! GGUUIIDDEE TTOO TTHHEE CCHH!KKRR!’‛’SS,, GGRROOUUNNDDIINNGG,, PPRROOTTEECCTTIIOONN !NNDD MMEEDDIITT!TTIIOONN..

!uulliiaann,, RReeiikkii MMaasstteerr aanndd TTeeaacchheerr iinn ::-- UUssuuii RReeiikkii,, UUssuuii TTiibbeettaann RReeiikkii,, SSeeiicchheemm,, KKuunnddaalliinnii RReeiikkii,, LLiigghhttaarriiaann ™™ RReeiikkii,, EEggyyppttiiaann CCaarrttoouucchhee..
BBuurrttoonn UUppoonn TTrreenntt,, SSttaaffffoorrddsshhiirree,, DDEE1133 00NNUU wwwwww..ggoollddeenn--rreeiikkii..ccoo..uukk

ggoollddeenn__rreeiikkii@@hhoottmmaaiill..ccoo..uukk TThhee iinnffoorrmmaattiioonn iinn tthhiiss gguuiiddee iiss nnoott iinntteennddeedd ttoo bbee aa ssuubbssttiittuuttee ffoorr pprrooffeessssiioonnaall mmeeddiiccaall aaddvviiccee.. AAllwwaayyss ccoonnssuulltt wwiitthh aa cceerrttiiffiieedd hheeaalltthh ccaarree pprrooffeessssiioonnaall iiff yyoouu hhaavvee aannyy ccoonncceerrnnss oovveerr yyoouurr hheeaalltthh..
©©CCooppyyrriigghhtt !uulliiaann HHoobbbbss aallll rriigghhttss rreesseerrvveedd 22000088.. NNoo ppaarrtt ooff tthhiiss ppuubblliiccaattiioonn mmaayy bbee rreepprroodduucceedd iinn aannyy ffoorrmm wwiitthhoouutt tthhee pprriioorr ppeerrmmiissssiioonn ooff tthhee ccooppyyrriigghhtt hhoollddeerr..

BBaassee CChhaakkrraa..
TThhee bbaassee CChhaakkrraa iiss tthhee ffoouunnddaattiioonn ooff lliiffee ppoossiittiioonneedd aatt tthhee bboottttoomm ooff tthhee ssppiinnee aanndd ooppeenniinngg ddoowwnnwwaarrddss.. TThhee bbaassee CChhaakkrraa ddrraawwss EEaarrtthh eenneerrggyy uuppwwaarrddss tthhrroouugghh tthhee ffeeeett aanndd lleeggss ttoo pprroocceessss aanndd ssttaabbiilliizzee iitt.. IItt cchhaannnneellss tthhee eenneerrggyy uupp tthhee tthhee ssppiinnee iinn aa ffoorrmm tthhaatt tthhee bbooddyy ccaann hhaannddllee.. DDiissoorrddeerrss tthhaatt aaffffeecctt tthhee ssaaccrruumm,, ssppiinnee,, eexxccrreettiioonn,, aanndd sseexxuuaall oorrggaannss aarree ccoonn-nneecctteedd ttoo tthhee ffiirrsstt CChhaakkrraa.. RReedd lliigghhtt,, wwhhiicchh iiss tthhee lloowweesstt ffrreeqquueennccyy eenneerrggyy ooff vviissiibbllee lliigghhtt,, ssttiimmuullaatteess tthhiiss CChhaakkrraa.. SSoommee qquuaalliittiieess ooff tthhee bbaassee CChhaakkrraa aarree:: -AAssssoocciiaatteedd eelleemmeenntt--EEaarrtthh.. CCoolloouurr ooff ppeettaallss--rreedd.. KKeeyy iissssuueess--sseexxuuaalliittyy,, lluusstt,, aanndd oobbsseessssiioonnss.. EEnneerrggyy ffuunnccttiioonn--ssttaabbiilliissaattiioonn ooff EEaarrtthh eenneerrggyy tthhaatt eenntteerrss tthhee bbooddyy tthhrroouugghh tthhee ffeeeett aanndd lleeggss.. PPhhyyssiiccaall llooccaattiioonn--bbeettwweeeenn tthhee aannuuss aanndd ggeenniittaallss,, ooppeenniinngg ddoowwnnwwaarrddss.. AAssssoocciiaatteedd ssppiinnaall aarreeaa ffoouurrtthh ssaaccrraall vveerrtteebbrraa.. PPhhyyssiioollooggiiccaall ssyysstteemm--rreepprroodduucc-ttiivvee.. EEnnddooccrriinnee ggllaanndd--GGoonnaaddss.. AAccttiivviittyy--ggeenneerraattiioonn.. BBooddyy sseennssee--ssmmeellll.. AAssppeecctt--ggrroouunndd-iinngg ssppiirriittuuaall eenneerrggiieess.. LLiiffee lleessssoonn--ssuurrvviivvaall aanndd eessttaabblliisshhiinngg ppuurrppoossee oonn eeaarrtthh.. PPhhyyssiiccaall aaccttiioonn--sseexxuuaalliittyy.. MMeennttaall aaccttiioonn--ssttaabbiilliittyy.. EEmmoottiioonnaall aaccttiioonn--sseennssuuaalliittyy.. SSppiirriittuuaall aaccttiioonn--sseeccuurriittyy.. CCoolloouurr ffoorr bbaallaannccee //aaccttiivvaattiioonn--rreedd.. CCoolloouurr ttoo ccaallmm-ppiinnkk..

TThhee SSaaccrraall CChhaakkrraa..
TThhee sseeccoonndd CChhaakkrraa iiss ccaalllleedd tthhee ssaaccrraall,, ssoommeettiimmeess aallssoo kknnoowwnn aass tthhee sspplleeeenn oorr nnaavvaall cceennttrree.. IItt iiss ccoonncceerrnneedd wwiitthh aassssiimmiillaattiioonn,, bbootthh ooff ffoooodd aass wweellll aass iiddeeaass,, wwhhiicchh bbrriinnggss aabboouutt aann nnaattuurraall sseennssee ooff jjooyy TThhiiss CChhaakkrraa iiss wwhheerree sseexxuuaalliittyy iiss ttrraannssmmuuttaatteedd iinnttoo tthhee ccrreeaattiivvee aarrttss tthhrroouugghh sseellff--eexxpprreessssiioonn.. TThhee eelleemmeenntt ooff wwaatteerr iiss aassssoocciiaatteedd wwiitthh tthhiiss CChhaakkrraa IInn tthhee bbooddyy tthhee ggeenniittoouurriinnaarryy ssyysstteemm,, iinncclluuddiinngg tthhee kkiiddnneeyyss ccoonnnneeccttss wwiitthh hhiiss CChhaakkrraa.. WWee nneeeedd wwaatteerr ttoo bbee bbeeggiinn ddiiggeessttiivvee pprroocceesssseess aanndd ccaarrrryy tthhee eenneerrggyy ddeerriivveedd ffrroomm ffoooodd ttoo oouurr cceellllss.. WWaatteerr tthheenn ddiissppeerrsseess uunnwwaanntteedd bbyy--pprroodduuccttss tthhrroouugghh tthhee kkiiddnneeyyss.. IIff tthhiiss CChhaakkrraa iiss uunnddeerr aaccttiivvee oorr oouutt ooff bbaallaannccee tthheerree wwiillll bbee aann uurrggee ttoo oovveerr iinndduullggee iinn ffoooodd oorr sseexx,, ccaauussiinngg oobbeessiittyy,, ffoooodd iinnttoolleerraannccee,, cchhrroonniicc sskkiinn ccoonnddiittiioonnss oorr ppoossssiibbllyy iimmppootteennccee oorr ddiisseeaassee..

!      JJJuuullliiiaaannn      HHHooobbbbbbsss      222000000888...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        222

