You are on page 1of 5

wmêtàÂà ytu tçÞ ¡àu § àç rð» àtѾw âÀuà kàmà Ñè ñ ¡àu rð¼ àÂàç §ç Âàuç-Âàuç mÊã§ç ढूंढे kàmç

Ñè ñ vç⧠Âà ¢ÂÑã ¡àu §ç mÊã§ç §ç £qÊ â§ ¥ kàÂàç


wàvç Âàèâm§ mà § ç ywàv qÊ ÁuàÂà âÀuà kàÂàà kÛ Êã ÂàÑÞã ytlà kàmà ñ uÑã § àʽà Ñè ⧠âwÎw tçÞ ¡¾uàjàÊ § à yryç rð» àâwÐÄ àç¹ ÊâÑmÑânuàÊ ,¡àânê§
ÑânuàÊ Ñàç ªàuà Ñè ñ rৠL ysã ÑânuàÊ ¢y ÑânuàÊ §ç ¡àªàç ràèÂàç ÂàïkÊ ¡àmç ÑèA ñ ¢y§ L rð» ãwkÑ, ¢y ¡àânê§ ÑânuàÊ § à Íuàq§ Zàsàw ÑàçÂàà Ñè ñ ¢y§ç
ytÕà ¡àt vàçªààçÞ § à ¨uà § ÑÂàà,¥§ ÐwmÞØà Êà ì m§ ¡à¾t ytqê½à §ç âv¥ mèuàÊ ÊÑmà Ñè ñ
¢y ÀàèÊ tçÞ ¡àu ¥§ qâwØà jãk ytlã kàmã Ñè ñ jàÑç ¢yç ⧠yã sã mÊÑ yç ZààÃm ⧠uà ªàuà Ñàç ñ ¥çyç ytu tçÞ tçÊà, uÑ ZàÎÂà ⧠uà kàÂàà â§
Æuàk wâkêm ¨uàçÞ Ñè ¡àânê§ mÞØà yç käð» çvàçªààçÞ §ç âv¥ âÄ kåv ¡àèÊ r§ wày vªàç â§Þ mä £Âà vàçªààçÞ § à ÁuàÂà ¡à§æ § ÊàÂàç §ç âv¥ £quàçªàã Ñè, kàç ytàk tçÞ Àçhmç
ÑàçÞ â§ ¢y§ L ¡àð¼ tçÞ §è yç tàÂàw ¡âo§ àÊ § à ÑÂàÂà Ñàç ÊÑà Ñè, §è yç yÞâwoàÂà õàÊà ZàÀÙà ¢ÞyàÂà § àç ¡àkàÀã § à ¡âo§ àÊ âtvÂàç §ç ràwkåÀ, ¢yã yÞâwoàÂà õàÊà
Æuàk § àç wâkêm ÂàÑãA ⧠¥ kàÂàç §ç § àʽà, ¥§ ¢ë¹ sSç § à tkÀåÊ §ä ² ʧ t § à Æuàk ¡Àà Âà § Ê qàÂàç §ç § àʽà rÞoä¡à tkÀåÊ (ªàävàt) Ñàç kàmà Ñè ñ §è yç §ä ²
£oàÊ § Lʧ t¡Àà Âà § ÊÂàç §ç § àʽà¡qÂàç r°jç § àç rçj Àçmà Ñè ñ §è yç £oàÊ § à Æuàk Âà jä§ àÂàç §ç § àʽ१ qâm ¡qÂàã qO¾Âà § àç ⧠yãÀåyÊç § ç Ñwàvç § ÊÂàà
rÀàêÎm § ÊmàÑè ñ §è yç ⧠yàÂৠàhçm £y§ ç Ñàn yç âÂৠvkàmà Ñè ñ §è yç ÀçÎà § à⧠yàÂà¡à¾t Ѿuà § ÊmàÑè ñ §è yç § t£tí ⧠vð» ⧠uàÞwçÎuàwæâÙà tçÞ o§ç v
Àã kàmã Ñè ñ §è yç ¥§ tkÀåÊ § L qåÊã tkÀåÊã yàÑB§ àÊ vç§ Ê jvà kàmà Ñè ñ¡àèÊ ÑtàÊã Âuàu ÍuwÐnà ¹ § ¹ § Lvªàॠuç yr Àçhmã ÊÑmã Ñè ñ ÑtàÊà ytàk
täÝÑràuç hð» àÊÑmà Ñè ñ ¢yã ÍuwÐnà ¡àèÊ ytàk §ç vàçªààçÞ §ç qày ¢mÂàã âÑÈtm ÂàÑãA Ñè ⧠¢y§ L kð» tçÞ kàç § àʽà Æuàk Ñè £y qÊ ¡àiàm ⧠uà kàu ñ
¨uàçÞ⧠vàçªààçÞ Âàç uÑ tàÂà âvuà Ñè ⧠¡àk § L¡àânê§ mʨ§ L§ç âv¥ £oàÊ õàÊà yÞâjm § Lªà¢ê qäÞkã ¡âÂàwàuê Ñè ñ ¢y§ç ârÂàà ¡àoäâÂৠmʨ§ LyÞsw ÂàÑãA Ñè ïñ
¡àèÊ ârÂàà Æuàk §ç ,£oàÊ § Lʧ t§ àsÞ» àʽৠÊÂààyÞsw ÂàÑãA Ñè ñ yàÊ uÑ Ñè ⧠¡àoäâÂৠâw§ ày§ ç âv¥ Æuàk qÊ ¡àoàáÊm ¡àânê§ mÞØà § àç Ðw㧠àʧ ÊÂàà
qð»ç ªààñ ¢y§ç âv¥ yryç qÑvç Æuàk § àç wâkêm § Lóç½àã §ç ràÑÊ âÂৠàvÂààÑàçªàà ñ ¢y§ç ràÀ Ðwm: ¥§ Æuàk qÊ ¡àoàáÊm rèAâ§Þ ªàZà½ààvã âw§ âymÑàçªàã kàç
vàçªààç § L ktà ʧ t § à sÞ» àʽà¡qÂàç qày § Êçªàã ñ ¢yã sÞ» àÊyç, ¡àânê§ ¢ê§ àÊ § àç Æuàk qÊ ¡àoàáÊm ½à ZàÀàÂà § Êçªàãñ kàç âw§ ày § L ªàâm § àç rð¼ àuçÞªàç ñ
¡àèÊ ¡ªàÊ Æuàk § àç wèo º ÑÊàÂàç§ç § àʽà, ytàk tçÞ § ÑãA § àç¢ê käÌt qàuà kàmà Ñè màç uÑ vàçªààç § L¡qÂàã uàçkÂàà mnà ¡àݧ vÂৠàÀàçx Ñè ñ ¡ªàÊ £ÂৠàÀàçx Âà
sã Ñàç màç sã ¢mÂàà yr käÌt, kàç § tkàçÊ qÊ â§ uà kàmà Ñè, rÀàêÎm § ÊÂàà Ñã Ñàçªàà ñ ¡Âunà Ñt âw§ ày tçÞ qã²ç ÊÑ kàuçÞªàç ¡àèÊ § àç¢ê ÀçÎà, § àç¢ê ÍuwÐnà ¡àèÊ
§ àç¢ê ytàk, âq² ð» ÂààªàwàÊà ÂàÑãA § Ê y§ mà ñ uÑ yr tàÂà vçÂàç § ràÀ kàâÑÊ Ñè ⧠Âuàu qàâv§ à sã §ä ² ÂàÑãA § Ê y§ mã ñ ¨uàçÞ⧠⧠yã sã ÍuwÐnà § L
Âuàu qàâv§ à, £y ÍuwÐnà § L yçw§ Ñã Ñàçmã Ñè ñ ¡àèÊ ÂuàuoãÎà £y ÍuwÐnà § à ràªàràÂà Ñàçmç ÑèÞ ñ § ÑÂàç § à mà¾quê uÑ Ñè ⧠wmêtàÂà uäªà âw§ ày § à uäªà Ñè
¡àèÊ âw§ ày §ç âv¥ käÌt sã rÀàêÎm § Êàuà kà ÊÑà Ñè ñ ÀçÎà § àç âªàÊwã sã Êhà kà ÊÑà Ñè ñ ÀçÎà §ç ¡àkàÀ ÑàçÂàç § à ÂààÊà svç Ñã âÀuà kà ÊÑà Ñàç vç⧠Âà uÑ
ѧ L§ mÑè ⧠kàç ÀçÎà § kê §ç ràçl mvç Àrà Ñàçmà Ñè ñ £y ÀçÎà § L kÂàmà Îààçâxm Ñàçmã Ñè ¡àèÊ ¢y ÀçÎà § L âwÀçÎà Âàãâm ªàävàt Ñàçmã Ñè ñ Ñt ¡àkàÀã § L wxêªààݺ
svç Ñã tÂààmç ÑàçÞ vç⧠ÂàÑt ¡Zà¾uÕà Û qyç ªàävàt Ñàçmç Ñè ñ ¢y ªàävàt tàÂàây§ mৠàÑã Âàmãkà Ñè kàç Ñt âw§ ày§ç âv¥ Æuàk kèyã ïkïäÌt § àç wèo º ÑÊàmçÑÞè ñ
ÊàkÐw §ç âvuç tÀãÊà § àç wèo º ÑÊàmçÑèA ñ ¥§ ¥çyç ¡nêmÞØà § àâÂàtàê½à § Êmç Ñè kÑàÞ â§ ¥§ rð» ã¡àràÀã täU ãsÊ vàçªààÞç §ç ÑànàÞç º ªàãkàmã Ñè ñ¡àèÊ uÑã täU ãsÊ
vàçªà Âàèâm§ mà § ç ¡àoàÊsåm ây÷àÞm § à âÂàoàêÊ½à § Êmç ÑèÞ ñ kàç £Âà§ç âv¥ vàs§ àÊã Ñàçmà Ñè £yç wèo º ÑÊàÂàç § Lç¡ÂàäÎàÞyà § Êmç Ñè ñ jàÑç yàÊã ¢ÞyàâÂàum § à
Âàä§ yàÂà Ñàç ÊÑà Ñàç ñ uç £Âৠà Ðwànê Ñã màç Ñè kàç wàç häÀà § àç màç tàÂàmç ÑB¥ sã, häÀà § à § ÑÂàà tàÂàÂàç yç ¢Þ§ àÊ § Êmç Ñè ñ Æuàk § à wâkêm ÑàçÂàà ¡nwà Âà ÑàçÂàà
Âàèâm§ mà yç käð» àZàÎÂà Ñè ñ Âàèâm§ mà § à qຠÑtçÞ ¡ÌvàÑ Àçmà Ñè ¡àèÊ £yã § àç uÑ ¡âo§ àÊ Ñè ñ ¡ªàÊ Ñt uÑ ÂàÑãA tàÂàmç Ñè màç ¢y§ à yãoà yà ¡nê Ñè ⧠Ñt
Âàèâm§ mৠàqຠ,£Âà vàçªààçÞ yç qð¼ mçÑè kàç ZàsàwÎàãv ÑèA mnà ¢ÂÑã ZàsàwÎàãv vàçªààÞç § àâÑm ¢Âàyç käð»à Ñè ñ
¢Ðvàt Æuàk § àç wâkêm § ÊmàÑè ñ uÑã ¥§ ¥çyà ¡kärà otê ÂàÑãA Ñè kàç Æuàk § àç wâkêm § ÊmàÑè rO̧ ysã otê ¢yç wâkêm iàçâxm § Êmç Ñè ¨uàçÞ
wâkêm Ñè ¢y§ à yãoà yà kwàr Ñè ⧠uÑ ïkäÌt Ñè ñ ïkäÌt §è yç Ñè ¢y§ àç kàÂàÂàç §ç âv¥ ¢y§ L Ñï§ L§ m § àç ytlÂàà Ñàçªàà ñ ¢y§ L Ñï§ L§ m § àç º 㧠yç ÂàÑãA
ytlÂàç § àuÑ Âàmãkà ÑB¡à ⧠¢y§ àç kàuïk º ÑÊàÂàç§ç rÑàÂàç ढूंढे kàÂàç vªàç ñ ¡Þmmß ÑB¡à uÑ â§ ¢Ðvàt § àç ² àçð» ysã Âàç Æuàk § àç ¡qÂàã ÍuwÐnà tçÞ ¡Þªà㧠àÊ
§ Ê âvuà ñ § ÈuäâÂàй àÞçÂàç sã, ¢yç qäÞkãwàÀã ÍuwÐnà tçÞ màç hår § àçyà vç⧠Âà häÀ ¡qÂàã ÍuwÐnà tçÞ ¢y§ç ÀÊwàïkç hävç Êhç ñ ¢y§ L ѧ Lï§ m§ àç ÂàÑãA ytlÂàç
