You are on page 1of 18

TERHAD

1

TERHAD 1 3756/2

3756/2

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

JAWAPAN CONTOH

BAGI PROGRAM PENSIJILAN BERGANDA LPM & LCCI

Kandungan

1 Perkongsian (3 pekongsi)

2 Kelab dan Persatuan

3 Rekod tak lengkap

4 Perkongsian (2 pekongsi)

5 Rekod tak lengkap

6 Perkongsian

7 Milikan tunggal

TERHAD

2

3756/2

Kaedah tak langsung

1

(a)

Ak Realisasi

 
RM RM Kenderaan Lengkapan Stok Penghutang Belanja pembubaran 38 000 Bank 50 040 8 560
RM
RM
Kenderaan
Lengkapan
Stok
Penghutang
Belanja pembubaran
38
000
Bank
50 040
8
560
Bank
3
555
11
250
Diskaun di terima
574
3
950
Modal Nor
7
706
1
630
Rugi Realisasi:
Pauzi
606
Halim
606
Nor
303
63
390
63 390
 

(b)

[6 markah]

 

Akaun Modal

 
 

Pauzi

Halim

Nor

 

Pauzi

Halim

Nor

 

RM

RM

RM

RM

RM

RM

 

Realisasi

7

706

Baki b/b

20 000

20 000

5

000

Rugi Realisasi

606

606

303

Bank

3

009

Bank

19 394

19 394

 
 

20 000

20 000

8 009

   

20 000

20 000

8 009

 
 

(c)

Akaun Bank

 

[4 markah]

 

RM

   

RM

 
 

Realisasi

 

50

040

Baki b/b

1

890

Realisasi

3

555

Pemiutang

2

296

Modal Nor

3

009

Pinjaman Belanja pembubaran Modal Pauzi Modal Halim

12

000

 

1

630

19

394

19

394

 

56

604

 

56 604

 

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

[2 markah]

TERHAD

3

3756/2

Kaedah langsung

1

(a)

 

Ak Realisasi

 
 
RM RM Kenderaan 38 000 Bank 50 040 Lengkapan 8 560 Bank 3 555 Stok
RM
RM
Kenderaan
38
000
Bank
50 040
Lengkapan
8
560
Bank
3
555
Stok
11
250
Pemiutang
574
Penghutang
3
950
Modal Nor
7
706
Bank
1
630
Modal Pauzi
606
Modal Halim
606
Modal Nor
303
63
390
63 390
 

(b)

[6 markah]

 

Akaun Modal

 
 

Pauzi

Halim

Nor

 

Pauzi

Halim

Nor

 

RM

RM

RM

RM

RM

RM

 

Realisasi

7

706

Baki b/b

20 000

20 000

5

000

Realisasi

606

606

303

Bank

3

009

Bank

19 394

19 394

 
 

20 000

20 000

8 009

   

20 000

20 000

8 009

 
 

(c)

Akaun Bank

 

[4 markah]

 

RM

   

RM

 
 

Realisasi

 

50

040

Baki b/b

1

890

Realisasi

3

555

Pemiutang

2

296

Modal Nor

3

009

Pinjaman

12

000

 

Realisasi

1

630

Modal Pauzi

19

394

Modal Halim

19

394

 

56

604

56 604

 

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

[2 markah]

TERHAD

4

3756/2

2

(a)

(b)

(c)

 

Akaun Yuran

 
 

RM

 

RM

Baki b/b

210

Bank

9 840

Pendapatan &

 

Perbelanjaan

9 450

Baki h/b

180

9 840

 

9 840

Akaun Kawalan Pemiutang

 

[3 markah]

 

RM

 

RM

 

Bank

5 141

Baki b/b

2

760

Baki h/b

1 980

Belian

4

361

7 121

7 121

Kelab Anggerik Jati Akaun Dagangan Makanan Ringan bagi tahun berakhir 28 Februari 2009

 

[1 markah]

RM RM Jualan 6 116 Stok awal 675 Tambah: Belian 4 361 5 036 Tolak
RM
RM
Jualan
6
116
Stok awal
675
Tambah: Belian
4
361
5
036
Tolak : Stok akhir
Kos jualan
Tambah:Upah pekerja
850
4
186
540
4
726
Untung makanan ringan
1 390

[1 markah]

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

TERHAD

5

3756/2

(d) Kelab Anggerik Jati Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 28 Februari 2009

RM RM Yuran ahli Untung makanan ringan Faedah atas simpanan tetap (W1) Yuran masuk Untung
RM
RM
Yuran ahli
Untung makanan ringan
Faedah atas simpanan tetap (W1)
Yuran masuk
Untung pertandingan gubahan
9450
1390
600
300
30
11 770
Tolak:
Kadar bayaran
Akhbar & majalah
Sewa kedai (W2)
Belanja susut nilai lengkapan(W3)
680
150
3 600
580
5150
Lebihan
6760