AAnn oovveerr aaccttiivvee sseexxuuaall CChhaakkrraa wwiillll lleeaadd ttoo ccoonnffuusseedd sseexxuuaalliittyy,, uunnlleessss iitt iiss bbaallaanncceedd bbyy tthhee iinnfflluueennccee ooff tthhee hheeaarrtt CChhaakkrraa.. CChhaakkrraa tteeaacchhiinnggss ccaallll uuppoonn uuss ttoo rreeggaaiinn ssaaccrraall eeqquuiilliibbrriiuumm tthhrroouugghh ddaannccee,, llaauugghh-tteerr,, yyooggaa,, bbrreeaatthhiinngg aanndd vviissuuaalliissaattiioonn ooff oorraannggee lliigghhtt.. EEvveenn eeaattiinngg oorraannggee--ccooll-oouurreedd ffrruuiitt wwiillll hheellpp hhaarrmmoonniissee tthhiiss iimmppoorrttaanntt CChhaakkrraa.. IItt iiss aatt tthhee ssaaccrraall CChhaakkrraa tthhaatt ccaarriinngg aanndd hhoommee--mmaakkiinngg qquuaalliittiieess aarree ddeevveellooppeedd,, iinn bbootthh mmeenn aanndd wwoommeenn.. AAllll rreellaattiioonnsshhiippss aanndd ffaammiillyy iinntteerraaccttiioonnss aarree ffuunnccttiioonnss ooff tthhee ssaaccrraall CChhaakkrraa.. CCoonnsseeqquueennttllyy,, mmaannyy eemmoottiioonnss aarree hhaannddlleedd pprriimmaarriillyy tthhrroouugghh tthhiiss CChhaakkrraa.. SSoo iitt iiss iimmppoorrttaanntt ttoo bbee aawwaarree ooff aa ppoossssiibbllee bbuuiilldd--uupp ooff ssttrreessss lleevveellss hheerree.. VVaarrii-oouuss CChhaakkrraa''ss ffuunnccttiioonn iinn ppaaiirrss aanndd ppssyycchhoollooggiiccaallllyy tthhee ssaaccrraall CChhaakkrraa iiss lliinnkkeedd ttoo tthhee tthhrrooaatt CChhaakkrraa.. TThheerreeffoorree,, iiff tthhee ffuunnccttiioonn ooff tthhee tthhrrooaatt CChhaakkrraa iiss rreepprreesssseedd iitt wwiillll hhaavvee aa ddeettrriimmeennttaall eeffffeecctt uuppoonn tthhee ssaaccrraall CChhaakkrraa.. SSoommee ooff tthhee qquuaalliittiieess ooff tthhee ssaaccrraall CChhaakkrraa:: -IIttss aassssoocciiaatteedd eelleemmeenntt iiss wwaatteerr.. IIttss ccoolloouurr iiss oorraannggee.. TThhee kkeeyy iissssuueess,, rreellaattiioonnsshhiippss,, vviioolleennccee,, aanndd aaddddiiccttiioonnss.. IIttss eenneerrggyy ffuunnccttiioonn ttrraannssmmuutteess sseexxuuaall eenneerrggyy.. TThhee pphhyyssiiccaall llooccaattiioonn iiss iinn tthhee uuppppeerr ppaarrtt ooff tthhee ssaaccrruumm,, bbeellooww tthhee nnaavveell.. TThhee aassssoocciiaatteedd ssppiinnaall aarreeaa iiss tthhee ffiirrsstt lluummbbaarr vveerrtteebbrraa.. TThhee pphhyyssiioollooggiiccaall ssyysstteemm iiss ggeenniittoouurriinnaarryy.. TThhee ggllaanndduullaarr SSyysstteemm iiss tthhee aaddrreennaallss.. TThhee nneerrvvee pplleexxuuss iiss ssaaccrraall.. IIttss aaccttiivviittyy iiss eexxccrreettiioonn,, bbooddyy sseennssee iiss ttaassttee.. TThhee iinnnneerr aassppeecctt iiss ffeeeelliinngg.. IItt''ss lliiffee''ss lleessssoonn tthhee sseeeekkiinngg ooff mmeeaanniinnggffuull rreellaattiioonnsshhiippss wwiitthh aallll lliiffee ffoorrmmss.. IIttss pphhyyssiiccaall aaccttiioonn iiss rreepprroodduuccttiioonn.. IIttss mmeennttaall aaccttiioonn iiss ccrreeaattiivviittyy.. IIttss eemmoottiioonnaall aaccttiioonn iiss jjooyy.. IIttss ssppiirriittuuaall aaccttiioonn iiss eenntthhuussii-aassmm.. TThhee ccoolloouurr ffoorr bbaallaannccee // aaccttiivvaattiioonn iiss oorraannggee.. TThhee ccoolloouurr ttoo ccaallmm iiss ppeeaacchh aanndd aammbbeerr.. TThhee ssaaccrraall CChhaakkrraa iiss rreellaatteedd ttoo tthhee qquuaannttiittyy ooff sseexxuuaall eenneerrggyy ooff aa ppeerrssoonn.. WWiitthh tthhee cceennttrree ooppeenn,, aa ppeerrssoonn ffeeeellss tthheeiirr sseexxuuaall ppoowweerr.. IIff tthheeyy bblloocckk tthhiiss ppaarrttiiccuullaarr cceennttrree,, wwhhaatteevveerr sseexxuuaall ffoorrccee aanndd ppootteennccyy hheeyy hhaavvee wwiillll bbee wweeaakk aanndd ddiissaapp-ppooiinnttiinngg..

!      JJJuuullliiiaaannn      HHHooobbbbbbsss      222000000888...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        333

TThhee SSoollaarr PPlleexxuuss CChhaakkrraa..
TThhee tthhiirrdd CChhaakkrraa,, tthhee ssoollaarr pplleexxuuss CChhaakkrraa.. TThhee CChhaakkrraa''ss aaccttiioonn iinn tthhee bbooddyy’‛’ss ggllaanndduullaarr ssyysstteemm iiss tthhrroouugghh tthhee ppaannccrreeaass,, wwhhiicchh pprroodduucceess iinnssuulliinn aanndd iiss iinnvvoollvveedd iinn tthhee mmeettaabboolliissmm ooff ssuuggaarr.. TThhee pphhyyssiiccaall llooccaattiioonn ooff tthhee ssoollaarr pplleexxuuss CChhaakkrraa ssttrreettcchheess ffrroomm tthhee bboottttoomm ooff tthhee bbrreeaassttbboonnee ((sstteerrnnuumm)) ttoo tthhee nnaavvaall,, ccoovveerriinngg aa llaarrggee aarreeaa tthhaatt iinncclluuddeess tthhee ssttoommaacchh,, ggaallll bbllaaddddeerr,, aanndd lliivveerr,, oorrggaannss pprriimmaarriillyy ccoonncceerrnneedd wwiitthh tthhee ddiiggeessttiivvee ssyysstteemm.. TThhee ssyymmppaatthheettiicc nneerrvvoouuss ssyysstteemm aanndd hheeaalltthh ooff tthhee mmuusscclleess aarree aallssoo iinnfflluueenncceedd bbyy iitt.. TThhiiss iiss aa vviittaall cceennttrree ttoo ttrreeaatt dduurriinngg iillllnneessss.. IIff nneeggaattiivvee eemmoottiioonnss iinn tthhee ssaaccrraall CChhaakkrraa aarree nnoott ddeeaalltt wwiitthh,, tthheeyy ccaann rriissee ttoo tthhee ssoollaarr pplleexxuuss CChhaakkrraa aanndd oovveerr ssttiimmuullaattee iitt.. OOvveerr aaccttiivviittyy ooff tthhee ssoollaarr pplleexxuuss CChhaakkrraa lleeaaddss ttoo aa mmiissuussee ooff ppeerrssoonnaall ppoowweerr,, wwhhiillee uunnddeerr aaccttiivviittyy lleeaass ttoo iinnttrroo-vveerrssiioonn.. AA hhaappppiillyy bbaallaanncceedd CChhaakkrraa aalllloowwss ppeerrssoonnaall eemmppoowweerrmmeenntt tthhaatt hhoonnoouurrss tthhee wwiissddoomm aanndd kknnoowwlleeddggee ooff ootthheerrss.. TTwwoo ddiisseeaasseess aarree aassssoocciiaatteedd wwiitthh tthhiiss CChhaakkrraa,, ddiiaabbeetteess aanndd ccaanncceerr.. IInn ccaanncceerr ssuuffffeerreerrss tthhiiss CChhaakkrraa iiss oofftteenn ttoo bbee ffoouunndd ttoo bbee hhoollddiinngg oonnttoo uunnpprroocceesssseedd eemmoottiioonnss ooff aannggeerr,, ffeeaarr,, oorr hhaattee.. BBaallaanncciinngg tthhee ssoollaarr pplleexxuuss CChhaakkrraa ttoo eennssuurree tthhaatt iitt pprroocceesssseess eenneerrggiieess ffrroomm tthhee lloowweerr CChhaakkrraa''ss aass wweellll aass tthhee hheeaarrtt CChhaakkrraa mmaayy bbee aacchhiieevveedd tthhrroouugghh hheeaalliinngg,, MMeeddiittaattiioonn,, vviissuuaalliissaattiioonn,, ccrryyssttaallss ppaarrttiiccuullaarrllyy eemmeerraalldd oorr cciittrriinnee.. AAnndd bbyy jjuusstt bbrreeaatthhiinngg iinn tthhee ppoowweerr ooff tthhee SSuunn.. HHaavviinngg hhaadd aa gguutt ffeeeelliinngg mmeeaannss ttoo sseennssee ssoommeetthhiinngg aatt aa ddeeeeppeerr lleevveell.. TThhiiss iiss tthhee ssoollaarr pplleexxuuss CChhaakkrraa iinn aaccttiioonn,, ppaarrtt ooff aa pprroocceessss ttoo ddiissccrriimmiinnaattee bbee-ttwweeeenn ggoooodd aanndd bbaadd ffeeeelliinnggss oorr eemmoottiioonnss.. MMaayybbee yyoouu hhaavvee ffeelltt bbuutttteerrfflliieess iinn yyoouurr ssttoommaacchh,, oorr aa ttiigghhtteenniinngg ooff tthhee wwhhoollee aarreeaa jjuusstt bbeeffoorree aann iimmppoorrttaanntt eevveenntt hhaappppeennss.. TThhiiss iiss tthhee CChhaakkrraa cclloossiinngg ddoowwnn aa lliittttllee aanndd ppuulllliinngg iinn sslliigghhttllyy aawwaayy ffrroomm tthhee pphhyyssiiccaall bbooddyy aass aa ffoorrmm ooff pprrootteeccttiioonn.. TThhee sseeaatt ooff tthhee eemmoottiioonnss lliieess wwiitthh iinn tthhiiss cchhaapptteerr.. EEmmoottiioonnss aarree pprroocceesssseedd tthhrroouugghh tthhee ssoollaarr pplleexxuuss CChhaakkrraa,, wwhheerree tthhee ffiirree eenneerrggyy bbuurrnnss tthheemm uupp.. LLiikkee aa rreeaall ffiirree tthhee aasshheess ooff tthhee bbuurrnneedd eemmoottiioonnss nneeeedd ttoo bbee rraakkeedd oouutt eevveerryy ssoo oofftteenn iinn oorrddeerr ffoorr tthhee ffiirree ttoo ccoonnttiinnuuee ttoo bbuurrnn ssttrroonnggllyy.. TThhee iiddeeaall iiss ttoo rriissee aabboovvee aa ccoonnssttaanntt bbuuffffeettiinngg bbyy nneeggaattiivvee eemmoottiioonnss,, nnoott ttoo bbeeccoommee eemmoottiioonnlleessss oorr uunnccaarriinngg bbuutt ttoo rreeggiisstteerr,, uunnddeerrssttaanndd,, aanndd tthheenn ttoo rreelleeaassee tthheemm.. IInn tthhiiss wwaayy tthhee CChhaakkrraa ssttaayyss iinn ccoonnssttaanntt eeqquuiilliibbrriiuumm aanndd iiss aabbllee ttoo rreessiisstt eemmoottiioonnaall ssttrreessss..