§ à Ñã Âàmãkà Ñè ⧠täyvtàÂààçÞ § à wàç âªàÊàçÑ, kàç ¡ÌvàÑ § L Àã ªà¢ê Âàèâm§ mà § àç ¡qÂàã ¡§ v § L ² ÂÂàãyç ªàäkÊÂàç §ç ràÀ Ðw㧠àÊ § Êmà Ñè wàç sã ¢y§ ç wâkêm
ÑàçÂàç § àç ytl yç qÊç mnà ¡àoäâÂৠkãwÂà § ã ¡àwÎu§ mà §ç âwÚ÷ ¢y§ L ѧ L§ m§ àç Âà ytlÂàç § à Ñã Âàmãkà Ñè ⧠³uàÀàmÊ vàçªà ¢yç ⧠Êàuà § L Ñã mÊÑ
räÊà ÂàÑãA tàÂàmç Ñè ñ Âàmãkà uÑ Ñàçmà Ñè ⧠§ä ² vàçªà § ÑmçÑè ⧠kr ⧠Êàuàkàuïk Ñàç y§ màÑè màç Æuàk ¨uàçÞ ÂàÑãA ñ¡ªàÊ Æuàk wâkêm Ñè màç ⧠Êàuàsã wâkêm
ÑàçÂàà jàâÑ¥ ñ âwÎw tçÞ ¥yç tm sã qॠkàmç Ñè kàç ⧠Êàuà § àç Æuàk Ñã § L mÊÑ ªàvm ytlmç Ñè ñ ¡àoäâÂৠ¡nêÎààe tçÞ Æuàk § àç qåÝkã § à ⧠Êàuà § Ñà
ªàuà Ñèñ
¡ÌvàÑ Âàç Æuàk § àç ¢yâv¥ wâkêm ⧠uà¨uàçÞ⧠uÑ käÌt Ñè ñ ¡àèÊ ÑÊ käÌt § àç ¡ÌvàÑ Âàç wâkêm ⧠uàjàÑç wàç âk ysã ÎàÆÀ §ç yàn käð» àÑè ñ
yàtàÂumß ÍuqàÊ kàuïk jãk Ñè vàç⧠Âà ÍuàqàÊ § à wàç mÊ㧠à âkytçÞ käÌt qàuà kàmà Ñàç £yç sã wâkêm ⧠uà Ñè ñ ¡àu §ç §ä ² tÀ ¥çyç Ñè âkÂà§ç yàtàÂu
ÐwÛ qkàuïk Ñè vç⧠Âà§ä ² âw§æ mÐwÛ qtçÞ käÌt qàuà kàmà Ñè ñ vç⧠ÂàÆuàk § àqåÊà § àqåÊà ÐwÛ qÑã käÌt § Lóç½àã tçÞ ¡àmà Ñè ñ ¡ªàÊ Ñt ¡àu §ç dààçm § à
kàuïkà vçÞ màç wÑ âÂàÈÂà ZৠàÊ tçÞ yç Ñàç y§ mà Ñè ñ 1.hçmã 2. ÍuàqàÊ 3. £¾qàÀÂà 4. ⧠Êàuà 5. Æuàk 6. § tãÎàÂà 7. Êàu̹ ã8 . âÎৠàÊ 9 £¾hÂàÂà 10. ¹è ¨yw
ÊÞªàÀàÊã 11. ïk§ àm § à âÄ mÊà 12. jÞÀ,à ÀàÂà w màçÑÄ à 13. âwÊàym w âÑÐyà 14. sãh 15. jàçÊã » §è mãw qà§ç ¹ tàÊã16 kä¡à, v๠Êãw rãtà 17 qçÂÎàÂà
18. wçmÂà uà tkÀåÊã 19. ªàÂàãtm 20. qàÂàà (âªàÊã-qð» ãwÐmä § à ) 21. Ä Ly w ÀâÕà½àà 22. áÊÎwm 23. j¼ àwà24.hçv- mtàÎàà § L ¡àtÀÂàã 25. ºç §ç ÀàÊã
26. ï ªàrÂà 27.rS à28. yäqàÊã
§ àç¢ê ÍuâQ ÍuàqàÊ §ç yàtàÂà § àç nàç§ sàw yç hÊãÀmà Ñè mnà âjÌÑÊ sàw tçÞ £yç बढç़ ÑB¥ Ààt tçÞ rçj Àçmà Ñè ¢yç ¢Ðvàt ïkäÌt ÂàÑãA § Ñmàñ ¥§
⧠yàÂà ¡qÂàã £qk § àç jàÑç âky Ààt qÊ rçjç, ¢Ðvàt ¢yç käÌt ÂàÑãA § Ñmà ñ ¥§ ÍuâQ ¡qÂàç t§ àÂà uà Àä§ àÂà §ç ⧠Êॠ§ L ÀÊ âkmÂàã sã Êhç, £yç ¢Ðvàt
ïkäÌt ÂàÑãA § Ñmà ñ ¥§ tkÀåÊ ¡qÂàã tçÑÂàm § L kàç sã § ãtm vç ¢Ðvàt § àç £y qÊ ¡qâÙà ÂàÑãA Ñè ñ âÄ Ê Æuàk tçÞ ¥çyã ¨uà ràm Ñè ⧠£yç ¢Ðvàt ÑÊàt
ytlmà Ñè ñ Æuàk §ç ïkäÌt ÑàçÂàç § àç, ÑÊ wàç ¡àÀtã tÑyåy § ÊmàÑè kàç ¢y§ç jÞªàäv tç Ä ÝymàÑè ñ ¢y§ç âwqÊãm Æuàk wyävÂàç wàvà, Æuàk § àç ¡àèâj¾uqä½àê
º ÑÊàÂàç tçÞ vªàà ÊÑmà Ñè ñ § sã wàç ¢yç ÍuàqàÊ ¡nàêm âwâÂàtu § Ñmà Ñè ñ màç § sã ¢yç qÝäkÞã § à ⧠Êàuà ñ ÑàÝvà⧠, wàç uÑ sã kàÂàmà Ñè ⧠¡ªàÊ uÑ ÍuàqàÊ
¡nwà ⧠Êàuà Ñàçmà màç ¢yç Æuàk kççèyç ÎàÆÀ yç qáÊsàâxm § ÊÂàç § L ¡àwÎu§ mà ÂàÑãA qð» mãñ ¥§ ÀçÑàmã sã ytlmà Ñè ⧠t§ àÂà § àç £oàÊ qÊ vçÂàç yç
⧠Êàuà ¡Àà § ÊÂàà qð» màÑè ñ Û quç qèyç §ç £oàÊ qÊ Æuàk wyåvà kàmà Ñè ñ ysã kàÂàmç Ñè ÍuàqàÊ tçÞ âwâÂàtu Ñàçmà Ñè âkytçÞ vçÂàç¡àèÊ ÀçÂàç § L tàØàà âÂàoàêáÊm
§ Ê vã kàmã Ñè ñ ¢ytçÞ ytu §ç yàn rð¼ Âàç§ L § àç¢êÑï§ ã§ mÂàÑãA Ñàçmàã ñ uç ¡vªà ràm Ñè ⧠ÍuàqàÊ tçÞ sã £oàÊ qàuà kàmà Ñè ñ vçÂàç uà ÀçÂàç tçÞ yç § àç¢ê ¥§ § àt
wmêtàÂà tçÞ Ñàçmà ¡àèÊ ¢ÂàtçÞ yç qåʧ § àuê, ràÀ §ç âv¥ âÂàoàêáÊm § Ê âÀuà kàmà Ñè màç ¢yç Ñt £oàÊ § à ÍuàqàÊ § Ñmç Ñè Þñ vç⧠Âà kr vçÂàç ¡àèÊ ÀçÂàç § à § àuê,
wmêtàÂà ytu tçÞ Ñàçmà kàmà Ñè màç ¢yç ÂàªàÀ ÍuàqàÊ § Ñmç ÑèÞ ñ
Æuàk §ç âvuç £oàÊ § à qàuà kàÂàà ¡âÂàwàuê Îàmê Ñè ñ uÑã § àʽà Ñè ⧠¡àu §ç ¡Âu wàç dààçm, âkytçÞ sã £oàÊ qàuà kàmà Ñè Æuàk yç £y§ L
mävÂàà § Ê, kàuïk º ÑÊàÂàç§ L§ àçâÎàÎৠLkàmã Ñè kèyç ⧠⧠Êàuàw ÍuàqàÊ
“wàç § Ñmç Ñè âmkàÊm sã màç ¡àâhÊ yåÀ kèyã jïãk Ñè ÑàÞvà⧠¡ÌvàÑ Âàç âmïkàÊm § àç Ñvàv ⧠uà¡àèÊ yåÀ § àç ÑÊàt”
§ä Ê¡àÂà2-275
Æuàk § àç yÑã º ÑÊàÂàç §ç âvuç yryç ³uàÀà kàç m§ê âÀuç kàmç Ñè wÑ uÑ Ñè ⧠kr ¥§ ÍuâQ ⧠yã tàv § àç § t § Ltm qÊ hÊãÀ § Ê ¡âo§
§ Ltm qÊ rçj§ Ê qèyà § tà y§ mà Ñè ñ ¥çyà wàç £oàÊ tçÞ rçj § Ê sã qèyà § tà y§ mà Ñè ñ màç âÄ Ê ¡àÀtã qèyà £oàÊ Àç § Ê rÀvç tçÞ ³uàÀà qèyà vçmà Ñè màç uÑ
⧠ymÊÑ ªàvm Ñè ïñ
uÑ yÑã Ñè ⧠ÍuàqàÊ tçÞ tàv § t § Ltm qÊ hÊãÀ § Ê ³uàÀà § Ltm qÊ rçjà kàmà Ñè ñ ¢y rãj § à ¡ÂmÊ täÂààÄ à Ñàçmà Ñè ñ vç⧠Âà uç sã
y°jà¢ê Ñè ⧠uç täÂààÄ àhÊãÀÂàç wàvà mu ÂàÑãA § Êmàñ hÊãÀÂàç wàvç § àç màç uç sã qmà ÂàÑãA Ñàçmà ⧠rçjÂàç wàvà § t§ LtmqÊ hÊãÀ§ ʳuàÀà tçÞ rçj ÊÑà Ñè uà
âÄ Ê¢y§ç âwqÊãm ³uàÀà § LtmtçÞ hÊãÀ§ ʧ ttçÞ rçj ÊÑà Ñè ñ uà âÄ Ê¢Âà ÀàçÂààçÞ yç ¡vªà häÀ §ç hçm § L£qk uà häÀ §ç § àÊhàÂàç § àyàtàÂà uà âÄ ÊktãÂà
yç âÂৠvÂàç wàvà § àç¢ê yàtàÂà , kÞªàv yç ktà ⧠uà ªàuà yàtàÂà uà âÄ Ê âÎৠàÊ § à yàtàÂà rçj ÊÑà Ñè ñ yàÊ uÑ â§ rçjÂàç wàvç §ç âvuç ÍuàqàÊ Ä àuÀç uà ià¹ç
§ à yàèÀà svç Ñã Ñàç vç⧠Âà Ñï§ L§ m tçÞ rçjÂàç ¡àèÊ hÊãÀÂàç wàvç §ç rãj tÑïk âwâÂàtu Ñàçmà Ñè ñ hÊãÀÂàç ¡àèÊ rçjÂàç wàvç §ç rãj kàç ràm mu Ñàçmã Ñè wàç
âwâÂàtu § ã ÀÊ Ñàçmã Ñè Âà ⧠täÂààÄ à § L ÀÊ ñ ¢y§ç âwqÊãm Æuàk tçÞ £oàÊ ÀçÂàç mnà £oàÊ vçÂàç wàvç §ç rãj Æuàk täÂààÄ à § L ÀÊ mu Ñàçmã ñ âky§ç § àʽà
ytu §ç yàn-yàn Æuàk rð¼ màkàmà Ñè ñ Æuàk § àç ¡àèâj¾uqå½àê º ÑÊàÂàç§ç âvuç ¡àq kàç sã m§ê Àç ÀçÞ vç⧠Âà Æuàk § àç ¡àq ÍuàqàÊ â§ yã sã mÊÑ yç yàârm
ÂàÑÞã § Êy§ mç ñ
“ràâmv § àÊÞªà jð¼ ৠÊÑï§ § àç täÎàmrÑ Âà rÂàà¡àç ¡àèÊ Âà kàÂàmç rälmç Ñï§ § àç ²ä qàÂàç§ L§ àçâÎàÎৠÊàç”
क़ुरआन 2:42

