You are on page 1of 3

1

1 T T Ò Ò A A G G I I Á Á M M M

TTÒÒAA GGIIÁÁMM MMCC ĐĐÀÀ NNNNGG

THƯ MC VCA ĐỨC GIÁM MC GIÁO PHN VChương Trình Hành Hương Năm Thánh 2010 ca các Giáo xvNhà ThChính Toà.

c ủ a các Giáo x ứ v ề Nhà Th ờ Chính Toà. Cùng C

Cùng Cng Đoàn Dân Chúa Giáo Phn,

Bt đầu tChúa Nht đầu năm mi 03/01/2010, nhm LHin Linh, cho đến khi kết thúc Năm Thánh 2010, mi Giáo xtrong Giáo phn sln lượt tchc hành hương vNhà thChính Tòa, và chủ động chành Thánh Llúc15 givi shin din đông đảo ca các thành phn Dân Chúa. Trong Thánh Lnày, vi tư cách là Giám mc Giáo phn, tôi cũng hin din và ban Phép Lành vi Ơn Toàn Xá Năm Thánh vào cui Thánh L, mà Toà Thánh đã rng ban cho Giáo Hi Vit Nam trong dp mng 350 năm thiết lp hai Giáo phn Tông Toà đầu tiên và knim 50 năm thành lp Hàng Giáo Phm Vit Nam.

Hành hương là mt vic đạo đức có tlâu đời và vn còn được cvũ trong Hi Thánh ngày nay. Hng ngày vn còn tng dòng người tuôn đổ vnhng trung tâm hành hương khp nơi trên thế gii để cu nguyn, sám hi, tạ ơn và khn xin. Các trung tâm hành hương dù ln hay nhỏ đang đóng góp rt hiu quđầy năng động cho nhng nlc canh tân đời sng thiêng liếng và mc v, tăng cường sc mnh truyn giáo và tái truyn giáo trong Giáo Hi.

Trong Giáo phn chúng ta, nhng nơi hành hương đã được thiết lp là Trung Tâm Thánh Mu Trà Kiu vào năm 1971, Đền Thánh Chân Phước Anrê Phú Yên ti Phước Kiu vào năm 2007. Nhà thChính Tòa theo truyn thng ca Giáo Hi, cũng là mt đim hành hương quan trng, vì đây là Nhà ThMca các Nhà thtrong Giáo phn. Nhà thChính Tòa ca chúng ta vn là Nhà thca Giáo xứ Đà Nng, thuc Giáo phn Quy Nhơn, đã được khi sxây dng vào năm 1923, dưới thi Cha Louis Vallet, thuc Hi Tha Sai Ba-lê làm Qun x. Khi Giáo phn Đà Nng được thành lp vào năm 1963. Nhà thGiáo xứ Đà Nng được chn làm Nhà thChính Toà ca Giáo phn mi.

Từ đó đến nay, Nhà thChính Tòa ngoài mc đích như mi nhà thkhác, là nơi đọc kinh cu nguyn, chành các bí tích, nht là Thánh L, còn là nơi tp hp đông đảo Dân Chúa khi chành các lnghi cp Giáo phn. Biết bao nhiêu đoàn th, hi ngh, hi dòng chn làm nơi hi hp, dâng ltạ ơn và cu xin cho nhng hot động và sáng kiến truyn giáo mc v, giáo lý, tông đồ giáo dân, bác ái xã hi… Ti đây đã din ra lnhm chc ca Đức Cha Phêrô Maria, Giám mc Tiên khi Giáo phn, lphong chc giám mc ca các Đức Cha Giuse Lê Văn n, nguyên Tng Đại din Giáo phn, Đức Cha Phanxicô Xaviê, Đức Cha Phaolô Tnh và ca tôi na. Ti nơi đây, cũng đã din ra các lphong chc phó tế, linh mc, lkhn dòng ca nhiu tu sĩ, chng sinh. Nhiu thế hlinh mc ca Giáo phn cũng đã thi về đây để tĩnh tâm, tĩnh hun; và tnơi đây, các Ngài đã kín múc thêm năng lượng để tiếp tc lăn xvào cánh đồng mc vtruyn giáo bao la ca Giáo phn.