!      JJJuuullliiiaaannn      HHHooobbbbbbsss      222000000888...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        444

TThhee ssoollaarr pplleexxuuss CChhaakkrraa iiss aassssoocciiaatteedd wwiitthh tthhee ggrreeaatt pplleeaassuurree tthhaatt ccoommeess ffrroomm ddeeeeppllyy kknnoowwiinngg oonnee''ss uunniiqquuee aanndd ccoonnnneecctteedd ppllaaccee iinn tthhee uunniivveerrssee.. AA ppeerrssoonn wwiitthh aann ooppeenn CChhaakkrraa ccaann llooookk uupp ttoo tthhee ssttaarrrryy hheeaavveennss aatt nniigghhtt aanndd ffeeeell tthhaatt hhee bbee-lloonnggss.. HHee iiss ffiirrmmllyy ggrroouunnddeedd iinn hhiiss ppllaaccee wwiitthhiinn tthhee UUnniivveerrssee.. HHee iiss aa cceennttrree ooff hhiiss oowwnn uunniiqquuee aassppeecctt ooff eexxpprreessssiioonn ooff tthhee mmaanniiffeesstt uunniivveerrssee aanndd ffrroomm tthhiiss hhee ddeerriivveess ssppiirriittuuaall wwiissddoomm.. AAlltthhoouugghh tthhee ssoollaarr pplleexxuuss CChhaakkrraa iiss aa mmeennttaall cceennttrree,, iitt''ss hheeaalltthhyy ffuunnccttiioonniinngg iiss ddiirreeccttllyy rreellaatteedd ttoo tthhee iinnddiivviidduuaall''ss eemmoottiioonnaall lliiffee.. TThhiiss iiss ttrruuee bbeeccaauussee tthhee mmiinndd oorr mmeennttaall pprroocceesssseess sseerrvveedd aass rreegguullaattoorrss ooff tthhee eemmoottiioonnaall lliiffee.. TThhee mmeennttaall uunnddeerrssttaannddiinngg ooff eemmoottiioonnss ppuutt tthheemm iinnttoo aa ffrraammee-wwoorrkk ooff oorrddeerr aanndd aacccceeppttaabbllyy ddeeffiinneedd rreeaalliittyy.. IIff tthhee cceennttrree iiss ooppeenn aanndd bbaallaanncceedd aa ppeerrssoonn ccaann hhaavvee aa ddeeeeppllyy ffuullffiilllliinngg eemmoottiioonn-aall lliiffee tthhaatt ddooeess nnoott oovveerrwwhheellmm tthheemm.. HHoowweevveerr iiff tthhee cceennttrree iiss cclloosseedd oorr oouutt ooff bbaallaannccee aa ppeerrssoonn bblloocckkss tthheeiirr ffeeeelliinnggss,, ppeerrhhaappss nnoott ffeeeelliinngg aannyytthhiinngg aatt aallll.. TThheeyy wwiillll nnoott bbee aawwaarree ooff aa ddeeeeppeerr mmeeaanniinngg ttoo tthhee eemmoottiioonnss tthhaatt lleennddss aannootthheerr ddii-mmeennssiioonn ttoo eexxiisstteennccee,, mmaayy nnoott bbee ccoonnnneecctteedd ttoo tthheeiirr oowwnn uunniiqquueenneessss wwiitthhiinn tthhee uunniivveerrssee aanndd aa ggrreeaatteerr ppuurrppoossee.. MMaannyy ttiimmeess tthhee cceennttrree sseerrvveess aass aa bblloocckk bbee-ttwweeeenn hheeaarrtt aanndd sseexxuuaalliittyy.. LLeett uuss llooookk aatt ssoommee ooff tthhee qquuaalliittiieess ooff tthhee ssoollaarr pplleexxuuss CChhaakkrraa.. TThhee aassssoocciiaatteedd eelleemmeenntt iiss ffiirree.. TThhee ccoolloouurr iiss yyeellllooww.. TThhee kkeeyy iissssuueess aarree ppoowweerr,, ffeeaarr,, aannxxiieettyy aanndd iinnttrroovveerrssiioonn.. TThhee eenneerrggyy ffuunnccttiioonn,, iitt ttrraannssdduucceerrss SSoollaarr aanndd ppaanniicc eenneerrggyy.. TThhee pphhyyssiiccaall llooccaattiioonn iiss bbeettwweeeenn tthhee nnaavveell aanndd tthhee bboottttoomm ooff tthhee sstteerrnnuumm.. TThhee aassssoocciiaatteedd ssppiinnaall aarreeaa iiss tthhee sseevveenntthh aanndd tthhee eeiigghhtthh tthhoorraacciicc vveerrtteebbrraattee.. TThhee pphhyyssiioollooggiiccaall ssyysstteemm iiss tthhee mmeettaabboolliicc //ddiiggeessttiivvee ssyysstteemm.. TThhee eennddooccrriinnee ggllaanndd iiss tthhee ppaannccrreeaass.. TThhee nneerrvvee pplleexxuuss iiss tthhee ssoollaarr pplleexxuuss.. HHiiss aaccttiivviittyy iiss mmoovvee-mmeenntt.. IIttss bbooddyy sseennssee iiss ssiigghhtt .. IIttss iinnnneerr aassppeecctt iiss ooppiinniioonn aanndd ppeerrssoonnaall ppoowweerr.. IItt''ss lliiffee''ss aa lleessssoonn iiss hhoonnoouurriinngg wwiissddoomm ooff ootthheerrss,, lleeaaddiinngg ttoo ppeerrssoonnaall eemmppoowweerr-mmeenntt.. IItt''ss aa pphhyyssiiccaall aaccttiioonn iiss ssuuggggeessttiioonn.. TThhee mmeennttaall aaccttiioonn iiss ppoowweerr.. IIttss eemmoo-ttiioonnaall aaccttiioonn iiss eexxppaannssiivveenneessss.. IIttss ssppiirriittuuaall aaccttiioonn iiss ggrroowwtthh.. TThhee ccoolloouurr ffoorr bbaallaannccee //aaccttiivvaattiioonn iiss ggoollddeenn yyeellllooww.. TThhee ccoolloouurr ttoo ccaallmm iiss vviioolleett..

!      JJJuuullliiiaaannn      HHHooobbbbbbsss      222000000888...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        555

TThhee HHeeaarrtt CChhaakkrraa..
TThhee hheeaarrtt CChhaakkrraa iiss ppoossiittiioonneedd iinn tthhee cceennttrree ooff tthhee cchheesstt,, aanndd iiss ccoonnnneecctteedd ttoo ttwwoo ootthheerr mmiinnoorr cchhaakkrraa''ss,, tthhee tthhyymmuuss aanndd nneewwllyy ddeevveellooppiinngg CChhaakkrraa tthhee kkaallppaa-ttrreeee.. TThhee aassssoocciiaatteedd ccoolloouurrss ooff lliigghhttss ttoo bbaallaannccee tthheemm aarree,, rreessppeeccttiivveellyy bbrriigghhtt ggrraassss ggrreeeenn aanndd ppiinnkkiisshh vviioolleett oorr ggoolldd.. OOuurr hhaannddss aarree iinncclluuddeedd iinn tthhee ffllooww ooff hheeaarrtt CChhaakkrraa eenneerrggiieess,, aanndd iitt iiss tthhrroouugghh tthheemm tthhaatt wwee ccaann eexxppeerriieennccee tthhee ggiifftt ooff ttoouucchh.. TThhee hheeaarrtt iiss tthhee ppllaaccee wwhheerree uunnccoonnddiittiioonnaall lloovvee aanndd ccoommppaassssiioonn ddeevveell-oopp.. TThheessee ccaann bbee eennccoouurraaggeedd bbyy ffiirrsstt bbaallaanncciinngg tthhee hheeaarrtt CChhaakkrraa wwiitthh tthhee ccoolloouurr ggrreeeenn,, aanndd tthheenn tthhee ccoolloouurr ooff ssoofftt ppiinnkk.. TThhee cciirrccuullaattiioonn ooff aaiirr aanndd ooxxyyggeennaatteedd bblloooodd tthhrroouugghh tthhee bbooddyy aarree ffuunnccttiioonnss ooff tthhiiss CChhaakkrraa.. EEnneerrggyy bblloocckkaaggeess iinn tthhee hheeaarrtt CChhaakkrraa mmaanniiffeesstt tthheemmsseellvveess aass hheeaarrtt oorr lluunngg ddiisseeaassee.. TThhee ffllooww ooff llyymmpphh mmaayy aallssoo bbee aaffffeecctteedd.. WWhheenn tthhee hheeaarrtt CChhaakkrraa iiss ffuullllyy bbaallaanncceedd tthhee pphhyyssiiccaall bbooddyy aauuttoommaattiiccaallllyy eenntteerrss tthhee ssttaattee wwhheerree iittss bbaassiicc ssuurrvviivvaall nneeeeddss aarree mmeett.. IItt iiss tthheenn tthhaatt tthhee rreeaall wwoorrkk ooff tthhiiss CChhaakkrraa bbeeggiinnss--tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff ffoorrggiivveenneessss,, ppeeaaccee,, aacccceeppttaannccee,, ooppeennnneessss,, hhaarrmmoonnyy aanndd ccoonntteennttmmeenntt aallll ooff wwhhiicchh aarree aassppeeccttss ooff uunnccoonnddiittiioonnaall ddiivviinnee lloovvee.. SSoommee ootthheerr qquuaalliittiieess ooff tthhee hheeaarrtt CChhaakkrraa aarree.. IIttss aassssoocciiaatteedd eelleemmeenntt iiss aaiirr.. IIttss ccoolloouurr iiss ggrraassss ggrreeeenn.. TThhee kkeeyy iissssuueess ppaassssiioonn,, tteennddeerrnneessss,, iinnnneerr cchhiilldd iissssuueess aanndd rreejjeeccttiioonn.. IIttss eenneerrggyy ffuunnccttiioonn rreecceeppttoorr //ddiissttrriibbuuttoorr ooff uunnccoonnddiittiioonnaall lloovvee eenneerrggyy.. IItt''ss pphhyyssiiccaall llooccaattiioonn,, iinn tthhee cceennttrree ooff tthhee cchheesstt oonn tthhee sstteerrnnuumm.. TThhee aassssoocciiaatteedd SSppiinnaall aarreeaa iiss tthhee 44tthh tthhoorraacciicc vveerrtteebbrraa.. PPhhyyssiioollooggiiccaall ssyysstteemmss aarree tthhee cciirrccuullaarriittyy,, llyymmpphhaattiicc,, aanndd iimmmmuunnee ssyysstteemmss.. TThhee eennddooccrriinnee ggllaanndd iiss tthhee tthhyymmuuss.. TThhee nneerrvvee pplleexxuuss iiss tthhee hheeaarrtt pplleexxuuss.. IIttss aaccttiivviittyy iiss mmaanniippuullaattiioonn.. IIttss bbooddyy sseennssee iiss ttoouucchh.. IIttss iinnnneerr aassppeecctt uunnccoonnddiittiioonnaall lloovvee aanndd ccoommppaassssiioonn.. IIttss lliiffee lleessssoonn hhoonnoouurriinngg tthhee eeaarrtthhllyy ffoorrmmss ooff ddiivviinnee lloovvee.. TThhee pphhyyssiiccaall aaccttiioonn iiss cciirrccuullaa-ttiioonn.. TThhee mmeennttaall aaccttiioonn iiss ppaassssiioonn.. TThhee eemmoottiioonnaall aaccttiioonn iiss lloovvee.. TThhee ssppiirriittuuaall aaccttiioonn iiss ddeevvoottiioonn.. ccoolloouurr ffoorr bbaallaannccee //aaccttiivvaattiioonn sspprriinngg ggrreeeennss.. CCoolloouurrss ttoo ccaallmm mmaaggeennttaa aanndd ppiinnkk

