtt, és a legfőbb kommunikációs eszközzé vált
dig megkezdte munkáját az új marketingigazgató. Folytatta a tagsággal való kapcsolattartás és a tagok toborzása,
munkáját Kiss László elnökhelyettes, Popper Ferenc kap- valamint a közönség tájékoztatása és a közművelődés
csolati alelnök, Lutter Imre kreatív alelnök, Pataki András terén.
szervezési igazgató és Németh András egyesületi titkár. Az év végén a kormány bejelentette, hogy az államház-
tartási többlethiány miatt valamennyi pályázati támogatás
A felügyelőbizottság a küldöttközgyűlést követően hol kifizetését késlelteti. A Magyar Versmondók Egyesülete
személyescn, hol telefonon vagy internetes kommunikáció 16, később 22 társszervezetével egyetemben tiltakozó
útján tájékozódott a kabinerülésekről, a küldöttközgyűlés levelet fogalmazott meg az ellehetetlenülés veszélye miatt
által jóváhagyott elképzelések végrehajtásáról, a pénzügyi Bozóki András kulturális miniszter felé. A minisztérium
mozgásokról. tárgyalásokat kezdeményezett az egyesület és a többi
Bartók László egyesületi elnök jelenlétében találkozott szervezet képviselőivel, a megegyezés hatására a támo-
a könyvelővel, Helter Jánosnéval. Közösen áttekintették gatások egy része befolyt. Ekkorra azonban már jócskán
az egyesület gazdálkodását, könyvelését, jegyzőkönyveit túlnőtt a hiány az egyesület anyagi képességein, hiszen a
és beszámolóit. Az ellenőrzések során rendellenességet programokra szánt pályázati pénzeket kénytelen volt át-
nem talált az tb. csoportosítani a kabinet, ami után követhetetlenné vált a
A kabinet az alapszabályban meghatározott módon tar- pénzmozgás. Ez mára odáig vezetett, hogy gazdasági
totta üléseit, amelyről minden esetben jegyzőkönyv, az értelemben sürgős beavatkozásra van szükség, különben
informális ülésekről feljegyzés készült, ezeket Németh - önhibáján kívül - működésképtelenné válik az egyesü-
András dokumentálta. let. A probléma tehát nem oldódott meg, az intézkedések
Az egyesület vezetői jól látták, hogya 2005. év párat- az újabb ciklusra tolódtak.
lanlehetőség lehet a szervezet számára JózsefAttila szüle-
tésének centenáriuma miatt. A Vers Éve programsorozat Holics Szilvia marketingigazgató munkája eredményeként
tervezetét Lutter Imre vezetésével a kabinet 60 oldalban bővültek a kapcsolatok a potenciális támogatókkal, part-
készítette el, számítva a Nemzeti Kulturális Örökség nerekkel. Kézzelfogható eredmények is születtek, a terv
Minisztériuma Nemzeti Évfordulók Titkárságával történő végrehajtása azonban, hogy az egyesület bevételi forrá-
együttműködésre, a lefolytatott tárgyalások során ugyanis sainak legalább 30%-át szponzorok biztosítsák, egyelőre
ígéretet kaptunk számos program, esemény közös meg- nem sikerült.

