You are on page 1of 7

ชีวิตเริม

่ ต้นใหม่ได้ทุกโอกาส

ความต้องการไขว่หาความสุขมากเกินไปคือ
ที่มาของความทุกข์
การสะใจกับความล้มเหลวของผ้้อ่ ืน ไม่ได้
ช่วยให้ชีวิตประสบความสำาเร็จ
การจมอย่้กับความทุกข์เศร้าไม่ได้ช่วยให้
อะไรดีข้ ึน
การมอบความร้้สึกดี ๆ แก่ทุกค คือเสน่ห์ที่
ทุกคนสามารถมีได้
การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต...................คือ
การค้นพบตัวเอง

The greatest discovery in life is to find


your own self
การไม่ยอมรับความจริงทำาให้ชีวิตหลงทางไป
ทุกขณะ
ข้ออ้างต่าง ๆ ในความพ่ายแพ้ทำาให้เราพ่าย
แพ้ไม่ร้จบ
ความทุกข์ไม่อาจเติบโตได้ในหัวใจที่เข้มแข็ง
อย่าตื่นกลัวกับความเปลื่ยนแปลงของโลก
เพราะโลกเปลื่ยนแปลงมาตลอด
ล้าน ๆ ปี มาแล้วพลังชีวิตไม่มีขอบขีดจำากัด
ระเบิดมันออกมาสิ
ความทุกข์ อย่้ในมือของผ้้ที่ไม่ยอมปล่อย
ชีวิตเริม
่ ต้นใหม่ได้ทุกวันโดยไม่จำาเป็ นต้อง
ไปเกิดใหม่
ไม่มีใครทำาอะไรถ้กใจคนทั้งโลกอุปสรรคอัน
ยากลำาบากทำาให้ร้จักตัวเองว่าเข้มแข็งขนาด
ไหน
ความทุกข์คือภาพลวงตาขอให้เราไม่
หวาดหวัน
่ มันก็จะอันตรธานหายไป
ความกลัวทำาให้อุปสรรคนั้นใหญ่เกินจริง
บางคนโชคดีที่มีผ้คนคอยช่วยเหลือเกื้ อก้ล
แต่คนที่โชคดีกว่าคือคนที่
สามารถช่วยเหลือตัวเองและเกื้ อก้ลผ้้อ่ ืน
บนโลกมีคนสองคนคือคนที่ตายแล้วกับคนที่
กำาลังจะตาย
มตโรทนชาดก
ปลายทางของชีวิตคือการที่ร่างกายเรากลาย
เป็ นขี้เถ้า
ถ้าเรามีสติเราก็จะทำาให้คนรอบข้างเราเกิด
สติได้ด้วย
คนที่พ้ดโกหกคือคนที่ไม่มีตัวตนอย่้บนโลก
เลย
การไม่เกรงใจคือการสร้างความเดือดร้อนให้
ผ้้อ่ ืน
ทองแท้ ไม่แพ้ไฟ
อย่าเป็ นศัตร้กับใคร
3 สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้องกลับ
คืนมาได้
คือ เวลา - คำาพ้ด - และ - โอกาส
อย่าหนี ปัญหาอย่าหันหน้าหนี ความจริง
จงเป็ นคนกล้า กล้าที่จะเผชิญความจริง
แม้มันจะทำาให้เจ็บปวดแต่เมื่อคุณผ่านพ้น
ไปได้คุณก็จะสบายอีกครั้ง
กลับกันถ้าคุณหนี ความจริงหนี ความเจ็บปวด
เหล่านั้น
คุณก็ต้องหนี ไปเรื่อย ๆ ไม่มีทางได้หยุดพัก
เพราะว่าสิ่งที่คุณหนี จะตามทัน
คนเราเจริญได้เพราะความดีการไม่พ้ดไร้
สาระทำาให้น่าคบ
ความอยากถ้าไม่หยุดมันจะอยากต่อไปไม่มี
ที่ส้ ินสุดถ้าคิดจะพ้ดต้องไม่พ้ดจาทำาร้ายใคร
คนบ้าอย่าถือ..............คนดื้ ออย่าสอน
คนจรอย่าคบ..............คนประจบอย่ารัก
คนทักอย่านิ่ ง..............คนจริงอย่าหน่าย
คนอายอย่าล้อ............คนมาง้ออย่าโกรธ
คนโฉดอย่าเข้ามาใกล้.......คนตายอย่ากลัว
คนชัว่ อย่านำาพา…………………..
วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2553
รักษาผ้้อ่ ืนย่อมชื่อว่ารักษาตนอย่างไรที่ช่ ือว่า
รักษาตน
ด้วยความอดทนด้วยความไม่เบียดเบียน
ด้วยความมีจิตเมตตา
ด้วยความเอ็นด้ บุคคลผ้้รักษาผ้้อ่ ืน ย่อมชื่อ
ว่ารักษาตนอย่างนี้ ......แล………….
โดยมากทุกท่านก็ให้พรคนอื่นให้พรมิตร
สหาย
ให้พรใครต่อใครให้พรตัวเองบ้างดีไหม ?
พร คือ ความตั้งใจที่จะทำากุศลที่สามารถจะ
กระทำาได้โดยที่แม้คนอื่นจะให้พรท่านสัก
เท่าไรก็ตามแต่ถ้าท่านไม่ให้พรแก่ตัวของ
ท่านเองคือ ไม่ต้ ังใจที่จะทำากุศลทุกประการที่
สามารถจะกระทำาได้อันนั้นก็เป็ นแต่เพียง
ความคิดเรื่อง พร แต่ พรจริง ๆ นั้น คือ
ความตั้งใจที่จะกระทำากุศลและกุศลก็อย่าได้
คิดเรื่องของทานอย่างเดียวเพราะกุศลควร
จะเป็ นทุกประการไม่ใช่แต่เฉพาะในเรื่องของ
ทานเท่านั้นอย่างท่านที่อาจจะไม่ได้พิจารณา
ตนเองไม่ได้พจ
ิ าร
จิต ของตนเอง ถ้าให้พรแก่ตัวเองบ้าง
คือว่า เริม
่ พิจารณาจิตของตนเองไม่ใช่เพียง
แต่ให้ทานกุศลเท่านั้น