!      JJJuuullliiiaaannn      HHHooobbbbbbsss      222000000888...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        666

TThhee TThhrrooaatt CChhaakkrraa..
TThhee tthhrrooaatt CChhaakkrraa ccaann bbee tthhoouugghhtt ooff aass aa bbrriiddggee ppllaacceedd aatt aa pphhyyssiiccaall ppooiinntt oonn tthhee nneecckk wwhheerree tthhee bbooddyy nnaarrrroowwss aanndd ccoonncceennttrraatteess aallll ooff tthheessee eenneerrggiieess ttoo ppaassss iinnffoorrmmaattiioonn uupp ttoo tthhee bbrraaiinn.. IItt iiss aa bbrriiddggee ttoooo iinn tthhee sseeqquueennttiiaall ddeevveellooppmmeenntt ooff tthhee iinnnneerr aassppeeccttss ooff CChhaakkrraa eenneerrggiieess,, ssiinnccee oonnccee tthhee tthhrrooaatt CChhaakkrraa iiss ooppeenn,, aacc-cceessss ttoo aa ddiiffffeerreenntt llaanndd,, aannootthheerr ssiiddee ooff tthhee rriivveerr ooff lliiffee,, tthhee ssppiirriittuuaall rreeaallmmss iiss aacchhiieevvaabbllee.. TThhiiss CChhaakkrraa''ss aassssoocciiaatteedd nnaattuurree eelleemmeenntt iiss EEtthheerr,, aa nneebbuulloouuss eenneerrggyy mmyysstteerrii-oouussllyy ssuuppppoorrttiinngg ootthheerr ddiimmeennssiioonnss ooff ssoouull aanndd ssppiirriitt.. TThhee tthhrrooaatt CChhaakkrraa iiss lliinnkkeedd pprriimmaarriillyy ttoo tthhee tthhyyrrooiidd aanndd ppaarraatthhyyrrooiidd ggllaannddss iinn tthhee bbooddyy.. TThheessee ccaann sseeccrreettee hhoorrmmoonneess ffoorr nnoorrmmaall hhuummaann ggrroowwtthh aanndd tthhee mmeettaabboolliissmm ooff ccaallcciiuumm.. TThhee wwoorrkkiinnggss ooff tthhee eeaarr nnoossee aanndd tthhrrooaatt,, wwiitthh tthhee sseennsseess ooff hheeaarriinngg aanndd ssppeeeecchh,, aanndd ttoo ssoommee eexxtteenntt tthhee rreessppiirraattoorryy ssyysstteemm aarree aallssoo ccoonnnneecctteedd ttoo tthhiiss CChhaakkrraa.. SSoo iiff tthheerree aarree iimmbbaallaanncceess iinn aannyy ooff tthheessee aarreeaass,, wwhhiicchh wwiillll sshhooww uupp aass ddiisseeaassee oorr ddiissccoommffoorrtt,, tthhee tthhrrooaatt CChhaakkrraa wwiillll nneeeedd ttoo rreecceeiivvee hheeaalliinngg.. IIff tthhiiss CChhaakkrraa iiss bblloocckkeedd iitt ccaann rreessuulltt iinn ddeepprreessssiioonn aanndd mmaayy eevveenn mmaakkee aa ppeerrssoonn ffeeeellss ssuuiicciiddaall.. IIff yyoouu''rree vveerryy ddeepprreesssseedd iitt mmaayy hheellpp ttoo ddiissccuussss yyoouurr pprroobblleemmss wwiitthh aa qquuaalliiffiieedd ccoouunncciilllloorr BByy ttaallkkiinngg tthhiinnggss tthhrroouugghh,, yyoouu eennccoouurraaggee tthhee sseellff--eexx-pprreessssiioonn aassppeecctt ooff tthhee tthhrrooaatt CChhaakkrraa.. SSoommee qquuaalliittiieess ooff tthhee tthhrrooaatt CChhaakkrraa aarree.. AAssssoocciiaatteedd eelleemmeenntt eetthheerr.. TThhee ccoolloouurr iiss ttuurrqquuooiissee oorr ssmmookkyy bblluuee.. TThhee kkeeyy iissssuueess aarree sseellff--eexxpprreessssiioonn,, ccoommmmuunniiccaattiioonn aanndd wwiillll.. EEnneerrggyy ffuunnccttiioonn aa bbrriiddggee bbeettwweeeenn pphhyyssiiccaall aanndd ssppiirriittuuaall eenneerrggiieess.. TThhee pphhyyssiiccaall llooccaattiioonn iiss bbeettwweeeenn tthhee ccoollllaarrbboonnee aanndd aa llaarryynnxx oonn tthhee nneecckk.. TThhee AAssssoocciiaatteedd SSppiinnaall aarreeaa iiss tthhee tthhiirrdd cceerrvviiccaall vveerrtteebbrraa.. TThhee pphhyyssiioollooggiiccaall ssyysstteemm iiss tthhee rreessppiirraattoorryy.. TThhee eennddooccrriinnee ggllaannddss tthhyyrrooiidd //ppaarraa tthhyyrrooiidd.. TThhee nneerrvvee pplleexxuuss iiss tthhee cceerrvviiccaall ggaanngglliiaa.. IIttss aaccttiivviittyy,, ssppeeeecchh.. IIttss iinnnneerr aassppeecctt iiss eexx-pprreessssiioonn.. TThhee lliiffee lleessssoonn iiss ttoo rreessoonnaattee wwiitthh ccoommppaassssiioonn.. IIttss pphhyyssiiccaall aaccttiioonn iiss ccoommmmuunniiccaattiioonn.. IIttss mmeennttaall aaccttiioonn iiss tthhoouugghhtt.. IIttss eemmoottiioonnaall aaccttiioonn iiss iinnddeeppeenndd-eennccee.. AAnndd iittss ssppiirriittuuaall aaccttiioonn iiss iinnssppiirraattiioonn.. CCoolloouurr ffoorr bbaallaannccee //aaccttiivvaattiioonn iiss ttuurrqquuooiissee.. CCoolloouurr ttoo ccaallmm ppaallee mmiissttyy bblluuee..

!      JJJuuullliiiaaannn      HHHooobbbbbbsss      222000000888...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        777