Nhà thChính Toà là nơi đặt ngai toà ca Giám mc. Tnơi đây, Giám mc Giáo phn thi hành svchchăn ca mình trên toàn lãnh thGiáo phn. Như vy, Nhà thChính Toà đúng là con tim, là trung tâm đời sng phng vca Giáo phn, là ngôi nhà chung để chúng ta đi v. Hành hương vnhà thChính Tòa là dp để chúng ta cm nghim tình hip thông mnh mvà sâu xa

2

trong Giáo Hi, được Thánh Phaolô ví như Thân ThMu Nhim Chúa Kitô, mà mi người chúng ta là mt phn chi thsng động. Đặc bit trong Năm Thánh Hng Phúc này, chúng ta sliên tc hp tiếng hoà ging ca khen cm tThiên Chúa nơi đây, vì muôn ân phúc Chúa đã ban xung cho Giáo Hi Vit Nam, cho Giáo phn nhà trong công cuc truyn giáo mmang Nước Chúa. Chúng ta cũng nhớ đến và cu nguyn cho các vchchăn, các nhà tha sai và bao nhiêu linh mc tu sĩ giáo dân đã phc vGiáo phn qua các thế h. Đồng thi chúng ta cũng nguyn cu để Thánh Thn Chúa soi sáng hướng dn chchăn cũng như đàn chiên Chúa hôm nay, sáng sut tìm ra nhng phương thế ti ưu nht, vng vàng nm bt mi cơ hi tt nht, để dng xây Hi Thánh, trong bước đường svtrước mt vi nhiu thách đố khó khăn.

Để phc vcho Năm Thánh, Giáo xNhà thChính Toà đã thc hin nhng công trình vi nhiu công phu và tn kém. Hi trường bên cnh Nhà thChính Tòa, các phòng hp ln nh, Nhà xChính Toà và mt scông trình phkhác va được chnh trang nâng cp. Sân Nhà thChính Toà và công viên chung quanh đã được chiếu sáng rt tôn nghiêm. Mt “bc tường hip thông” đã được xây dng mi để trưng bày khuôn mt ca Giáo phn khp nơi. Mt scông trình khác đã dkiến, trong đó có Phòng Truyn Thng ca Giáo phn, sẽ được tiếp tc thi công để phc vcho vic đón tiếp các đoàn hành hương tcác Giáo xtrong khp Giáo phn, cũng như txa đến, kccác đoàn hành hương tham quan lương giáo và nước ngoài.

Tôi ước mong Văn phòng và SQun lý Tòa Giám mc, Ban biên tp trang web Giáo phn, phi hp vi Quý Cha, Quý Chc, các Ban Ngành Đoàn thca Giáo xChính Tòa mrng cng ca Nhà th, vn dng ngun tài lc phong phú ca mình cách hiu qunht, tn lc tn tâm tchc, đón tiếp và hướng dn các đoàn hành hương sao cho đượm tình huynh đệ, giúp mang li hiu quthiêng liêng và tình hip thông như ý Chúa và Giáo Hi mong mun.

Các Giáo xhành hương theo phiên thmình, phát huy ni lc và sáng kiến, hăng hái và trân trng tchc cuc hành hương cho đông đảo, chu đáo, trt tvà st sng, vi quyết tâm đem li hiu quhành hương cao nht, làm hành trang cho Giáo xmình vng tiến vào tương lai. Chúa Nht lin trước Chúa Nht hành hương là phiên Chu Lượt ca tng Giáo x, xin Quý Cha, vi snhit thành htrca các Cha lân cn, lo lng cho giáo dân được tĩnh tâm sám hi, nhn lãnh bí tích giao hòa. Nếu xét thy thun tin, Giáo xcó thtchc Tun Đại Phúc vào dp Chu Lượt này, chc chn Ơn Chúa scó nhiu thi cơ hơn tuôn đổ trên cng đoàn Giáo xđến vi tng tín hu trong dp hành hương vào tun lsau đó.

Đây cũng là dp thun tin để các Giáo xchúng ta n định tchc, bao dung đại lượng loi bnhng lng cng, bt hoà, cng ccác ban ngành đoàn thể để phc vcho chuyến hành hương, phát huy lòng nhit thành tông đồ, canh tân đổi mi Giáo xcbên trong ln bên ngoài. Anh ChEm đừng ngn ngi mang về đây, nht là tcác Giáo xvùng sâu vùng xa, dâng lên Chúa là Cha nhân tvà Mhin Giáo Hi nhng khó khăn trăn trca Anh ChEm, để đón ly nim hân hoan vui mng, khi đón nhn Hng Ân tchính Chúa và tình hip thông huynh đệ ấm áp trong Gia đình Hi Thánh. Mong sao tng cng đoàn ca Anh ChEm để li tình cm và du n tt đẹp ti Nhà thChính Toà này cũng như cng đoàn phng vhin din, để li cu nguyn ca chúng ta được vang vng mãi mãi nơi đây.