48 versmondó
A hatásköri leírások azon része, mely szerint a gaz- Továbbra is várat magára egy saját archívum kiala-
dasági és szervezési igazgató, Pataki András mindkét kítása, amely az egyesületről szóló megjelenéseket gyűj­
területet egy személyben látja el, nem működhetett, ezért tené össze. A kabinet tagjai ennyi munkát azonban képte-
András és a kabinet egyetértésével, amíg gazdasági szak- lenek egyedül ellátni, szükség van a feladatkörök pon-
ember nem érkezik az egyesülethez, a gazdálkodási részt tosabb betartására és új aktivisták toborzására. Ugyanez
az elnök saját hatáskörében látná el. Erről a küldöttköz- igaz a legreprezentatívabb rendezvényre, a Kaleidoszkóp
gyűlésnek kell határoznia. A szervezési feladatokat sike- VersFesztiválra is.
rült ellátni, jól halad szakmai munka kiszélesítése, és ez Az elnökség, amely a regionális tagszervezetek vezetöit
láthatóan növeli az egyesület presztízsét. tömöríti, egyszer ülésezett, a folyamatos kommunikáció
Szakmai értelemben az egyesület az alapszabályban azonban biztosított.
meghatározott kritériumoknak minden szempontból eleget
tett, a korábban elfogadott irányelveket és közhasznú Összességében tehát jó irányba halad az egyesület, a gaz-
feladatokat idén is maximálisan teljesítette: ezek az dasági kérdéseket azonban rendezni kell, mert a műkődést
érdekérvényesítés, a nem szorosan a szervezethez tartozó alapvetően ellehetetlenítheti, ha nincs megfelelő finan-
rendezvények szakmai koordinációja, a virtuális versiroda ciális háttér. A Magyar Versmondók Egyesülete növelte
működtetése, és a kapcsolattartás eszközeinek bővítése a súlyát a kulturális életben, mind a szakmai körökben,
tag és nem tag versmondókkal, verskedvelőkkel. Az utób- mind az átlagközönség esetében. Jogilag és szakmailag
bira példa az internetes megjelenés, amely újabb felülette I valamennyi döntés helytálló volt.
bővíti a Vers Oldalait, a Költészet Napja alkalmából április Korompaí Gábor
8-án elindul az interaktív versrádió.
Szoros együttműködés alakult ki a tagszervezetekkel, a
társszervezetekkel és intézményekkel, amelyre korábban
ilyen mértékben nem volt példa, ez előremutató tendencia. Marcel Lucaciu: LII
A Kaleidoszkóp VersFesztiválnak köszönhetően bővültek
a nemzetközi kapcsolatok, Lengyelországgal és az politika rég bebizonyosult
Egyesült Államokkal szorosabb lett az együttműködés. aranyos kurva lehengerlő erő

Még mindig nem sikerült kidolgozni az egyesületi ma ismét vadul beleharap


tagsági kedvezményrendszert. A tagság és a kívülállók felé kacsingat nekem a szél
a megjelenés a professzionalitás felé lép azzal, hogy a mai vörös látóhatárom szegényes negydembe
naptól az egyesület megkezdi egységes arculatának félméteres betűkkel e/éjjeledem
kialakítását, és ezt még az idén be is fejezi. Az átalakítás azt írja a szőke könnyek
érinti a honlapokat, az egyesület emblémáját, a szlogent, a hogy mosolyától
színeket és formákat, a rendezvényeket, és remélhetőleg a hazugság nem más
sikerül a többéves gyakorlat és a tervek alapján a szervezet mint (fordította:
arcainak kiválasztása is. A folyamatot Lutter Imre egy Simone Györfi)
koordinálja.

Beszámoló és közhasznúsági jelentés


a Magyar Versmondók Egyesülete Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete
2005. évi tevékenységéről
Azok kedvéért, akik most vesznek részt először köz- Mosonmagyaróvár és Győr). A legjobbak - összesen 45-en
gyűlésünkön, szeretném röviden bemutatni szervezetün- - jutottak a november elején Lébényben megrendezett
ket. A Magyar Versmondók Egyesülete Győr-Moson­ döntőbe, mely azáltal, hogy csallóközi és mátyusfóldi
Sopron Megyei Szervezete 1997-ben alakult, s azóta is résztvevői is voltak, regionálissá, sőt nemzetközivé bővült.
folyamatosan tevékenykedik. Jelenleg több mint 250
tagunk van. Tevékenységi körünket kibővítve tagjaink A középiskolások megyei kulturális fesztiválja, a Kis-
sorában nemcsak megyei, de a határon túli területekről, faludy Napok, melynek versmondó vcrsenyét mi rendez-
elsősorban Mátyusföld és Csallóköz versmondói is meg- tük. A mintegy 80 induló magas színvonalat képviselt. E
találhatók, szép számban. Ez nagyrészt annak köszönhető, versenyen arany, ezüst, illetve bronz fokozatot lehet nyerni.
hogy remek az együttműködés a galántai és dunaszerda-
helyi CSEMADOK szervezetekkel. A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János
Tanítóképző Főiskolai Karral közösen megrendeztük a
Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy a 2005. évi IV. Országos Egyetemi-főiskolai Versmondó Versenyt. Az
programunk is gazdag volt. ország különböző felsőoktatási intézményeiből 32
versmondó vett részt.
A tavaszi hónapokban rendeztük meg az általános iskolá-
sok részére kiírt Kormos István Vers- és Prózamondó Folyamatosan működtetjük Versmondóslúdiónkat heti
Verseny elődöntő it, négy településen (Kapuvár, Csorna, rendszerességgel. A stúdió tagjai sikeresen működtek