TThhee BBrrooww CChhaakkrraa..
TThhiiss CChhaakkrraa iiss ssiittuuaatteedd aatt tthhee cceennttrree ooff tthhee bbrrooww,, rreepprreesseennttss tthhee iinnnneerr eeyyee aanndd IIss ssoommeettiimmeess ccaalllleedd tthhee tthhiirrdd eeyyee,, oorr eeyyee ooff wwiissddoomm.. TThhee iiddeeaall iiss ttoo bbaallaannccee tthhee cceennttrree ssoo tthhaatt tthhee CChhaakkrraa iiss ffuullllyy ooppeenneedd ttoo iittss eennoorrmmoouuss ppootteennttiiaall aanndd ssoo tthhaatt SSppiirriitt ccaann aallssoo mmaanniiffeesstt iittsseellff.. SSoommeettiimmeess tthhee eeggoo iiss kknnoowwnn aass oouurr lloowweerr SSeellff,, aanndd ssppiirriitt aass oouurr HHiigghheerr SSeellff.. EExxttrraa--sseennssoorryy ppeerrcceeppttiioonn iiss tthhee aabbiilliittyy ttoo uussee iinnttuuiittiivvee aabbiilliittiieess,, wwhhiicchh oorriiggiinnaattee aatt tthhee bbrrooww CChhaakkrraa,, aassssiisstteedd bbyy ttwwoo mmiinnoorr cchhaakkrraa''ss aatt tthhee tteemmpplleess.. TThhee aabbiilliittyy ttoo sseeee bbeeyyoonndd tthhee pphhyyssiiccaall wwoorrlldd iiss ccaalllleedd ccllaaiirrvvooyyaannccee,, hheeaarriinngg ssoouunnddss oorr vvooiicceess nnoott iinn tthhee pphhyyssiiccaall wwoorrlldd aarree ccaalllleedd CCllaaiirraauuddiieennccee.. SSeennssiinngg ssmmeellllss aanndd ppeerrffuummeess aarree nnoott ooff tthhiiss wwoorrlldd iiss ccaalllleedd CCllaaiirrsseennttiieenneennccee.. SSoommee ppeeooppllee aappppeeaarr ttoo bbee bboorrnn wwiitthh ssuucchh aabbiilliittiieess aanndd iiff tthheessee qquuaalliittiieess aarree rreeccooggnniisseedd aanndd aalllloowweedd ttoo ddeevveelloopp,, tthheeyy oofftteenn wwoorrkk aass ccllaaiirrvvooyyaannttss,, mmeeddiiuummss oorr HHeeaalleerrss.. CChhiillddrreenn ffrreeqquueennttllyy ppeerr-cceeiivvee aauurraass aarroouunndd ppeeooppllee,, bbeelliieevviinngg iitt iiss aa nnaattuurraall wwaayy ttoo sseeee tthhiinnggss aanndd ooff ccoouurrssee iitt iiss,, bbuutt tthhiinnkkiinngg aadduullttss wwiillll ttaakkee tthheemm ttoo hhaavvee tthheeiirr eeyyeess tteesstteedd.. TThhee bbrrooww aanndd aa ccrroowwnn cchhaakkrraa''ss ssppeecciiaalliissee iinn ttrraannssmmuuttiinngg tthhee eenneerrggiieess ooff tthhee mmuullttiiddiimmeennssiioonnaall uunniivveerrssee.. TThheeyy aarree lliinnkkeedd ttoo tthhee ccoonnttrrooll ssyysstteemm ooff eennddooccrriinnee ggllaannddss tthhaatt aaffffeeccttss tthhee pphhyyssiioollooggyy ooff tthhee bbooddyy ffrroomm cceelllluullaarr ggeennee ttoo tthhee ffuunncc-ttiioonniinngg ooff tthhee cceennttrraall nneerrvvoouuss ssyysstteemm.. TThhee ppiittuuiittaarryy ggllaanndd iiss aassssoocciiaatteedd wwiitthh tthhee bbrrooww CChhaakkrraa.. IIttss sseeccrreettiioonnss pprroovviiddiinngg tthhee ccoonnnneeccttiioonn bbeettwweeeenn tthhee bbrraaiinn aanndd tthhee iimmmmuunnee ssyysstteemm,, hhiinnttiinngg aatt hhooww oouurr eemmoottiioonnaall ttrraauummaa eexxppeerriieenncceedd aanndd rreeccoorrddeedd tthhrroouugghh tthhee bbrraaiinn ccaann ccrreeaattee pphhyyssiiccaall iillllnneessss.. FFiinnaallllyy tthhee ppiinneeaall ggllaanndd,, wwhhiicchh iiss rreecceeppttiivvee ttoo lliigghhtt,, bbeeccoommeess aaccttiivvee wwhheenn tthhee ccrroowwnn CChhaakkrraa iiss ooppeenn.. WWiitthh iittss lliinnkkss ttoo tthhee ppiittuuiittaarryy iitt eennhhaanncceess ppssyycchhiicc lleevveellss,, aalllloowwiinngg aa ppeerrssoonn ttoo sseeee wwiitthhiinn,, oorr hhaavvee sseeccoonndd ssiigghhtt.. IImmbbaallaanncceess ooff tthhee tthhiirrdd eeyyee CChhaakkrraa mmaanniiffeesstt aass ffrreeqquueenntt hheeaaddaacchheess ppaarrttiiccuullaarr-llyy mmiiggrraaiinneess oorr ssiinnuuss oorr eeaarr pprroobblleemmss oorr eennddooccrriinnee iimmbbaallaanncceess.. AAtt aann eenneerrggyy lleevv-eell,, tthheessee pprroobblleemmss ccaann bbee ccaauusseedd bbyy nnoott wwaannttiinngg ttoo sseeee oorr hheeaarr ssoommeetthhiinngg tthhaatt iiss vviittaallllyy iimmppoorrttaanntt ttoo tthhee ggrroowwtthh ooff tthhee ssoouull.. FFoollllooww tthhee pprroovveerrbb tthhaatt ssaayyss ddoo nnoott ppuutt ooffff uunnttiill ttoommoorrrrooww ssoommeetthhiinngg tthhaatt ccaann bbee ddoonnee ttooddaayy.. WWoorrkkiinngg wwiitthh vviiss-uuaalliissaattiioonn eexxeerrcciisseess ppaarrttiiccuullaarrllyy tthhoossee ccoonncceennttrraattiinngg oonn tthhee tthhiirrdd eeyyee wwiillll hheellpp ttoo ccoommbbaatt tthheessee pprroobblleemmss aanndd eennccoouurraaggee pphhyyssiiccaall aanndd ssppiirriittuuaall wweellll bbeeiinngg..

!      JJJuuullliiiaaannn      HHHooobbbbbbsss      222000000888...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        888

AAttttrriibbuutteess ooff tthhee bbrrooww CChhaakkrraa aarree aass ffoolllloowwss,, tthhee aassssoocciiaatteedd eelleemmeenntt iiss SSppiirriitt.. TThhee ccoolloouurr iiss ddeeeepp iinnddiiggoo bblluuee.. TThhee kkeeyy iissssuueess,, bbaallaanncciinngg hhiigghheerr aanndd lloowweerr sseellvveess,, aanndd ttrruussttiinngg iinnnneerr gguuiiddaannccee.. IIttss eenneerrggyy ffuunnccttiioonn iiss mmeerrggiinngg mmaassccuulliinnee aanndd ffeemmiinniinnee eenneerrggiieess.. IIttss pphhyyssiiccaall llooccaattiioonn iiss aatt tthhee cceennttrree ooff tthhee bbrrooww.. AAssssoocciiaatteedd ssppiinnaall aarreeaa iiss tthhee ffiirrsstt cceerrvvii-ccaall vveerrtteebbrraa.. TThhee pphhyyssiioollooggiiccaall ssyysstteemmss aarree tthhee eennddooccrriinnee aanndd nneerrvvoouuss ssyysstteemmss.. TThhee eennddoo-ccrriinnee ggllaanndd iiss tthhee ppiittuuiittaarryy.. TThhee nneerrvvee pplleexxuuss iiss hhyyppootthhaallaammuuss aanndd ppiittuuiittaarryy.. TThhee aaccttiivviittyy iiss iinnssiigghhtt.. TThhee bbooddyy sseennssee iiss ccllaaiirrvvooyyaannccee.. TThhee iinnnneerr aassppeecctt IIss iinnttuuiittiioonn.. TThhee lliiffee lleessssoonn iiss ccoommpplleettiinngg kkaarrmmiicc lleessssoonnss ooff tthhiiss lliiffeettiimmee.. TThhee pphhyyssiiccaall aaccttiioonn iiss vviissuuaalliissaattiioonn.. TThhee mmeennttaall aaccttiioonn iiss iinnttuuiittiioonn.. TThhee eemmoottiioonnaall aaccttiioonn iiss ccllaarriittyy.. TThhee ssppiirriittuuaall aaccttiioonn iiss mmeeddiittaattiioonn.. CCoolloouurr ffoorr bbaallaannccee //aaccttiivvaattiioonn uullttrraammaarriinnee,, ccoolloouurr ttoo ccaallmm iinnddiiggoo bblluuee..

!      JJJuuullliiiaaannn      HHHooobbbbbbsss      222000000888...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        999

TThhee CCrroowwnn CChhaakkrraa..
TThhee CCrroowwnn CChhaakkrraa iiss tthhee CChhaakkrraa tthhaatt aaccttiivvaatteess aanndd ooppeennss aatt uuss uupp ttoo tthhee hhiigghheerr ccoonnsscciioouussnneessss.. TThhee ttwwoo bbaassiicc eenneerrggiieess ooff dduuaalliittyy,, wwhhiicchh wwee nnaammee mmaassccuulliinnee aanndd ffeemmiinniinnee,, uunniittee,, bboonndd aanndd ttrraannsscceennddss aatt tthhiiss CChhaakkrraa ccrreeaattiinngg ((wwhheenn iitt iiss aaccttiivvee )) aa ssuuppeerr ccoonnsscciioouussnneessss tthhaatt iiss bbeeyyoonndd ttiimmee aanndd ssppaaccee.. IInn tthhee SSuuppeerr ccoonnsscciioouuss-nneessss aa pprroocceessss ooff uunniiffiiccaattiioonn ooccccuurrss bbeettwweeeenn yyoouu tthhee HHuummaann ppeerrssoonnaalliittyy aanndd HHiigghheerr SSeellff.. WWhheenn yyoouu bbeeggiinn ttoo hhaavvee bbeeeenn eevveenn aa ssmmaallll gglliimmppssee ooff wwhhaatt tthheessee wwoorrddss mmeeaann,, iitt iiss lliikkee aann eennoorrmmoouuss ppoowweerr bbeeiinngg lliitt uupp iinn tthhee mmiinndd.. PPeeooppllee hhaavvee ddeessccrriibbeedd hhiiss eexx-ppeerriieennccee iinn mmaannyy ddiiffffeerreenntt wwaayyss.. ““TThhee ttoopp ooff mmyy hheeaadd ffeelltt aass iiff iitt wwaass sspplliittttiinngg””,, ““ aa ffoouunnttaaiinn ooff ddiivviinnee lliigghhtt fflloowweedd iinn--aanndd--oouutt””,, ““II wwaass ttaakkeenn iinnttoo tthhee lliigghhtt””.. OOnnccee bbee bbeeggiinn ttoo hhaavvee tthheessee kkiinndd ooff eexxppeerriieenncceess,, tthheerree iiss nnoo ggooiinngg bbaacckk.. MMuunnddaannee eevveerryyddaayy lliiffee iiss ffoorreevveerr cchhaannggeedd aanndd wwee sseeee eevveerryytthhiinngg aass aa ppllaayy ooff ssuubbttllee eenneerr-ggiieess.. IInnfflluueenncciinngg tthhee hheeaadd,, tthhiiss CChhaakkrraa ooppeennss uuppwwaarrddss.. IItt ccoonnnneeccttss ddeeeepp wwiitthhiinn tthhee bbrraaiinn ttoo tthhee ppiinneeaall ggllaanndd,, wwhhiicchh iiss aann iimmppoorrttaanntt kkeeyy ttoo oouurr bbiioollooggiiccaall cclloocckk.. TThhee ppiinneeaall ggllaanndd,, aanndd tthhee ggoonnaaddss ((pprroossttaattee// tteesstteess oorr oovvaarriieess// uutteerruuss aatt tthhee bbaassee CChhaakkrraa wwoorrkk cclloosseellyy ttooggeetthheerr ttoo rreegguullaattee sseexxuuaall ggrroowwtthh aatt ppuubbeerrttyy.. TThhee ppiinneeaall ggllaanndd pprroodduucceess aa hhoorrmmoonnee ccaalllleedd mmeellaattoonniinn,, wwhhiicchh rreegguullaatteess tthhee lliigghhtt rreeaaccttiivvee pphhoottoorreecceeppttoorrss iinn tthhee rreettiinnaa ooff tthhee eeyyee.. CCoonnttiinnuuoouuss lliigghhtt ddee-ccrreeaasseess mmeellaattoonniinn pprroodduuccttiioonn,, aanndd iinnccrreeaasseedd pprroodduuccttiioonn iinn tthhee ddaarrkk aatt nniigghhtt ccaallmmss uuss ddoowwnn.. DDuurriinngg tthhee ddaayy tthhee ppiinneeaall ggllaanndd pprroodduucceess hhiigghh lleevveellss ooff aannootthheerr hhoorrmmoonnee,, sseerroottoonniinn,, uurrggiinngg uuss iinnttoo aaccttiivviittyy.. SSoo tthheessee ttwwoo hhoorrmmoonneess wwoorrkk iinn aa ccoonnttiinnuuoouuss cciirrccaaddiiaann ccyyccllee.. SSeerraattoonniinn iiss tthhoouugghhtt ttoo hhaavvee aann iimmppoorrttaanntt iinnfflluueennccee oonn oouurr eemmoottiioonnaall ssttaattee,, hhiigghh lleevveellss ooff tthhee hhoorrmmoonnee aarree tthhoouugghhtt ttoo iimmpprroovvee mmoooodd.. VVaarriioouuss ootthheerr hhoorrmmoonneess rreelleeaasseedd bbyy tthhee ppiinneeaall ppllaanntt iinncclluuddiinngg ppiinnoolliinnee,, aarree ssiimmii-llaarr ttoo LLSSDD ,, pprroodduucciinngg hhaalllluucciinnaattiioonnss aanndd hheeiigghhtteenneedd ssttaatteess ooff aawwaarreenneessss.. TThhee ppiinneeaall ggllaanndd aallssoo hhaass aa ccoommpplleexx bbiioollooggiiccaall lliinnkk wwiitthh tthhee aaddrreennaall ggllaannddss,, wwhhiicchh pprroodduuccee aaddrreennaalliinnee,, tthhee ffiigghhtt oorr fflliigghhtt hhoorrmmoonnee.. TThhiiss lliinnkk iiss tthhoouugghhtt ttoo iinnfflluu-eennccee ssttrreessss lleevveellss,, tthhrroouugghh tthhee kkiiddnneeyyss aanndd gguutt,, aatt tthhee ssoollaarr pplleexxuuss aanndd ssaaccrraall CChhaakkrraa..

