You are on page 1of 2

Confucianismay isang Intsik etikal at

pilosopiko system na binuo mula sa


mga aral ng mga Intsik pilosopo
Confucius (Kǒng Fūzǐ, o K'ung-Tzu fu-,
naiilawan. "Master Kong", 551-479 BC).
Ito ay isang komplikadong sistema ng
mga moral, panlipunan, pampulitika,
pilosopiko, at anyong-relihiyon-iisip na
may ay kamangha-mangha
impluwensiya sa kultura at kasaysayan
ng Silangang Asya. Ito ay maaaring
ituring na isang estado relihiyon ng
ilang East bansa sa Asya, dahil sa
gobyerno pagsulong ng Confucian
values.
 Kultura at bansa Matindi ang
naaapektuhan ng Confucianism isama
Tsina (Mainland), Korea, Taiwan, at
Vietnam, pati na rin ang iba't-ibang mga
teritoryo na binayaran ng nakararami sa
pamamagitan ng Intsik, tulad ng
Singapore. Japan ay naaapektuhan sa
pamamagitan ng Confucianism sa ibang
paraan. Ang pangunahing aral ng
Confucianism diin ang kahalagahan ng
edukasyon para sa moral na
pagpapaunlad ng mga indibidwal na ito
na ang estado ay maaaring
pamamahalaan ng moral kabanalan sa
halip na sa pamamagitan ng paggamit
ng mga pumipilit na batas.