versmondó 49
közre a különböző rendhagyó irodalomórákon, a me- PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
gyében, illetve a határon túli területeken, valamint a
Győri Könyvszalon és a Megyei Irodalmi Hét rendez- Bevételeink E Ft-ban
vényein.
Nyitó egyenleg: 1732
Az elmúlt évben is megrendeztük Csornán a hagyományos Központi alapokból (NKA, NKÖM, NCA) 1200
nyári bentlakásos Versmondótáborunkat általános és Önkormányzati támogatás (város, megye) 300
középiskolás fiataloknak. Ezúttal 36 versmondó, három Közhasznú tevékenység bevételei
csoportban dolgozott egy héten keresztül. A határon túlról (tábor, rendhagyó órák,
18 táborlakó érkezett. A programot sikeres bemutatók Radnóti, Egyetemi versenyek, Könyvszalon) 1433
zárták, nagyszámú érdeklődő jelenlétében. Adó l%-a 3
Banki kamat 4
Ötödik alkalommal rendeztük meg a kétévenként sorra-
kerülő Radnóti Miklós Regionális és Nemzetközi Vers- és
Összesen: 4703
Prozamondo Versenyt, mely egyre népszerűbb lesz. A Kiadásaink
régión kívülről is egyre többen jelentkeznek. Így GYMS,
Vas, Zala, Veszprém megyéken kivül Somogy és Fejér
Anyagi jellegű kiadások 557
megyékből is érkeztek versenyzők, összesen 66-an méret-
Személyi kifizetések (zsűrik, rendhagyó órák stb.) 1433
tek meg.
Egyéb kifizetések
Határon túli programjaink: szakembereink évek óta (étkezés, szállás, utazás, számlák stb.) 1490
zsűritagként szemlélik a Tompa Mihály Országos Vers- és
Járulékok 487
Prózamondó Verseny járási és kerületi döntőit. Magam ez SZJA-befizetés 343
évben az országos döntő zsűrijében is részt vehettem Kölcsön MVE-nek 200
Rimaszombatban. Összesen: 4510

A magyar tannyelvű alapiskolák sokaságában tartottunk Záró egyenleg 2005 végén: Bank: 153
rendhagyó irodalomórákat, a galántai és dunaszerdahelyi Pénztár: 40
járásokban. Sőt, első ízben a komáromi járás négy Összesen: 193
iskolájában is. Szakembereink több alkalommal a vers-
mondóknak, illetve a felkészitő pedagógusoknak is tartot- Popper Ferenc
tak továbbképzést Dunaszerdahelyen, illetve Rév-Komá- elnök
romban.

Rendhagyó irodalomórákat nemcsak a határon túl, de


megyénkben is tartottunk, ezeknek aktív kőzreműkődői
Versmondó Stúdiónk középiskolás és főiskolás tagjai.

A Győri Előadóművész-stúdió tagjai több alkalommal


szerepeltek a mcgye különböző településein. Többnyire
vidám műsorokkal az idősek napja alkalmából, de ismét
előadták a Márai-emlékműsort a csornai könyvtárban,
illetve l848-ra emlékeztek Bakonyszentlászlón.

Az idén a Magyar Kultúra Napja alkalmából nagy meg-


tiszteltetés ért bennünket, mert a Győri Előadóművész­
stúdió Csokonai Vitéz Mihály Közösségi Díjat kapott,
melyet Bozóki András miniszter ÚJ1ól vehettem át, január
20-án, Budapesten, azt követően, 22- én pedig nagy siker-
rel szerepeltünk a kitüntetettek gálaműsorában. Termé-
szetesen az elismerés a Versmondóstúdió tagjainak is szól,
hiszen a munkából mindenki kivette a részét.