!      JJJuuullliiiaaannn      HHHooobbbbbbsss      222000000888...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        111000

SSoommee qquuaalliittiieess ooff tthhee CCrroowwnn CChhaakkrraa aarree.. IIttss aassssoocciiaatteedd eelleemmeenntt iiss SSppiirriitt.. IIttss ccoolloouurr iiss wwhhiittee,, vviioolleett aanndd ggoolldd.. KKeeyy iissssuueess aarree iinnnneerr wwiissddoomm aanndd aaggiinngg.. EEnneerrggyy ffuunnccttiioonn iiss uunniittyy aanndd ttrraannsscceennddiinngg mmaassccuulliinnee aanndd ffeemmiinniinnee eenneerrggyy.. PPhhyyssiiccaall llooccaattiioonn ttoopp ooff tthhee hheeaadd ffaacciinngg uuppwwaarrddss.. AAssssoocciiaatteedd ssppiinnaall aarreeaa nnoonnee.. PPhhyyssiioollooggiiccaall ssyysstteemm cceennttrraall nneerrvvoouuss ssyysstteemm aanndd bbrraaiinn.. EEnnddooccrriinnee ggllaanndd ppiinneeaall.. NNeerrvvee pplleexxuuss cceerreebbrraall ccoorrtteexx.. AAccttiivviittyy ttrraannsscceennddeennccee.. BBooddyy sseennssee EESSPP ccllaaiirrvvooyyaannccee,, CCllaaiirrsseennttiieenneennccee,, aanndd CCllaaiirraauuddiieennccee.. TThhee iinnnneerr aassppeecctt iiss rreelleeaassee.. TThhee lliiffee lleessssoonn IIss rreelleeaassiinngg aattttaacchhmmeennttss iinn oorrddeerr ttoo ttrraannsscceenndd eeaarrtthhbboouunndd kkaarrmmaa.. PPhhyyssiiccaall aaccttiioonn mmeeddiittaattiioonn.. MMeennttaall aaccttiioonn uunniivveerrssaall ccoonnsscciioouussnneessss.. EEmmoottiioonnaall aacc-ttiioonn bbeeiinnggnneessss.. SSppiirriittuuaall aaccttiioonn uunniittyy.. CCoolloouurr ffoorr bbaallaannccee // aaccttiivvaattiioonn GGoollddeenn--wwhhiittee lliigghhtt.. CCoolloouurr ttoo ccaallmm ppaallee rroossee ppiinnkk..

!      JJJuuullliiiaaannn      HHHooobbbbbbsss      222000000888...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        111111

GGRROOUUNNDDIINNGG..
PPrraaccttiicciinngg ssttaayyiinngg ggrroouunnddeedd iiss aa vveerryy iimmppoorrttaanntt mmaaiinnssttaayy ooff aallll ssppiirriittuuaall aanndd hheeaalliinngg wwoorrkk.. IItt iiss nnoo ggoooodd aatt wwoorrkkiinngg wwiitthh tthhee eenneerrggyy aanndd hhiigghheerr ffrreeqquueenncciieess iiff wwee ccaannnnoott bbrriinngg tthhoossee bbeenneeffiittss tthhrroouugghh iinnttoo oouurr ddaaiillyy lliiffee.. OOnnee ggoooodd wwaayy ttoo pprraaccttiiccee ggrroouunnddiinngg iiss ttoo ssiitt ccoommffoorrttaabbllyy iinn aa cchhaaiirr aanndd wwiitthh yyoouurr ffeeeett ffiirrmmllyy ppllaacceedd oonn tthhee ggrroouunndd.. FFeeeell iinnttoo yyoouurr bbaassee CChhaakkrraa wwhhiillee iimmaaggiinn-iinngg aa ttuubbee ooff lliigghhtt aabboouutt ssiixx iinncchheess iinn ddiiaammeetteerr ssppiirraalliinngg ddoowwnn iinnttoo tthhee cceennttrree ooff tthhee EEaarrtthh.. II lliikkee ttoo wwrraapp tthhiiss ttuubbee aarroouunndd aa bbeeaauuttiiffuull rroossee qquuaarrttzz ccrryyssttaall.. TTaakkee aa mmoommeenntt ttoo sseenndd lloovvee aanndd tthhaannkkss ttoo MMootthheerr EEaarrtthh.. YYoouu ccaann aallssoo iimmaaggiinnee rroooottss ggrroowwiinngg ddoowwnn ffrroomm tthhee ssoolleess ooff yyoouurr ffeeeett iinnttoo tthhee ssuurrffaaccee ooff tthhee ppllaanneett.. TThhee ttuubbee ooff lliigghhtt ccaann bbee aannyy ccoolloouurr tthhaatt yyoouu cchhoooossee.. IItt''ss ggoooodd ttoo wwoorrkk wwiitthh ddiiffffeerreenntt ccoolloouurrss ttoo ffiinndd oonnee tthhaatt wwoorrkk’‛’ss bbeesstt ffoorr yyoouu.. TThhee mmoorree yyoouu pprraaccttiiccee tthhiiss eexxeerrcciissee dduurriinngg tthhee ddaayy,, tthhee eeaassiieerr yyoouu wwiillll ffiinndd iitt ttoo ggrroouunndd yyoouurrsseellff.. MMeenn sshhoouulldd ggrroouunndd ddoowwnn ffrroomm tthhee bbaassee CChhaakkrraa,, bbuutt ffoorr wwoommeenn tthheeyy sshhoouulldd ffeeeell iinnttoo tthheeiirr nnaavveell CChhaakkrraa aanndd tthheenn ddoowwnn aatt tthhee bbaassee CChhaakkrraa aanndd iimmaaggiinnee tthhee ttuubbee ooff lliigghhtt ssppiirraalliinngg ddoowwnn ffrroomm tthhee nnaavvaall CChhaakkrraa ddoowwnn ttoo tthhee bbaassee CChhaakkrraa aanndd tthheenn ddoowwnn iinnttoo tthhee cceennttrree ooff tthhee ppllaanneett.. IItt''ss iimmppoorrttaanntt ttoo ggrroouunndd yyoouurrsseellff bbeeffoorree ddooiinngg aannyy hheeaalliinngg wwoorrkk oorr aannyy mmeeddiittaattiioonn aanndd iitt''ss aallssoo ggoooodd ttoo ddoo iitt bbeeffoorree wwee sslleeeepp aatt nniigghhtt,, aanndd uuppoonn wwaakkiinngg iinn tthhee mmoorrnniinngg.. TThhee iimmppoorrttaanntt tthhiinngg wwiitthh tthheessee eexxeerrcciisseess iiss ttoo ttrruusstt,, yyoouurr tthhoouugghhttss aarree vveerryy ppoowweerrffuull aanndd wwhhaatt yyoouu tthhiinnkk ooffff aanndd ppuutt eenneerrggyy iinnttoo wwiillll mmaanniiffeesstt,, ssoo ddoonn''tt wwoorrrryy ttoooo mmuucchh aabboouutt ggeettttiinngg eevveerryytthhiinngg rriigghhtt ttoo ssttaarrtt wwiitthh,, jjuusstt ttrruusstt aanndd yyoouu wwiillll bbee ggrroouunnddeedd..