Jalan kerja:

W1 - RM0.10 X RM12000 X 6/12 = RM600 W2 - RM3000 + RM600 = RM3600 W3 - RM0.20 X RM2900 = RM580

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

[5 markah]

TERHAD

6

3756/2

3 (a) Akaun Kawalan Penghutang RM RM Baki b/b Bank (cek tak laku) Jualan 6
3
(a)
Akaun Kawalan Penghutang
RM
RM
Baki b/b
Bank (cek tak laku)
Jualan
6 600
Bank
45 180
320
Pulangan jualan
1 600
49 180
Baki h/b
9 320
56 100
56 100
[3 markah]
Bengkel Kereta Riz
(b) Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2009
RM
RM
Jualan
49
180
- Pulangan jualan
1
600
47
580
- Kos jualan
Stok awal
8
460
Belian
31
900
40
360
-Stok akhir
5
130
35
230
Untung kasar
+ Hasil
Komisen diterima
12
350
570
12
920
-
Belanja
Kadar bayaran ( 950 + 280)
Insurans (1440 - 240)
Susut nilai kenderaan
Susut nilai alat-alat kecil (12000 + 3500 - 14100)
1
230
1
200
4
000
1
400
7 830
Untung bersih
5 090

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

[7 markah]

TERHAD

7

3756/2

(c)

Jalan kerja

Bengkel Kereta Riz Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2009 RM RM Aset Bukan Semasa Kederaan
Bengkel Kereta Riz
Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2009
RM
RM
Aset Bukan Semasa
Kederaan
- P.S Nilai Kenderaan
40
000
4
000
36
000
Aset Semasa
Stok alat-alat kecil
Penghutang
Insurans terdahulu
Bank
Stok akhir
14
100
9
320
240
16
640
5
130
45
430
Liabiliti Semasa
Kadar bayaran terakru
280
Modal kerja
45
150
81
150
Ekuiti Pemilik
Modal Awal
76 060
Untung bersih
5 090
81 150

Buku Tunai

[8 markah]

 

RM

 

RM

Baki b/b Penghutang Komisen diterima

9 000

Kadar bayaran

950

45 180

Alat kecil

3

500

 

570

Belian

31

900

 

Insurans

1

440

Penghutang (cek

tak laku)

320

Baki h/b

16

640

 

54

750

54

750

Baki b/b

16

640

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

TERHAD

8

3756/2

Penyata Mengira Modal 1 Januari 2009

RM RM Aset Bukan Semasa Kenderaan Aset Semasa Pemiutang Bank Stok Stok alat-alat kecil 40
RM
RM
Aset Bukan Semasa
Kenderaan
Aset Semasa
Pemiutang
Bank
Stok
Stok alat-alat kecil
40
000
6
600
9
000
8
460
12 000
36
060
76
060

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

TERHAD

9

3756/2

4 (a) Perkongsian Cekap Mesra Penyata Untung Rugi dan Pengasingan Untung Rugi bagi tahun berakhir
4
(a)
Perkongsian Cekap Mesra
Penyata Untung Rugi dan Pengasingan Untung Rugi
bagi tahun berakhir 30 Jun 2009
RM
RM
Untung kasar
Tambah: Komisen
24
376
750
25
126
Tolak: Belanja
Faedah atas pinjaman(W1)
Kadar bayaran
Sewa
Susut nilai kenderaan (W2)
Alat tulis (W3)
720
1
560
6
900
4
860
235
14
275
Untung bersih
Tambah: Faedah atas ambilan
Zalina (W4)
10
851
34
10
885
Tolak: Faedah atas modal (W5)
Ruhaida
Zalina
Gaji Ruhaida (W6)
1
875
1
200
10 560
13
635
(2 750)
Kongsi rugi:
Ruhaida
1 650
Zalina
1100
(2 750)
[8 markah]
(b)

Akaun Semasa

 

Ruhaida

Zalina

 

Ruhaida

Zalina

RM

RM

RM

RM

Faedah atas ambilan Ambilan Kongsi rugi

 

-

34

Baki b/b

520

395

-

2

300

Faedah atas modal

1

875

1 200

1

650

1

100

Gaji (W7)

2

640

Baki h/b

3

625

-

Faedah atas pinjaman Baki h/b (W8)

240

 

-

1 839

 

5

275

3

434

5

275

3 434

Baki b/b

-

1

839

Baki b/b

3

625

-

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

[5 markah]

TERHAD

(c)

10

Perkongsian Cekap Mesra Kunci Kira-kira pada 30 Jun 2009

3756/2

Aset Bukan Semasa Kenderaan Tolak :Peruntukan susut nilai (W9) Lengkapan Aset Semasa Stok Penghutang Stok alat tulis