Tevékenységünkhöz az elengedhetetlen anyagi hátteret


pályázatok révén teremtjük meg.

Támogatott bennünket a városi, illetve a megyei önkor-


mányzat, továbbá a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma, az Ifjúsági, Család-
'1) 9~_
űgyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium és a -'fi.
Nemzeti Civil Alapprogram is.

50 versmondó
Zágon Bertalan, 1942-2001
Édesapja képzőművész pedagógus, Szigetvár város disz-
polgára volt, édesanyja ugyancsak pedagógus, a hazai
művelődési intézményhálózat egyik baranyai alapitója.
versmondó
Kiadja a Magyar Versmondók Egyesülete
(A legendás hírű népművelő édesanyát mindenki szerette
és tisztelte.) Iskoláit Szigetváron, Pécsett végezte. 1965- --\\\ÚMUNOO.(.

ben szerzett népművelés-könyvtár szakon diplomát,


1965-1970-ig a Somogy Megyei Művelődési Központ
munkatársa volt. (E sorok írója egy rövid időt együtt dol-
gozhatott Zágon Bertalannal, először Kaposvárott a
Somogy Megyi Művelődési Központban, majd fővárosban
az amatőr művészeti területek minisztériumi gondozó- M!\CYI\R VIRSMDNIJO](
jaként.) Főiskolai és kaposvári évei alatt jobbára a vizuális FGYESlJlETE
kultúrával, képzőművészettel foglalkozott, fotózott, raj-
zolt, tervezett diszletet, színházi plakátokat, könyvborítót, Támogatónk:
vállalati reklámot. Grafikáival számos egyéni és csoportos
kiállításon szerepelt itthon és külföldön. 1971-ben Buda-
pestre került, az akkori Népművelési Intézet munkatársá-
nak, később a Vizuális Osztály csoportvezetője. majd osz-
tályvezető-helyettese lett. Vizuális kultúra oktatásával, eh-
hez kapcsolódó kiadványok (lapok, sorozatok) szerkeszté-
sével foglalkozott.
Fontosnak tartotta a két- és többoldalú nemzetközi kap- Nemzeti Kulturális
csolatok kialakítását, konferenciák, alkotótelepek szcrvc- Orökség Minisztériuma
zését, alkotóközösségek egymással való megismertetését.
Különösen jelentős szerepe volt a magyarországi
amatőr filmezés szcrvezeti kereteinek mcgtcrcrntésében.
Országos ismcrtsége akkor erősödött meg igazán, amikor a
Pergő képek televíziós műsor egyik meghatározó
egyéniségeként jelent meg a képernyőn. Nemzeti Kulturális Alap
Amatőr filmes írásaiban, kritikáiban, cikkeiben azt a
szemléletet képviselte, hogy az "amatőr film" azért sajátos A szcrkcsztöség címe:
közlési fonna, mert közvetlen kapcsolatban van a közön- 10II Budapest 1., Corvin tér 8.
séggel és a szcplőkkci. Elektronikus cím: vers@c3.hu
Honlap: www.vers.hu • www.vcrsmondo.hu
www.versradio. hu: www.versfesztival.hu
Sajátos, finom humorral átszőtt, grotcszbe hajló grafikái
megérdemlik az utókor és a nyilvánosság figyeimét.
Szcrkcszti:
- KL-
az MVE kabinctjc

e, l r ~,t ~ .fJ
'J O~ e Főszerkesztő: Kiss László
Telefon: 06 (30) 922-3573
I

~ I ~ ISSN 1217-3282

A vcrsmondó a Mikszáth Kiadó


gondozásában jelenik meg.

Dupla szám: ára 400 Ft


A Vcrsmondó Illegrendelhető a szcrkesztöség eimén.
Előfizetési díj egy évre: 1200 Ft
Megjelenik évente hat alkalommal.
Az egyes számok megvásárolhatok az Írók Könyvesboltjában
Budapest VI., Andrássy út 45.

Alaphan megjelenő grafikák


Zágon Bertalan munkái

versmondó 51
(