Æuàk §ç ¡àèâj¾uqå½àê º ÑÊàÂàç§ç âvuç ÀåyÊà yryç rð» àm§ê kàç âÀuà kàmà Ñè wÑ uÑ Ñè ⧠kr ïktãÂà, iÊ, §ä yJ- ¹ç rv£oàÊ tçÞ Àç§ Ê â§ Êàuà
âvuç kà y§ Âàç tÞç,Þ kr § àç¢ê räÊà¢ê ÂàÑãA Ñè màç qèyç £oàÊ Àç§ Ê Æuàk § tàÂàç § àç ïkäÌt §è yç § Ñà kà y§ mà Ñè ñ ytu §ç yàn ¥§ âÂàOÎjm ÀÊ yç Æuàk § à rð¼ Âàà
¡Âuàuqå½àê Ñè ñ màç ⧠Êàuà sã màç ytu §ç yàn ¥§ âÂàOÎjm ÀÊ yç rð¼ màÑè ñ Æuàk §ç § àÊàçràÊ tçÞ ÍuàqàÊ § L mÊÑ ÑàâÂà § à Âà ÑàçÂàà §ç wv vàs § à ÑàçÂàà
¡àqâÙàkÂৠÑè màç uÑã ¡àqâÙà ⧠Êàuç qÊ ¨uàçÞ vàªàå ÂàÑãA Ñàçmã ñ ⧠Êàuç tçÞ sã màç ⧠Êàuç § LÊàâÎà ÑtçÎàà §ç wvvàs §ç Û qtçÞ Ñàçmã Ñè ÑàâÂà §ç Û qtçÞ ÂàÑÞã Ñàçmã ñ
¡àâhÊ ¥çyà § àèÂàyà ¡àoàÊ Ñè âky qÊ ¡àq ⧠Êàuৠàç màç kàuïk ytlç vç⧠ÂàÆuàk § àç wâkêm ?
uÑ yÑã Ñè ⧠⧠Êàuç ¡àèÊ Æuàk tçÞ § àÄ LytàÂàmà qàuã kàmã Ñè vç⧠ÂàâÄ Êsã ÀàçÂààçÞ ¥§ ÂàÑãA Ñè ñ ¡ªàÊ ¥§ Ñàçmà màç Ààç ¡vªà-¡vªà ÎàÆÀ ÂàÑãA
Ñàçmç ¡àèÊ Âà Ñã Æuàk §ç ªà½àÂàà §ç âvuç âÂàÈÂàâvâhm yåØà Ñàçmà :-