Tolak: Liabiliti Semasa Bank Pemiutang Pinjaman: Rohaida

Modal Kerja

Dibiayai oleh:

Ekuiti Pemilik

Modal: Rohaida

Zalina

Akaun Semasa: Rohaida Zalina

Jalan kerja:

RM RM RM 60 000 16 260 43 740 2 500 46 240 14 197
RM
RM
RM
60
000
16
260
43
740
2
500
46
240
14
197
9
210
175
23
582
2
050
4
486
9
000
15
536
8
046
54 286
32
500
20
000
52 500
3 625
(1 839)
1 786
54 286

[7 markah]

W1

-

0.08 x RM9 000 = RM720

W2

-

0.10 x (60 000 - 11 400) = RM4 860

W3

-

RM130 + RM280 - RM175 = RM235

W4 -

(0.02 x RM1 500) + (0.02 x RM800 x 3/12) =RM30 + RM4 = RM34

W5 -

Ruhaida : (0.06 x RM3 000) + (0.06 x RM2 500 x 6/12) = 1 800 +75 = RM1 875

Zalina

: (0.06 x RM20 000) = RM1 200

W6 -

RM880 x 12 bln = RM10 560

W7 -

RM10 560 - RM7 920 = RM2 640

W8 -

RM720 - RM480 = RM240

W9 - RM11 400 + RM4 860 = RM16 260

Jawapan yang melibatkan Penyata Kewangan digalakkan dalam format penyata.

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

TERHAD

11

3756/2

5

(a) Alternatif 1

(i)

Jumlah jualan

=

Jualan kredit + Jualan tunai

 

=

(82500 + 9350 - 7800) + 5200

=

84050 + 5200

=

RM89250

(ii)

Jumlah belian

=

Belian kredit + Belian tunai

 

=

(62000 + 5950 - 4000) + 400

=

63950 + 400

=

RM64350

(iii)

Ambilan tunai = 70 + 5200 - 400 -500 - 3000 -30 = RM1340

(a) Alternatif 2 Sekiranya jalan kerja berbentuk akaun maka peraturan lejar terpakai iaitu butir dan angka mesti betul.

(i)

Akaun Kawalan Penghutang

 

RM

   

RM

 

Baki b/b

 

7 800

Bank

82 500

Jualan

84 050

Baki h/b

9 350

 

91 850

91 850

Jumlah jualan

=

84 050 + 5 200

=

RM89 250

(ii)

 

Akaun Kawalan Pemiutang

 
 

RM

   

RM

 

Bank

 

62

000

Baki b/b

4 000

Baki h/b

 

5 950

Belian

63 950

 

67

950

67 950

Jumlah belian = 63 950 + 400 = RM64 350

 

(iii)

 

Akaun Tunai

 
 

RM

 

RM

 

Baki b/b

 

70

 

Belian

400

Jualan

 

5

200

Perbelanjaan

500

 

Bank

3

000

Ambilan

1

340

Baki h/b

30

 

5

270

 

5 270

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

TERHAD

12

3756/2

Syarifah Salwa Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir pada 31 Disember 2008

 

RM

RM

Jualan Tolak: Kos jualan

89

250

Stok awal

2

000

(+) Belian

64

350

66

350

(-) Stok akhir

2

400

 

63

950

Untung kasar

25

300

(-) Perbelanjaan (W1)

4

050

Susut nilai kenderaan (W2)

1

400

Peruntukan hutang ragu (W3)

187

 

5 637

Untung bersih

19 663

[6 markah]

Sharifah Salwa Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2008

 

RM

RM

RM

Aset Bukan semasa Kenderaan (kos)

8 000

(-) Peruntukan susut nilai

1 400

6

600

Aset Semasa Penghutang

9

350

(-) Peruntukan hutang ragu

187

 

9

163

Stok

2

400

Belanja terdahulu

2

050

Bank

8

500

Tunai

30

Tolak: Liabiliti semasa Pemiutang

22 143

 

Modal kerja

5

950

6

193

Dibiayai oleh:

22 793

Ekuiti pemilik Modal awal (W4)

7

470

(+) Untung bersih

19

663

27

133

(-) Ambilan (W5)

4

340

Modal akhir

22793

[6 markah]

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

TERHAD

13

3756/2

Jalan kerja:

W1

W2

W3

W4

W5

-

-

-

-

-

7400 + 500 – 1800 – 2050 = RM4 050

8000

1000 =

5

RM1400

2

×

100

9350

=

RM147

7800 + 3400 + 70 + 2000 – 4000 – 1800 = RM7 470

3000 + 1340 = RM4 340

(d) Pulangan atas modal

Untung bersih

= × 100

Modal awal

19 663

7 470

= × 100

= 263.23%

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

[2 markah]