!      JJJuuullliiiaaannn      HHHooobbbbbbsss      222000000888...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        111222

PPRROOTTEECCTTIIOONN..
PPrrootteeccttiioonn iiss aa vveerryy iimmppoorrttaanntt ppaarrtt ooff ssppiirriittuuaall aanndd hheeaalliinngg wwoorrkk,, iinn eevveerryy ssiittuuaa-ttiioonn iinn lliiffee tthheerree wwiillll bbee aann eenneerrggyy eexxcchhaannggee bbeettwweeeenn ootthheerr ppeeooppllee.. IItt''ss tthheerree-ffoorree iimmppoorrttaanntt ttoo mmaakkee ssuurree tthhaatt yyoouu ddoonn’‛’tt aallllooww ootthheerr ppeeooppllee''ss nneeggaattiivvee eenneerrggiieess ttoo eenntteerr yyoouurr aauurriicc ssppaaccee.. TThhee aauurriicc ffiieelldd ssuurrrroouunnddss eevveerryy lliivviinngg tthhiinngg aanndd ccoonnttaaiinnss mmaannyy ddiiffffeerreenntt llaayyeerrss.. IItt eexxtteennddss oouutt ttoo aarroouunndd ttwwoo ttoo tthhrreeee ffeeeett ffrroomm tthhee hhuummaann bbooddyy.. IItt ssoo iimmppoorr-ttaanntt tthheeyy kkeeeepp yyoouurr aauurraa cclleeaann aanndd pprrootteecctteedd.. TThheerree aarree mmaannyy ttoooollss ttoo hheellpp yyoouu ttoo tthhiiss.. YYoouu ccaann uussee pphhyyssiiccaall eexxeerrcciisseess ttoo ddrraaww tthhee aauurraa iinn aatt aa ddiissttaannccee ooff ttwwoo aanndd hhaallff ttoo tthhrreeee ffeeeett iinn eevveerryy ddiirreeccttiioonn.. FFrroonntt aanndd bbaacckk,, aabboovvee aanndd bbeellooww.. IImm-aaggiinnee tthhiiss eegggg sshhaappeedd bbuubbbbllee ssuurrrroouunnddiinngg yyoouurr pphhyyssiiccaall bbooddyy.. WWhheenn yyoouu ccaann ppiicc-ttuurree yyoouurr aauurraa ssuurrrroouunnddiinngg yyoouu iinn yyoouurr mmiinndd,, tthheenn ccaallll ffoorr aa bbeeaauuttiiffuull ggoollddeenn bbuubbbbllee ooff lliigghhtt ttoo ssuurrrroouunndd yyoouurr aauurraa iinn eevveerryy ddiirreeccttiioonn ttoo aa tthhiicckknneessss ooff aabboouutt ssiixx iinncchheess.. TThhiiss ggoollddeenn lliigghhtt wwiillll hheellpp ttoo sseeaall yyoouurr aauurraa aanndd aallssoo ggiivvee yyoouu ssoommee pprrootteeccttiioonn.. YYoouu ccaann ccaallll uuppoonn AArrcchhaannggeell MMiicchhaaeell aanndd hhiiss lleeggiioonnss ooff aannggeellss aanndd aasskk tthheemm ttoo wwrraapp yyoouu iinn aa bbeeaauuttiiffuull sspphheerree ooff ddiivviinnee ggoollddeenn lliigghhtt ffoorr pprrootteeccttiioonn.. YYoouu ccaann aallssoo rreeqquueesstt ffrroomm AArrcchhaannggeell MMiicchhaaeell tthhaatt hhee tthhaatt hhee ppuutt hhiiss bblluuee ffllaammee AArrmmoouurr aarroouunndd yyoouu.. AArrcchhaannggeell MMiicchhaaeell iiss aallwwaayyss vveerryy cclloossee ttoo tthhoossee tthhee wwoorrkk wwiitthh tthhee LLiigghhtt aanndd hhee wwiillll aallwwaayyss pprrootteecctt tthhoossee tthhaatt rreeqquueesstt iitt.. AAggaaiinn wwhheenn ddooiinngg tthhiiss eexxeerrcciissee jjuusstt ttrruusstt tthhaatt iiss hhaappppeenniinngg aanndd iitt wwiillll bbee.. TThhee aauurraa nnaattuurraallllyy eexxppaannddss aanndd ccoonnttrraaccttss aallll tthhee ttiimmee.. BBeeiinngg iinn nnaattuurree,, eessppeecciiaallllyy nneeaarr wwaatteerr oorr tthhee sseeaa eexxppaannddss iitt,, aass ddooeess bbeeiinngg wwiitthh tthhoossee yyoouu lloovvee oorr aarree ccoonnnneecctteedd wwiitthh.. IItt aallssoo eexxppaannddss dduurriinngg hheeaalliinngg wwoorrkk oorr mmeeddiittaattiioonn.. SSoo iiff yyoouu aarree iinn ssaaffee ppllaaccee,, iitt''ss ggoooodd ttoo lleett yyoouurr aauurraa eexxppaanndd oouutt.. HHoowweevveerr yyoouu wwaanntt ttoo ppuullll yyoouurr aauurraa iinn ttiigghhttllyy aarroouunndd yyoouu wwhheenn yyoouu aarree ggooiinngg ttoo ccrroowwddeedd oorr nneeggaattiivvee ppllaacceess.. SSoo nnooww wwee hhaavvee wwoorrkkeedd wwiitthh ggrroouunnddiinngg,, eexxppaannddiinngg aanndd ccoonnttrraaccttiinngg tthhee aauurraa,, wwee aarree tthheenn rreeaaddyy ttoo bbeeggiinn wwoorrkkiinngg wwiitthh tthhee CChhaakkrraa CCeennttrreess..

!      JJJuuullliiiaaannn      HHHooobbbbbbsss      222000000888...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        111333

WWOORRKKIINNGG WWIITTHH TTHHEE CCHH!KKRR!’‛’SS..
WWhheenn wwoorrkkiinngg wwiitthh eenneerrggyy iitt iiss vveerryy iimmppoorrttaanntt ttoo ggrroouunndd yyoouurrsseellff aanndd ttoo sseett uupp aa pprrootteecctteedd ssppaaccee.. IIff yyoouu''rree ffaammiilliiaarr wwiitthh tthhee ppoossiittiioonnss ooff tthhee CChhaakkrraa ssyysstteemm oonn tthhee pphhyyssiiccaall bbooddyy,, yyoouu ccaann bbeeggiinn ttoo pprraaccttiiccee ooppeenniinngg aanndd cclloossiinngg ooff tthhee CChhaakkrraa''ss.. TThhee CChhaakkrraa''ss wwiillll ooppeenn aanndd cclloossee nnaattuurraallllyy,, bbuutt iinn mmoosstt ppeeooppllee tthheeyy tteenndd ttoo bbee eeiitthheerr ttoooo ooppeenn oorr ttoooo cclloosseedd.. RReegguullaarr pprraaccttiiccee ooff tthheessee eexxeerrcciisseess wwiillll hheellpp ttoo rreessttoorree bbaallaannccee aanndd yyoouurr CChhaakkrraa''ss wwiillll ooppeenn aanndd cclloossee nnaattuurraallllyy aaccccoorrddiinngg ttoo tthhee ssiittuuaattiioonnss tthhaatt yyoouu ffiinndd yyoouurrsseellff iinn.. II ffiinndd tthhaatt mmoosstt ppeeooppllee ccaann vviissuuaalliissee aa CChhaakkrraa CCeennttrree aass aa rroossee fflloowweerr.. WWhheenn tthhee CChhaakkrraa iiss cclloosseedd,, yyoouu ccaann iimmaaggiinnee tthhee RRoossee aass aa ssmmaallll ttiigghhtt bbuudd,, iinn ppeerrhhaappss aa ggoollddeenn ccoolloouurr.. IIff yyoouu wwiisshh ttoo ooppeenn aa CChhaakkrraa yyoouu ccaann iimmaaggiinnee tthhee bbuudd ooppeenniinngg uupp aanndd tthhee ppeettaallss uunnffoollddiinngg.. YYoouu mmaayy wwiisshh ttoo ttrryy tthhiiss eexxeerrcciissee aanndd sseeee iiff iitt''ss ssuuiittaa-bbllee ffoorr yyoouu.. YYoouu ccaann uussee tthhee RReeiikkii eenneerrggyy ttoo bbaallaannccee aanndd hhaarrmmoonniissee tthhee CChhaakkrraa''ss aass wweellll,, aanndd II''llll sshhooww yyoouu aann eexxeerrcciissee ffoorr ddooiinngg tthhiiss iinn tthhee wwoorrkksshhoopp.. TToo bbeeggiinn wwiitthh tthhee ooppeenniinngg aanndd cclloossiinngg ooff tthhee CChhaakkrraa''ss,, ssiitt ddoowwnn iinn aa qquuiieett ssaaffee ssppaaccee,, ggrroouunndd aanndd cceennttrree yyoouurrsseellff.. FFiinndd tthhee pphhyyssiiccaall llooccaattiioonn ooff tthhee bbaassee CChhaakkrraa aatt tthhee rroooott ooff tthhee ssppiinnee,, ooppeenniinngg ddoowwnnwwaarrddss.. IImmaaggiinnee tthhiiss CChhaakkrraa aass aa bbeeaauuttiiffuull ggoollddeenn RRoossee bbuudd,, aanndd tthheenn iimmaagg-iinnee tthhee rroosseebbuudd sslloowwllyy uunnffoollddiinngg aanndd tthhee ppeettaallss ooppeenniinngg oouutt.. YYoouu ccaann tthheenn mmoovvee uupp tthhee rreesstt ooff tthhee CChhaakkrraa ssyysstteemm aanndd iimmaaggiinnee tthhee CChhaakkrraa''ss ooppeenniinngg iinn tthhiiss wwaayy.. SSeeee iiff yyoouu ccaann ffeeeell aannyy sseennssaattiioonnss aass yyoouu wwoorrkk wwiitthh yyoouurr cchhaakkrraa''ss iinn tthhiiss wwaayy..