Æuàk = tåvoÂà X ÀÊ X ytu


100

¡ªàÊ Æuàk ¡àèÊ â§ Êàu१ Ñã Ñàçmà màç ¡ÌvàÑ s LÆuàk § àç ⧠Êàuç § LmÊÑ Ñvàv Ñã Êhmà ñ vç⧠Âà¥çyà Ñè ÂàÑãA ñ âky âÀÂà Ñt ¢y Ä §ê § àç ytl vçÞªàç £yã
âÀÂà ÑtçÞ uÑ ¥Ñyày Ñàç kàuçªàà ⧠Æuàk ⧠mÂàà rð» àïkäÌt Ñè ñ ¢y ïkäÌt yç ÑtçÞ §è yç rjÂàà jàâÑuç ñ ¢y ïkäÌt § àç ¼ àÂàçwàvç §ç yàn §è yà rmàêw ÑàçÂàà jàâÑuç
¡àèÊ tïkvåt §ç yàn ⧠yÑÀ m§ ÑtÀÀJ ÑàçÂàã jàâÑuç :-

“¥ç vàçªààç! kàç ¢êtàÂà vàuç Ñàç, šàäÀà yç » Êàç ¡àèÊ kàç yåÀ vàçªààç qÊ ràï§ L ÊÑ ªàuà Ñè, £yç ² àçð» Ààç, ¡ªàÊ wৠ¢ê mät ¢êtàÂà vàuç Ñàç ñ vç⧠Âà ¡ªàÊ mätÂàç ¥çyà ÂàÑãA
⧠uà màç ¡àªààÑ Ñàç kà¡àç ¡ÌvàÑ ¡àèïÊ £y§ç Êyåv §ç âšàvàïÄ kÞªà Ñè ñ ¡r sã màèrà § Ê vàç màç ¡qÂàà tåv oÂà vçÂàç §ç Ñï§ ÀàÊ Ñàç ñ Âà mät ïkäÌt § Êàç ¡àèÊ Âà
mätqÊ ïkäÌt ⧠uàkàuç ñ ”
Æuàk ¡àèÊ â§ Êàuà § àç ytlÂàç §ç âvuç uÑ ïkÚÊã Ñè ⧠¢ytçÞ £quàçªà ÑàçÂàç wàvç, £quàçªàã yàtàÂà §ç âwsçÀ § àç ytl vçÞ ñ kr ¡àq t§ àÂà
⧠Êàuà qÊ vçmç ÑèA màç ¢y§ç ⧠Êàuà § àç Æuàk ¨uåÝ ÂàÑãA § Ñmç ñ £yã ZৠàÊ kr ¥§ ⧠yàÂà , Àä§ àÂàÀàÊ yç ¥§ ràçÊà ªàçÑCÝ §ç £oàÊ §ç rÀvç, Ä yv § ¹ ÂàçqÊ »ç ð»
ràçÊã ªàçÑCÝ vàè¹ àmàÑè màç ¢y ¡âmáÊQ ¡àoà ràçÊã ªàçÑCÝ § àç Æuàk ¨uàçÞ § Ñmç ÑèA ñ ¢yç ⧠Êàuà¨uàçÞ ÂàÑãA § Ñmç, ¡à¢uç ¢yã Ä § ê § àç ytlmç ÑèA ñ
Ñt âkmÂàç mÊÑ § àsã yàtàÂà Zàuàçªà tçÞ vàmç ÑèA £y§ àç Ààç sàªààçÞ tçÞ wªàJ§æ m⧠uàkàmà Ñè ñ
§ . ¥§ wÑ yàtàÂà, âkyyç ïÄ àuÀà £º àÂàç §ç âvuç, £y yàtàÂà § à ¡OÐm¾w § à ytàÃm ÑàçÂàà ¡âÂàwàuê Ñàçmà Ñè ñ âkyç Ñt £qsàçªà wÐmä § Ñmç ÑèA ñ âkyç
âïÄ § Ñ tçÞ ¢ÐmÑvৠ§ Ñà kàmà Ñè ñ
kèyç ß- 1. ªàçÑCÝ, kàè, hkåÊ, Âàt§ ,¡à¹ à,jàwv, ¡Âààk mnà ÑÊ hàÂàç § àyàtàÂà
2. kvàÂàç § Lv§ ð» ã,qç¹ì àçv,» ãïkv,yàräÂà ¢¾uàÀã ñ
3. täôà (yàçÂàà-jàÝÀã, ¡nwà § àªàïkã)
4. yàçÂàà-jàÝÀã
5. ÑÊ wàç § °jàtàv kàç £¾qàÀÂà tçÞ § àt¡àmà Ñàç ñ
h. ÀåyÊà wÑ ytàÂà âkyyç Ä àuÀà £º àÂàç §ç âvuç £y yàtàÂà § à ¡OÐm¾w rৠL ÊÑÂàà ¡àwÎu§ Ñè ñ ¢y mÊÑ §ç yàtàÂà § à £quàçªà (USE) § Êmç Ñè ñ
¢yâvuç ¢yç £quàçªà yàtàÂà § Ñmç Ñè ñ
1 ïktãÂà
2 t§ àÂà
3 §ä yJ-¹ç rv
4 rmêÂà mnà ïkçwÊ (yàçÂàà mnà jàÞÀã § àsã)
5 £¾qàÀÂà § àuê tçÞ § àt¡àÂàç wàvã tÎàãÂà ¢¾uàÀã ñ
wàÐmw tçÞ â§ Êàuà¡àèÊ Æuàk § àÄ §ê âyÄê yàtàÂà §ç Ä §ê §ç § àʽàÑè ñ kr Ñt £quàçªà tçÞ ¡àÂàç wàvã wÐmä § àç £oàÊ qÊ Àçmç ÑÞè ñ £y§ç rÀvç tçÞ
kàç ZàâmÄ v§ LwÐmä âtvmã Ñè £yç ⧠ÊàuৠÑmç Ñè ñ ¢y mÊÑ § LwÐmä §ç yàn âÂàÈÂàâvâhm ràmçÞ käð» ãÑàçmã Ñè ñ
1 ¢yç £oàÊ vçÂàç wàvç ÍuâQ § àç £quàçªà § ÊÂàç §ç âvuç Âà ÂàÑãA § ÊÂàà qð» mà ñ uÑ yàtàÂà âyÄê âiym à mnà qäÊàÂàà qð» mà Ñè ñ
¢y mÊÑ §ç yàtàÂà § àç ÑtçÎàà £quàçªà § ÊÂàç wàvà, ÑtçÎàà £qvÆo qàmà Ñè ñ
2 ¢yç ytu §ç yàn ràÊ-ràÊ £quàçªà tçÞ và y§ màÑè ñ
3 kr ¢yç vàè¹ àÂààÑàçmà Ñè màç uÑ yàtàÂà yÀèw £qvÆo ÊÑmà Ñè ñ
4 £oàÊ § àwÑã yàtàÂà vàè¹ àuàkàmà Ñè âkyç £quàçªà §ç âvuç £oàÊ âvuà ªàuà Ñàçmà Ñè ñ
wÑãÞ ÀåyÊã ¡àçÊ, £qsàçªà § ç yàtàÂà § àç kr £oàÊ qÊ âÀuà kàmà Ñè ¡àèÊ £y§ç ZàâmÄ v §ç màèÊ qÊ kàç ÊàâÎà wyåvã kàmã Ñè £yç
Æuàk § Ñmç ÑèÞ ñ ¢y§ç yàn sã âÂàÈÂàâvâhm ràmÞç käð» ãÑàçmã Ñè kàç ⧠£quàçªà tçÞ vàÂàç wàvç yàtàÂà §ç º 㧠âwqÊãm Ñàçmã Ñè ñ
1 ¢y mÊÑ §ç yàtàÂà § à£qsàçªà § Êmç Ñã ¡qÂàà ¡OÐm¾w hàç Àçmà Ñè ñ
2 ¢yç ¥§ Ñã ràÊ Zàuàçªà tçÞ vàuà kà y§ màÑè ñ
3 ¡ªàÊ £qsàçªà § Êâvuà ªàuà Ñàç màç vàè¹ àmçytu uÑ £qvÆo ÂàÑãA Ñàçmà ñ
4 ¡ªàÊ £qsàçªà § Êâvuà ªàuà Ñàç màç vàè¹ àÂàç§ç âvuç yàtàÂà § àç âÄ Êyç ¡âkêm § ÊÂààqð» màÑè ñ
5 ¡ªàÊ £qsàçªà § Êâvuà ªàuà Ñàç màç kr £oàÊ vàè¹ àuàkàmà Ñè màç wÑ yàtàÂà £qvÆo ÂàÑãA Ñàçmà âkyç £yÂàç £oàÊ tçÞ âvuà nà