TERHAD

14

3756/2

6

(a)

 

RM

Untung bersih sebelum pelarasan

 

39

220

(i)

Tiada kesan

-

(ii)

Gaji Yu Jin dianggap belanja am

+

9 000

(iii)

Belanja terakru:

Membaiki kenderaan Belanja pejabat

280

190

470

– + 700 + 90 48 540
+
700
+
90
48
540

(iv)

Insurans terdahulu

(v)

Pelarasan peruntukan hutang ragu (W1)

(b)

Perniagaan Samudera Akaun Pengasingan Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2008

 

[7 markah]

 

RM

RM

RM

Untung bersih (+) Faedah atas ambilan

 

48

540

Kamil

(W1)

600

Johan

(W2)

360

 

960

 

49

500

– Gaji Yu Jin Faedah atas modal

 

9

000

Kamil

(W3)

2 000

Johan

(W4)

1 250

Yu Jin

(W5)

250

3

500

 

12

500

37 000

 

Kongsi untung:

Kamil

(W6)

14

800

Johan

(W7)

14

800

Yu Jin

(W8)

7

400

 

37

000

[7 markah]

W1 (10 000 x 0.5% x 9) + (10 000 x 0.5% x 3) W2 (12 000 + 0.5% x 6) W3 (40 000 x 5%) W4 (25 000 x 5%) W5 (5 000 x 5%) W6 (37000 x 2/5) W7 (37000 x 2/5) W8 (37000 x 1/5)

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

TERHAD

15

3756/2

[6 markah]

Akaun Semasa Yu Jin RM

(c)

Yu Jin

RM

100

200

000

400

16 750

16750

 

9

7

Johan

RM

400

250

800

450

5090

1

1

14

17

Kamil

RM

000

14 800

300

21100

 

2

4

 

Baki b/b Faedah atas modal

Gaji h/b untung

Kongsi

Baki

 

Baki b/b

 

750

750

 

16

16

Johan

RM

 

000

360

5 090

 

450

12

17

Kamil

RM

500

20 000

600

21100

4300

 

Baki b/b Ambilan Faedah atas ambilan Baki h/b

 

Baki b/b

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

TERHAD

16

3756/2

7

(a)

(i)

 

Akaun Kawalan Penghutang

 

RM

 

RM

 

Baki b/b

10

810

Bank

84

500

Jualan

86

440

Diskaun diberi

210

 

Kontra

700

Hutang lapuk

250

Baki h/b

11

590

 

97 250

97 250

 
 

[2 markah]

 

(ii)

 

Akaun Kawalan Pemiutang

 

RM

 

RM

 
 

Bank

52

640

Baki b/b

3

670

Diskaun diterima

840

Belian

55

440

Kontra

700

 

Baki h/b

4 930

 

59

110

 

59

110

 

[2 markah]

 

(b)

Akaun Tunai

 
 

RM

 

RM

 
 

Jualan

25

820

Bank

15

480

 

Ambilan

9

540

Sewa

800

 

25

820

 

25

820

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

[2 markah]

TERHAD

17

3756/2

(c)

Rose Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2008

 
 

RM

RM

 

Jualan Tolak: Kos jualan Stok awal Belian

 

W1

112 260

 

4

000

55

440

(-) Stok akhir Kos jualan Untung kasar Tambah: Hasil Diskaun diterima Peruntukan hutang ragu

W2

59 440 4 300 55 140 57 120 840 80 920 58 040 9 400
59
440
4
300
55
140
57
120
840
80
920
58
040
9
400
10
250
4
870
1
200
210
250
2
650
28
830
29 210
 

Tolak : Belanja Sewa Belanja am kadar bayaran faedah atas pinjaman Diskaun diberi

 

W3

W4

Hutang lapuk Susut nilai lengkapan

W5

Untung bersih

[9 markah]

W1

86 440 + 25 820 500 - 420 8 400 + 700 + 800 - 500 1 500 + 300 4 250 + 9000 10600

=

112 260

W2

=

80

W3

=

9 400

W4

=

1 200

w5

=

2 650

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

TERHAD

18

3756/2

(d)

Rose Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2008

RM RM RM Aset Bukan Semasa Lengkapan Aset Semasa Stok Penghutang (-) Peruntukan hutang ragu
RM
RM
RM
Aset Bukan Semasa
Lengkapan
Aset Semasa
Stok
Penghutang
(-) Peruntukan hutang ragu
10
600
4
300
11 590
420
11
170
Sewa terdahulu / Sewa
500
15
970
(-) Liabiliti Semasa
Pemiutang
Bank
4 930
330
5
260
Modal Kerja
10
710
21
310
Ekuiti Pemilik
Modal awal
(+) Untung bersih
1
640
29 210
30
850
(-) Ambilan
9 540

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

21 310

[5 markah]