Cùng Anh ChEm Giáo dân Giáo xChính Toà, các Giáo xni thành Đà Nng và vùng phcn. Tôi tha thiết mi gi Anh ChEm, sau khi chu toàn bn phn Ngày Chúa Nht ti Giáo xmình, hãy thu xếp công vic thi givtham dThánh LHành Hương này để thhin tình hip thông. Anh ChEm sẽ được tn mt nhìn thy và tay bt mt mng vi nhng phn chi thca mình tkhp nơi try hi hành hương tìm vngun ci. Anh ChEm sẽ được lng nghe và hoà nhp vi nhng li kinh tiếng hát, cchvà tâm tình tcác cng đoàn gn xa vi nhng sc thái văn hoá ít nhiu cá bit. Anh ChEm sẽ được lng nghe tng mc ttrình bày Li Chúa bng

3

nhng phong thái khác nhau, nht là sẽ được nghe hun t, lãnh nhn Phép lành vi Ơn Toàn Xá do Đức Giám mc, mc tchung ca đàn chiên Giáo phn.

Tôi cũng không ngn ngi kêu gi Anh ChEm rng tay đóng góp vào gilc quyên trong Thánh Lhành hương này, như đóng góp cho vic truyn giáo trong Giáo phn, để san sgánh nng cho các Giáo xhành hương, giúp htrang tri cho chuyến đi chc chn là rt tn kém, cũng như nhng đầu tư cn thiết chun bcho vic hành hương này.

Kính thưa Quý Cha và Cng đoàn Dân Chúa Giáo phn,

Nhng thao thc và gic mơ ca chúng ta vmt mi hip thông trong gia đình Giáo phn có được hin thc hay không là do Ơn Chúa và sự đồng lòng thun tình ca chúng ta, ca Quý Cha và các Cng đoàn xứ đạo trong toàn Giáo phn, trong vic xây dng mi hip thông qua cách tchc và tng biến cca Giáo Hi. Riêng tôi, vi hết tâm tình, khnăng và nhit huyết ca mình, tôi luôn ý thc nhim vtrng đại ca SvGiám mc là xây dng mi hip thông trong Hi Thánh Chúa Kitô. Trước hết, vi Đức Giáo Hoàng ti Rôma, vi Giám mc đoàn toàn thế gii, vi anh em Giám mc trong Hi Đồng Giám Mc Vit Nam. Ti Giáo phn nhà là Hi Thánh Địa Phương, Giám mc Giáo phn là du chca sduy nht ca các tín hu trong đức tin mà Giám mc loan báo vi tư cách là mc tca đàn chiên.

Xin quý Cha, quý Tu sĩ Chng sinh và Anh ChEm luôn kvai sát cánh vi tôi và chúng ta vi nhau, cùng qung đại gii quyết nhng vn đề tn đọng, mra mt cánh ca hy vng mi vi Hng Ân Năm Thánh 2010, cùng dìu nhau bước hn vào bên trong ngưỡng ca ca Đại Năm Thánh 2000, đưa nhân loi vào Thiên Niên Kmi đã 10 năm qua.

Tôi xin tha thiết lp li vi Gia đình Giáo phn, mt trong nhng chiếc cánh quan trng giúp Giáo phn chúng ta ct cánh, chính là Chương Trình Giáo Lý Cng Đồng mà toàn Giáo phn đã đồng lot khi stừ đầu năm phng v2010, vi li tuyên xưng mượn ca Thánh Tông Đồ Phaolô làm tôn ch: “Tôi biết, tôi đã tin vào ai” (2Tm 1,12). Vi nim tin này, chúng ta hãy mnh dn bt tay vào vic, “vì tôi có thlàm được mi strong Đấng ban sc mnh cho tôi”(Pl 4,13), cũng do chính Thánh Tông Đồ Phaolô mách nước cho chúng ta kinh nghim thiêng liêng quý giá này.

LHin Linh hôm nay là li mi gi chúng ta lên đường. Chúng ta phi tìm gp Chúa trước khi loan báo Tin Mng cho đồng bào ca chúng ta. Hành trình này không hề đơn gin vì Vua Hêrôđê và cn thn luôn theo dõi bén gót chúng ta để tìm cách ngăn cn. Nhưng cui cùng chúng ta cũng sẽ đến được Bê-lem bên cnh máng cChúa Hài Nhi để phc ly Người.

Cu chúc Quý Đức Cha hưu dưỡng, Quý Cha, Quý Chc, Tu sĩ Chng Sinh và Cng đoàn Dân Chúa mt Năm Mi an bình, mt Năm Thánh đầy Hng Ân.

ớ i an bình, m ộ t N ă m Thánh đầ y H ồ ng

Đà Nng, ngày 03/01/2010 LHin Linh. Ngày Giáo xTiên Phước hành hương.

+ Giuse Châu Ngc Tri Giám Mc Giáo Phn Đà Nng