Ààç tàâtê§ i¹ Âàà-yàçâjuç ¡àqÂàç ¥§ t§ àÂà ⧠Êàuç yç âvuà ¡àèÊ § ¢ê tÑãÂàç m§ ¡qÂàã ªàÊãrã §ç § àʽà ⧠Êàuà ¡Àà ÂàÑãÞ â§ uà màç mÞªà ¡à§ Ê t§ àÂà tàâv§
Âàç iÊ hàvã § ÊÂàç §ç âvuç § Ñà ñ ¡àqÂàç iÊ hàvã § Ê âÀuà rৠL ÊÑà wàç ⧠Êàuà , kàç ¡àqÂàç ¡Àà ÂàÑã ⧠uà ñ wàç sã ¡r OÐnÊ Ñè ñ ¡r ÀåyÊã i¹ Âàà§ç ràÊç tçÞ
yàçâjuç âkytçÞ ¡àqÂàç 100 ⧠vàçªàíàt ¡Âààk 10 ⧠vàçªàíàt ZàâmtàÑ § L ÀÊ yç ¡âmáÊQ ¡àtÀÂàã qÊ £oàÊ âvuà ñ ¢y ¡Âààk § àç uà màç ¡àqÂàç hà âvuà uà
âÄ Ê hçm tçÞ ràç âÀuà mãÂà tÑãÂàç m§ Âà màç ¡àqÂàç 100 ⧠vàçªàíàt § à tåv ¡Âààk vàè¹ àuà¡àèÊ Âà Ñã 10 ⧠vàçªàíàt ZàâmtàÑ § L ÀÊ yç 30 ⧠vàçªàíàt ¡Âààk
vàè¹ uàñ mÞªà ¡à§ Ê £oàÊ ÀçÂàç wàvç Âàç tåv ¡Âààk §ç wàqyã § L tàÞªà § L ñ ¡àq §ç qày vàè¹ àÂàç §ç âvuç ¡Âààk ÂàÑãA Ñè ¨uàçÞ⧠¡àq £y§ àç uà màç hà§ Ê Âà § Ê
jä§ç Ñè uà âÄ Ê hçm tçÞ ràç § Ê ñ ¡r ¡àq tkråÊ Ñè ñ kr m§ ¡àq £yç ¡âkêm ÂàÑãA § Ê vçmç mr m§ ¡àq vàè¹ àÂàÑãA qàuçÞªàç ñ kr m§ vàè¹ àÂàÑãA qàuçÞªàç mr m§
10 ⧠vàçªàíàtqPâmtàÑ § LÀÊ yç ¡Âààk r¼ màkàuçªàà ñ ÑàÝvà⧠£yç ¡àq Âàç ¥§ Ñã ràÊ ¢Ðmçtàv ⧠uàÑè ñ kàâÑÊ Ñè ⧠âky§ àZàuàçªà ¥§ ràÊ â§ uàªàuà Ñàç
¡àèÊ ZàâmÄ vràÊràÊ âvuà kà ÊÑà Ñàç màç £yç ïkäÌt Ñã § ÑçÞªàç ñ ¢y ¡àoàÊ qÊ Ñt § Ñy§ mç Ñè ⧠Æuàk § àç kàuïk º ÑÊàÂàç§ à§ àç¢ê Âàèâm§ ¡àoàÊ ÀäâÂàuà tçÞ ÂàÑã
qàuà kàmà ñ uç ¡vªà ràm Ñè ⧠¢yç tÑïk ÊïkàtÞÀã ¡àèÊ ytlàèmà §ç ¡àoàÊ qÊ kàuïk ytlà kàmà Ñè ñ ¢yã ÊïkàtÞÀã ¡àèÊ ytlàèmç § àç tàÂà§ Ê ªàèÊ ¢Ðvàtã
ÍuwÐnà § L ¡Ààvmç ïkàâvt yàÑC§ àÊ §ç qÕà tçÞ Äè yvà yäÂààmã ÊÑmã Ñè ñ ¡àèÊ Îààçâxm tïkvåt ½àã £y Âuàuqå½àê ÍuwÐnà §ç ¢ÞmkàÊ tçÞ ¡Þâmt yàÝy vç ÊÑà
Ñàçmà Ñè , kàç £yç ¢y vàÂàm yç Âàkàm âÀvà y§ç ñ
y¾u otê § L qÑjàÂà tçÞ ¥§ qÑjàÂà uÑ sã Ñè ⧠y¾u otê ⧠yã mÊÑ §ç ïkäÌt § àç kàuïk ÂàÑãA § Êmà Ñè ñ ÑÊ ytlàèmç w ÊïkàtÞÀã § àç Âuàu § à
qàrÞÀ rÂààmà Ñè ñ ïkäÌt ¡àèÊ Âuàu §ç âvuç Âàèâm§ ¡àoàÊ ZàÐmäm § ÊmàÑè ñ svà¢ê § àç £sàÊmà ¡àèÊ räÊà¢ê § àç Àràmà Ñè ñ
ÍuàqàÊ , ⧠Êàuà ¡àèÊ Æuàk § L Ñï§ L§ m§ àç kàÂà vçÂàç §ç ràÀ uÑ § ÑÂàà ⧠Íuàqàáʧ ½à qÊ Æuàk âvuà kàÂàà ¡àèâj¾uqä½àê Ñè , ¨uàçÞ⧠¢y
½à yç ½àã Íuwyàu § ÊtäÂààÄ à§ tàmàÑè ïñ ¢y mÊÑ § àÆuàk, ¥§ ZৠàÊyç Íuwyàâu§ vàs § à¡ÞÎà Ñàçmà Ñè ñ yÑã ÂàÑãA Ñè ñ
Íuwyàâu§ ½à§ àç kr ¡qÂàç Íuwyàu tçÞ i๠àÑàçmà Ñè mr sã £yç ½à § àÆuàk ¡Àà § ÊÂààqð» màÑè ñ kàâÑÊ Ñè kr täÂààÄ àÑB¡à Ñã ÂàÑãÞ màç
täÂààÄ à§ à¡ÞÎà § èyà? täÂààÄ à§ ç ¡ÞÎà ÑàçÂàç § Lràm mr Ðw㧠àuê½àãuÑàç y§ mãnã ñ kr ¢yç âyÄê täÂààÄ àÑàçÂàç qÊ âvuà kàmà Ñè ¡àèÊ i๠àÑàçÂàç qÊ ÂàÑãA âvuà
kàmà ïñ ¨uà Æuàk §ç ytlàèmç tçÞ ¥çyã § àç¢ê Îàmê Îààâtv Ñàçmã Ñè âÂàOÎjm Ñã ÂàÑãA Ñàçmã ? Íuwyàâu§ ½à § L ¡yv Ñï§ ã§ muÑ Ñàçmã Ñè ⧠§ ïkêÀçÂàç wàvç § àç
¢yyç § àç¢ê tmvr ÂàÑãA Ñàçmà ⧠§ ïkê vçÂàç wàvç § àç täÂààÄ à Ñàç ÊÑà Ñè uà i๠àñ Âà Ñã £yç ¢y ràm yç tmvr Ñàçmà Ñè ⧠täÂààÄ à ⧠y ¡Âàäqàm tçÞ Ñàç ÊÑà Ñè ñ £yç
âyÄê ¢y ràm yç tmvr Ñàçmà Ñè ⧠£yç £y âÂàoàêáÊm ÀÊ yç Æuàk âtvmà ÊÑç kàç ytlàèmç tçÞ âÂàoàêáÊm § Lªà¢ê Ñè ñ yåÀã § ïkê§ç ytlàèmç tçÞ Íuwyàâu§ ¡àèÊ ªàèÊ
Íuwyàâu§ §ç rãj § àç¢ê Ä §ê ÂàÑãA Ñàçmà ñ ¡ªàÊ âwÎw § ç yàÑB§ àÊ âyÄê ¢y§ç âvuç mèuàÊ Ñàç kàmç ⧠i๠àÑàçÂàç qÊ , Âà màç Ñt Æuàk § L ªà½àÂàà § ÊçÞªàç ¡àèÊ Âà Ñã
Æuàk vçÞªàç màç âÂàOÎjm Ñã âwÎw § àç tÞÀãj§í yç Ààç jàÊ ÂàÑÞã ÑàçÂàà qð» màñ
Æuàk § àç, ¢y§ç ªà½àÂàà §ç yåØà yç sã ¡°² ãmÊÑ ytlà kà y§ màÑè ñ kèyà ⧠ysãkàÂàmç Ñè ⧠yàoàʽà Æuàk § àyåØà ¢y qP§ àÊÑè ñ
tåvoÂà X ytuX ÀÊ
Æuàk = 100