!      JJJuuullliiiaaannn      HHHooobbbbbbsss      222000000888...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        111444

IIff yyoouu wwiisshh ttoo cclloossee yyoouurr eenneerrggyy cceenntteerrss ddoowwnn,, tthheenn iimmaaggiinnee tthhee GGoollddeenn RRoossee fflloowweerr sshhrriinnkkiinngg ddoowwnn iinnttoo aa ttiinnyy bbuudd.. RReegguullaarr pprraaccttiiccee ooff tthhiiss eexxeerrcciissee wwiillll bbee vveerryy hheellppffuull.. AAnnootthheerr wwaayy ttoo wwoorrkk wwiitthh tthhee cchhaakkrraa''ss iiss ttoo rruunn lliigghhtt tthhrroouugghh tthheemm.. TThhiiss hheellppss ttoo cclleeaann tthheemm aanndd ttoo eenneerrggiissee aanndd bbaallaannccee tthheemm aallll.. TToo wwoorrkk wwiitthh lliigghhtt ttoo eenneerr-ggiissee tthhee CChhaakkrraa''ss ssiitt ccoommffoorrttaabbllyy eeiitthheerr oonn tthhee fflloooorr wwiitthh yyoouurr ssppiinnee ssttrraaiigghhtt oorr iinn aa cchhaaiirr wwiitthh yyoouu ffeeeett ffiirrmmllyy oonn tthhee ggrroouunndd.. GGrroouunndd yyoouurrsseellff iinnttoo MMootthheerr EEaarrtthh,, aanndd sseett uupp yyoouurr pprrootteeccttiioonn.. TTaakkiinngg aa ffeeww ssllooww ddeeeepp bbrreeaatthhss ddoowwnn iinnttoo yyoouurr lloowweerr aabbddoommeenn.. RReellaaxxiinngg ggeennttllyy,, iimmaaggiinnee aa bbeeaauuttiiffuull WWhhiittee oorr GGoolldd lliigghhtt aabboovvee yyoouurr hheeaadd.. FFeeeell tthhee lliigghhtt eenntteerriinngg yyoouurr ccrroowwnn CChhaakkrraa,, sseeee iiff yyoouu ccaann aannyy sseennssaattiioonnss ooff tthhiiss eenneerrggyy.. IImmaaggiinnee tthhee lliigghhtt fflloowwiinngg ffrroomm yyoouurr ccrroowwnn CChhaakkrraa iinnttoo yyoouurr tthhiirrdd eeyyee CChhaakkrraa aanndd rraaddiiaattiinngg oouutt ffrroomm bbootthh tthhee ffrroonntt aanndd rreeaarr ooff tthhiiss CChhaakkrraa.. TThheenn mmoovvee tthhee lliigghhtt sslloowwllyy ddoowwnn iinnttoo tthhrrooaatt CChhaakkrraa aanndd ffeeeell tthhee lliigghhtt rraaddiiaattiinngg oouutt ooff tthhee ffrroonntt aanndd bbaacckk ooff yyoouurr tthhrrooaatt CChhaakkrraa.. MMoovvee ddoowwnn ttoo yyoouurr hheeaarrtt CChhaakkrraa ffeeeell tthhee lliigghhtt rraaddiiaattiinngg oouutt ooff tthhee ffrroonntt aanndd bbaacckk ooff yyoouurr hheeaarrtt CChhaakkrraa.. TThheenn mmoovvee tthhee lliigghhtt ddoowwnn iinnttoo yyoouurr ssoollaarr pplleexxuuss CChhaakkrraa aanndd ffeeeell tthhee lliigghhtt rraaddii-aattiinngg oouutt ooff tthhee ffrroonntt aanndd bbaacckk ooff tthhee ssoollaarr pplleexxuuss CChhaakkrraa.. TThheenn mmoovvee tthhee lliigghhtt iinnttoo tthhee nnaavvaall CChhaakkrraa aanndd tthheenn ffeeeell tthhee lliigghhtt rraaddiiaattiinngg oouutt ooff tthhee ffrroonntt aanndd bbaacckk ooff tthhee nnaavveell CChhaakkrraa.. MMoovviinngg tthhee lliigghhtt ddoowwnn iinnttoo yyoouurr bbaassee cchhaakkrraa aanndd mmoovviinngg ddoowwnn yyoouurr ggrroouunnddiinngg ccoorrdd aanndd iinnttoo MMootthheerr EEaarrtthh.. WWhheenn yyoouu ffeeeell iitt''ss ttiimmee ttoo ffiinniisshh,, iimmaaggiinnee tthhee lliigghhtt mmoovviinngg bbaacckk uupp yyoouurr ggrroouunndd-iinngg ccoorrdd iinnttoo tthhee bbaassee cchhaakkrraa,, tthheenn oonn uupp iinnttoo yyoouurr nnaavvaall CChhaakkrraa aanndd iimmaaggiinnee tthhee nnaavvaall CChhaakkrraa cclloossiinngg ddoowwnn.. IImmaaggiinnee tthhee lliigghhtt mmoovviinngg uupp iinnttoo tthhee ssoollaarr pplleexxuuss CChhaakkrraa,, aanndd tthhee ssoollaarr pplleexxuuss cclloossiinngg ddoowwnn..

!      JJJuuullliiiaaannn      HHHooobbbbbbsss      222000000888...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        111555

MMoovvee tthhee lliigghhtt uupp iinnttoo yyoouurr hheeaarrtt CChhaakkrraa aanndd sslloowwllyy cclloossee tthhiiss CChhaakkrraa.. TThhee lliigghhtt mmoovveess uupp iinnttoo tthhrrooaatt CChhaakkrraa aanndd tthhee tthhrrooaatt CChhaakkrraa sslloowwllyy cclloosseess ddoowwnn.. MMoovvee tthhee lliigghhtt iinnttoo tthhee tthhiirrdd eeyyee CChhaakkrraa aanndd iimmaaggiinnee tthhiiss CChhaakkrraa cclloossiinngg ddoowwnn.. TThheenn mmoovvee tthhee lliigghhtt bbaacckk iinnttoo yyoouurr ccrroowwnn CChhaakkrraa aanndd ffeeeell tthhiiss CChhaakkrraa cclloossee,, aass tthhee lliigghhtt mmoovveess oonn oouutt ooff tthhee ttoopp ooff hheeaadd.. AAss wweellll aass wweellll aass ddooiinngg tthhee eexxeerrcciissee bbyy ccaalllliinngg lliigghhtt ddoowwnn ffrroomm aabboovvee,, yyoouu ccaann aallssoo bbrriinngg wwhhiittee lliigghhtt uupp ffrroomm tthhee cceenntteerr ooff tthhee eeaarrtthh.. TThhiiss mmeetthhoodd iinnvvoollvveess bbrriinnggiinngg lliigghhtt uupp tthhrroouugghh yyoouu''rree ggrroouunnddiinngg ccoorrdd iinnttoo eeaacchh ooff yyoouurr cchhaakkrraa''ss aanndd tthheenn bbaacckk ddoowwnn aaggaaiinn,, cclloossiinngg eeaacchh CChhaakkrraa aass tthhee lliigghhtt mmoovveess ddoowwnn.. DDoonn’‛’tt ffoorrggeett ttoo ggrroouunndd yyoouurrsseellff aanndd cchheecckk yyoouurr pprrootteeccttiioonn wwhheenn yyoouu hhaavvee ffiinniisshheedd tthhee mmeeddiittaattiioonn.. YYoouu ccaann aallssoo ccoonncceennttrraattee oonn eeaacchh ooff tthhee CChhaarrkkaa’‛’ss sseeppaarraatteellyy iinn aa mmeeddiittaattiioonn sseess-ssiioonn.. FFoorr eexxaammppllee iiff yyoouu ffeeeell yyoouu hhaavvee aa wweeaakknneessss iinn aa cceerrttaaiinn CChhaakkrraa,, yyoouu ccaann mmeeddiittaattee oonn tthhaatt CChhaakkrraa eeiitthheerr bbyy rruunnnniinngg lliigghhtt tthhrroouugghh iitt,, oorr bbyy uussiinngg tthhaatt cchhaakkrraa''ss ccoommpplliimmeennttaarryy ccoolloouurr ttoo ccaallmm oorr eenneerrggiissee iitt.. TToo ddoo ssoo iiss hheellppffuull iiff yyoouu ccaann hhaavvee ssoommee ccoolloouurrss tthhaatt rreellaattee ttoo tthhee CChhaakkrraa ssiitt iinn aa mmeeddiittaattiivvee ssppaaccee ggrroouunnddeedd aanndd pprrootteecctteedd aanndd ccoonncceennttrraattee oonn tthhee cchhoosseenn ccoolloouurr.. IIff yyoouu ffeeeell yyoouu hhaavvee aa bblloocckk wwiitthh yyoouurr ssoollaarr pplleexxuuss CChhaakkrraa,, ffiinndd oorr iimmaaggiinnee aa yyeellllooww ccoolloouurr ttoo eenneerrggiissee iitt,, oorr aa vviioolleett ccoolloouurr ttoo ccaallmm iitt.. TToo mmeeddiittaattee wwiitthh ccoolloouurrss iinn tthhiiss wwaayy iimmaaggiinnee tthhaatt yyoouu aarree ssuurrrroouunnddeedd bbyy tthhee cchhoosseenn ccoolloouurr aanndd sseeee iitt aass aa ffiinnee mmiisstt.. WWiitthh eevveerryy bbrreeaatthh yyoouu ttaakkee iimmaaggiinnee yyoouu aarree bbrreeaatthhiinngg iinn tthhiiss ccoolloouurr.. WWhheenn yyoouu hhaavvee ffiinniisshheedd,, iimmaaggiinnee tthhiiss mmiisstt ttuurrnniinngg bbaacckk ttoo wwhhiittee aanndd bbrreeaatthh tthhiiss iinn ffoorr aa ffeeww mmiinnuutteess.. CCoolloouurrss hhaavvee aa vveerryy ssttrroonngg eeffffeecctt oonn oouurr eenneerrggiieess aanndd eemmoottiioonnss,, iiff aatt aannyy ttiimmee yyoouu ffeeeell aannyy ddiissttrreessss wwhheenn ddooiinngg ccoolloouurr bbrreeaatthhiinngg,, jjuusstt iimmaaggiinnee tthhee ccoolloouurreedd mmiisstt cchhaannggiinngg ttoo wwhhiittee aanndd bbrreeaatthh tthhiiss iinn ffoorr aa ffeeww mmiinnuutteess ttoo rreessttoorree bbaallaannccee.. II hhooppee yyoouu hhaavvee ffoouunndd tthhiiss GGuuiiddee uusseeffuull aanndd iinnffoorrmmaattiivvee.. TThhaannkk yyoouu !uulliiaann HHoobbbbss 22000088..

!      JJJuuullliiiaaannn      HHHooobbbbbbsss      222000000888...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        111666