Æuàk §ç âvuç mãÂà ¡âÂàwàuê Îàmê Ñè kàç ¢y yåØà tçÞ âÀuç ªàuç Ñè ñ ¢ÂàtçÞ yç § àç¢ê ¥§ sã ÂàÑãA Ñàçªàà ¡nwà £y§ àtàÂà ÎàåÂu Ñàçªàà màç wÑ Æuàk ÂàÑãÞ § Ñvàuçªàà
1. tåvoÂàß- tåvoÂà yç mà¾quê ¥çyç yàtàÂà § Lwàç tàØàà âky§ àç Zàuàçªà tçÞ vàÂàç yç ¡qÂàà wkåÀ hàç Àçmà Ñè ñ ¢y mÊÑ §ç yàtàÂà tçÞ wàç yàtàÂà Îààâtv
ÂàÑãA Ñè âky qÊ â§ Êàuà vªàmà Ñè ñ
2. ytuß- ytu yç mà¾quê £oàÊ § L ¡woã Ñè ñ ¡ªàÊ ÂàªàÀ vçÂà ÀçÂà Ñàç ÊÑà Ñè mr Æuàk ÂàÑãÞ Ñàç y§ mà ¨uàçÞ⧠£y âÐnâm tçÞ ytu § L ¡woã
ÎàåÂu Ñàçªàã ¡nàêm Æuàk § àªà½àÂàà¾t§ tàÂà ÎàåÂu Ñàçªàà ñ
“¡ÌvàÑ Âàç Êyäv tàçÑÈtÀ yÌv. ¡vèÑ Âàç Ä Êtàuà, Æuàk £oàÊ tçÞ Ñè ñ”
3 ÀÊß-ÀÊ yç mà¾quê wÑ iÂàà¾t§ ÊàâÎà kàç ⧠yã âÂàâÎjm ¡wâo mnà âÂàâÎjm ZàâmÎàm §ç Û q tçÞ âÂàoàêáÊm § L kàmã Ñè ñ uÑ ÊàâÎà, tåvoÂà § L
sã wÐmä ¡nwà £yyç ¡vªà wÐmä jàÑç wÑ £qsàçªà wÐmä Ñàç ¡nwà £quàçªà wÐmä ÀàçÂààÞç uà ÀàçÂààçÞ tçÞ yç § àç¢ê ¥§ Ñàç y§ mãÑè ñ
kèyà ⧠yåØà §ç ¡ÂàäyàÊ Æuàk §ç âvuç tåvoÂà ytu mnà ÀÊ § à qàuà kàÂàà ¡âÂàwàuê Ñè ñ ¡nàêm ¢ÂàtçÞ yç § àç¢ê ¥§ sã ÂàÑãA qàuà kàuçªàà màç
Æuàk ÂàÑãA Ñàçªàà tàÂà vãâkuç § àç¢ê ÍuâQ yàè Û quç §ç Âààç¹ § àç ¥§ - ¥§ Û quç §ç 110 ây¨§ç yç Ñànàç-Ñàn rÀvmà Ñè mr ¢yç ¨uà § ÑçÞªàç ? ¢y vçÂà ÀçÂà tçÞ kàç
ÀÊ Ñè wÑ 10 ZàâmÎàm Ñè vç⧠Âàytu ÎàåÂu Ñè ñ kàâÑÊ Ñè ¢yç ¡àq Æuàk §ç yåØà tçÞ ÊhçÞªàç màç wÑ tàÂà ¢y qP§ àÊÑàçªàà

100 ( tåvoÂà) X 10 (ÀÊ)X 0 (ytu)


Æuàk =
100
Æuàk =0 (ÎàäÂu)

ÑàÝvà⧠Æuàk § L ªà½àÂàà ÎàåÂu ¡àmã Ñè kâr 10 Ûquç § à ¡âmáÊQ vçÂàÀçÂà ÑB¡à Ñè ñ ¢y vçÂàÀçÂà §ç âvuç kàç yåØà vªàçªàà wÑ ¢y ZৠàÊ Ñè kàç» Âàà Ñè

100 (tåvoÂà) x 10 (ÀÊ)


Æuàk =
100

¢y ¡âmáÊQ 10 Ú. § àç Æuàk ÂàÑãA § Ñ y§ mç ÑèA ñ ¢y§ç âvuç ÀåyÊà ÎàÆÀ rS à uà áÊrà ârv Ä ï³v Ñè ñ uÑ Æuàk Âà Ñàç§ Ê ¥§ ZৠàÊ § à ÍuàqàÊ
¡nàêm âwâÂàtu Ñè ñ ÑàÝvà⧠uÑ âwâÂàtu ,âwâÂàtu §ç yàtàÂu Zà§æ âm yç ârv§ä v âsÂÂà Ñè ñ yàtàÂumß âwÂàtu Ààç ¡vªà mÊÑ § L wÐmä §ç rãj Ñàçmà Ñè
ñ uÑ vçÂà ÀçÂà Æuàk yç âtvmà kävmà Zàmãm Ñàçmà Ñè ñ vç⧠Âà âÄ Ê sã Æuàk ÂàÑãÞ Ñè ñ ¨uàçÞ⧠¢ytçÞ Æuàk § L suàÂৠmà ÂàÑãA Ñè ñ kèyà ⧠tèÂàç qÑvç sã
£Ìvçh ⧠uà Ñè ⧠Æuàk §ç ¡ÂÀÊ suàÂৠmà ¢yâvuç ¡àmã Ñè ¨uàçÞ⧠¥§ £qsàçªà wÐmä § à £qsàçªà § Ê vçÂàç §ç ràÀ £y§ à ¡OÐm¾w ytàÃm Ñàç kàmà
Ñè ñ £yç vàè¹ àÂàç §ç âv¥ âÄ Ê yç ¡âkêm § ÊÂàà Ñàçmà Ñè ñ uÑàÞ qÊ vçÂà ÀçÂà ÑànàçÞ-Ñàn Ñàç kà ÊÑà Ñè ñ vàè¹ àÂàç § L § àç¢ê âkÈtçÀàÊã uÑàÞ qÊ rjã ÂàÑãA ÊÑmã ñ
ÑàÝvà⧠vàçªà uÑ § Ñ y§ mç ÑèÞ â§ kr 10 ZàâmÎàm § L wàâxê§ ÀÊ yç ¥§ wxê ràÀ âÀuà kàÂàç wàvã 10 ZàâmÎàm § L ¡âmáÊQ ÊàâÎà kr Æuàk Ñàç y§ mã
Ñè màç ÑànàÞç Ñàn wyåvà kàÂàç wàvà “rS à”Æuàk ¨uàÞç§ Ê ÂàÑãA Ñàç y§ mà ñ kàç yÑã ÂàÑãA Ñè ñ ¡ªàÊ ªàÞsãÊmà yç âwjàÊ § ÊçÞ màç Ðq Ñàç kàuçªàà ÍuàqàÊ § à
âw§æ m yç âw§æ m Û q sã Æuàk § L suàÂৠmà §ç âÂৠ¹ qÑBÞj y§ mà ñ uÑã § àʽà Ñè ⧠Æuàk §ç yÈqå½àê ÐwÛ q § àç ¢Ðvàt Âàç wâkêm ⧠uà Ñè âkytçÞ
ïkäÌt qàuà kàmà Ñè ñ uÑã § àʽà Ñè ⧠âwâÂàtu tçÞ kr âsÂÂà- âsÂÂà yàtàÂà §ç rãj ⧠yã sã ¡Âàäqàm tçÞ âwâÂàtu ⧠uà kàmà Ñè màç ¢y qÊ ¢Ðvàt § àç
§ àç¢ê ¡qâÙà ÂàÑãA Ñè ñ vç⧠Âà Ñt âkÂy yàtàÂà §ç rãj ytàÂà ¡Âàäqàm tçÞ âwâÂàtu Âà § Ê, ⧠yã ÀÊ qÊ, âsÂÂà ¡Âàäqàm tçÞ âwâÂàtu § ÊÂàç § àç Âààkàuïk
§ ÊàÊ Àçmà Ñè ñ ¢y âwâÂàtu § àç áÊràârv Ä ï³v § Ñmà Ñè ñ ákyç Ñt ÍuwÑàÊ tçÞ rS à § Ñmç ÑèÞ ñ
¡à¢uç Æuàk §ç yåØà tçÞ wâ½àêm ¥§ ¡âÂàwàuê Îàmê ÀÊ § àç vçmç ÑèÞ ñ ¡ªàÊ uÑ ÀÊ ÎàåÂu Ñàç mnà ytu § à § àç¢ê tàÂà qàuà kàmà Ñàç mr sã
Æuàk ÎàåÂu Ñàçªàà ñ tàÂà vãâkuç ⧠500 Ú. ⧠yã tåvoÂà qÊ 4 yàv §ç âvuç £oàÊ âÀuà ªàuà Ñàç âky§ L ÀÊ 0 (ÎàåÂu ) ZàâmÎàm wàâxê§ Ñàç màç ªà½àÂàà
¢y ZৠàÊ Ñàçªàã ïñ
Æuàk = 500 (tåvoÂà) x 4 (wxê) x 0(ÀÊ)
100 Æuàk = 0(ÎàåÂu) Ñàçªàà
¡nàêm ¢y mÊÑ §ç § ïkê § àç ârÂàà Æuàk § ৠïkê § ÑçÞªàç ñ
¡à¢uç ¥§ ¡àèÊ OÐnâm qÊ âwjàÊ § ÊçÞ ñ âkytçÞ ¥§ Íuwyàuã, ¥§ âÂàwçÎৠyç ¥§ ÊàâÎà vçmà Ñè ¡àèÊ täÂààÄ à ÑàçÂàç qÊ vàs § àç tåvoÂà §ç
¡Âàäqàm tçÞ ràÞ¹ Àçmà Ñè ñ vç⧠Âà ÑàâÂà ÑàçÂàç qÊ vàs ÂàÑãÞ Àçmà ¡àèÊ Âà Ñã ÑàÂàã tçÞ âÑÐyçÀàÊ rÂàmà ñ âÂàwçÎৠ§ àç ¢y âÐnâm tÞÞç sã âtvÂàç wàvã vàs § L ÊàâÎà § àç
Æuàk ÂàÑãA § ÑçÞªàç, ¨uàçÞ⧠Æuàk wÑ Ñàçmà Ñè kàç ⧠tåvoÂà yç ¥§ âÂàOÎjm ÀÊ yç wyåvà kàmà Ñè ñ ¡àèÊ uÑ Æuàk Íuwyàuã yç ÑàâÂà ÑàçÂàç qÊ sã wyåvà kàmà Ñè ñ
¢y ytlàèmç § àç ¥§ ¥çyç âÑÐyçÀàÊã § à Íuwyàu § Ñà kàuçªàà âkytçÞ âÂàwçÎৠ(kàç ZàrÞoÂà yç ¡vªà Ñè ) ÑàÂàã tçÞ âÑÐyçÀàÊã ÂàÑãA Ñàç ¡àèÊ
§ç wv vàs tçÞ âÑÐyçÀàÊã Ñàç ñ ÑàÝvà⧠¢y ytlàèmç tçÞ âÂàwçÎৠÍuwyàuã yç ¡vªà, kàçâht ÊâÑm âÑÐyçÀàÊ Ñàçmà Ñè ñ âÄ Ê sã ¢y ytlàèmç § àç Æuàk § à
ytlàèmà ÂàÑãA § Ñy§ mç ¨uàçÞ⧠“kàçâht” Æuàk § L¡âÂàwàuê Îàmê tçÞ ÂàÑãA Ñè ñ
wmêtàÂà ytu tçÞ ¢y mÊÑ §ç ytlàèmç âkytçÞ häÀ §ç qèyç yç Íuwyàu § ÊÂàç wàvà Íuwyàuã vàs w ÑàÂàã § L âkÈtçÀàÊã vçmç ÑB¥ ⧠yã
âÂàwçÎৠ§ L ÊàâÎà Ðw㧠àuê § Êmà Ñàç ( kàç ⧠Íuwyàuã §ç qPrÞoÂà yç ¡vªà ÊÑmà Ñàç ) ¡àèÊ £ÂÑçÞ §ç wv vàs tçÞ âÑÐyçÀàÊ rÂààmà Ñàç ñ yàn Ñã §ç wv vàs vçÂàç
wàvç mnà vàs w ÑàâÂà ÀàçÂààçÞ vçÂàç wàvç §ç rãj ¥§ ¡Âàäqàm Ààç (1ß2) § à rÞ¹ wàÊàÑàçmà Ñè ñ ¥çyà ytlàèmà Æuàk qÊ ¡àoàáÊm mÞØà § àç h¾t § ÊÂàç tÞçÞ § àʪàÊ Ñàç
y§ màÑè ñ
ÑàÝvà⧠¥§ ¡Âu tàtvç tçÞ âkytçÞ Íuwyàu § ÊÂàç wàvç § L § àç¢ê qåÞkã Âà Ñàç £y§ L §ç wv tçÑÂàm Ñàç mnà âÂàwçÎà § ÊÂàç wàvç § L qåÊã qÝåkã Ñàç
¡àèÊ wÑ âyÄê vàs § àâÑÐyçÀàÊ Ñàç màç £yç ªàvm Ñã § Ñàkàuçªàà ñ ¨uàçÞ⧠uÑ £y Íuwyàu § ÊÂàçwàvç §ç yàn ïkäÌt Ñè âky§ LtçÑÂàm ÑàâÂà ÑàçÂàç qÊ rràêÀ ÑB¢ê
vç⧠Âà âÄ Ê sã qåÝkã § L ÀçÂàÀàÊã rৠL Ñàç âky§ L âyÄê qåÝkã vªàã Ñàç, ÑàâÂà ÑàçÂàç qÊ , £y§ L sÊqà¢ê sã £y tçÑÂàm § ÊÂàç wàvç Íuwyàuã yç § Êç âky§ç qày
¡qÂàã § àç¢ê qåÝkã ÂàÑãA Ñè ñ ¢y mÊÑ §ç ytlàèmç tçÞ ïkäÌt qàuç kàÂàç §ç ràwkåÀ uÑ Æuàk § Lóç½àã tçÞ ÂàÑãA ¡àmà ñ ¨uàçÞ⧠ÑàâÂà ÑàçÂàç qÊ â§ yãmÊÑ § Lvàs § LÊàâÎà
qåÝkã vªààÂàç wàvç § àç ÂàÑãÞ Àã kàmãñ ¡âo§ yç ¡âo§ tåvoÂà vàè¹ àuàkàmà Ñè ñ
¡r Æuàk §ç ¡Þâmt ¡âÂàwàuê Îàmê tåvoÂà § àç vçmç Ñè ñ ¢y tåvoÂà § L sã ¡qÂàã ¡vªà mÊÑ § L Zà§æ âmÑè ñ ÑÊ mÊÑ §ç tàv qÊ Æuàk ÂàÑãÞ
vªàmà ñ ÑÊ wàç yàtàÂà, âky§ L Zà§æ âm ¢y mÊÑ § L Ñàç ⧠£yç Zàuàçªà tçÞ vàÂàç qÊ ¡qÂàà ¡OÐm¾w hàç Àçmà Ñè mnà vàè¹ àÂàç §ç âvuç âÄ Ê yç ¡âkêm § ÊÂàà qð» màÑè
Æuàk § àtåvoÂà Ñàç y§ màÑè ñ uÑ mãÂà mÊÑ § ã wÐmä Ñàç y§ mãÑè
1 £qsàçªà § àyàtàÂàß- ¢y mÊÑ §ç yàtàÂà § à £qsàçªà £y§ç ¡OÐm¾w § L ytàâÃm § à qåʧ Ñè ñ ¢y§ç ¡OÐm¾w § àç rৠL Êhmç ÑB¥ ¢y§ à
£qsàçªà ÂàÑãA ⧠uà kà y§ mà ñ kr ¢y§ à ¡OÐm¾w ytàÃm Ñàç kàmà Ñè màç ¢yç vàè¹ àÂàç §ç âvuç âÄ Ê ¡âkêm § ÊÂàà
qð» màÑè ñ
2 täôà ß- täôà ¡qÂàç ¡àq tçÞ £qsàçªà § L wÐmä ÂàÑãA Ñàçmã ¢yyç Ä àuÀà £º àÂàç §ç âvuç ¢y§ à âwâÂàtu § ÊÂàà qð» màÑè ñ âwâÂàtu
§ç yàn ¡qÂàà ¡OÐm¾w hàç Àçmà Ñè ñ ¡àèÊ vàè¹ àÂàç§ç âvuç âÄ Êyç ¡âkêm § ÊÂààqð» màÑè ñ
3 § °jàtàvß- ⧠yã yàtàÂà §ç £¾qàÀÂà tçÞ § àt ¡àÂàç wàvà yàÊà § °jà tàv ¢y óç½àã tçÞ ¡àmà Ñè ïñ yryç qÑvç £qsàçªà §ç yàtàÂà
§ àç Æuàk §ç yåØà qÊ rèº à§ ÊÀçhçÞªàç
tàÂà vãâkuç 700 ⧠vàçªàíàtªàçÞÑC, 10 ⧠vàçªàPàtZàâm 100 ⧠vàçªàíàtZàâmtàÑ § LÀÊ yç ¡àº tâÑÂàç §ç âvuç £oàÊ âvuà
kàmà Ñè màç £oàÊ § L¡wâo qå½àê ÑàçÂàç qÊ Æuàk ¢y ZৠàÊÑàçªàà
700 (tåvoÂà) x 10 (ÀÊ) x 8 (ytu)
Æuàk =
100
¡nàêm Æuàk = 560 ⧠vàçªàíàt
uÑàÞ qÊ ÀÊ §ç Û qtçÞ tåvoÂà § LÑã wÐmä § àÑàçÂàà ¡àwÎu§ ÂàÑãA Ñè ñ ªàçÑåÞ §ç rÀvç ÀåyÊà ¡Âààk ¡nwà täôà sã Ñàç y§ mãÑè ñ £yã ZৠàÊtåvoÂà §ç Û q
tçÞ âÀuç kàÂàç wàvã täôà § àÆuàk täôà §ç Û qtçÞ uà täôà §ç ¡vàwà § àç¢ê ¡Âu yàtàÂà, jàÑç wÑ £qsàçªà wÐmä Ñàç uà âÄ Ê£quàçªà wÐmä, Æuàk § LwÐmä Ñàç y§ mã
Ñè ñ Æuàk §ç Û q tçÞ ót sã Ñàç y§ mà Ñè kèyà ⧠rÞoä¡à tkÀåÊ §ç yàn Ñàçmà Ñè ñ ¡ªàÊ ¡àq ¢y yåÀ tçÞ tåvoÂà § L wÐmä §ç Û q tçÞ £qsàçªà §ç rkàu £quàçªà
wÐmä ¡nàêm t§ àÂà,§ä yJ,¹ç rv¢¾uàÀã § àç Êh§ ʪà½àÂàà § ÊçÞªàç màç wÑ Æuàk Âà Ñàç§ Ê⧠ÊàuàÑàçªàà ñ
¥§ âwyÞªàâm ß- ¥§ ÍuâQ ¡qÂàç ÊàçkªààÊ §ç âvuç ¥§ tàç¹ Ê ¹ì § hÊãÀÂàà jàÑmà Ñè ñ rèA§ £yç ¹ì § hÊãÀ§ Ê Àçmã Ñè ¡àèÊ £y§ L § Ltm § àç tåvoÂà
tàÂàmç ÑB¥ âÂàoàêáÊm ÀÊ yç Æuàk wyåvmã Ñè ñ yàn Ñã £y ¹ì § qÊ tàâv§ àÂàà ѧ , rèA§ ¡qÂàç qày Êhmã Ñè ñ
yàçjÂàç § L ràm uÑ Ñè ⧠¡ªàÊ ¹ì § § à tàâv§ rèA§ Ñè màç £yç ¹ì § § à ᧠Êàuà vçÂàà jàâÑ¥ ñ £y§ L § Ltm qÊ Æuàk vçÂàç § à
¡âo§ àÊ â§ y mÊÑ Ñàç y§ mà Ñè ñ kr ¹ì § § à tàâv§ häÀ rèA§ Ñè mr tåvoÂà § L wàqyã § à ZàÎÂà § ÑàÞ ÊÑ kàmà Ñè ñ rèA§ § àç màç âyÄê ¹ì § § à ⧠Êàuà
vçÂàç § à ¡âo§ àÊ rÂàmà Ñè ñ ¡àèÊ ¡ªàÊ £quàçªà § ÊÂàç wàvà ⧠Êàuà Âà Àç màç ¹ì § § àç ¡qÂàç § Ækç tçÞ vçÂàç § à ѧ ÊÑÂàà jàâÑuç ñ Âà § L £y§ L § Ltm ¡àèÊ
Æuàk ñ
tèÂàç ¡qÂàç ¡ÁuuÂà mnà Îààço tçÞ qàuà Ñè ⧠Æuàk § àç, £y§ ç ¡qÂàç ÐwÛ q § àç tylÂàç tçÞ ¡ytnê ÊÑÂàç § à Âàmãkà ÑB¡à Ñè ⧠Æuàk
§ àç ⧠Êàuà, ÍuàqàÊ mnà kàçâht § ç Àæâ § àç½à yç ytlÂàç § L jç à § L ªà¢ê Ñè ñ âky§ à Âàmãkà uÑ ÑB¡à ⧠§ sã Æuàk § àç ⧠Êàuà ytlà ªàuà, § sã
Æuàk § àç ÍuàqàÊ ytlà ªàuà, ⧠yã ÍuàqàÊ tçÞ ¥§ mÊÄ à kàçâht §ç § àÊ½à £yç sã Æuàk ytlà ªàuà ñ ÑàÝÞvà⧠Æuàk ¡qÂàç ¡àq tçÞ ¡vªà qÑjàÂà
Êhmà Ñè âkyç ytlÂàç §ç âvuç ¢yç ⧠yã ÀåyÊç tÀ § L ¡àtÀÂàã §ç ¡ÞÀÊ ¼åÞ ¼ Âàà kÛ Êã ÂàÑÞãñ

¡yvt ÊàâÎàÀ
23.12.2009 âsvà¢ê